"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "dmd2/src/druntime/src/core/sys/windows/winsock2.d" (20 Nov 2020, 16213 Bytes) of package /linux/misc/dmd.2.094.2.linux.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) D source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers and code folding option. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 /*
  2   Written by Christopher E. Miller
  3   $(LINK2 http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt, Boost License 1.0).
  4 */
  5 
  6 
  7 module core.sys.windows.winsock2;
  8 version (Windows):
  9 @system:
  10 
  11 pragma(lib, "ws2_32");
  12 
  13 extern(Windows):
  14 nothrow:
  15 
  16 alias SOCKET = size_t;
  17 alias socklen_t = int;
  18 
  19 enum SOCKET INVALID_SOCKET = cast(SOCKET)~0;
  20 enum int SOCKET_ERROR = -1;
  21 
  22 enum WSADESCRIPTION_LEN = 256;
  23 enum WSASYS_STATUS_LEN = 128;
  24 
  25 struct WSADATA
  26 {
  27   ushort wVersion;
  28   ushort wHighVersion;
  29   char[WSADESCRIPTION_LEN + 1] szDescription = 0;
  30   char[WSASYS_STATUS_LEN + 1] szSystemStatus = 0;
  31   ushort iMaxSockets;
  32   ushort iMaxUdpDg;
  33   char* lpVendorInfo;
  34 }
  35 alias LPWSADATA = WSADATA*;
  36 
  37 
  38 enum int IOCPARM_MASK = 0x7F;
  39 enum int IOC_IN =    cast(int)0x80000000;
  40 enum int FIONBIO =    cast(int)(IOC_IN | ((uint.sizeof & IOCPARM_MASK) << 16) | (102 << 8) | 126);
  41 
  42 enum NI_MAXHOST = 1025;
  43 enum NI_MAXSERV = 32;
  44 
  45 @nogc
  46 {
  47 int WSAStartup(ushort wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData);
  48 int WSACleanup();
  49 SOCKET socket(int af, int type, int protocol);
  50 int ioctlsocket(SOCKET s, int cmd, uint* argp);
  51 int bind(SOCKET s, const(sockaddr)* name, socklen_t namelen);
  52 int connect(SOCKET s, const(sockaddr)* name, socklen_t namelen);
  53 int listen(SOCKET s, int backlog);
  54 SOCKET accept(SOCKET s, sockaddr* addr, socklen_t* addrlen);
  55 int closesocket(SOCKET s);
  56 int shutdown(SOCKET s, int how);
  57 int getpeername(SOCKET s, sockaddr* name, socklen_t* namelen);
  58 int getsockname(SOCKET s, sockaddr* name, socklen_t* namelen);
  59 int send(SOCKET s, const(void)* buf, int len, int flags);
  60 int sendto(SOCKET s, const(void)* buf, int len, int flags, const(sockaddr)* to, socklen_t tolen);
  61 int recv(SOCKET s, void* buf, int len, int flags);
  62 int recvfrom(SOCKET s, void* buf, int len, int flags, sockaddr* from, socklen_t* fromlen);
  63 int getsockopt(SOCKET s, int level, int optname, void* optval, socklen_t* optlen);
  64 int setsockopt(SOCKET s, int level, int optname, const(void)* optval, socklen_t optlen);
  65 uint inet_addr(const char* cp);
  66 int select(int nfds, fd_set* readfds, fd_set* writefds, fd_set* errorfds, const(timeval)* timeout);
  67 char* inet_ntoa(in_addr ina);
  68 hostent* gethostbyname(const char* name);
  69 hostent* gethostbyaddr(const(void)* addr, int len, int type);
  70 protoent* getprotobyname(const char* name);
  71 protoent* getprotobynumber(int number);
  72 servent* getservbyname(const char* name, const char* proto);
  73 servent* getservbyport(int port, const char* proto);
  74 }
  75 
  76 enum: int
  77 {
  78   NI_NOFQDN =     0x01,
  79   NI_NUMERICHOST =   0x02,
  80   NI_NAMEREQD =    0x04,
  81   NI_NUMERICSERV =   0x08,
  82   NI_DGRAM =     0x10,
  83 }
  84 
  85 @nogc
  86 {
  87 int gethostname(const char* name, int namelen);
  88 int getaddrinfo(const(char)* nodename, const(char)* servname, const(addrinfo)* hints, addrinfo** res);
  89 void freeaddrinfo(addrinfo* ai);
  90 int getnameinfo(const(sockaddr)* sa, socklen_t salen, char* host, uint hostlen, char* serv, uint servlen, int flags);
  91 }
  92 
  93 enum WSABASEERR = 10000;
  94 
  95 enum: int
  96 {
  97   /*
  98   * Windows Sockets definitions of regular Microsoft C error constants
  99   */
 100   WSAEINTR = (WSABASEERR+4),
 101   WSAEBADF = (WSABASEERR+9),
 102   WSAEACCES = (WSABASEERR+13),
 103   WSAEFAULT = (WSABASEERR+14),
 104   WSAEINVAL = (WSABASEERR+22),
 105   WSAEMFILE = (WSABASEERR+24),
 106 
 107   /*
 108   * Windows Sockets definitions of regular Berkeley error constants
 109   */
 110   WSAEWOULDBLOCK = (WSABASEERR+35),
 111   WSAEINPROGRESS = (WSABASEERR+36),
 112   WSAEALREADY = (WSABASEERR+37),
 113   WSAENOTSOCK = (WSABASEERR+38),
 114   WSAEDESTADDRREQ = (WSABASEERR+39),
 115   WSAEMSGSIZE = (WSABASEERR+40),
 116   WSAEPROTOTYPE = (WSABASEERR+41),
 117   WSAENOPROTOOPT = (WSABASEERR+42),
 118   WSAEPROTONOSUPPORT = (WSABASEERR+43),
 119   WSAESOCKTNOSUPPORT = (WSABASEERR+44),
 120   WSAEOPNOTSUPP = (WSABASEERR+45),
 121   WSAEPFNOSUPPORT = (WSABASEERR+46),
 122   WSAEAFNOSUPPORT = (WSABASEERR+47),
 123   WSAEADDRINUSE = (WSABASEERR+48),
 124   WSAEADDRNOTAVAIL = (WSABASEERR+49),
 125   WSAENETDOWN = (WSABASEERR+50),
 126   WSAENETUNREACH = (WSABASEERR+51),
 127   WSAENETRESET = (WSABASEERR+52),
 128   WSAECONNABORTED = (WSABASEERR+53),
 129   WSAECONNRESET = (WSABASEERR+54),
 130   WSAENOBUFS = (WSABASEERR+55),
 131   WSAEISCONN = (WSABASEERR+56),
 132   WSAENOTCONN = (WSABASEERR+57),
 133   WSAESHUTDOWN = (WSABASEERR+58),
 134   WSAETOOMANYREFS = (WSABASEERR+59),
 135   WSAETIMEDOUT = (WSABASEERR+60),
 136   WSAECONNREFUSED = (WSABASEERR+61),
 137   WSAELOOP = (WSABASEERR+62),
 138   WSAENAMETOOLONG = (WSABASEERR+63),
 139   WSAEHOSTDOWN = (WSABASEERR+64),
 140   WSAEHOSTUNREACH = (WSABASEERR+65),
 141   WSAENOTEMPTY = (WSABASEERR+66),
 142   WSAEPROCLIM = (WSABASEERR+67),
 143   WSAEUSERS = (WSABASEERR+68),
 144   WSAEDQUOT = (WSABASEERR+69),
 145   WSAESTALE = (WSABASEERR+70),
 146   WSAEREMOTE = (WSABASEERR+71),
 147 
 148   /*
 149   * Extended Windows Sockets error constant definitions
 150   */
 151   WSASYSNOTREADY = (WSABASEERR+91),
 152   WSAVERNOTSUPPORTED = (WSABASEERR+92),
 153   WSANOTINITIALISED = (WSABASEERR+93),
 154 
 155   /* Authoritative Answer: Host not found */
 156   WSAHOST_NOT_FOUND = (WSABASEERR+1001),
 157   HOST_NOT_FOUND = WSAHOST_NOT_FOUND,
 158 
 159   /* Non-Authoritative: Host not found, or SERVERFAIL */
 160   WSATRY_AGAIN = (WSABASEERR+1002),
 161   TRY_AGAIN = WSATRY_AGAIN,
 162 
 163   /* Non recoverable errors, FORMERR, REFUSED, NOTIMP */
 164   WSANO_RECOVERY = (WSABASEERR+1003),
 165   NO_RECOVERY = WSANO_RECOVERY,
 166 
 167   /* Valid name, no data record of requested type */
 168   WSANO_DATA = (WSABASEERR+1004),
 169   NO_DATA = WSANO_DATA,
 170 
 171   /* no address, look for MX record */
 172   WSANO_ADDRESS = WSANO_DATA,
 173   NO_ADDRESS = WSANO_ADDRESS
 174 }
 175 
 176 /*
 177 * Windows Sockets errors redefined as regular Berkeley error constants
 178 */
 179 enum: int
 180 {
 181   EWOULDBLOCK = WSAEWOULDBLOCK,
 182   EINPROGRESS = WSAEINPROGRESS,
 183   EALREADY = WSAEALREADY,
 184   ENOTSOCK = WSAENOTSOCK,
 185   EDESTADDRREQ = WSAEDESTADDRREQ,
 186   EMSGSIZE = WSAEMSGSIZE,
 187   EPROTOTYPE = WSAEPROTOTYPE,
 188   ENOPROTOOPT = WSAENOPROTOOPT,
 189   EPROTONOSUPPORT = WSAEPROTONOSUPPORT,
 190   ESOCKTNOSUPPORT = WSAESOCKTNOSUPPORT,
 191   EOPNOTSUPP = WSAEOPNOTSUPP,
 192   EPFNOSUPPORT = WSAEPFNOSUPPORT,
 193   EAFNOSUPPORT = WSAEAFNOSUPPORT,
 194   EADDRINUSE = WSAEADDRINUSE,
 195   EADDRNOTAVAIL = WSAEADDRNOTAVAIL,
 196   ENETDOWN = WSAENETDOWN,
 197   ENETUNREACH = WSAENETUNREACH,
 198   ENETRESET = WSAENETRESET,
 199   ECONNABORTED = WSAECONNABORTED,
 200   ECONNRESET = WSAECONNRESET,
 201   ENOBUFS = WSAENOBUFS,
 202   EISCONN = WSAEISCONN,
 203   ENOTCONN = WSAENOTCONN,
 204   ESHUTDOWN = WSAESHUTDOWN,
 205   ETOOMANYREFS = WSAETOOMANYREFS,
 206   ETIMEDOUT = WSAETIMEDOUT,
 207   ECONNREFUSED = WSAECONNREFUSED,
 208   ELOOP = WSAELOOP,
 209   ENAMETOOLONG = WSAENAMETOOLONG,
 210   EHOSTDOWN = WSAEHOSTDOWN,
 211   EHOSTUNREACH = WSAEHOSTUNREACH,
 212   ENOTEMPTY = WSAENOTEMPTY,
 213   EPROCLIM = WSAEPROCLIM,
 214   EUSERS = WSAEUSERS,
 215   EDQUOT = WSAEDQUOT,
 216   ESTALE = WSAESTALE,
 217   EREMOTE = WSAEREMOTE
 218 }
 219 
 220 enum: int
 221 {
 222   EAI_NONAME  = WSAHOST_NOT_FOUND,
 223 }
 224 
 225 int WSAGetLastError() @trusted @nogc;
 226 
 227 
 228 enum: int
 229 {
 230   AF_UNSPEC =   0,
 231 
 232   AF_UNIX =    1,
 233   AF_INET =    2,
 234   AF_IMPLINK =  3,
 235   AF_PUP =    4,
 236   AF_CHAOS =   5,
 237   AF_NS =     6,
 238   AF_IPX =    AF_NS,
 239   AF_ISO =    7,
 240   AF_OSI =    AF_ISO,
 241   AF_ECMA =    8,
 242   AF_DATAKIT =  9,
 243   AF_CCITT =   10,
 244   AF_SNA =    11,
 245   AF_DECnet =   12,
 246   AF_DLI =    13,
 247   AF_LAT =    14,
 248   AF_HYLINK =   15,
 249   AF_APPLETALK = 16,
 250   AF_NETBIOS =  17,
 251   AF_VOICEVIEW = 18,
 252   AF_FIREFOX =  19,
 253   AF_UNKNOWN1 =  20,
 254   AF_BAN =    21,
 255   AF_ATM =    22,
 256   AF_INET6 =   23,
 257   AF_CLUSTER =  24,
 258   AF_12844 =   25,
 259   AF_IRDA =    26,
 260   AF_NETDES =   28,
 261 
 262   AF_MAX =    29,
 263 
 264 
 265   PF_UNSPEC   = AF_UNSPEC,
 266 
 267   PF_UNIX =    AF_UNIX,
 268   PF_INET =    AF_INET,
 269   PF_IMPLINK =  AF_IMPLINK,
 270   PF_PUP =    AF_PUP,
 271   PF_CHAOS =   AF_CHAOS,
 272   PF_NS =     AF_NS,
 273   PF_IPX =    AF_IPX,
 274   PF_ISO =    AF_ISO,
 275   PF_OSI =    AF_OSI,
 276   PF_ECMA =    AF_ECMA,
 277   PF_DATAKIT =  AF_DATAKIT,
 278   PF_CCITT =   AF_CCITT,
 279   PF_SNA =    AF_SNA,
 280   PF_DECnet =   AF_DECnet,
 281   PF_DLI =    AF_DLI,
 282   PF_LAT =    AF_LAT,
 283   PF_HYLINK =   AF_HYLINK,
 284   PF_APPLETALK = AF_APPLETALK,
 285   PF_VOICEVIEW = AF_VOICEVIEW,
 286   PF_FIREFOX =  AF_FIREFOX,
 287   PF_UNKNOWN1 =  AF_UNKNOWN1,
 288   PF_BAN =    AF_BAN,
 289   PF_INET6 =   AF_INET6,
 290 
 291   PF_MAX    = AF_MAX,
 292 }
 293 
 294 
 295 enum: int
 296 {
 297   SOL_SOCKET = 0xFFFF,
 298 }
 299 
 300 
 301 enum: int
 302 {
 303   SO_DEBUG =    0x0001,
 304   SO_ACCEPTCONN =  0x0002,
 305   SO_REUSEADDR =  0x0004,
 306   SO_KEEPALIVE =  0x0008,
 307   SO_DONTROUTE =  0x0010,
 308   SO_BROADCAST =  0x0020,
 309   SO_USELOOPBACK = 0x0040,
 310   SO_LINGER =    0x0080,
 311   SO_DONTLINGER =  ~SO_LINGER,
 312   SO_OOBINLINE =  0x0100,
 313   SO_SNDBUF =    0x1001,
 314   SO_RCVBUF =    0x1002,
 315   SO_SNDLOWAT =   0x1003,
 316   SO_RCVLOWAT =   0x1004,
 317   SO_SNDTIMEO =   0x1005,
 318   SO_RCVTIMEO =   0x1006,
 319   SO_ERROR =    0x1007,
 320   SO_TYPE =     0x1008,
 321   SO_EXCLUSIVEADDRUSE = ~SO_REUSEADDR,
 322 
 323   TCP_NODELAY =  1,
 324 
 325   IP_OPTIONS         = 1,
 326 
 327   IP_HDRINCL         = 2,
 328   IP_TOS           = 3,
 329   IP_TTL           = 4,
 330   IP_MULTICAST_IF       = 9,
 331   IP_MULTICAST_TTL      = 10,
 332   IP_MULTICAST_LOOP      = 11,
 333   IP_ADD_MEMBERSHIP      = 12,
 334   IP_DROP_MEMBERSHIP     = 13,
 335   IP_DONTFRAGMENT       = 14,
 336   IP_ADD_SOURCE_MEMBERSHIP  = 15,
 337   IP_DROP_SOURCE_MEMBERSHIP  = 16,
 338   IP_BLOCK_SOURCE       = 17,
 339   IP_UNBLOCK_SOURCE      = 18,
 340   IP_PKTINFO         = 19,
 341 
 342   IPV6_UNICAST_HOPS =  4,
 343   IPV6_MULTICAST_IF =  9,
 344   IPV6_MULTICAST_HOPS = 10,
 345   IPV6_MULTICAST_LOOP = 11,
 346   IPV6_ADD_MEMBERSHIP = 12,
 347   IPV6_DROP_MEMBERSHIP = 13,
 348   IPV6_JOIN_GROUP =   IPV6_ADD_MEMBERSHIP,
 349   IPV6_LEAVE_GROUP =   IPV6_DROP_MEMBERSHIP,
 350   IPV6_V6ONLY = 27,
 351 }
 352 
 353 
 354 /// Default FD_SETSIZE value.
 355 /// In C/C++, it is redefinable by #define-ing the macro before #include-ing
 356 /// winsock.h. In D, use the $(D FD_CREATE) function to allocate a $(D fd_set)
 357 /// of an arbitrary size.
 358 enum int FD_SETSIZE = 64;
 359 
 360 
 361 struct fd_set_custom(uint SETSIZE)
 362 {
 363   uint fd_count;
 364   SOCKET[SETSIZE] fd_array;
 365 }
 366 
 367 alias fd_set = fd_set_custom!FD_SETSIZE;
 368 
 369 // Removes.
 370 void FD_CLR(SOCKET fd, fd_set* set) pure @nogc
 371 {
 372   uint c = set.fd_count;
 373   SOCKET* start = set.fd_array.ptr;
 374   SOCKET* stop = start + c;
 375 
 376   for (; start != stop; start++)
 377   {
 378     if (*start == fd)
 379       goto found;
 380   }
 381   return; //not found
 382 
 383   found:
 384   for (++start; start != stop; start++)
 385   {
 386     *(start - 1) = *start;
 387   }
 388 
 389   set.fd_count = c - 1;
 390 }
 391 
 392 
 393 // Tests.
 394 int FD_ISSET(SOCKET fd, const(fd_set)* set) pure @nogc
 395 {
 396 const(SOCKET)* start = set.fd_array.ptr;
 397 const(SOCKET)* stop = start + set.fd_count;
 398 
 399   for (; start != stop; start++)
 400   {
 401     if (*start == fd)
 402       return true;
 403   }
 404   return false;
 405 }
 406 
 407 
 408 // Adds.
 409 void FD_SET(SOCKET fd, fd_set* set)   pure @nogc
 410 {
 411   uint c = set.fd_count;
 412   set.fd_array.ptr[c] = fd;
 413   set.fd_count = c + 1;
 414 }
 415 
 416 
 417 // Resets to zero.
 418 void FD_ZERO(fd_set* set) pure @nogc
 419 {
 420   set.fd_count = 0;
 421 }
 422 
 423 
 424 /// Creates a new $(D fd_set) with the specified capacity.
 425 fd_set* FD_CREATE(uint capacity) pure
 426 {
 427   // Take into account alignment (SOCKET may be 64-bit and require 64-bit alignment on 64-bit systems)
 428   size_t size = (fd_set_custom!1).sizeof - SOCKET.sizeof + (SOCKET.sizeof * capacity);
 429   auto data = new ubyte[size];
 430   auto set = cast(fd_set*)data.ptr;
 431   FD_ZERO(set);
 432   return set;
 433 }
 434 
 435 struct linger
 436 {
 437   ushort l_onoff;
 438   ushort l_linger;
 439 }
 440 
 441 
 442 struct protoent
 443 {
 444   char* p_name;
 445   char** p_aliases;
 446   short p_proto;
 447 }
 448 
 449 
 450 struct servent
 451 {
 452   char* s_name;
 453   char** s_aliases;
 454 
 455   version (Win64)
 456   {
 457     char* s_proto;
 458     short s_port;
 459   }
 460   else version (Win32)
 461   {
 462     short s_port;
 463     char* s_proto;
 464   }
 465 }
 466 
 467 
 468 /+
 469 union in6_addr
 470 {
 471   private union _u_t
 472   {
 473     ubyte[16] Byte;
 474     ushort[8] Word;
 475   }
 476   _u_t u;
 477 }
 478 
 479 
 480 struct in_addr6
 481 {
 482   ubyte[16] s6_addr;
 483 }
 484 +/
 485 
 486 @safe pure @nogc
 487 {
 488   ushort htons(ushort x);
 489   uint htonl(uint x);
 490   ushort ntohs(ushort x);
 491   uint ntohl(uint x);
 492 }
 493 
 494 
 495 enum: int
 496 {
 497   SOCK_STREAM =   1,
 498   SOCK_DGRAM =   2,
 499   SOCK_RAW =    3,
 500   SOCK_RDM =    4,
 501   SOCK_SEQPACKET = 5,
 502 }
 503 
 504 
 505 enum: int
 506 {
 507   IPPROTO_IP =  0,
 508   IPPROTO_ICMP = 1,
 509   IPPROTO_IGMP = 2,
 510   IPPROTO_GGP =  3,
 511   IPPROTO_TCP =  6,
 512   IPPROTO_PUP =  12,
 513   IPPROTO_UDP =  17,
 514   IPPROTO_IDP =  22,
 515   IPPROTO_IPV6 = 41,
 516   IPPROTO_ND =  77,
 517   IPPROTO_RAW =  255,
 518 
 519   IPPROTO_MAX =  256,
 520 }
 521 
 522 
 523 enum: int
 524 {
 525   MSG_OOB =    0x1,
 526   MSG_PEEK =    0x2,
 527   MSG_DONTROUTE = 0x4
 528 }
 529 
 530 
 531 enum: int
 532 {
 533   SD_RECEIVE = 0,
 534   SD_SEND =   1,
 535   SD_BOTH =   2,
 536 }
 537 
 538 
 539 enum: uint
 540 {
 541   INADDR_ANY =    0,
 542   INADDR_LOOPBACK =  0x7F000001,
 543   INADDR_BROADCAST = 0xFFFFFFFF,
 544   INADDR_NONE =    0xFFFFFFFF,
 545   ADDR_ANY =     INADDR_ANY,
 546 }
 547 
 548 
 549 enum: int
 550 {
 551   AI_PASSIVE = 0x1,
 552   AI_CANONNAME = 0x2,
 553   AI_NUMERICHOST = 0x4,
 554   AI_ADDRCONFIG = 0x0400,
 555   AI_NON_AUTHORITATIVE = 0x04000,
 556   AI_SECURE = 0x08000,
 557   AI_RETURN_PREFERRED_NAMES = 0x010000,
 558 }
 559 
 560 
 561 struct timeval
 562 {
 563   int tv_sec;
 564   int tv_usec;
 565 }
 566 
 567 
 568 union in_addr
 569 {
 570   private union _S_un_t
 571   {
 572     private struct _S_un_b_t
 573     {
 574       ubyte s_b1, s_b2, s_b3, s_b4;
 575     }
 576     _S_un_b_t S_un_b;
 577 
 578     private struct _S_un_w_t
 579     {
 580       ushort s_w1, s_w2;
 581     }
 582     _S_un_w_t S_un_w;
 583 
 584     uint S_addr;
 585   }
 586   _S_un_t S_un;
 587 
 588   uint s_addr;
 589 
 590   struct
 591   {
 592     ubyte s_net, s_host;
 593 
 594     union
 595     {
 596       ushort s_imp;
 597 
 598       struct
 599       {
 600         ubyte s_lh, s_impno;
 601       }
 602     }
 603   }
 604 }
 605 
 606 
 607 union in6_addr
 608 {
 609   private union _in6_u_t
 610   {
 611     ubyte[16] u6_addr8;
 612     ushort[8] u6_addr16;
 613     uint[4] u6_addr32;
 614   }
 615   _in6_u_t in6_u;
 616 
 617   ubyte[16] s6_addr8;
 618   ushort[8] s6_addr16;
 619   uint[4] s6_addr32;
 620 
 621   alias s6_addr = s6_addr8;
 622 }
 623 
 624 
 625 enum in6_addr IN6ADDR_ANY = { s6_addr8: [0] };
 626 enum in6_addr IN6ADDR_LOOPBACK = { s6_addr8: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] };
 627 //alias IN6ADDR_ANY_INIT = IN6ADDR_ANY;
 628 //alias IN6ADDR_LOOPBACK_INIT = IN6ADDR_LOOPBACK;
 629 
 630 enum int INET_ADDRSTRLEN = 16;
 631 enum int INET6_ADDRSTRLEN = 46;
 632 
 633 
 634 
 635 
 636 struct sockaddr
 637 {
 638   short sa_family;
 639   ubyte[14] sa_data;
 640 }
 641 alias sockaddr SOCKADDR;
 642 alias SOCKADDR* PSOCKADDR, LPSOCKADDR;
 643 
 644 struct sockaddr_storage
 645 {
 646   short   ss_family;
 647   char[6]  __ss_pad1 = void;
 648   long   __ss_align;
 649   char[112] __ss_pad2 = void;
 650 }
 651 alias sockaddr_storage SOCKADDR_STORAGE;
 652 alias SOCKADDR_STORAGE* PSOCKADDR_STORAGE;
 653 
 654 struct sockaddr_in
 655 {
 656   short sin_family = AF_INET;
 657   ushort sin_port;
 658   in_addr sin_addr;
 659   ubyte[8] sin_zero;
 660 }
 661 alias sockaddr_in SOCKADDR_IN;
 662 alias SOCKADDR_IN* PSOCKADDR_IN, LPSOCKADDR_IN;
 663 
 664 
 665 struct sockaddr_in6
 666 {
 667   short sin6_family = AF_INET6;
 668   ushort sin6_port;
 669   uint sin6_flowinfo;
 670   in6_addr sin6_addr;
 671   uint sin6_scope_id;
 672 }
 673 
 674 
 675 struct addrinfo
 676 {
 677   int ai_flags;
 678   int ai_family;
 679   int ai_socktype;
 680   int ai_protocol;
 681   size_t ai_addrlen;
 682   char* ai_canonname;
 683   sockaddr* ai_addr;
 684   addrinfo* ai_next;
 685 }
 686 
 687 
 688 struct hostent
 689 {
 690   char* h_name;
 691   char** h_aliases;
 692   short h_addrtype;
 693   short h_length;
 694   char** h_addr_list;
 695 
 696 
 697   char* h_addr() @safe pure nothrow @nogc
 698   {
 699     return h_addr_list[0];
 700   }
 701 }
 702 
 703 // Note: These are Winsock2!!
 704 struct WSAOVERLAPPED;
 705 alias LPWSAOVERLAPPED = WSAOVERLAPPED*;
 706 alias LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE = void function(uint, uint, LPWSAOVERLAPPED, uint);
 707 int WSAIoctl(SOCKET s, uint dwIoControlCode,
 708   void* lpvInBuffer, uint cbInBuffer,
 709   void* lpvOutBuffer, uint cbOutBuffer,
 710   uint* lpcbBytesReturned,
 711   LPWSAOVERLAPPED lpOverlapped, LPWSAOVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpCompletionRoutine);
 712 
 713 
 714 enum IOC_VENDOR = 0x18000000;
 715 enum SIO_KEEPALIVE_VALS = IOC_IN | IOC_VENDOR | 4;
 716 
 717 /* Argument structure for SIO_KEEPALIVE_VALS */
 718 struct tcp_keepalive
 719 {
 720   uint onoff;
 721   uint keepalivetime;
 722   uint keepaliveinterval;
 723 }