"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "kydpdict-0.9.5/src/ydp-tooltips.h" (22 Jul 2005, 4554 Bytes) of package /linux/privat/old/kydpdict-0.9.5.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) C and C++ source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers and code folding option. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. For more information about "ydp-tooltips.h" see the Fossies "Dox" file reference documentation.

  1 
  2 /*
  3   these are tooltips in format:
  4   "<original abbreviation>:<description-english> - <description-polish>"
  5   one per line - alphabetical order
  6   "XXXYYYZZZ" must be the last one
  7   
  8   marked with XXX - probably present in the dictionary, but not on its cheatsheet
  9 */
  10 
  11   static QString tab[] = {
  12     "abbr:abbreviation - skrót",
  13     "acc:accusative - biernik",
  14     "adj:adjective - przymiotnik",
  15     "adv:adverb - przysłówek",
  16     "art:article - rodzajnik",
  17     "attr:attribute - przydawka",
  18     "aux:auxiliary - pomocniczy",
  19     "cmp:compound - wyraz złożony",
  20     "conj:conjunction - spójnik",
  21     "cpd:compound - wyraz złożony",
  22     "dat:dative - celownik",
  23     "decl:declined - odmienny",
  24     "dimin:diminutive - zdrobnienie",
  25     "etc:et cetera - itd.",
  26     "excl:exclamation - wykrzyknik",
  27     "f:feminine - żeński",
  28     "fig:figurative - przenośny",
  29     "fml:formal - formalny",
  30     "fus:inseparable verb - czasownik nierozdzielny",
  31     "gen:genitive - dopełniacz",
  32     "imp:imperative - tryb rozkazujący",
  33     "im)perf:imperfect tense - czas przeszły o aspekcie niedokonanym",
  34     "inf:informal - potocznie",
  35     "inf!:offensiv - obraźliwy, wulgarny",
  36     "indef:indefinite - nieokreślony",
  37     "infin:infinitive - bezokolicznik",
  38     "instr:instrumental - narzędnik",
  39     "inv:invariable - niezmienny",
  40     "irreg:irregular - nieregularny",
  41     "lit:literal - dosłowny",
  42     "loc:locative - miejscownik",
  43     "m:masculine - męski",
  44     "m(f:masculine(feminine) - męski(żeński)",
  45     "n:noun - rzeczownik",
  46     "nom:nominative - mianownik",
  47     "n(pl:??? - ???",
  48     "npl:plural noun - rzeczownik w liczbie mnogiej",
  49     "nt:neuter - nijaki",
  50     "num:number - liczba",
  51     "nvir:nonvirile - niemęskoosobowy",
  52     "part:particle - partykuła",
  53     "pej:pejorative - pejoratywny",
  54     "perf:perfective verb - czasownik dokonany",
  55     "post:postpositiv (does not immediately precede a noun) - nie występuje bezpośrednio przed rzeczownikiem",
  56     "pot:informal - potocznie",
  57     "pot!:obraźliwy - offensiv",
  58     "pref:prefix - przedrostek",
  59     "prep:preposition - przyimek",
  60     "pron:pronoun - zaimek",
  61     "pl:plural - liczba mnoga",
  62     "pp:past participle - imiesłów czasu przeszłego",
  63     "pt:past tense - czas przeszły",
  64     "sg:singular - liczba pojedyncza",
  65     "suff:suffix - przyrostek",
  66     "vb:verb - czasownik",
  67     "vi:intransitive verb - czasownik nieprzechodni",
  68     "vir:virile - męskoosobowy",
  69     "vr:reflexiv verb - czasownik zwrotny",
  70     "vt:transitive verb - czasownik przechodni",
  71     "ADMIN:administration - administracja",
  72     "AGR:agriculture - rolnictwo",
  73     "ANAT:anatomy - anatomia",
  74     "ARCHIT:architecture - architektura",
  75     "ASTRON:astronomy - astronomia",
  76     "AUT:automobiles - motoryzacja",
  77     "AVIAT:lotnictwo - aviation",
  78     "BIO:biology - biologia",
  79     "BOT:botany - botanika",
  80     "BRIT:British English - angielszczyzna brytyjska",
  81     "BUD:budownictwo - construction",
  82     "CHEM:chemistry - chemia",
  83     "COMM:commerce - handel",
  84     "COMPUT:computer - informatyka i komputery",
  85     "CONSTR:construction - budownictwo",
  86     "CULIN:culinary - kulinarny",
  87     "DRUK:poligrafia - printing",
  88     "ECON:economy - ekonomia",
  89     "EKON:ekonomia - economy",
  90     "ELEC:electronics, eletricity - elektronika, elektryczność",
  91     "ELEKTR:elektronika, elektryczność - electronics, eletricity",
  92     "FOT:fotografia - photography",
  93     "FIN:finance - finanse",
  94     "FIZ:fizyka - physics",
  95     "GEOG:geography - geografia",
  96     "GEOL:geology - geologia",
  97     "GEOM:geometria - geometry",
  98     "HIST:history - historia",
  99     "JĘZ:językoznawstwo - linguistic",
 100     "JUR:law - prawo",
 101     "KOMPUT:komputery - computers",
 102     "KULIN:kulinarny - culinary",
 103     "LING:linguistic - językoznawstwo",
 104     "LIT:literatura - literature",
 105     "LOT:lotnictwo - aviation",
 106     "MAT:matematyka - mathematics",
 107     "MATH:mathematics - matematyka",
 108     "MED:medicine - medycyna",
 109     "METEO:meteorology - meteorologia",
 110     "MIL:military - wojskowość",
 111     "MOT:motoryzacja - automobiles",
 112     "MUS:music - muzyka",
 113     "MUZ:muzyka - music",
 114     "NAUT:nautical - żegluga",
 115     "PHOT:photography - fotografia",
 116     "PHYSIOL:physiology - fizjologia",
 117     "POL:politics - polityka",
 118     "PSYCH:psychology - psychologia",
 119     "RAIL:railways - kolej",
 120     "REL:religion - religia",
 121     "ROL:rolnictwo - agriculture",
 122     "SCOL:school - szkoła",
 123     "SPORT:sport - sportowy",
 124     "SZKOL:szkoła - school",
 125     "TECH:technology - technika i technologia",
 126     "TEL:telecommunication - telekomunikacja",
 127     "THEAT:theatre - teatr",
 128     "TYP:printing - poligrafia",
 129     "UNIV:university - uniwersytet",
 130     "US:American English - angielszczyzna amerykańska",
 131     "WOJSK:wojskowość - military",
 132     "ZOOL:zoology - zoologia",
 133     "ŻEGL:żegluga - nautical",
 134     "XXXYYYZZZ" };