"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "kydpdict-0.9.5/src/pwn-tooltips.h" (18 Sep 2004, 6924 Bytes) of package /linux/privat/old/kydpdict-0.9.5.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) C and C++ source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers and code folding option. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. For more information about "pwn-tooltips.h" see the Fossies "Dox" file reference documentation.

  1 
  2 /*
  3   these are tooltips in format:
  4   "<original abbreviation>:<description-english> - <description-polish>"
  5   one per line - alphabetical order
  6   "XXXYYYZZZ" must be the last one
  7   
  8   marked with XXX - probably present in the dictionary, but not on its cheatsheet
  9 */
  10 
  11   static QString tab[] = {
  12     "Accts:accountancy - księgowość",
  13     "adj:adjective - przymiotnik",
  14     "adj phr:adjectival phrase - fraza przymiotnikowa",
  15     "Admin:administration - administracja",
  16     "adv:adverb - przysłówek",
  17     "adv phr:adverbial phrase",
  18     "Advertg:advertising - reklama",
  19     "Aerosp:aerospace - kosmonautyka",
  20     "Agric:agriculture - rolnictwo",
  21     "also:also - także",
  22     "Anat:anatomy - anatomia",
  23     "Anthrop:anthropology - antropologia",
  24     "Antiq:antiquity - starożytność",
  25     "arch:archaic - archaiczne",
  26     "Archeol:archeology - archeologia",
  27     "Archit:architecture - architektura",
  28     "Art:art - sztuka",
  29     "Astrol:astrology - astrologia",
  30     "Astron:astronomy - astronomia",
  31     "Audio:audio - audiotechnika",
  32     "Austral:Australian - australijskie",
  33     "Aut:automobile - motoryzacja",
  34     "aux:auxiliary - posiłkowy",
  35     "Aviat:aviation - lotnictwo",
  36     "baby talk:baby talk - mowa dzieci",
  37     "before vowel:before vowel - przed samogłoską", /// XXX
  38     "Bible:bible - Biblia",
  39     "Biol:biology - biologia",
  40     "Bot:botany - botanika",
  41     "Can:Canadian - kanadyjskie",
  42     "Chem:chemistry - chemia",
  43     "Cin:cinema - kinematografia",
  44     "Civ Eng:civil engineering - inżynieria lądowa",
  45     "Comm:commerce - handel",
  46     "comp:comparative - stopień wyższy",
  47     "Comput:computng - informatyka i komputery",
  48     "conj:conjunction - spójnik",
  49     "conj phr:conjunction phrase - spójnik złożony",
  50     "Constr:construction - budownictwo",
  51     "contracted:contracted - wersja skrócona", /// XXX
  52     "controv:controversial - kontrowersyjne",
  53     "Cosmet:cosmetics - kosmetyka",
  54     "Culin:culinary - kulinaria",
  55     "Dance:dance - taniec",
  56     "Dent:dentistry - stomatologia",
  57     "dat:dated - przestarzałe",
  58     "det:determiner - określnik",
  59     "def art.:definiet article - przedimek określony",
  60     "dial:dialect - dialektalne",
  61     "Ecol:ecology - ekologia",
  62     "Econ:economy - ekonomia",
  63     "Educ:education - edukacja",    /// XXX
  64     "Elec:electricity - elektryka",
  65     "Electron:electronics - elektronika",
  66     "Equest:equestrianizm - jeździectwo",
  67     "euph:euphemistic - eufemizm",
  68     "excl:exclamation - wykrzynik",
  69     "f:feminine - żeński",
  70     "Fashn:fashion - moda",
  71     "fig:figurative - przenośne",
  72     "Fin:finance - finanse",
  73     "Fishg:fishing - rybołówstwo",
  74     "fml:formal - oficjalne, książkowe",
  75     "Games:games - gry i zabawy",
  76     "GB:British English - angielszczyzna brytyjska",
  77     "Geog:geography - geografia",
  78     "Geol:geology - geologia",
  79     "Herald:heraldry - heraldyka",
  80     "Hist:history - historia",
  81     "Hort:horticulture - ogrodnictwo",
  82     "hum:humorous - żartobliwe",
  83     "Hunt:hunting - myślistwo",
  84     "Ind:industry - przemysł",
  85     "Insur:insurance - ubezpieczenia",
  86     "indef art.:indefinite article - przedimek nieokreślony",
  87     "infml:informal - potoczne, nieoficjalne",
  88     "Insur:insurance - ubezpieczenia",
  89     "inv:invariable - niezmienny",   /// XXX
  90     "Ir:Irish - irlandzkie",
  91     "iron:ironic - ironiczne",
  92     "journ:journalese - dziennikarskie",
  93     "Journ:journalism - dziennikarstwo",
  94     "Jur:law - prawo",
  95     "Ling:linguistics - językoznawstwo",
  96     "linking verb:linking verb - spójka",
  97     "liter:literary - literackie",
  98     "Literat:literature - literatura",
  99     "m/f:masculine/feminine - męski/żeński",
 100     "m:masculine - męski",
 101     "Math:mathematics - matematyka",
 102     "Mech:mechanics - mechanika",
 103     "Med:medicine - medycyna",
 104     "Meas:measure - jednostki miary",
 105     "Meteorol:meteorology - meteorologia",
 106     "Mgmt:management - zarządzanie",
 107     "Mil:military - wojskowość",
 108     "Mil Naut:navy - marynarka wojenna",
 109     "Miner:mineralogy - mineralogia",    
 110     "Mining:mining - górnictwo",    /// XXX
 111     "modal aux:modal auxiliary verb - czasownik posiłkowo-modalny",
 112     "modif:modifier - przydawka rzeczowna",
 113     "Mus:music - muzyka",
 114     "Mythol:mythology - mitologia",
 115     "n:noun - rzeczownik",
 116 //   "n:neuter - nijaki",
 117     "Naut:nautical - żeglarstwo",
 118     "neg:negation - negacja",    /// XXX
 119     "npl:noun plural - rzeczownik w liczbie mnogiej",
 120     "Nucl:nuclear physics - fizyka jądrowa",
 121     "offensive:offensive - obraźliwe",
 122     "onomat:onomatopoeia - onomatopeja",
 123     "or:or - lub",
 124     "pej:pejorative - pejoratywne",
 125     "pers.:person - osoba",
 126     "Pharm:pharmacology - farmakologia",
 127     "Philos:philosophy - filozofia",
 128     "Phon:phonetics - fonetyka",    /// XXX ale jest, np. transcription
 129     "Phot:photography - fotografia",
 130     "Phys:physics - fizyka",
 131     "Physiol:physiology - fizjologia",
 132     "pl:plural - liczba mnoga",
 133     "plt:plurale tantum - rzeczownik występujący tylko w liczbie mnogiej",
 134     "Pol:politics - polityka",
 135     "Post:poczta - postal services",
 136     "pp:past participle - imiesłów przeszły",
 137     "pp adj:past participle adjective - imiesłów przymiotnikowy bierny",
 138     "prep:preposition - przyimek",
 139     "prep phr:prepositional phrase - przymiek złożony",
 140     "pres:present tense - czas teraźniejszy",
 141     "prn:proper noun - nazwa własna",
 142     "Print:printing - drukarstwo",
 143     "pron:pronoun - zaimek",
 144     "Prov:proverb - przysłowie",
 145     "prp:present participle - imiesłów czasu teraźniejszego",
 146     "prp adj:present participle adjective - imiesłów przymiotnikowy czynny",
 147     "Psych:psychology - psychologia",
 148     "pt:past tense - czas przeszły",
 149     "Publg:publishing - edytorstwo",
 150     "quantif:quantifier - kwantyfikator",
 151     "ra:rare - rzadkie",
 152     "Radio:radio - radio",
 153     "Rail:railway - kolejnictwo",
 154     "Relig:religion - religia",
 155     "Sch:school - szkolnictwo",
 156     "Sci:sciences - nauki ścisłe",
 157     "Scot:Scottish - szkockie",
 158     "Sewing:sewing - krawiectwo",
 159     "sg:singular - liczba pojedyncza",
 160     "sl:slang - slangowe",
 161     "Sociol:sociology - socjologia",
 162     "spec:specialist - specjalistyczne",
 163     "Sport:sport - sport",
 164     "Stat:statistics - statystyka",
 165     "superl:superlative - stopień najwyższy",
 166     "Tax:tax - podatki",      /// XXX
 167     "Tech:technology - technika",
 168     "Telcom:telecommunications - telekomunikacja",
 169     "Telecom:telecommunications - telekomunikacja",
 170     "Tex:textiles - włókiennictwo",
 171     "Theat:theatre - teatr",
 172     "Tourism:tourism - turystyka",   /// XXX
 173     "Transp:tranport - transport",
 174     "Turf:turf - wyścigi konne",
 175     "TV:television - telewizja",
 176     "Univ:university - szkolnictwo wyższe",
 177     "US:American English - angielszczyzna amerykańska",
 178     "v:verb - czasownik",
 179     "v aux:auxiliary verb - czasownik posiłkowy",
 180     "v impers:impersonal verb - czasownik nieosobowy",
 181     "Vet:veterinary medicine - weterynaria",
 182     "vi:intransitive verb - czasownik nieprzechodni",
 183     "vinfml:very informal - pospolite",
 184     "vr:reflexive verb - czasownik zwrotny",
 185     "vt:transitive verb - czasownik przechodni",
 186     "vulg:vulgar or taboo - wulgarne",
 187     "Wine:winemaking - winiarstwo",
 188     "Zool:zoology - zoologia",
 189     "3rd pers:third person - forma trzeciej osoby", // XXX
 190     "3rd person:third person - forma trzeciej osoby", // XXX
 191     "XXXYYYZZZ" };