"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "kydpdict-0.9.5/INSTALL" (26 Jul 2005, 1307 Bytes) of package /linux/privat/old/kydpdict-0.9.5.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 1. Rozpakuj źródła do wybranego katalogu
  2 
  3 2. Kompilacja programu.
  4  wykonaj
  5   ./configure
  6  ewentualnie (zobacz niżej komu mogłoby się to przydać):
  7   ./configure --without-x
  8 
  9  wykonaj
  10   make
  11 
  12 Jeśli skrypt ./configure zakończy się błędem, to prawdopodobnie nie może znaleźć ścieżek
  13 do Qt. Należy wówczas jawnie je podać, np.
  14   ./configure --with-qt-includes=/usr/X11R6/include/qt --with-qt-libs=/usr/X11R6/lib
  15 Jeśli Qt zostało zainstalowane bezpośrednio ze źródeł to prawdopodobnie wystarczy coś
  16 podobnego do:
  17   ./configure --with-qt-dir=/usr/local/qt
  18 
  19 W razie kłopotów przeczytaj dokumentacje Qt (to o $QTDIR też :).
  20 
  21 Jeśli wywołasz ./configure --without-x, to program będzie bezpośrednio zależał tylko
  22 od biblioteki Qt. Może mieć to zastosowanie na systemach, na których nie ma X11, ale
  23 jest dostępne Qt (MacOS X z natywnym Qt (nie-X11)?) oraz u tych purystów, którzy nie
  24 chcą w ogóle niczego związanego z rybą na tacce systemowej.
  25 
  26 3. Instalacja programu.
  27  wykonaj
  28   make install
  29 
  30 Program zostanie zainstalowany domyślnie do /usr/local lub innego drzewa określonego przez
  31 opcję --prefix skryptu ./configure.
  32 Domyślnym katalogiem danych (z plikami słownika) jest /usr/local/share/kydpdict lub inny
  33 wskazany przez opcję --datadir do ./configure (dla --datadir DIR będzie to DIR/kydpdict).