"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "install-tl-20231127/tlpkg/translations/vi.po" (7 Aug 2023, 90624 Bytes) of package /linux/misc/install-tl-unx.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 #
  2 # Anh K. Huỳnh <kyanh@viettug.org>, 2011.
  3 #
  4 msgid ""
  5 msgstr ""
  6 "Project-Id-Version: TeX Live translation\n"
  7 "Report-Msgid-Bugs-To: tex-live@tug.org\n"
  8 "POT-Creation-Date: 2023-08-08 01:43+0200\n"
  9 "PO-Revision-Date: 2021-03-13 11:02+0100\n"
  10 "Last-Translator: Anh K. Huỳnh <kyanh@viettug.org>\n"
  11 "Language-Team: TL Translation Team <tex-live@tug.org>\n"
  12 "Language: vi\n"
  13 "MIME-Version: 1.0\n"
  14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  16 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
  17 "X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
  18 
  19 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:137
  20 #: tlpkg/installer/install-menu-text.pl:37
  21 #: tlpkg/installer/install-menu-text.pl:41
  22 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:828
  23 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1053
  24 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1698
  25 msgid "None"
  26 msgstr "Không"
  27 
  28 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:138
  29 #: tlpkg/installer/install-menu-text.pl:38
  30 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1698
  31 msgid "Only new"
  32 msgstr "Chỉ cái mới"
  33 
  34 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:139
  35 #: tlpkg/installer/install-menu-text.pl:39
  36 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1050
  37 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1698
  38 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1653
  39 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2877
  40 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2895
  41 msgid "All"
  42 msgstr "Tất cả"
  43 
  44 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:163
  45 msgid "Loading local TeX Live database"
  46 msgstr "Nạp dữ liệu TeX Live có trên máy"
  47 
  48 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:165
  49 msgid "This may take some time, please be patient ..."
  50 msgstr "Vui lòng chờ khi chương trình đang chạy..."
  51 
  52 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:222
  53 msgid "... done loading"
  54 msgstr "... đã nạp xong"
  55 
  56 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:227
  57 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1056
  58 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1654
  59 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1883
  60 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1945
  61 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2264
  62 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2326
  63 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2663
  64 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:511
  65 msgid "Warning"
  66 msgstr "Cảnh báo"
  67 
  68 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:228
  69 #, perl-format
  70 msgid ""
  71 "You don't have permissions to change the installation in any way;\n"
  72 "specifically, the directory %s is not writable.\n"
  73 "Please run this program as administrator, or contact your local admin.\n"
  74 "\n"
  75 "Most buttons will be disabled."
  76 msgstr ""
  77 "Không có đủ quyền để thay đổi bộ cài đặt;\n"
  78 "cụ thể, chương trình không thể ghi vào thư mục %s.\n"
  79 "Vui lòng chạy chương trình với quyền Admin, hoặc liên hệ với quản lý hệ "
  80 "thống của bạn.\n"
  81 "\n"
  82 "Hầu hết các tùy chọn sẽ bị vô hiệu."
  83 
  84 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:229
  85 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:623
  86 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:627
  87 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:629
  88 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:647
  89 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:826
  90 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1058
  91 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1430
  92 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1460
  93 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1461
  94 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1520
  95 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1645
  96 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1655
  97 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1775
  98 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1802
  99 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1837
 100 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1886
 101 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1947
 102 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2264
 103 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2326
 104 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2352
 105 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2460
 106 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2498
 107 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2663
 108 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:486
 109 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:624
 110 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:709
 111 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:896
 112 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:946
 113 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1034
 114 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1257 tlpkg/tltcl/tltcl.tcl:690
 115 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:223
 116 msgid "Ok"
 117 msgstr "Đồng ý"
 118 
 119 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:287
 120 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1192
 121 msgid "Repository"
 122 msgstr "Kho cài đặt"
 123 
 124 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:288
 125 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2610
 126 msgid "Loaded:"
 127 msgstr "Nạp:"
 128 
 129 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:288
 130 msgid "none"
 131 msgstr "không"
 132 
 133 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:291
 134 msgid "Load default"
 135 msgstr "Nạp mặc định"
 136 
 137 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:299
 138 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:522
 139 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1110
 140 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1277
 141 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1699
 142 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2606
 143 msgid "multiple repositories"
 144 msgstr "nhiều nguồn"
 145 
 146 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:304
 147 msgid "Default:"
 148 msgstr "Mặc định:"
 149 
 150 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:310
 151 msgid "Display configuration"
 152 msgstr "Cấu hình thể hiện"
 153 
 154 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:315
 155 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2869
 156 msgid "Status"
 157 msgstr "Trạng thái"
 158 
 159 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:318
 160 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:370
 161 msgid "all"
 162 msgstr "tất cả"
 163 
 164 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:320
 165 msgid "installed"
 166 msgstr "đã cài đặt"
 167 
 168 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:322
 169 msgid "not installed"
 170 msgstr "chưa cài đặt"
 171 
 172 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:324
 173 msgid "updates"
 174 msgstr "cập nhật"
 175 
 176 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:327
 177 msgid "Category"
 178 msgstr "Phân loại"
 179 
 180 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:329
 181 msgid "packages"
 182 msgstr "các gói"
 183 
 184 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:331
 185 msgid "collections"
 186 msgstr "các nhóm"
 187 
 188 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:333
 189 msgid "schemes"
 190 msgstr "các nhóm"
 191 
 192 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:336
 193 msgid "Match"
 194 msgstr "So khớp"
 195 
 196 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:341
 197 msgid "descriptions"
 198 msgstr "mô tả"
 199 
 200 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:344
 201 msgid "filenames"
 202 msgstr "tập tin"
 203 
 204 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:368
 205 msgid "Selection"
 206 msgstr "Lựa chọn"
 207 
 208 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:372
 209 msgid "selected"
 210 msgstr "đã chọn"
 211 
 212 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:375
 213 msgid "not selected"
 214 msgstr "không được chọn"
 215 
 216 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:383
 217 msgid "Select all"
 218 msgstr "Chọn tất cả"
 219 
 220 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:385
 221 msgid "Select none"
 222 msgstr "Không chọn thứ gì"
 223 
 224 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:389
 225 msgid "Reset filters"
 226 msgstr "Quay lại bộ lọc mặc định"
 227 
 228 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:410
 229 msgid "Package name"
 230 msgstr "Tên gói"
 231 
 232 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:411
 233 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2964
 234 msgid "Local rev. (ver.)"
 235 msgstr "Phiên bản đang có"
 236 
 237 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:412
 238 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2965
 239 msgid "Remote rev. (ver.)"
 240 msgstr "Phiên bản trên mạng"
 241 
 242 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:413
 243 msgid "Short description"
 244 msgstr "Mô tả ngắn"
 245 
 246 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:428
 247 msgid "Update all installed"
 248 msgstr "Cập nhật mọi thứ đã cài"
 249 
 250 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:432
 251 msgid "Reinstall previously removed packages"
 252 msgstr "Cài lại các gói đã gỡ ra trước đây"
 253 
 254 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:445
 255 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2209
 256 msgid "Update"
 257 msgstr "Cập nhật"
 258 
 259 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:450
 260 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1404
 261 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2204
 262 msgid "Install"
 263 msgstr "Cài đặt"
 264 
 265 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:454
 266 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2008
 267 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2214
 268 msgid "Remove"
 269 msgstr "Gỡ bỏ"
 270 
 271 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:459
 272 msgid "Backup"
 273 msgstr "Sao lưu"
 274 
 275 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:507
 276 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1621
 277 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:880
 278 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2329
 279 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2685
 280 msgid "Options"
 281 msgstr "Tùy chọn"
 282 
 283 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:509
 284 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2675
 285 msgid "Actions"
 286 msgstr "Hành động"
 287 
 288 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:513
 289 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2688
 290 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2772
 291 msgid "Help"
 292 msgstr "Giúp đỡ"
 293 
 294 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:525
 295 msgid "Load default (from tlpdb) repository:"
 296 msgstr "Nạp kho cài đặt mặc định (từ dữ liệu tlpdb)"
 297 
 298 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:528
 299 msgid "Load cmd line repository:"
 300 msgstr "Dùng nguồn cài đặt từ dòng lệnh:"
 301 
 302 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:531
 303 msgid "Load standard net repository:"
 304 msgstr "Nạp kho cài đặt tiêu chuẩn trên mạng:"
 305 
 306 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:534
 307 msgid "Load other repository ..."
 308 msgstr "Nạp nguồn cài đặt khác ..."
 309 
 310 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:538
 311 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1406
 312 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2793
 313 msgid "Quit"
 314 msgstr "Thoát"
 315 
 316 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:544
 317 msgid "General ..."
 318 msgstr "Tổng quan ..."
 319 
 320 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:546
 321 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2694
 322 msgid "Paper ..."
 323 msgstr "Kiểu giấy ..."
 324 
 325 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:549
 326 msgid "Platforms ..."
 327 msgstr "Kiểu hệ thống ..."
 328 
 329 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:553
 330 msgid "GUI language ..."
 331 msgstr ""
 332 
 333 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:557
 334 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1458
 335 msgid "Expert options"
 336 msgstr "Tùy chọn dành cho chuyên gia"
 337 
 338 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:561
 339 msgid "Enable debugging output"
 340 msgstr "Bật chế độ dò lỗi"
 341 
 342 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:565
 343 msgid "Disable auto-install of new packages"
 344 msgstr "Không tự cài đặt gói mới"
 345 
 346 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:568
 347 msgid "Disable auto-removal of server-deleted packages"
 348 msgstr "Không tự xóa các gói liên quan tới máy phục vụ"
 349 
 350 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:575
 351 msgid "Update filename database"
 352 msgstr "Cập nhật danh sách tập tin trong hệ thống TeXLive"
 353 
 354 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:583
 355 msgid "Rebuild all formats"
 356 msgstr "Tạo lại mọi định dạng"
 357 
 358 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:594
 359 msgid "Update font map database"
 360 msgstr "Cập nhật thông tin về các phông"
 361 
 362 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:607
 363 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2336
 364 msgid "Restore packages from backup"
 365 msgstr "Phục hồi gói từ bộ lưu trữ"
 366 
 367 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:613
 368 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2418
 369 msgid "Handle symlinks in system dirs"
 370 msgstr "Cài đặt liên kết mềm trong thư mục hệ thống"
 371 
 372 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:619
 373 #, perl-format
 374 msgid "Remove TeX Live %s ..."
 375 msgstr "Gỡ bỏ TeX Live %s ..."
 376 
 377 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:622
 378 #, perl-format
 379 msgid "Remove TeX Live %s"
 380 msgstr "Gỡ bỏ TeX Live %s"
 381 
 382 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:623
 383 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:624
 384 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1046
 385 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1258
 386 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1380
 387 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1450
 388 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1460
 389 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1523
 390 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1711
 391 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1776
 392 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1813
 393 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1846
 394 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2463
 395 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2500
 396 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2581
 397 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:496
 398 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:626
 399 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:711
 400 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:899
 401 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:963
 402 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1037
 403 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1259 tlpkg/tltcl/tltcl.tcl:692
 404 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:233
 405 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1386
 406 msgid "Cancel"
 407 msgstr "Bỏ qua"
 408 
 409 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:629
 410 msgid "Complete removal finished"
 411 msgstr "Đã xong việc gỡ xóa"
 412 
 413 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:634
 414 #, perl-format
 415 msgid ""
 416 "Really remove (uninstall) the COMPLETE TeX Live %s installation?\n"
 417 "Your last chance to change your mind!"
 418 msgstr ""
 419 "Bạn thật sự muốn gỡ bỏ hoàn toàn bộ cài đặt TeX Live %s?\n"
 420 "Đây là cơ hội cuối để bạn đổi ý đấy!"
 421 
 422 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:643
 423 msgid "Manual"
 424 msgstr "Tài liệu hướng dẫn"
 425 
 426 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:644
 427 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:646
 428 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2717
 429 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2774
 430 msgid "About"
 431 msgstr "Giới thiệu"
 432 
 433 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:668
 434 msgid "Details on:"
 435 msgstr "Chi tiết về:"
 436 
 437 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:678
 438 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2360
 439 msgid "Package:"
 440 msgstr "Gói:"
 441 
 442 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:680
 443 msgid "Category:"
 444 msgstr "Phân lớp:"
 445 
 446 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:682
 447 msgid "Short description:"
 448 msgstr "Mô tả ngắn:"
 449 
 450 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:690
 451 msgid "Long description:"
 452 msgstr "Mô tả dài:"
 453 
 454 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:693
 455 msgid "Installed:"
 456 msgstr "Đã cài đặt:"
 457 
 458 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:694
 459 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1103
 460 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1724 tlpkg/tltcl/tltcl.tcl:372
 461 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:227
 462 msgid "Yes"
 463 msgstr "Đồng ý"
 464 
 465 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:694
 466 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1103
 467 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1724 tlpkg/tltcl/tltcl.tcl:374
 468 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:229
 469 msgid "No"
 470 msgstr "Không"
 471 
 472 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:696
 473 msgid "Local revision:"
 474 msgstr "Phiên bản trên máy:"
 475 
 476 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:700
 477 msgid "Local Catalogue version:"
 478 msgstr "Phiên bản catalog trên máy:"
 479 
 480 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:704
 481 msgid "Remote revision:"
 482 msgstr "Phiên bản trên mạng:"
 483 
 484 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:708
 485 msgid "Remote Catalogue version:"
 486 msgstr "Phiên bản catalog trên mạng:"
 487 
 488 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:713
 489 msgid "Keywords:"
 490 msgstr "Từ khóa:"
 491 
 492 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:718
 493 msgid "Functionality:"
 494 msgstr "Chức năng:"
 495 
 496 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:723
 497 msgid "Primary characterization:"
 498 msgstr "Đặc trưng chính:"
 499 
 500 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:728
 501 msgid "Secondary characterization:"
 502 msgstr "Đặc trưng phụ:"
 503 
 504 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:739
 505 msgid "Collection:"
 506 msgstr "Nhóm:"
 507 
 508 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:743
 509 msgid "Warning: Catalogue versions might be lagging behind or be simply wrong."
 510 msgstr "Chú ý: Phiên bản catalog có thể bị lệch hoặc sai."
 511 
 512 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:781
 513 msgid "Depends:"
 514 msgstr "Phụ thuộc vào:"
 515 
 516 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:785
 517 msgid "Binaries' dependencies:"
 518 msgstr "Phần mà các tập tin nhị phân đòi hỏi:"
 519 
 520 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:787
 521 msgid "Runfiles:"
 522 msgstr "Tập tin thi hành:"
 523 
 524 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:788
 525 msgid "Docfiles:"
 526 msgstr "Tập tin ài liệu:"
 527 
 528 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:789
 529 msgid "Srcfiles:"
 530 msgstr "Tập tin mã nguồn:"
 531 
 532 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:801
 533 msgid "Binfiles:"
 534 msgstr "Tập tin thi hành:"
 535 
 536 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:806
 537 msgid "Further information"
 538 msgstr "Thông tin khác"
 539 
 540 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:860
 541 msgid "Update the TeX Live Manager"
 542 msgstr "Cậpt nhật chương trình quản lý TeX Live"
 543 
 544 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1027
 545 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1032
 546 msgid "Select platforms to support"
 547 msgstr "Chọn kiểu hệ thống"
 548 
 549 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1043
 550 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1255
 551 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1377
 552 msgid "Apply changes"
 553 msgstr "Thực hiện thay đổi"
 554 
 555 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1057
 556 msgid "Removals of the main platform not possible!"
 557 msgstr "Không thể gỡ bỏ cài đặt cho hệ thống chính!"
 558 
 559 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1122
 560 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1131
 561 msgid "General options"
 562 msgstr "Thiết lập cơ bản"
 563 
 564 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1136
 565 msgid "Default package repository"
 566 msgstr "Nguồn cài đặt mặc định"
 567 
 568 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1144
 569 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1182
 570 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1190
 571 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1199
 572 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1207
 573 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1215
 574 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1243
 575 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1367
 576 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1596
 577 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2427
 578 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2432
 579 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2437
 580 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:602
 581 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1454
 582 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1470
 583 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1478
 584 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1488
 585 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1497
 586 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1505
 587 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1512
 588 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1558
 589 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1577
 590 msgid "Change"
 591 msgstr "Thay đổi"
 592 
 593 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1157
 594 msgid "Create formats on installation"
 595 msgstr "Tạo định dạng TeX (TeX format) trong khi cài đặt"
 596 
 597 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1161
 598 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1168
 599 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1175
 600 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1225
 601 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1234
 602 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1531
 603 msgid "Toggle"
 604 msgstr "Hoán đổi"
 605 
 606 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1164
 607 msgid "Install macro/font sources"
 608 msgstr "Cài đặt mã nguồn của macro/font"
 609 
 610 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1171
 611 msgid "Install macro/font docs"
 612 msgstr "Cài đặt tài liệu về macro/font"
 613 
 614 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1178
 615 msgid "Default backup directory"
 616 msgstr "Thư mục sao lưu mặc định"
 617 
 618 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1186
 619 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1784
 620 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1789
 621 msgid "Auto backup setting"
 622 msgstr "Cài đặt sao lưu tự động"
 623 
 624 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1195
 625 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2425
 626 msgid "Link destination for programs"
 627 msgstr "Nơi tạo liên kết tới chương trình thực thi"
 628 
 629 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1203
 630 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2430
 631 msgid "Link destination for info docs"
 632 msgstr "Nơi tạo liên kết tới tài liệu `info`"
 633 
 634 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1211
 635 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2435
 636 msgid "Link destination for man pages"
 637 msgstr "Nơi tạo liên kết tới các tài liệu `man`"
 638 
 639 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1221
 640 msgid "Create shortcuts on the desktop"
 641 msgstr "Tạo liên kết nhanh trên Desktop"
 642 
 643 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1230
 644 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1711
 645 msgid "Install for all users"
 646 msgstr "Cài đặt cho mọi người trên máy"
 647 
 648 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1239
 649 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1822
 650 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1826
 651 msgid "Change file associations"
 652 msgstr "Đổi chương trình mở tập tin"
 653 
 654 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1277
 655 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1279
 656 msgid "Load default repository:"
 657 msgstr "Kho cài đặt mặc định trên máy:"
 658 
 659 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1336
 660 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1345
 661 msgid "Paper options"
 662 msgstr "Tùy chọn cỡ giấy"
 663 
 664 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1349
 665 msgid "Default paper for all"
 666 msgstr "Cỡ giấy mặc định cho tất cả"
 667 
 668 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1350
 669 msgid "A4"
 670 msgstr "A4"
 671 
 672 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1352
 673 msgid "Letter"
 674 msgstr "Thư tín (letter)"
 675 
 676 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1364
 677 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1769
 678 #, perl-format
 679 msgid "Default paper for %s"
 680 msgstr "Cỡ giấy mặc định cho %s"
 681 
 682 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1385
 683 msgid "GUI Language"
 684 msgstr "Ngôn ngữ giao diện"
 685 
 686 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1409
 687 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1414
 688 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1432
 689 msgid "System default"
 690 msgstr "Mặc định của hệ thống"
 691 
 692 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1413
 693 msgid "Default language for GUI:"
 694 msgstr "Ngôn ngữ mặc định của giao diện:"
 695 
 696 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1428
 697 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1457
 698 msgid "Changes will take effect after restart"
 699 msgstr "Thay đổi sẽ có tác dụng sau khi khởi động lại"
 700 
 701 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1478
 702 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1510
 703 msgid "Default remote repository"
 704 msgstr "Nguồn cài đặt mặc định từ mạng"
 705 
 706 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1502
 707 msgid "Choose directory"
 708 msgstr "Chọn thư mục"
 709 
 710 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1568
 711 msgid "Edit default package repositories"
 712 msgstr "Chọn kho mặc địch để cài đặt gói"
 713 
 714 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1571
 715 msgid "Specify set of repositories to be used"
 716 msgstr "Chọn nhóm các kho cài đặt"
 717 
 718 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1587
 719 msgid "Delete"
 720 msgstr "Xóa"
 721 
 722 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1601
 723 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1604
 724 msgid "Change main package repository"
 725 msgstr "Đổi kho cho các gói chính"
 726 
 727 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1602
 728 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1605
 729 msgid "Change subsidiary package repository"
 730 msgstr "Đổi kho cài đặt các gói bổ sung"
 731 
 732 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1626
 733 msgid "Add repository"
 734 msgstr "Thêm kho"
 735 
 736 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1628
 737 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1629
 738 msgid "Add package repository"
 739 msgstr "Thêm kho các gói"
 740 
 741 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1655
 742 #, perl-format
 743 msgid "Repository tag name already used: %s"
 744 msgstr "Tên ngắn của kho đã được dùng: %s"
 745 
 746 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1713
 747 msgid "Revert"
 748 msgstr "Đảo lại như c"
 749 
 750 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1765
 751 #, perl-format
 752 msgid "Select paper format for %s"
 753 msgstr "Cỡ giấy chọn cho %sũ"
 754 
 755 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1792
 756 msgid "keep arbitrarily many"
 757 msgstr "giữ số lượng tùy ý"
 758 
 759 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1793
 760 msgid "disable"
 761 msgstr "vô hiệu"
 762 
 763 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1884
 764 msgid "Loading of remote database failed."
 765 msgstr "Không thể nạp dữ liệu từ mạng."
 766 
 767 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1885
 768 msgid "Error message:"
 769 msgstr "Thông báo lỗi:"
 770 
 771 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1925
 772 msgid "Installation"
 773 msgstr "Cài đặt"
 774 
 775 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:1946
 776 msgid ""
 777 "Critical updates have been installed.\n"
 778 "Program will terminate now.\n"
 779 "Please restart if necessary."
 780 msgstr ""
 781 "Hoàn tất các cập nhật chủ yếu.\n"
 782 "Chương trình sẽ thoát ngay sau đây.\n"
 783 "Vui lòng khởi động lại nếu cần thiết."
 784 
 785 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2265
 786 msgid ""
 787 "The TeX Live manager (the software you're currently running)\n"
 788 "needs to be updated before any other updates can be done.\n"
 789 "\n"
 790 "Please do this by clicking the \"Update the TeX Live Manager\" button,\n"
 791 "after dismissing this dialogue.\n"
 792 "\n"
 793 "After the update, the TeX Live manager will terminate.\n"
 794 "You can then restart it to proceed with further updates."
 795 msgstr ""
 796 "Chương trình quản lý TeX Live (là chương trình hiển thị thông báo này)\n"
 797 "cần phải được cập nhật trước các phần khác.\n"
 798 "\n"
 799 "Hãy chọn \"Cập nhật chương trình quản lý TeX Live\"\n"
 800 "trong bước tiếp sau thông báo này.\n"
 801 "\n"
 802 "Sau khi cập nhật chương trình quản lý TeX Live,\n"
 803 "chương trình này sẽ thoát và bạn cần chạy lại nó để tiến hành\n"
 804 "các cập nhật khác."
 805 
 806 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2275
 807 msgid "(Further updates will be available after tlmgr has been updated.)"
 808 msgstr ""
 809 "(Thông tin về các cập nhật khác sẽ có sau khi tlmgr được cập nhật xong.)"
 810 
 811 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2277
 812 msgid ""
 813 "Please wait a bit after the program has terminated so that the update can be "
 814 "completed."
 815 msgstr ""
 816 "Sau khi chương trình kết thúc vui lòng chờ một lát để cho việc cập nhật hoàn "
 817 "tất."
 818 
 819 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2351
 820 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2353
 821 msgid "Restore completed"
 822 msgstr "Phục hồi hoàn tất"
 823 
 824 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2358
 825 msgid "Select the package to restore, or restore all packages"
 826 msgstr "Chọn gói để khôi phục, hoặc chọn khôi phục mọi gói"
 827 
 828 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2374
 829 msgid "Revision:"
 830 msgstr "Phiên bản:"
 831 
 832 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2379
 833 msgid "Restore selected package"
 834 msgstr "Phục hồi gói đã chọn"
 835 
 836 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2395
 837 msgid "Restore all packages to latest version"
 838 msgstr "Ép các gói về phiên bản mới nhất"
 839 
 840 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2411
 841 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:396
 842 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:892
 843 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1017
 844 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1486
 845 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1682
 846 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1869
 847 msgid "Close"
 848 msgstr "Đóng"
 849 
 850 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2443
 851 msgid "Update symbolic links"
 852 msgstr "Cập nhật liên kết mềm"
 853 
 854 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2450
 855 msgid "Remove symbolic links"
 856 msgstr "Gỡ bỏ liên kết tượng trưng"
 857 
 858 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2483
 859 msgid "Edit directory"
 860 msgstr "Thư mục soạn thảo"
 861 
 862 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2486
 863 #, perl-format
 864 msgid "New value for %s:"
 865 msgstr "Giá trị mới cho %s:"
 866 
 867 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2489
 868 msgid "Choose Directory"
 869 msgstr "Chọn thư mục"
 870 
 871 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2519
 872 msgid "Load package repository"
 873 msgstr "Nạp nguồn cài đặt gói"
 874 
 875 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2522
 876 msgid "Load this package repository:"
 877 msgstr "Nạp kho cài đặt:"
 878 
 879 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2548
 880 msgid "Choose local directory"
 881 msgstr "Chọn thư mục trên máy"
 882 
 883 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2556
 884 msgid "Use standard net repository"
 885 msgstr "Dùng kho cài đặt tiêu chuẩn từ mạng"
 886 
 887 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2563
 888 msgid "Load"
 889 msgstr "Nạp"
 890 
 891 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2572
 892 msgid ""
 893 "Loading remote repository - this may take some time, please be patient ..."
 894 msgstr "Đang tải dữ liệu kho cài đặt từ mạng - vui lòng chờ đợi..."
 895 
 896 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2598
 897 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2602
 898 msgid "verified"
 899 msgstr "được xác nhận"
 900 
 901 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2598
 902 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2602
 903 msgid "not verified"
 904 msgstr "không được xác nhận"
 905 
 906 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2657
 907 msgid "Completed"
 908 msgstr "Đã hoàn tất"
 909 
 910 #: texmf-dist/scripts/texlive/tlmgrgui.pl:2664
 911 #, perl-format
 912 msgid ""
 913 "Running %s failed.\n"
 914 "Please consult the log window for details."
 915 msgstr ""
 916 "Lỗi khi chạy chương trình %s.\n"
 917 "Hãy tham khảo chi tiết trong cửa sổ thông báo lỗi."
 918 
 919 #: tlpkg/installer/install-menu-text.pl:42
 920 msgid "Menu shortcuts"
 921 msgstr "Phím nóng menu"
 922 
 923 #: tlpkg/installer/install-menu-text.pl:43
 924 msgid "Launcher"
 925 msgstr "Bệ phóng"
 926 
 927 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:107
 928 #, tcl-format
 929 msgid ""
 930 "Target directory %s non-empty;\n"
 931 "may cause trouble!"
 932 msgstr ""
 933 "Thư mục đích %s có chứa gì đó;\n"
 934 "việc này có thể gây rắc rối!"
 935 
 936 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:113
 937 #, tcl-format
 938 msgid ""
 939 "Target directory %s non-empty;\n"
 940 "are you sure?"
 941 msgstr ""
 942 "Thư mục đích %s có sẵn gì rồi;\n"
 943 "bạn chắc sẽ không có rắc rối gì chứ?"
 944 
 945 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:224
 946 msgid "Really abort?"
 947 msgstr "Bạn thật sự muốn bỏ ngang?"
 948 
 949 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:312
 950 msgid "Local repository"
 951 msgstr "Nạp kho"
 952 
 953 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:348
 954 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:365
 955 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:399
 956 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1351
 957 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:895
 958 msgid "Abort"
 959 msgstr "Bỏ ngang"
 960 
 961 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:370
 962 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1342
 963 msgid "TeX Live Installer"
 964 msgstr "Chương trình cài đặt TeX Live"
 965 
 966 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:373
 967 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:2044
 968 #, tcl-format
 969 msgid ""
 970 "Trying to load %s.\n"
 971 "\n"
 972 "If this takes too long, press Abort or choose another repository."
 973 msgstr ""
 974 "Đang thử nạp %s.\n"
 975 "\n"
 976 "Nếu việc này quá lâu, hãy bỏ và chọn kho khác."
 977 
 978 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:458
 979 msgid "Cannot be created or cannot be written to"
 980 msgstr "Không thể tạo hoặc ghi vào tập tin"
 981 
 982 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:470
 983 msgid "Directory name..."
 984 msgstr "Tên thư mục..."
 985 
 986 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:477
 987 msgid "Change name (slashes not allowed)"
 988 msgstr "Đổi tên (không dùng dấu gạch ngược \\ trong tên)"
 989 
 990 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:488
 991 msgid "No slashes allowed"
 992 msgstr "Dấu gạch ngược (\\) không được chấp nhận"
 993 
 994 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:510
 995 msgid ""
 996 "TL release component highly recommended!\n"
 997 "Are you sure?"
 998 msgstr ""
 999 "Phần này nên được cài đặt!\n"
 1000 "Bạn có chắc bỏ qua nó?"
 1001 
 1002 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:519
 1003 msgid "Add year"
 1004 msgstr "Thêm năm"
 1005 
 1006 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:523
 1007 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:604
 1008 msgid "Remove year"
 1009 msgstr "Bỏ năm"
 1010 
 1011 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:570
 1012 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1438
 1013 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1446
 1014 msgid "Installation root"
 1015 msgstr "Thư mục gốc của bộ cài đặt"
 1016 
 1017 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:598
 1018 msgid "Prefix"
 1019 msgstr ""
 1020 
 1021 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:608
 1022 msgid "Prefix must exist"
 1023 msgstr ""
 1024 
 1025 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:616
 1026 msgid "Localized directory names will be replaced by their real names"
 1027 msgstr ""
 1028 "Các tên thư mục đã dịch qua ngôn ngữ địa phương sẽ được thay bởi tên chính "
 1029 "xác của chúng"
 1030 
 1031 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:699
 1032 #, tcl-format
 1033 msgid "'~' equals %s, e.g. %s"
 1034 msgstr "'~' bằng %s, ví dụ %s"
 1035 
 1036 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:854
 1037 msgid "Cannot deselect own platform"
 1038 msgstr "Không thể bỏ chọn kiến trúc của chính máy đang chạy"
 1039 
 1040 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:889
 1041 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1241
 1042 msgid "Binaries"
 1043 msgstr "Tập tin thi hành"
 1044 
 1045 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:939
 1046 msgid "Schemes"
 1047 msgstr "Mẫu"
 1048 
 1049 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1027
 1050 msgid "Collections"
 1051 msgstr "Các nhóm"
 1052 
 1053 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1049
 1054 msgid "Select"
 1055 msgstr "Chọn"
 1056 
 1057 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1065
 1058 msgid "Languages"
 1059 msgstr "Ngôn ngữ"
 1060 
 1061 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1067
 1062 msgid "Other collections"
 1063 msgstr "Các nhóm khác"
 1064 
 1065 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1194
 1066 msgid "Warning. Not all configured directories are writable!"
 1067 msgstr "Cảnh báo: Không thể ghi vào một số thư mục!"
 1068 
 1069 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1214
 1070 msgid "Symlinks"
 1071 msgstr "Liên kết mềm"
 1072 
 1073 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1237 tlpkg/tltcl/tltcl.tcl:682
 1074 msgid "Browse..."
 1075 msgstr "Duyệt tìm..."
 1076 
 1077 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1242
 1078 msgid "Man pages"
 1079 msgstr "Tài liệu man"
 1080 
 1081 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1243
 1082 msgid "Info pages"
 1083 msgstr "Tài liệu info"
 1084 
 1085 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1315
 1086 msgid "Not enough room"
 1087 msgstr ""
 1088 
 1089 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1356
 1090 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2735
 1091 msgid "GUI language"
 1092 msgstr "Ngôn ngữ giao diện đồ họa"
 1093 
 1094 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1368
 1095 msgid "Font scaling"
 1096 msgstr "Co dãn font chữ"
 1097 
 1098 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1370
 1099 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1327
 1100 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2753
 1101 msgid "Current:"
 1102 msgstr "Hiện tại:"
 1103 
 1104 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1393
 1105 #, tcl-format
 1106 msgid "TeX Live %s Installer"
 1107 msgstr "Chương trình cài đặt TeX Live %s"
 1108 
 1109 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1411
 1110 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2702
 1111 msgid "Advanced"
 1112 msgstr "Nâng cao"
 1113 
 1114 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1441
 1115 msgid "Directories"
 1116 msgstr "Thư mục"
 1117 
 1118 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1460
 1119 msgid "Main tree"
 1120 msgstr "Cây cấu trúc chính"
 1121 
 1122 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1483
 1123 msgid "Local additions"
 1124 msgstr "Phần bổ sung trên máy"
 1125 
 1126 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1492
 1127 msgid "Per-user additions"
 1128 msgstr "Phần bổ sung cho mỗi người dùng trên máy"
 1129 
 1130 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1519
 1131 msgid "More ..."
 1132 msgstr "Tiếp tục..."
 1133 
 1134 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1528
 1135 msgid ""
 1136 "Portable setup:\n"
 1137 "May reset TEXMFLOCAL\n"
 1138 "and TEXMFHOME"
 1139 msgstr ""
 1140 "Cài đặt linh hoạt:\n"
 1141 "Có thể thay đổi TEXMFLOCAL\n"
 1142 "và TEXMFHOME"
 1143 
 1144 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1542
 1145 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1473
 1146 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2709
 1147 msgid "Platforms"
 1148 msgstr "Kiến trúc"
 1149 
 1150 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1548
 1151 msgid "Current platform:"
 1152 msgstr "Kiến trúc đang chọn:"
 1153 
 1154 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1555
 1155 msgid "N. of additional platform(s):"
 1156 msgstr "Số kiến trúc bổ sung:"
 1157 
 1158 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1568
 1159 msgid "Selections"
 1160 msgstr "Các lựa chọn"
 1161 
 1162 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1573
 1163 msgid "Scheme:"
 1164 msgstr "Mẫu:"
 1165 
 1166 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1582
 1167 msgid "N. of collections:"
 1168 msgstr "Số nhóm:"
 1169 
 1170 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1585
 1171 msgid "Customize"
 1172 msgstr "Tùy chọn"
 1173 
 1174 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1594
 1175 msgid "Disk space required (in MB):"
 1176 msgstr "Lượng đĩa cần thiết (MB):"
 1177 
 1178 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1600
 1179 msgid "Disk space available (in MB):"
 1180 msgstr ""
 1181 
 1182 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1630
 1183 msgid "Default paper size"
 1184 msgstr "Cỡ giấy mặc định"
 1185 
 1186 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1641
 1187 msgid "Allow execution of restricted list of programs via \\write18"
 1188 msgstr "Cho phép (La)TeX chạy chương trình hệ thống bằng \\write18"
 1189 
 1190 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1648
 1191 msgid "Create all format files"
 1192 msgstr "Tạo mọi tập tin định dạng cho TeX"
 1193 
 1194 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1656
 1195 msgid "Install font/macro doc tree"
 1196 msgstr "Cài đặt tài liệu cho font/macro"
 1197 
 1198 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1666
 1199 msgid "Install font/macro source tree"
 1200 msgstr "Cài đặt mã nguồn của font/macro"
 1201 
 1202 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1679
 1203 msgid "Adjust searchpath"
 1204 msgstr "Chỉnh đường dẫn tìm kiếm tập tin thi hành"
 1205 
 1206 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1686
 1207 msgid "No shortcuts"
 1208 msgstr "Không tạo liên kết nhanh"
 1209 
 1210 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1686
 1211 msgid "TeX Live menu"
 1212 msgstr "Menu TeXLive"
 1213 
 1214 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1686
 1215 msgid "Launcher entry"
 1216 msgstr "Nơi khởi động chương trình"
 1217 
 1218 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1688
 1219 msgid "Desktop integration"
 1220 msgstr "Tích hợp với Desktop"
 1221 
 1222 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1700
 1223 msgid "File associations"
 1224 msgstr "Thay đổi cách mở tập tin"
 1225 
 1226 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1722
 1227 msgid "Install TeXworks front end"
 1228 msgstr "Cài đặt trình soạn thảo TeXworks"
 1229 
 1230 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1734
 1231 msgid "Create symlinks in standard directories"
 1232 msgstr "Tạo liên kết mềm trong các thư mục tiêu chuẩn"
 1233 
 1234 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1740
 1235 msgid "Specify directories"
 1236 msgstr "Chọn thư mục"
 1237 
 1238 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1754
 1239 msgid "After install, set CTAN as source for package updates"
 1240 msgstr "Sau khi cài xong, đặt CTAN làm nguồn để cập nhật các gói"
 1241 
 1242 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1805
 1243 msgid "Custom scheme"
 1244 msgstr "Chọn mẫu"
 1245 
 1246 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1982
 1247 #, tcl-format
 1248 msgid "%s not a local or remote repository"
 1249 msgstr "%s không phải kho ở dưới máy hay trên mạng"
 1250 
 1251 #: tlpkg/installer/install-tl-gui.tcl:1986
 1252 #, tcl-format
 1253 msgid "%s requires an argument"
 1254 msgstr "%s thiếu một tham số"
 1255 
 1256 #: tlpkg/tltcl/tltcl.tcl:135
 1257 msgid "Specific mirror..."
 1258 msgstr "Chọn kho đệm..."
 1259 
 1260 #: tlpkg/tltcl/tltcl.tcl:152
 1261 msgid "No mirror list available"
 1262 msgstr "Không thấy danh sách mirror nào"
 1263 
 1264 #: tlpkg/tltcl/tltcl.tcl:765
 1265 msgid "Select or type"
 1266 msgstr "Chọn hoặc nhập vào"
 1267 
 1268 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:372
 1269 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:395
 1270 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:528
 1271 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:564
 1272 msgid "Running"
 1273 msgstr "Đang chạy"
 1274 
 1275 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:387
 1276 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:548
 1277 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:3018
 1278 msgid "Idle"
 1279 msgstr "Đang treo"
 1280 
 1281 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:654
 1282 msgid "Needs updating"
 1283 msgstr "Cần cập nhật"
 1284 
 1285 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:656
 1286 msgid "Up to date"
 1287 msgstr "Mới nhất"
 1288 
 1289 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:658
 1290 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2823
 1291 msgid "Unknown"
 1292 msgstr "Không biết"
 1293 
 1294 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:873
 1295 msgid "Loading"
 1296 msgstr "Đang nạp"
 1297 
 1298 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:879
 1299 msgid "If loading takes too long, press Abort and choose another repository."
 1300 msgstr "Nếu việc tải quá lâu, hãy chọn bỏ (Abort) và chọn kho khác."
 1301 
 1302 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:880
 1303 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2329
 1304 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2691
 1305 msgid "Repositories"
 1306 msgstr "Các kho cài đặt"
 1307 
 1308 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:918
 1309 msgid "Done loading"
 1310 msgstr "Đã nạp xong"
 1311 
 1312 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:944
 1313 msgid "A configured repository is unavailable."
 1314 msgstr "Kho cài đặt đã chọn không còn thích hợp."
 1315 
 1316 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1072
 1317 msgid "Output"
 1318 msgstr "Nội dung thu được"
 1319 
 1320 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1073
 1321 msgid "Other"
 1322 msgstr "Khác"
 1323 
 1324 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1099
 1325 #, tcl-format
 1326 msgid "%s not a repository"
 1327 msgstr "%s không phải là kho cài đặt"
 1328 
 1329 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1189
 1330 msgid "No repositories"
 1331 msgstr "Không có kho nào"
 1332 
 1333 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1194
 1334 msgid "Multiple repositories"
 1335 msgstr "Nhiều kho"
 1336 
 1337 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1197
 1338 msgid "Not loaded"
 1339 msgstr "Chưa được nạp"
 1340 
 1341 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1233
 1342 msgid "Actual repository"
 1343 msgstr "Kho thực tế"
 1344 
 1345 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1316
 1346 msgid "Main Repository"
 1347 msgstr "Kho cài đặt chính"
 1348 
 1349 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1333
 1350 msgid "New"
 1351 msgstr "Mới"
 1352 
 1353 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1343
 1354 msgid "Any CTAN mirror"
 1355 msgstr "Bất kỳ kho CTAN nào"
 1356 
 1357 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1353
 1358 msgid "Local directory..."
 1359 msgstr "Thư mục trên máy..."
 1360 
 1361 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1358
 1362 msgid "tlcontrib additional repository"
 1363 msgstr "kho cài đặt bổ sung tlcontrib"
 1364 
 1365 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1374
 1366 msgid "tlcontrib repository is included"
 1367 msgstr "bao gồm cài đặt tlcontrib"
 1368 
 1369 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1375
 1370 msgid "Remove tlcontrib repository"
 1371 msgstr "Bỏ kho cài đặt tlcontrib"
 1372 
 1373 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1377
 1374 msgid "tlcontrib repository is not included"
 1375 msgstr "không gồm kho cài đặt tlcontrib"
 1376 
 1377 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1378
 1378 msgid "Add tlcontrib repository"
 1379 msgstr "Thêm kho cài đặt tlcontrib"
 1380 
 1381 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1383
 1382 msgid "Save and Load"
 1383 msgstr "Lưu và nạp"
 1384 
 1385 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1415
 1386 #, tcl-format
 1387 msgid "Cannot remove own platform %s"
 1388 msgstr "Không thể bỏ chọn kiến trúc %s của máy đang chạy"
 1389 
 1390 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1481
 1391 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1677
 1392 msgid "Apply and close"
 1393 msgstr "Áp dụng và kết thúc"
 1394 
 1395 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1492
 1396 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1689
 1397 msgid "Changed entries are bold"
 1398 msgstr "Các phần đã thay đổi được tô đậm"
 1399 
 1400 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1505
 1401 msgid "platform"
 1402 msgstr "kiến trúc"
 1403 
 1404 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1624
 1405 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2330
 1406 msgid "Error"
 1407 msgstr "Lỗi"
 1408 
 1409 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1624
 1410 msgid "No paper sizes available"
 1411 msgstr ""
 1412 
 1413 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1638
 1414 msgid "Paper sizes"
 1415 msgstr "Cỡ giấy"
 1416 
 1417 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1738
 1418 #, tcl-format
 1419 msgid "Restore %s to revision %s?"
 1420 msgstr "Khôi phục %s về phiên bản %s?"
 1421 
 1422 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1761
 1423 msgid "No backups configured"
 1424 msgstr "Không có cấu hình sao lưu"
 1425 
 1426 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1771
 1427 msgid "No backup directory defined"
 1428 msgstr "Không có cấu hình thư mục để sao lưu"
 1429 
 1430 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1776
 1431 #, tcl-format
 1432 msgid "Backup directory %s does not exist"
 1433 msgstr "Thư mục %s để sao lưu không tồn tại trên máy"
 1434 
 1435 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1799
 1436 #, tcl-format
 1437 msgid "No packages in backup directory %s"
 1438 msgstr "Không có gói nào trong thư mục sao lưu %s"
 1439 
 1440 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1809
 1441 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2936
 1442 msgid "Restore from backup"
 1443 msgstr "Khôi phục từ bộ sao lưu"
 1444 
 1445 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1825
 1446 msgid "Package"
 1447 msgstr "Gói"
 1448 
 1449 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1826
 1450 msgid "Revision"
 1451 msgstr "Phiên bản"
 1452 
 1453 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1867
 1454 msgid "Restore all"
 1455 msgstr "Khôi phục tất cả"
 1456 
 1457 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1897
 1458 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1929
 1459 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1969
 1460 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2019
 1461 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2094
 1462 msgid "Nothing to do!"
 1463 msgstr "Chẳng phải làm gì!"
 1464 
 1465 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1984
 1466 #, tcl-format
 1467 msgid ""
 1468 "Also installing dependencies\n"
 1469 "\n"
 1470 "%s"
 1471 msgstr ""
 1472 "Các gói cài đặt phụ thuộc phải cài theo\n"
 1473 "\n"
 1474 "%s"
 1475 
 1476 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:1991
 1477 #, tcl-format
 1478 msgid "Already installed: %s"
 1479 msgstr "Gói đã được cài đặt: %s"
 1480 
 1481 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2032
 1482 #, tcl-format
 1483 msgid ""
 1484 "Also updating dependencies\n"
 1485 "\n"
 1486 "%s?"
 1487 msgstr ""
 1488 "Đồng thời cập nhật các gói phụ thuộc\n"
 1489 "\n"
 1490 "%s?"
 1491 
 1492 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2047
 1493 #, tcl-format
 1494 msgid "Updating some dependencies %s anyway. Continue?"
 1495 msgstr "Một số gói phụ thuộc vẫn phải được cập nhật: %s. Tiếp tục?"
 1496 
 1497 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2059
 1498 #, tcl-format
 1499 msgid "Skipped because not installed: %s"
 1500 msgstr "Bỏ qua vì không được cài đặt: %s"
 1501 
 1502 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2062
 1503 #, tcl-format
 1504 msgid "Skipped because already up to date: %s"
 1505 msgstr "Bỏ qua vì gói đã ở phiên bản mới nhất: %s"
 1506 
 1507 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2098
 1508 #, tcl-format
 1509 msgid ""
 1510 "Also remove dependencies\n"
 1511 "\n"
 1512 "%s?"
 1513 msgstr ""
 1514 "Đồng thời gỡ bỏ gói phụ thuộc\n"
 1515 "\n"
 1516 "%s?"
 1517 
 1518 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2113
 1519 #, tcl-format
 1520 msgid "Removing some dependencies %s anyway. Continue?"
 1521 msgstr "Gói phụ thuộc bị ép phải gỡ bỏ: %s. Tiếp tục?"
 1522 
 1523 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2200
 1524 msgid "Info"
 1525 msgstr "Thông tin"
 1526 
 1527 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2287
 1528 msgid ""
 1529 "GUI interface for TeX Live Manager\n"
 1530 "Implemented in Tcl/Tk"
 1531 msgstr "Giao diện đồ họa viết bằng Tcl/Tk cho chương trình quản lý TeX Live"
 1532 
 1533 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2293
 1534 msgid ""
 1535 "This TeX Live Manager front-end should be pretty self-explanatory.\n"
 1536 "Note that it does not cover the full functionality of tlmgr. Notably, it "
 1537 "does not cover user mode or backup and restore.\n"
 1538 "Consult the 'Tlmgr Help' menu for full documentation on tlmgr itself."
 1539 msgstr ""
 1540 "Giao diện cài đặt này tự nó có các chỉ dẫn dễ hiểu.\n"
 1541 "Chú ý là nó không có đầy đủ tính năng như tlmgr. Đáng kể nhất là nó không hỗ "
 1542 "trợ cài đặt riêng cho người dùng, không sao lưu hay phục hồi.\n"
 1543 "Bạn vui lòng xem tài liệu đầy đủ của tlmgr bằng Menu \"Trợ giúp về Tlmgr'."
 1544 
 1545 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2327
 1546 #, tcl-format
 1547 msgid ""
 1548 "%s is not a local or remote repository.\n"
 1549 "Please configure a valid repository"
 1550 msgstr ""
 1551 "%s không phải kho dưới máy hay trên mạng.\n"
 1552 "Vui lòng chọn kho phù hợp"
 1553 
 1554 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2647
 1555 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2669
 1556 msgid "File"
 1557 msgstr "Tập tin"
 1558 
 1559 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2671
 1560 msgid "Load repository"
 1561 msgstr "Nạp kho"
 1562 
 1563 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2673
 1564 msgid "Exit"
 1565 msgstr "Thoát"
 1566 
 1567 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2677
 1568 msgid "Regenerate filename database"
 1569 msgstr "Phát sinh lại dữ liệu tập tin"
 1570 
 1571 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2678
 1572 msgid "Regenerating filename database..."
 1573 msgstr "Đang phát sinh lại dữ liệu tập tin..."
 1574 
 1575 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2679
 1576 msgid "Regenerate formats"
 1577 msgstr "Phát sinh các định dạng"
 1578 
 1579 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2680
 1580 msgid "Rebuilding formats..."
 1581 msgstr "Đang phát sinh lại các định dạng..."
 1582 
 1583 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2681
 1584 msgid "Regenerate fontmaps"
 1585 msgstr "Phát sinh lại ánh xạ font"
 1586 
 1587 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2682
 1588 msgid "Rebuilding fontmap files..."
 1589 msgstr "Đang phát sinh lại các ánh xạ font..."
 1590 
 1591 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2719
 1592 msgid "Add/replace 64-bit binaries"
 1593 msgstr ""
 1594 
 1595 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2722
 1596 msgid "Add/replace from local file"
 1597 msgstr ""
 1598 
 1599 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2726
 1600 msgid "Resynchronize with 32-bit"
 1601 msgstr ""
 1602 
 1603 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2730
 1604 msgid "Remove 64-bit binaries"
 1605 msgstr ""
 1606 
 1607 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2749
 1608 msgid "GUI font scaling"
 1609 msgstr "Co dãn font chữ giao diện đồ họa"
 1610 
 1611 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2775
 1612 msgid "TLShell Help"
 1613 msgstr "Trợ giúp về TLShell"
 1614 
 1615 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2776
 1616 msgid "Tlmgr Help"
 1617 msgstr "Trợ giúp về Tlmgr"
 1618 
 1619 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2795
 1620 msgid "Restart self"
 1621 msgstr "Tự khởi động lại"
 1622 
 1623 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2797
 1624 msgid "Restart tlmgr"
 1625 msgstr "Khởi động lại tlmgr"
 1626 
 1627 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2800
 1628 msgid "Show logs"
 1629 msgstr "Hiển thị nội dung xuất ra từ chương trình"
 1630 
 1631 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2821
 1632 msgid "TL Manager up to date?"
 1633 msgstr "Liệu chương trình quản lý TeX Live đã mới nhất?"
 1634 
 1635 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2826
 1636 msgid "Last tlmgr command:"
 1637 msgstr "Lệnh tlmgr cuối cùng:"
 1638 
 1639 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2839
 1640 #, tcl-format
 1641 msgid "Root at %s"
 1642 msgstr "Gốc ở %s"
 1643 
 1644 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2852
 1645 msgid "Package list"
 1646 msgstr "Danh sách gói"
 1647 
 1648 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2870
 1649 msgid "Installed"
 1650 msgstr "Đã cài đặt"
 1651 
 1652 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2872
 1653 msgid "Not installed"
 1654 msgstr "Không được cài"
 1655 
 1656 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2882
 1657 msgid "Updatable"
 1658 msgstr "Có thể cập nhật"
 1659 
 1660 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2894
 1661 msgid "Detail >> Global"
 1662 msgstr "Chi tiết >> Toàn cục"
 1663 
 1664 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2897
 1665 msgid "Collections and schemes"
 1666 msgstr "Nhóm và kiểu cài đặt"
 1667 
 1668 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2899
 1669 msgid "Only schemes"
 1670 msgstr "Chỉ các kiểu mẫu"
 1671 
 1672 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2907
 1673 msgid "Search"
 1674 msgstr "Tìm kiếm"
 1675 
 1676 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2910
 1677 msgid "By name"
 1678 msgstr "Theo tên"
 1679 
 1680 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2912
 1681 msgid "By name and description"
 1682 msgstr "Theo tên và mô tả"
 1683 
 1684 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2926
 1685 msgid "Install marked"
 1686 msgstr "Cài đặt phần đã chọn"
 1687 
 1688 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2929
 1689 msgid "Update marked"
 1690 msgstr "Cập nhật phần đã chọn"
 1691 
 1692 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2932
 1693 msgid "Remove marked"
 1694 msgstr "Gỡ bỏ phần đã chọn"
 1695 
 1696 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2940
 1697 msgid "Update tlmgr"
 1698 msgstr "Cập nhật tlmgr"
 1699 
 1700 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2942
 1701 msgid "Update all"
 1702 msgstr "Cập nhật tất cả"
 1703 
 1704 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2948
 1705 msgid "Mark all displayed"
 1706 msgstr "Đánh dấu chọn tất cả gói được hiển thị"
 1707 
 1708 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2950
 1709 msgid "Mark none"
 1710 msgstr "Bỏ chọn tất cả"
 1711 
 1712 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2953
 1713 msgid "Only packages for installed platforms are displayed"
 1714 msgstr "Chỉ hiện ra các gói của hệ thống (platform) đã cài"
 1715 
 1716 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2963
 1717 msgid "Name"
 1718 msgstr "Tên"
 1719 
 1720 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:2966
 1721 msgid "Description"
 1722 msgstr "Mô tả"
 1723 
 1724 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:3001
 1725 msgid "Multi-user"
 1726 msgstr "Nhiều người dùng"
 1727 
 1728 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:3001
 1729 msgid "Single-user"
 1730 msgstr "Một người dùng"
 1731 
 1732 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:3086
 1733 #, tcl-format
 1734 msgid ""
 1735 "%s is not writable. You can probably not do much.\n"
 1736 " Are you sure you want to continue?"
 1737 msgstr ""
 1738 "Không ghi vào %s được. Khó có thể làm thêm được gì.\n"
 1739 "Bạn thật sự muốn tiếp tục?"
 1740 
 1741 #: texmf-dist/scripts/tlshell/tlshell.tcl:3098
 1742 msgid "See internal help"
 1743 msgstr ""
 1744 
 1745 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:1
 1746 msgid "basic scheme (plain and latex)"
 1747 msgstr "bộ cài cơ bản (plain và latex)"
 1748 
 1749 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:2
 1750 msgid "book publishing scheme (core LaTeX and add-ons)"
 1751 msgstr ""
 1752 
 1753 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:3
 1754 msgid "ConTeXt scheme"
 1755 msgstr "Nhóm ConTeXt"
 1756 
 1757 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:4
 1758 msgid "full scheme (everything)"
 1759 msgstr "bộ cài đầy đủ mọi thứ"
 1760 
 1761 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:5
 1762 msgid "GUST TeX Live scheme"
 1763 msgstr "Bộ cài TeX Live GUST"
 1764 
 1765 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:6
 1766 msgid "infrastructure-only scheme (no TeX at all)"
 1767 msgstr "cài đặt kiến trúc chung (không có gì liên quan TeX)"
 1768 
 1769 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:7
 1770 msgid "medium scheme (small + more packages and languages)"
 1771 msgstr "bộ cài vừa (nhỏ + thêm các ngôn ngữ và gói bổ sung)"
 1772 
 1773 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:8
 1774 msgid "minimal scheme (plain only)"
 1775 msgstr "nhóm tối thiểu (chỉ có \"plain TeX\")"
 1776 
 1777 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:9
 1778 msgid "small scheme (basic + xetex, metapost, a few languages)"
 1779 msgstr "bộ cài nhỏ (cơ bản, xtex, metapost, vài ngôn ngữ)"
 1780 
 1781 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:10
 1782 msgid "teTeX scheme (more than medium, but nowhere near full)"
 1783 msgstr "nhóm teTeX (nhiều gói hơn nhóm trung bình, nhưng chưa phải là đầy đủ)"
 1784 
 1785 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:11
 1786 msgid "Essential programs and files"
 1787 msgstr "Các thứ bắt buộc"
 1788 
 1789 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:12
 1790 msgid "BibTeX additional styles"
 1791 msgstr "Kiểu bổ sung cho BibTeX"
 1792 
 1793 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:13
 1794 msgid "TeX auxiliary programs"
 1795 msgstr "Các chương trình hỗ trợ cho TeX"
 1796 
 1797 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:14
 1798 msgid "ConTeXt and packages"
 1799 msgstr "ConTeXt và các gói của nó"
 1800 
 1801 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:15
 1802 msgid "Additional fonts"
 1803 msgstr "Các font bổ sung"
 1804 
 1805 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:16
 1806 msgid "Recommended fonts"
 1807 msgstr "Phông chữ nên dùng"
 1808 
 1809 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:17
 1810 msgid "Graphics and font utilities"
 1811 msgstr "Tiện ích đồ họa và phông chữ"
 1812 
 1813 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:18
 1814 msgid "Additional formats"
 1815 msgstr "Các định dạng bổ sung"
 1816 
 1817 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:19
 1818 msgid "Games typesetting"
 1819 msgstr "Sắp chữ trong các trò chơi"
 1820 
 1821 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:20
 1822 msgid "Humanities packages"
 1823 msgstr "Gói cho khoa học nhân văn"
 1824 
 1825 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:21
 1826 msgid "Arabic"
 1827 msgstr "Tiếng Ả rập"
 1828 
 1829 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:22
 1830 msgid "Chinese"
 1831 msgstr "Tiếng Trung"
 1832 
 1833 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:23
 1834 msgid "Chinese/Japanese/Korean (base)"
 1835 msgstr "Tiếng Trung/Nhật/Hàn (phần cơ sở)"
 1836 
 1837 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:24
 1838 msgid "Cyrillic"
 1839 msgstr "Kiểu chữ Kirin"
 1840 
 1841 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:25
 1842 msgid "Czech/Slovak"
 1843 msgstr "Czech/Slovka"
 1844 
 1845 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:26
 1846 msgid "US and UK English"
 1847 msgstr "Tiếng Anh (US, UK)"
 1848 
 1849 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:27
 1850 msgid "Other European languages"
 1851 msgstr "Các ngôn ngữ châu Âu khác"
 1852 
 1853 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:28
 1854 msgid "French"
 1855 msgstr "Tiếng Pháp"
 1856 
 1857 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:29
 1858 msgid "German"
 1859 msgstr "Tiếng Đức"
 1860 
 1861 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:30
 1862 msgid "Greek"
 1863 msgstr "Hy Lạp"
 1864 
 1865 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:31
 1866 msgid "Italian"
 1867 msgstr "Tiếng Ý"
 1868 
 1869 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:32
 1870 msgid "Japanese"
 1871 msgstr "Tiếng Nhật"
 1872 
 1873 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:33
 1874 msgid "Korean"
 1875 msgstr "Tiếng Hàn"
 1876 
 1877 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:34
 1878 msgid "Other languages"
 1879 msgstr "Ngôn ngữ khác"
 1880 
 1881 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:35
 1882 msgid "Polish"
 1883 msgstr "Tiếng Ba Lan"
 1884 
 1885 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:36
 1886 msgid "Portuguese"
 1887 msgstr "Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ"
 1888 
 1889 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:37
 1890 msgid "Spanish"
 1891 msgstr "Tiếng Bồ Đào Nha"
 1892 
 1893 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:38
 1894 msgid "LaTeX fundamental packages"
 1895 msgstr "Các gói LaTeX cốt lõi"
 1896 
 1897 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:39
 1898 msgid "LaTeX additional packages"
 1899 msgstr "Các gói LaTeX bổ sung"
 1900 
 1901 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:40
 1902 msgid "LaTeX recommended packages"
 1903 msgstr "Gói LaTeX nên dùng"
 1904 
 1905 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:41
 1906 msgid "LuaTeX packages"
 1907 msgstr "Gói cho LuaTeX"
 1908 
 1909 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:42
 1910 msgid "Mathematics, natural sciences, computer science packages"
 1911 msgstr "Toán, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính"
 1912 
 1913 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:43
 1914 msgid "MetaPost and Metafont packages"
 1915 msgstr "MetaPOST, Metafont"
 1916 
 1917 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:44
 1918 msgid "Music packages"
 1919 msgstr "Gói âm nhạc"
 1920 
 1921 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:45
 1922 msgid "Graphics, pictures, diagrams"
 1923 msgstr "Đồ họa, hình ảnh, sơ đồ"
 1924 
 1925 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:46
 1926 msgid "Plain (La)TeX packages"
 1927 msgstr "Các gói (La)TeX nguyên sơ"
 1928 
 1929 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:47
 1930 msgid "PSTricks"
 1931 msgstr "PStricks"
 1932 
 1933 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:48
 1934 msgid "Publisher styles, theses, etc."
 1935 msgstr "Kiểu luận văn hay của một số nhà xuất bản,..."
 1936 
 1937 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:49
 1938 msgid "TeXworks editor; TL includes only the Windows binary"
 1939 msgstr "Chương trình soạn thảo TeXworks (chỉ có cho Windows)"
 1940 
 1941 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:50
 1942 msgid "Windows-only support programs"
 1943 msgstr "Các chương trình chỉ cho Windows"
 1944 
 1945 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:51
 1946 msgid "XeTeX and packages"
 1947 msgstr "XeTeX và các gói của nó"
 1948 
 1949 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:2885
 1950 msgid "Welcome to TeX Live!"
 1951 msgstr "Chào mừng đến với TeX Live!"
 1952 
 1953 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:2888
 1954 #, perl-format
 1955 msgid ""
 1956 "See %s/index.html for links to documentation.\n"
 1957 "The TeX Live web site (https://tug.org/texlive/) contains any updates and "
 1958 "corrections. TeX Live is a joint project of the TeX user groups around the "
 1959 "world; please consider supporting it by joining the group best for you. The "
 1960 "list of groups is available on the web at https://tug.org/usergroups.html."
 1961 msgstr ""
 1962 "Xem liên kết đến tài liệu trong %s/index.html.\n"
 1963 "Trang web của TeX Live (http://tug.org/texlive/) có các thông tin cập nhật "
 1964 "và sửa lỗi. Dự án TeX Live có sự tham gia của nhiều nhóm người dùng TeX trên "
 1965 "khắp thế giới và bạn hãy vui lòng đóng góp cho TeX Live trong các nhóm thích "
 1966 "hợp nhất. Danh sách các nhóm người dùng có thể tìm thấy tại http://tug.org/"
 1967 "usergroups.html."
 1968 
 1969 #: /home/texlive/karl/Master/tlpkg/translations/shortdesc.pl:2898
 1970 #, perl-format
 1971 msgid ""
 1972 "Add %s/texmf-dist/doc/man to MANPATH.\n"
 1973 "Add %s/texmf-dist/doc/info to INFOPATH.\n"
 1974 "Most importantly, add %s/bin/%s\n"
 1975 "to your PATH for current and future sessions."
 1976 msgstr ""
 1977 "Thêm %s/texmf/doc/man vào MANPATH\n"
 1978 "Thêm %s/texmf/doc/info vào INFOPATH.\n"
 1979 "Quan trọng nhất, thêm %s/bin/%s\n"
 1980 "vào đường dẫn đến tập tin thi hành (PATH) để sử dụng cho cả sau này."
 1981 
 1982 #~ msgid "GUI Language ..."
 1983 #~ msgstr "Ngôn ngữ giao diện ..."
 1984 
 1985 #~ msgid "No papersizes available"
 1986 #~ msgstr "Cỡ giấy không phù hợp"
 1987 
 1988 #~ msgid "tlmgr help"
 1989 #~ msgstr "trang giúp đỡ tlmgr"
 1990 
 1991 #~ msgid "Installation process"
 1992 #~ msgstr "Tiến trình cài đặt"
 1993 
 1994 #~ msgid "Scroll back to inspect warnings"
 1995 #~ msgstr "Quay lại để xem cảnh báo"
 1996 
 1997 #~ msgid "Finish"
 1998 #~ msgstr "Kết thúc"
 1999 
 2000 #~ msgid "Add menu shortcuts"
 2001 #~ msgstr "Thêm liên kết nhanh"
 2002 
 2003 #~ msgid "Adjust PATH setting in registry"
 2004 #~ msgstr "Điều chỉnh đường dẫn (biến PATH) trong registry hệ thống"
 2005 
 2006 #~ msgid "Installation for all users"
 2007 #~ msgstr "Cài đặt cho mọi người dùng trên máy"
 2008 
 2009 #~ msgid "TeX Live %s Installation"
 2010 #~ msgstr "Cài đặt TeX Live %s"
 2011 
 2012 #~ msgid "< Back"
 2013 #~ msgstr "< Quay lại"
 2014 
 2015 #~ msgid "Next >"
 2016 #~ msgstr "Tiếp theo >"
 2017 
 2018 #~ msgid ""
 2019 #~ "Welcome to the installation of TeX Live %s\n"
 2020 #~ "http://tug.org/texlive\n"
 2021 #~ "\n"
 2022 #~ "This wizard will guide you through the installation."
 2023 #~ msgstr ""
 2024 #~ "Chào mừng bạn đến với bộ cài đặt TeXLive %s\n"
 2025 #~ "http://tug.org/texlive\n"
 2026 #~ "\n"
 2027 #~ "Chương trình này sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình cài đặt."
 2028 
 2029 #~ msgid ""
 2030 #~ "In case of trouble, try to disable your virus scanner during installation."
 2031 #~ msgstr ""
 2032 #~ "Nếu gặp trục trặc, hãy thử tắt tạm thời chương trình phát hiện và ngăn "
 2033 #~ "chặn virus trên máy bạn."
 2034 
 2035 #~ msgid ""
 2036 #~ "For an advanced, customizable installation, please consult\n"
 2037 #~ "the web pages or installation guide."
 2038 #~ msgstr ""
 2039 #~ "Để tùy chỉnh bộ cài đặt phù hợp với kinh nghiệm của bạn\n"
 2040 #~ "vui lòng tham khảo chi tiết trên trang web hoặc hướng dẫn cài dặt."
 2041 
 2042 #~ msgid "Or use install-tl-advanced.bat."
 2043 #~ msgstr "Hoặc dùng install-tl-advanced.bat."
 2044 
 2045 #~ msgid "Or specify --gui expert to install-tl."
 2046 #~ msgstr "Hoặc dùng tham số --gui cho chương trình install-tl."
 2047 
 2048 #~ msgid "Change default repository"
 2049 #~ msgstr "Thay đổi kho cài đặt mặc định"
 2050 
 2051 #~ msgid "Command line repository"
 2052 #~ msgstr "Kho cài đặt từ chế độ dòng lệnh"
 2053 
 2054 #~ msgid "LOCAL REPOSITORIES"
 2055 #~ msgstr "KHO CÀI ĐẶT TRÊN MÁY"
 2056 
 2057 #~ msgid "NETWORK REPOSITORIES"
 2058 #~ msgstr "KHO CÀI ĐẶT TRÊN MẠNG"
 2059 
 2060 #~ msgid "Select repository"
 2061 #~ msgstr "Chọn nguồn (kho) các gói"
 2062 
 2063 #~ msgid "Mirror:"
 2064 #~ msgstr "Mirror:"
 2065 
 2066 #~ msgid "Continent"
 2067 #~ msgstr "Lục địa"
 2068 
 2069 #~ msgid "Countries"
 2070 #~ msgstr "Nước"
 2071 
 2072 #~ msgid "Mirrors"
 2073 #~ msgstr "Kho đệm"
 2074 
 2075 #~ msgid "Please wait while the repository database is loaded."
 2076 #~ msgstr "Vui lòng chờ trong khi đang tải thông tin của kho cài đặt."
 2077 
 2078 #~ msgid "This will take some time!"
 2079 #~ msgstr "Sẽ tốn ít thời gian!"
 2080 
 2081 #~ msgid "Could not load remote TeX Live Database:"
 2082 #~ msgstr "Không thể tải thông tin của TeX Live từ mạng:"
 2083 
 2084 #~ msgid "Please go back and select a different mirror."
 2085 #~ msgstr "Vui lòng quay lại và chọn nguồn cài đặt khác."
 2086 
 2087 #~ msgid ""
 2088 #~ "The TeX Live versions of the local installation\n"
 2089 #~ "and the repository being accessed are not compatible:\n"
 2090 #~ "   local: %s\n"
 2091 #~ "repository: %s"
 2092 #~ msgstr ""
 2093 #~ "Phiên bản TeX Live cài trên máy\n"
 2094 #~ "không tương thích với nguồn/kho cài đặt:\n"
 2095 #~ " trên máy: %s\n"
 2096 #~ " kho cài đặt: %s"
 2097 
 2098 #~ msgid "Destination folder:"
 2099 #~ msgstr "Cài đặt vào thư mục:"
 2100 
 2101 #~ msgid ""
 2102 #~ "The destination folder will contain the installation.\n"
 2103 #~ "It is strongly recommended to keep the year as the last component."
 2104 #~ msgstr ""
 2105 #~ "Thư mục đích sẽ chứa bộ cài đặt.\n"
 2106 #~ "Bạn nên để năm (208, 2019) vào cuối đường dẫn để phân biệt các bản cài "
 2107 #~ "đặt khác nhau."
 2108 
 2109 #~ msgid "disk space required:"
 2110 #~ msgstr "dung lượng đĩa cần thiết:"
 2111 
 2112 #~ msgid "(default not allowed or not writable - please change!)"
 2113 #~ msgstr "(mặc định không cho phép hoặc không ghi được - hãy đổi lại!)"
 2114 
 2115 #~ msgid "This screen allows you to configure some options"
 2116 #~ msgstr "Cửa sổ này cho phép bạn thay đổi vài tùy chọn"
 2117 
 2118 #~ msgid ""
 2119 #~ "We are ready to install TeX Live %s.\n"
 2120 #~ "The following settings will be used.\n"
 2121 #~ "If you want to change something please go back,\n"
 2122 #~ "otherwise press the \"Install\" button."
 2123 #~ msgstr ""
 2124 #~ "Đãsẵn sàng cài đặt TeX Live %s.\n"
 2125 #~ "Các thiết lập sau đây sẽ được dùng.\n"
 2126 #~ "Hãy quay lại nếu bạn muốn thay đổi;\n"
 2127 #~ "còn không, hãy chọn \"Cài đặt\" để tiếp tục."
 2128 
 2129 #~ msgid "Please select a different mirror."
 2130 #~ msgstr "Vui lòng chọn mirror khác."
 2131 
 2132 #~ msgid ""
 2133 #~ "The TeX Live versions of the local installation and the repository being "
 2134 #~ "accessed are not compatible:\n"
 2135 #~ " local: %s\n"
 2136 #~ " repository: %s\n"
 2137 #~ "Please select a different mirror."
 2138 #~ msgstr ""
 2139 #~ "Phiên bản TeX Live trên máy không thương tích với kho cài đặt được chọn:\n"
 2140 #~ " bộ cài trên máy: %s\n"
 2141 #~ " kho cài đặt được chọn: %s\n"
 2142 #~ "Bạn hãy chọn kho cài đặt khác."
 2143 
 2144 #~ msgid "Basic Information"
 2145 #~ msgstr "Thông tin cơ bản"
 2146 
 2147 #~ msgid "Binary system(s)"
 2148 #~ msgstr "Hệ thống nhị phân"
 2149 
 2150 #~ msgid "Selected scheme"
 2151 #~ msgstr "Nhóm đã chọn"
 2152 
 2153 #~ msgid "Further Customization"
 2154 #~ msgstr "Tùy chỉnh khác"
 2155 
 2156 #~ msgid "Installation collections"
 2157 #~ msgstr "Các nhóm của bộ cài đặt"
 2158 
 2159 #~ msgid "Directory setup"
 2160 #~ msgstr "Thiết lập thư mục"
 2161 
 2162 #~ msgid "Portable setup"
 2163 #~ msgstr "Cài đặt linh hoạt để dùng trên máy khác"
 2164 
 2165 #~ msgid "TEXDIR (the main TeX directory)"
 2166 #~ msgstr "TEXDIR (thư mục TeX chính)"
 2167 
 2168 #~ msgid "TEXMFLOCAL (directory for site-wide local files)"
 2169 #~ msgstr "TEXMFLOCAL (thư mục chứa bổ sung cho toàn bộ hệ thống TeXMF)"
 2170 
 2171 #~ msgid "TEXMFSYSVAR (directory for autogenerated data)"
 2172 #~ msgstr "TEXMFSYSVAR (thư mục chứa tập tin tạm của hệ thống TeX)"
 2173 
 2174 #~ msgid "TEXMFSYSCONFIG (directory for local config)"
 2175 #~ msgstr "TEXMFSYSCONFIG (thư mục chứa cấu hình của hệ thống TeX)"
 2176 
 2177 #~ msgid "TEXMFHOME (directory for user-specific files)"
 2178 #~ msgstr "TEXMFHOME (thư mục người dùng chứa các gói bổ sung)"
 2179 
 2180 #~ msgid "Create symlinks in system directories"
 2181 #~ msgstr "Tạo liên kết vào các thư mục hệ thống"
 2182 
 2183 #~ msgid "Install TeX Live"
 2184 #~ msgstr "Cài đặt TeX Live"
 2185 
 2186 #~ msgid "Continue"
 2187 #~ msgstr "Tiếp tục"
 2188 
 2189 #~ msgid ""
 2190 #~ "In case of trouble, try disabling your virus scanner during installation."
 2191 #~ msgstr ""
 2192 #~ "Nếu gặp trục trặc, hãy thử tắt tạm thời chương trình phát hiện và ngăn "
 2193 #~ "chặn virus trên máy bạn."
 2194 
 2195 #~ msgid ""
 2196 #~ "The installer does not have adminstrative permissions;\n"
 2197 #~ "so can only install for current user."
 2198 #~ msgstr ""
 2199 #~ "Do không đủ quyền Admin nên chương trình chỉ được cài đặt\n"
 2200 #~ "cho người dùng hiện tại trên máy."
 2201 
 2202 #~ msgid ""
 2203 #~ "Right-click install-tl-advanced and select \"run as administrator\"\n"
 2204 #~ " if you want to install for all users."
 2205 #~ msgstr ""
 2206 #~ "Chọn chuột phải vào install-tl-advanced, chọn `Run as Administrator`\n"
 2207 #~ "(chạy với quyền Admin) để cài đặt TeX live cho mọi người dùng trên máy."
 2208 
 2209 #~ msgid "Change variable value"
 2210 #~ msgstr "Đổi giá trị biến"
 2211 
 2212 #~ msgid "Enter path for %s (use ~ for %s)"
 2213 #~ msgstr "Nhập đường dẫn cho %s (dùng ký tự ~ để chỉ %s)"
 2214 
 2215 #~ msgid "custom selection of collections"
 2216 #~ msgstr "tự chọn các nhóm"
 2217 
 2218 #~ msgid "Select the collections to be installed"
 2219 #~ msgstr "Chọn nhóm sẽ được cài đặt"
 2220 
 2221 #~ msgid "Select All"
 2222 #~ msgstr "Chọn tất cả"
 2223 
 2224 #~ msgid "Deselect All"
 2225 #~ msgstr "Không chọn gì cả"
 2226 
 2227 #~ msgid "create symlinks in standard directories"
 2228 #~ msgstr "tạo liên kết trong thư mục chuẩn"
 2229 
 2230 #~ msgid "binaries to"
 2231 #~ msgstr "tập tin thi hành vào"
 2232 
 2233 #~ msgid "manpages to"
 2234 #~ msgstr "tập tin hướng dẫn (man) vào"
 2235 
 2236 #~ msgid "info to"
 2237 #~ msgstr "tập tin hướng dẫn (info) vào"
 2238 
 2239 #~ msgid "Select arch-os"
 2240 #~ msgstr "Chọn kiểu hệ thống"
 2241 
 2242 #~ msgid "%s out of %s"
 2243 #~ msgstr "%s trên %s"
 2244 
 2245 #~ msgid "%s collections out of %s"
 2246 #~ msgstr "%s nhóm trong tổng số %s"
 2247 
 2248 #~ msgid "(please change TEXDIR first!)"
 2249 #~ msgstr "(vui lòng đổi thư mục TEXDIR trước!)"
 2250 
 2251 #~ msgid "(default not writable - please change!)"
 2252 #~ msgstr "(mặc định không ghi được - vui lòng đổi!)"
 2253 
 2254 #~ msgid ""
 2255 #~ "Portable option changed;\n"
 2256 #~ "Directories have been reinitialized"
 2257 #~ msgstr ""
 2258 #~ "Đã đổi các tùy chọn cho cài đặt linh hoạt;\n"
 2259 #~ "Các thư mục vừa được thiết lập"
 2260 
 2261 #~ msgid "Mark all"
 2262 #~ msgstr "Đánh dấu tất cả"
 2263 
 2264 #~ msgid "Cannot set default GUI language"
 2265 #~ msgstr "KHông thể chọn ngôn ngữ cho giao diện cài đặt"
 2266 
 2267 #~ msgid "GUI language (restarts tlshell)"
 2268 #~ msgstr "Ngôn ngữ giao diện cài đặt (khởi động lại tlshell)"
 2269 
 2270 #~ msgid "Loading..."
 2271 #~ msgstr "Đang nạp..."
 2272 
 2273 #~ msgid "Loading from %s"
 2274 #~ msgstr "Nạp từ %s"
 2275 
 2276 #~ msgid "Load default repository"
 2277 #~ msgstr "Nạp kho cài đặt mặc định"
 2278 
 2279 #~ msgid "Loaded"
 2280 #~ msgstr "Đã nạp"
 2281 
 2282 #~ msgid "Default repositories"
 2283 #~ msgstr "Kho cài đặt mặc định"
 2284 
 2285 #~ msgid "If update fails, try on a command-line:"
 2286 #~ msgstr "Nếu việc cập nhật bị lỗi, hay thử từ dòng lệnh:"
 2287 
 2288 #~ msgid "Use an admininstrative command prompt for an admin install."
 2289 #~ msgstr "Dùng chế động dòng lệnh với quyền Admin để cài đặt."
 2290 
 2291 #~ msgid "New value for %s"
 2292 #~ msgstr "Giá trị mới cho %s"
 2293 
 2294 #~ msgid ""
 2295 #~ "See %s/index.html for links to documentation.\n"
 2296 #~ "The TeX Live web site (http://tug.org/texlive/) contains any updates and "
 2297 #~ "corrections. TeX Live is a joint project of the TeX user groups around "
 2298 #~ "the world; please consider supporting it by joining the group best for "
 2299 #~ "you. The list of groups is available on the web at http://tug.org/"
 2300 #~ "usergroups.html."
 2301 #~ msgstr ""
 2302 #~ "Xem %s/index.html để biết liên kết đến tài liệu.\n"
 2303 #~ "Tại trang web của TeX Live (http://tug.org/texlive/) có các thông tin cập "
 2304 #~ "nhật và sửa lỗi. Dự án TeX Live là có sự tham gia của nhiều nhóm người "
 2305 #~ "dùng TeX trên khắp thế giới; vui lòng hỗ trợ dự án bằng cách tham gia vào "
 2306 #~ "nhóm thích hợp nhất với bạn. Danh sách các nhóm người dùng có thể tìm "
 2307 #~ "thấy tại http://tug.org/usergroups.html."
 2308 
 2309 #~ msgid "Enter path for"
 2310 #~ msgstr "Nhập đường dẫn cho"
 2311 
 2312 #~ msgid "XML scheme"
 2313 #~ msgstr "nhóm XML"
 2314 
 2315 #~ msgid "HTML/SGML/XML support"
 2316 #~ msgstr "Hỗ trợ cho HTML/SGML/XML"
 2317 
 2318 #~ msgid "African scripts"
 2319 #~ msgstr "Chữ viết châu Phi"
 2320 
 2321 #~ msgid "Indic scripts"
 2322 #~ msgstr "Kiểu chữ Indic (thuộc Ấn Độ)"
 2323 
 2324 #~ msgid "Omega packages"
 2325 #~ msgstr "Các gói Omega"
 2326 
 2327 #~ msgid ""
 2328 #~ "There were some warnings during the installation process.\n"
 2329 #~ "Here is the list of warning messages:"
 2330 #~ msgstr ""
 2331 #~ "Xảy ra lỗi trong quá trình cài đặt.\n"
 2332 #~ "Dưới đây là danh sách các thông báo:"
 2333 
 2334 #~ msgid "TeXworks editor"
 2335 #~ msgstr "Trình soạn thảo TeXworks"
 2336 
 2337 #~ msgid "Cannot load taxonomy file"
 2338 #~ msgstr "Không nạp được tập tin phân loại"
 2339 
 2340 #~ msgid "taxonomies"
 2341 #~ msgstr "phân loại"
 2342 
 2343 #~ msgid ""
 2344 #~ "You don't have permissions to change the installation in any way,\n"
 2345 #~ "specifically, the directory %s is not writable.\n"
 2346 #~ "Please run this program as administrator, or contact your local admin.\n"
 2347 #~ "\n"
 2348 #~ "Most buttons will be disabled."
 2349 #~ msgstr ""
 2350 #~ "Bạn không có quyền thay đổi nguồn cài đặt,\n"
 2351 #~ "đặc biệt, không thể ghi vào thư mục %s.\n"
 2352 #~ "Vui lòng chạy chương trình này ở quyền quản trị, hoặc liên hệ với người "
 2353 #~ "quản trị của bạn.\n"
 2354 #~ "\n"
 2355 #~ "Hầu hết các tác vụ sẽ bị vô hiệu hóa."
 2356 
 2357 #~ msgid "Local Revision:"
 2358 #~ msgstr "Phiên bản đang có ở máy:"
 2359 
 2360 #~ msgid "Local Catalogue Version:"
 2361 #~ msgstr "Phiên bản ca-ta-lô ở đang có:"
 2362 
 2363 #~ msgid "Remote Revision:"
 2364 #~ msgstr "Phiên bản ở máy phục vụ:"
 2365 
 2366 #~ msgid "Remote Catalogue Version:"
 2367 #~ msgstr "Phiên bản ca-ta-lô ở máy phục vụ:"
 2368 
 2369 #~ msgid "Restore all package to latest version"
 2370 #~ msgstr "Cài đặt mọi gói ở phiên bản mới nhất"
 2371 
 2372 #~ msgid "Loaded repository:"
 2373 #~ msgstr "Nguồn cài đặt đã nạp:"
 2374 
 2375 #~ msgid ""
 2376 #~ "Updates for the tlmgr are present.\n"
 2377 #~ "Installation and upgrades won't work without being forced.\n"
 2378 #~ "Please select \"Update all installed\" button after dismissing this "
 2379 #~ "dialogue.\n"
 2380 #~ "\n"
 2381 #~ "The program will terminate after the update.\n"
 2382 #~ "Then you can restart the program for further updates."
 2383 #~ msgstr ""
 2384 #~ "Chương trình tlmgr đang ở tình trạng mới nhất.\n"
 2385 #~ "Cài đặt, nâng cấp vì thế sẽ không được thực hiện trừ khi có ép buộc.\n"
 2386 #~ "Hãy chọn \"Cập nhật mọi thứ đã cài\" sau khi thông báo này đóng lại.\n"
 2387 #~ "\n"
 2388 #~ "Chương trình sẽ đóng sau khi được cập nhật.\n"
 2389 #~ "Sau đó, bạn co thể khởi động lại chương trình để có có các cập nhật khác."
 2390 
 2391 #~ msgid ""
 2392 #~ "At least %s further updates are available after tlmgr has been updated."
 2393 #~ msgstr ""
 2394 #~ "Sau khi cập nhật tlmgr thì sẽ có bổ sung thêm ít nhất %s cập nhật khác."
 2395 
 2396 #~ msgid "Package repository:"
 2397 #~ msgstr "Nguồn cài đặt gói:"
 2398 
 2399 #~ msgid "Default net package repository"
 2400 #~ msgstr "Nguồn mặc định để cài gói từ internet"
 2401 
 2402 #~ msgid "Load default net repository:"
 2403 #~ msgstr "Nạp nguồn cài đặt từ internet:"
 2404 
 2405 #~ msgid "Standard collections"
 2406 #~ msgstr "Các tập hợp chuẩn"
 2407 
 2408 #~ msgid "ConTeXt format"
 2409 #~ msgstr "Định dạng ConTeXt"
 2410 
 2411 #~ msgid "Language collections"
 2412 #~ msgstr "Các bộ ngôn ngữ"
 2413 
 2414 #~ msgid "Select language support"
 2415 #~ msgstr "Chọn ngôn ngữ hỗ trợ"
 2416 
 2417 #~ msgid "(no language collection selected!)"
 2418 #~ msgstr "(chưa chọn nhóm ngôn ngữ nào!)"
 2419 
 2420 #~ msgid "Extra BibTeX styles"
 2421 #~ msgstr "Gói bổ sung cho BibTeX"
 2422 
 2423 #~ msgid "Extra fonts"
 2424 #~ msgstr "Phông chữ bổ sung"
 2425 
 2426 #~ msgid "Extra formats"
 2427 #~ msgstr "Định dạng bổ sung"
 2428 
 2429 #~ msgid "Extra generic packages"
 2430 #~ msgstr "Gói bổ sung chung chung"
 2431 
 2432 #~ msgid "Recommended generic packages"
 2433 #~ msgstr "Gói chung chung nên dùng"
 2434 
 2435 #~ msgid "LaTeX supplementary packages"
 2436 #~ msgstr "Gói bổ sung cho LaTeX"
 2437 
 2438 #~ msgid "Advanced math typesetting"
 2439 #~ msgstr "Sắp chữ công thức nâng cao"
 2440 
 2441 #~ msgid "Music typesetting"
 2442 #~ msgstr "Chế bản các khuông nhạc"
 2443 
 2444 #~ msgid "GNU Texinfo"
 2445 #~ msgstr "Texinfo bản GNU"
 2446 
 2447 #~ msgid "XeTeX packages"
 2448 #~ msgstr "Các gói cho XeTeX"
 2449 
 2450 #~ msgid "Croatian"
 2451 #~ msgstr "Tiếng Croatia"
 2452 
 2453 #~ msgid "Danish"
 2454 #~ msgstr "Tiếng Đan Mạch"
 2455 
 2456 #~ msgid "Dutch"
 2457 #~ msgstr "Tiến Đức"
 2458 
 2459 #~ msgid "Finnish"
 2460 #~ msgstr "Tiếng Phần Lan"
 2461 
 2462 #~ msgid "Hebrew"
 2463 #~ msgstr "Do thái"
 2464 
 2465 #~ msgid "Hungarian"
 2466 #~ msgstr "Tiếng Hungary"
 2467 
 2468 #~ msgid "Latin"
 2469 #~ msgstr "Tiếng Latin"
 2470 
 2471 #~ msgid "Latvian"
 2472 #~ msgstr "Tiếng Latvia"
 2473 
 2474 #~ msgid "Lithuanian"
 2475 #~ msgstr "Tiếng Lithuani"
 2476 
 2477 #~ msgid "Mongolian"
 2478 #~ msgstr "Tiếng Mông Cổ"
 2479 
 2480 #~ msgid "Norwegian"
 2481 #~ msgstr "Tiếng Na Uy"
 2482 
 2483 #~ msgid "Swedish"
 2484 #~ msgstr "Tiếng Thụy Điển"
 2485 
 2486 #~ msgid "Tibetan"
 2487 #~ msgstr "Tiếng Tây Tạng"
 2488 
 2489 #~ msgid "Vietnamese"
 2490 #~ msgstr "Tiếng Việt"
 2491 
 2492 #~ msgid "MetaPost (and Metafont) drawing packages"
 2493 #~ msgstr "Gói vẽ hình bằng MetaPost (và Metafont)"
 2494 
 2495 #~ msgid "Plain TeX supplementary packages"
 2496 #~ msgstr "Gói bổ sung cho \"plain TeX\""
 2497 
 2498 #~ msgid "Select language-specific documentation"
 2499 #~ msgstr "Chọn tài liệu ứng với ngôn ngữ"
 2500 
 2501 #~ msgid "Arabic documentation"
 2502 #~ msgstr "Tài liệu Ả rập"
 2503 
 2504 #~ msgid "TeX Live documentation"
 2505 #~ msgstr "Tài liệu dùng TeX Live"
 2506 
 2507 #~ msgid "Bulgarian documentation"
 2508 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Bungary"
 2509 
 2510 #~ msgid "Chinese documentation"
 2511 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Trung Quốc"
 2512 
 2513 #~ msgid "Czech/Slovak documentation"
 2514 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Czech/Slovak"
 2515 
 2516 #~ msgid "Dutch documentation"
 2517 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Đan Mạch"
 2518 
 2519 #~ msgid "English documentation"
 2520 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Anh"
 2521 
 2522 #~ msgid "Finnish documentation"
 2523 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Phần Lan"
 2524 
 2525 #~ msgid "French documentation"
 2526 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Pháp"
 2527 
 2528 #~ msgid "German documentation"
 2529 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Đức"
 2530 
 2531 #~ msgid "Italian documentation"
 2532 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Ý"
 2533 
 2534 #~ msgid "Japanese documentation"
 2535 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Nhật"
 2536 
 2537 #~ msgid "Korean documentation"
 2538 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Hàn Quốc"
 2539 
 2540 #~ msgid "Mongolian documentation"
 2541 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Mông Cổ"
 2542 
 2543 #~ msgid "Polish documentation"
 2544 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Ba Lan"
 2545 
 2546 #~ msgid "Portuguese documentation"
 2547 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Bồ Đào Nha"
 2548 
 2549 #~ msgid "Russian documentation"
 2550 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Nga"
 2551 
 2552 #~ msgid "Serbian documentation"
 2553 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Serbia"
 2554 
 2555 #~ msgid "Slovenian documentation"
 2556 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Slovenia"
 2557 
 2558 #~ msgid "Spanish documentation"
 2559 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Tây Ban Nha"
 2560 
 2561 #~ msgid "Thai documentation"
 2562 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Thái"
 2563 
 2564 #~ msgid "Turkish documentation"
 2565 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Thổ Nhĩ Kỳ"
 2566 
 2567 #~ msgid "Ukrainian documentation"
 2568 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Ukraine"
 2569 
 2570 #~ msgid "Vietnamese documentation"
 2571 #~ msgstr "Tài liệu tiếng Việt"
 2572 
 2573 #~ msgid "Chinese, Japanese, Korean"
 2574 #~ msgstr "Tiếng Trung, Nhật và Hàn"
 2575 
 2576 #~ msgid "Other hyphenation patterns"
 2577 #~ msgstr "Kiểu tách từ khác"
 2578 
 2579 #~ msgid "Turkmen"
 2580 #~ msgstr "Turkmen"
 2581 
 2582 #~ msgid "Basic LaTeX packages"
 2583 #~ msgstr "Gói cơ bản cho LaTeX"
 2584 
 2585 #~ msgid "Graphics packages and programs"
 2586 #~ msgstr "Gói và chương trình cho đồ họa"
 2587 
 2588 #~ msgid "PSTricks packages"
 2589 #~ msgstr "Các gói PStricks"
 2590 
 2591 #~ msgid "Support for publishers, theses, standards, conferences, etc."
 2592 #~ msgstr "Hỗ trợ cho xuất bản, luận văn, hội thảo, v.v..."
 2593 
 2594 #~ msgid "Typesetting for natural and computer sciences"
 2595 #~ msgstr "Gói dành cho khoa học tự nhiên và máy tính"
 2596 
 2597 #~ msgid "Windows support programs"
 2598 #~ msgstr "Hỗ trợ cho Windows"
 2599 
 2600 #~ msgid "Armenian"
 2601 #~ msgstr "Tiếng Armenia"
 2602 
 2603 #~ msgid ""
 2604 #~ "Add %s/texmf/doc/man to MANPATH.\n"
 2605 #~ "Add %s/texmf/doc/info to INFOPATH.\n"
 2606 #~ "Most importantly, add %s/bin/%s\n"
 2607 #~ "to your PATH for current and future sessions."
 2608 #~ msgstr ""
 2609 #~ "Thêm %s/texmf/doc/man vào MATHPATH\n"
 2610 #~ "Thêm %s/texmf/doc/info vào INFOPATH.\n"
 2611 #~ "Quan trọng nhất, thêm %s/bin/%s\n"
 2612 #~ "vào đường dẫn đến tập tin thi hành (PATH) để sử dụng cho cả sau này."
 2613 
 2614 #~ msgid "Create shortcuts in menu and on desktop"
 2615 #~ msgstr "Tạo liên kết nhanh trong menu và trên màn hình"
 2616 
 2617 #~ msgid ""
 2618 #~ "Welcome to the installation of TeX Live %s\n"
 2619 #~ "http://tug.org/texlive\n"
 2620 #~ "\n"
 2621 #~ "This wizard will guide you through the installation.\n"
 2622 #~ "\n"
 2623 #~ "For an advanced, customizable installation, please consult\n"
 2624 #~ "the web pages or installation guide."
 2625 #~ msgstr ""
 2626 #~ "Chào mừng bạn đến với cài đặt TeX Live %s\n"
 2627 #~ "http://tug.org/texlive\n"
 2628 #~ "\n"
 2629 #~ "Bộ cài đặt này sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình cài đặt.\n"
 2630 #~ "\n"
 2631 #~ "Với người dùng cap cấp, việc thay đổi trình cài đặt có thể được thực hiện "
 2632 #~ "theo trang web hoặc hướng dẫn cài đặt."
 2633 
 2634 #~ msgid "Or use install-tl-advanced.bat"
 2635 #~ msgstr "Hoặc cài đặt với các tùy chỉnh nâng cao nhờ install-tl-advanced.bat"
 2636 
 2637 #~ msgid "Or use the argument --gui expert to install-tl."
 2638 #~ msgstr "Hoặc dùng tham số --gui expert để cài texlive."
 2639 
 2640 #~ msgid "After install, use tlnet on CTAN for package updates"
 2641 #~ msgstr "Sau khi cài, dùng tlnet trên CTAN để cập nhật gói"
 2642 
 2643 #~ msgid ""
 2644 #~ "Multiple defined tags (first column) are not possible, please fix it."
 2645 #~ msgstr "Lựa chọn nhiều nhiều tag (cột đầu) không được. Hãy sửa lỗi này."
 2646 
 2647 #~ msgid ""
 2648 #~ "Loading local TeX Live Database\n"
 2649 #~ "This may take some time, please wait!"
 2650 #~ msgstr ""
 2651 #~ "Đang nạp dữ liệu TeX Live cục bộ.\n"
 2652 #~ "Việc này mất chút ít thời gian. Bạn vui lòng đợi!"
 2653 
 2654 #~ msgid "Complete removal completed"
 2655 #~ msgstr "Đã gỡ xong toàn bộ cài đặt TeXLive"
 2656 
 2657 #~ msgid "Change "
 2658 #~ msgstr "Thay đổi"
 2659 
 2660 #~ msgid "main"
 2661 #~ msgstr "chính"
 2662 
 2663 #~ msgid ""
 2664 #~ "Could not load the TeX Live Database from %s\n"
 2665 #~ "If you want to install or update packages, please try with a different "
 2666 #~ "package repository!\n"
 2667 #~ "\n"
 2668 #~ "For configuration and removal you don't have to do anything."
 2669 #~ msgstr ""
 2670 #~ "Không thể nạp dữ liệu TeX Live từ %s\n"
 2671 #~ "Nếu bạn muốn cài đặt hoặc cập nhật các gói, vui lòng thử với nguồn cài "
 2672 #~ "đặt khác!\n"
 2673 #~ "\n"
 2674 #~ "Để cấu hình hoặc gỡ bỏ TeX Live thì bạn không cần làm gì thêm."
 2675 
 2676 #~ msgid "medium scheme (plain, latex, recommended packages, some languages)"
 2677 #~ msgstr ""
 2678 #~ "nhóm trung bình (plain, latex, các gói được khuyên dùng, hỗ trợ cho vài "
 2679 #~ "ngôn ngữ)"
 2680 
 2681 #~ msgid "small scheme (essentials, xetex, recommended packages)"
 2682 #~ msgstr "cỡ nhỏ (cơ bản, xetex, các gói được khuyên dùng)"
 2683 
 2684 #~ msgid "Change default package repository"
 2685 #~ msgstr "Thay đổi nguồn mặc định của các gói"
 2686 
 2687 #~ msgid "New default package repository"
 2688 #~ msgstr "Nguồn cài đặt mặc định mới"
 2689 
 2690 #~ msgid ""
 2691 #~ "Loading remote TeX Live Database\n"
 2692 #~ "This may take some time, please wait!"
 2693 #~ msgstr ""
 2694 #~ "Đang nạp dữ liệu TeX Live từ mạng internet.\n"
 2695 #~ "Việc này có thể hơi lâu. Bạn vui lòng đợi!"
 2696 
 2697 #~ msgid "basic scheme (plain and LaTeX)"
 2698 #~ msgstr "Nhóm cơ bản (plain TeX và LaTeX)"
 2699 
 2700 #~ msgid "Omega"
 2701 #~ msgstr "Omega"
 2702 
 2703 #~ msgid "The TeXworks Editor"
 2704 #~ msgstr "Trình soạn thảo TeXworks"
 2705 
 2706 #~ msgid "TeX and Outline font utilities"
 2707 #~ msgstr "Tiện ích cho TeX và xử lý phông outline"
 2708 
 2709 #, fuzzy
 2710 #~ msgid "Restore done"
 2711 #~ msgstr "Đã gỡ bỏ xong TeX Live 2009"
 2712 
 2713 #~ msgid "Add shortcuts to menu and desktop"
 2714 #~ msgstr "Thêm liên kết nóng vào menu và màn hình"
 2715 
 2716 #, fuzzy
 2717 #~ msgid ""
 2718 #~ "Updates for the tlmgr are present.\n"
 2719 #~ "Installation and upgrades won't work without being forced.\n"
 2720 #~ "Please select \"Update all installed\" button below.\n"
 2721 #~ "The program will terminate after the update.\n"
 2722 #~ "Then you can restart the program for further updates."
 2723 #~ msgstr ""
 2724 #~ "Cập nhật cho tlmgr: mới nhất.\n"
 2725 #~ "Cài đặt và nâng cấp không làm việc nếu không có ép buộc.\n"
 2726 #~ "Hãy đến cửa sổ cập nhật và chọn \"cập nhật tất cả\".\n"
 2727 #~ "Chương trình sẽ đóng lại sau khi nâng cấp.\n"
 2728 #~ "Sau đó bạn có thể khởi động lại chương trình cho các cập nhật khác."
 2729 
 2730 #~ msgid "(no description available)"
 2731 #~ msgstr "(không mô tả)"
 2732 
 2733 #~ msgid "Use Ctrl or Shift or drag to select more"
 2734 #~ msgstr "Dùng Ctrl hoặc Shift hoặc cách kéo thả để lựa chọn thêm"
 2735 
 2736 #~ msgid "Select packages"
 2737 #~ msgstr "Chọn gói"
 2738 
 2739 #~ msgid "Next"
 2740 #~ msgstr "Tiếp theo"
 2741 
 2742 #~ msgid "Information on the selected item"
 2743 #~ msgstr "Thông tin về phần được chọn"
 2744 
 2745 #~ msgid "Force"
 2746 #~ msgstr "Bắt buộc"
 2747 
 2748 #~ msgid ""
 2749 #~ "Force the removal of a package even if it is referenced in a collection."
 2750 #~ msgstr "Bắt buộc gỡ bỏ gói cả khi gói được tham khảo trong tập hợp"
 2751 
 2752 #~ msgid "without depends"
 2753 #~ msgstr "không có phụ thuộc"
 2754 
 2755 #~ msgid ""
 2756 #~ "For collections: install or remove will not install/remove the "
 2757 #~ "dependencies"
 2758 #~ msgstr "Với các tập hợp: cài đặt/gỡ bỏ sẽ không tác động đến gói phụ thuộc"
 2759 
 2760 #~ msgid "Architectures"
 2761 #~ msgstr "Kiến trúc (hệ thống)"
 2762 
 2763 #~ msgid "Select architectures to support"
 2764 #~ msgstr "Chọn kiến trúc để hỗ trợ"
 2765 
 2766 #~ msgid "Reset changes"
 2767 #~ msgstr "Bỏ qua thay đổi và đưa về cài đặt mặc định"
 2768 
 2769 #~ msgid "Removals of the main architecture not possible!"
 2770 #~ msgstr "Không thể gỡ bỏ kiến trúc chính!"
 2771 
 2772 #~ msgid "Configuration"
 2773 #~ msgstr "Cấu hình"
 2774 
 2775 #~ msgid "Default settings"
 2776 #~ msgstr "Thiết lập mặc định"
 2777 
 2778 #~ msgid "Paper settings"
 2779 #~ msgstr "Thiết lập kiểu giấy"
 2780 
 2781 #~ msgid "Re-initialize file database"
 2782 #~ msgstr "Tạo dựng lại dữ liệu tập tin"
 2783 
 2784 #~ msgid "Re-create all formats"
 2785 #~ msgstr "Tạo lại mọi định dạng"
 2786 
 2787 #~ msgid "Uninstallation"
 2788 #~ msgstr "Gỡ bỏ cài đặt"
 2789 
 2790 #~ msgid "Please use the \"Add/Remove Programs\" from the Control Panel!"
 2791 #~ msgstr "Vui lòng dùng chương trình quản lý phần mềm ở Control Panel!"
 2792 
 2793 #~ msgid ""
 2794 #~ "Really remove the complete TeX Live %s installation?\n"
 2795 #~ "Your last chance to change your mind!"
 2796 #~ msgstr ""
 2797 #~ "Bạn thật sự muốn gỡ bỏ hoàn toàn cài đặt TeX Live %s?\n"
 2798 #~ "Đây là cơ hội cuối để bạn đổi ý đấy!"
 2799 
 2800 #~ msgid "Current package repository:"
 2801 #~ msgstr "Nguồn cài đặt hiện tại:"
 2802 
 2803 #~ msgid "Press this button to load the database from the package repository."
 2804 #~ msgstr "Nhấn nút này để nạp dữ liệu từ nguồn cài đặt gói."
 2805 
 2806 #~ msgid ""
 2807 #~ "Change package repository from where packages are fetched at installation "
 2808 #~ "and update time."
 2809 #~ msgstr ""
 2810 #~ "Đổi nguồn cài đặt gói từ nơi các gói sẽ được tải về lúc cài đặt hay cập "
 2811 #~ "nhật."
 2812 
 2813 #~ msgid "Debug"
 2814 #~ msgstr "Gỡ lỗi"
 2815 
 2816 #~ msgid "Turn on debug mode."
 2817 #~ msgstr "Bật chế độ gỡ lỗi."
 2818 
 2819 #~ msgid "Adding packages"
 2820 #~ msgstr "Đang thêm gói"
 2821 
 2822 #~ msgid "Install selected"
 2823 #~ msgstr "Cài đặt phần đã chọn"
 2824 
 2825 #~ msgid ""
 2826 #~ "The database of the package repository has not been loaded.\n"
 2827 #~ "\n"
 2828 #~ "Please use the \"Load\" (and possibly \"Change\") button to do so."
 2829 #~ msgstr ""
 2830 #~ "Dữ liệu của nguồn cài đặt gói không được nạp.\n"
 2831 #~ "\n"
 2832 #~ "Vui lòng dùng \"Nạp\" (và có thể \"Thay đổi\") để làm việc này."
 2833 
 2834 #~ msgid "Updating packages"
 2835 #~ msgstr "Đang cập nhật gói"
 2836 
 2837 #~ msgid "Update selected"
 2838 #~ msgstr "Cập nhật phần được chọn"
 2839 
 2840 #~ msgid "Removing packages"
 2841 #~ msgstr "Đang gỡ gói"
 2842 
 2843 #~ msgid "Remove selected"
 2844 #~ msgstr "Gỡ phần được chọn"
 2845 
 2846 #~ msgid "Please click on an item on the left for details"
 2847 #~ msgstr "Hãy click chuột vào phần tử ở bên trái mô tả"
 2848 
 2849 #~ msgid "...please change me..."
 2850 #~ msgstr "...vui lòng thay đổi..."
 2851 
 2852 #~ msgid ""
 2853 #~ "No updates found.\n"
 2854 #~ "\n"
 2855 #~ "Your installation is set up to look on the disk for updates.\n"
 2856 #~ "\n"
 2857 #~ "If you want to install from the Internet for this one time only, click on "
 2858 #~ "the \"Change\" button above and select \"Default net package repository"
 2859 #~ "\" (or any other package repository you know to be working).\n"
 2860 #~ "\n"
 2861 #~ "If you want to change it permanently, go to the \"Configuration\" Tab and "
 2862 #~ "change the default package repository."
 2863 #~ msgstr ""
 2864 #~ "Không có cập nhật nào.\n"
 2865 #~ "\n"
 2866 #~ "Bộ cài đặt sẽ tìm kiếm các cập nhật trên đĩa cứng.\n"
 2867 #~ "\n"
 2868 #~ "Nếu bạn muốn cài đặt từ Internet tạm thời cho lúc này, hãy chọn \"Thay đổi"
 2869 #~ "\" (ở trên) và sau đó chọn \"Nguồn Net mặc định cho các gói\" (hoặc bất "
 2870 #~ "cứ nguồn internet cho gói nào bạn biết).\n"
 2871 #~ "\n"
 2872 #~ "Nếu muốn thay đổi lâu dài, hãy vào phần \"Cấu hình\" và thay đổi nguồn "
 2873 #~ "cài đặt."
 2874 
 2875 #~ msgid "Everything up-to-date!"
 2876 #~ msgstr "Mọi thứ cập nhật đến bản mới nhất!"
 2877 
 2878 #~ msgid ""
 2879 #~ "Updates for the tlmgr are present.\n"
 2880 #~ "Installation and upgrades won't work without being forced.\n"
 2881 #~ "Please go to the update screen and press the \"update all\" button.\n"
 2882 #~ "The program will terminate after the update.\n"
 2883 #~ "Then you can restart the program for further updates."
 2884 #~ msgstr ""
 2885 #~ "Cập nhật cho tlmgr: mới nhất.\n"
 2886 #~ "Cài đặt và nâng cấp không làm việc nếu không có ép buộc.\n"
 2887 #~ "Hãy đến cửa sổ cập nhật và chọn \"cập nhật tất cả\".\n"
 2888 #~ "Chương trình sẽ đóng lại sau khi nâng cấp.\n"
 2889 #~ "Sau đó bạn có thể khởi động lại chương trình cho các cập nhật khác."
 2890 
 2891 #~ msgid "Change package repository"
 2892 #~ msgstr "Thay đổi nguồn cài đặt các gói"
 2893 
 2894 #~ msgid "New package repository:"
 2895 #~ msgstr "Nguồi cài đặt mới:"
 2896 
 2897 #~ msgid "Warning Window"
 2898 #~ msgstr "Cửa sổ cảnh báo"
 2899 
 2900 #~ msgid "Use letter size instead of A4 by default"
 2901 #~ msgstr "Mặc định dùng kiểu Letter thay vì A4"
 2902 
 2903 #, fuzzy
 2904 #~ msgid "Architectures ..."
 2905 #~ msgstr "Kiến trúc (hệ thống)"
 2906 
 2907 #, fuzzy
 2908 #~ msgid "Update LuaTeX font database"
 2909 #~ msgstr "Cập nhật dữ liệu ánh xạ font"
 2910 
 2911 #~ msgid "%s collections out of %s (disk space required: %s MB)"
 2912 #~ msgstr "%s tập hợp trong tổng số %s (dung lượng đĩa cần thiết: %s MB)"
 2913 
 2914 #~ msgid "(use ~ for %%%)"
 2915 #~ msgstr "(dùng ký tự ~ để chỉ %%%)"
 2916 
 2917 #~ msgid "Change Location"
 2918 #~ msgstr "Đổi nguồn"
 2919 
 2920 #~ msgid "Select architectures to be added (removal not possible)"
 2921 #~ msgstr "Chọn kiến trúc để thêm vào (lưu ý: bạn không thể gỡ bỏ kiến trúc)"
 2922 
 2923 #~ msgid "Default installation source"
 2924 #~ msgstr "Nguồn cài đặt mặc định"
 2925 
 2926 #~ msgid "New default installation source"
 2927 #~ msgstr "Nguồn cài đặt mặc định mới"
 2928 
 2929 #~ msgid "Default net location"
 2930 #~ msgstr "Nguồn internet mặc định"
 2931 
 2932 #~ msgid "Current installation source:"
 2933 #~ msgstr "Nguồn cài đặt đang dùng:"