"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "icu/source/extra/uconv/samples/utf8/banviet.txt" (3 Oct 2019, 731 Bytes) of package /linux/misc/icu4c-65_1-src.tgz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 Bần chỉ là một anh nghèo xác, ngày ngày lang-thang 
  2 khắp xóm này qua xóm khác xin ăn. Quần áo 
  3 rách-mướp Bần cũng chả coi sao, chân không có giầy và 
  4 đầu cũng chẳng có mũ. Giời nắng hay giời mưa Bần 
  5 không bao giờ quan-tâm. Một ngưòi như Bần thì ai cũng 
  6 tưởng là không còn có gì là quí-vât nữa. Thế nhưng ta 
  7 nhầm vì Bần có cái quạt mo, Bần quí lắm. Bần quí và giữ 
  8 luôn không rời bỏ bao giờ. Giời nắng thì Bần che đầu, 
  9 giời mưa Bần cũng nhờ nó mà đỡ ướt. Muốn ngồi Bần 
  10 dùng làm chiếu và đêm đến các chú muỗi vo-ve thì Bần 
  11 dùng để dánh đuổi các chú ấy.