"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "evolution-mapi-3.46.1/po/vi.po" (2 Dec 2022, 9478 Bytes) of package /linux/misc/evolution-mapi-3.46.1.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Vietnamese translation for Evolution MAPI.
  2 # Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
  3 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2009.
  4 #
  5 msgid ""
  6 msgstr ""
  7 "Project-Id-Version: evolution-mapi TRUNK\n"
  8 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
  9 "product=evolution-mapi\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2009-02-06 05:40+0000\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2009-02-07 19:32+1030\n"
  12 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
  13 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
  14 "Language: vi\n"
  15 "MIME-Version: 1.0\n"
  16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  19 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
  20 
  21 #: ../src/account-setup-eplugin/exchange-mapi-account-listener.c:592
  22 #: ../src/account-setup-eplugin/exchange-mapi-account-setup.c:119
  23 #, c-format
  24 msgid "Enter Password for %s@%s"
  25 msgstr "Nhập mật khẩu cho %s@%s"
  26 
  27 #: ../src/account-setup-eplugin/exchange-mapi-account-setup.c:109
  28 msgid ""
  29 "Server, username and domain name cannot be empty. Please fill them with "
  30 "correct values."
  31 msgstr "Không cho phép giá trị trống cho trường máy phục vụ, tên người dùng hay miền. Hãy điền vào dùng giá trị thích hợp."
  32 
  33 #: ../src/account-setup-eplugin/exchange-mapi-account-setup.c:143
  34 msgid "Authentication finished successfully."
  35 msgstr "Hoàn tất xác thực thành công."
  36 
  37 #: ../src/account-setup-eplugin/exchange-mapi-account-setup.c:149
  38 msgid "Authentication failed."
  39 msgstr "Lỗi xác thực."
  40 
  41 #: ../src/account-setup-eplugin/exchange-mapi-account-setup.c:211
  42 msgid "_Domain name:"
  43 msgstr "Tên _miền:"
  44 
  45 #: ../src/account-setup-eplugin/exchange-mapi-account-setup.c:221
  46 msgid "_Authenticate"
  47 msgstr "_Xác thực"
  48 
  49 #: ../src/account-setup-eplugin/exchange-mapi-account-setup.c:323
  50 msgid "Personal Folders"
  51 msgstr "Thư mục Cá nhân"
  52 
  53 #: ../src/account-setup-eplugin/exchange-mapi-account-setup.c:385
  54 msgid "_Location:"
  55 msgstr "_Vị trí:"
  56 
  57 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:115
  58 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1051
  59 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:453
  60 msgid "Authentication failed"
  61 msgstr "Lỗi xác thực"
  62 
  63 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:389
  64 #, c-format
  65 #. To translators: This message is displayed on the status bar when calendar/tasks/memo items are being fetched from the server.
  66 msgid "Loading items in folder %s"
  67 msgstr "Đang nạp các mục trong thư mục %s"
  68 
  69 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:579
  70 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:590
  71 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:616
  72 #. FIXME: better string please...
  73 msgid "Error fetching changes from the server. Removing the cache might help."
  74 msgstr "Lỗi lấy thay đổi từ máy phục vụ. Gỡ bỏ tập tin lưu tạm có thể giúp."
  75 
  76 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:971
  77 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:981
  78 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1086
  79 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1168
  80 msgid "Could not create cache file"
  81 msgstr "Không thể tạo tập tin lưu tạm"
  82 
  83 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1097
  84 msgid "Could not create thread for populating cache"
  85 msgstr "Không thể tạo mạch để đưa dữ liệu đến tập tin lưu tạm"
  86 
  87 #: ../src/calendar/e-cal-backend-mapi.c:1505
  88 msgid ""
  89 "Support for modifying single instances of a recurring appointment is not yet "
  90 "implemented. No change was made to the appointment on the server."
  91 msgstr "Chưa thực hiện hỗ trợ để sửa đổi mỗi thể hiện riêng của một cuộc hẹn đang chạy. Do đó không thay đổi gì trên máy phục vụ."
  92 
  93 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:333
  94 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:669
  95 #, c-format
  96 msgid "Fetching summary information for new messages in %s"
  97 msgstr "Đang lấy thông tin tóm tắt về thư mới trong %s"
  98 
  99 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:662
 100 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1222
 101 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1230
 102 msgid "This message is not available in offline mode."
 103 msgstr "Thư này không sẵn sàng trong chế độ ngoại tuyến."
 104 
 105 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:679
 106 msgid "Fetching items failed"
 107 msgstr "Lỗi lấy mục"
 108 
 109 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1186
 110 #, c-format
 111 msgid ""
 112 "Cannot get message: %s\n"
 113 " %s"
 114 msgstr "Không thể lấy thư : %s\n"
 115 " %s"
 116 
 117 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1186
 118 msgid "No such message"
 119 msgstr "Không có thư như vậy"
 120 
 121 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1198
 122 msgid "User canceled"
 123 msgstr "Người dùng đã thôi"
 124 
 125 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1205
 126 #, c-format
 127 msgid "Cannot get message %s: %s"
 128 msgstr "Không thể lấy thư %s: %s"
 129 
 130 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1249
 131 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1259
 132 msgid "Could not get message"
 133 msgstr "Không thể lấy thư"
 134 
 135 #: ../src/camel/camel-mapi-folder.c:1612
 136 #, c-format
 137 msgid "Could not load summary for %s"
 138 msgstr "Không thể nạp bản tóm tắt về %s"
 139 
 140 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:51
 141 msgid "Checking for new mail"
 142 msgstr "Đang kiểm tra có thư mới chưa"
 143 
 144 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:53
 145 msgid "C_heck for new messages in all folders"
 146 msgstr "Kiểm tra có t_hư mới trong mọi thư mục"
 147 
 148 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:66
 149 #. i18n: GAL is an Outlookism, AD is a Windowsism
 150 msgid "Global Address List / Active Directory"
 151 msgstr "Danh sách Địa chỉ Toàn cục / Thư mục Hoạt động"
 152 
 153 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:70
 154 #. i18n: "Global Catalog" is a Windowsism, but it's a
 155 #. technical term and may not have translations?
 156 msgid "_Global Catalog server name:"
 157 msgstr "Tên máy phục vụ _Global Catalog:"
 158 
 159 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:72
 160 #, c-format
 161 msgid "_Limit number of GAL responses: %s"
 162 msgstr "_Hạn chế số các đáp ứng GAL: %s"
 163 
 164 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:75
 165 msgid "Options"
 166 msgstr "Tuỳ chọn"
 167 
 168 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:77
 169 msgid "Automatically synchroni_ze account locally"
 170 msgstr "Tự động đồng _bộ cục bộ tài khoản"
 171 
 172 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:80
 173 #. i18n: copy from evolution:camel-imap-provider.c
 174 msgid "_Apply filters to new messages in Inbox on this server"
 175 msgstr "Á_p dụng bộ lọc cho thư mới trong hộp Thư Đến trên máy phục vụ này"
 176 
 177 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:82
 178 msgid "Check new messages for _Junk contents"
 179 msgstr "Kiểm tra thư mới chứa nội dung _Rác"
 180 
 181 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:84
 182 msgid "Only check for Junk messag_es in the Inbox folder"
 183 msgstr "Chỉ kiểm tr_a có thư Rác trong hộp Thư Đến"
 184 
 185 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:96
 186 msgid "For accessing Microsoft Exchange / OpenChange servers using MAPI"
 187 msgstr "Để truy cập đến máy phục vụ kiểu Microsoft Exchange / OpenChange dùng MAPI"
 188 
 189 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:111
 190 msgid "Password"
 191 msgstr "Mật khẩu"
 192 
 193 #: ../src/camel/camel-mapi-provider.c:112
 194 msgid ""
 195 "This option will connect to the Openchange server using a plaintext password."
 196 msgstr "Tuỳ chọn này sẽ kết nối tới máy phục vụ OpenChange dùng một mật khẩu nhập thô."
 197 
 198 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:61
 199 msgid "Favorites"
 200 msgstr "Ưa thích"
 201 
 202 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:62
 203 msgid "All Public Folders"
 204 msgstr "Mọi thư mục công cộng"
 205 
 206 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:262
 207 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:345
 208 #, c-format
 209 msgid "Exchange MAPI server %s"
 210 msgstr "Máy phục vụ MAPI Exchange %s"
 211 
 212 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:264
 213 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:347
 214 #, c-format
 215 msgid "Exchange MAPI service for %s on %s"
 216 msgstr "Dịch vụ MAPI Exchange cho %s trên %s"
 217 
 218 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:298
 219 #, c-format
 220 msgid "%sPlease enter the MAPI password for %s@%s"
 221 msgstr "%sHãy nhập mật khẩu MAPI cho %s@%s"
 222 
 223 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:312
 224 msgid "You did not enter a password."
 225 msgstr "Chưa nhập mật khẩu."
 226 
 227 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:320
 228 #, c-format
 229 msgid "Unable to authenticate to Exchange MAPI server."
 230 msgstr "Không thể xác thực tới máy phục vụ MAPI Exchange."
 231 
 232 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:437
 233 msgid "Cannot create MAPI folders in offline mode."
 234 msgstr "Không thể tạo thư mục MAPI trong chế độ ngoại tuyến."
 235 
 236 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:442
 237 #, c-format
 238 msgid "Cannot create new folder `%s'"
 239 msgstr "Không thể tạo thư mục mới « %s »"
 240 
 241 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:652
 242 #, c-format
 243 msgid "Cannot rename MAPI folder `%s'. Folder does not exist."
 244 msgstr "Không thể thay đổi tên của thư mục MAPI « %s ». Thư mục này không tồn tại."
 245 
 246 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:661
 247 #, c-format
 248 msgid "Cannot rename MAPI folder `%s' to `%s'. Default folder."
 249 msgstr "Không thể thay đổi tên của thư mục MAPI « %s » thành « %s ». Đây là thư mục mặc định."
 250 
 251 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:677
 252 #, c-format
 253 msgid "Cannot rename MAPI folder `%s' to `%s'"
 254 msgstr "Không thể thay đổi tên của thư mục MAPI « %s » thành « %s »"
 255 
 256 #: ../src/camel/camel-mapi-store.c:1097
 257 msgid "Folder list not available in offline mode."
 258 msgstr "Danh sách thư mục không sẵn sàng trong chế độ ngoại tuyến."
 259 
 260 #: ../src/camel/camel-mapi-transport.c:333
 261 #. Fixme : Set a better error message. Would be helful in troubleshooting.
 262 msgid "Could not send message."
 263 msgstr "Không thể gửi thư."