"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "etherpad-lite-1.7.5/src/locales/dsb.json" (25 Jan 2019, 7778 Bytes) of package /linux/misc/etherpad-lite-1.7.5.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) JSON source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 {
  2   "@metadata": {
  3     "authors": [
  4       "Michawiki"
  5     ]
  6   },
  7   "index.newPad": "Nowy zapisnik",
  8   "index.createOpenPad": "abo napóraj/wócyń zapisnik z mjenim:",
  9   "pad.toolbar.bold.title": "Tucny (Strg-B)",
  10   "pad.toolbar.italic.title": "Kursiwny (Strg-I)",
  11   "pad.toolbar.underline.title": "Pódšmarnuś (Strg-U)",
  12   "pad.toolbar.strikethrough.title": "Pśešmarnuś",
  13   "pad.toolbar.ol.title": "Numerěrowana lisćina",
  14   "pad.toolbar.ul.title": "Nalicenje",
  15   "pad.toolbar.indent.title": "Zasunuś (TAB)",
  16   "pad.toolbar.unindent.title": "Wusunuś (Umsch+TAB)",
  17   "pad.toolbar.undo.title": "Anulěrowaś (Strg-Z)",
  18   "pad.toolbar.redo.title": "Wóspjetowaś (Strg-Y)",
  19   "pad.toolbar.clearAuthorship.title": "Awtorowe barwy lašowaś",
  20   "pad.toolbar.import_export.title": "Import/Eksport z/do drugich datajowych formatow",
  21   "pad.toolbar.timeslider.title": "Wersijowa historija",
  22   "pad.toolbar.savedRevision.title": "Wersiju składowaś",
  23   "pad.toolbar.settings.title": "Nastajenja",
  24   "pad.toolbar.embed.title": "Toś ten zapisnik źěliś a zasajźiś",
  25   "pad.toolbar.showusers.title": "Wužywarje na toś tom zapisniku pokazaś",
  26   "pad.colorpicker.save": "Składowaś",
  27   "pad.colorpicker.cancel": "Pśetergnuś",
  28   "pad.loading": "Zacytujo se...",
  29   "pad.passwordRequired": "Trjebaš gronidło, aby na toś ten zapisnik pśistup měł",
  30   "pad.permissionDenied": "Njamaš pśistupne pšawo za toś ten zapisnik.",
  31   "pad.wrongPassword": "Twójo gronidło jo wopaki było",
  32   "pad.settings.padSettings": "Nastajenja zapisnika",
  33   "pad.settings.myView": "Mój naglěd",
  34   "pad.settings.stickychat": "Chat pśecej na wobrazowce pokazaś",
  35   "pad.settings.colorcheck": "Awtorowe barwy",
  36   "pad.settings.linenocheck": "Smužkowe numery",
  37   "pad.settings.rtlcheck": "Wopśimjeśe wótpšawa nalěwo cytaś?",
  38   "pad.settings.fontType": "Pismowa družyna:",
  39   "pad.settings.fontType.normal": "Normalny",
  40   "pad.settings.fontType.monospaced": "Monospace",
  41   "pad.settings.globalView": "Globalny naglěd",
  42   "pad.settings.language": "Rěc:",
  43   "pad.importExport.import_export": "Import/Eksport",
  44   "pad.importExport.import": "Tekstowu dataju abo dokument nagraś",
  45   "pad.importExport.importSuccessful": "Wuspěšny!",
  46   "pad.importExport.export": "Aktualny zapisnik eksportěrowaś ako:",
  47   "pad.importExport.exporthtml": "HTML",
  48   "pad.importExport.exportplain": "Lutny tekst",
  49   "pad.importExport.exportword": "Microsoft Word",
  50   "pad.importExport.exportpdf": "PDF",
  51   "pad.importExport.exportopen": "ODF (Open Document Format)",
  52   "pad.importExport.abiword.innerHTML": "Móžoš jano z fprmatow lutnego teksta abo z HTML-formata importěrowaś. Za wěcej rozšyrjone importěrowańske funkcije <a href=\"https://github.com/ether/etherpad-lite/wiki/How-to-enable-importing-and-exporting-different-file-formats-in-Ubuntu-or-OpenSuse-or-SLES-with-AbiWord\">instalěruj pšosym Abiword</a>.",
  53   "pad.modals.connected": "Zwězany.",
  54   "pad.modals.reconnecting": "Zwězujo se znowego z twójim zapisnikom...",
  55   "pad.modals.forcereconnect": "Znowego zwězaś",
  56   "pad.modals.userdup": "W drugem woknje wócynjony",
  57   "pad.modals.userdup.explanation": "Zda se, až toś ten zapisnik jo se we wěcej ako jadnem woknje wobglědowaka na toś tom licadłu wócynił.",
  58   "pad.modals.userdup.advice": "Zwězaj znowego, aby toś to wokno město togo wužywał.",
  59   "pad.modals.unauth": "Njeawtorizěrowany",
  60   "pad.modals.unauth.explanation": "Pśi wobglědowanju toś togo boka su se twóje pšawa změnili. Wopytaj se znowego zwězaś.",
  61   "pad.modals.looping.explanation": "Su komunikaciske problemy ze synchronizěrowańskim serwerom.",
  62   "pad.modals.looping.cause": "Snaź sy pśez njekompatibelnu wognjowu murju abo proksy zwězany.",
  63   "pad.modals.initsocketfail": "Serwer njejo dojśpiwajobny.",
  64   "pad.modals.initsocketfail.explanation": "Zwisk ze synchronizěrowańskim serwerom njejo móžno.",
  65   "pad.modals.initsocketfail.cause": "To jo nejskerjej problem z twójim wobglědowakom abo twójim internetnym zwiskom.",
  66   "pad.modals.slowcommit.explanation": "Serwer njewótegranja.",
  67   "pad.modals.slowcommit.cause": "To by mógło problem seśowego zwiska byś.",
  68   "pad.modals.badChangeset.explanation": "Změna, kótaruž sy pśewjadł, jo se pśez synchronizěrowański serwer ako njedowólonu markěrowała.",
  69   "pad.modals.badChangeset.cause": "To jo se snaź wopacneje serweroweje konfiguracije dla abo drugego njewócakanego zaźaeržanja dla stało. Pšosym staj se ze słužbowym administratorom do zwiska, jolic se mysliš, až to jo zmólka. Wopytaj hyšći raz zwězaś, aby z wobźěłowanim pókšacował.",
  70   "pad.modals.corruptPad.explanation": "Zapisnik, na kótaryž coš pśistup měś, jo wobškóźony.",
  71   "pad.modals.corruptPad.cause": "To jo se snaź wopacneje serweroweje konfiguracije dla abo drugego njewócakanego zaźaržanja dla stało. Pšosym staj se ze słužbowym administratorom do zwiska.",
  72   "pad.modals.deleted": "Wulašowany.",
  73   "pad.modals.deleted.explanation": "Toś ten zapisnik jo se wótpórał.",
  74   "pad.modals.disconnected": "Zwisk jo pśetergnjony.",
  75   "pad.modals.disconnected.explanation": "Zwisk ze serwerom jo se zgubił",
  76   "pad.modals.disconnected.cause": "Serwer njestoj k dispoziciji. Pšosym informěruj słužbowego administratora, jolic to se dalej stawa.",
  77   "pad.share": "Toś ten zapisnik źěliś",
  78   "pad.share.readonly": "Jano cytajobny",
  79   "pad.share.link": "Wótkaz",
  80   "pad.share.emebdcode": "URL zasajźiś",
  81   "pad.chat": "Chat",
  82   "pad.chat.title": "Chat za toś ten zapisnik wócyniś",
  83   "pad.chat.loadmessages": "Dalšne powěsći zacytaś",
  84   "timeslider.pageTitle": "{{appTitle}} - wersijowa historija",
  85   "timeslider.toolbar.returnbutton": "Slědk k zapisnikoju",
  86   "timeslider.toolbar.authors": "Awtory:",
  87   "timeslider.toolbar.authorsList": "Žedne awtory",
  88   "timeslider.toolbar.exportlink.title": "Eksportěrowaś",
  89   "timeslider.exportCurrent": "Aktualnu wersiju eksportěrowaś ako:",
  90   "timeslider.version": "Wersija {{version}}",
  91   "timeslider.saved": "Składowany {{day}}. {{month}} {{year}}",
  92   "timeslider.dateformat": "{{day}}. {{month}} {{year}} {{hours}}:{{minutes}}:{{seconds}}",
  93   "timeslider.month.january": "januara",
  94   "timeslider.month.february": "februara",
  95   "timeslider.month.march": "měrca",
  96   "timeslider.month.april": "apryla",
  97   "timeslider.month.may": "maja",
  98   "timeslider.month.june": "junija",
  99   "timeslider.month.july": "julija",
 100   "timeslider.month.august": "awgusta",
 101   "timeslider.month.september": "septembra",
 102   "timeslider.month.october": "oktobra",
 103   "timeslider.month.november": "nowembra",
 104   "timeslider.month.december": "decembra",
 105   "timeslider.unnamedauthors": "{{num}} {[plural(num) one: awtor, two: awtora, few: awtory, other: awtorow ]} bźez mjenja",
 106   "pad.savedrevs.marked": "Toś ta wersija jo se něnto ako składowana wersija markěrowała",
 107   "pad.userlist.entername": "Zapódaj swójo mě",
 108   "pad.userlist.unnamed": "bźez mjenja",
 109   "pad.userlist.guest": "Gósć",
 110   "pad.userlist.deny": "Wótpokazaś",
 111   "pad.userlist.approve": "Pśizwóliś",
 112   "pad.editbar.clearcolors": "Awtorowe barwy w cełem dokumenśe lašowaś?",
 113   "pad.impexp.importbutton": "Něnto importěrowaś",
 114   "pad.impexp.importing": "Importěrujo se...",
 115   "pad.impexp.confirmimport": "Importowanje dataje pśepišo aktualny tekst zapisnika. Coš napšawdu pókšacowaś?",
 116   "pad.impexp.convertFailed": "Njejsmy mógli toś tu dataju importěrowaś. Pšosym wužyj drugi dokumentowy format abo kopěruj manuelnje",
 117   "pad.impexp.uploadFailed": "Nagraśe njejo se raźiło, pšosym wopytaj hyšći raz",
 118   "pad.impexp.importfailed": "Import njejo se raził",
 119   "pad.impexp.copypaste": "Pšosym kopěrowaś a zasajźiś",
 120   "pad.impexp.exportdisabled": "Eksport ako format {{type}} jo znjemóžnjony. Pšosym staj se ze swójim systemowym administratorom za drobnostki do zwiska."
 121 }