Action against software patentsGnome2 LogoW3C LogoRed Hat Logo
Made with Libxml2 Logo

The XML C parser and toolkit of Gnome

API Alphabetic Index i-i for libxml2

Developer Menu
API Indexes
Related links

A-B C-C D-E F-I J-N O-P Q-R S-S T-U V-X Y-a b-b c-c d-d e-e f-f g-h i-i j-l m-m n-n o-o p-p q-r s-s t-t u-v w-w x-x y-z

Letter i:

i-xxx
xmlCheckLanguageID
iconv
LIBXML_ICONV_ENABLED
LIBXML_ISO8859X_ENABLED
icu
LIBXML_ICU_ENABLED
identify
xmlParseAttributeType
identitier
XML_MAX_NAME_LENGTH
identity-constraint
_xmlSchema
_xmlSchemaElement
ignorable
ignorableWhitespace
ignorableWhitespaceSAXFunc
xmlIsBlankNode
xmlKeepBlanksDefault
xmlSAX2IgnorableWhitespace
ignorableWhitespace
xmlKeepBlanksDefault
ignored
xmlC14NDocDumpMemory
xmlC14NDocSave
xmlC14NDocSaveTo
xmlC14NExecute
ignoring
xmlURIEscapeStr
image
xmlC14NDocDumpMemory
xmlC14NDocSave
xmlC14NDocSaveTo
xmlC14NExecute
imbrication
xmlBufNodeDump
xmlNodeDump
xmlNodeDumpOutput
img
xmlBuildRelativeURI
immediately
xmlCheckVersion
xmlOutputBufferWrite
xmlOutputBufferWriteEscape
xmlOutputBufferWriteString
xmlXPathStringFunction
immutable
xmlBufferCreateStatic
xmlBufferDetach
xmlParserInputBufferCreateStatic
implementation
xmlFreeFunc
xmlMallocFunc
xmlReallocFunc
xmlStrdupFunc
xmlTextReaderGetRemainder
xmlXPathRegisterFunc
xmlXPathRegisterFuncNS
implementation-defined
xmlXPathNextNamespace
implemented
HTML_COMMENT_NODE
HTML_ENTITY_REF_NODE
HTML_PI_NODE
HTML_PRESERVE_NODE
HTML_TEXT_NODE
xmlModuleOpen
xmlSaveDoc
xmlSaveTree
xmlSchemaCopyValue
xmlTextReaderNextSibling
implicitly
htmlAutoCloseTag
htmlIsAutoClosed
implied
_htmlElemDesc
impossible
xmlURIEscape
improves
xmlGetBufferAllocationScheme
xmlSetBufferAllocationScheme
in-
xmlParserInputBufferGrow
in-extenso
xmlMemDisplay
xmlMemoryDump
in-memory
_xmlDoc
_xmlParserCtxt
docbParseDoc
docbSAXParseDoc
htmlCreateMemoryParserCtxt
htmlCtxtReadDoc
htmlCtxtReadMemory
htmlParseDoc
htmlReadDoc
htmlReadMemory
htmlSAXParseDoc
xmlCreateDocParserCtxt
xmlCreateMemoryParserCtxt
xmlCtxtReadDoc
xmlCtxtReadMemory
xmlParseDoc
xmlParseMemory
xmlReadDoc
xmlReadMemory
xmlReaderForDoc
xmlReaderForMemory
xmlReaderNewDoc
xmlReaderNewMemory
xmlRecoverDoc
xmlRecoverMemory
xmlSAXParseDoc
xmlSAXParseMemory
xmlSAXParseMemoryWithData
xmlSAXUserParseMemory
incase
xmlNanoFTPClose
xmlNanoFTPCloseConnection
xmlNanoFTPCwd
xmlNanoFTPDele
xmlNanoFTPGet
xmlNanoFTPGetConnection
xmlNanoFTPList
xmlNanoHTTPFetch
xmlNanoHTTPSave
incl
_xmlSchemaType
include
XINCLUDE_NODE
xmlC14NDocDumpMemory
xmlC14NDocSave
xmlC14NDocSaveTo
xmlC14NExecute
xmlCheckVersion
xmlListMerge
include:
xmlBuildRelativeURI
included
xmlC14NDocDumpMemory
xmlC14NDocSave
xmlC14NDocSaveTo
xmlC14NIsVisibleCallback
xmlDocDumpMemory
xmlFreeDoc
xmlNanoHTTPContentLength
xmlParseNotationType
includes
_xmlSchema
xmlCleanupInputCallbacks
xmlCleanupOutputCallbacks
xmlPopInputCallbacks
xmlXIncludeProcessFlags
xmlXIncludeProcessFlagsData
xmlXIncludeProcessTreeFlags
xmlXIncludeProcessTreeFlagsData
xmlXIncludeSetFlags
including
XML_SCHEMAS_INCLUDING_CONVERT_NS
attribute
attributeSAXFunc
ftpListCallback
startElement
startElementSAXFunc
xmlSAX2StartElement
xmlTextReaderReadInnerXml
xmlTextReaderReadOuterXml
xmlXPathStringFunction
inclusive
xmlC14NDocDumpMemory
xmlC14NDocSave
xmlC14NDocSaveTo
xmlC14NExecute
increase
xmlParserInputGrow
increment
xmlAutomataNewCountedTrans
incremental
xmlValidateDocumentFinal
indent
xmlTextWriterSetIndent
indentation
xmlDebugDumpAttr
xmlDebugDumpAttrList
xmlDebugDumpNode
xmlDebugDumpNodeList
xmlDebugDumpOneNode
xmlKeepBlanksDefault
xmlTextWriterSetIndent
xmlTextWriterSetIndentString
xmlXPathDebugDumpCompExpr
xmlXPathDebugDumpObject
indentation?
xmlTextWriterSetIndent
indented
xmlSaveFormatFile
indenting
xmlBufNodeDump
xmlDocDumpFormatMemory
xmlDocDumpFormatMemoryEnc
xmlDocFormatDump
xmlNodeDump
xmlNodeDumpOutput
xmlSaveFormatFile
xmlSaveFormatFileEnc
independently
xmlGetProp
xmlParseAttribute
index
index
inputPush
namePush
nodePush
xmlByteConsumed
xmlParserFindNodeInfoIndex
xmlPushInput
xmlStrsub
xmlTextReaderByteConsumed
xmlTextReaderGetAttributeNo
xmlTextReaderMoveToAttributeNo
xmlXPathNodeSetRemove
xmlXPtrLocationSetRemove
xmlXPtrNewRange
indicate
LIBXML_ATTR_ALLOC_SIZE
LIBXML_ATTR_FORMAT
xmlParseExternalID
xmlParserInputGrow
xmlRegExecPushString
xmlRegExecPushString2
xmlURIUnescapeString
indicated
xmlNanoHTTPFetch
xmlNanoHTTPMethod
xmlNanoHTTPMethodRedir
xmlNanoHTTPOpen
xmlNanoHTTPOpenRedir
xmlStreamPush
xmlStreamPushAttr
xmlStreamPushNode
indicates
XML_SCHEMAS_TYPE_FACETSNEEDVALUE
XML_SCHEMAS_TYPE_INTERNAL_INVALID
XML_SCHEMAS_TYPE_INTERNAL_RESOLVED
XML_SCHEMAS_TYPE_NORMVALUENEEDED
xmlHasNsProp
xmlNanoFTPRead
xmlNanoFTPScanProxy
xmlNanoFTPUpdateURL
xmlNanoHTTPContentLength
xmlNanoHTTPRead
xmlNanoHTTPScanProxy
indicating
xmlParseCharData
xmlParserFindNodeInfoIndex
xmlShellCmd
xmlTextReaderErrorFunc
xmlTextReaderNormalization
xmlXPathAxisFunc
indication
xmlNanoFTPRead
xmlNanoHTTPRead
indicative
xmlParserInputBufferGrow
xmlParserInputBufferRead
xmlParserInputGrow
xmlParserInputRead
indicator
docbParseChunk
htmlParseChunk
xmlParseChunk
indirect
xmlParseAttribute
indirectly
xmlParseAttribute
xmlParsePEReference
xmlParserHandlePEReference
infinite
xmlExpExpDerive
xmlExpNewRange
xmlExpParse
infinity
xmlXPathCeilingFunction
xmlXPathFloorFunction
xmlXPathStringFunction
info
_xmlParserCtxt
xmlCharEncodingOutputFunc
xmlClearNodeInfoSeq
xmlCopyDoc
xmlInitNodeInfoSeq
xmlMallocAtomicLoc
xmlMallocLoc
xmlMemMalloc
xmlMemRealloc
xmlMemStrdupLoc
xmlMemoryStrdup
xmlNanoFTPList
xmlParserAddNodeInfo
xmlParserFindNodeInfo
xmlParserFindNodeInfoIndex
xmlReallocLoc
information
LIBXML_VERSION_EXTRA
_xmlError
xmlDebugDumpAttr
xmlDebugDumpAttrList
xmlDebugDumpDTD
xmlDebugDumpDocument
xmlDebugDumpDocumentHead
xmlDebugDumpEntities
xmlDebugDumpNode
xmlDebugDumpNodeList
xmlDebugDumpOneNode
xmlNanoFTPUpdateURL
xmlNanoHTTPFetch
xmlNanoHTTPMethod
xmlNanoHTTPMethodRedir
xmlNanoHTTPOpen
xmlNanoHTTPOpenRedir
xmlNewTextReader
xmlRelaxNGGetParserErrors
xmlSchemaGetParserErrors
xmlSchemaValidateSetFilename
xmlSchemaValidateSetLocator
xmlSchemaValidateStream
xmlSchemaValidityLocatorFunc
xmlTextReaderByteConsumed
xmlXPathOrderDocElems
informations
_xmlAttr
_xmlDoc
_xmlNode
_xmlParserCtxt
endElementNsSAX2Func
startElementNsSAX2Func
xmlDebugDumpString
xmlErrMemory
xmlNanoFTPCleanup
xmlNanoFTPInit
xmlNanoFTPProxy
xmlNanoFTPScanProxy
xmlNanoHTTPInit
xmlNanoHTTPScanProxy
xmlParserPrintFileInfo
xmlRegExecErrInfo
xmlRegExecNextValues
xmlRelaxNGGetValidErrors
xmlRelaxNGSetValidErrors
xmlRelaxParserSetFlag
xmlSAX2EndElementNs
xmlSAX2StartElementNs
xmlSchemaGetValidErrors
xmlSchemaSetValidErrors
xmlSchemaValidityLocatorFunc
xmlShellDir
xmlXIncludeProcessNode
informative
_xmlError
infos
_xmlParserCtxt
inherited
_xmlParserCtxt
_xmlSchemaType
xmlEntityReferenceFunc
xmlNodeGetSpacePreserve
xmlXPathNextAttribute
inheriting
xmlDictCreateSub
inherits
xmlNewChild
xmlNewTextChild
initial
_xmlDoc
_xmlSchemaAttribute
xmlAutomataGetInitState
xmlBufferCreateSize
xmlInitNodeInfoSeq
xmlMemRealloc
xmlMemStrdupLoc
xmlMemoryStrdup
xmlReallocLoc
xmlShell
xmlXPathNodeSetAdd
xmlXPathNodeSetAddNs
xmlXPathNodeSetAddUnique
xmlXPathNodeSetCreate
xmlXPathNodeSetDel
xmlXPathNodeSetRemove
xmlXPtrLocationSetAdd
xmlXPtrLocationSetCreate
xmlXPtrLocationSetDel
xmlXPtrLocationSetRemove
initialisation
xmlInitGlobals
initialization
xmlInitializeCatalog
xmlInitializeDict
xmlLoadCatalog
xmlLoadCatalogs
xmlSAXDefaultVersion
initialize
XML_COMPLETE_ATTRS
XML_DETECT_IDS
XML_SKIP_IDS
htmlNewDocNoDtD
htmlNewParserCtxt
xmlCharEncodingOutputFunc
xmlCreateEntitiesTable
xmlCreateEnumeration
xmlInitThreads
xmlInitializeGlobalState
xmlNanoFTPNewCtxt
xmlNanoFTPScanProxy
xmlNanoHTTPScanProxy
xmlNewParserCtxt
xmlXPathNewNodeSet
xmlXPathNewNodeSetList
xmlXPathNewValueTree
xmlXPtrNewLocationSetNodeSet
xmlXPtrNewLocationSetNodes
initialized
XML_SAX2_MAGIC
initializes
xmlDOMWrapNewCtxt
initiate
xmlCharEncOutFunc
initiated
xmlXPtrNewContext
inline
_htmlElemDesc
inlined
resolveEntity
resolveEntitySAXFunc
xmlSAX2ResolveEntity
inputs
_xmlParserCtxt
insensitive
xmlParseCharEncoding
insert
xmlValidGetValidElements
inserted
xmlAddNextSibling
xmlAddPrevSibling
xmlAddSibling
xmlReplaceNode
xmlValidGetValidElements
insertion
htmlHandleOmittedElem
xmlValidGetValidElements
inspect
xmlXPathDebugDumpObject
instace
xmlSchematronValidateDoc
installed
xmlDictSize
xmlHashSize
instances
_xmlParserInput
xmlParseDefaultDecl
xmlRelaxNGParse
xmlSchemaParse
xmlSchematronParse
instead
XML_SCHEMAS_ELEM_TOPLEVEL
xmlAddChild
xmlAddNextSibling
xmlAddPrevSibling
xmlBufShrink
xmlCopyElementContent
xmlDocSetRootElement
xmlFreeElementContent
xmlIsBaseChar
xmlIsBlank
xmlIsChar
xmlIsCombining
xmlIsDigit
xmlIsExtender
xmlIsIdeographic
xmlIsPubidChar
xmlKeepBlanksDefault
xmlNodeDump
xmlRegisterHTTPPostCallbacks
xmlSaveDoc
xmlSaveTree
xmlSubstituteEntitiesDefault
xmlXPtrEvalRangePredicate
instruction
HTML_PI_NODE
processingInstruction
processingInstructionSAXFunc
xmlNewDocPI
xmlNewPI
xmlSAX2ProcessingInstruction
insufficient
xmlCanonicPath
xmlPathToURI
intact
xmlParseURIRaw
integer
xmlGetThreadId
xmlStrcasecmp
xmlStrcmp
xmlStrncasecmp
xmlStrncmp
xmlXPathCeilingFunction
xmlXPathFloorFunction
xmlXPathRoundFunction
xmlXPathStringFunction
intended
_xmlDOMWrapCtxt
xmlSchemaNewStringValue
intensively
xmlDOMWrapAdoptNode
xmlDOMWrapReconcileNamespaces
xmlDOMWrapRemoveNode
interact
xmlParseExternalID
interface
LIBXML_PATTERN_ENABLED
LIBXML_READER_ENABLED
LIBXML_SAX1_ENABLED
LIBXML_WRITER_ENABLED
_xmlParserCtxt
docbParseDocument
htmlParseDocument
xmlParseDocument
xmlParseReference
xmlTextReaderCurrentDoc
xmlTextReaderCurrentNode
interfaces
LIBXML_AUTOMATA_ENABLED
LIBXML_EXPR_ENABLED
LIBXML_MODULES_ENABLED
LIBXML_PUSH_ENABLED
LIBXML_REGEXP_ENABLED
LIBXML_SCHEMAS_ENABLED
LIBXML_SCHEMATRON_ENABLED
LIBXML_UNICODE_ENABLED
xmlNamespaceParseNCName
xmlNamespaceParseNSDef
xmlNamespaceParseQName
intern
xmlTextReaderConstString
internally
xmlBufferWriteQuotedString
xmlExpNewCtxt
xmlRelaxNGNewDocParserCtxt
xmlRemoveID
xmlRemoveRef
xmlSchemaValidateFile
xmlXPathContextSetCache
interned
xmlPatterncompile
xmlTextReaderConstString
interning
xmlCopyNodeList
xmlNewPI
interoperability
xmlParseElementChildrenContentDecl
interoperable
xmlCheckLanguageID
interprestation
xmlXPathFunction
interpreter
xmlXPathAxisFunc
intersection
xmlXPathIntersection
introduced
LIBXML2_NEW_BUFFER
ints
xmlGetLineNo
invalid
XML_SCHEMAS_TYPE_INTERNAL_INVALID
xmlParseSDDecl
xmlReconciliateNs
xmlValidateDtdFinal
invited
xmlValidGetValidElements
isinf
xmlXPathIsInf
isn
xmlRegisterCharEncodingHandler
isnan
xmlXPathIsNaN
issue
xmlEncodeEntities
issued
xlinkIsLink
issues
xmlModuleOpen
xmlModuleSymbol
item
XML_SCHEMAS_TYPE_BLOCK_DEFAULT
XML_SCHEMAS_TYPE_BUILTIN_PRIMITIVE
XML_SCHEMAS_TYPE_MARKED
_xmlXPathContext
xmlHashRemoveEntry
xmlHashRemoveEntry2
xmlHashRemoveEntry3
xmlHashUpdateEntry
xmlHashUpdateEntry2
xmlHashUpdateEntry3
xmlNanoFTPDele
xmlSchemaGetBuiltInListSimpleTypeItemType
xmlXPathNodeSetItem
items
valuePush
xmlHashCopy
xmlHashFree
xmlHashScan
xmlHashScan3
xmlHashScanFull
xmlHashScanFull3
xmlSchemaValidateListSimpleTypeFacet
itself
_xmlDoc
xlinkIsLink
xmlCharEncFirstLine
xmlCleanupParser
xmlParsePEReference
xmlParserHandlePEReference
xmlXPathNextSelf

A-B C-C D-E F-I J-N O-P Q-R S-S T-U V-X Y-a b-b c-c d-d e-e f-f g-h i-i j-l m-m n-n o-o p-p q-r s-s t-t u-v w-w x-x y-z

Daniel Veillard