"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "cryptsetup-2.4.3/po/cs.po" (13 Jan 2022, 162246 Bytes) of package /linux/misc/cryptsetup-2.4.3.tar.xz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Czech translation for cryptsetup.
  2 # Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
  3 # This file is distributed under the same license as the cryptsetup package.
  4 # Milan Broz <mbroz@redhat.com>, 2010.
  5 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
  6 # Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
  7 #
  8 # See `LUKS On-Disk Format Specification' document to clarify some terms.
  9 #
  10 # backing device → podpůrné zařízení
  11 # (SSH) credentials → přihlašovací údaje
  12 # data offset → počátek dat
  13 # deffered remove → odložené odebrání
  14 # detached header → oddědelená hlavička
  15 # digest → otisk
  16 # hash → haš
  17 # key slot → pozice klíče
  18 # keyring → klíčenka
  19 # online mode → (režim) za běhu
  20 # plain/LUKS1 crypt → šifra plain/LUKS1 („plain“ nepřekládat)
  21 # (reencryption) recover → obnova (jedná se o činnost před samotným navázáním
  22 #  rozdělaného přešifrování, obvykle po výpadku napájení).
  23 # refresh → reaktivace
  24 # resume → probudit, dokončit
  25 # segment → část
  26 # signature → značka, vzorec nebo podpis (záleží na kontextu)
  27 # suspend → uspat
  28 # token → token
  29 #
  30 msgid ""
  31 msgstr ""
  32 "Project-Id-Version: cryptsetup 2.4.2-rc0\n"
  33 "Report-Msgid-Bugs-To: dm-crypt@saout.de\n"
  34 "POT-Creation-Date: 2022-01-13 10:24+0100\n"
  35 "PO-Revision-Date: 2021-11-13 14:47+01:00\n"
  36 "Last-Translator: Petr Pisar <petr.pisar@atlas.cz>\n"
  37 "Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
  38 "Language: cs\n"
  39 "MIME-Version: 1.0\n"
  40 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  41 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  42 "X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
  43 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
  44 
  45 #: lib/libdevmapper.c:396
  46 msgid "Cannot initialize device-mapper, running as non-root user."
  47 msgstr "Nelze inicializovat device-mapper, nespuštěno superuživatelem."
  48 
  49 #: lib/libdevmapper.c:399
  50 msgid "Cannot initialize device-mapper. Is dm_mod kernel module loaded?"
  51 msgstr "Nelze inicializovat device-mapper. Je jaderný modul dm_mod zaveden?"
  52 
  53 #: lib/libdevmapper.c:1170
  54 msgid "Requested deferred flag is not supported."
  55 msgstr "Požadovaný příznak odložení není podporován."
  56 
  57 #: lib/libdevmapper.c:1239
  58 #, c-format
  59 msgid "DM-UUID for device %s was truncated."
  60 msgstr "DM-UUID pro zařízení %s bylo zkráceno."
  61 
  62 #: lib/libdevmapper.c:1570
  63 msgid "Unknown dm target type."
  64 msgstr "Neznámý druh cíle DM."
  65 
  66 #: lib/libdevmapper.c:1691 lib/libdevmapper.c:1696 lib/libdevmapper.c:1760
  67 #: lib/libdevmapper.c:1763
  68 msgid "Requested dm-crypt performance options are not supported."
  69 msgstr "Požadované výkonnostní volby dm-cryptu nejsou podporovány."
  70 
  71 #: lib/libdevmapper.c:1703 lib/libdevmapper.c:1707
  72 msgid "Requested dm-verity data corruption handling options are not supported."
  73 msgstr "Požadované volby, jak zacházet s poškozením dat dm-verity, nejsou podporovány."
  74 
  75 #: lib/libdevmapper.c:1711
  76 msgid "Requested dm-verity FEC options are not supported."
  77 msgstr "Požadované FEC volby dm-cryptu nejsou podporovány."
  78 
  79 #: lib/libdevmapper.c:1715
  80 msgid "Requested data integrity options are not supported."
  81 msgstr "Požadované volby integrity dat nejsou podporovány."
  82 
  83 #: lib/libdevmapper.c:1717
  84 msgid "Requested sector_size option is not supported."
  85 msgstr "Požadované volby sector_size není podporována."
  86 
  87 #: lib/libdevmapper.c:1722 lib/libdevmapper.c:1726
  88 msgid "Requested automatic recalculation of integrity tags is not supported."
  89 msgstr "Požadovaný automatický přepočet značek integrity není podporován."
  90 
  91 #: lib/libdevmapper.c:1730 lib/libdevmapper.c:1766 lib/libdevmapper.c:1769
  92 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2366
  93 msgid "Discard/TRIM is not supported."
  94 msgstr "Zahazování (TRIM) není podporováno."
  95 
  96 #: lib/libdevmapper.c:1734
  97 msgid "Requested dm-integrity bitmap mode is not supported."
  98 msgstr "Požadovaný režim bitmapy integrity DM není podporován."
  99 
 100 #: lib/libdevmapper.c:2708
 101 #, c-format
 102 msgid "Failed to query dm-%s segment."
 103 msgstr "Dotaz na část dm-%s selhal."
 104 
 105 #: lib/random.c:75
 106 msgid ""
 107 "System is out of entropy while generating volume key.\n"
 108 "Please move mouse or type some text in another window to gather some random events.\n"
 109 msgstr ""
 110 "Během vytváření klíče svazku došla systému entropie.\n"
 111 "Aby bylo možné nasbírat náhodné události, žádáme uživatele, aby pohyboval\n"
 112 "myší nebo psal text do jiného okna.\n"
 113 
 114 #: lib/random.c:79
 115 #, c-format
 116 msgid "Generating key (%d%% done).\n"
 117 msgstr "Vytváří se klíč (%d %% hotovo).\n"
 118 
 119 #: lib/random.c:165
 120 msgid "Running in FIPS mode."
 121 msgstr "Režim FIPS zapnut."
 122 
 123 #: lib/random.c:171
 124 msgid "Fatal error during RNG initialisation."
 125 msgstr "Fatální chyba během přípravy generátoru náhodných čísel."
 126 
 127 #: lib/random.c:208
 128 msgid "Unknown RNG quality requested."
 129 msgstr "Požadována neznámá kvalita generátoru náhodných čísel."
 130 
 131 #: lib/random.c:213
 132 msgid "Error reading from RNG."
 133 msgstr "Chyba při čtení z generátoru náhodných čísel."
 134 
 135 #: lib/setup.c:226
 136 msgid "Cannot initialize crypto RNG backend."
 137 msgstr "Implementaci šifrovacího generátoru náhodných čísel nelze inicializovat."
 138 
 139 #: lib/setup.c:232
 140 msgid "Cannot initialize crypto backend."
 141 msgstr "Implementaci šifrování nelze inicializovat."
 142 
 143 #: lib/setup.c:263 lib/setup.c:2079 lib/verity/verity.c:119
 144 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1028
 145 #, c-format
 146 msgid "Hash algorithm %s not supported."
 147 msgstr "Hašovací algoritmus %s není podporován."
 148 
 149 #: lib/setup.c:266 lib/loopaes/loopaes.c:90
 150 #, c-format
 151 msgid "Key processing error (using hash %s)."
 152 msgstr "Chyba zpracování klíče (za použití haše %s)."
 153 
 154 #: lib/setup.c:332 lib/setup.c:359
 155 msgid "Cannot determine device type. Incompatible activation of device?"
 156 msgstr "Druh zařízení nelze určit. Nekompatibilní aktivace zařízení?"
 157 
 158 #: lib/setup.c:338 lib/setup.c:3142
 159 msgid "This operation is supported only for LUKS device."
 160 msgstr "Tato operace je podporována jen u zařízení LUKS."
 161 
 162 #: lib/setup.c:365
 163 msgid "This operation is supported only for LUKS2 device."
 164 msgstr "Tato operace je podporována jen u zařízení LUKS2."
 165 
 166 #: lib/setup.c:420 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2444
 167 msgid "All key slots full."
 168 msgstr "Všechny pozice klíčů jsou obsazeny."
 169 
 170 #: lib/setup.c:431
 171 #, c-format
 172 msgid "Key slot %d is invalid, please select between 0 and %d."
 173 msgstr "Pozice klíče %d není platná, prosím, vyberte číslo mezi 0 a %d."
 174 
 175 #: lib/setup.c:437
 176 #, c-format
 177 msgid "Key slot %d is full, please select another one."
 178 msgstr "Pozice klíče %d je obsazena, prosím, vyberte jinou."
 179 
 180 #: lib/setup.c:522 lib/setup.c:2900
 181 msgid "Device size is not aligned to device logical block size."
 182 msgstr "Velikost zařízení není zarovnaná na velikost logického sektoru zařízení."
 183 
 184 #: lib/setup.c:620
 185 #, c-format
 186 msgid "Header detected but device %s is too small."
 187 msgstr "Nalezena hlavička, ale zařízení %s je příliš malé."
 188 
 189 #: lib/setup.c:661 lib/setup.c:2845 lib/setup.c:4212
 190 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3141 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3511
 191 msgid "This operation is not supported for this device type."
 192 msgstr "Tato operace není na zařízení tohoto typu podporována."
 193 
 194 #: lib/setup.c:666
 195 msgid "Illegal operation with reencryption in-progress."
 196 msgstr "Zakázaná operace spolu s probíhajícím přešifrování."
 197 
 198 #: lib/setup.c:834 lib/luks1/keymanage.c:527
 199 #, c-format
 200 msgid "Unsupported LUKS version %d."
 201 msgstr "Nepodporovaná verze LUKS %d."
 202 
 203 #: lib/setup.c:1430 lib/setup.c:2610 lib/setup.c:2683 lib/setup.c:2695
 204 #: lib/setup.c:2853 lib/setup.c:4681
 205 #, c-format
 206 msgid "Device %s is not active."
 207 msgstr "Zařízení %s není aktivní."
 208 
 209 #: lib/setup.c:1447
 210 #, c-format
 211 msgid "Underlying device for crypt device %s disappeared."
 212 msgstr "Zařízení nižší úrovně pod šifrovaným zařízením %s zmizelo."
 213 
 214 #: lib/setup.c:1527
 215 msgid "Invalid plain crypt parameters."
 216 msgstr "Neplatné parametry plain šifry."
 217 
 218 #: lib/setup.c:1532 lib/setup.c:1982
 219 msgid "Invalid key size."
 220 msgstr "Neplatná velikost klíče."
 221 
 222 #: lib/setup.c:1537 lib/setup.c:1987 lib/setup.c:2190
 223 msgid "UUID is not supported for this crypt type."
 224 msgstr "UUID není na šifře tohoto typu podporováno."
 225 
 226 #: lib/setup.c:1542 lib/setup.c:1992
 227 msgid "Detached metadata device is not supported for this crypt type."
 228 msgstr "Zařízení s oddělenými metadaty není na šifře tohoto typu podporováno."
 229 
 230 #: lib/setup.c:1552 lib/setup.c:1754 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2405
 231 #: src/cryptsetup.c:1407 src/cryptsetup.c:3772
 232 msgid "Unsupported encryption sector size."
 233 msgstr "Nepodporovaná velikost šifrovaného sektoru."
 234 
 235 #: lib/setup.c:1560 lib/setup.c:1895 lib/setup.c:2894
 236 msgid "Device size is not aligned to requested sector size."
 237 msgstr "Velikost zařízení není zarovnaná na požadovanou velikost sektoru."
 238 
 239 #: lib/setup.c:1612 lib/setup.c:1732
 240 msgid "Can't format LUKS without device."
 241 msgstr "LUKS nelze bez zařízení naformátovat."
 242 
 243 #: lib/setup.c:1618 lib/setup.c:1738
 244 msgid "Requested data alignment is not compatible with data offset."
 245 msgstr "Požadované zarovnání dat není slučitelné s polohou dat."
 246 
 247 #: lib/setup.c:1686 lib/setup.c:1882
 248 msgid "WARNING: Data offset is outside of currently available data device.\n"
 249 msgstr "POZOR: Poloha dat je mimo nyní dostupné zařízení s daty.\n"
 250 
 251 #: lib/setup.c:1696 lib/setup.c:1912 lib/setup.c:1933 lib/setup.c:2202
 252 #, c-format
 253 msgid "Cannot wipe header on device %s."
 254 msgstr "Ze zařízení %s nelze odstranit hlavičku."
 255 
 256 #: lib/setup.c:1763
 257 msgid "WARNING: The device activation will fail, dm-crypt is missing support for requested encryption sector size.\n"
 258 msgstr "POZOR: Aktivace zařízení selže, dm-crypt nepodporuje požadovanou velikost šifrovaného sektoru.\n"
 259 
 260 #: lib/setup.c:1786
 261 msgid "Volume key is too small for encryption with integrity extensions."
 262 msgstr "Klíč svazku je příliš malý na šifrovaní s rozšířeními pro integritu."
 263 
 264 #: lib/setup.c:1856
 265 #, c-format
 266 msgid "Cipher %s-%s (key size %zd bits) is not available."
 267 msgstr "Šifra %s-%s (velikost klíče %zd bitů) není dostupná."
 268 
 269 #: lib/setup.c:1885
 270 #, c-format
 271 msgid "WARNING: LUKS2 metadata size changed to %<PRIu64> bytes.\n"
 272 msgstr "POZOR: Metadata LUKS2 změnila velikost na %<PRIu64> bajtů.\n"
 273 
 274 #: lib/setup.c:1889
 275 #, c-format
 276 msgid "WARNING: LUKS2 keyslots area size changed to %<PRIu64> bytes.\n"
 277 msgstr "POZOR: Oblast s pozicemi klíčů pro LUKS2 změnila velikost na %<PRIu64> bajtů.\n"
 278 
 279 #: lib/setup.c:1915 lib/utils_device.c:909 lib/luks1/keyencryption.c:255
 280 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2455 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3606
 281 #, c-format
 282 msgid "Device %s is too small."
 283 msgstr "Zařízení %s je příliš malé."
 284 
 285 #: lib/setup.c:1926 lib/setup.c:1952
 286 #, c-format
 287 msgid "Cannot format device %s in use."
 288 msgstr "Zařízení %s, které se používá, nelze formátovat."
 289 
 290 #: lib/setup.c:1929 lib/setup.c:1955
 291 #, c-format
 292 msgid "Cannot format device %s, permission denied."
 293 msgstr "Zařízení %s nelze formátovat, povolení zamítnuto."
 294 
 295 # FIXME "format integrity" is nonsense
 296 #: lib/setup.c:1941 lib/setup.c:2262
 297 #, c-format
 298 msgid "Cannot format integrity for device %s."
 299 msgstr "Zařízení %s není možné formátovat integritu."
 300 
 301 #: lib/setup.c:1959
 302 #, c-format
 303 msgid "Cannot format device %s."
 304 msgstr "Zařízení %s nelze formátovat."
 305 
 306 #: lib/setup.c:1977
 307 msgid "Can't format LOOPAES without device."
 308 msgstr "LOOPAES nelze bez zařízení naformátovat."
 309 
 310 #: lib/setup.c:2022
 311 msgid "Can't format VERITY without device."
 312 msgstr "VERITY nelze bez zařízení naformátovat."
 313 
 314 #: lib/setup.c:2033 lib/verity/verity.c:102
 315 #, c-format
 316 msgid "Unsupported VERITY hash type %d."
 317 msgstr "Nepodporovaný druh VERITY haše %d."
 318 
 319 #: lib/setup.c:2039 lib/verity/verity.c:110
 320 msgid "Unsupported VERITY block size."
 321 msgstr "Nepodporovaná velikost bloku VERITY."
 322 
 323 #: lib/setup.c:2044 lib/verity/verity.c:74
 324 msgid "Unsupported VERITY hash offset."
 325 msgstr "Nepodporovaná poloha haše VERITY."
 326 
 327 #: lib/setup.c:2049
 328 msgid "Unsupported VERITY FEC offset."
 329 msgstr "Nepodporovaná poloha VERITY FEC."
 330 
 331 #: lib/setup.c:2073
 332 msgid "Data area overlaps with hash area."
 333 msgstr "Oblast dat se překrývá s oblastí haše."
 334 
 335 #: lib/setup.c:2098
 336 msgid "Hash area overlaps with FEC area."
 337 msgstr "Oblast FEC se překrývá s oblastí haše."
 338 
 339 #: lib/setup.c:2105
 340 msgid "Data area overlaps with FEC area."
 341 msgstr "Oblast dat se překrývá s oblastí FEC."
 342 
 343 #: lib/setup.c:2241
 344 #, c-format
 345 msgid "WARNING: Requested tag size %d bytes differs from %s size output (%d bytes).\n"
 346 msgstr "POZOR: Požadovaná velikost značky %d bajtů se liší od výstupu velikosti %s (%d bajtů).\n"
 347 
 348 #: lib/setup.c:2320
 349 #, c-format
 350 msgid "Unknown crypt device type %s requested."
 351 msgstr "Požadován neznámý typ šifrovaného zařízení %s."
 352 
 353 #: lib/setup.c:2616 lib/setup.c:2688 lib/setup.c:2701
 354 #, c-format
 355 msgid "Unsupported parameters on device %s."
 356 msgstr "Nepodporované parametry na zařízení %s."
 357 
 358 #: lib/setup.c:2622 lib/setup.c:2708 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2511
 359 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2863
 360 #, c-format
 361 msgid "Mismatching parameters on device %s."
 362 msgstr "Neodpovídající parametry an za zařízení %s."
 363 
 364 #: lib/setup.c:2728
 365 msgid "Crypt devices mismatch."
 366 msgstr "Zařízení dmcryptu si neodpovídají."
 367 
 368 #: lib/setup.c:2765 lib/setup.c:2770 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2154
 369 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3353
 370 #, c-format
 371 msgid "Failed to reload device %s."
 372 msgstr "Zařízení %s nebylo možné znovu zavést."
 373 
 374 #: lib/setup.c:2776 lib/setup.c:2782 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2125
 375 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2132
 376 #, c-format
 377 msgid "Failed to suspend device %s."
 378 msgstr "Zařízení %s nebylo možné pozastavit."
 379 
 380 #: lib/setup.c:2788 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2139
 381 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3288 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3357
 382 #, c-format
 383 msgid "Failed to resume device %s."
 384 msgstr "Zařízení %s nebylo možné probudit."
 385 
 386 #: lib/setup.c:2803
 387 #, c-format
 388 msgid "Fatal error while reloading device %s (on top of device %s)."
 389 msgstr "Nepřekonatelná chyba při zavádění zařízení %s (nad zařízením %s)."
 390 
 391 #: lib/setup.c:2806 lib/setup.c:2808
 392 #, c-format
 393 msgid "Failed to switch device %s to dm-error."
 394 msgstr "Zařízení %s nebylo možné přepnout do dm-error."
 395 
 396 #: lib/setup.c:2885
 397 msgid "Cannot resize loop device."
 398 msgstr "Nelze změnit velikost zařízení zpětné smyčky."
 399 
 400 #: lib/setup.c:2958
 401 msgid "Do you really want to change UUID of device?"
 402 msgstr "Opravdu chcete změnit UUID zařízení?"
 403 
 404 #: lib/setup.c:3034
 405 msgid "Header backup file does not contain compatible LUKS header."
 406 msgstr "Soubor se zálohou hlavičky neobsahuje kompatibilní hlavičku LUKS."
 407 
 408 #: lib/setup.c:3150
 409 #, c-format
 410 msgid "Volume %s is not active."
 411 msgstr "Svazek %s není aktivní."
 412 
 413 #: lib/setup.c:3161
 414 #, c-format
 415 msgid "Volume %s is already suspended."
 416 msgstr "Svazek %s je již uspán."
 417 
 418 #: lib/setup.c:3174
 419 #, c-format
 420 msgid "Suspend is not supported for device %s."
 421 msgstr "Uspání není na zařízení %s podporováno."
 422 
 423 #: lib/setup.c:3176
 424 #, c-format
 425 msgid "Error during suspending device %s."
 426 msgstr "Chyba při uspávání zařízení %s."
 427 
 428 #: lib/setup.c:3212
 429 #, c-format
 430 msgid "Resume is not supported for device %s."
 431 msgstr "Probuzení není na zařízení %s podporováno."
 432 
 433 #: lib/setup.c:3214
 434 #, c-format
 435 msgid "Error during resuming device %s."
 436 msgstr "Chyba při probouzení zařízení %s."
 437 
 438 #: lib/setup.c:3248 lib/setup.c:3296 lib/setup.c:3366
 439 #, c-format
 440 msgid "Volume %s is not suspended."
 441 msgstr "Svazek %s není uspán."
 442 
 443 #: lib/setup.c:3381 lib/setup.c:3750 lib/setup.c:4461 lib/setup.c:4474
 444 #: lib/setup.c:4482 lib/setup.c:4495 lib/setup.c:4864 lib/setup.c:6046
 445 msgid "Volume key does not match the volume."
 446 msgstr "Heslo svazku neodpovídá svazku."
 447 
 448 #: lib/setup.c:3428 lib/setup.c:3633
 449 msgid "Cannot add key slot, all slots disabled and no volume key provided."
 450 msgstr "Nelze přidat pozici klíče, všechny pozice jsou zakázány a klíč svazku nebyl poskytnut."
 451 
 452 #: lib/setup.c:3585
 453 msgid "Failed to swap new key slot."
 454 msgstr "Záměna novou pozicí klíče se nezdařila."
 455 
 456 #: lib/setup.c:3771
 457 #, c-format
 458 msgid "Key slot %d is invalid."
 459 msgstr "Pozice klíče %d je neplatná."
 460 
 461 #: lib/setup.c:3777 src/cryptsetup.c:1750 src/cryptsetup.c:2090
 462 #: src/cryptsetup.c:2681 src/cryptsetup.c:2738
 463 #, c-format
 464 msgid "Keyslot %d is not active."
 465 msgstr "Pozice klíče %d není aktivní."
 466 
 467 #: lib/setup.c:3796
 468 msgid "Device header overlaps with data area."
 469 msgstr "Hlavička zařízení se překrývá s datovou oblastí."
 470 
 471 #: lib/setup.c:4090
 472 msgid "Reencryption in-progress. Cannot activate device."
 473 msgstr "Přešifrování již probíhá. Zařízení nelze aktivovat."
 474 
 475 #: lib/setup.c:4092 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2449
 476 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2962
 477 msgid "Failed to get reencryption lock."
 478 msgstr "Získání zámku pro přešifrování selhalo."
 479 
 480 #: lib/setup.c:4105 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2981
 481 msgid "LUKS2 reencryption recovery failed."
 482 msgstr "Obnova přešifrování LUKS2 selhalo."
 483 
 484 #: lib/setup.c:4273 lib/setup.c:4538
 485 msgid "Device type is not properly initialized."
 486 msgstr "Typ zařízení není řádně inicializován."
 487 
 488 #: lib/setup.c:4321
 489 #, c-format
 490 msgid "Device %s already exists."
 491 msgstr "Zařízení %s již existuje."
 492 
 493 #: lib/setup.c:4328
 494 #, c-format
 495 msgid "Cannot use device %s, name is invalid or still in use."
 496 msgstr "Zařízení %s nelze použít. Název není platný nebo zařízení se stále používá."
 497 
 498 #: lib/setup.c:4448
 499 msgid "Incorrect volume key specified for plain device."
 500 msgstr "Byl zadán neplatný klíč svazku."
 501 
 502 #: lib/setup.c:4564
 503 msgid "Incorrect root hash specified for verity device."
 504 msgstr "K zařízení VERITY byl zadán neplatný kořenový haš."
 505 
 506 #: lib/setup.c:4571
 507 msgid "Root hash signature required."
 508 msgstr "Je potřeba podpis kořenového otisku."
 509 
 510 #: lib/setup.c:4580
 511 msgid "Kernel keyring missing: required for passing signature to kernel."
 512 msgstr "Jaderná klíčenka chybí: je potřeba pro předání podpisu do jádra."
 513 
 514 #: lib/setup.c:4597 lib/setup.c:6122
 515 msgid "Failed to load key in kernel keyring."
 516 msgstr "Klíč se nepodařilo přidat do jaderné klíčenky."
 517 
 518 #: lib/setup.c:4653
 519 #, c-format
 520 msgid "Could not cancel deferred remove from device %s."
 521 msgstr "Odložené odebrání zařízení %s nebylo možné zrušit."
 522 
 523 #: lib/setup.c:4660 lib/setup.c:4676 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2502
 524 #: src/cryptsetup.c:2834
 525 #, c-format
 526 msgid "Device %s is still in use."
 527 msgstr "Zařízení %s se stále používá."
 528 
 529 #: lib/setup.c:4685
 530 #, c-format
 531 msgid "Invalid device %s."
 532 msgstr "Neplatné zařízení %s."
 533 
 534 #: lib/setup.c:4801
 535 msgid "Volume key buffer too small."
 536 msgstr "Vyhrazená paměť pro klíč svazku je příliš malá."
 537 
 538 #: lib/setup.c:4809
 539 msgid "Cannot retrieve volume key for plain device."
 540 msgstr "Nelze získat klíč svazku pro otevřené zařízení."
 541 
 542 #: lib/setup.c:4826
 543 msgid "Cannot retrieve root hash for verity device."
 544 msgstr "K zařízení VERITY nelze získat kořenový otisk."
 545 
 546 #: lib/setup.c:4830
 547 #, c-format
 548 msgid "This operation is not supported for %s crypt device."
 549 msgstr "Na šifrovaném zařízení %s není tato operace podporována."
 550 
 551 #: lib/setup.c:5036 lib/setup.c:5047
 552 msgid "Dump operation is not supported for this device type."
 553 msgstr "Operace výpisu není na zařízení tohoto typu podporována."
 554 
 555 #: lib/setup.c:5375
 556 #, c-format
 557 msgid "Data offset is not multiple of %u bytes."
 558 msgstr "Počátek dat není násobkem %u bajtů."
 559 
 560 #: lib/setup.c:5660
 561 #, c-format
 562 msgid "Cannot convert device %s which is still in use."
 563 msgstr "Zařízení %s, které se stále používá, nelze konvertovat."
 564 
 565 #: lib/setup.c:5979
 566 #, c-format
 567 msgid "Failed to assign keyslot %u as the new volume key."
 568 msgstr "Přiřazení pozice klíče %u jakožto nového klíče svazku se nezdařilo."
 569 
 570 #: lib/setup.c:6052
 571 msgid "Failed to initialize default LUKS2 keyslot parameters."
 572 msgstr "Inicializace parametrů výchozí pozice klíče LUKS2 selhala."
 573 
 574 #: lib/setup.c:6058
 575 #, c-format
 576 msgid "Failed to assign keyslot %d to digest."
 577 msgstr "Přiřazení pozice klíče %d k otisku se nezdařilo."
 578 
 579 #: lib/setup.c:6189
 580 msgid "Kernel keyring is not supported by the kernel."
 581 msgstr "Jaderná klíčenka není jádrem podporována."
 582 
 583 #: lib/setup.c:6199 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3166
 584 #, c-format
 585 msgid "Failed to read passphrase from keyring (error %d)."
 586 msgstr "Čtení hesla z klíčenky selhalo (chyba %d)."
 587 
 588 #: lib/setup.c:6223
 589 msgid "Failed to acquire global memory-hard access serialization lock."
 590 msgstr "Získání zámku pro tvrdý přístup do globální paměti selhalo."
 591 
 592 #: lib/utils.c:80
 593 msgid "Cannot get process priority."
 594 msgstr "Nelze zjistit prioritu procesu."
 595 
 596 #: lib/utils.c:94
 597 msgid "Cannot unlock memory."
 598 msgstr "Paměť nelze odemknout."
 599 
 600 #: lib/utils.c:168 lib/tcrypt/tcrypt.c:502
 601 msgid "Failed to open key file."
 602 msgstr "Soubor s klíčem se nepodařilo otevřít."
 603 
 604 #: lib/utils.c:173
 605 msgid "Cannot read keyfile from a terminal."
 606 msgstr "Soubor s klíčem nelze z terminálu přečíst."
 607 
 608 #: lib/utils.c:189
 609 msgid "Failed to stat key file."
 610 msgstr "O souboru s klíčem nebylo možné zjistit údaje."
 611 
 612 #: lib/utils.c:197 lib/utils.c:218
 613 msgid "Cannot seek to requested keyfile offset."
 614 msgstr "Nelze se přesunout na požadované místo v souboru s klíčem."
 615 
 616 #: lib/utils.c:212 lib/utils.c:227 src/utils_password.c:219
 617 #: src/utils_password.c:231
 618 msgid "Out of memory while reading passphrase."
 619 msgstr "Při čtení hesla došla paměť."
 620 
 621 #: lib/utils.c:247
 622 msgid "Error reading passphrase."
 623 msgstr "Chyba při čtení hesla."
 624 
 625 #: lib/utils.c:264
 626 msgid "Nothing to read on input."
 627 msgstr "Na vstupu není nic k přečtení."
 628 
 629 #: lib/utils.c:271
 630 msgid "Maximum keyfile size exceeded."
 631 msgstr "Maximální délka souboru s klíčem překročena."
 632 
 633 #: lib/utils.c:276
 634 msgid "Cannot read requested amount of data."
 635 msgstr "Požadované množství dat nelze načíst."
 636 
 637 #: lib/utils_device.c:208 lib/utils_storage_wrappers.c:110
 638 #: lib/luks1/keyencryption.c:91
 639 #, c-format
 640 msgid "Device %s does not exist or access denied."
 641 msgstr "Zařízení %s neexistuje nebo přístup byl zamítnut."
 642 
 643 #: lib/utils_device.c:218
 644 #, c-format
 645 msgid "Device %s is not compatible."
 646 msgstr "Zařízení %s není kompatibilní."
 647 
 648 #: lib/utils_device.c:562
 649 #, c-format
 650 msgid "Ignoring bogus optimal-io size for data device (%u bytes)."
 651 msgstr "U zařízení s daty se ignoruje chybná optimální velikost I/O (%u bajtů)."
 652 
 653 # TODO: Pluralize
 654 #: lib/utils_device.c:720
 655 #, c-format
 656 msgid "Device %s is too small. Need at least %<PRIu64> bytes."
 657 msgstr "Zařízení %s je příliš malé. Je třeba alespoň %<PRIu64> bajtů."
 658 
 659 #: lib/utils_device.c:801
 660 #, c-format
 661 msgid "Cannot use device %s which is in use (already mapped or mounted)."
 662 msgstr "Zařízení %s nelze použít, protože se již používá (již namapováno nebo připojeno)."
 663 
 664 #: lib/utils_device.c:805
 665 #, c-format
 666 msgid "Cannot use device %s, permission denied."
 667 msgstr "Zařízení %s nelze použít, povolení zamítnuto."
 668 
 669 #: lib/utils_device.c:808
 670 #, c-format
 671 msgid "Cannot get info about device %s."
 672 msgstr "O zařízení %s nelze získat údaje."
 673 
 674 #: lib/utils_device.c:831
 675 msgid "Cannot use a loopback device, running as non-root user."
 676 msgstr "Zařízení typu loopback nelze použít, nespuštěno superuživatelem."
 677 
 678 #: lib/utils_device.c:842
 679 msgid "Attaching loopback device failed (loop device with autoclear flag is required)."
 680 msgstr "Připojení zařízení zpětné smyčky selhalo (požadováno zařízení s příznakem autoclear)."
 681 
 682 #: lib/utils_device.c:890
 683 #, c-format
 684 msgid "Requested offset is beyond real size of device %s."
 685 msgstr "Požadovaná poloha je za hranicí skutečné velikosti zařízení %s."
 686 
 687 #: lib/utils_device.c:898
 688 #, c-format
 689 msgid "Device %s has zero size."
 690 msgstr "Zařízení %s má nulovou velikost."
 691 
 692 #: lib/utils_pbkdf.c:100
 693 msgid "Requested PBKDF target time cannot be zero."
 694 msgstr "Požadovaný cílový čas PBKDF nemůže být nula."
 695 
 696 #: lib/utils_pbkdf.c:106
 697 #, c-format
 698 msgid "Unknown PBKDF type %s."
 699 msgstr "Neznámý druh PBKDF %s."
 700 
 701 #: lib/utils_pbkdf.c:111
 702 #, c-format
 703 msgid "Requested hash %s is not supported."
 704 msgstr "Požadovaný haš %s není podporován."
 705 
 706 #: lib/utils_pbkdf.c:122
 707 msgid "Requested PBKDF type is not supported for LUKS1."
 708 msgstr "Požadovaný druh PBKDF není podporován formátem LUKS1."
 709 
 710 #: lib/utils_pbkdf.c:128
 711 msgid "PBKDF max memory or parallel threads must not be set with pbkdf2."
 712 msgstr "Při PBKDF2 nesmí být nastavena maximální paměť pro PBKDF nebo počet souběžných vláken."
 713 
 714 #: lib/utils_pbkdf.c:133 lib/utils_pbkdf.c:143
 715 #, c-format
 716 msgid "Forced iteration count is too low for %s (minimum is %u)."
 717 msgstr "Vynucený počet opakování je pro %s příliš nízký (minimum je %u)."
 718 
 719 #: lib/utils_pbkdf.c:148
 720 #, c-format
 721 msgid "Forced memory cost is too low for %s (minimum is %u kilobytes)."
 722 msgstr "Vynucená cena paměti je pro %s příliš nízká (minimum je %u kilobajtů)."
 723 
 724 #: lib/utils_pbkdf.c:155
 725 #, c-format
 726 msgid "Requested maximum PBKDF memory cost is too high (maximum is %d kilobytes)."
 727 msgstr "Požadovaná maximální cena PBKDF paměti je příliš vysoká (maximum je %d kilobajtů)."
 728 
 729 #: lib/utils_pbkdf.c:160
 730 msgid "Requested maximum PBKDF memory cannot be zero."
 731 msgstr "Požadované maximum paměti PBKDF nemůže být nula."
 732 
 733 #: lib/utils_pbkdf.c:164
 734 msgid "Requested PBKDF parallel threads cannot be zero."
 735 msgstr "Požadovaný počet souběžných vláken PBKDF nemůže být nula."
 736 
 737 #: lib/utils_pbkdf.c:184
 738 msgid "Only PBKDF2 is supported in FIPS mode."
 739 msgstr "V režimu FIPS je podporován jen PBKDF2."
 740 
 741 #: lib/utils_benchmark.c:172
 742 msgid "PBKDF benchmark disabled but iterations not set."
 743 msgstr "Porovnání výkonu PBKDF je zakázáno, ale počet iterací není nastaven."
 744 
 745 #: lib/utils_benchmark.c:191
 746 #, c-format
 747 msgid "Not compatible PBKDF2 options (using hash algorithm %s)."
 748 msgstr "Neslučitelné volby PBKDF2 (při použití hašovacího algoritmu %s)."
 749 
 750 #: lib/utils_benchmark.c:211
 751 msgid "Not compatible PBKDF options."
 752 msgstr "Neslučitelné volby PBKDF."
 753 
 754 #: lib/utils_device_locking.c:102
 755 #, c-format
 756 msgid "Locking aborted. The locking path %s/%s is unusable (not a directory or missing)."
 757 msgstr "Zamykání zrušeno. Zamykací cesta %s/%s je nepoužitelná (není adresářem nebo neexistuje)."
 758 
 759 #: lib/utils_device_locking.c:109
 760 #, c-format
 761 msgid "Locking directory %s/%s will be created with default compiled-in permissions."
 762 msgstr "Zamykací adresář %s/%s bude vytvořen s výchozími zakompilovanými právy."
 763 
 764 #: lib/utils_device_locking.c:119
 765 #, c-format
 766 msgid "Locking aborted. The locking path %s/%s is unusable (%s is not a directory)."
 767 msgstr "Zamykání zrušeno. Zamykací cesta %s/%s je nepoužitelná (%s není adresářem)."
 768 
 769 #: lib/utils_wipe.c:184 src/cryptsetup_reencrypt.c:922
 770 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1010
 771 msgid "Cannot seek to device offset."
 772 msgstr "Nelze se přesunout na požadované místo v zařízení."
 773 
 774 #: lib/utils_wipe.c:208
 775 #, c-format
 776 msgid "Device wipe error, offset %<PRIu64>."
 777 msgstr "Chyba při čištění zařízení na pozici %<PRIu64>."
 778 
 779 #: lib/luks1/keyencryption.c:39
 780 #, c-format
 781 msgid ""
 782 "Failed to setup dm-crypt key mapping for device %s.\n"
 783 "Check that kernel supports %s cipher (check syslog for more info)."
 784 msgstr ""
 785 "Nepodařilo se nastavit mapování klíče v dm-cryptu pro zařízení %s.\n"
 786 "Zkontrolujte, že jádro podporuje šifru %s (podrobnosti v syslogu)."
 787 
 788 #: lib/luks1/keyencryption.c:44
 789 msgid "Key size in XTS mode must be 256 or 512 bits."
 790 msgstr "V režimu XTS musí být velikost klíče 256 nebo 512 bitů."
 791 
 792 #: lib/luks1/keyencryption.c:46
 793 msgid "Cipher specification should be in [cipher]-[mode]-[iv] format."
 794 msgstr "Zápis šifry by měl být ve tvaru [šifra]-[režim]-[iv]."
 795 
 796 #: lib/luks1/keyencryption.c:97 lib/luks1/keymanage.c:364
 797 #: lib/luks1/keymanage.c:674 lib/luks1/keymanage.c:1125
 798 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1348 lib/luks2/luks2_keyslot.c:746
 799 #, c-format
 800 msgid "Cannot write to device %s, permission denied."
 801 msgstr "Na zařízení %s nelze zapsat, povolení zamítnuto."
 802 
 803 #: lib/luks1/keyencryption.c:120
 804 msgid "Failed to open temporary keystore device."
 805 msgstr "Otevření dočasného zařízení s úložištěm klíče selhalo."
 806 
 807 #: lib/luks1/keyencryption.c:127
 808 msgid "Failed to access temporary keystore device."
 809 msgstr "Přístup do dočasného zařízení s úložištěm klíče selhal."
 810 
 811 #: lib/luks1/keyencryption.c:200 lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:60
 812 #: lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:78 lib/luks2/luks2_keyslot_reenc.c:134
 813 msgid "IO error while encrypting keyslot."
 814 msgstr "Chyba vstupu/výstupu při šifrování pozice klíče."
 815 
 816 #: lib/luks1/keyencryption.c:246 lib/luks1/keymanage.c:367
 817 #: lib/luks1/keymanage.c:627 lib/luks1/keymanage.c:677 lib/tcrypt/tcrypt.c:677
 818 #: lib/verity/verity.c:80 lib/verity/verity.c:193 lib/verity/verity_hash.c:320
 819 #: lib/verity/verity_hash.c:329 lib/verity/verity_hash.c:349
 820 #: lib/verity/verity_fec.c:251 lib/verity/verity_fec.c:263
 821 #: lib/verity/verity_fec.c:268 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1351
 822 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:177 src/cryptsetup_reencrypt.c:189
 823 #, c-format
 824 msgid "Cannot open device %s."
 825 msgstr "Zařízení %s nelze otevřít."
 826 
 827 #: lib/luks1/keyencryption.c:257 lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:137
 828 msgid "IO error while decrypting keyslot."
 829 msgstr "Chyba vstupu/výstupu při dešifrování pozice klíče."
 830 
 831 #: lib/luks1/keymanage.c:130
 832 #, c-format
 833 msgid "Device %s is too small. (LUKS1 requires at least %<PRIu64> bytes.)"
 834 msgstr "Zařízení %s je příliš malé. (LUKS1 vyžaduje alespoň %<PRIu64> bajtů.)"
 835 
 836 #: lib/luks1/keymanage.c:151 lib/luks1/keymanage.c:159
 837 #: lib/luks1/keymanage.c:171 lib/luks1/keymanage.c:182
 838 #: lib/luks1/keymanage.c:194
 839 #, c-format
 840 msgid "LUKS keyslot %u is invalid."
 841 msgstr "Pozice %u klíče LUKS není platná."
 842 
 843 #: lib/luks1/keymanage.c:248 lib/luks1/keymanage.c:524
 844 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1194 src/cryptsetup.c:1606
 845 #: src/cryptsetup.c:1737 src/cryptsetup.c:1792 src/cryptsetup.c:1847
 846 #: src/cryptsetup.c:1912 src/cryptsetup.c:2015 src/cryptsetup.c:2079
 847 #: src/cryptsetup.c:2308 src/cryptsetup.c:2521 src/cryptsetup.c:2581
 848 #: src/cryptsetup.c:2646 src/cryptsetup.c:2790 src/cryptsetup.c:3472
 849 #: src/cryptsetup.c:3481 src/cryptsetup_reencrypt.c:1373
 850 #, c-format
 851 msgid "Device %s is not a valid LUKS device."
 852 msgstr "Zařízení %s není platným zařízením LUKS."
 853 
 854 #: lib/luks1/keymanage.c:266 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1211
 855 #, c-format
 856 msgid "Requested header backup file %s already exists."
 857 msgstr "Požadovaný soubor se zálohou hlavičky %s již existuje."
 858 
 859 #: lib/luks1/keymanage.c:268 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1213
 860 #, c-format
 861 msgid "Cannot create header backup file %s."
 862 msgstr "Soubor se zálohou hlavičky %s nelze vytvořit."
 863 
 864 #: lib/luks1/keymanage.c:275 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1220
 865 #, c-format
 866 msgid "Cannot write header backup file %s."
 867 msgstr "Nelze zapsat soubor %s se zálohou hlavičky."
 868 
 869 #: lib/luks1/keymanage.c:306 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1257
 870 msgid "Backup file does not contain valid LUKS header."
 871 msgstr "Záložní soubor neobsahuje platnou hlavičku LUKS."
 872 
 873 #: lib/luks1/keymanage.c:319 lib/luks1/keymanage.c:590
 874 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1278
 875 #, c-format
 876 msgid "Cannot open header backup file %s."
 877 msgstr "Nelze otevřít soubor se zálohou hlavičky %s."
 878 
 879 #: lib/luks1/keymanage.c:327 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1286
 880 #, c-format
 881 msgid "Cannot read header backup file %s."
 882 msgstr "Soubor se zálohou hlavičky %s nelze načíst."
 883 
 884 #: lib/luks1/keymanage.c:337
 885 msgid "Data offset or key size differs on device and backup, restore failed."
 886 msgstr "Počátek dat nebo velikost klíče se liší mezi zařízením a zálohou, obnova se nezdařila."
 887 
 888 #: lib/luks1/keymanage.c:345
 889 #, c-format
 890 msgid "Device %s %s%s"
 891 msgstr "Zařízení %s %s%s"
 892 
 893 #: lib/luks1/keymanage.c:346
 894 msgid "does not contain LUKS header. Replacing header can destroy data on that device."
 895 msgstr "neobsahuje hlavičku LUKS. Nahrazení hlavičky může zničit data na daném zařízení."
 896 
 897 #: lib/luks1/keymanage.c:347
 898 msgid "already contains LUKS header. Replacing header will destroy existing keyslots."
 899 msgstr "již obsahuje hlavičku LUKS. Nahrazení hlavičky zničí existující pozice s klíči."
 900 
 901 #: lib/luks1/keymanage.c:348 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1320
 902 msgid ""
 903 "\n"
 904 "WARNING: real device header has different UUID than backup!"
 905 msgstr ""
 906 "\n"
 907 "POZOR: hlavička ve skutečném zařízení má jiné UUID než záloha!"
 908 
 909 #: lib/luks1/keymanage.c:395
 910 msgid "Non standard key size, manual repair required."
 911 msgstr "Nestandardní velikost klíče, je třeba ruční opravy."
 912 
 913 #: lib/luks1/keymanage.c:405
 914 msgid "Non standard keyslots alignment, manual repair required."
 915 msgstr "Nestandardní zarovnání pozice klíče, je třeba ruční opravy."
 916 
 917 #: lib/luks1/keymanage.c:414
 918 #, c-format
 919 msgid "Cipher mode repaired (%s -> %s)."
 920 msgstr "Režim šifry opraven (%s %s)."
 921 
 922 #: lib/luks1/keymanage.c:425
 923 #, c-format
 924 msgid "Cipher hash repaired to lowercase (%s)."
 925 msgstr "Haš šifry opraven na malý písmena (%s)."
 926 
 927 #: lib/luks1/keymanage.c:427 lib/luks1/keymanage.c:533
 928 #: lib/luks1/keymanage.c:789
 929 #, c-format
 930 msgid "Requested LUKS hash %s is not supported."
 931 msgstr "Požadovaný haš LUKSu %s není podporován."
 932 
 933 #: lib/luks1/keymanage.c:441
 934 msgid "Repairing keyslots."
 935 msgstr "Opravují se pozice klíčů."
 936 
 937 #: lib/luks1/keymanage.c:460
 938 #, c-format
 939 msgid "Keyslot %i: offset repaired (%u -> %u)."
 940 msgstr "Pozice klíče %i: poloha opravena (%u %u)."
 941 
 942 #: lib/luks1/keymanage.c:468
 943 #, c-format
 944 msgid "Keyslot %i: stripes repaired (%u -> %u)."
 945 msgstr "Pozice klíče %i: proklad opraven (%u %u)."
 946 
 947 #: lib/luks1/keymanage.c:477
 948 #, c-format
 949 msgid "Keyslot %i: bogus partition signature."
 950 msgstr "Pozice klíče %i: chybná značka oddílu."
 951 
 952 #: lib/luks1/keymanage.c:482
 953 #, c-format
 954 msgid "Keyslot %i: salt wiped."
 955 msgstr "Pozice klíče %i: sůl vymazána."
 956 
 957 #: lib/luks1/keymanage.c:499
 958 msgid "Writing LUKS header to disk."
 959 msgstr "Hlavička LUKS se zapisuje na disk."
 960 
 961 #: lib/luks1/keymanage.c:504
 962 msgid "Repair failed."
 963 msgstr "Oprava selhala."
 964 
 965 #: lib/luks1/keymanage.c:559
 966 #, c-format
 967 msgid "LUKS cipher mode %s is invalid."
 968 msgstr "Režim LUKS šifry %s není platný."
 969 
 970 #: lib/luks1/keymanage.c:564
 971 #, c-format
 972 msgid "LUKS hash %s is invalid."
 973 msgstr "LUKS haš %s není platný."
 974 
 975 #: lib/luks1/keymanage.c:571 src/cryptsetup.c:1292
 976 msgid "No known problems detected for LUKS header."
 977 msgstr "V hlavičce LUKS nenalezen žádný známý problém."
 978 
 979 #: lib/luks1/keymanage.c:699
 980 #, c-format
 981 msgid "Error during update of LUKS header on device %s."
 982 msgstr "Chyba při aktualizaci hlavičky LUKS na zařízení %s."
 983 
 984 #: lib/luks1/keymanage.c:707
 985 #, c-format
 986 msgid "Error re-reading LUKS header after update on device %s."
 987 msgstr "Chyba při opakovaném čtení hlavičky LUKS po aktualizaci zařízení %s."
 988 
 989 # TODO: Pluralize
 990 #: lib/luks1/keymanage.c:783
 991 msgid "Data offset for LUKS header must be either 0 or higher than header size."
 992 msgstr "Poloha dat u hlavičky LUKS musí být buď 0 nebo více než velikost hlavičky."
 993 
 994 #: lib/luks1/keymanage.c:794 lib/luks1/keymanage.c:863
 995 #: lib/luks2/luks2_json_format.c:287 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1102
 996 #: src/cryptsetup.c:2953
 997 msgid "Wrong LUKS UUID format provided."
 998 msgstr "Poskytnut UUID LUKSu ve špatném tvaru."
 999 
 1000 #: lib/luks1/keymanage.c:816
 1001 msgid "Cannot create LUKS header: reading random salt failed."
 1002 msgstr "Hlavičku LUKS nelze vytvořit: čtení náhodné soli selhalo."
 1003 
 1004 #: lib/luks1/keymanage.c:842
 1005 #, c-format
 1006 msgid "Cannot create LUKS header: header digest failed (using hash %s)."
 1007 msgstr "Hlavičku LUKS nelze vytvořit: výpočet otisku hlavičky (haš %s) selhal."
 1008 
 1009 #: lib/luks1/keymanage.c:886
 1010 #, c-format
 1011 msgid "Key slot %d active, purge first."
 1012 msgstr "Pozice klíče %d je aktivní, nejprve ji uvolněte."
 1013 
 1014 #: lib/luks1/keymanage.c:892
 1015 #, c-format
 1016 msgid "Key slot %d material includes too few stripes. Header manipulation?"
 1017 msgstr "Pozice klíče %d obsahuje příliš málo útržků. Manipulace s hlavičkou?"
 1018 
 1019 #: lib/luks1/keymanage.c:1033
 1020 #, c-format
 1021 msgid "Cannot open keyslot (using hash %s)."
 1022 msgstr "Pozici s klíčem nezle otevřít (za použití haše %s)."
 1023 
 1024 #: lib/luks1/keymanage.c:1111
 1025 #, c-format
 1026 msgid "Key slot %d is invalid, please select keyslot between 0 and %d."
 1027 msgstr "Pozice klíče %d není platná, prosím, vyberte pozici mezi 0 a %d."
 1028 
 1029 #: lib/luks1/keymanage.c:1129 lib/luks2/luks2_keyslot.c:750
 1030 #, c-format
 1031 msgid "Cannot wipe device %s."
 1032 msgstr "Zařízení %s není možné smazat."
 1033 
 1034 #: lib/loopaes/loopaes.c:146
 1035 msgid "Detected not yet supported GPG encrypted keyfile."
 1036 msgstr "Zjištěn dosud nepodporovaný soubor s klíčem šifrovaný pomocí GPG."
 1037 
 1038 #: lib/loopaes/loopaes.c:147
 1039 msgid "Please use gpg --decrypt <KEYFILE> | cryptsetup --keyfile=- ...\n"
 1040 msgstr "Prosím, použijte gpg --decrypt SOUBOR_S_KLÍČEM | cryptsetup --keyfile=- …\n"
 1041 
 1042 #: lib/loopaes/loopaes.c:168 lib/loopaes/loopaes.c:188
 1043 msgid "Incompatible loop-AES keyfile detected."
 1044 msgstr "Zjištěn nekompatibilní soubor s klíčem loop-AES."
 1045 
 1046 #: lib/loopaes/loopaes.c:245
 1047 msgid "Kernel does not support loop-AES compatible mapping."
 1048 msgstr "Jádro nepodporuje mapování kompatibilní s loop-AES."
 1049 
 1050 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:509
 1051 #, c-format
 1052 msgid "Error reading keyfile %s."
 1053 msgstr "Chyba při čtení souboru s klíčem %s"
 1054 
 1055 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:559
 1056 #, c-format
 1057 msgid "Maximum TCRYPT passphrase length (%zu) exceeded."
 1058 msgstr "Překročena maximální délka hesla TCRYPT (%zu)."
 1059 
 1060 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:602
 1061 #, c-format
 1062 msgid "PBKDF2 hash algorithm %s not available, skipping."
 1063 msgstr "Hašovací algoritmus PBKDF2 %s není podporován, přeskakuje se."
 1064 
 1065 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:618 src/cryptsetup.c:1110
 1066 msgid "Required kernel crypto interface not available."
 1067 msgstr "Požadované kryptografické rozhraní jádra není dostupné."
 1068 
 1069 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:620 src/cryptsetup.c:1112
 1070 msgid "Ensure you have algif_skcipher kernel module loaded."
 1071 msgstr "Ujistěte se, že jaderný modul algif_skcipher je zaveden."
 1072 
 1073 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:760
 1074 #, c-format
 1075 msgid "Activation is not supported for %d sector size."
 1076 msgstr "Aktivace nad sektory o velikosti %d není podporována."
 1077 
 1078 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:766
 1079 msgid "Kernel does not support activation for this TCRYPT legacy mode."
 1080 msgstr "Jádro nepodporuje aktivaci v tomto zastaralém režimu TCRYPT."
 1081 
 1082 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:797
 1083 #, c-format
 1084 msgid "Activating TCRYPT system encryption for partition %s."
 1085 msgstr "Aktivuje se systémové šifrování TCRYPT pro oddíl %s."
 1086 
 1087 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:875
 1088 msgid "Kernel does not support TCRYPT compatible mapping."
 1089 msgstr "Jádro nepodporuje mapování kompatibilní s TCRYPT."
 1090 
 1091 #: lib/tcrypt/tcrypt.c:1088
 1092 msgid "This function is not supported without TCRYPT header load."
 1093 msgstr "Bez dat s hlavičkou TCRYPT není tato funkce podporována."
 1094 
 1095 #: lib/bitlk/bitlk.c:350
 1096 #, c-format
 1097 msgid "Unexpected metadata entry type '%u' found when parsing supported Volume Master Key."
 1098 msgstr "Při rozboru podporovaného hlavního klíče svazku byla nalezena položka nečekaného typu „%u“."
 1099 
 1100 #: lib/bitlk/bitlk.c:397
 1101 msgid "Invalid string found when parsing Volume Master Key."
 1102 msgstr "Při rozboru hlavního svazku klíče byl nalezen neplatný řetězec."
 1103 
 1104 #: lib/bitlk/bitlk.c:402
 1105 #, c-format
 1106 msgid "Unexpected string ('%s') found when parsing supported Volume Master Key."
 1107 msgstr "Při rozboru hlavního klíče svazku byl nalezen nečekaný řetězec („%s“)."
 1108 
 1109 #: lib/bitlk/bitlk.c:419
 1110 #, c-format
 1111 msgid "Unexpected metadata entry value '%u' found when parsing supported Volume Master Key."
 1112 msgstr "Při rozboru hlavního klíče svazku byl nalezen záznam metadat s nečekanou hodnotou „%u“."
 1113 
 1114 #: lib/bitlk/bitlk.c:502
 1115 #, c-format
 1116 msgid "Failed to read BITLK signature from %s."
 1117 msgstr "Z %s nebylo možné načíst vzorec BITLK."
 1118 
 1119 #: lib/bitlk/bitlk.c:514
 1120 msgid "Invalid or unknown signature for BITLK device."
 1121 msgstr "Neplatná nebo neznámá značka zařízení BITLK."
 1122 
 1123 #: lib/bitlk/bitlk.c:520
 1124 msgid "BITLK version 1 is currently not supported."
 1125 msgstr "BITLK verze 1 není v současnosti podporován."
 1126 
 1127 #: lib/bitlk/bitlk.c:526
 1128 msgid "Invalid or unknown boot signature for BITLK device."
 1129 msgstr "Neplatná nebo neznámá značka zavaděče zařízení BITLK."
 1130 
 1131 #: lib/bitlk/bitlk.c:538
 1132 #, c-format
 1133 msgid "Unsupported sector size %<PRIu16>."
 1134 msgstr "Nepodporovaná velikost sektoru %<PRIu16>."
 1135 
 1136 #: lib/bitlk/bitlk.c:546
 1137 #, c-format
 1138 msgid "Failed to read BITLK header from %s."
 1139 msgstr "Z %s nebylo možné načíst hlavičku BITLK."
 1140 
 1141 #: lib/bitlk/bitlk.c:571
 1142 #, c-format
 1143 msgid "Failed to read BITLK FVE metadata from %s."
 1144 msgstr "Z %s nebylo možné přečíst metadata BITLK FVE."
 1145 
 1146 #: lib/bitlk/bitlk.c:622
 1147 msgid "Unknown or unsupported encryption type."
 1148 msgstr "Neznámý nebo nepodporovaný druh šifrování."
 1149 
 1150 #: lib/bitlk/bitlk.c:655
 1151 #, c-format
 1152 msgid "Failed to read BITLK metadata entries from %s."
 1153 msgstr "Z %s nebylo možné načíst položky metadat BITLK."
 1154 
 1155 #: lib/bitlk/bitlk.c:903
 1156 #, c-format
 1157 msgid "Unexpected metadata entry type '%u' found when parsing external key."
 1158 msgstr "Při rozboru externího klíče byla v metadatech nalezena položka nečekaného typu „%u“."
 1159 
 1160 #: lib/bitlk/bitlk.c:922
 1161 #, fuzzy, c-format
 1162 msgid "BEK file GUID '%s' does not match GUID of the volume."
 1163 msgstr "Heslo svazku neodpovídá svazku."
 1164 
 1165 #: lib/bitlk/bitlk.c:926
 1166 #, c-format
 1167 msgid "Unexpected metadata entry value '%u' found when parsing external key."
 1168 msgstr "Při rozboru externího klíče byla v metadatech nalezena položka s nečekanou hodnotou „%u“."
 1169 
 1170 #: lib/bitlk/bitlk.c:965
 1171 #, c-format
 1172 msgid "Unsupported BEK metadata version %<PRIu32>"
 1173 msgstr "Nepodporovaná metadata BEK verze %<PRIu32>."
 1174 
 1175 #: lib/bitlk/bitlk.c:970
 1176 #, c-format
 1177 msgid "Unexpected BEK metadata size %<PRIu32> does not match BEK file length"
 1178 msgstr "Nečekaná velikost metadat BEK %<PRIu32> neodpovídá délce souboru BEK"
 1179 
 1180 #: lib/bitlk/bitlk.c:995
 1181 msgid "Unexpected metadata entry found when parsing startup key."
 1182 msgstr "Při rozboru startovacího klíče byla v metadatech nalezena nečekaná položka."
 1183 
 1184 #: lib/bitlk/bitlk.c:1086
 1185 msgid "This operation is not supported."
 1186 msgstr "Tato operace není podporována."
 1187 
 1188 #: lib/bitlk/bitlk.c:1094
 1189 msgid "Unexpected key data size."
 1190 msgstr "Nečekaná velikost údajů o klíči."
 1191 
 1192 #: lib/bitlk/bitlk.c:1220
 1193 msgid "This BITLK device is in an unsupported state and cannot be activated."
 1194 msgstr "Toto zařízení BITLK je v nepodporovaném stavu a nelze jej aktivovat."
 1195 
 1196 #: lib/bitlk/bitlk.c:1225
 1197 #, c-format
 1198 msgid "BITLK devices with type '%s' cannot be activated."
 1199 msgstr "Zařízení BITLK s typem „%s“ nelze aktivovat."
 1200 
 1201 #: lib/bitlk/bitlk.c:1232
 1202 msgid "Activation of partially decrypted BITLK device is not supported."
 1203 msgstr "Aktivace částečně dešifrovaného zařízení BITLK není podporována."
 1204 
 1205 #: lib/bitlk/bitlk.c:1395
 1206 msgid "Cannot activate device, kernel dm-crypt is missing support for BITLK IV."
 1207 msgstr "Zařízení nelze aktivovat. Jaderný dm-crypt postrádá podporu inicializačního vektoru BITLK."
 1208 
 1209 #: lib/bitlk/bitlk.c:1399
 1210 msgid "Cannot activate device, kernel dm-crypt is missing support for BITLK Elephant diffuser."
 1211 msgstr "Zařízení nelze aktivovat. Jaderný dm-crypt postrádá podporu difuzéru Elephant BITLK."
 1212 
 1213 #: lib/verity/verity.c:68 lib/verity/verity.c:179
 1214 #, c-format
 1215 msgid "Verity device %s does not use on-disk header."
 1216 msgstr "Zařízení VERITY %s nepoužívá hlavičku uvnitř disku."
 1217 
 1218 #: lib/verity/verity.c:90
 1219 #, c-format
 1220 msgid "Device %s is not a valid VERITY device."
 1221 msgstr "Zařízení %s není platným zařízením VERITY."
 1222 
 1223 #: lib/verity/verity.c:97
 1224 #, c-format
 1225 msgid "Unsupported VERITY version %d."
 1226 msgstr "Nepodporovaná verze VERITY %d."
 1227 
 1228 #: lib/verity/verity.c:128
 1229 msgid "VERITY header corrupted."
 1230 msgstr "Hlavička VERITY je poškozena."
 1231 
 1232 #: lib/verity/verity.c:173
 1233 #, c-format
 1234 msgid "Wrong VERITY UUID format provided on device %s."
 1235 msgstr "Na zařízení %s poskytnuto UUID VERITY ve špatném tvaru."
 1236 
 1237 #: lib/verity/verity.c:217
 1238 #, c-format
 1239 msgid "Error during update of verity header on device %s."
 1240 msgstr "Chyba při aktualizaci hlavičky VERITY na zařízení %s."
 1241 
 1242 #: lib/verity/verity.c:275
 1243 msgid "Root hash signature verification is not supported."
 1244 msgstr "Ověření podpisu kořenového otisku není podporováno."
 1245 
 1246 #: lib/verity/verity.c:287
 1247 msgid "Errors cannot be repaired with FEC device."
 1248 msgstr "Chyby v zařízení FEC nelze opravit."
 1249 
 1250 # TODO: Pluralize
 1251 #: lib/verity/verity.c:289
 1252 #, c-format
 1253 msgid "Found %u repairable errors with FEC device."
 1254 msgstr "Nalezeno %u opravitelných chyb v zařízení FEC."
 1255 
 1256 #: lib/verity/verity.c:332
 1257 msgid "Kernel does not support dm-verity mapping."
 1258 msgstr "Jádro nepodporuje mapování dm-verity."
 1259 
 1260 #: lib/verity/verity.c:336
 1261 msgid "Kernel does not support dm-verity signature option."
 1262 msgstr "Jádro nepodporuje volbu pro podpis dm-verity."
 1263 
 1264 #: lib/verity/verity.c:347
 1265 msgid "Verity device detected corruption after activation."
 1266 msgstr "Po aktivaci zjistilo zařízení VERITY poškození."
 1267 
 1268 #: lib/verity/verity_hash.c:66
 1269 #, c-format
 1270 msgid "Spare area is not zeroed at position %<PRIu64>."
 1271 msgstr "Řídká oblast na pozici %<PRIu64> není vynulována."
 1272 
 1273 #: lib/verity/verity_hash.c:167 lib/verity/verity_hash.c:300
 1274 #: lib/verity/verity_hash.c:311
 1275 msgid "Device offset overflow."
 1276 msgstr "Pozice na zařízení přetekla."
 1277 
 1278 #: lib/verity/verity_hash.c:218
 1279 #, c-format
 1280 msgid "Verification failed at position %<PRIu64>."
 1281 msgstr "Ověření na pozici %<PRIu64> selhalo."
 1282 
 1283 #: lib/verity/verity_hash.c:307
 1284 msgid "Hash area overflow."
 1285 msgstr "Přetečení oblasti haše."
 1286 
 1287 #: lib/verity/verity_hash.c:380
 1288 msgid "Verification of data area failed."
 1289 msgstr "Ověření datové oblasti selhalo."
 1290 
 1291 #: lib/verity/verity_hash.c:385
 1292 msgid "Verification of root hash failed."
 1293 msgstr "Ověření kořenového haše selhalo."
 1294 
 1295 #: lib/verity/verity_hash.c:391
 1296 msgid "Input/output error while creating hash area."
 1297 msgstr "Při vytváření oblasti haší došlo k chybě na vstupu/výstupu."
 1298 
 1299 #: lib/verity/verity_hash.c:393
 1300 msgid "Creation of hash area failed."
 1301 msgstr "Oblast haší se nepodařilo vytvořit."
 1302 
 1303 #: lib/verity/verity_hash.c:428
 1304 #, c-format
 1305 msgid "WARNING: Kernel cannot activate device if data block size exceeds page size (%u)."
 1306 msgstr "POZOR: Jádro nemůže aktivovat zařízení, pokud velikost datového bloku přesahuje velikost stránky (%u)."
 1307 
 1308 #: lib/verity/verity_fec.c:131
 1309 msgid "Failed to allocate RS context."
 1310 msgstr "Kontext RS se nepodařilo alokovat."
 1311 
 1312 #: lib/verity/verity_fec.c:149
 1313 msgid "Failed to allocate buffer."
 1314 msgstr "Vyrovnávací paměť se nepodařilo alokovat."
 1315 
 1316 #: lib/verity/verity_fec.c:159
 1317 #, c-format
 1318 msgid "Failed to read RS block %<PRIu64> byte %d."
 1319 msgstr "Čtení bloku RS %<PRIu64> bajtu %d selhalo."
 1320 
 1321 #: lib/verity/verity_fec.c:172
 1322 #, c-format
 1323 msgid "Failed to read parity for RS block %<PRIu64>."
 1324 msgstr "Čtení parity bloku RS %<PRIu64> selhalo."
 1325 
 1326 #: lib/verity/verity_fec.c:180
 1327 #, c-format
 1328 msgid "Failed to repair parity for block %<PRIu64>."
 1329 msgstr "Oprava parity bloku RS %<PRIu64> selhala."
 1330 
 1331 #: lib/verity/verity_fec.c:192
 1332 #, c-format
 1333 msgid "Failed to write parity for RS block %<PRIu64>."
 1334 msgstr "Zápis parity bloku RS %<PRIu64> selhal."
 1335 
 1336 #: lib/verity/verity_fec.c:228
 1337 msgid "Block sizes must match for FEC."
 1338 msgstr "Velikosti bloků musí odpovídat FEC."
 1339 
 1340 #: lib/verity/verity_fec.c:234
 1341 msgid "Invalid number of parity bytes."
 1342 msgstr "Chybný počet paritních bajtů."
 1343 
 1344 #: lib/verity/verity_fec.c:239
 1345 msgid "Invalid FEC segment length."
 1346 msgstr "Neplatná délka části FEC."
 1347 
 1348 #: lib/verity/verity_fec.c:303
 1349 #, c-format
 1350 msgid "Failed to determine size for device %s."
 1351 msgstr "Velikost zařízení %s se nepodařilo určit."
 1352 
 1353 #: lib/integrity/integrity.c:272 lib/integrity/integrity.c:355
 1354 msgid "Kernel does not support dm-integrity mapping."
 1355 msgstr "Jádro nepodporuje mapování dm-integrity."
 1356 
 1357 # Fixed metadata means fix_padding attribute of dm-integrity target
 1358 # documented as "use a smaller padding".
 1359 #: lib/integrity/integrity.c:278
 1360 msgid "Kernel does not support dm-integrity fixed metadata alignment."
 1361 msgstr "Jádro nepodporuje drobné zarovnání metadat dm-integrity."
 1362 
 1363 #: lib/integrity/integrity.c:287
 1364 msgid "Kernel refuses to activate insecure recalculate option (see legacy activation options to override)."
 1365 msgstr "Jádro odmítá aktivovat volbu nebezpečného přepočtu (pro přebití vizte zastaralé volby aktivace)"
 1366 
 1367 #: lib/luks2/luks2_disk_metadata.c:393 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1060
 1368 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1340
 1369 #, c-format
 1370 msgid "Failed to acquire write lock on device %s."
 1371 msgstr "Získání zámku pro zápis do zařízení %s selhalo."
 1372 
 1373 #: lib/luks2/luks2_disk_metadata.c:402
 1374 msgid "Detected attempt for concurrent LUKS2 metadata update. Aborting operation."
 1375 msgstr "Zjištěn pokus o současnou aktualizaci metadat LUKS2. Operace se ruší."
 1376 
 1377 #: lib/luks2/luks2_disk_metadata.c:701 lib/luks2/luks2_disk_metadata.c:722
 1378 msgid ""
 1379 "Device contains ambiguous signatures, cannot auto-recover LUKS2.\n"
 1380 "Please run \"cryptsetup repair\" for recovery."
 1381 msgstr ""
 1382 "Zařízení obsahuje nejednoznačný vzorec. LUKS2 nelze automaticky obnovit.\n"
 1383 "Prosím, spusťte obnovu příkazem „cryptsetup repair“."
 1384 
 1385 #: lib/luks2/luks2_json_format.c:230
 1386 msgid "Requested data offset is too small."
 1387 msgstr "Požadovaná poloha dat je příliš nízká."
 1388 
 1389 # TODO: Pluralize
 1390 #: lib/luks2/luks2_json_format.c:275
 1391 #, c-format
 1392 msgid "WARNING: keyslots area (%<PRIu64> bytes) is very small, available LUKS2 keyslot count is very limited.\n"
 1393 msgstr "POZOR: oblast s pozicemi klíčů (%<PRIu64> bajtů) je příliš malá, dostupný počet pozic klíčů LUKS2 je značně omezen.\n"
 1394 
 1395 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1047 lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1185
 1396 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1246 lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:92
 1397 #: lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:114
 1398 #, c-format
 1399 msgid "Failed to acquire read lock on device %s."
 1400 msgstr "Získání zámku pro čtení ze zařízení %s selhalo."
 1401 
 1402 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1263
 1403 #, c-format
 1404 msgid "Forbidden LUKS2 requirements detected in backup %s."
 1405 msgstr "V záloze %s byly zjištěny zakázané požadavky na LUKS2."
 1406 
 1407 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1304
 1408 msgid "Data offset differ on device and backup, restore failed."
 1409 msgstr "Počátek dat se liší mezi zařízením a zálohou, obnova se nezdařila."
 1410 
 1411 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1310
 1412 msgid "Binary header with keyslot areas size differ on device and backup, restore failed."
 1413 msgstr "Velikost binární hlavičky s oblastí pro pozice klíčů se liší mezi zařízením a zálohou, obnova se nezdařila."
 1414 
 1415 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1317
 1416 #, c-format
 1417 msgid "Device %s %s%s%s%s"
 1418 msgstr "Zařízení %s %s%s%s%s"
 1419 
 1420 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1318
 1421 msgid "does not contain LUKS2 header. Replacing header can destroy data on that device."
 1422 msgstr "neobsahuje hlavičku LUKS2. Nahrazení hlavičky může zničit data na daném zařízení."
 1423 
 1424 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1319
 1425 msgid "already contains LUKS2 header. Replacing header will destroy existing keyslots."
 1426 msgstr "již obsahuje hlavičku LUKS2. Nahrazení hlavičky zničí existující pozice s klíči."
 1427 
 1428 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1321
 1429 msgid ""
 1430 "\n"
 1431 "WARNING: unknown LUKS2 requirements detected in real device header!\n"
 1432 "Replacing header with backup may corrupt the data on that device!"
 1433 msgstr ""
 1434 "\n"
 1435 "POZOR: Ve skutečné hlavičce zařízení byly objeveny neznámé požadavky na LUKS2!\n"
 1436 "Nahrazení hlavičky zálohou může zničit data na zařízení!"
 1437 
 1438 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1323
 1439 msgid ""
 1440 "\n"
 1441 "WARNING: Unfinished offline reencryption detected on the device!\n"
 1442 "Replacing header with backup may corrupt data."
 1443 msgstr ""
 1444 "\n"
 1445 "POZOR: Na zařízení bylo objeveno nedokončené offline přešifrování!\n"
 1446 "Nahrazení hlavičky zálohou může zničit data."
 1447 
 1448 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:1421
 1449 #, c-format
 1450 msgid "Ignored unknown flag %s."
 1451 msgstr "Neznámý příznak %s ignorován."
 1452 
 1453 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2216 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1854
 1454 #, c-format
 1455 msgid "Missing key for dm-crypt segment %u"
 1456 msgstr "Chybí klíč pro dm-crypt část %u."
 1457 
 1458 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2228 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1868
 1459 msgid "Failed to set dm-crypt segment."
 1460 msgstr "Nastavení části dm-crypt selhalo."
 1461 
 1462 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2234 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1874
 1463 msgid "Failed to set dm-linear segment."
 1464 msgstr "Nastavení části dm-linear selhalo."
 1465 
 1466 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2361
 1467 msgid "Unsupported device integrity configuration."
 1468 msgstr "Nepodporovaná konfigurace integrity zařízení."
 1469 
 1470 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2447
 1471 msgid "Reencryption in-progress. Cannot deactivate device."
 1472 msgstr "Probíhá přešifrování. Zařízení nelze deaktivovat."
 1473 
 1474 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2458 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3403
 1475 #, c-format
 1476 msgid "Failed to replace suspended device %s with dm-error target."
 1477 msgstr "Výměna pozastaveného zařízení %s za cíl dm-error selhala."
 1478 
 1479 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2538
 1480 msgid "Failed to read LUKS2 requirements."
 1481 msgstr "Čtení požadavků na LUKS2 selhalo."
 1482 
 1483 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2545
 1484 msgid "Unmet LUKS2 requirements detected."
 1485 msgstr "Zjištěny nesplněné požadavky na LUKS2."
 1486 
 1487 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2553
 1488 msgid "Operation incompatible with device marked for legacy reencryption. Aborting."
 1489 msgstr "Operace se neslučuje se zařízením označeným pro zastaralé přešifrování. Operace se ruší."
 1490 
 1491 #: lib/luks2/luks2_json_metadata.c:2555
 1492 msgid "Operation incompatible with device marked for LUKS2 reencryption. Aborting."
 1493 msgstr "Operace se neslučuje se zařízením označeným pro přešifrování LUKS2. Operace se ruší."
 1494 
 1495 #: lib/luks2/luks2_keyslot.c:563 lib/luks2/luks2_keyslot.c:600
 1496 msgid "Not enough available memory to open a keyslot."
 1497 msgstr "Nedostatek paměti pro otevření pozice s klíčem."
 1498 
 1499 #: lib/luks2/luks2_keyslot.c:565 lib/luks2/luks2_keyslot.c:602
 1500 msgid "Keyslot open failed."
 1501 msgstr "Otevření pozice s klíčem selhalo."
 1502 
 1503 #: lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:53 lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:108
 1504 #, c-format
 1505 msgid "Cannot use %s-%s cipher for keyslot encryption."
 1506 msgstr "Šifru %s-%s nelze použít pro pozici s klíčem."
 1507 
 1508 #: lib/luks2/luks2_keyslot_luks2.c:485
 1509 msgid "No space for new keyslot."
 1510 msgstr "Pro novou pozicí klíče není místo."
 1511 
 1512 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:482
 1513 #, c-format
 1514 msgid "Cannot check status of device with uuid: %s."
 1515 msgstr "Nelze zjistit stav zařízení s UUID: %s."
 1516 
 1517 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:508
 1518 msgid "Unable to convert header with LUKSMETA additional metadata."
 1519 msgstr "Hlavičky s dodatečnými metadaty LUKSMETA nelze převést."
 1520 
 1521 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:548
 1522 msgid "Unable to move keyslot area. Not enough space."
 1523 msgstr "Oblast s pozicemi klíčů nelze přesunout. Nedostatek místa."
 1524 
 1525 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:599
 1526 msgid "Unable to move keyslot area. LUKS2 keyslots area too small."
 1527 msgstr "Oblast s pozicemi klíčů nelze přesunout. Oblast s pozicemi klíčů LUKS2 je příliš malá."
 1528 
 1529 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:605 lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:889
 1530 msgid "Unable to move keyslot area."
 1531 msgstr "Oblast s pozicemi klíčů nelze přesunout."
 1532 
 1533 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:697
 1534 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - default segment encryption sector size is not 512 bytes."
 1535 msgstr "Nelze převést do formátu LUKS1 – výchozí velikost sektoru šifrování části není 512 bajtů."
 1536 
 1537 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:705
 1538 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - key slot digests are not LUKS1 compatible."
 1539 msgstr "Nelze převést do formátu LUKS1 – otisky v pozicích s klíči nejsou slučitelné s LUKS1."
 1540 
 1541 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:717
 1542 #, c-format
 1543 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - device uses wrapped key cipher %s."
 1544 msgstr "Nelze převést do formátu LUKS1 – zařízení používá šifru se zabaleným klíčem %s."
 1545 
 1546 # TODO: Pluralize
 1547 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:725
 1548 #, c-format
 1549 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - LUKS2 header contains %u token(s)."
 1550 msgstr "Nelze převést do formátu LUKS1 – hlavička LUKS2 obsahuje %u token(ů)."
 1551 
 1552 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:739
 1553 #, c-format
 1554 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - keyslot %u is in invalid state."
 1555 msgstr "Nelze převést do formátu LUKS1 – pozice s klíče %u je v nesprávném stavu."
 1556 
 1557 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:744
 1558 #, c-format
 1559 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - slot %u (over maximum slots) is still active."
 1560 msgstr "Nelze převést do formátu LUKS1 – pozice s klíčem %u (nad maximem pozic) je stále aktivní."
 1561 
 1562 #: lib/luks2/luks2_luks1_convert.c:749
 1563 #, c-format
 1564 msgid "Cannot convert to LUKS1 format - keyslot %u is not LUKS1 compatible."
 1565 msgstr "Nelze převést do formátu LUKS1 – pozice s klíče %u není slučitelná s LUKS1."
 1566 
 1567 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:998
 1568 #, c-format
 1569 msgid "Hotzone size must be multiple of calculated zone alignment (%zu bytes)."
 1570 msgstr "Velikost horké zóny musí být násobek vypočteného zarovnání zóny (%zu bajtů)."
 1571 
 1572 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1003
 1573 #, c-format
 1574 msgid "Device size must be multiple of calculated zone alignment (%zu bytes)."
 1575 msgstr "Velikost zařízení musí být násobek vypočteného zarovnání zóny (%zu bajtů)."
 1576 
 1577 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1047
 1578 #, c-format
 1579 msgid "Unsupported resilience mode %s"
 1580 msgstr "Nepodporovaný režim odolnosti %s"
 1581 
 1582 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1264 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1419
 1583 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1502 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1536
 1584 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3238
 1585 msgid "Failed to initialize old segment storage wrapper."
 1586 msgstr "Obálku pro starou část úložiště se nepodařilo inicializovat."
 1587 
 1588 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1278 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1397
 1589 msgid "Failed to initialize new segment storage wrapper."
 1590 msgstr "Obálku pro novou část úložiště se nepodařilo inicializovat."
 1591 
 1592 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1446
 1593 msgid "Failed to read checksums for current hotzone."
 1594 msgstr "Kontrolní součty pro aktuální horkou zónu se nepodařilo přečíst."
 1595 
 1596 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1453 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3246
 1597 #, c-format
 1598 msgid "Failed to read hotzone area starting at %<PRIu64>."
 1599 msgstr "Čtení oblasti s horkou zónou počínaje na %<PRIu64> selhalo."
 1600 
 1601 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1472
 1602 #, c-format
 1603 msgid "Failed to decrypt sector %zu."
 1604 msgstr "Sektor %zu nebylo možné rozšifrovat."
 1605 
 1606 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1478
 1607 #, c-format
 1608 msgid "Failed to recover sector %zu."
 1609 msgstr "Sektor %zu nebylo možné obnovit."
 1610 
 1611 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:1967
 1612 #, c-format
 1613 msgid "Source and target device sizes don't match. Source %<PRIu64>, target: %<PRIu64>."
 1614 msgstr "Velikosti zdrojového a cílového zařízení se neshodují. Zdroj %<PRIu64>, cíl %<PRIu64>."
 1615 
 1616 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2065
 1617 #, c-format
 1618 msgid "Failed to activate hotzone device %s."
 1619 msgstr "Aktivace zařízení horké zóny %s selhala."
 1620 
 1621 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2082
 1622 #, c-format
 1623 msgid "Failed to activate overlay device %s with actual origin table."
 1624 msgstr "Aktivace překryvného zařízení %s se skutečnou tabulkou původu selhala."
 1625 
 1626 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2089
 1627 #, c-format
 1628 msgid "Failed to load new mapping for device %s."
 1629 msgstr "Zavedení nového mapování pro zařízení %s selhalo."
 1630 
 1631 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2160
 1632 msgid "Failed to refresh reencryption devices stack."
 1633 msgstr "Zásobník zařízení k přešifrování se nepodařilo obnovit."
 1634 
 1635 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2313
 1636 msgid "Failed to set new keyslots area size."
 1637 msgstr "Nastavení velikosti nové oblasti s pozicemi klíčů selhalo."
 1638 
 1639 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2417
 1640 #, c-format
 1641 msgid "Data shift is not aligned to requested encryption sector size (%<PRIu32> bytes)."
 1642 msgstr "Posun dat není zarovnán s požadovanou velikostí šifrovaného sektoru (%<PRIu32> bajtů)."
 1643 
 1644 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2438
 1645 #, c-format
 1646 msgid "Data device is not aligned to requested encryption sector size (%<PRIu32> bytes)."
 1647 msgstr "Zařízení s daty není zarovnáno na požadovanou velikost šifrovaného sektoru (%<PRIu32> bajtů)."
 1648 
 1649 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2459
 1650 #, c-format
 1651 msgid "Data shift (%<PRIu64> sectors) is less than future data offset (%<PRIu64> sectors)."
 1652 msgstr "Posun dat (%<PRIu64> sektorů) je menší než budoucí poloha dat (%<PRIu64> sektorů)."
 1653 
 1654 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2465 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2905
 1655 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2926
 1656 #, c-format
 1657 msgid "Failed to open %s in exclusive mode (already mapped or mounted)."
 1658 msgstr "Zařízení %s nebylo možné otevřít ve výlučném režimu (již namapováno nebo připojeno)."
 1659 
 1660 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2634
 1661 msgid "Device not marked for LUKS2 reencryption."
 1662 msgstr "Zařízení není označeno pro přešifrování LUKS2."
 1663 
 1664 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2651 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3533
 1665 msgid "Failed to load LUKS2 reencryption context."
 1666 msgstr "Načtení kontextu přešifrování LUKS2 selhalo."
 1667 
 1668 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2731
 1669 msgid "Failed to get reencryption state."
 1670 msgstr "Stavu přešifrování se nepodařilo zjistit."
 1671 
 1672 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2735 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3019
 1673 msgid "Device is not in reencryption."
 1674 msgstr "Zařízení se nepřešifrovává."
 1675 
 1676 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2742 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3026
 1677 msgid "Reencryption process is already running."
 1678 msgstr "Proces přešifrování již běží."
 1679 
 1680 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2744 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3028
 1681 msgid "Failed to acquire reencryption lock."
 1682 msgstr "Získání zámku pro přešifrování selhalo."
 1683 
 1684 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2762
 1685 msgid "Cannot proceed with reencryption. Run reencryption recovery first."
 1686 msgstr "V přešifrování nelze pokračovat. Spusťte nejprve obnovu přešifrování."
 1687 
 1688 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2876
 1689 msgid "Active device size and requested reencryption size don't match."
 1690 msgstr "Aktivní velikost zařízení a velikost požadovaná k přešifrování si neodpovídají."
 1691 
 1692 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2890
 1693 msgid "Illegal device size requested in reencryption parameters."
 1694 msgstr "V parametrech přešifrování je požadována zakázaná velikost zařízení."
 1695 
 1696 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:2960
 1697 msgid "Reencryption in-progress. Cannot perform recovery."
 1698 msgstr "Probíhá přešifrování. Obnovu nelze provést."
 1699 
 1700 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3116
 1701 msgid "LUKS2 reencryption already initialized in metadata."
 1702 msgstr "V metadatech je přešifrování LUKS2 již inicializováno."
 1703 
 1704 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3123
 1705 msgid "Failed to initialize LUKS2 reencryption in metadata."
 1706 msgstr "Inicializace přešifrování LUKS2 v metadatech selhala."
 1707 
 1708 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3212
 1709 msgid "Failed to set device segments for next reencryption hotzone."
 1710 msgstr "Nastavení segmentů zařízení pro další horkou zónu přešifrování selhalo."
 1711 
 1712 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3254
 1713 msgid "Failed to write reencryption resilience metadata."
 1714 msgstr "Metadata pro odolnost při přešifrování se nepodařilo zapsat."
 1715 
 1716 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3261
 1717 msgid "Decryption failed."
 1718 msgstr "Rozšifrování selhalo."
 1719 
 1720 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3266
 1721 #, c-format
 1722 msgid "Failed to write hotzone area starting at %<PRIu64>."
 1723 msgstr "Zápis oblasti s horkou zónou počínaje na %<PRIu64> selhal."
 1724 
 1725 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3271
 1726 msgid "Failed to sync data."
 1727 msgstr "Synchronizace dat selhala."
 1728 
 1729 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3279
 1730 msgid "Failed to update metadata after current reencryption hotzone completed."
 1731 msgstr "Po dokončení přešifrování aktuální horké zóny se nepodařilo aktualizovat metadata."
 1732 
 1733 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3346
 1734 msgid "Failed to write LUKS2 metadata."
 1735 msgstr "Zápis metadat LUKS2 selhal."
 1736 
 1737 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3369
 1738 msgid "Failed to wipe backup segment data."
 1739 msgstr "Vyčištění dat záložní části selhalo."
 1740 
 1741 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3375
 1742 #, fuzzy, c-format
 1743 msgid "Failed to remove unused (unbound) keyslot %d."
 1744 msgstr "Přiřazení tokenu %d do pozice s klíčem %d selhalo."
 1745 
 1746 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3385
 1747 #, fuzzy
 1748 msgid "Failed to remove reencryption keyslot."
 1749 msgstr "Získání zámku pro přešifrování selhalo."
 1750 
 1751 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3395
 1752 #, c-format
 1753 msgid "Fatal error while reencrypting chunk starting at %<PRIu64>, %<PRIu64> sectors long."
 1754 msgstr "Nepřekonatelná chyba při přešifrování bloku na pozici %<PRIu64> dlouhého %<PRIu64> sektorů."
 1755 
 1756 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3399
 1757 msgid "Online reencryption failed."
 1758 msgstr "Přešifrování za běhu selhalo."
 1759 
 1760 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3404
 1761 msgid "Do not resume the device unless replaced with error target manually."
 1762 msgstr "Zařízení neprobouzejte, dokud jej ručně nenahradíte chybovým cílem."
 1763 
 1764 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3458
 1765 msgid "Cannot proceed with reencryption. Unexpected reencryption status."
 1766 msgstr "V přešifrování nelze pokračovat. Přešifrování se nachází v nečekaném stavu."
 1767 
 1768 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3464
 1769 msgid "Missing or invalid reencrypt context."
 1770 msgstr "Chybějící nebo neplatný kontext přešifrování."
 1771 
 1772 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3471
 1773 msgid "Failed to initialize reencryption device stack."
 1774 msgstr "Zásobník zařízení k přešifrování se nepodařilo inicializovat."
 1775 
 1776 #: lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3499 lib/luks2/luks2_reencrypt.c:3546
 1777 msgid "Failed to update reencryption context."
 1778 msgstr "Kontext přešifrování se nepodařilo aktualizovat."
 1779 
 1780 #: lib/luks2/luks2_reencrypt_digest.c:376
 1781 #, fuzzy
 1782 msgid "Reencryption metadata is invalid."
 1783 msgstr "Pozice klíče %d je neplatná."
 1784 
 1785 #: src/cryptsetup.c:108
 1786 msgid "Can't do passphrase verification on non-tty inputs."
 1787 msgstr "Se vstupem mimo terminál nelze ověřit heslo."
 1788 
 1789 #: src/cryptsetup.c:171
 1790 msgid "Keyslot encryption parameters can be set only for LUKS2 device."
 1791 msgstr "Parametry pro šifrování pozice s klíčem lze nastavit jen u zařízení LUKS2."
 1792 
 1793 #: src/cryptsetup.c:198
 1794 #, c-format
 1795 msgid "Enter token PIN:"
 1796 msgstr "Zadejte PIN k tokenu:"
 1797 
 1798 #: src/cryptsetup.c:200
 1799 #, c-format
 1800 msgid "Enter token %d PIN:"
 1801 msgstr "Zadejte PIN k tokenu %d:"
 1802 
 1803 #: src/cryptsetup.c:245 src/cryptsetup.c:1057 src/cryptsetup.c:1450
 1804 #: src/cryptsetup.c:3337 src/cryptsetup_reencrypt.c:700
 1805 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:770
 1806 msgid "No known cipher specification pattern detected."
 1807 msgstr "Nelze najít žádný známý vzorek se specifikaci šifry."
 1808 
 1809 #: src/cryptsetup.c:253
 1810 msgid "WARNING: The --hash parameter is being ignored in plain mode with keyfile specified.\n"
 1811 msgstr "POZOR: Jedná-li se o režim plain a je-li určen soubor s klíčem, parametr --hash se ignoruje.\n"
 1812 
 1813 #: src/cryptsetup.c:261
 1814 msgid "WARNING: The --keyfile-size option is being ignored, the read size is the same as the encryption key size.\n"
 1815 msgstr "POZOR: Přepínač --keyfile-size se ignoruje, velikost pro čtení je stejná jako velikosti šifrovacího klíče.\n"
 1816 
 1817 #: src/cryptsetup.c:301
 1818 #, c-format
 1819 msgid "Detected device signature(s) on %s. Proceeding further may damage existing data."
 1820 msgstr "Na %s byla nalezen vzorec zařízení. Pokračování může poškodit existující data."
 1821 
 1822 #: src/cryptsetup.c:307 src/cryptsetup.c:1188 src/cryptsetup.c:1236
 1823 #: src/cryptsetup.c:1302 src/cryptsetup.c:1427 src/cryptsetup.c:1500
 1824 #: src/cryptsetup.c:2148 src/cryptsetup.c:2854 src/cryptsetup.c:2976
 1825 #: src/integritysetup.c:176
 1826 msgid "Operation aborted.\n"
 1827 msgstr "Operace zrušena.\n"
 1828 
 1829 #: src/cryptsetup.c:375
 1830 msgid "Option --key-file is required."
 1831 msgstr "Je vyžadován přepínač --key-file."
 1832 
 1833 #: src/cryptsetup.c:426
 1834 msgid "Enter VeraCrypt PIM: "
 1835 msgstr "Zadejte PIM VeraCryptu: "
 1836 
 1837 #: src/cryptsetup.c:435
 1838 msgid "Invalid PIM value: parse error."
 1839 msgstr "Neplatná hodnota VIM: chyba rozboru"
 1840 
 1841 #: src/cryptsetup.c:438
 1842 msgid "Invalid PIM value: 0."
 1843 msgstr "Neplatná hodnota PIM: 0"
 1844 
 1845 #: src/cryptsetup.c:441
 1846 msgid "Invalid PIM value: outside of range."
 1847 msgstr "Neplatná hodnota PIM: mimo rozsah"
 1848 
 1849 #: src/cryptsetup.c:464
 1850 msgid "No device header detected with this passphrase."
 1851 msgstr "S tímto heslem není rozpoznatelná žádná hlavička zařízení."
 1852 
 1853 #: src/cryptsetup.c:537
 1854 #, c-format
 1855 msgid "Device %s is not a valid BITLK device."
 1856 msgstr "Zařízení %s není platným zařízením BITLK."
 1857 
 1858 #: src/cryptsetup.c:545
 1859 msgid "Cannot determine volume key size for BITLK, please use --key-size option."
 1860 msgstr "Nelze určit velikost BITLK klíče svazku. Prosím, použijte přepínač --key-size."
 1861 
 1862 #: src/cryptsetup.c:588
 1863 msgid ""
 1864 "Header dump with volume key is sensitive information\n"
 1865 "which allows access to encrypted partition without passphrase.\n"
 1866 "This dump should be always stored encrypted on safe place."
 1867 msgstr ""
 1868 "Výpis hlavičky s klíčem svazku je citlivý údaj,\n"
 1869 "který umožňuje přístup k šifrovanému oddílu bez znalosti hesla.\n"
 1870 "Tento výpis by měl být vždy uložen na bezpečném místě a v zašifrované podobě."
 1871 
 1872 #: src/cryptsetup.c:661 src/cryptsetup.c:2174
 1873 msgid ""
 1874 "The header dump with volume key is sensitive information\n"
 1875 "that allows access to encrypted partition without a passphrase.\n"
 1876 "This dump should be stored encrypted in a safe place."
 1877 msgstr ""
 1878 "Výpis hlavičky s klíčem svazku je citlivý údaj,\n"
 1879 "který umožňuje přístup k šifrovanému oddílu bez znalosti hesla.\n"
 1880 "Tento výpis by měl být uložen na bezpečném místě a v zašifrované podobě."
 1881 
 1882 #: src/cryptsetup.c:756 src/veritysetup.c:318 src/integritysetup.c:313
 1883 #, c-format
 1884 msgid "Device %s is still active and scheduled for deferred removal.\n"
 1885 msgstr "Zařízení %s je stále aktivní a naplánováno pro odložené odstranění.\n"
 1886 
 1887 #: src/cryptsetup.c:790
 1888 msgid "Resize of active device requires volume key in keyring but --disable-keyring option is set."
 1889 msgstr "Změna velikosti aktivního zařízení vyžaduje klíč svazku v klíčence. Byl však použit přepínač --disable-keyring."
 1890 
 1891 #: src/cryptsetup.c:936
 1892 msgid "Benchmark interrupted."
 1893 msgstr "Hodnocení výkonu přerušeno."
 1894 
 1895 #: src/cryptsetup.c:957
 1896 #, c-format
 1897 msgid "PBKDF2-%-9s   N/A\n"
 1898 msgstr "PBKDF2-%-9s   –\n"
 1899 
 1900 #: src/cryptsetup.c:959
 1901 #, c-format
 1902 msgid "PBKDF2-%-9s %7u iterations per second for %zu-bit key\n"
 1903 msgstr "PBKDF2-%-9s %7u iterací za sekundu pro %zubitový klíč\n"
 1904 
 1905 #: src/cryptsetup.c:973
 1906 #, c-format
 1907 msgid "%-10s N/A\n"
 1908 msgstr "%-10s –\n"
 1909 
 1910 #: src/cryptsetup.c:975
 1911 #, c-format
 1912 msgid "%-10s %4u iterations, %5u memory, %1u parallel threads (CPUs) for %zu-bit key (requested %u ms time)\n"
 1913 msgstr "%-10s %4u iterací, %5u paměti, %1u souběžných vláken (procesorů) pro %zubitový klíč (požadován čas %u ms)\n"
 1914 
 1915 #: src/cryptsetup.c:999
 1916 msgid "Result of benchmark is not reliable."
 1917 msgstr "Výsledek hodnocení výkonu není spolehlivý."
 1918 
 1919 # ???: are aproximated?
 1920 #: src/cryptsetup.c:1049
 1921 msgid "# Tests are approximate using memory only (no storage IO).\n"
 1922 msgstr "# Testy jsou počítány jen z práce s pamětí (žádné I/O úložiště).\n"
 1923 
 1924 #. TRANSLATORS: The string is header of a table and must be exactly (right side) aligned.
 1925 #: src/cryptsetup.c:1069
 1926 #, c-format
 1927 msgid "#%*s Algorithm |    Key |   Encryption |   Decryption\n"
 1928 msgstr "#%*sAlgoritmus |   Klíč |    Šifrování |   Dešifrování\n"
 1929 
 1930 #: src/cryptsetup.c:1073
 1931 #, c-format
 1932 msgid "Cipher %s (with %i bits key) is not available."
 1933 msgstr "Šifra %s (s %ibitovým klíčem) není dostupná."
 1934 
 1935 #. TRANSLATORS: The string is header of a table and must be exactly (right side) aligned.
 1936 #: src/cryptsetup.c:1092
 1937 msgid "#   Algorithm |    Key |   Encryption |   Decryption\n"
 1938 msgstr "#  Algoritmus |   Klíč |    Šifrování |   Dešifrování\n"
 1939 
 1940 #: src/cryptsetup.c:1103
 1941 msgid "N/A"
 1942 msgstr "–"
 1943 
 1944 #: src/cryptsetup.c:1185
 1945 msgid ""
 1946 "Unprotected LUKS2 reencryption metadata detected. Please verify the reencryption operation is desirable (see luksDump output)\n"
 1947 "and continue (upgrade metadata) only if you acknowledge the operation as genuine."
 1948 msgstr ""
 1949 
 1950 #: src/cryptsetup.c:1191
 1951 #, fuzzy
 1952 msgid "Enter passphrase to protect and uppgrade reencryption metadata: "
 1953 msgstr "Zadejte heslo pro obnovení přešifrování: "
 1954 
 1955 #: src/cryptsetup.c:1235
 1956 msgid "Really proceed with LUKS2 reencryption recovery?"
 1957 msgstr "Opravdu pokračovat s obnovou přešifrování LUKS2?"
 1958 
 1959 #: src/cryptsetup.c:1244
 1960 #, fuzzy
 1961 msgid "Enter passphrase to verify reencryption metadata digest: "
 1962 msgstr "Zadejte heslo pro obnovení přešifrování: "
 1963 
 1964 #: src/cryptsetup.c:1246
 1965 msgid "Enter passphrase for reencryption recovery: "
 1966 msgstr "Zadejte heslo pro obnovení přešifrování: "
 1967 
 1968 #: src/cryptsetup.c:1301
 1969 msgid "Really try to repair LUKS device header?"
 1970 msgstr "Opravdu se pokusit opravit hlavičku zařízení LUKS?"
 1971 
 1972 #: src/cryptsetup.c:1326 src/integritysetup.c:90
 1973 msgid ""
 1974 "Wiping device to initialize integrity checksum.\n"
 1975 "You can interrupt this by pressing CTRL+c (rest of not wiped device will contain invalid checksum).\n"
 1976 msgstr ""
 1977 "Maže se zařízení, aby se inicializovaly kontrolní součty integrity.\n"
 1978 "Lze přerušit pomocí Ctrl+C (zbytek nesmazaného zařízení bude obsahovat\n"
 1979 "neplatné součty).\n"
 1980 
 1981 #: src/cryptsetup.c:1348 src/integritysetup.c:112
 1982 #, c-format
 1983 msgid "Cannot deactivate temporary device %s."
 1984 msgstr "Dočasné zařízení %s nelze deaktivovat."
 1985 
 1986 #: src/cryptsetup.c:1412
 1987 msgid "Integrity option can be used only for LUKS2 format."
 1988 msgstr "Volby integrity lze použít jen při formátu LUKS2."
 1989 
 1990 #: src/cryptsetup.c:1417 src/cryptsetup.c:1477
 1991 msgid "Unsupported LUKS2 metadata size options."
 1992 msgstr "Nepodporované volby velikosti metadat LUKS2."
 1993 
 1994 #: src/cryptsetup.c:1426
 1995 msgid "Header file does not exist, do you want to create it?"
 1996 msgstr "Soubor s hlavičkou neexistuje. Chcete jej vytvořit?"
 1997 
 1998 #: src/cryptsetup.c:1434
 1999 #, c-format
 2000 msgid "Cannot create header file %s."
 2001 msgstr "Soubor s hlavičkou %s nelze vytvořit."
 2002 
 2003 #: src/cryptsetup.c:1457 src/integritysetup.c:138 src/integritysetup.c:146
 2004 #: src/integritysetup.c:155 src/integritysetup.c:230 src/integritysetup.c:238
 2005 #: src/integritysetup.c:248
 2006 msgid "No known integrity specification pattern detected."
 2007 msgstr "Nelze najít žádný známý vzorek se specifikací integrity."
 2008 
 2009 #: src/cryptsetup.c:1470
 2010 #, c-format
 2011 msgid "Cannot use %s as on-disk header."
 2012 msgstr "%s nelze použít pro hlavičku uvnitř disku."
 2013 
 2014 #: src/cryptsetup.c:1494 src/integritysetup.c:170
 2015 #, c-format
 2016 msgid "This will overwrite data on %s irrevocably."
 2017 msgstr "Toto nevratně přepíše data na %s."
 2018 
 2019 #: src/cryptsetup.c:1527 src/cryptsetup.c:1863 src/cryptsetup.c:1928
 2020 #: src/cryptsetup.c:2030 src/cryptsetup.c:2096 src/cryptsetup_reencrypt.c:530
 2021 msgid "Failed to set pbkdf parameters."
 2022 msgstr "Nastavení parametrů PBKDF selhalo."
 2023 
 2024 #: src/cryptsetup.c:1612
 2025 msgid "Reduced data offset is allowed only for detached LUKS header."
 2026 msgstr "Zmenšená poloha dat je dovolena jen u oddělené hlavičky LUKS."
 2027 
 2028 #: src/cryptsetup.c:1623 src/cryptsetup.c:1934
 2029 msgid "Cannot determine volume key size for LUKS without keyslots, please use --key-size option."
 2030 msgstr "Bez pozic pro klíče nelze určit velikost LUKS klíče svazku. Prosím, použijte přepínač --key-size."
 2031 
 2032 #: src/cryptsetup.c:1668
 2033 msgid "Device activated but cannot make flags persistent."
 2034 msgstr "Zařízení aktivováno, ale příznaky nelze učinit trvalými."
 2035 
 2036 #: src/cryptsetup.c:1747 src/cryptsetup.c:1815
 2037 #, c-format
 2038 msgid "Keyslot %d is selected for deletion."
 2039 msgstr "Ke smazání vybrán klíč na pozici %d."
 2040 
 2041 #: src/cryptsetup.c:1759 src/cryptsetup.c:1819
 2042 msgid "This is the last keyslot. Device will become unusable after purging this key."
 2043 msgstr ""
 2044 "Toto je poslední pozice klíče. Smazáním tohoto klíče přijdete o možnost\n"
 2045 "zařízení použít."
 2046 
 2047 #: src/cryptsetup.c:1760
 2048 msgid "Enter any remaining passphrase: "
 2049 msgstr "Zadejte jakékoliv jiné heslo: "
 2050 
 2051 #: src/cryptsetup.c:1761 src/cryptsetup.c:1821
 2052 msgid "Operation aborted, the keyslot was NOT wiped.\n"
 2053 msgstr "Operace zrušena, pozice klíče NEBYLA vymazána.\n"
 2054 
 2055 #: src/cryptsetup.c:1797
 2056 msgid "Enter passphrase to be deleted: "
 2057 msgstr "Zadejte heslo, které se má smazat: "
 2058 
 2059 #: src/cryptsetup.c:1877 src/cryptsetup.c:1949 src/cryptsetup.c:1983
 2060 msgid "Enter new passphrase for key slot: "
 2061 msgstr "Zadejte nové heslo pro pozici klíče: "
 2062 
 2063 #: src/cryptsetup.c:1966 src/cryptsetup_reencrypt.c:1328
 2064 #, c-format
 2065 msgid "Enter any existing passphrase: "
 2066 msgstr "Zadejte jakékoliv existující heslo: "
 2067 
 2068 #: src/cryptsetup.c:2034
 2069 msgid "Enter passphrase to be changed: "
 2070 msgstr "Zadejte heslo, které má být změněno: "
 2071 
 2072 #: src/cryptsetup.c:2050 src/cryptsetup_reencrypt.c:1314
 2073 msgid "Enter new passphrase: "
 2074 msgstr "Zadejte nové heslo: "
 2075 
 2076 #: src/cryptsetup.c:2100
 2077 msgid "Enter passphrase for keyslot to be converted: "
 2078 msgstr "Zadejte heslo pro pozici klíče, který má být převeden: "
 2079 
 2080 #: src/cryptsetup.c:2124
 2081 msgid "Only one device argument for isLuks operation is supported."
 2082 msgstr "U operace isLuks je podporován pouze jeden argument se zařízením."
 2083 
 2084 #: src/cryptsetup.c:2239
 2085 #, c-format
 2086 msgid "Keyslot %d does not contain unbound key."
 2087 msgstr "Pozice klíče %d neobsahuje nepřiřazený klíč."
 2088 
 2089 #: src/cryptsetup.c:2244
 2090 msgid ""
 2091 "The header dump with unbound key is sensitive information.\n"
 2092 "This dump should be stored encrypted in a safe place."
 2093 msgstr ""
 2094 "Výpis hlavičky s nepřiřazeným klíčem je citlivý údaj.\n"
 2095 "Tento výpis by měl být uložen na bezpečném místě a v zašifrované podobě."
 2096 
 2097 #: src/cryptsetup.c:2335 src/cryptsetup.c:2363
 2098 #, c-format
 2099 msgid "%s is not active %s device name."
 2100 msgstr "%s není název aktivního zařízení %s."
 2101 
 2102 #: src/cryptsetup.c:2358
 2103 #, c-format
 2104 msgid "%s is not active LUKS device name or header is missing."
 2105 msgstr "%s není název aktivního zařízení LUKS nebo mu chybí hlavička."
 2106 
 2107 #: src/cryptsetup.c:2396 src/cryptsetup.c:2415
 2108 msgid "Option --header-backup-file is required."
 2109 msgstr "Je vyžadován přepínač --header-backup-file."
 2110 
 2111 #: src/cryptsetup.c:2446
 2112 #, c-format
 2113 msgid "%s is not cryptsetup managed device."
 2114 msgstr "%s není zařízení spravované nástrojem cryptsetup."
 2115 
 2116 #: src/cryptsetup.c:2457
 2117 #, c-format
 2118 msgid "Refresh is not supported for device type %s"
 2119 msgstr "Reaktivace není na zařízení typu %s podporována"
 2120 
 2121 #: src/cryptsetup.c:2503
 2122 #, c-format
 2123 msgid "Unrecognized metadata device type %s."
 2124 msgstr "Nerozpoznaná metadata druhu zařízení %s."
 2125 
 2126 #: src/cryptsetup.c:2505
 2127 msgid "Command requires device and mapped name as arguments."
 2128 msgstr "Příkaz vyžaduje jako argumenty zařízení a mapovaný název."
 2129 
 2130 #: src/cryptsetup.c:2526
 2131 #, c-format
 2132 msgid ""
 2133 "This operation will erase all keyslots on device %s.\n"
 2134 "Device will become unusable after this operation."
 2135 msgstr ""
 2136 "Tento úkon smaže všechny pozice s klíči na zařízení %s.\n"
 2137 "Po jeho dokončení zařízení bude nepoužitelné."
 2138 
 2139 #: src/cryptsetup.c:2533
 2140 msgid "Operation aborted, keyslots were NOT wiped.\n"
 2141 msgstr "Operace zrušena, pozice s klíči NEBYLY smazány.\n"
 2142 
 2143 #: src/cryptsetup.c:2572
 2144 msgid "Invalid LUKS type, only luks1 and luks2 are supported."
 2145 msgstr "Neplatný druh formátu LUKS. Podporován je pouze LUKS1 a LUKS2."
 2146 
 2147 #: src/cryptsetup.c:2588
 2148 #, c-format
 2149 msgid "Device is already %s type."
 2150 msgstr "Zařízení je již druhu %s."
 2151 
 2152 #: src/cryptsetup.c:2595
 2153 #, c-format
 2154 msgid "This operation will convert %s to %s format.\n"
 2155 msgstr "Tato operace převede formát %s na %s.\n"
 2156 
 2157 #: src/cryptsetup.c:2598
 2158 msgid "Operation aborted, device was NOT converted.\n"
 2159 msgstr "Operace zrušena, zařízení NEBYLO převedeno.\n"
 2160 
 2161 #: src/cryptsetup.c:2638
 2162 msgid "Option --priority, --label or --subsystem is missing."
 2163 msgstr "Chybí přepínač --priority, --label nebo --subsystem."
 2164 
 2165 #: src/cryptsetup.c:2672 src/cryptsetup.c:2709 src/cryptsetup.c:2729
 2166 #, c-format
 2167 msgid "Token %d is invalid."
 2168 msgstr "Token %d je neplatný."
 2169 
 2170 #: src/cryptsetup.c:2675 src/cryptsetup.c:2732
 2171 #, c-format
 2172 msgid "Token %d in use."
 2173 msgstr "Token %d se používá."
 2174 
 2175 #: src/cryptsetup.c:2687
 2176 #, c-format
 2177 msgid "Failed to add luks2-keyring token %d."
 2178 msgstr "Přidání tokenu %d klíčenky LUKS2 selhalo."
 2179 
 2180 #: src/cryptsetup.c:2695 src/cryptsetup.c:2758
 2181 #, c-format
 2182 msgid "Failed to assign token %d to keyslot %d."
 2183 msgstr "Přiřazení tokenu %d do pozice s klíčem %d selhalo."
 2184 
 2185 #: src/cryptsetup.c:2712
 2186 #, c-format
 2187 msgid "Token %d is not in use."
 2188 msgstr "Token %d se nepoužívá."
 2189 
 2190 #: src/cryptsetup.c:2749
 2191 msgid "Failed to import token from file."
 2192 msgstr "Import tokenu ze souboru selhal."
 2193 
 2194 #: src/cryptsetup.c:2774
 2195 #, c-format
 2196 msgid "Failed to get token %d for export."
 2197 msgstr "Získání tokenu %d za účelem exportu selhalo."
 2198 
 2199 #: src/cryptsetup.c:2838
 2200 #, c-format
 2201 msgid "Auto-detected active dm device '%s' for data device %s.\n"
 2202 msgstr "Automaticky nalezené aktivní zařízení DM „%s“ pro datové zařízení %s.\n"
 2203 
 2204 #: src/cryptsetup.c:2842
 2205 #, c-format
 2206 msgid "Device %s is not a block device.\n"
 2207 msgstr "Zařízení %s není blokovým zařízením.\n"
 2208 
 2209 #: src/cryptsetup.c:2844
 2210 #, c-format
 2211 msgid "Failed to auto-detect device %s holders."
 2212 msgstr "Držitele zařízení %s nebylo možné automaticky nalézt."
 2213 
 2214 #: src/cryptsetup.c:2848
 2215 #, c-format
 2216 msgid ""
 2217 "Unable to decide if device %s is activated or not.\n"
 2218 "Are you sure you want to proceed with reencryption in offline mode?\n"
 2219 "It may lead to data corruption if the device is actually activated.\n"
 2220 "To run reencryption in online mode, use --active-name parameter instead.\n"
 2221 msgstr ""
 2222 "Nelze rozhodnout, jestli zařízení %s je nebo není aktivováno.\n"
 2223 "Jste si jisti, že si přejete pokračovat v přešifrování v režimu offline?\n"
 2224 "To může vést k poškození dat, bylo-li zařízení ve skutečnosti aktivováno.\n"
 2225 "Pro přešifrování za běhu použijte parametr --active-name.\n"
 2226 
 2227 #: src/cryptsetup.c:2930
 2228 msgid "Encryption is supported only for LUKS2 format."
 2229 msgstr "Šifrování je podporováno jen s formátem LUKS2."
 2230 
 2231 #: src/cryptsetup.c:2935
 2232 msgid "Encryption without detached header (--header) is not possible without data device size reduction (--reduce-device-size)."
 2233 msgstr "Přešifrování bez oddělené hlavičky (--header) není možné bez zmenšení velikosti datového zařízení (--reduce-device-size)."
 2234 
 2235 #: src/cryptsetup.c:2940
 2236 msgid "Requested data offset must be less than or equal to half of --reduce-device-size parameter."
 2237 msgstr "Požadovaný počátek dat musí být menší nebo roven polovině parametru --reduce-device-size"
 2238 
 2239 #: src/cryptsetup.c:2949
 2240 #, c-format
 2241 msgid "Adjusting --reduce-device-size value to twice the --offset %<PRIu64> (sectors).\n"
 2242 msgstr "Upravuje se hodnota --reduce-device-size na dvojnásobek --offset %<PRIu64> (v sektorech).\n"
 2243 
 2244 #: src/cryptsetup.c:2972
 2245 #, c-format
 2246 msgid "Detected LUKS device on %s. Do you want to encrypt that LUKS device again?"
 2247 msgstr "Na %s zjištěno zařízeno LUKS. Přejete si toto zařízení LUKS znovu zašifrovat?"
 2248 
 2249 #: src/cryptsetup.c:2990
 2250 #, c-format
 2251 msgid "Temporary header file %s already exists. Aborting."
 2252 msgstr "Dočasný soubor s hlavičkou %s již existuje. Operace se ruší."
 2253 
 2254 #: src/cryptsetup.c:2992 src/cryptsetup.c:2999
 2255 #, c-format
 2256 msgid "Cannot create temporary header file %s."
 2257 msgstr "Dočasný soubor s hlavičkou %s nelze vytvořit."
 2258 
 2259 #: src/cryptsetup.c:3024
 2260 msgid "LUKS2 metadata size is larger than data shift value."
 2261 msgstr "Velikost metadat LUKS2 je větší než hodnota posunu dat."
 2262 
 2263 #: src/cryptsetup.c:3056
 2264 #, c-format
 2265 msgid "Failed to place new header at head of device %s."
 2266 msgstr "Umístění nové hlavičky na začátek zařízení %s selhalo."
 2267 
 2268 #: src/cryptsetup.c:3067
 2269 #, c-format
 2270 msgid "%s/%s is now active and ready for online encryption.\n"
 2271 msgstr "%s/%s je nyní aktivní a připraveno pro přešifrování za běhu.\n"
 2272 
 2273 #: src/cryptsetup.c:3104
 2274 msgid "LUKS2 decryption is supported with detached header device only (with data offset set to 0)."
 2275 msgstr "Dešifrování LUKS2 je podporováno jen u zařízení s oddělenou hlavičkou (počátek dat na 0)."
 2276 
 2277 #: src/cryptsetup.c:3238 src/cryptsetup.c:3244
 2278 msgid "Not enough free keyslots for reencryption."
 2279 msgstr "Nedostatek pozic s klíči pro přešifrování."
 2280 
 2281 #: src/cryptsetup.c:3264 src/cryptsetup_reencrypt.c:1279
 2282 msgid "Key file can be used only with --key-slot or with exactly one key slot active."
 2283 msgstr "Soubor s klíčem lze použít jen s přepínačem --key-slot nebo s právě jednou aktivní pozicí klíče."
 2284 
 2285 #: src/cryptsetup.c:3273 src/cryptsetup_reencrypt.c:1326
 2286 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1337
 2287 #, c-format
 2288 msgid "Enter passphrase for key slot %d: "
 2289 msgstr "Zadejte heslo pro pozici klíče %d: "
 2290 
 2291 #: src/cryptsetup.c:3282
 2292 #, c-format
 2293 msgid "Enter passphrase for key slot %u: "
 2294 msgstr "Zadejte heslo pro pozici klíče %u: "
 2295 
 2296 #: src/cryptsetup.c:3327
 2297 #, c-format
 2298 msgid "Switching data encryption cipher to %s.\n"
 2299 msgstr "Přepíná se algoritmus šifrování dat na %s.\n"
 2300 
 2301 #: src/cryptsetup.c:3464
 2302 msgid "Command requires device as argument."
 2303 msgstr "Příkaz vyžaduje jako argument zařízení."
 2304 
 2305 #: src/cryptsetup.c:3486
 2306 msgid "Only LUKS2 format is currently supported. Please use cryptsetup-reencrypt tool for LUKS1."
 2307 msgstr "Nyní je podporován pouze formát LUKS2. Pro LUKS1, prosím, použijte nástroj cryptsetup-reencrypt."
 2308 
 2309 #: src/cryptsetup.c:3498
 2310 msgid "Legacy offline reencryption already in-progress. Use cryptsetup-reencrypt utility."
 2311 msgstr "Zastaralé offline přešifrování již probíhá. Použijte nástroj cryptsetup-reencrypt."
 2312 
 2313 #: src/cryptsetup.c:3508 src/cryptsetup_reencrypt.c:155
 2314 msgid "Reencryption of device with integrity profile is not supported."
 2315 msgstr "Přešifrování zařízení s profilem integrity není podporováno."
 2316 
 2317 #: src/cryptsetup.c:3516
 2318 msgid "LUKS2 reencryption already initialized. Aborting operation."
 2319 msgstr "Přešifrování LUKS2 je již inicializováno. Operace se ruší."
 2320 
 2321 #: src/cryptsetup.c:3520
 2322 msgid "LUKS2 device is not in reencryption."
 2323 msgstr "Zařízení LUKS2 se nepřešifrovává."
 2324 
 2325 #: src/cryptsetup.c:3547
 2326 msgid "<device> [--type <type>] [<name>]"
 2327 msgstr "<zařízení> [--type <druh>] [<název>]"
 2328 
 2329 #: src/cryptsetup.c:3547 src/veritysetup.c:480 src/integritysetup.c:446
 2330 msgid "open device as <name>"
 2331 msgstr "otevře zařízení jako <název>"
 2332 
 2333 #: src/cryptsetup.c:3548 src/cryptsetup.c:3549 src/cryptsetup.c:3550
 2334 #: src/veritysetup.c:481 src/veritysetup.c:482 src/integritysetup.c:447
 2335 #: src/integritysetup.c:448
 2336 msgid "<name>"
 2337 msgstr "<název>"
 2338 
 2339 #: src/cryptsetup.c:3548 src/veritysetup.c:481 src/integritysetup.c:447
 2340 msgid "close device (remove mapping)"
 2341 msgstr "zavře zařízení (odstraní mapování)"
 2342 
 2343 #: src/cryptsetup.c:3549
 2344 msgid "resize active device"
 2345 msgstr "změní velikost aktivního zařízení"
 2346 
 2347 #: src/cryptsetup.c:3550
 2348 msgid "show device status"
 2349 msgstr "zobrazí stav zařízení"
 2350 
 2351 #: src/cryptsetup.c:3551
 2352 msgid "[--cipher <cipher>]"
 2353 msgstr "[--cipher <šifra>]"
 2354 
 2355 #: src/cryptsetup.c:3551
 2356 msgid "benchmark cipher"
 2357 msgstr "zhodnotí výkon šifry"
 2358 
 2359 #: src/cryptsetup.c:3552 src/cryptsetup.c:3553 src/cryptsetup.c:3554
 2360 #: src/cryptsetup.c:3555 src/cryptsetup.c:3556 src/cryptsetup.c:3563
 2361 #: src/cryptsetup.c:3564 src/cryptsetup.c:3565 src/cryptsetup.c:3566
 2362 #: src/cryptsetup.c:3567 src/cryptsetup.c:3568 src/cryptsetup.c:3569
 2363 #: src/cryptsetup.c:3570 src/cryptsetup.c:3571
 2364 msgid "<device>"
 2365 msgstr "<zařízení>"
 2366 
 2367 #: src/cryptsetup.c:3552
 2368 msgid "try to repair on-disk metadata"
 2369 msgstr "pokusí se opravit metadata uložená na disku"
 2370 
 2371 #: src/cryptsetup.c:3553
 2372 msgid "reencrypt LUKS2 device"
 2373 msgstr "přešifruje zařízení LUKS2"
 2374 
 2375 #: src/cryptsetup.c:3554
 2376 msgid "erase all keyslots (remove encryption key)"
 2377 msgstr "smaže všechny pozice s klíči (odstraní šifrovací klíč)"
 2378 
 2379 #: src/cryptsetup.c:3555
 2380 msgid "convert LUKS from/to LUKS2 format"
 2381 msgstr "převede formát LUKS do/z formátu LUKS2"
 2382 
 2383 #: src/cryptsetup.c:3556
 2384 msgid "set permanent configuration options for LUKS2"
 2385 msgstr "nastaví trvalé volby konfigurace pro LUKS2"
 2386 
 2387 #: src/cryptsetup.c:3557 src/cryptsetup.c:3558
 2388 msgid "<device> [<new key file>]"
 2389 msgstr "<zařízení> [<soubor_s_novým_klíčem>]"
 2390 
 2391 #: src/cryptsetup.c:3557
 2392 msgid "formats a LUKS device"
 2393 msgstr "naformátuje zařízení LUKS"
 2394 
 2395 #: src/cryptsetup.c:3558
 2396 msgid "add key to LUKS device"
 2397 msgstr "do zařízení LUKS přidá klíč"
 2398 
 2399 #: src/cryptsetup.c:3559 src/cryptsetup.c:3560 src/cryptsetup.c:3561
 2400 msgid "<device> [<key file>]"
 2401 msgstr "<zařízení> [<soubor_s_klíčem>]"
 2402 
 2403 #: src/cryptsetup.c:3559
 2404 msgid "removes supplied key or key file from LUKS device"
 2405 msgstr "odstraní zadaný klíč nebo soubor s klíčem ze zařízení LUKS"
 2406 
 2407 #: src/cryptsetup.c:3560
 2408 msgid "changes supplied key or key file of LUKS device"
 2409 msgstr "změní zadaný klíč nebo soubor s klíčem u zařízení LUKS"
 2410 
 2411 #: src/cryptsetup.c:3561
 2412 msgid "converts a key to new pbkdf parameters"
 2413 msgstr "převede klíč do nových parametrů PBKDF"
 2414 
 2415 #: src/cryptsetup.c:3562
 2416 msgid "<device> <key slot>"
 2417 msgstr "<zařízení> <pozice_klíče>"
 2418 
 2419 #: src/cryptsetup.c:3562
 2420 msgid "wipes key with number <key slot> from LUKS device"
 2421 msgstr "smaže klíč s číslem <pozice_klíče> ze zařízení LUKS"
 2422 
 2423 #: src/cryptsetup.c:3563
 2424 msgid "print UUID of LUKS device"
 2425 msgstr "zobrazí UUID zařízení LUKS"
 2426 
 2427 #: src/cryptsetup.c:3564
 2428 msgid "tests <device> for LUKS partition header"
 2429 msgstr "otestuje <zařízení> na hlavičku oddílu LUKS"
 2430 
 2431 #: src/cryptsetup.c:3565
 2432 msgid "dump LUKS partition information"
 2433 msgstr "vypíše údaje o oddílu LUKS"
 2434 
 2435 #: src/cryptsetup.c:3566
 2436 msgid "dump TCRYPT device information"
 2437 msgstr "vypíše údaje o oddílu TCRYPT"
 2438 
 2439 #: src/cryptsetup.c:3567
 2440 msgid "dump BITLK device information"
 2441 msgstr "vypíše údaje o zařízení BITLK"
 2442 
 2443 # TODO: not consistent with previous line
 2444 #: src/cryptsetup.c:3568
 2445 msgid "Suspend LUKS device and wipe key (all IOs are frozen)"
 2446 msgstr "Uspí zařízení LUKS a smaže klíč (všechny operace budou zmrazeny)"
 2447 
 2448 # TODO: not consistent with previous line
 2449 #: src/cryptsetup.c:3569
 2450 msgid "Resume suspended LUKS device"
 2451 msgstr "Probudí uspané zařízení LUKS"
 2452 
 2453 # TODO: not consistent with previous line
 2454 #: src/cryptsetup.c:3570
 2455 msgid "Backup LUKS device header and keyslots"
 2456 msgstr "Zálohuje hlavičku zařízení LUKS a jeho pozice s klíči"
 2457 
 2458 # TODO: not consistent with previous line
 2459 #: src/cryptsetup.c:3571
 2460 msgid "Restore LUKS device header and keyslots"
 2461 msgstr "Obnoví hlavičku zařízení LUKS a jeho pozice s klíči"
 2462 
 2463 #: src/cryptsetup.c:3572
 2464 msgid "<add|remove|import|export> <device>"
 2465 msgstr "<add|remove|import|export> <zařízení>"
 2466 
 2467 #: src/cryptsetup.c:3572
 2468 msgid "Manipulate LUKS2 tokens"
 2469 msgstr "Zachází s tokeny LUKS2"
 2470 
 2471 #: src/cryptsetup.c:3592 src/veritysetup.c:498 src/integritysetup.c:464
 2472 msgid ""
 2473 "\n"
 2474 "<action> is one of:\n"
 2475 msgstr ""
 2476 "\n"
 2477 "<akce> je jedna z:\n"
 2478 
 2479 #: src/cryptsetup.c:3598
 2480 msgid ""
 2481 "\n"
 2482 "You can also use old <action> syntax aliases:\n"
 2483 "\topen: create (plainOpen), luksOpen, loopaesOpen, tcryptOpen, bitlkOpen\n"
 2484 "\tclose: remove (plainClose), luksClose, loopaesClose, tcryptClose, bitlkClose\n"
 2485 msgstr ""
 2486 "\n"
 2487 "Rovněž lze použít aliasy se starým zápisem <akce>:\n"
 2488 "\topen: create (plainOpen), luksOpen, loopaesOpen, tcryptOpen, bitlkOpen\n"
 2489 "\tclose: remove (plainClose), luksClose, loopaesClose, tcryptClose, bitlkClose\n"
 2490 
 2491 #: src/cryptsetup.c:3602
 2492 #, c-format
 2493 msgid ""
 2494 "\n"
 2495 "<name> is the device to create under %s\n"
 2496 "<device> is the encrypted device\n"
 2497 "<key slot> is the LUKS key slot number to modify\n"
 2498 "<key file> optional key file for the new key for luksAddKey action\n"
 2499 msgstr ""
 2500 "\n"
 2501 "<název> je zařízení, které se má vytvořit v %s\n"
 2502 "<zařízení> je zašifrované zařízení\n"
 2503 "<pozice_klíče> je číslo pozice klíče LUKS, který se má upravit\n"
 2504 "<soubor_s_klíčem> je volitelný soubor s novým klíčem pro akci luksAddKey\n"
 2505 
 2506 #: src/cryptsetup.c:3609
 2507 #, c-format
 2508 msgid ""
 2509 "\n"
 2510 "Default compiled-in metadata format is %s (for luksFormat action).\n"
 2511 msgstr ""
 2512 "\n"
 2513 "Výchozí zakompilovaný formát metadat (pro akci luksFormat) je %s.\n"
 2514 
 2515 #: src/cryptsetup.c:3614 src/cryptsetup.c:3617
 2516 #, c-format
 2517 msgid ""
 2518 "\n"
 2519 "LUKS2 external token plugin support is %s.\n"
 2520 msgstr ""
 2521 "\n"
 2522 "Podpora pro zásuvný modul externího tokenu LUKS2 je %s.\n"
 2523 
 2524 #: src/cryptsetup.c:3614
 2525 msgid "compiled-in"
 2526 msgstr "zakompilována"
 2527 
 2528 #: src/cryptsetup.c:3615
 2529 #, c-format
 2530 msgid "LUKS2 external token plugin path: %s.\n"
 2531 msgstr "Cesta k zásuvnému modulu externího tokenu LUKS2: %s.\n"
 2532 
 2533 # Support is %s
 2534 #: src/cryptsetup.c:3617
 2535 msgid "disabled"
 2536 msgstr "vypnuta"
 2537 
 2538 #: src/cryptsetup.c:3621
 2539 #, c-format
 2540 msgid ""
 2541 "\n"
 2542 "Default compiled-in key and passphrase parameters:\n"
 2543 "\tMaximum keyfile size: %dkB, Maximum interactive passphrase length %d (characters)\n"
 2544 "Default PBKDF for LUKS1: %s, iteration time: %d (ms)\n"
 2545 "Default PBKDF for LUKS2: %s\n"
 2546 "\tIteration time: %d, Memory required: %dkB, Parallel threads: %d\n"
 2547 msgstr ""
 2548 "\n"
 2549 "Výchozí zakompilované parametry klíče a hesla:\n"
 2550 "\tMaximální velikost souboru s klíčem: %d kB, maximální délka interaktivního hesla %d (znaků)\n"
 2551 "Výchozí PBKDF pro LUKS1: %s, doba opakování: %d (ms)\n"
 2552 "Výchozí PBKDF pro LUKS2: %s\n"
 2553 "\tDoba iterací: %d, nutná paměť: %d kB, souběžná vlákna: %d\n"
 2554 
 2555 #: src/cryptsetup.c:3632
 2556 #, c-format
 2557 msgid ""
 2558 "\n"
 2559 "Default compiled-in device cipher parameters:\n"
 2560 "\tloop-AES: %s, Key %d bits\n"
 2561 "\tplain: %s, Key: %d bits, Password hashing: %s\n"
 2562 "\tLUKS: %s, Key: %d bits, LUKS header hashing: %s, RNG: %s\n"
 2563 msgstr ""
 2564 "\n"
 2565 "Výchozí zakompilované parametry šifer zařízení:\n"
 2566 "\tloop-AES: %s, Klíč %d bitů\n"
 2567 "\tplain: %s, Klíč: %d bitů, Haš hesla: %s\n"
 2568 "\tLUKS: %s, Klíč: %d bitů, Haš hlavičky LUKS: %s, RNG: %s\n"
 2569 
 2570 #: src/cryptsetup.c:3641
 2571 msgid "\tLUKS: Default keysize with XTS mode (two internal keys) will be doubled.\n"
 2572 msgstr "\tLUKS: V režimu XTS (dva vnitřní klíče) bude výchozí velikost klíče zdvojnásobena.\n"
 2573 
 2574 #: src/cryptsetup.c:3659 src/veritysetup.c:637 src/integritysetup.c:620
 2575 #, c-format
 2576 msgid "%s: requires %s as arguments"
 2577 msgstr "%s: vyžaduje %s jako argumenty"
 2578 
 2579 #: src/cryptsetup.c:3697 src/cryptsetup_reencrypt.c:1379
 2580 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1704
 2581 msgid "Key slot is invalid."
 2582 msgstr "Pozice klíče není platná."
 2583 
 2584 #: src/cryptsetup.c:3724
 2585 msgid "Device size must be multiple of 512 bytes sector."
 2586 msgstr "Velikost zařízení musí být násobkem 512bajtových sektorů."
 2587 
 2588 #: src/cryptsetup.c:3729
 2589 msgid "Invalid max reencryption hotzone size specification."
 2590 msgstr "Zadána neplatná maximální velikost horké zóny při přešifrování."
 2591 
 2592 #: src/cryptsetup.c:3743 src/cryptsetup.c:3755 src/cryptsetup_reencrypt.c:1623
 2593 msgid "Key size must be a multiple of 8 bits"
 2594 msgstr "Velikost klíče musí být násobkem 8 bitů."
 2595 
 2596 #: src/cryptsetup.c:3760
 2597 msgid "Maximum device reduce size is 1 GiB."
 2598 msgstr "Maximální velikost zmenšení zařízení je 1 GiB."
 2599 
 2600 #: src/cryptsetup.c:3763 src/cryptsetup_reencrypt.c:1631
 2601 msgid "Reduce size must be multiple of 512 bytes sector."
 2602 msgstr "Velikost zmenšení musí být násobkem 512bajtových sektorů."
 2603 
 2604 #: src/cryptsetup.c:3780
 2605 msgid "Option --priority can be only ignore/normal/prefer."
 2606 msgstr "Přepínač --priority smí mít pouze argument ignore, normal a prefer."
 2607 
 2608 #: src/cryptsetup.c:3790 src/veritysetup.c:561 src/integritysetup.c:543
 2609 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1641
 2610 msgid "Show this help message"
 2611 msgstr "Zobrazí tuto nápovědu"
 2612 
 2613 #: src/cryptsetup.c:3791 src/veritysetup.c:562 src/integritysetup.c:544
 2614 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1642
 2615 msgid "Display brief usage"
 2616 msgstr "Zobrazí stručný návod na použití"
 2617 
 2618 #: src/cryptsetup.c:3792 src/veritysetup.c:563 src/integritysetup.c:545
 2619 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1643
 2620 msgid "Print package version"
 2621 msgstr "Vypíše verzi balíku"
 2622 
 2623 #: src/cryptsetup.c:3803 src/veritysetup.c:574 src/integritysetup.c:556
 2624 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1654
 2625 msgid "Help options:"
 2626 msgstr "Přepínače nápovědy:"
 2627 
 2628 #: src/cryptsetup.c:3820 src/veritysetup.c:592 src/integritysetup.c:573
 2629 msgid "[OPTION...] <action> <action-specific>"
 2630 msgstr "[PŘEPÍNAČ…] <akce> <přepínače_akce>"
 2631 
 2632 #: src/cryptsetup.c:3829 src/veritysetup.c:601 src/integritysetup.c:584
 2633 msgid "Argument <action> missing."
 2634 msgstr "Chybí argument <akce>."
 2635 
 2636 #: src/cryptsetup.c:3899 src/veritysetup.c:632 src/integritysetup.c:615
 2637 msgid "Unknown action."
 2638 msgstr "Neznámá akce."
 2639 
 2640 #: src/cryptsetup.c:3910
 2641 msgid "Options --refresh and --test-passphrase are mutually exclusive."
 2642 msgstr "Přepínače --refresh a --test-passphrase se vzájemně vylučují."
 2643 
 2644 #: src/cryptsetup.c:3915 src/veritysetup.c:656 src/integritysetup.c:663
 2645 msgid "Options --cancel-deferred and --deferred cannot be used at the same time."
 2646 msgstr "Přepínače --cancel-deferred a --deferred se vzájemně vylučují."
 2647 
 2648 #: src/cryptsetup.c:3921
 2649 msgid "Option --shared is allowed only for open of plain device."
 2650 msgstr "Přepínač --shared je dovolen jen při úkonu otevírání zařízení plain."
 2651 
 2652 #: src/cryptsetup.c:3926
 2653 msgid "Option --persistent is not allowed with --test-passphrase."
 2654 msgstr "Přepínač --persistent není dovolen současně s --test-passphrase."
 2655 
 2656 #: src/cryptsetup.c:3931
 2657 msgid "Option --integrity-no-wipe can be used only for format action with integrity extension."
 2658 msgstr "Přepínač --integrity-no-wipe smí být použit jen při formátování s rozšířením integrity."
 2659 
 2660 #: src/cryptsetup.c:3938
 2661 msgid "Option --test-passphrase is allowed only for open of LUKS, TCRYPT and BITLK devices."
 2662 msgstr "Přepínač --test-passphrase je dovolen pouze při otevírání zařízení LUKS, TCRYPT a BITLK."
 2663 
 2664 #: src/cryptsetup.c:3950
 2665 msgid "Option --key-file takes precedence over specified key file argument."
 2666 msgstr "Přepínač --key-file má přednost před zadaným argumentem souboru s klíčem."
 2667 
 2668 #: src/cryptsetup.c:3956
 2669 msgid "Only one --key-file argument is allowed."
 2670 msgstr "Je dovolen pouze jeden argument přepínače --key-file."
 2671 
 2672 #: src/cryptsetup.c:3960 src/cryptsetup_reencrypt.c:1689
 2673 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1708
 2674 msgid "Only one of --use-[u]random options is allowed."
 2675 msgstr "Je dovolen pouze jeden z přepínačů --use-[u]random."
 2676 
 2677 #: src/cryptsetup.c:3964
 2678 msgid "Options --align-payload and --offset cannot be combined."
 2679 msgstr "Přepínače --align-payload a --offset nelze kombinovat."
 2680 
 2681 #: src/cryptsetup.c:3970
 2682 msgid "Option --skip is supported only for open of plain and loopaes devices."
 2683 msgstr "Přepínač --skip je podporován jen při otevírání zařízení plain a loopaes."
 2684 
 2685 #: src/cryptsetup.c:3976
 2686 msgid "Option --offset with open action is only supported for plain and loopaes devices."
 2687 msgstr "Při otevírání je přepínač --offset podporován jen u zařízení plain a loopaes."
 2688 
 2689 #: src/cryptsetup.c:3982
 2690 msgid "Option --tcrypt-hidden, --tcrypt-system or --tcrypt-backup is supported only for TCRYPT device."
 2691 msgstr "Přepínač --tcrypt-hidden, --tcrypt-system nebo --tcrypt-backup je podporován jen u zařízení TCRYPT."
 2692 
 2693 #: src/cryptsetup.c:3987
 2694 msgid "Option --tcrypt-hidden cannot be combined with --allow-discards."
 2695 msgstr "Přepínač --tcrypt-hidden nelze použít s přepínačem --allow-discards."
 2696 
 2697 #: src/cryptsetup.c:3992
 2698 msgid "Option --veracrypt or --disable-veracrypt is supported only for TCRYPT device type."
 2699 msgstr "Přepínače --veracrypt a --disable-veracrypt jsou podporovány jen u typu zařízení TCRYPT."
 2700 
 2701 #: src/cryptsetup.c:3997
 2702 msgid "Option --veracrypt-pim is supported only for VeraCrypt compatible devices."
 2703 msgstr "Přepínač --veracrypt-pim je podporován jen u zařízení kompatibilním s VeraCrypt."
 2704 
 2705 #: src/cryptsetup.c:4003
 2706 msgid "Option --veracrypt-query-pim is supported only for VeraCrypt compatible devices."
 2707 msgstr "Přepínač --veracrypt-query-pim je podporován jen u zařízení kompatibilním s VeraCrypt."
 2708 
 2709 #: src/cryptsetup.c:4007
 2710 msgid "The options --veracrypt-pim and --veracrypt-query-pim are mutually exclusive."
 2711 msgstr "Přepínače --veracrypt-pim a --veracrypt-query-pim se vzájemně vylučují."
 2712 
 2713 #: src/cryptsetup.c:4015 src/cryptsetup.c:4051
 2714 msgid "Keyslot specification is required."
 2715 msgstr "Je nutné určit pozici s klíčem."
 2716 
 2717 #: src/cryptsetup.c:4020 src/cryptsetup_reencrypt.c:1694
 2718 msgid "Password-based key derivation function (PBKDF) can be only pbkdf2 or argon2i/argon2id."
 2719 msgstr "Funkce pro odvození klíče na základě hesla (PBKDF) smí být pouze pbkdf2 nebo argon2i/argon2id."
 2720 
 2721 #: src/cryptsetup.c:4025 src/cryptsetup_reencrypt.c:1699
 2722 msgid "PBKDF forced iterations cannot be combined with iteration time option."
 2723 msgstr "Vynucené iterace PBKDF nelze kombinovat s volnou doby iterací."
 2724 
 2725 #: src/cryptsetup.c:4032
 2726 msgid "Sector size option with open action is supported only for plain devices."
 2727 msgstr "Otevírání s přepínačem velikosti sektoru je podporován jen u zařízení plain."
 2728 
 2729 # FIXME: "Large IV sectors" should read "IV large sectors".
 2730 #: src/cryptsetup.c:4039
 2731 msgid "Large IV sectors option is supported only for opening plain type device with sector size larger than 512 bytes."
 2732 msgstr "Volba inicializačního vektoru s velkými sektory je podporována jen při otevírání zařízení typu plain s velikostí sektoru větší než 512 bajtů."
 2733 
 2734 #: src/cryptsetup.c:4045
 2735 msgid "Key size is required with --unbound option."
 2736 msgstr "Přepínač --unbound vyžaduje velikost klíče."
 2737 
 2738 #: src/cryptsetup.c:4061
 2739 msgid "LUKS2 decryption requires option --header."
 2740 msgstr "Dešifrování LUKS2 vyžaduje přepínač --header."
 2741 
 2742 #: src/cryptsetup.c:4065
 2743 msgid "Options --reduce-device-size and --data-size cannot be combined."
 2744 msgstr "Přepínače --reduce-device-size a --data-size nelze kombinovat."
 2745 
 2746 #: src/cryptsetup.c:4069
 2747 msgid "Options --device-size and --size cannot be combined."
 2748 msgstr "Přepínače --device-size a --size nelze kombinovat."
 2749 
 2750 #: src/cryptsetup.c:4073
 2751 msgid "Options --keyslot-cipher and --keyslot-key-size must be used together."
 2752 msgstr "Přepínače --keyslot-cipher a --keyslot-key-size musí být použity spolu."
 2753 
 2754 #: src/cryptsetup.c:4077
 2755 msgid "No action taken. Invoked with --test-args option.\n"
 2756 msgstr "Žádný úkon nebude proveden. Zavoláno s přepínačem --test-args.\n"
 2757 
 2758 #: src/cryptsetup.c:4089
 2759 msgid "Invalid token action."
 2760 msgstr "Neplatná operace tokenu."
 2761 
 2762 #: src/cryptsetup.c:4094
 2763 msgid "--key-description parameter is mandatory for token add action."
 2764 msgstr "Parametr --key-description je při přidávání tokenu povinný."
 2765 
 2766 #: src/cryptsetup.c:4100
 2767 msgid "Action requires specific token. Use --token-id parameter."
 2768 msgstr "Akce vyžaduje určitý token. Použijte parametr --token-id."
 2769 
 2770 #: src/cryptsetup.c:4111
 2771 msgid "Cannot disable metadata locking."
 2772 msgstr "Zamykání metadata nelze vypnout."
 2773 
 2774 #: src/veritysetup.c:54
 2775 msgid "Invalid salt string specified."
 2776 msgstr "Zadán neplatný řetězec se solí."
 2777 
 2778 #: src/veritysetup.c:87
 2779 #, c-format
 2780 msgid "Cannot create hash image %s for writing."
 2781 msgstr "Nelze vytvořit obraz hašů %s určený k zápisu."
 2782 
 2783 #: src/veritysetup.c:97
 2784 #, c-format
 2785 msgid "Cannot create FEC image %s for writing."
 2786 msgstr "Nelze vytvořit obraz FEC %s určený k zápisu."
 2787 
 2788 #: src/veritysetup.c:136
 2789 #, c-format
 2790 msgid "Cannot create root hash file %s for writing."
 2791 msgstr "Nelze vytvořit soubor %s s kořenovým hašem určený k zápisu."
 2792 
 2793 #: src/veritysetup.c:143
 2794 #, c-format
 2795 msgid "Cannot write to root hash file %s."
 2796 msgstr "Do souboru %s s kořenovým hašem nelze zapsat."
 2797 
 2798 #: src/veritysetup.c:210 src/veritysetup.c:227
 2799 #, c-format
 2800 msgid "Cannot read root hash file %s."
 2801 msgstr "Soubor %s s kořenovým hašem nelze vytvořit."
 2802 
 2803 #: src/veritysetup.c:215
 2804 #, c-format
 2805 msgid "Invalid root hash file %s."
 2806 msgstr "Neplatný soubor %s s kořenovým hašem."
 2807 
 2808 #: src/veritysetup.c:236
 2809 msgid "Invalid root hash string specified."
 2810 msgstr "Zadán neplatný řetězec s kořenovým hašem."
 2811 
 2812 #: src/veritysetup.c:244
 2813 #, c-format
 2814 msgid "Invalid signature file %s."
 2815 msgstr "Neplatné soubor s podpisem %s."
 2816 
 2817 #: src/veritysetup.c:251
 2818 #, c-format
 2819 msgid "Cannot read signature file %s."
 2820 msgstr "Soubor s podpisem %s nelze číst."
 2821 
 2822 #: src/veritysetup.c:274 src/veritysetup.c:288
 2823 msgid "Command requires <root_hash> or --root-hash-file option as argument."
 2824 msgstr "Příkaz vyžaduje argument <kořenový_haš> nebo přepínač --root-hash-file."
 2825 
 2826 #: src/veritysetup.c:478
 2827 msgid "<data_device> <hash_device>"
 2828 msgstr "<zařízení_dat> <zařízení_hašů>"
 2829 
 2830 #: src/veritysetup.c:478 src/integritysetup.c:445
 2831 msgid "format device"
 2832 msgstr "naformátuje zařízení"
 2833 
 2834 #: src/veritysetup.c:479
 2835 msgid "<data_device> <hash_device> [<root_hash>]"
 2836 msgstr "<zařízení_dat> <zařízení_hašů> [<kořenový_haš>]"
 2837 
 2838 #: src/veritysetup.c:479
 2839 msgid "verify device"
 2840 msgstr "ověří zařízení"
 2841 
 2842 #: src/veritysetup.c:480
 2843 msgid "<data_device> <name> <hash_device> [<root_hash>]"
 2844 msgstr "<zařízení_dat> <název> <zařízení_hašů> [<kořenový_haš>]"
 2845 
 2846 #: src/veritysetup.c:482 src/integritysetup.c:448
 2847 msgid "show active device status"
 2848 msgstr "zobrazí stav aktivního zařízení"
 2849 
 2850 #: src/veritysetup.c:483
 2851 msgid "<hash_device>"
 2852 msgstr "<zařízení_hašů>"
 2853 
 2854 #: src/veritysetup.c:483 src/integritysetup.c:449
 2855 msgid "show on-disk information"
 2856 msgstr "zobrazí údaje z disku"
 2857 
 2858 #: src/veritysetup.c:502
 2859 #, c-format
 2860 msgid ""
 2861 "\n"
 2862 "<name> is the device to create under %s\n"
 2863 "<data_device> is the data device\n"
 2864 "<hash_device> is the device containing verification data\n"
 2865 "<root_hash> hash of the root node on <hash_device>\n"
 2866 msgstr ""
 2867 "\n"
 2868 "<název> je zařízení, které bude vytvořeno pod %s\n"
 2869 "<zařízení_dat> je datové zařízení\n"
 2870 "<zařízení_hašů> je zařízení obsahující ověřovací data\n"
 2871 "<kořenový_haš> haš kořenového uzlu na <zařízení_hašů>\n"
 2872 
 2873 #: src/veritysetup.c:509
 2874 #, c-format
 2875 msgid ""
 2876 "\n"
 2877 "Default compiled-in dm-verity parameters:\n"
 2878 "\tHash: %s, Data block (bytes): %u, Hash block (bytes): %u, Salt size: %u, Hash format: %u\n"
 2879 msgstr ""
 2880 "\n"
 2881 "Výchozí zakompilované parametry dm-verity:\n"
 2882 "\tHaš: %s, Datový blok (bajty): %u, Blok hašů (bajty): %u, Velikost soli: %u, Formát haše: %u\n"
 2883 
 2884 #: src/veritysetup.c:646
 2885 msgid "Option --ignore-corruption and --restart-on-corruption cannot be used together."
 2886 msgstr "Přepínače --ignore-corruption a --restart-on-corruption nelze použít najednou."
 2887 
 2888 #: src/veritysetup.c:651
 2889 msgid "Option --panic-on-corruption and --restart-on-corruption cannot be used together."
 2890 msgstr "Přepínač --panic-on-corruption a --restart-on-corruption nelze použít najednou."
 2891 
 2892 #: src/integritysetup.c:201
 2893 #, c-format
 2894 msgid "Formatted with tag size %u, internal integrity %s.\n"
 2895 msgstr "Formátováno s velikostí značky %u, vnitřní integrita %s.\n"
 2896 
 2897 #: src/integritysetup.c:445 src/integritysetup.c:449
 2898 msgid "<integrity_device>"
 2899 msgstr "<zařízení_s_daty_integrity>"
 2900 
 2901 #: src/integritysetup.c:446
 2902 msgid "<integrity_device> <name>"
 2903 msgstr "<zařízení_s_daty_integrity> <název>"
 2904 
 2905 #: src/integritysetup.c:468
 2906 #, c-format
 2907 msgid ""
 2908 "\n"
 2909 "<name> is the device to create under %s\n"
 2910 "<integrity_device> is the device containing data with integrity tags\n"
 2911 msgstr ""
 2912 "\n"
 2913 "<název> je zařízení, které bude vytvořeno pod %s\n"
 2914 "<zařízení_s_daty_integrity> je zařízení obsahující data se značkami integrity\n"
 2915 
 2916 #: src/integritysetup.c:473
 2917 #, c-format
 2918 msgid ""
 2919 "\n"
 2920 "Default compiled-in dm-integrity parameters:\n"
 2921 "\tChecksum algorithm: %s\n"
 2922 "\tMaximum keyfile size: %dkB\n"
 2923 msgstr ""
 2924 "\n"
 2925 "Výchozí zakompilované parametry dm-integrity:\n"
 2926 "\tAlgoritmus kontrolního součtu: %s\n"
 2927 "\tMaximální velikost souboru s klíčem: %d kB\n"
 2928 
 2929 # TODO: Pluralize
 2930 #: src/integritysetup.c:530
 2931 #, c-format
 2932 msgid "Invalid --%s size. Maximum is %u bytes."
 2933 msgstr "Neplatná velikost --%s. Maximální je %u bajtů."
 2934 
 2935 #: src/integritysetup.c:628
 2936 msgid "Both key file and key size options must be specified."
 2937 msgstr "Musí být zadány oba přepínače pro soubor s klíčem a velikostí klíče."
 2938 
 2939 #: src/integritysetup.c:632
 2940 msgid "Both journal integrity key file and key size options must be specified."
 2941 msgstr "Musí být zadány oba přepínače pro soubor s klíčem žurnálu a velikostí klíče."
 2942 
 2943 #: src/integritysetup.c:635
 2944 msgid "Journal integrity algorithm must be specified if journal integrity key is used."
 2945 msgstr "Je-li použit klíč integrity žurnálu, musí být zadán algoritmus integrity žurnálu."
 2946 
 2947 #: src/integritysetup.c:639
 2948 msgid "Both journal encryption key file and key size options must be specified."
 2949 msgstr "Musí být zadány oba přepínače pro soubor s šifrovacím klíčem žurnálu a velikostí klíče."
 2950 
 2951 #: src/integritysetup.c:642
 2952 msgid "Journal encryption algorithm must be specified if journal encryption key is used."
 2953 msgstr "Je-li použit šifrovací klíč žurnálu, musí být zadán algoritmus šifrování žurnálu."
 2954 
 2955 #: src/integritysetup.c:646
 2956 msgid "Recovery and bitmap mode options are mutually exclusive."
 2957 msgstr "Přepínače režimu bitmapy a obnovení se vzájemně vylučují."
 2958 
 2959 #: src/integritysetup.c:653
 2960 msgid "Journal options cannot be used in bitmap mode."
 2961 msgstr "Přepínače žurnálu nelze použití spolu s režimem bitmapy."
 2962 
 2963 #: src/integritysetup.c:658
 2964 msgid "Bitmap options can be used only in bitmap mode."
 2965 msgstr "Přepínače bitmapy lze použít jen při režimu bitmapy."
 2966 
 2967 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:149
 2968 msgid "Reencryption already in-progress."
 2969 msgstr "Přešifrování již probíhá."
 2970 
 2971 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:185
 2972 #, c-format
 2973 msgid "Cannot exclusively open %s, device in use."
 2974 msgstr "Zařízení %s nelze výlučně otevřít. Zařízení se používá."
 2975 
 2976 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:199 src/cryptsetup_reencrypt.c:1120
 2977 msgid "Allocation of aligned memory failed."
 2978 msgstr "Alokace zarovnané paměti se nezdařila."
 2979 
 2980 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:206
 2981 #, c-format
 2982 msgid "Cannot read device %s."
 2983 msgstr "Ze zařízení %s nelze číst."
 2984 
 2985 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:217
 2986 #, c-format
 2987 msgid "Marking LUKS1 device %s unusable."
 2988 msgstr "LUKS1 zařízení %s se označuje za nepoužitelné."
 2989 
 2990 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:221
 2991 #, c-format
 2992 msgid "Setting LUKS2 offline reencrypt flag on device %s."
 2993 msgstr "Na zařízení %s se nastavuje příznak offline přešifrování."
 2994 
 2995 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:238
 2996 #, c-format
 2997 msgid "Cannot write device %s."
 2998 msgstr "Zařízení %s není možné zapsat."
 2999 
 3000 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:286
 3001 msgid "Cannot write reencryption log file."
 3002 msgstr "Nelze zapsat soubor s protokolem přešifrování."
 3003 
 3004 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:342
 3005 msgid "Cannot read reencryption log file."
 3006 msgstr "Soubor s protokolem přešifrování nelze načíst."
 3007 
 3008 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:353
 3009 msgid "Wrong log format."
 3010 msgstr "Chybný formát protokolu."
 3011 
 3012 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:380
 3013 #, c-format
 3014 msgid "Log file %s exists, resuming reencryption.\n"
 3015 msgstr "Soubor s protokolem %s existuje, pokračuje se v přerušeném přešifrování.\n"
 3016 
 3017 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:429
 3018 msgid "Activating temporary device using old LUKS header."
 3019 msgstr "Aktivuje se dočasné zařízení za pomoci staré hlavičky LUKS."
 3020 
 3021 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:439
 3022 msgid "Activating temporary device using new LUKS header."
 3023 msgstr "Aktivuje se dočasné zařízení za pomoci nové hlavičky LUKS."
 3024 
 3025 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:449
 3026 msgid "Activation of temporary devices failed."
 3027 msgstr "Aktivace dočasných zařízení selhala."
 3028 
 3029 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:536
 3030 msgid "Failed to set data offset."
 3031 msgstr "Nastavení polohy dat selhalo."
 3032 
 3033 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:542
 3034 msgid "Failed to set metadata size."
 3035 msgstr "Nastavení velikosti metadat selhalo."
 3036 
 3037 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:550
 3038 #, c-format
 3039 msgid "New LUKS header for device %s created."
 3040 msgstr "Byla vytvořena nová hlavička LUKS zařízení %s."
 3041 
 3042 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:610
 3043 #, c-format
 3044 msgid "This version of cryptsetup-reencrypt can't handle new internal token type %s."
 3045 msgstr "Tato verze cryptsetup-reencrypt neumí zacházet s novým vnitřním druhem tokenů %s."
 3046 
 3047 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:632
 3048 msgid "Failed to read activation flags from backup header."
 3049 msgstr "Přečtení příznaků pro aktivaci ze záložní hlavičky selhalo."
 3050 
 3051 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:636
 3052 msgid "Failed to write activation flags to new header."
 3053 msgstr "Zápis příznaků pro aktivaci do nové hlavičky selhal."
 3054 
 3055 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:640 src/cryptsetup_reencrypt.c:644
 3056 msgid "Failed to read requirements from backup header."
 3057 msgstr "Čtení požadavků ze záložní hlavičky selhalo."
 3058 
 3059 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:682
 3060 #, c-format
 3061 msgid "%s header backup of device %s created."
 3062 msgstr "Záloha hlavičky %s zařízení %s byla vytvořena."
 3063 
 3064 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:745
 3065 msgid "Creation of LUKS backup headers failed."
 3066 msgstr "Záložní hlavičky LUKS se nepodařilo vytvořit."
 3067 
 3068 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:878
 3069 #, c-format
 3070 msgid "Cannot restore %s header on device %s."
 3071 msgstr "Hlavičku %s na zařízení %s nelze obnovit."
 3072 
 3073 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:880
 3074 #, c-format
 3075 msgid "%s header on device %s restored."
 3076 msgstr "Hlavička %s na zařízení %s byla obnovena."
 3077 
 3078 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1092 src/cryptsetup_reencrypt.c:1098
 3079 msgid "Cannot open temporary LUKS device."
 3080 msgstr "Nelze otevřít dočasné zařízení LUKS."
 3081 
 3082 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1103 src/cryptsetup_reencrypt.c:1108
 3083 msgid "Cannot get device size."
 3084 msgstr "Velikost zařízení nelze zjistit."
 3085 
 3086 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1143
 3087 msgid "IO error during reencryption."
 3088 msgstr "Chyba vstupu/výstupu během přešifrování."
 3089 
 3090 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1174
 3091 msgid "Provided UUID is invalid."
 3092 msgstr "Poskytnuté UUID není platné."
 3093 
 3094 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1408
 3095 msgid "Cannot open reencryption log file."
 3096 msgstr "Nelze otevřít soubor s protokolem přešifrování."
 3097 
 3098 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1414
 3099 msgid "No decryption in progress, provided UUID can be used only to resume suspended decryption process."
 3100 msgstr "Žádné dešifrování není rozpracované. Poskytnuté UUID lze použít jen k dokončení pozastaveného procesu dešifrování."
 3101 
 3102 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1489
 3103 #, c-format
 3104 msgid "Changed pbkdf parameters in keyslot %i."
 3105 msgstr "Parametry PBKDF pro pozici klíče %i změněny."
 3106 
 3107 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1614
 3108 msgid "Only values between 1 MiB and 64 MiB allowed for reencryption block size."
 3109 msgstr "Velikost bloku při přešifrování může nabývat hodnot pouze mezi 1 a 64 MiB."
 3110 
 3111 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1628
 3112 msgid "Maximum device reduce size is 64 MiB."
 3113 msgstr "Maximální velikost zmenšení zařízení je 64 MiB."
 3114 
 3115 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1669
 3116 msgid "[OPTION...] <device>"
 3117 msgstr "[PŘEPÍNAČ…] <zařízení>"
 3118 
 3119 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1677
 3120 #, c-format
 3121 msgid "Reencryption will change: %s%s%s%s%s%s."
 3122 msgstr "Přešifrování změní: %s%s%s%s%s%s."
 3123 
 3124 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1678
 3125 msgid "volume key"
 3126 msgstr "klíč svazku"
 3127 
 3128 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1680
 3129 msgid "set hash to "
 3130 msgstr "nastaví haš na "
 3131 
 3132 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1681
 3133 msgid ", set cipher to "
 3134 msgstr ", nastaví šifru na "
 3135 
 3136 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1685
 3137 msgid "Argument required."
 3138 msgstr "Vyžadován argument."
 3139 
 3140 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1712
 3141 msgid "Option --new must be used together with --reduce-device-size or --header."
 3142 msgstr "Přepínač --new musí být použit spolu s --reduce-device-size nebo --header."
 3143 
 3144 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1716
 3145 msgid "Option --keep-key can be used only with --hash, --iter-time or --pbkdf-force-iterations."
 3146 msgstr "Přepínač --keep-key lze použít jen s přepínači --hash, --iter-time nebo --pbkdf-force-iterations."
 3147 
 3148 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1720
 3149 msgid "Option --new cannot be used together with --decrypt."
 3150 msgstr "Přepínač --new nelze být použit spolu s --decrypt."
 3151 
 3152 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1726
 3153 msgid "Option --decrypt is incompatible with specified parameters."
 3154 msgstr "Přepínač --decrypt se neslučuje se zadanými parametry."
 3155 
 3156 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1730
 3157 msgid "Option --uuid is allowed only together with --decrypt."
 3158 msgstr "Přepínač --uuid lze použít jen spolu s přepínačem --decrypt."
 3159 
 3160 #: src/cryptsetup_reencrypt.c:1734
 3161 msgid "Invalid luks type. Use one of these: 'luks', 'luks1' or 'luks2'."
 3162 msgstr "Neplatný druh LUKS. Použijte jeden z: „luks“, „luks1“ nebo „luks2“"
 3163 
 3164 #: src/utils_tools.c:119
 3165 msgid ""
 3166 "\n"
 3167 "WARNING!\n"
 3168 "========\n"
 3169 msgstr ""
 3170 "\n"
 3171 "POZOR!\n"
 3172 "======\n"
 3173 
 3174 #. TRANSLATORS: User must type "YES" (in capital letters), do not translate this word.
 3175 #: src/utils_tools.c:121
 3176 #, c-format
 3177 msgid ""
 3178 "%s\n"
 3179 "\n"
 3180 "Are you sure? (Type 'yes' in capital letters): "
 3181 msgstr ""
 3182 "%s\n"
 3183 "\n"
 3184 "Jste si jisti? (Napište „yes“ velkými písmeny): "
 3185 
 3186 #: src/utils_tools.c:127
 3187 msgid "Error reading response from terminal."
 3188 msgstr "Chyba při čtení odpovědi z terminálu."
 3189 
 3190 #: src/utils_tools.c:159
 3191 msgid "Command successful."
 3192 msgstr "Příkaz úspěšně vykonán."
 3193 
 3194 #: src/utils_tools.c:167
 3195 msgid "wrong or missing parameters"
 3196 msgstr "špatné nebo chybějící parametry"
 3197 
 3198 #: src/utils_tools.c:169
 3199 msgid "no permission or bad passphrase"
 3200 msgstr "žádné oprávnění nebo chybné heslo"
 3201 
 3202 #: src/utils_tools.c:171
 3203 msgid "out of memory"
 3204 msgstr "nedostatek paměti"
 3205 
 3206 #: src/utils_tools.c:173
 3207 msgid "wrong device or file specified"
 3208 msgstr "zadáno špatné zařízení nebo soubor"
 3209 
 3210 #: src/utils_tools.c:175
 3211 msgid "device already exists or device is busy"
 3212 msgstr "zařízení již existuje nebo zařízení je zaneprázdněno"
 3213 
 3214 #: src/utils_tools.c:177
 3215 msgid "unknown error"
 3216 msgstr "neznámá chyba"
 3217 
 3218 #: src/utils_tools.c:179
 3219 #, c-format
 3220 msgid "Command failed with code %i (%s)."
 3221 msgstr "Příkaz selhal s kódem %i (%s)."
 3222 
 3223 #: src/utils_tools.c:257
 3224 #, c-format
 3225 msgid "Key slot %i created."
 3226 msgstr "Pozice klíče %i vytvořena."
 3227 
 3228 #: src/utils_tools.c:259
 3229 #, c-format
 3230 msgid "Key slot %i unlocked."
 3231 msgstr "Pozice klíče %i odemknuta."
 3232 
 3233 #: src/utils_tools.c:261
 3234 #, c-format
 3235 msgid "Key slot %i removed."
 3236 msgstr "Pozice klíče %i odemknuta."
 3237 
 3238 #: src/utils_tools.c:270
 3239 #, c-format
 3240 msgid "Token %i created."
 3241 msgstr "Token %i vytvořen."
 3242 
 3243 #: src/utils_tools.c:272
 3244 #, c-format
 3245 msgid "Token %i removed."
 3246 msgstr "Token %i se odstraněn."
 3247 
 3248 #: src/utils_tools.c:282
 3249 msgid "No token could be unlocked with this PIN."
 3250 msgstr "Tímto PIN nebylo možné odemknou žádný token."
 3251 
 3252 #: src/utils_tools.c:284
 3253 #, c-format
 3254 msgid "Token %i requires PIN."
 3255 msgstr "Token %i vyžaduje PIN."
 3256 
 3257 #: src/utils_tools.c:286
 3258 #, c-format
 3259 msgid "Token (type %s) requires PIN."
 3260 msgstr "Token (druh %s) vyžaduje PIN."
 3261 
 3262 #: src/utils_tools.c:289
 3263 #, c-format
 3264 msgid "Token %i cannot unlock assigned keyslot(s) (wrong keyslot passphrase)."
 3265 msgstr "Token %i nedokáže odemknout přiřazené pozice s klíči (chybné heslo pozice)."
 3266 
 3267 #: src/utils_tools.c:291
 3268 #, c-format
 3269 msgid "Token (type %s) cannot unlock assigned keyslot(s) (wrong keyslot passphrase)."
 3270 msgstr "Token (druh %s) nedokáže odemknout přiřazené pozice s klíči (chybné heslo pozice)."
 3271 
 3272 #: src/utils_tools.c:294
 3273 #, c-format
 3274 msgid "Token %i requires additional missing resource."
 3275 msgstr "Token %i vyžaduje dodatečné chybějící zdroje."
 3276 
 3277 #: src/utils_tools.c:296
 3278 #, c-format
 3279 msgid "Token (type %s) requires additional missing resource."
 3280 msgstr "Token (druh %s) vyžaduje dodatečné chybějící zdroje."
 3281 
 3282 #: src/utils_tools.c:299
 3283 #, c-format
 3284 msgid "No usable token (type %s) is available."
 3285 msgstr "Žádný token (druhu %s) není dostupný."
 3286 
 3287 #: src/utils_tools.c:301
 3288 msgid "No usable token is available."
 3289 msgstr "Není dostupný žádný použitelný token."
 3290 
 3291 #: src/utils_tools.c:463
 3292 msgid ""
 3293 "\n"
 3294 "Wipe interrupted."
 3295 msgstr ""
 3296 "\n"
 3297 "Výmaz přerušen."
 3298 
 3299 #: src/utils_tools.c:492
 3300 msgid ""
 3301 "\n"
 3302 "Reencryption interrupted."
 3303 msgstr ""
 3304 "\n"
 3305 "Přešifrování přerušeno."
 3306 
 3307 #: src/utils_tools.c:511
 3308 #, c-format
 3309 msgid "Cannot read keyfile %s."
 3310 msgstr "Soubor s klíčem %s nelze číst."
 3311 
 3312 # FIXME: Pluralize
 3313 #: src/utils_tools.c:516
 3314 #, c-format
 3315 msgid "Cannot read %d bytes from keyfile %s."
 3316 msgstr "Ze souboru s klíčem %2$s nelze přečíst %1$d bajtů."
 3317 
 3318 #: src/utils_tools.c:541
 3319 #, c-format
 3320 msgid "Cannot open keyfile %s for write."
 3321 msgstr "Soubor s klíčem %s nelze otevřít pro zápis."
 3322 
 3323 #: src/utils_tools.c:548
 3324 #, c-format
 3325 msgid "Cannot write to keyfile %s."
 3326 msgstr "Do souboru s klíčem %s nelze zapsat."
 3327 
 3328 #: src/utils_password.c:41 src/utils_password.c:74
 3329 #, c-format
 3330 msgid "Cannot check password quality: %s"
 3331 msgstr "Odolnost hesla nelze prověřit: %s"
 3332 
 3333 #: src/utils_password.c:49
 3334 #, c-format
 3335 msgid ""
 3336 "Password quality check failed:\n"
 3337 " %s"
 3338 msgstr ""
 3339 "Kontrola odolnosti hesla selhala:\n"
 3340 " %s"
 3341 
 3342 #: src/utils_password.c:81
 3343 #, c-format
 3344 msgid "Password quality check failed: Bad passphrase (%s)"
 3345 msgstr "Kontrola odolnosti hesla selhala: Špatné heslo (%s)"
 3346 
 3347 #: src/utils_password.c:224 src/utils_password.c:238
 3348 msgid "Error reading passphrase from terminal."
 3349 msgstr "Chyba při čtení hesla z terminálu."
 3350 
 3351 #: src/utils_password.c:236
 3352 msgid "Verify passphrase: "
 3353 msgstr "Ověřte heslo: "
 3354 
 3355 #: src/utils_password.c:243
 3356 msgid "Passphrases do not match."
 3357 msgstr "Hesla se neshodují."
 3358 
 3359 #: src/utils_password.c:280
 3360 msgid "Cannot use offset with terminal input."
 3361 msgstr "Ve vstupu z terminálu nelze měnit polohu."
 3362 
 3363 #: src/utils_password.c:283
 3364 #, c-format
 3365 msgid "Enter passphrase: "
 3366 msgstr "Zadejte heslo: "
 3367 
 3368 #: src/utils_password.c:286
 3369 #, c-format
 3370 msgid "Enter passphrase for %s: "
 3371 msgstr "Zadejte heslo pro %s: "
 3372 
 3373 #: src/utils_password.c:317
 3374 msgid "No key available with this passphrase."
 3375 msgstr "S tímto heslem není dostupný žádný klíč."
 3376 
 3377 #: src/utils_password.c:319
 3378 msgid "No usable keyslot is available."
 3379 msgstr "Nejsou dostupné žádné použitelné pozice s klíči."
 3380 
 3381 #: src/utils_luks2.c:47
 3382 #, c-format
 3383 msgid "Failed to open file %s in read-only mode."
 3384 msgstr "Soubor %s se nepodařilo otevřít pouze pro čtení."
 3385 
 3386 #: src/utils_luks2.c:60
 3387 msgid "Provide valid LUKS2 token JSON:\n"
 3388 msgstr "Poskytněte JSON s platným tokenem LUKS2:\n"
 3389 
 3390 #: src/utils_luks2.c:67
 3391 msgid "Failed to read JSON file."
 3392 msgstr "Soubor s dokumentem JSON se nepodařilo přečíst."
 3393 
 3394 #: src/utils_luks2.c:72
 3395 msgid ""
 3396 "\n"
 3397 "Read interrupted."
 3398 msgstr ""
 3399 "\n"
 3400 "Čtení přerušeno."
 3401 
 3402 #: src/utils_luks2.c:113
 3403 #, c-format
 3404 msgid "Failed to open file %s in write mode."
 3405 msgstr "Otevření souboru %s pro zápis selhalo."
 3406 
 3407 #: src/utils_luks2.c:122
 3408 msgid ""
 3409 "\n"
 3410 "Write interrupted."
 3411 msgstr ""
 3412 "\n"
 3413 "Zápis přerušen."
 3414 
 3415 #: src/utils_luks2.c:126
 3416 msgid "Failed to write JSON file."
 3417 msgstr "Zapsaní souboru s dokumentem JSON selhalo."
 3418 
 3419 #: src/utils_blockdev.c:192
 3420 #, c-format
 3421 msgid "WARNING: Device %s already contains a '%s' partition signature.\n"
 3422 msgstr "POZOR: Zařízení %s již obsahuje vzorec oddílu „%s“.\n"
 3423 
 3424 #: src/utils_blockdev.c:200
 3425 #, c-format
 3426 msgid "WARNING: Device %s already contains a '%s' superblock signature.\n"
 3427 msgstr "POZOR: Zařízení %s již obsahuje vzorec superbloku „%s“.\n"
 3428 
 3429 #: src/utils_blockdev.c:221 src/utils_blockdev.c:285
 3430 msgid "Failed to initialize device signature probes."
 3431 msgstr "Sondu vzorců zařízení se nepodařilo inicializovat."
 3432 
 3433 #: src/utils_blockdev.c:265
 3434 #, c-format
 3435 msgid "Failed to stat device %s."
 3436 msgstr "O zařízení %s nebylo možné zjistit údaje."
 3437 
 3438 #: src/utils_blockdev.c:278
 3439 #, c-format
 3440 msgid "Device %s is in use. Cannot proceed with format operation."
 3441 msgstr "Zařízení %s se používá. K formátování nelze přikročit."
 3442 
 3443 #: src/utils_blockdev.c:280
 3444 #, c-format
 3445 msgid "Failed to open file %s in read/write mode."
 3446 msgstr "Soubor %s nebylo možné otevřít pro čtení i zápis."
 3447 
 3448 #: src/utils_blockdev.c:294
 3449 #, c-format
 3450 msgid "Existing '%s' partition signature on device %s will be wiped."
 3451 msgstr "Existující vzorec oddílu „%s“ na zařízení %s bude vymazán."
 3452 
 3453 #: src/utils_blockdev.c:297
 3454 #, c-format
 3455 msgid "Existing '%s' superblock signature on device %s will be wiped."
 3456 msgstr "Existující vzorec superbloku „%s“ na zařízení %s bude vymazán."
 3457 
 3458 #: src/utils_blockdev.c:300
 3459 msgid "Failed to wipe device signature."
 3460 msgstr "Odstranění vzorce ze zařízení selhalo."
 3461 
 3462 #: src/utils_blockdev.c:307
 3463 #, c-format
 3464 msgid "Failed to probe device %s for a signature."
 3465 msgstr "Otestování zařízení %s na vzorce selhalo."
 3466 
 3467 #: src/utils_args.c:65
 3468 #, c-format
 3469 msgid "Invalid size specification in parameter --%s."
 3470 msgstr "Zadána neplatná velikost v parametru --%s."
 3471 
 3472 #: src/utils_args.c:121
 3473 #, c-format
 3474 msgid "Option --%s is not allowed with %s action."
 3475 msgstr "Přepínač --%s není dovolen s akcí %s."
 3476 
 3477 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:108
 3478 msgid "Failed to write ssh token json."
 3479 msgstr "Zapsaní dokumentu JSON pro token SSH selhalo."
 3480 
 3481 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:126
 3482 msgid ""
 3483 "Experimental cryptsetup plugin for unlocking LUKS2 devices with token connected to an SSH server\vThis plugin currently allows only adding a token to an existing key slot.\n"
 3484 "\n"
 3485 "Specified SSH server must contain a key file on the specified path with a passphrase for an existing key slot on the device.\n"
 3486 "Provided credentials will be used by cryptsetup to get the password when opening the device using the token.\n"
 3487 "\n"
 3488 "Note: The information provided when adding the token (SSH server address, user and paths) will be stored in the LUKS2 header in plaintext."
 3489 msgstr ""
 3490 "Pokusný modul do cryptsetupu pro odemykání zařízení LUKS2 pomocí tokenu připojeného k serveru SSH\vV současnosti tento modul umožňuje pouze přidání tokenu k existující pozici s klíčem.\n"
 3491 "\n"
 3492 "Zadaný SSH server musí obsahovat na zadané cestě soubor s heslem pro existující pozici klíče v zařízení.\n"
 3493 "Zadané přihlašovací údaje použije cryptsetup pro získání hesla, až bude otevírat zařízení pomocí tokenu.\n"
 3494 "\n"
 3495 "Poznámka: Údaje poskytnuté při přidávání tokenu (adresa SSH serveru, uživatel a cesta) budou uloženy do hlavičky LUKS2 v nešifrované podobě."
 3496 
 3497 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:136
 3498 msgid "<action> <device>"
 3499 msgstr "<akce> <zařízení>"
 3500 
 3501 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:139
 3502 msgid "Options for the 'add' action:"
 3503 msgstr "Přepínače pro akci „add“:"
 3504 
 3505 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:140
 3506 msgid "IP address/URL of the remote server for this token"
 3507 msgstr "IP adresa / URL vzdáleného serveru pro tento token"
 3508 
 3509 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:141
 3510 msgid "Username used for the remote server"
 3511 msgstr "Uživatelské jméno ke vzdálenému serveru"
 3512 
 3513 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:142
 3514 msgid "Path to the key file on the remote server"
 3515 msgstr "Cesta k souboru s klíčem na vzdáleném serveru"
 3516 
 3517 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:143
 3518 msgid "Path to the SSH key for connecting to the remote server"
 3519 msgstr "Cesta ke klíči SSH pro připojení ke vzdálenému serveru"
 3520 
 3521 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:144
 3522 msgid "Keyslot to assign the token to. If not specified, token will be assigned to the first keyslot matching provided passphrase."
 3523 msgstr "Pozice klíče, ke které se má přiřadit token. Nebude-li určeno, token bude přiřazen k první pozici odpovídající poskytnutému heslu."
 3524 
 3525 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:146
 3526 msgid "Generic options:"
 3527 msgstr "Obecné přepínače:"
 3528 
 3529 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:147
 3530 msgid "Shows more detailed error messages"
 3531 msgstr "Zobrazuje podrobnější chybové hlášky"
 3532 
 3533 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:148
 3534 msgid "Show debug messages"
 3535 msgstr "Zobrazuje ladicí hlášky"
 3536 
 3537 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:149
 3538 msgid "Show debug messages including JSON metadata"
 3539 msgstr "Zobrazuje ladicí hlášky včetně metadat JSON"
 3540 
 3541 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:260
 3542 msgid "Failed to open and import private key:\n"
 3543 msgstr "Otevření a import soukromého klíče selhalo:\n"
 3544 
 3545 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:264
 3546 msgid "Failed to import private key (password protected?).\n"
 3547 msgstr "Import soukromého klíče selhal (chráněný heslem?).\n"
 3548 
 3549 #. TRANSLATORS: SSH credentials prompt, e.g. "user@server's password: "
 3550 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:266
 3551 #, c-format
 3552 msgid "%s@%s's password: "
 3553 msgstr "Heslo pro %s@%s: "
 3554 
 3555 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:355
 3556 #, c-format
 3557 msgid "Failed to parse arguments.\n"
 3558 msgstr "Rozbor argumentů selhal.\n"
 3559 
 3560 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:366
 3561 #, c-format
 3562 msgid "An action must be specified\n"
 3563 msgstr "Je třeba zadat akci\n"
 3564 
 3565 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:372
 3566 #, c-format
 3567 msgid "Device must be specified for '%s' action.\n"
 3568 msgstr "Pro akci „%s“ je třeba zadat zařízení.\n"
 3569 
 3570 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:377
 3571 #, c-format
 3572 msgid "SSH server must be specified for '%s' action.\n"
 3573 msgstr "Pro akci „%s“ je třeba zadat SSH server.\n"
 3574 
 3575 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:382
 3576 #, c-format
 3577 msgid "SSH user must be specified for '%s' action.\n"
 3578 msgstr "Pro akci „%s“ je třeba zadat uživatele SSH.\n"
 3579 
 3580 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:387
 3581 #, c-format
 3582 msgid "SSH path must be specified for '%s' action.\n"
 3583 msgstr "Pro akci „%s“ je třeba zadat SSH cestu.\n"
 3584 
 3585 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:392
 3586 #, c-format
 3587 msgid "SSH key path must be specified for '%s' action.\n"
 3588 msgstr "Pro akci „%s“ je třeba zadat cestu ke klíči SSH.\n"
 3589 
 3590 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:399
 3591 #, c-format
 3592 msgid "Failed open %s using provided credentials.\n"
 3593 msgstr "Otevření %s pomocí zadaných přihlašovacích údajů selhalo.\n"
 3594 
 3595 #: tokens/ssh/cryptsetup-ssh.c:415
 3596 #, c-format
 3597 msgid "Only 'add' action is currently supported by this plugin.\n"
 3598 msgstr "V současnosti je tímto modulem podporována pouze akce „add“.\n"
 3599 
 3600 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:46 tokens/ssh/ssh-utils.c:59
 3601 msgid "Cannot create sftp session: "
 3602 msgstr "Relaci SFTP nelze sestavit: "
 3603 
 3604 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:53
 3605 msgid "Cannot init sftp session: "
 3606 msgstr "Relaci SFTP nelze inicializovat: "
 3607 
 3608 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:66
 3609 msgid "Cannot stat sftp file: "
 3610 msgstr "Údaje o SFTP souboru nelze získat: "
 3611 
 3612 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:74
 3613 msgid "Not enough memory.\n"
 3614 msgstr "Nedostatek paměti.\n"
 3615 
 3616 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:81
 3617 msgid "Cannot read remote key: "
 3618 msgstr "Vzdálený klíč nelze přečíst: "
 3619 
 3620 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:122
 3621 msgid "Connection failed: "
 3622 msgstr "Spojení selhalo: "
 3623 
 3624 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:132
 3625 msgid "Server not known: "
 3626 msgstr "Server není znám: "
 3627 
 3628 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:160
 3629 msgid "Public key auth method not allowed on host.\n"
 3630 msgstr "Na stroji není povolena autentizace veřejným klíčem.\n"
 3631 
 3632 #: tokens/ssh/ssh-utils.c:171
 3633 msgid "Public key authentication error: "
 3634 msgstr "Chyba při autentizaci veřejným klíčem: "
 3635 
 3636 #~ msgid "Failed to disable reencryption requirement flag."
 3637 #~ msgstr "Vypnutí příznaku požadavku na přešifrování selhalo."
 3638 
 3639 #~ msgid ""
 3640 #~ "Seems device does not require reencryption recovery.\n"
 3641 #~ "Do you want to proceed anyway?"
 3642 #~ msgstr ""
 3643 #~ "Zdá se, že zařízení nevyžaduje obnovu přešifrování.\n"
 3644 #~ "Přejete si přesto pokračovat?"
 3645 
 3646 #~ msgid "No free token slot."
 3647 #~ msgstr "Žádná volná pozice s tokenem"
 3648 
 3649 #~ msgid "Failed to create builtin token %s."
 3650 #~ msgstr "Vestavěný token %s nebylo možné vytvořit"
 3651 
 3652 #~ msgid "Invalid LUKS device type."
 3653 #~ msgstr "Neplatný druh zařízení LUKS."
 3654 
 3655 #~ msgid "The cipher used to encrypt the disk (see /proc/crypto)"
 3656 #~ msgstr "Šifra použita k zašifrování disku (vizte /proc/crypto)"
 3657 
 3658 #~ msgid "The hash used to create the encryption key from the passphrase"
 3659 #~ msgstr "Haš použit k vytvoření šifrovacího klíče z hesla"
 3660 
 3661 #~ msgid "Verifies the passphrase by asking for it twice"
 3662 #~ msgstr "Ověřuje heslo dvojitým dotazem"
 3663 
 3664 #~ msgid "Read the key from a file"
 3665 #~ msgstr "Klíč načte ze souboru"
 3666 
 3667 #~ msgid "Read the volume (master) key from file."
 3668 #~ msgstr "(Hlavní) klíč svazku načte ze souboru."
 3669 
 3670 #~ msgid "Dump volume (master) key instead of keyslots info"
 3671 #~ msgstr "Vypíše (hlavní) klíč svazku namísto údajů o pozicích klíčů"
 3672 
 3673 #~ msgid "The size of the encryption key"
 3674 #~ msgstr "Velikost šifrovacího klíče"
 3675 
 3676 #~ msgid "BITS"
 3677 #~ msgstr "BITY"
 3678 
 3679 #~ msgid "Limits the read from keyfile"
 3680 #~ msgstr "Omezí čtení ze souboru s klíčem"
 3681 
 3682 #~ msgid "bytes"
 3683 #~ msgstr "bajty"
 3684 
 3685 #~ msgid "Number of bytes to skip in keyfile"
 3686 #~ msgstr "Přeskočí daný počet bajtů na začátku souboru s klíčem"
 3687 
 3688 #~ msgid "Limits the read from newly added keyfile"
 3689 #~ msgstr "Omezí čtení z nově přidaného souboru s klíčem"
 3690 
 3691 #~ msgid "Number of bytes to skip in newly added keyfile"
 3692 #~ msgstr "Přeskočí daný počet bajtů na začátku nově přidaného souboru s klíčem"
 3693 
 3694 #~ msgid "Slot number for new key (default is first free)"
 3695 #~ msgstr "Číslo pozice pro nový klíč (výchozí je první volná)"
 3696 
 3697 #~ msgid "The size of the device"
 3698 #~ msgstr "Velikost zařízení"
 3699 
 3700 #~ msgid "SECTORS"
 3701 #~ msgstr "SEKTORY"
 3702 
 3703 #~ msgid "Use only specified device size (ignore rest of device). DANGEROUS!"
 3704 #~ msgstr "Použije zadanou velikost zařízení (ignoruje zbytek zařízení). NEBEZPEČNÉ!"
 3705 
 3706 #~ msgid "The start offset in the backend device"
 3707 #~ msgstr "Poloha začátku dat v podkladovém zařízení"
 3708 
 3709 #~ msgid "How many sectors of the encrypted data to skip at the beginning"
 3710 #~ msgstr "Kolik sektorů šifrovaných dat se má na začátku přeskočit"
 3711 
 3712 #~ msgid "Create a readonly mapping"
 3713 #~ msgstr "Vytvoří mapování určené jen pro čtení"
 3714 
 3715 #~ msgid "Do not ask for confirmation"
 3716 #~ msgstr "Nevyžaduje potvrzení"
 3717 
 3718 #~ msgid "Timeout for interactive passphrase prompt (in seconds)"
 3719 #~ msgstr "Časový limit pro interaktivní dotaz na heslo (v sekundách)"
 3720 
 3721 #~ msgid "secs"
 3722 #~ msgstr "sekundy"
 3723 
 3724 #~ msgid "Progress line update (in seconds)"
 3725 #~ msgstr "Aktualizace ukazatele postupu (v sekundách)"
 3726 
 3727 #~ msgid "How often the input of the passphrase can be retried"
 3728 #~ msgstr "Kolikrát se lze zeptat na heslo"
 3729 
 3730 #~ msgid "Align payload at <n> sector boundaries - for luksFormat"
 3731 #~ msgstr "Zarovnává data na hranici <n> sektorů – pro luksFormat"
 3732 
 3733 #~ msgid "File with LUKS header and keyslots backup"
 3734 #~ msgstr "Soubor se zálohou hlavičky LUKS a pozic s klíči"
 3735 
 3736 #~ msgid "Use /dev/random for generating volume key"
 3737 #~ msgstr "Pro vytvoření klíče svazku použije /dev/random"
 3738 
 3739 #~ msgid "Use /dev/urandom for generating volume key"
 3740 #~ msgstr "Pro vytvoření klíče svazku použije /dev/urandom"
 3741 
 3742 #~ msgid "Share device with another non-overlapping crypt segment"
 3743 #~ msgstr "Zařízení sdílí s jiným nepřekrývajícím se šifrovaným segmentem"
 3744 
 3745 #~ msgid "UUID for device to use"
 3746 #~ msgstr "Použije zařízení s UUID"
 3747 
 3748 #~ msgid "Allow discards (aka TRIM) requests for device"
 3749 #~ msgstr "Povolí u daného zařízení požadavky na zahození (TRIM)"
 3750 
 3751 #~ msgid "Device or file with separated LUKS header"
 3752 #~ msgstr "Zařízení nebo soubor s oddělenou hlavičkou LUKS"
 3753 
 3754 #~ msgid "Do not activate device, just check passphrase"
 3755 #~ msgstr "Zařízení neaktivuje, jen zkontroluje heslo"
 3756 
 3757 #~ msgid "Use hidden header (hidden TCRYPT device)"
 3758 #~ msgstr "Použije se skrytá hlavička (skryté zařízení TCRYPT)"
 3759 
 3760 #~ msgid "Device is system TCRYPT drive (with bootloader)"
 3761 #~ msgstr "Zařízení je systémová jednotka TCRYPT (se zavaděčem)"
 3762 
 3763 #~ msgid "Use backup (secondary) TCRYPT header"
 3764 #~ msgstr "Použije se záložní (druhá) hlavička TCRYPT"
 3765 
 3766 #~ msgid "Scan also for VeraCrypt compatible device"
 3767 #~ msgstr "Hledá také zařízení kompatibilní s VeraCrypt"
 3768 
 3769 #~ msgid "Personal Iteration Multiplier for VeraCrypt compatible device"
 3770 #~ msgstr "Osobní iterační činitel (PIM) pro zařízení kompatibilní s VeraCrypt"
 3771 
 3772 #~ msgid "Query Personal Iteration Multiplier for VeraCrypt compatible device"
 3773 #~ msgstr "Zeptá se na Osobní iterační činitel pro zařízení kompatibilní s VeraCrypt"
 3774 
 3775 #~ msgid "Type of device metadata: luks, luks1, luks2, plain, loopaes, tcrypt, bitlk"
 3776 #~ msgstr "Druh metadat zařízení: luks, luks1, luks2, plain, loopaes, tcrypt, bitlk"
 3777 
 3778 #~ msgid "Disable password quality check (if enabled)"
 3779 #~ msgstr "Vypne kontrolku odolnosti hesla (byla-li zapnuta)"
 3780 
 3781 #~ msgid "Use dm-crypt same_cpu_crypt performance compatibility option"
 3782 #~ msgstr "Použije výkonnostně kompatibilní přepínač dmcryptu same_cpu_crypt"
 3783 
 3784 #~ msgid "Use dm-crypt submit_from_crypt_cpus performance compatibility option"
 3785 #~ msgstr "Použije výkonnostně kompatibilní přepínač dmcryptu submit_from_crypt_cpus"
 3786 
 3787 #~ msgid "Bypass dm-crypt workqueue and process read requests synchronously"
 3788 #~ msgstr "Přeskočit pracovní frontu dm-cryptu a zpracovávat požadavky na čtení synchronně"
 3789 
 3790 #~ msgid "Bypass dm-crypt workqueue and process write requests synchronously"
 3791 #~ msgstr "Přeskočit pracovní frontu dm-cryptu a zpracovávat požadavky na zápis synchronně"
 3792 
 3793 #~ msgid "Device removal is deferred until the last user closes it"
 3794 #~ msgstr "Odstranění zařízení se odloží, dokud jej poslední uživatel neuzavře"
 3795 
 3796 #~ msgid "Use global lock to serialize memory hard PBKDF (OOM workaround)"
 3797 #~ msgstr "Pro serializaci paměti těžkého PBKDF použije globální zámek (obezlička při nedostatku paměti)"
 3798 
 3799 #~ msgid "PBKDF iteration time for LUKS (in ms)"
 3800 #~ msgstr "Doba opakování PBKDF pro LUKS (v ms)"
 3801 
 3802 #~ msgid "msecs"
 3803 #~ msgstr "milisekundy"
 3804 
 3805 #~ msgid "PBKDF algorithm (for LUKS2): argon2i, argon2id, pbkdf2"
 3806 #~ msgstr "Algoritmus PBKDF (pro LUKS2): argon2i, argon2id, pbkdf2"
 3807 
 3808 #~ msgid "PBKDF memory cost limit"
 3809 #~ msgstr "omezení paměťové náročnosti PBKDF"
 3810 
 3811 #~ msgid "kilobytes"
 3812 #~ msgstr "kilobajty"
 3813 
 3814 #~ msgid "PBKDF parallel cost"
 3815 #~ msgstr "náročnost paralelizace PBKDF"
 3816 
 3817 #~ msgid "threads"
 3818 #~ msgstr "vlákna"
 3819 
 3820 #~ msgid "PBKDF iterations cost (forced, disables benchmark)"
 3821 #~ msgstr "náročnost iterací PBKDF (vynuceno, vypne test složitosti)"
 3822 
 3823 #~ msgid "Keyslot priority: ignore, normal, prefer"
 3824 #~ msgstr "Priorita pozice klíče: ignore [ignorovat], normal [normální], prefer [upřednostnit]"
 3825 
 3826 #~ msgid "Disable locking of on-disk metadata"
 3827 #~ msgstr "Vypne zamykání metadata uložených na disku"
 3828 
 3829 #~ msgid "Disable loading volume keys via kernel keyring"
 3830 #~ msgstr "Vypne načítání klíčů svazků přes jadernou klíčenku"
 3831 
 3832 #~ msgid "Data integrity algorithm (LUKS2 only)"
 3833 #~ msgstr "Algoritmus pro integritu dat (pouze LUKS2)"
 3834 
 3835 #~ msgid "Disable journal for integrity device"
 3836 #~ msgstr "Vypne žurnál pro zařízení s integritou"
 3837 
 3838 #~ msgid "Do not wipe device after format"
 3839 #~ msgstr "Po formátu nevymazat zařízení"
 3840 
 3841 #~ msgid "Use inefficient legacy padding (old kernels)"
 3842 #~ msgstr "Použije neefektivní zastaralé vyplňování (stará jádra)"
 3843 
 3844 #~ msgid "Do not ask for passphrase if activation by token fails"
 3845 #~ msgstr "Neptá se na heslo, když aktivace tokenem selže"
 3846 
 3847 #~ msgid "Token number (default: any)"
 3848 #~ msgstr "Číslo tokenu (výchozí cokoliv)"
 3849 
 3850 #~ msgid "Key description"
 3851 #~ msgstr "Popis klíče"
 3852 
 3853 #~ msgid "Encryption sector size (default: 512 bytes)"
 3854 #~ msgstr "Velikost sektoru šifrování (výchozí: 512 bajtů)"
 3855 
 3856 #~ msgid "Use IV counted in sector size (not in 512 bytes)"
 3857 #~ msgstr "Inicializační vektor počítá ve velikostech sektoru (nikoliv po 512 bajtech)"
 3858 
 3859 #~ msgid "Set activation flags persistent for device"
 3860 #~ msgstr "Nastaví trvalé příznaky pro aktivaci zařízení"
 3861 
 3862 #~ msgid "Set label for the LUKS2 device"
 3863 #~ msgstr "Nastaví jmenovku zařízení LUKS2"
 3864 
 3865 #~ msgid "Set subsystem label for the LUKS2 device"
 3866 #~ msgstr "Nastaví jmenovku podsystému zařízení LUKS2"
 3867 
 3868 #~ msgid "Create or dump unbound (no assigned data segment) LUKS2 keyslot"
 3869 #~ msgstr "Vytvoří nebo vypíše nepřiřazenou (žádný datový segment nepřiřazen) LUKS2 pozici s klíčem"
 3870 
 3871 #~ msgid "Read or write the json from or to a file"
 3872 #~ msgstr "Načte nebo zapíše JSON z nebo do souboru"
 3873 
 3874 #~ msgid "LUKS2 header metadata area size"
 3875 #~ msgstr "Velikost oblasti s metadaty hlavičky LUKS2"
 3876 
 3877 #~ msgid "LUKS2 header keyslots area size"
 3878 #~ msgstr "Velikost oblasti s pozicemi klíčů hlavičky LUKS"
 3879 
 3880 #~ msgid "Refresh (reactivate) device with new parameters"
 3881 #~ msgstr "Reaktivuje zařízení s novými parametry"
 3882 
 3883 #~ msgid "LUKS2 keyslot: The size of the encryption key"
 3884 #~ msgstr "Pozice s klíčem LUKS2: Velikost šifrovacího klíče"
 3885 
 3886 #~ msgid "LUKS2 keyslot: The cipher used for keyslot encryption"
 3887 #~ msgstr "Pozice s klíčem LUKS2: Šifra použitá pro šifrování pozice s klíčem"
 3888 
 3889 #~ msgid "Encrypt LUKS2 device (in-place encryption)."
 3890 #~ msgstr "Zašifruje zařízení LUKS2 (šifrování bez mezikopie)."
 3891 
 3892 #~ msgid "Decrypt LUKS2 device (remove encryption)."
 3893 #~ msgstr "Natrvalo dešifruje zařízení LUKS2 (odstraní šifrování)."
 3894 
 3895 #~ msgid "Initialize LUKS2 reencryption in metadata only."
 3896 #~ msgstr "Inicializuje přešifrování LUKS2 pouze v metadatech."
 3897 
 3898 #~ msgid "Resume initialized LUKS2 reencryption only."
 3899 #~ msgstr "Pouze dokončí již inicializované přešifrování LUKS2."
 3900 
 3901 #~ msgid "Reduce data device size (move data offset). DANGEROUS!"
 3902 #~ msgstr "Zmenší velikost datového zařízení (posune začátek dat). NEBEZPEČNÉ!"
 3903 
 3904 #~ msgid "Maximal reencryption hotzone size."
 3905 #~ msgstr "Maximální velikost horké zóny při přešifrování."
 3906 
 3907 #~ msgid "Reencryption hotzone resilience type (checksum,journal,none)"
 3908 #~ msgstr "Druh odolnosti horké zóny při přešifrování (checksum [kontrolní součet], journal [žurnál], none [žádná])"
 3909 
 3910 #~ msgid "Reencryption hotzone checksums hash"
 3911 #~ msgstr "Algoritmus kontrolního součtu při přešifrování"
 3912 
 3913 #~ msgid "Override device autodetection of dm device to be reencrypted"
 3914 #~ msgstr "Přebije automatické hledání zařízení DM pro přešifrování"
 3915 
 3916 #~ msgid "Option --deferred is allowed only for close command."
 3917 #~ msgstr "Přepínač --deferred je dovolen jen při příkazu zavření."
 3918 
 3919 #~ msgid "Option --allow-discards is allowed only for open operation."
 3920 #~ msgstr "Přepínač --allow-discards je dovolen jen při úkonu otevírání."
 3921 
 3922 #~ msgid "Option --persistent is allowed only for open operation."
 3923 #~ msgstr "Přepínač --persistent je dovolen jen při úkonu otevírání."
 3924 
 3925 #~ msgid "Option --serialize-memory-hard-pbkdf is allowed only for open operation."
 3926 #~ msgstr "Přepínač --serialize-memory-hard-pbkdf je dovolen jen při úkonu otevírání."
 3927 
 3928 #~ msgid ""
 3929 #~ "Option --key-size is allowed only for luksFormat, luksAddKey,\n"
 3930 #~ "open and benchmark actions. To limit read from keyfile use --keyfile-size=(bytes)."
 3931 #~ msgstr ""
 3932 #~ "Přepínač --key-size je dovolen jen pro akce luksFormat, luksAddKey,\n"
 3933 #~ "open a benchmark. Čtení ze souboru s klíčem lze omezit\n"
 3934 #~ "pomocí --keyfile-size=(bajty)."
 3935 
 3936 #~ msgid "Option --integrity is allowed only for luksFormat (LUKS2)."
 3937 #~ msgstr "Přepínač --integrity je dovolen pouze u luksFormat (LUKS2)."
 3938 
 3939 #~ msgid "Options --label and --subsystem are allowed only for luksFormat and config LUKS2 operations."
 3940 #~ msgstr "Přepínače --label a --subsystem jsou dovoleny jen při úkonech luksFormat a config s LUKS2."
 3941 
 3942 #~ msgid "Negative number for option not permitted."
 3943 #~ msgstr "U přepínače není záporné číslo dovoleno."
 3944 
 3945 #~ msgid "Option --use-[u]random is allowed only for luksFormat."
 3946 #~ msgstr "Přepínač --use-[u]random je dovolen pouze u luksFormat."
 3947 
 3948 #~ msgid "Option --uuid is allowed only for luksFormat and luksUUID."
 3949 #~ msgstr "Přepínač --uuid je dovolen pouze u luksFormat a luksUUID."
 3950 
 3951 #~ msgid "Option --align-payload is allowed only for luksFormat."
 3952 #~ msgstr "Přepínač --align-payload je dovolen pouze u luksFormat."
 3953 
 3954 #~ msgid "Options --luks2-metadata-size and --opt-luks2-keyslots-size are allowed only for luksFormat with LUKS2."
 3955 #~ msgstr "Přepínače --luks2-metadata-size a --opt-luks2-keyslots-size jsou dovoleny jen při úkonu luksFormat s LUKS2."
 3956 
 3957 #~ msgid "Invalid LUKS2 metadata size specification."
 3958 #~ msgstr "Zadána neplatná velikost metadat LUKS2."
 3959 
 3960 #~ msgid "Invalid LUKS2 keyslots size specification."
 3961 #~ msgstr "Zadána neplatná velikost pozic s klíči LUKS2."
 3962 
 3963 #~ msgid "Option --offset is supported only for open of plain and loopaes devices, luksFormat and device reencryption."
 3964 #~ msgstr "Přepínač --offset je podporován jen při otevírání zařízení plain a loopaes a při úkonu luksFormat a přešifrování."
 3965 
 3966 #~ msgid "Invalid argument for parameter --veracrypt-pim supplied."
 3967 #~ msgstr "Zadán neplatný argument parametru --veracrypt-pim."
 3968 
 3969 #~ msgid "Sector size option is not supported for this command."
 3970 #~ msgstr "Tento příkaz nepodporuje volbu velikosti sektoru."
 3971 
 3972 #~ msgid "Option --unbound may be used only with luksAddKey and luksDump actions."
 3973 #~ msgstr "Přepínač --unbound lze použít pouze s akcemi luksAddKey nebo luksDump."
 3974 
 3975 #~ msgid "Option --refresh may be used only with open action."
 3976 #~ msgstr "Přepínač --refresh lze použít pouze s úkonem otevření."
 3977 
 3978 #~ msgid "Invalid device size specification."
 3979 #~ msgstr "Zadána neplatná velikost zařízení."
 3980 
 3981 #~ msgid "Reduce size overflow."
 3982 #~ msgstr "Velikost ke zmenšení přetekla."
 3983 
 3984 #~ msgid "Do not use verity superblock"
 3985 #~ msgstr "Nepoužije superblok verity"
 3986 
 3987 #~ msgid "Format type (1 - normal, 0 - original Chrome OS)"
 3988 #~ msgstr "Druh formátu (1 – běžný, 0 – původní z OS Chrome)"
 3989 
 3990 #~ msgid "number"
 3991 #~ msgstr "číslo"
 3992 
 3993 #~ msgid "Block size on the data device"
 3994 #~ msgstr "Velikost bloku na zařízení dat"
 3995 
 3996 #~ msgid "Block size on the hash device"
 3997 #~ msgstr "Velikost bloku na zařízení hašů"
 3998 
 3999 #~ msgid "FEC parity bytes"
 4000 #~ msgstr "Paritní bajty FEC"
 4001 
 4002 #~ msgid "The number of blocks in the data file"
 4003 #~ msgstr "Počet bloků v datovém souboru"
 4004 
 4005 #~ msgid "blocks"
 4006 #~ msgstr "bloky"
 4007 
 4008 #~ msgid "Path to device with error correction data"
 4009 #~ msgstr "Cesta k zařízení s daty pro opravu chyb"
 4010 
 4011 #~ msgid "path"
 4012 #~ msgstr "cesta"
 4013 
 4014 #~ msgid "Starting offset on the hash device"
 4015 #~ msgstr "Poloha začátku dat v zařízení hašů"
 4016 
 4017 #~ msgid "Starting offset on the FEC device"
 4018 #~ msgstr "Poloha začátku dat v zařízení FEC"
 4019 
 4020 #~ msgid "Hash algorithm"
 4021 #~ msgstr "Hašovací algoritmus"
 4022 
 4023 #~ msgid "string"
 4024 #~ msgstr "řetězec"
 4025 
 4026 #~ msgid "Salt"
 4027 #~ msgstr "Sůl"
 4028 
 4029 #~ msgid "hex string"
 4030 #~ msgstr "šestnáctkový řetězec"
 4031 
 4032 #~ msgid "Path to root hash signature file"
 4033 #~ msgstr "Cesta k souboru s podpisem kořenového otisku"
 4034 
 4035 #~ msgid "Restart kernel if corruption is detected"
 4036 #~ msgstr "Restartuje jádro, pokud je zjištěno poškození"
 4037 
 4038 #~ msgid "Panic kernel if corruption is detected"
 4039 #~ msgstr "Jádro zpanikaří, pokud je zjištěno poškození"
 4040 
 4041 #~ msgid "Ignore corruption, log it only"
 4042 #~ msgstr "Ignoruje poškození, pouze jej zaznamená"
 4043 
 4044 #~ msgid "Do not verify zeroed blocks"
 4045 #~ msgstr "Neověřuje vynulované bloky"
 4046 
 4047 #~ msgid "Verify data block only the first time it is read"
 4048 #~ msgstr "Ověří datový blok pouze při prvním čtení"
 4049 
 4050 #~ msgid "Option --ignore-corruption, --restart-on-corruption or --ignore-zero-blocks is allowed only for open operation."
 4051 #~ msgstr "Přepínače --ignore-corruption, --restart-on-corruption nebo --ignore-zero-blocks jsou dovoleny jen při úkonu otevírání."
 4052 
 4053 #~ msgid "Option --root-hash-signature can be used only for open operation."
 4054 #~ msgstr "Přepínač --root-hash-signature smí být použit jen při otevírání."
 4055 
 4056 #~ msgid "Path to data device (if separated)"
 4057 #~ msgstr "Cesta k zařízení s daty (je-li odděleno)"
 4058 
 4059 #~ msgid "Journal size"
 4060 #~ msgstr "Velikost žurnálu"
 4061 
 4062 #~ msgid "Interleave sectors"
 4063 #~ msgstr "Prokládat sektory"
 4064 
 4065 #~ msgid "Journal watermark"
 4066 #~ msgstr "Zaplněnost žurnálu"
 4067 
 4068 #~ msgid "percent"
 4069 #~ msgstr "procenta"
 4070 
 4071 #~ msgid "Journal commit time"
 4072 #~ msgstr "Perioda vyprazdňování žurnálu"
 4073 
 4074 #~ msgid "ms"
 4075 #~ msgstr "ms"
 4076 
 4077 #~ msgid "Number of 512-byte sectors per bit (bitmap mode)."
 4078 #~ msgstr "Počet 512bajtových sektorů na bit (režim bitmapy)."
 4079 
 4080 #~ msgid "Bitmap mode flush time"
 4081 #~ msgstr "Perioda vyprazdňování při režimu bitmapy"
 4082 
 4083 #~ msgid "Tag size (per-sector)"
 4084 #~ msgstr "Velikost značky (na sektor)"
 4085 
 4086 #~ msgid "Sector size"
 4087 #~ msgstr "Velikost sektoru"
 4088 
 4089 #~ msgid "Buffers size"
 4090 #~ msgstr "Velikost vyrovnávací paměti"
 4091 
 4092 #~ msgid "Data integrity algorithm"
 4093 #~ msgstr "Algoritmus pro kontrolu integrity dat"
 4094 
 4095 #~ msgid "The size of the data integrity key"
 4096 #~ msgstr "Velikost klíče pro integritu dat"
 4097 
 4098 #~ msgid "Read the integrity key from a file"
 4099 #~ msgstr "Klíč pro integritu načte ze souboru"
 4100 
 4101 #~ msgid "Journal integrity algorithm"
 4102 #~ msgstr "Algoritmus pro integritu žurnálu"
 4103 
 4104 #~ msgid "The size of the journal integrity key"
 4105 #~ msgstr "Velikost klíče integrity žurnálu"
 4106 
 4107 #~ msgid "Read the journal integrity key from a file"
 4108 #~ msgstr "Klíč integrity žurnálu načte ze souboru"
 4109 
 4110 #~ msgid "Journal encryption algorithm"
 4111 #~ msgstr "Algoritmus šifrování žurnálu"
 4112 
 4113 #~ msgid "The size of the journal encryption key"
 4114 #~ msgstr "Velikost šifrovacího klíče žurnálu"
 4115 
 4116 #~ msgid "Read the journal encryption key from a file"
 4117 #~ msgstr "Šifrovací klíč žurnálu načte ze souboru"
 4118 
 4119 #~ msgid "Recovery mode (no journal, no tag checking)"
 4120 #~ msgstr "Režim obnovy (žádný žurnál, žádná kontrola značek)"
 4121 
 4122 #~ msgid "Use bitmap to track changes and disable journal for integrity device"
 4123 #~ msgstr "Ke sledování změn použije bitmapu a vypne žurnál pro zařízení s integritou"
 4124 
 4125 #~ msgid "Recalculate initial tags automatically."
 4126 #~ msgstr "Automaticky přepočítá počáteční značky."
 4127 
 4128 #~ msgid "Do not protect superblock with HMAC (old kernels)"
 4129 #~ msgstr "Nechrání superblok pomocí HMAC (stará jádra)"
 4130 
 4131 #~ msgid "Allow recalculating of volumes with HMAC keys (old kernels)"
 4132 #~ msgstr "Povolí přepočet svazků s klíči HMAC (stará jádra)"
 4133 
 4134 #~ msgid "Option --integrity-recalculate can be used only for open action."
 4135 #~ msgstr "Přepínač --integrity-recalculate smí být použit jen při otevírání."
 4136 
 4137 #~ msgid "Options --journal-size, --interleave-sectors, --sector-size, --tag-size and --no-wipe can be used only for format action."
 4138 #~ msgstr "Přepínače --journal-size, --interleave-sectors, --sector-size, --tag-size a --no-wipe lze použít jen při formátování."
 4139 
 4140 #~ msgid "Invalid journal size specification."
 4141 #~ msgstr "Zadána neplatná velikost žurnálu."
 4142 
 4143 #~ msgid "Reencryption block size"
 4144 #~ msgstr "Velikost bloku přešifrování"
 4145 
 4146 #~ msgid "MiB"
 4147 #~ msgstr "MiB"
 4148 
 4149 #~ msgid "Do not change key, no data area reencryption"
 4150 #~ msgstr "Nezmění klíč, oblast s daty se nepřešifruje"
 4151 
 4152 #~ msgid "Read new volume (master) key from file"
 4153 #~ msgstr "Nový (hlavní) klíč svazku načte ze souboru"
 4154 
 4155 #~ msgid "PBKDF2 iteration time for LUKS (in ms)"
 4156 #~ msgstr "Doba opakování PBKDF2 pro LUKS (v ms)"
 4157 
 4158 #~ msgid "Use direct-io when accessing devices"
 4159 #~ msgstr "K zařízením se bude přistupovat pomocí přímého I/O"
 4160 
 4161 #~ msgid "Use fsync after each block"
 4162 #~ msgstr "Po každém bloku se zavolá fsync"
 4163 
 4164 #~ msgid "Update log file after every block"
 4165 #~ msgstr "Po každém bloku se aktualizuje soubor s protokolem"
 4166 
 4167 #~ msgid "Use only this slot (others will be disabled)"
 4168 #~ msgstr "Použije se pouze tato pozice (ostatní budou zakázány)"
 4169 
 4170 #~ msgid "Create new header on not encrypted device"
 4171 #~ msgstr "Vytvoří novou hlavičku na nešifrovaném zařízení"
 4172 
 4173 #~ msgid "Permanently decrypt device (remove encryption)"
 4174 #~ msgstr "Natrvalo dešifruje zařízení (odstraní šifrování)"
 4175 
 4176 #~ msgid "The UUID used to resume decryption"
 4177 #~ msgstr "UUID, které se použije pro dokončení dešifrování"
 4178 
 4179 #~ msgid "Type of LUKS metadata: luks1, luks2"
 4180 #~ msgstr "Druh metadat LUKS: luks1, luks2"
 4181 
 4182 #~ msgid "WARNING: Locking directory %s/%s is missing!\n"
 4183 #~ msgstr "POZOR: Adresář se zámkem %s/%s chybí!\n"
 4184 
 4185 #~ msgid "Invalid size parameters for verity device."
 4186 #~ msgstr "Neplatné parametry velikosti pro zařízení VERITY."
 4187 
 4188 #~ msgid "Integrity algorithm must be specified if integrity key is used."
 4189 #~ msgstr "Je-li použit klíč integrity, musí být zadán algoritmus integrity."
 4190 
 4191 #~ msgid "Wrong key size."
 4192 #~ msgstr "Špatná velikost klíče."
 4193 
 4194 #~ msgid "Parameter --refresh is only allowed with open or refresh commands."
 4195 #~ msgstr "Přepínač --refresh je dovolen jen při příkazu otevření nebo reaktivace."
 4196 
 4197 #~ msgid "Cipher %s is not available."
 4198 #~ msgstr "Šifra %s není dostupná."
 4199 
 4200 #~ msgid "Unsupported encryption sector size.\n"
 4201 #~ msgstr "Nepodporovaná velikost šifrovaného sektoru.\n"
 4202 
 4203 #~ msgid "Offline reencryption in progress. Aborting."
 4204 #~ msgstr "Probíhá offline přešifrování. Operace se ruší."
 4205 
 4206 #~ msgid "Online reencryption in progress. Aborting."
 4207 #~ msgstr "Probíhá přešifrování za běhu. Operace se ruší."
 4208 
 4209 #~ msgid "No LUKS2 reencryption in progress."
 4210 #~ msgstr "Neprobíhá žádné přešifrování LUKS2."
 4211 
 4212 #~ msgid "Interrupted by a signal."
 4213 #~ msgstr "Přerušeno signálem."
 4214 
 4215 #~ msgid "Function not available in FIPS mode."
 4216 #~ msgstr "V režimu FIPS není funkce dostupná."
 4217 
 4218 #~ msgid "Failed to finalize hash."
 4219 #~ msgstr "Dokončení otisku selhalo."
 4220 
 4221 #~ msgid "Invalid resilience parameters (internal error)."
 4222 #~ msgstr "Neplatné parametry odolnosti (vnitřní chyba)."
 4223 
 4224 #~ msgid "Failed to assign new enc segments."
 4225 #~ msgstr "Přiřazení nových částí k šifrování se nezdařilo."
 4226 
 4227 #~ msgid "Failed to assign digest %u to segment %u."
 4228 #~ msgstr "Přiřazení otisku %u k části %u se nezdařilo."
 4229 
 4230 #~ msgid "Failed to assign reencrypt previous backup segment."
 4231 #~ msgstr "Přiřazení předchozí zálohové části při přešifrování selhalo."
 4232 
 4233 #~ msgid "Failed to assign reencrypt final backup segment."
 4234 #~ msgstr "Přiřazení poslední zálohové části při přešifrování selhalo."
 4235 
 4236 #~ msgid "Failed generate 2nd segment."
 4237 #~ msgstr "Vytvoření druhé části selhalo."
 4238 
 4239 #~ msgid "Failed generate 1st segment."
 4240 #~ msgstr "Vytvoření první části selhalo."
 4241 
 4242 #~ msgid "Failed to allocate device %s."
 4243 #~ msgstr "Alokace zařízení %s selhala."
 4244 
 4245 #~ msgid "Failed to allocate dm segments."
 4246 #~ msgstr "Alokace částí DM selhalo."
 4247 
 4248 #~ msgid "Failed to create dm segments."
 4249 #~ msgstr "Vytvoření částí DM selhalo."
 4250 
 4251 #~ msgid "Failed to allocate device for new backing device."
 4252 #~ msgstr "Alokace zařízení pro nové podpůrné zařízení selhalo."
 4253 
 4254 #~ msgid "Failed to reload overlay device %s."
 4255 #~ msgstr "Znovuzavedení překryvného zařízení %s selhalo."
 4256 
 4257 #~ msgid "Failed to refresh helper devices."
 4258 #~ msgstr "Obnovení pomocných zařízení selhalo."
 4259 
 4260 #~ msgid "Failed to create reencryption backup segments."
 4261 #~ msgstr "Vytvoření záložních částí při přešifrování selhalo."
 4262 
 4263 #~ msgid "Failed to set online-reencryption requirement."
 4264 #~ msgstr "Nastavení požadavků na přešifrování za běhu selhalo."
 4265 
 4266 #~ msgid "Failed to hash sector at offset %zu."
 4267 #~ msgstr "Vypočtení otisku sektoru na pozici %zu selhalo."
 4268 
 4269 #~ msgid "Failed to read sector hash."
 4270 #~ msgstr "Načtení otisku sektoru selhalo."
 4271 
 4272 #~ msgid "Error: Calculated reencryption offset %<PRIu64> is beyond device size %<PRIu64>."
 4273 #~ msgstr "Chyba: Vypočtená pozice pro přešifrování %<PRIu64> je větší než velikost zařízení %<PRIu64>."
 4274 
 4275 #~ msgid "Device is not in clean reencryption state."
 4276 #~ msgstr "Zařízení není v čistém stavu přešifrování."
 4277 
 4278 #~ msgid "Failed to calculate new segments."
 4279 #~ msgstr "Výpočet nových částí selhal."
 4280 
 4281 #~ msgid "Failed finalize hotzone resilience, retval = %d"
 4282 #~ msgstr "Dokončení odolnosti horké zóny selhalo, návratová hodnota = %d"
 4283 
 4284 #~ msgid "Failed to write data."
 4285 #~ msgstr "Zápis dat selhal."
 4286 
 4287 #~ msgid "Failed to update metadata or reassign device segments."
 4288 #~ msgstr "Aktualizace metadat nebo opětovné přiřazení částí zařízení selhalo."
 4289 
 4290 #~ msgid "Failed to reload %s device."
 4291 #~ msgstr "Opětovné zavedení zařízení %s selhalo."
 4292 
 4293 #~ msgid "Failed to erase backup segments"
 4294 #~ msgstr "Výmaz záložních částí selhal"
 4295 
 4296 #~ msgid "Requested dmcrypt performance options are not supported."
 4297 #~ msgstr "Požadované výkonnostní volby dmcryptu nejsou podporovány."
 4298 
 4299 #~ msgid "Cannot format device %s which is still in use."
 4300 #~ msgstr "Zařízení %s, které se stále používá, nelze formátovat."
 4301 
 4302 #~ msgid "Key slot %d is not used."
 4303 #~ msgstr "Pozice klíče %d není použita."
 4304 
 4305 #~ msgid "Key slot %d selected for deletion."
 4306 #~ msgstr "Ke smazání vybrán klíč na pozici %d."
 4307 
 4308 #~ msgid "open device as mapping <name>"
 4309 #~ msgstr "otevře zařízení jako mapování <název>"
 4310 
 4311 #~ msgid "close device (deactivate and remove mapping)"
 4312 #~ msgstr "zavře zařízení (deaktivuje a odstraní mapování)"
 4313 
 4314 #~ msgid "Failed to set PBKDF parameters."
 4315 #~ msgstr "Nastavení parametrů PBKDF selhalo."
 4316 
 4317 #~ msgid "Cannot seek to device offset.\n"
 4318 #~ msgstr "Nelze se přesunout na požadované místo v zařízení.\n"
 4319 
 4320 #~ msgid "Device %s is too small. (LUKS2 requires at least %<PRIu64> bytes.)"
 4321 #~ msgstr "Zařízení %s je příliš malé. (LUKS2 vyžaduje alespoň %<PRIu64> bajtů.)"
 4322 
 4323 #~ msgid "Replaced with key slot %d."
 4324 #~ msgstr "Nahrazeno pozicí klíče %d."
 4325 
 4326 #~ msgid "Missing LUKS target type, option --type is required."
 4327 #~ msgstr "Chybí druh cíle LUKS, je potřeba přepínač --type."
 4328 
 4329 #~ msgid "Missing --token option specifying token for removal."
 4330 #~ msgstr "Chybí přepínač --token určující token, který se má odebrat."
 4331 
 4332 #~ msgid "Add or remove keyring token"
 4333 #~ msgstr "Přidá nebo odebere token klíčenky"
 4334 
 4335 #~ msgid "Activated keyslot %i."
 4336 #~ msgstr "Pozice klíče %i aktivována."
 4337 
 4338 #~ msgid "memory allocation error in action_luksFormat"
 4339 #~ msgstr "chyba alokace paměti v action_luksFormat"
 4340 
 4341 #~ msgid "Key slot is invalid.\n"
 4342 #~ msgstr "Pozice klíče není platná.\n"
 4343 
 4344 #~ msgid "Using default pbkdf parameters for new LUKS2 header.\n"
 4345 #~ msgstr "Pro novou hlavičku LUKS2 se použije výchozí parametry PBKDF.\n"
 4346 
 4347 #~ msgid "Too many tree levels for verity volume.\n"
 4348 #~ msgstr "Příliš mnoho úrovní stromu ve svazku VERITY.\n"
 4349 
 4350 #~ msgid "Key %d not active. Can't wipe.\n"
 4351 #~ msgstr "Klíč %d není aktivní. Nelze jej odstranit.\n"
 4352 
 4353 #~ msgid "<name> <data_device> <hash_device> <root_hash>"
 4354 #~ msgstr "<název> <zařízení_dat> <zařízení_hašů> <kořenový_haš>"
 4355 
 4356 #~ msgid "create active device"
 4357 #~ msgstr "vytvoří aktivní zařízení"
 4358 
 4359 #~ msgid "remove (deactivate) device"
 4360 #~ msgstr "odstraní (deaktivuje) zařízení"
 4361 
 4362 #~ msgid "Progress: %5.1f%%, ETA %02llu:%02llu, %4llu MiB written, speed %5.1f MiB/s%s"
 4363 #~ msgstr "Průběh: %5.1f %%, ETA %02llu:%02llu, zapsáno %'4llu MiB, rychlost %'5.1f MiB/s%s"
 4364 
 4365 #~ msgid "Cannot find a free loopback device.\n"
 4366 #~ msgstr "Nelze najít volné zařízení zpětné smyčky.\n"
 4367 
 4368 #~ msgid "Cannot open device %s\n"
 4369 #~ msgstr "Zařízení %s nelze otevřít\n"
 4370 
 4371 #~ msgid "Cannot use passed UUID unless decryption in progress.\n"
 4372 #~ msgstr "Dokud probíhá dešifrování, předaný UUID nelze použít.\n"
 4373 
 4374 #~ msgid "Marking LUKS device %s usable.\n"
 4375 #~ msgstr "LUKS zařízení %s se označuje za použitelné.\n"
 4376 
 4377 #~ msgid "WARNING: this is experimental code, it can completely break your data.\n"
 4378 #~ msgstr "POZOR: toto je pokusný kód, může zničit vaše data.\n"
 4379 
 4380 #~ msgid "FIPS checksum verification failed.\n"
 4381 #~ msgstr "Ověření kontrolního součtu FIPS selhalo.\n"
 4382 
 4383 #~ msgid "WARNING: device %s is a partition, for TCRYPT system encryption you usually need to use whole block device path.\n"
 4384 #~ msgstr "POZOR: zařízení %s je oddíl. U systémového šifrování TCRYPT je obvykle třeba použít cestu k celému blokovému zařízení.\n"
 4385 
 4386 #~ msgid "Kernel doesn't support plain64 IV.\n"
 4387 #~ msgstr "Jádro nepodporuje inicializační vektor plain64.\n"
 4388 
 4389 #~ msgid "Enter LUKS passphrase: "
 4390 #~ msgstr "Zadejte heslo LUKS: "
 4391 
 4392 #~ msgid "Enter new LUKS passphrase: "
 4393 #~ msgstr "Zadejte nové heslo LUKS: "
 4394 
 4395 #~ msgid "Enter any LUKS passphrase: "
 4396 #~ msgstr "Zadejte jakékoliv heslo LUKS: "
 4397 
 4398 #~ msgid "Backup file %s doesn't exist.\n"
 4399 #~ msgstr "Záložní soubor %s neexistuje.\n"
 4400 
 4401 #~ msgid "create device"
 4402 #~ msgstr "vytvoří zařízení"
 4403 
 4404 #~ msgid "remove device"
 4405 #~ msgstr "odstraní zařízení"
 4406 
 4407 #~ msgid "remove LUKS mapping"
 4408 #~ msgstr "odstraní mapování LUKS"
 4409 
 4410 #~ msgid "open loop-AES device as mapping <name>"
 4411 #~ msgstr "otevře zařízení loop-AES jako mapování <název>"
 4412 
 4413 #~ msgid "remove loop-AES mapping"
 4414 #~ msgstr "odstraní mapování loop-AES"
 4415 
 4416 #~ msgid "Cannot open device %s for %s%s access.\n"
 4417 #~ msgstr "Zařízení %s nelze otevřít pro %s%s přístup.\n"
 4418 
 4419 #~ msgid "exclusive "
 4420 #~ msgstr "výlučný "
 4421 
 4422 #~ msgid "read-only"
 4423 #~ msgstr "jen pro čtení"
 4424 
 4425 #~ msgid "WARNING!!! Possibly insecure memory. Are you root?\n"
 4426 #~ msgstr "POZOR!!! Zřejmě nezabezpečená paměť. Jste root?\n"
 4427 
 4428 #~ msgid "Unable to obtain sector size for %s"
 4429 #~ msgstr "Není možné zjistit velikost sektoru u %s"
 4430 
 4431 #~ msgid "Cannot use device %s (crypt segments overlaps or in use by another device).\n"
 4432 #~ msgstr "Zařízení %s nelze použít (šifrované segmenty se překrývají nebo jsou používány jiným zařízením).\n"
 4433 
 4434 #~ msgid "Key slot %d verified.\n"
 4435 #~ msgstr "Pozice klíče %d ověřena.\n"
 4436 
 4437 #~ msgid "Block mode XTS is available since kernel 2.6.24.\n"
 4438 #~ msgstr "Blokový režim XTS je dostupný až od jádra 2.6.24.\n"
 4439 
 4440 #~ msgid "Key size in LRW mode must be 256 or 512 bits.\n"
 4441 #~ msgstr "V režimu LRW musí být velikost klíče 256 nebo 512 bitů.\n"
 4442 
 4443 #~ msgid "Block mode LRW is available since kernel 2.6.20.\n"
 4444 #~ msgstr "Blokový režim LRW je dostupný až od jádra 2.6.20.\n"
 4445 
 4446 #~ msgid "Negative keyfile size not permitted.\n"
 4447 #~ msgstr "Záporná velikost souboru s klíčen není dovolena.\n"
 4448 
 4449 #~ msgid "Warning: exhausting read requested, but key file is not a regular file, function might never return.\n"
 4450 #~ msgstr "Pozor: požadováno úplné čtení, avšak soubor s klíčem není běžný soubor. Funkce se možná nikdy nevrátí.\n"