"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "citadel/po/citadel-setup/cs.po" (5 Jun 2021, 19103 Bytes) of package /linux/www/citadel.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PO translation source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 # Czech translation of citadel debconf messages.
  2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
  3 # This file is distributed under the same license as the citadel package.
  4 # Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2008, 2009
  5 #
  6 msgid ""
  7 msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: citadel\n"
  9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2010-09-28 00:22+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2010-10-22 14:32+0000\n"
  12 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
  13 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
  14 "MIME-Version: 1.0\n"
  15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  17 "X-Launchpad-Export-Date: 2010-10-23 04:47+0000\n"
  18 "X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
  19 "Language: cs\n"
  20 
  21 #: ../utils/setup.c:119
  22 msgid "Citadel Home Directory"
  23 msgstr "Hlavní adresář Citadely"
  24 
  25 #: ../utils/setup.c:122
  26 msgid ""
  27 "Enter the full pathname of the directory in which the Citadel\n"
  28 "installation you are creating or updating resides. If you\n"
  29 "specify a directory other than the default, you will need to\n"
  30 "specify the -h flag to the server when you start it up.\n"
  31 msgstr ""
  32 "Napište prosím celou cestu k adresáři, ve kterém chcete instalaci\n"
  33 "Citadely vytvořit nebo aktualizovat. Pokud nastavíte jiný adresář,\n"
  34 "než je výchozí, musíte nastavit i flag -h na serveru, kde budete vše "
  35 "spouštět.\n"
  36 
  37 #: ../utils/setup.c:128
  38 msgid ""
  39 "Enter the subdirectory name for an alternate installation of Citadel. To do "
  40 "a default installation just leave it blank.If you specify a directory other "
  41 "than the default, you will need to\n"
  42 "specify the -h flag to the server when you start it up.\n"
  43 "note that it may not have a leading /"
  44 msgstr ""
  45 "Zadejte podadresář pro alternativní instalaci Citadely. Pro porvedení "
  46 "výchozí instalace, toto pole nevyplňujte. Pokud zvolíte jiný adresář než "
  47 "výchozí, budete muset\n"
  48 "zadat volbu -h při spouštění serveru.\n"
  49 "Toto pole nemusí obsahovat úvodní lomítko"
  50 
  51 #: ../utils/setup.c:135
  52 msgid "Citadel administrator username:"
  53 msgstr "Uživatelské jméno správce Citadely:"
  54 
  55 #: ../utils/setup.c:137
  56 msgid ""
  57 "Please enter the name of the Citadel user account that should be granted "
  58 "administrative privileges once created. If using internal authentication "
  59 "this user account will be created if it does not exist. For external "
  60 "authentication this user account has to exist."
  61 msgstr ""
  62 "Zadejte jméno uživatelského účtu Citadely, který bude mít správcovská "
  63 "oprávnění. Používáte-li interní autentizaci Citadely, bude uživatelský účet "
  64 "v případě potřeby vytvořen. Pokud používáte externí autentizaci, musí již "
  65 "uživatelský účet existovat."
  66 
  67 #: ../utils/setup.c:143
  68 msgid "Administrator password:"
  69 msgstr "Správcovské heslo:"
  70 
  71 #: ../utils/setup.c:145
  72 msgid ""
  73 "Enter a password for the system administrator. When setup\n"
  74 "completes it will attempt to create the administrator user\n"
  75 "and set the password specified here.\n"
  76 msgstr ""
  77 "Zadejte heslo pro systémového administrátora. Až bude\n"
  78 "instalace hotová, Citadela vytvoří účet správce\n"
  79 "a přidělí mu heslo zde zadané.\n"
  80 
  81 #: ../utils/setup.c:149
  82 msgid "Citadel User ID:"
  83 msgstr "ID uživatele Citadely:"
  84 
  85 #: ../utils/setup.c:151
  86 msgid ""
  87 "Citadel needs to run under its own user ID. This would\n"
  88 "typically be called \"citadel\", but if you are running Citadel\n"
  89 "as a public BBS, you might also call it \"bbs\" or \"guest\".\n"
  90 "The server will run under this user ID. Please specify that\n"
  91 "user ID here. You may specify either a user name or a numeric\n"
  92 "UID.\n"
  93 msgstr ""
  94 "Citadela musí běžet pod svým vlastním uživatelským ID. To je\n"
  95 "obvykle nazváno \"citadel\", avšak provozujete-li Citadelu\n"
  96 "jako veřejné BBS, můžete jej nazvat také \"bbs\" nebo \"guest\".\n"
  97 "Server bude běžet pod tímto ID. Upřesněte zde prosím toto\n"
  98 "uživatelské ID. Můžete napsat uživatelské jméno nebo použít\n"
  99 "číselné UID.\n"
 100 
 101 #: ../utils/setup.c:158
 102 msgid "Listening address for the Citadel server:"
 103 msgstr "IP adresa, na které má Citadela naslouchat:"
 104 
 105 #: ../utils/setup.c:160
 106 msgid ""
 107 "Please specify the IP address which the server should be listening to. You "
 108 "can name a specific IPv4 or IPv6 address, or you can specify\n"
 109 "'*' for 'any address', '::' for 'any IPv6 address', or '0.0.0.0'\n"
 110 "for 'any IPv4 address'. If you leave this blank, Citadel will\n"
 111 "listen on all addresses. This can usually be left to the default unless "
 112 "multiple instances of Citadel are running on the same computer."
 113 msgstr ""
 114 "Upřesněte prosím adresu, na které by měl server naslouchat. Můžete zadat "
 115 "IPv4 nebo IPv6 adresu, nebo můžete\n"
 116 "použít '*' pro jakoukoli adresu, '::' pro libovolnou IPv6 adresu, nebo "
 117 "'0.0.0.0'\n"
 118 "pro libovolnou IPv4 adresu. Pokud toto pole zanecháte prázdné, bude "
 119 "Citadela\n"
 120 "naslouchat na všech adresách. Toto pole může být obvykle přeskočeno, ledaže "
 121 "by na stejném počítači běželo více instancí Citadely."
 122 
 123 #: ../utils/setup.c:168
 124 msgid "Server port number:"
 125 msgstr "Serverové číslo portu:"
 126 
 127 #: ../utils/setup.c:170
 128 msgid ""
 129 "Specify the TCP port number on which your server will run.\n"
 130 "Normally, this will be port 504, which is the official port\n"
 131 "assigned by the IANA for Citadel servers. You will only need\n"
 132 "to specify a different port number if you run multiple instances\n"
 133 "of Citadel on the same computer and there is something else\n"
 134 "already using port 504.\n"
 135 msgstr ""
 136 "Upřesněte číslo TCP portu, na kterém server poběží.\n"
 137 "Obvykle je jím port 504, který IANA oficiálně přidělila\n"
 138 "Citadelím serverům. Jiný port budete muset zadat\n"
 139 "pouze, pokud na stejném počítači běží více instancí\n"
 140 "Citadely a některý z nich již port 504 používá.\n"
 141 
 142 #: ../utils/setup.c:177
 143 msgid "Authentication method to use:"
 144 msgstr "Použitá metoda ověření:"
 145 
 146 #: ../utils/setup.c:179
 147 msgid ""
 148 "Please choose the user authentication mode. By default Citadel will use its "
 149 "own internal user accounts database. If you choose Host, Citadel users will "
 150 "have accounts on the host system, authenticated via /etc/passwd or a PAM "
 151 "source. LDAP chooses an RFC 2307 compliant directory server, the last option "
 152 "chooses the nonstandard MS Active Directory LDAP scheme.\n"
 153 "Do not change this option unless you are sure it is required, since changing "
 154 "back requires a full reinstall of Citadel.\n"
 155 " 0. Self contained authentication\n"
 156 " 1. Host system integrated authentication\n"
 157 " 2. External LDAP - RFC 2307 compliant directory\n"
 158 " 3. External LDAP - nonstandard MS Active Directory\n"
 159 "\n"
 160 "For help: http://www.citadel.org/doku.php/faq:installation:authmodes\n"
 161 "\n"
 162 "ANSWER \"0\" UNLESS YOU COMPLETELY UNDERSTAND THIS OPTION.\n"
 163 msgstr ""
 164 "Zvolte prosím způsob ověření uživatele. Obyčejně Citadela používá vlastní "
 165 "vnitří databázi uživatelských účtů. Pokud zvolíte Hostitele, uživatelé "
 166 "Citadely budou mít účet na hostitelském systému, ověřováni přes /etc/passwd "
 167 "nebo zdroj PAM. LDAP vybírá RFC 2307 kompatibilní server, poslední volba "
 168 "vybírá nestandardní MS Active Directory LDAP.\n"
 169 "Neměňte tuto volbu, nejste-li si jisti, že je to nutné, jelikož zpětná změna "
 170 "vyžaduje přeinstalování Citadely.\n"
 171 " 0. Vlastní ověřování\n"
 172 " 1. Ověřování u hostitele\n"
 173 " 2. Vnější LDAP (RFC 2307)\n"
 174 " 3. Vnější LDAM (nestandardní MS Active Directory)\n"
 175 "\n"
 176 "Nápovědu naleznete na "
 177 "http://www.citadel.org/doku.php/faq:installation:authmodes\n"
 178 "\n"
 179 "Odpovězte \"0\", ledaže otázce zcela rozumíte\n"
 180 
 181 #: ../utils/setup.c:197
 182 msgid "LDAP host:"
 183 msgstr "LDAP server:"
 184 
 185 #: ../utils/setup.c:199
 186 msgid "Please enter the host name or IP address of your LDAP server.\n"
 187 msgstr "Vložte prosím jméno hostitele nebo IP adresu Vašeho LDAP serveru.\n"
 188 
 189 #: ../utils/setup.c:201
 190 msgid "LDAP port number:"
 191 msgstr "Číslo LDAP portu:"
 192 
 193 #: ../utils/setup.c:203
 194 msgid "Please enter the port number of the LDAP service (usually 389).\n"
 195 msgstr "Zadejte prosím číslo portu LDAP (obvykle 389)\n"
 196 
 197 #: ../utils/setup.c:205
 198 msgid "LDAP base DN:"
 199 msgstr "Základní LDAP DN:"
 200 
 201 #: ../utils/setup.c:207
 202 msgid ""
 203 "Please enter the Base DN to search for authentication\n"
 204 "(for example: dc=example,dc=com)\n"
 205 msgstr ""
 206 "Zadejte prosím Základní DN (Base DN) k vyhledávání ověření\n"
 207 "(Např.: dc=example,dc=com)\n"
 208 
 209 #: ../utils/setup.c:210
 210 msgid "LDAP bind DN:"
 211 msgstr "DN účtu pro LDAP dotazy:"
 212 
 213 #: ../utils/setup.c:212
 214 msgid ""
 215 "Please enter the DN of an account to use for binding to the LDAP server for "
 216 "performing queries. The account does not require any other privileges. If "
 217 "your LDAP server allows anonymous queries, you can leave this blank.Please "
 218 "enter the DN of an account to use for binding to the LDAP server\n"
 219 "for performing queries. The account does not require any other\n"
 220 "privileges. If your LDAP server allows anonymous queries, you can\n"
 221 "leave this blank.\n"
 222 msgstr ""
 223 "Zadejte prosím DN účtu k připojení k LDAP serveru při zasílání dotazů. Tento "
 224 "účet nemusí mít žádná jiná práva. Pokud Váš LDAP server povoluje anonymní "
 225 "dotazy, můžete nechat toto pole nevyplněné.\n"
 226 
 227 #: ../utils/setup.c:220
 228 msgid "LDAP bind password:"
 229 msgstr "Heslo účtu pro LDAP dotazy:"
 230 
 231 #: ../utils/setup.c:222
 232 msgid ""
 233 "If you entered a Bind DN in the previous question, you must now enter\n"
 234 "the password associated with that account. Otherwise, you can leave this\n"
 235 "blank.\n"
 236 msgstr ""
 237 "Pokud jste v předchozí otázce zadali DN účtu, musíte nyní zadat\n"
 238 "heslo k tomuto účtu. V opačném případě můžete necat toto pole\n"
 239 "prázdné.\n"
 240 
 241 #: ../utils/setup.c:299
 242 msgid "Yes/No"
 243 msgstr "Ano/Ne"
 244 
 245 #: ../utils/setup.c:300
 246 msgid "Yes"
 247 msgstr "Ano"
 248 
 249 #: ../utils/setup.c:300
 250 msgid "No"
 251 msgstr "Ne"
 252 
 253 #: ../utils/setup.c:346
 254 msgid "Press return to continue..."
 255 msgstr "Pro pokračování stiskněte Enter..."
 256 
 257 #: ../utils/setup.c:364
 258 msgid "Important Message"
 259 msgstr "Důležitá zpráva"
 260 
 261 #: ../utils/setup.c:379
 262 msgid "Error"
 263 msgstr "Chyba"
 264 
 265 #: ../utils/setup.c:459
 266 msgid "Adding service entry..."
 267 msgstr "Přidávám zápis služby..."
 268 
 269 #. Other errors might mean something really did go wrong.
 270 #. 
 271 #: ../utils/setup.c:463 ../utils/setup.c:510 ../utils/setup.c:518
 272 msgid "Cannot open"
 273 msgstr "Nelze otevřít"
 274 
 275 #: ../utils/setup.c:569
 276 msgid ""
 277 "Citadel already appears to be configured to start at boot.\n"
 278 "Would you like to keep your boot configuration as is?\n"
 279 msgstr ""
 280 "Zdá se, že Citadela je již nastavena, aby se při načtení systému spustila.\n"
 281 "Přejete si ponechat toto nastavení nezměněno?\n"
 282 
 283 #: ../utils/setup.c:577
 284 msgid "Would you like to automatically start Citadel at boot?\n"
 285 msgstr "Přejete si spouštět Citadelu automaticky při spuštění systému?\n"
 286 
 287 #: ../utils/setup.c:583
 288 msgid "Cannot create"
 289 msgstr "Nelze vytvořit"
 290 
 291 #: ../utils/setup.c:682
 292 #, c-format
 293 msgid ""
 294 "Setup can configure the \"xinetd\" service to automatically\n"
 295 "connect incoming telnet sessions to Citadel, bypassing the\n"
 296 "host system login: prompt. Would you like to do this?\n"
 297 msgstr ""
 298 "Instalátor může nastavit službu \"xinetd\", aby automaticky\n"
 299 "spojovala příchozí spojení telnetu s Citadelou bez výzvy\n"
 300 "k přihlášení na hostitelském systému. Přejete si to provést?\n"
 301 
 302 #: ../utils/setup.c:740
 303 msgid "You appear to have the "
 304 msgstr "Zdá se, že emailový program "
 305 
 306 #: ../utils/setup.c:742
 307 msgid ""
 308 " email program\n"
 309 "running on your system. If you want Citadel mail\n"
 310 "connected with "
 311 msgstr ""
 312 " běží\n"
 313 "na vašem systému. Chcete-li mail Citadely\n"
 314 "spojit s "
 315 
 316 #: ../utils/setup.c:746
 317 msgid ""
 318 " you will have to manually integrate\n"
 319 "them. It is preferable to disable "
 320 msgstr ""
 321 " , budete to muset provést\n"
 322 "ručně. Výhodnější je zakázat "
 323 
 324 #: ../utils/setup.c:749
 325 msgid ""
 326 ", and use Citadel's\n"
 327 "SMTP, POP3, and IMAP services.\n"
 328 "\n"
 329 "May we disable "
 330 msgstr ""
 331 "a použít Citadelí\n"
 332 "SMTP, POP3 a IMAP služby.\n"
 333 "\n"
 334 "Má Citadela zakázat "
 335 
 336 #: ../utils/setup.c:753
 337 msgid ""
 338 "so that Citadel has access to ports\n"
 339 "25, 110, and 143?\n"
 340 msgstr ""
 341 ", aby mohla přistupovat k portům\n"
 342 "25, 110 a 143?\n"
 343 
 344 #: ../utils/setup.c:863
 345 msgid "This is currently set to:"
 346 msgstr "Toto je nyní nastaveno na:"
 347 
 348 #: ../utils/setup.c:864
 349 msgid "Enter new value or press return to leave unchanged:"
 350 msgstr "Zadejte novou hodnotu, nebo stiskněte Enter (a nic neměňte):"
 351 
 352 #: ../utils/setup.c:1067 ../utils/setup.c:1072 ../utils/setup.c:1384
 353 msgid "setup: cannot open"
 354 msgstr "instalace: nelze otevřít"
 355 
 356 #: ../utils/setup.c:1175
 357 #, c-format
 358 msgid ""
 359 "\n"
 360 "/etc/nsswitch.conf is configured to use the 'db' module for\n"
 361 "one or more services. This is not necessary on most systems,\n"
 362 "and it is known to crash the Citadel server when delivering\n"
 363 "mail to the Internet.\n"
 364 "\n"
 365 "Do you want this module to be automatically disabled?\n"
 366 "\n"
 367 msgstr ""
 368 "\n"
 369 "/etc/nsswitch.conf je nastaven, aby používal modul 'db' pro\n"
 370 "jednu nebo více služeb. To není na většině systémů potřeba\n"
 371 "a je známo, že Citadela spadne při doručování\n"
 372 "mailů na internet\n"
 373 "\n"
 374 "Chcete tento modul zakázat?\n"
 375 "\n"
 376 
 377 #: ../utils/setup.c:1236 ../utils/setup.c:1252
 378 msgid "Setup finished"
 379 msgstr "Instalace dokončena"
 380 
 381 #: ../utils/setup.c:1237
 382 msgid ""
 383 "Setup of the Citadel server is complete.\n"
 384 "If you will be using WebCit, please run its\n"
 385 "setup program now; otherwise, run './citadel'\n"
 386 "to log in.\n"
 387 msgstr ""
 388 "Instalace Citadelího serveru je hotova.\n"
 389 "Pokud budete používat WebCit, spusťte\n"
 390 "jeho nastavení nyní, v opačném případě\n"
 391 "spusťte ./citadel k přihlášení.\n"
 392 
 393 #: ../utils/setup.c:1243
 394 msgid "Setup failed"
 395 msgstr "Instalace selhala"
 396 
 397 #: ../utils/setup.c:1244
 398 msgid ""
 399 "Setup is finished, but the Citadel server failed to start.\n"
 400 "Go back and check your configuration.\n"
 401 msgstr ""
 402 "Instalace je dokončena, ale nepodařilo se spustit Citadelí server.\n"
 403 "Jděte zpět a zkontrolujte svou konfiguraci.\n"
 404 
 405 #: ../utils/setup.c:1253
 406 msgid "Setup is finished. You may now start the server."
 407 msgstr "Instalace je dokončena. Nyní můžete spustit Citadelí server"
 408 
 409 #: ../utils/setup.c:1279
 410 msgid "My System"
 411 msgstr "Můj Systém"
 412 
 413 #: ../utils/setup.c:1282
 414 msgid "US 800 555 1212"
 415 msgstr "US 800 555 1212"
 416 
 417 #: ../utils/setup.c:1368 ../utils/setup.c:1373
 418 msgid "setup: cannot append"
 419 msgstr "instalace: nelze připojit"
 420 
 421 #: ../utils/setup.c:1450 ../utils/setup.c:1457 ../utils/setup.c:1472
 422 #: ../utils/setup.c:1512
 423 msgid "Citadel Setup"
 424 msgstr "Instalace Citadely"
 425 
 426 #: ../utils/setup.c:1459
 427 msgid "The directory you specified does not exist"
 428 msgstr "Zadaný adresář neexistuje"
 429 
 430 #: ../utils/setup.c:1473
 431 msgid ""
 432 "The Citadel service is still running.\n"
 433 "Please stop the service manually and run setup again."
 434 msgstr ""
 435 "Citadelí server stále běží.\n"
 436 "Zastavte jej prosím ručně a spusťte instalaci znovu."
 437 
 438 #: ../utils/setup.c:1485
 439 msgid "Citadel setup program"
 440 msgstr "Program pro instalaci Citadely"
 441 
 442 #: ../utils/setup.c:1513
 443 msgid "This Citadel installation is too old to be upgraded."
 444 msgstr "Tato instalace Citadely je příliš stará na povýšení."
 445 
 446 #: ../utils/setup.c:1552 ../utils/setup.c:1554 ../utils/setup.c:1556
 447 msgid "Setting file permissions"
 448 msgstr "Nastavuji oprávnění souborů"
 449 
 450 #~ msgid ""
 451 #~ "Please specify the IP address which the server should be listening to. If "
 452 #~ "you specify 0.0.0.0, the server will listen on all addresses."
 453 #~ msgstr ""
 454 #~ "Zadejte IP adresu, na které má server naslouchat. Zadáte-li 0.0.0.0, bude "
 455 #~ "server naslouchat na všech adresách."
 456 
 457 #~ msgid ""
 458 #~ "This can usually be left to the default unless multiple instances of Citadel "
 459 #~ "are running on the same computer."
 460 #~ msgstr ""
 461 #~ "Pokud na tomto počítači nemáte více instancí Citadel, můžete nejspíš "
 462 #~ "ponechat výchozí hodnotu."
 463 
 464 #~ msgid "Internal"
 465 #~ msgstr "vlastní"
 466 
 467 #~ msgid "Host"
 468 #~ msgstr "hostitel"
 469 
 470 #~ msgid "LDAP"
 471 #~ msgstr "LDAP"
 472 
 473 #~ msgid ""
 474 #~ "Do not change this option unless you are sure it is required, since changing "
 475 #~ "back requires a full reinstall of Citadel."
 476 #~ msgstr ""
 477 #~ "Pokud si nejste jisti, že tuto možnost opravdu chcete, raději ji neměňte, "
 478 #~ "protože návrat zpět znamená kompletní reinstalaci Citadel."
 479 
 480 #~ msgid ""
 481 #~ "While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for "
 482 #~ "the administrator user."
 483 #~ msgstr ""
 484 #~ "I když není heslo pro správce povinné, důrazně doporučujeme jej nastavit."
 485 
 486 #~ msgid "Internal, Host, LDAP, Active Directory"
 487 #~ msgstr "vlastní, hostitel, LDAP, Active Directory"
 488 
 489 #~ msgid "Enable external authentication mode?"
 490 #~ msgstr "Povolit externí autentizaci?"
 491 
 492 #~ msgid ""
 493 #~ "Specify the IP address on which your server will run. If you specify "
 494 #~ "0.0.0.0, Citadel will listen on all addresses. You can usually skip this "
 495 #~ "unless you are running multiple instances of Citadel on the same computer."
 496 #~ msgstr ""
 497 #~ "Zadejte IP adresu, na které má server naslouchat. Zadáte-li 0.0.0.0, bude "
 498 #~ "Citadel naslouchat na všech adresách. Pokud na tomto počítači nemáte více "
 499 #~ "instancí Citadel, nejspíš můžete otázku přeskočit."
 500 
 501 #~ msgid ""
 502 #~ "Specify the way authentication is done, either host based or Citadel "
 503 #~ "internal. Host based accounting could be /etc/passwd or an LDAP directory. "
 504 #~ "WARNING: do not change this setting once your system is installed. Answer "
 505 #~ "\"no\" unless you completely understand this option."
 506 #~ msgstr ""
 507 #~ "Zadejte způsob autentizace - buď založený na mechanismech hostitelského "
 508 #~ "počítače, nebo na interní správě přímo v Citadel. Ověřováním podle "
 509 #~ "hostitelského počítače se myslí /etc/passwd nebo LDAP adresář. VAROVÁNÍ: po "
 510 #~ "instalaci systému již toto nastavení neměňte. Pokud si nejste zcela jisti, "
 511 #~ "zda otázce rozumíte, odpovězte „ne“."
 512 
 513 #~ msgid ""
 514 #~ "Enter the name of the Citadel administrator (which is probably you). When an "
 515 #~ "account is created with this name, it will automatically be given "
 516 #~ "administrator-level access."
 517 #~ msgstr ""
 518 #~ "Zadejte jméno správce Citadel (což budete pravděpodobně vy). Při vytvoření "
 519 #~ "účtu se zadaným jménem mu budou automaticky přidána správcovská oprávnění."
 520 
 521 #~ msgid ""
 522 #~ "For post configuring your Citadel Server, use citadel-webcit with your "
 523 #~ "browser, log in as the user you specified as the Administrator, and review "
 524 #~ "the Points under the Administration menu. If you have further questions "
 525 #~ "review www.citadel.org, specialy the FAQ and Documentation section."
 526 #~ msgstr ""
 527 #~ "Pro poinstalační nastavení Citadel serveru si nainstalujte balík citadel-"
 528 #~ "webcit. Ve webovém prohlížeči se přihlaste pod uživatelem, kterého jste "
 529 #~ "zvolili za správce a projděte si menu Administration. Máte-li další otázky, "
 530 #~ "podívejte se na http://www.citadel.org do částí Dokumentace a FAQ."