"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "bftpd/doc/pl/bftpddoc-pl.txt" (8 Nov 2012, 13247 Bytes) of package /linux/privat/bftpd-5.1.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested text file into HTML format (style: standard) with prefixed line numbers. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1  dokumentacja bftpd jezyk polski]
  2  napisana przez Max-Wilhelm Bruker <brukie@gmx.net>
  3 
  4 
  5  Ten dokument stanowi dokumentacje serwera bftpd.
  6  ______________________________________________________________________
  7 
  8  Table of Contents
  9 
  10 
  11  1. Wprowadzenie
  12  2. Instalacja
  13   2.1 Kompilacja
  14   2.2 Uruchamianie serwera
  15 
  16  3. Konfiguracja
  17   3.1 Zarzadzanie uzytkownikami
  18   3.2 Plik konfiguracji (/etc/bftp.conf)
  19     3.2.1 Sekcja globalna
  20     3.2.2 Sekcja uzytkownikow
  21     3.2.3 Sekcja grup uzytkownikow
  22     3.2.4 Sekcja katalogow
  23 
  24  4. FAQ
  25   4.1 Problemy z kompilacja
  26     4.1.1 Nie moge skompilowac bftpd
  27     4.1.2 Wystepuja dziwne ostrzezenia
  28     4.1.3 Make mowi ze nie moge uzywac wtmp
  29   4.2 Problemy przy uruchamianiu
  30     4.2.1 Otrzymuje komunikat "Could not get peer IP address."
  31     4.2.2 Dostaje blad "Bind failed: Address already in use."
  32   4.3 Problemy podczas sesji FTP
  33     4.3.1 Mam blad podobny do "500 Unknown command: 'foo'"
  34     4.3.2 Sesja sie konczy bledem 421
  35   4.4 Rozne
  36     4.4.1 Jak dziala kompresja w locie?
  37     4.4.2 Moje opcje dla polaczen anonymous nie dzialaja
  38     4.4.3 Dlaczego dokumentacja jest tak uboga?
  39 
  40  5. Credits
  41   5.1 Testowanie na roznych platformach
  42   5.2 Pomysly, uwagi& fragmenty kodu
  43   5.3 Pisanie dokumentacji
  44   5.4 Inne
  45 
  46 
  47  ______________________________________________________________________
  48 
  49  11.. WWpprroowwaaddzzeenniiee
  50 
  51  bfptd jest serwerem FTP dla Linuxa, BSD/OS, FreeBSD, Solarisa, DG-UXa
  52  oraz Tru64 (nie wiem czy dziala on na innych systemach, jesli
  53  probowales, napisz do mnie). Uruchamiany moze byc poprzez inetd badz w
  54  trybie standalone (demon).
  55 
  56  bftpd stara sie byc bardzo elastycznym przy zachowaniu malego rozmiaru
  57  oraz swojej szybkosci. Mozesz wprowadzac wartosci domyslne dla kazdej
  58  opcji w konfiguracji a nastepnie nadpisywac je poprzez lokalne
  59  parametry.
  60 
  61  Do zalet bftpd zaliczyc mozna:
  62 
  63  +o Prosta konfiguracje
  64 
  65  +o Predkosc
  66 
  67  +o Obsluge wiekszosci komend FTP RFC
  68 
  69  +o Kompresje w locie do archiwow .tar.gz
  70 
  71  +o Bezpieczenstwo poprzez proste wprowadzenie chroota
  72 
  73  +o Brak koniecznosci udostepniania basha oraz innych komend w
  74   srodowisku chroot
  75 
  76  +o Logowanie do wtmp oraz do pliku badz demona syslogd
  77 
  78  +o Obsluge PAM oraz hasel passwd/shadow
  79 
  80  +o Obsluge komend SITE CHOWN/CHMOD
  81 
  82 
  83  22.. IInnssttaallaaccjjaa
  84 
  85  22..11.. KKoommppiillaaccjjaa
  86 
  87  Najpierw uruchom nastepujace polecenia (zamieniajac x.x.x na wersje,
  88  ktora instalujesz):
  89 
  90 
  91    tar xzf bftpd-x.x.x.tar.gz
  92    cd bftpd-x.x.x
  93    ./configure
  94    make
  95    make install [wymaga roota]
  96 
  97 
  98 
  99  Wiedz, ze jesli upgradujesz bftpd ze starszej wersji, musisz recznie
 100  skopiowac plik bftpd.conf do katalogu /etc, poniewaz polecenie 'make
 101  install' nie nadpisuje pliku konfiguracyjnego.
 102 
 103  Uwaga: Jesli chcesz korzystac z opcji kompresji w locie do .tar.gz,
 104  musisz sciagnac kody zrodlowe gzipa oraz paxa i rozpakowac je do
 105  katalogu zrodlowego bftpd. Nastepnie, zamiast uruchomic "./configure",
 106  wykonaj "./configure --enable-pax=katalog-z-paxem --enable-
 107  gzip=katalog-z-gzipem".
 108 
 109  22..22.. UUrruucchhaammiiaanniiee sseerrwweerraa
 110 
 111  Do wyboru masz uruchamianie bftpd poprzez inetd oraz w trybie
 112  standalone (demon).
 113 
 114    JJeessllii cchhcceesszz kkoorrzzyyssttaacc zz iinneettdd::
 115     Dodaj nastepujacy wpis do /etc/inetd.conf:
 116 
 117      ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/bftpd bftpd
 118 
 119 
 120 
 121   Wyslij inetdowi sygnal HUP lub zrestartuj system. Od tego momentu
 122   bftpd powinien pracowac.
 123 
 124    JJeessllii cchhcceesszz uurruucchhoommiicc bbffttppdd jjaakkoo ddeemmoonnaa ((ssttaannddaalloonnee))::
 125     Kaz systemowi uruchamiac:
 126 
 127 
 128 
 129   /usr/sbin/bftpd -d
 130 
 131 
 132 
 133   przy starcie.
 134 
 135  33.. KKoonnffiigguurraaccjjaa
 136 
 137  33..11.. ZZaarrzzaaddzzaanniiee uuzzyyttkkoowwnniikkaammii
 138 
 139  Mozesz obslugiwac konta uzytkownikow w bardzo prosty sposob, edytujac
 140  plik /etc/passwd oraz, jesli Twoj system to obsluguje, /etc/shadow.
 141  Kazdy uzytkownik wystepujacy w /etc/passwd moze sie polaczyc z
 142  serwerem jesli poda haslo i spelni wymagania konfiguracji serwera
 143  bftpd. Mozna rowniez zalozyc konto anonymous, ustawiajac zmienna
 144  ANONYMOUS_USER na yes. bftpd obsluguje rowniez PAM.
 145 
 146  33..22.. PPlliikk kkoonnffiigguurraaccjjii ((//eettcc//bbffttpp..ccoonnff))
 147 
 148  33..22..11.. SSeekkccjjaa gglloobbaallnnaa
 149 
 150  W tej sekcji mozesz nadawac wartosci opcjom konfiguracji. Skladnia
 151  jest nastepujaca:
 152 
 153 
 154    global {
 155     nazwa1=wartosc1
 156     nazwa2=wartosc2
 157    }
 158 
 159 
 160 
 161  33..22..22.. SSeekkccjjaa uuzzyyttkkoowwnniikkooww
 162 
 163  W konfiguracji wystepuje rowniez sekcja uzytkownikow, w ktorej mozesz
 164  nadpisywac wartosci globalne dla poszczegolnych uzytkownikow.
 165  Przyklad:
 166 
 167 
 168    global {
 169     nazwa1=wartosc1
 170     nazwa2=wartosc2
 171    }
 172    user foo {
 173     nazwa1=wartosc3
 174    }
 175 
 176 
 177 
 178  Jesli uzytkownik foo sie zaloguje, to nazwa pierwsza bedzie miala
 179  wartosc3. Jesli zalogowany jest inny uzytkownik, nazwa1 ma warosc1,
 180  natomiast nazwa2 ma zawsze wartosc2.
 181 
 182 
 183  33..22..33.. SSeekkccjjaa ggrruupp uuzzyyttkkoowwnniikkooww
 184 
 185  Mozesz takze definiowac konfiguracje grupom uzytkownikow - podobnie
 186  jak dla jednego uzytkownika, tylko mozesz przydzielic ich kilku pod
 187  postacia grupy. Mozesz rowniez umieszczac w konfiguracji grupy
 188  systemowe dodajac do ich nazwy znak @. Przyklad:
 189 
 190 
 191 
 192  group foo,bar,@baz {
 193   nazwa1=wartosc1
 194  }
 195 
 196 
 197 
 198  Te opcje oddzialuja na uzytkownikow foo i bar oraz na kazdego z grupy
 199  systemowej baz.
 200 
 201  33..22..44.. SSeekkccjjaa kkaattaallooggooww
 202 
 203  Mozesz ustalac opcje, ktore beda wazne tylko dla uzytkownikow
 204  znajdujacych sie w danym katalogu, badz jego podkatalogach. Wez pod
 205  uwage, ze musisz umiescic te struktury w opcjach globalnych,
 206  uzytkownikow oraz grup. W ten sposob mozesz takze nadpisywac
 207  specyficzne ustawienia katalogu dla danych uzytkownikow. Przykladowo:
 208 
 209 
 210    global {
 211     nazwa=wartosc1
 212     directory /foo {
 213      nazwa1=wartosc2
 214     }
 215    }
 216    user bar {
 217     directory /foo {
 218      nazwa1=wartosc3
 219     }
 220    }
 221 
 222 
 223 
 224  Tutaj, nazwa1 bedzie miala warosc3 jesli uzytkownik bar bedzie w kata-
 225  logu /foo. Natomiast wartosc2 przybierze jesli inny uzytkownik zna-
 226  jdzie sie w katalogu /foo. Kazdy inny przypadek spowoduje nadanie
 227  nazwie1 wartosci1.
 228 
 229  Wyjasnienie tych opcji znajdziesz w pliku konfiguracyjnym bftpd (jesli
 230  nie upgradowales bftpd, plik zostal juz skopiowany do /etc).
 231  Zmodyfikuj oczywiscie plik do twoich potrzeb. Jednak domyslna
 232  konfiguracja tez powinna byc w porzadku.
 233 
 234  44.. FFAAQQ
 235 
 236  44..11.. PPrroobblleemmyy zz kkoommppiillaaccjjaa
 237 
 238  44..11..11.. NNiiee mmooggee sskkoommppiilloowwaacc bbffttppdd
 239 
 240  Daj mi znac. Powiedz na jakim systemie i architekturze go
 241  kompilowales, przeslij tez wyjscie calego procesu kompilacji
 242  (configure i make). Nie dostaje ton poczty, wiec postaram sie
 243  rozwiazac Twoj problem. Jesli natomiast nie odpowiem, prawie
 244  zapomnialem o Twoim mailu, wiec go ponow :)
 245 
 246  44..11..22.. WWyysstteeppuujjaa ddzziiwwnnee oossttrrzzeezzeenniiaa
 247 
 248  To jest calkiem mozliwe na platformach, na ktorych nie testowalem
 249  bftpd. Nawet jesli bftpd skompiluje sie prawidlowo i dziala bez
 250  zarzutu, prosze, przeslij mi informacje na ten temat, gdyz kompilator
 251  moze powodowac niezauwazalne na pierwszy rzut oka problemy.
 252 
 253 
 254 
 255  44..11..33.. MMaakkee mmoowwii zzee nniiee mmooggee uuzzyywwaacc wwttmmpp
 256 
 257  Prawdopodobnie uzywasz Solarisa. Poniewaz nie mam dostepu do takiej
 258  maszyny, nigdy nie moglem sprawdzic jej wtmp. Jesli otrzymujesz taki
 259  komunikat i nie wiesz czym jest w ogole wtmp, nie martw sie o to.
 260  Jesli jest inaczej, pomoz mi rozwiazac problem.
 261 
 262  44..22.. PPrroobblleemmyy pprrzzyy uurruucchhaammiiaanniiuu
 263 
 264  44..22..11.. OOttrrzzyymmuujjee kkoommuunniikkaatt ""CCoouulldd nnoott ggeett ppeeeerr IIPP aaddddrreessss..""
 265 
 266  Uruchomiles bftpd przez konsole. Jesli chcialbys z niego korzystac w
 267  trybie standalone, musisz dodac opcje "-d". Jesli jednak ustawiles go
 268  jako usluge inetd, sprawdz to przez:
 269 
 270 
 271    hostname:~$ ftp localhost
 272 
 273 
 274 
 275  44..22..22.. DDoossttaajjee bbllaadd ""BBiinndd ffaaiilleedd:: AAddddrreessss aallrreeaaddyy iinn uussee..""
 276 
 277  Ten blad oznacza, ze inny proces juz wykorzystuje port, na ktorym
 278  chcesz uruchomic serwer bftpd. Mozesz zmienic numer portu bftpd w
 279  pliku konfiguracyjnym (bftpd.conf) - opcja PORT w strukturze
 280  globalnej. Domyslnie ustawiony jest na 21. Jesli nie zmieniales tego
 281  portu, prawdopodobnie zapomniales wylaczyc swoj stary serwer FTP.
 282  Zajrzyj do /etc/inetd.conf oraz do wydruku polecenia "ps aux | grep
 283  ftp".
 284 
 285  44..33.. PPrroobblleemmyy ppooddcczzaass sseessjjii FFTTPP
 286 
 287  44..33..11.. MMaamm bbllaadd ppooddoobbnnyy ddoo ""550000 UUnnkknnoowwnn ccoommmmaanndd:: ''ffoooo''""
 288 
 289  Twoj program wyslal komende, ktorej bftpd nie rozpoznal. To jest moj
 290  blad, chyba ze rzeczywiscie wyslales nieistniejace polecenie. Sprawdz
 291  czy sie nie pomyliles przy jego wpisywaniu i wyslij mi raport, jesli
 292  masz pewnosc, ze komenda byla dobra.
 293 
 294  44..33..22.. SSeessjjaa ssiiee kkoonncczzyy bblleeddeemm 442211
 295 
 296  Jesli porobujesz sie zalogowac ze zlym haslem, bftpd zerwie
 297  polaczenie. Jesli sie zalogowales zanim blad sie pojawil, badz blad
 298  wystapil przed zalogowaniem, to na pewno jest moj blad. Powiedz mi o
 299  tym.
 300 
 301  44..44.. RRoozznnee
 302 
 303  44..44..11.. JJaakk ddzziiaallaa kkoommpprreessjjaa ww lloocciiee??
 304 
 305  Zalozmy, ze masz katalog nazywajacy sie foo. Nawet jesli nie ma pliku
 306  o nazwie foo.tar.gz, mozesz jednak uzyc polecenia RETR i bedzie on
 307  zaweral zawartosc katalogu foo, tar-gzipowana. Mozesz rowniez sciagac
 308  pliki:
 309 
 310  +o dirname.tar
 311 
 312  +o filename.gz
 313 
 314   Jesli chcesz korzystac z tej opcji, wkompiluj ja najpierw (patrz:
 315   instalacja)
 316 
 317 
 318 
 319  44..44..22.. MMoojjee ooppccjjee ddllaa ppoollaacczzeenn aannoonnyymmoouuss nniiee ddzziiaallaajjaa
 320 
 321  Jesli w strukturze jest opcja ALIAS=...., nie musisz uzupelniac jej
 322  opcjami. Zamiast tego, zrob to w sekcji, do ktorej sie alias odnosi.
 323 
 324  44..44..33.. DDllaacczzeeggoo ddookkuummeennttaaccjjaa jjeesstt ttaakk uubbooggaa??
 325 
 326  Odpowiedz jest prosta, nikt niczego nie napisal :)
 327  Nigdy nie wiem co napisac, wiec jesli masz jakas wizje wzbogacenia
 328  dokumentacji, prosze, poinformuj mnie o tym. To samo dotyczy tlumaczen
 329  na inne jezyki. Jesli chcialbyc cos stworzyc, zrob to, jednak zwracaj
 330  uwage na bledy stylistyczne i literowki.
 331 
 332  55.. CCrreeddiittss
 333 
 334  55..11.. TTeessttoowwaanniiee nnaa rroozznnyycchh ppllaattffoorrmmaacchh
 335 
 336 
 337  +o David L. Nicol (david@kasey.umkc.edu) testowal bftpd na Tru64.
 338 
 339  +o JackRipper (vic@altoona.net) testowal bftpd na BSD/OS oraz DG-UX.
 340 
 341  +o Christian Beyerlein (christian@beyerlein.de) testowal bftpd na
 342   FreeBSD i Solarisie.
 343 
 344  +o Ludzie z kanalu #linux (IRCNet) sprawdzali bftpd na roznych
 345   systemach.
 346 
 347  55..22.. PPoommyyssllyy,, uuwwaaggii&& ffrraaggmmeennttyy kkoodduu
 348 
 349 
 350  +o Josh Woodcock (josh@hamparts.com) podzielil sie kiloma uwagami -
 351   Solaris 8.
 352 
 353  +o Floh (floh@maflohsoft.de) zasugerowal wbudowac obsluge ASCII.
 354 
 355  +o Erik Hensema (erik@hensema.xs4all.nl) znalazl blad w netfilterze
 356   2.4.0 wplywajacy na bftpd.
 357 
 358  +o Heiko Rother (rother@cmsnet.de) mial wiele dobrych pomyslow (patrz
 359   changelog).
 360 
 361  +o Christophe Bailleux (cb@grolier.fr) wprost uwielbia znajdowac
 362   problemy w listingowaniu katalogow. Poza tym mial wiele uwag i
 363   podeslal wiele fragmentow kodu.
 364 
 365  +o Jonathan Heusser (jonathanheusser@gyml.unibas.ch) znalazl blad
 366   przepelnienia bufora.
 367 
 368  +o Christian Beyerlein (christian@beyerlein.de) zaproponowal aliasy
 369   uzytkownikow.
 370 
 371  +o Elmusafir (jslmarti@campus.cem.itesm.mx) doniosl o bledzie we
 372   wspolpracy ze Staroffice, ktory naprawiono w wersji 1.0.8.
 373 
 374  +o Alex Madden (alexm@immstudios.com) oraz Daniel Mack
 375   (daniel.mack@nextra.de) napisali o niekompatybilnosci z Solarisem -
 376   naprawiono w 1.0.8.
 377 
 378  +o Daniel Mack (daniel.mack@nextra.de) podeslal duzego patcha (patrz
 379   changelog).
 380 
 381  55..33.. PPiissaanniiee ddookkuummeennttaaccjjii
 382 
 383 
 384 
 385  +o Radek Michalski (radek@end.p-s.com.pl) przetlumaczyl dokumentacje
 386   bftpd na jezyk polski.
 387 
 388  55..44.. IInnnnee
 389 
 390 
 391  +o Kilka pomyslow struktry kodu zaczerpnalem z betaftpd Steinera H.
 392   Gutersona. Ale to raptem kilka linii.
 393 
 394 
 395