"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "PHPMailer-6.4.1/language/phpmailer.lang-hy.php" (29 Apr 2021, 2185 Bytes) of package /linux/www/PHPMailer-6.4.1.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PHP source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers and code folding option. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file. See also the last Fossies "Diffs" side-by-side code changes report for "phpmailer.lang-hy.php": 6.1.8_vs_6.2.0.

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4 * Armenian PHPMailer language file: refer to English translation for definitive list
  5 * @package PHPMailer
  6 * @author Hrayr Grigoryan <hrayr@bits.am>
  7 */
  8 
  9 $PHPMAILER_LANG['authenticate']     = 'SMTP -ի սխալ: չհաջողվեց ստուգել իսկությունը.';
  10 $PHPMAILER_LANG['connect_host']     = 'SMTP -ի սխալ: չհաջողվեց կապ հաստատել SMTP սերվերի հետ.';
  11 $PHPMAILER_LANG['data_not_accepted']  = 'SMTP -ի սխալ: տվյալները ընդունված չեն.';
  12 $PHPMAILER_LANG['empty_message']    = 'Հաղորդագրությունը դատարկ է';
  13 $PHPMAILER_LANG['encoding']       = 'Կոդավորման անհայտ տեսակ: ';
  14 $PHPMAILER_LANG['execute']       = 'Չհաջողվեց իրականացնել հրամանը: ';
  15 $PHPMAILER_LANG['file_access']     = 'Ֆայլը հասանելի չէ: ';
  16 $PHPMAILER_LANG['file_open']      = 'Ֆայլի սխալ: ֆայլը չհաջողվեց բացել: ';
  17 $PHPMAILER_LANG['from_failed']     = 'Ուղարկողի հետևյալ հասցեն սխալ է: ';
  18 $PHPMAILER_LANG['instantiate']     = 'Հնարավոր չէ կանչել mail ֆունկցիան.';
  19 $PHPMAILER_LANG['invalid_address']   = 'Հասցեն սխալ է: ';
  20 $PHPMAILER_LANG['mailer_not_supported'] = ' փոստային սերվերի հետ չի աշխատում.';
  21 $PHPMAILER_LANG['provide_address']   = 'Անհրաժեշտ է տրամադրել գոնե մեկ ստացողի e-mail հասցե.';
  22 $PHPMAILER_LANG['recipients_failed']  = 'SMTP -ի սխալ: չի հաջողվել ուղարկել հետևյալ ստացողների հասցեներին: ';
  23 $PHPMAILER_LANG['signing']       = 'Ստորագրման սխալ: ';
  24 $PHPMAILER_LANG['smtp_connect_failed'] = 'SMTP -ի connect() ֆունկցիան չի հաջողվել';
  25 $PHPMAILER_LANG['smtp_error']      = 'SMTP սերվերի սխալ: ';
  26 $PHPMAILER_LANG['variable_set']     = 'Չի հաջողվում ստեղծել կամ վերափոխել փոփոխականը: ';
  27 $PHPMAILER_LANG['extension_missing']  = 'Հավելվածը բացակայում է: ';