"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "OCSNG_UNIX_SERVER_2.6/ocsreports/libraries/phpcas/CAS/Languages/Greek.php" (17 Apr 2019, 3561 Bytes) of package /linux/privat/OCSNG_UNIX_SERVER_2.6.tar.gz:


As a special service "Fossies" has tried to format the requested source page into HTML format using (guessed) PHP source code syntax highlighting (style: standard) with prefixed line numbers and code folding option. Alternatively you can here view or download the uninterpreted source code file.

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4 * Licensed to Jasig under one or more contributor license
  5 * agreements. See the NOTICE file distributed with this work for
  6 * additional information regarding copyright ownership.
  7 *
  8 * Jasig licenses this file to you under the Apache License,
  9 * Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in
  10 * compliance with the License. You may obtain a copy of the License at:
  11 *
  12 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  13 *
  14 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  15 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  16 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  17 * See the License for the specific language governing permissions and
  18 * limitations under the License.
  19 *
  20 * PHP Version 5
  21 *
  22 * @file   CAS/Language/Greek.php
  23 * @category Authentication
  24 * @package PhpCAS
  25 * @author  Vangelis Haniotakis <haniotak@ucnet.uoc.gr>
  26 * @license http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Apache License 2.0
  27 * @link   https://wiki.jasig.org/display/CASC/phpCAS
  28 */
  29 
  30 /**
  31 * Greek language class
  32 *
  33 * @class  CAS_Languages_Greek
  34 * @category Authentication
  35 * @package PhpCAS
  36 * @author  Vangelis Haniotakis <haniotak@ucnet.uoc.gr>
  37 * @license http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Apache License 2.0
  38 * @link   https://wiki.jasig.org/display/CASC/phpCAS
  39 *
  40 * @sa @link internalLang Internationalization @endlink
  41 * @ingroup internalLang
  42 */
  43 class CAS_Languages_Greek implements CAS_Languages_LanguageInterface
  44 {
  45   /**
  46   * Get the using server string
  47   *
  48   * @return string using server
  49   */
  50   public function getUsingServer()
  51   {
  52     return '÷ñçóéìïðïéåßôáé ï åîõðçñåôçôÞò';
  53   }
  54 
  55   /**
  56   * Get authentication wanted string
  57   *
  58   * @return string authentication wanted
  59   */
  60   public function getAuthenticationWanted()
  61   {
  62     return 'Áðáéôåßôáé ç ôáõôïðïßçóç CAS!';
  63   }
  64 
  65   /**
  66   * Get logout string
  67   *
  68   * @return string logout
  69   */
  70   public function getLogout()
  71   {
  72     return 'Áðáéôåßôáé ç áðïóýíäåóç áðü CAS!';
  73   }
  74 
  75   /**
  76   * Get the should have been redirected string
  77   *
  78   * @return string should habe been redirected
  79   */
  80   public function getShouldHaveBeenRedirected()
  81   {
  82     return 'Èá Ýðñåðå íá åß÷áôå áíáêáôåõèõíèåß óôïí åîõðçñåôçôÞ CAS. ÊÜíôå êëßê <a href="%s">åäþ</a> ãéá íá óõíå÷ßóåôå.';
  83   }
  84 
  85   /**
  86   * Get authentication failed string
  87   *
  88   * @return string authentication failed
  89   */
  90   public function getAuthenticationFailed()
  91   {
  92     return 'Ç ôáõôïðïßçóç CAS áðÝôõ÷å!';
  93   }
  94 
  95   /**
  96   * Get the your were not authenticated string
  97   *
  98   * @return string not authenticated
  99   */
 100   public function getYouWereNotAuthenticated()
 101   {
 102     return '<p>Äåí ôáõôïðïéçèÞêáôå.</p><p>Ìðïñåßôå íá îáíáðñïóðáèÞóåôå, êÜíïíôáò êëßê <a href="%s">åäþ</a>.</p><p>Åáí ôï ðñüâëçìá åðéìåßíåé, åëÜôå óå åðáöÞ ìå ôïí <a href="mailto:%s">äéá÷åéñéóôÞ</a>.</p>';
 103   }
 104 
 105   /**
 106   * Get the service unavailable string
 107   *
 108   * @return string service unavailable
 109   */
 110   public function getServiceUnavailable()
 111   {
 112     return 'Ç õðçñåóßá `<b>%s</b>\' äåí åßíáé äéáèÝóéìç (<b>%s</b>).';
 113   }
 114 }
 115 ?>