"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/admin/lang/ap.pl.php" between
wacko.6.1.18.zip and wacko.6.1.19.zip

About: WackoWiki is a multilingual Wiki-engine that supports WYTIWYG-editing, page rights (ACLs), design themes (skins), file upload, email notification and much more.

ap.pl.php  (wacko.6.1.18):ap.pl.php  (wacko.6.1.19)
skipping to change at line 57 skipping to change at line 57
// Generic // Generic
'Cancel' => 'Anuluj', 'Cancel' => 'Anuluj',
'Add' => 'Dodaj', 'Add' => 'Dodaj',
'Edit' => 'Edytuj', 'Edit' => 'Edytuj',
'Remove' => 'Usuń', 'Remove' => 'Usuń',
'Enabled' => 'Odblokuj', 'Enabled' => 'Odblokuj',
'Disabled' => 'Zablokuj', 'Disabled' => 'Zablokuj',
'Mandatory' => 'Obowiązkowe', 'Mandatory' => 'Obowiązkowe',
'Admin' => 'Admin', 'Admin' => 'Admin',
'Min' => 'Min',
'Max' => 'Max',
'MiscellaneousSection' => 'Miscellaneous', 'MiscellaneousSection' => 'Miscellaneous',
'MainSection' => 'Basic Parameters', 'MainSection' => 'Basic Parameters',
'DirNotWritable' => 'The %1 directory is not writa ble.', 'DirNotWritable' => 'The %1 directory is not writa ble.',
/** /**
* AP MENU * AP MENU
* *
* 'module_name' => [ * 'module_name' => [
skipping to change at line 855 skipping to change at line 857
'SmtpServer' => 'SMTP Adres serwera:', 'SmtpServer' => 'SMTP Adres serwera:',
'SmtpServerInfo' => 'Note that you have to provide the protocol that your server uses. If you are using SSL, this has to be <code> ssl://mail.example.com</code>', 'SmtpServerInfo' => 'Note that you have to provide the protocol that your server uses. If you are using SSL, this has to be <code> ssl://mail.example.com</code>',
'SmtpUsername' => 'SMTP Nazwa użytkownika:', 'SmtpUsername' => 'SMTP Nazwa użytkownika:',
'SmtpUsernameInfo' => 'Należy wprowadzić tylko, jeśl i serwer SMTP tego wymaga.', 'SmtpUsernameInfo' => 'Należy wprowadzić tylko, jeśl i serwer SMTP tego wymaga.',
// Upload settings // Upload settings
'UploadSettingsInfo' => 'Tutaj można dokonać konfiguracji głów nych ustawień załączników i powiązanych z nimi kategorii specjalnych.', 'UploadSettingsInfo' => 'Tutaj można dokonać konfiguracji głów nych ustawień załączników i powiązanych z nimi kategorii specjalnych.',
'UploadSettingsUpdated' => 'Updated upload settings', 'UploadSettingsUpdated' => 'Updated upload settings',
'FileUploadsSection' => 'File uploads', 'FileUploadsSection' => 'File uploads',
'RegisteredUsers' => 'zarejestrowani użytkownicy',
'RightToUpload' => 'Right to the upload files:', 'RightToUpload' => 'Right to the upload files:',
'RightToUploadInfo' => '<code>admins</code> means tha t only users belonging to the admins group can upload files. <code>1</code> mea ns that uploading is opened to registered users. <code>0</code> means that uploa d disabled.', 'RightToUploadInfo' => '<code>admins</code> means tha t only users belonging to the admins group can upload files. <code>1</code> mea ns that uploading is opened to registered users. <code>0</code> means that uploa d disabled.',
'UploadOnlyImages' => 'Allow only upload of images:'
,
'UploadOnlyImagesInfo' => 'Allow only uploading of image files o
n the page.',
'UploadMaxFilesize' => 'Maksymalny rozmiar pliku:', 'UploadMaxFilesize' => 'Maksymalny rozmiar pliku:',
'UploadMaxFilesizeInfo' => 'Maksymalny rozmiar zamieszczanego pli ku. Wartość zero (0) - rozmiar zamieszczanego pliku ograniczany jest tylko przez ustawienia PHP.', 'UploadMaxFilesizeInfo' => 'Maksymalny rozmiar zamieszczanego pli ku. Wartość zero (0) - rozmiar zamieszczanego pliku ograniczany jest tylko przez ustawienia PHP.',
'UploadQuota' => 'Rozmiar przestrzeni dyskowej: ', 'UploadQuota' => 'Rozmiar przestrzeni dyskowej: ',
'UploadQuotaInfo' => 'Maksymalna przestrzeń dyskowa dostępna dla wszystkich załączników w tej instalacji Wiki. Wartość zero <code>0 </code> - brak ograniczenia przestrzeni.', 'UploadQuotaInfo' => 'Maksymalna przestrzeń dyskowa dostępna dla wszystkich załączników w tej instalacji Wiki. Wartość zero <code>0 </code> - brak ograniczenia przestrzeni.',
'UploadQuotaUser' => 'Storage quota per user:', 'UploadQuotaUser' => 'Storage quota per user:',
'UploadQuotaUserInfo' => 'Restriction on the quota of storage t hat can be uploaded by one user, with <code>0</code> being unlimited.', 'UploadQuotaUserInfo' => 'Restriction on the quota of storage t hat can be uploaded by one user, with <code>0</code> being unlimited.',
'FileTypes' => 'Formaty plików',
'UploadOnlyImages' => 'Allow only upload of images:'
,
'UploadOnlyImagesInfo' => 'Allow only uploading of image files o
n the page.',
'AllowedUploadExts' => 'Dopuszczalne formaty plików:'
,
'AllowedUploadExtsInfo' => 'Dozwolone rozszerzenia dla przesyłany
ch plików, oddzielone przecinkami np. <code>png, ogg, mp4</code>, w przeciwnym r
azie wszystkie nie zabronione rozszerzenia plików są dozwolone.',
'CheckMimetype' => 'Sprawdzaj pliki załącznika:', 'CheckMimetype' => 'Sprawdzaj pliki załącznika:',
'CheckMimetypeInfo' => 'Niektóre przeglądarki mogą by ć zmuszane do przybierania nieprawidłowego typu mediów (mimetype) dla wysyłanych plików. Funkcja ta zabezpiecza takie pliki przed odrzuceniem.', 'CheckMimetypeInfo' => 'Niektóre przeglądarki mogą by ć zmuszane do przybierania nieprawidłowego typu mediów (mimetype) dla wysyłanych plików. Funkcja ta zabezpiecza takie pliki przed odrzuceniem.',
'SvgSanitizer' => 'SVG Sanitizer:',
'SvgSanitizerInfo' => '',
'TranslitFileName' => 'Transliterate file names:', 'TranslitFileName' => 'Transliterate file names:',
'TranslitFileNameInfo' => 'Jeśli ma to zastosowanie i nie ma pot rzeby posiadania znaków Unicode, wysoce zalecane jest akceptowanie tylko znaków alfanumerycznych.', 'TranslitFileNameInfo' => 'Jeśli ma to zastosowanie i nie ma pot rzeby posiadania znaków Unicode, wysoce zalecane jest akceptowanie tylko znaków alfanumerycznych.',
'Thumbnails' => 'Thumbnails', 'Thumbnails' => 'Thumbnails',
'CreateThumbnail' => 'Zawsze twórz miniaturę:', 'CreateThumbnail' => 'Zawsze twórz miniaturę:',
'CreateThumbnailInfo' => 'Tworzy miniaturę we wszystkich możliw ych sytuacjach. Dzięki tej funkcji miniatura będzie wyświetlana bezpośrednio w p oście i użytkownik może ją kliknąć, aby zobaczyć pełny obrazek.', 'CreateThumbnailInfo' => 'Tworzy miniaturę we wszystkich możliw ych sytuacjach. Dzięki tej funkcji miniatura będzie wyświetlana bezpośrednio w p oście i użytkownik może ją kliknąć, aby zobaczyć pełny obrazek.',
'MaxThumbWidth' => 'Maksymalna szerokość miniatur y w pikselach:', 'MaxThumbWidth' => 'Maksymalna szerokość miniatur y w pikselach:',
'MaxThumbWidthInfo' => 'Generowana miniatura nie będz ie mogła przekroczyć określonej tutaj szerokości.', 'MaxThumbWidthInfo' => 'Generowana miniatura nie będz ie mogła przekroczyć określonej tutaj szerokości.',
'MinThumbFilesize' => 'Minimalny rozmiar pliku minia tury:', 'MinThumbFilesize' => 'Minimalny rozmiar pliku minia tury:',
'MinThumbFilesizeInfo' => 'Jeśli rozmiar pliku miniatury jest mn iejszy niż zdefiniowana tutaj wartość, miniatura nie zostanie utworzona.', 'MinThumbFilesizeInfo' => 'Jeśli rozmiar pliku miniatury jest mn iejszy niż zdefiniowana tutaj wartość, miniatura nie zostanie utworzona.',
 End of changes. 5 change blocks. 
4 lines changed or deleted 16 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)