"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/translations/simplescreenrecorder_sv.ts" between
ssr-0.4.1.tar.gz and ssr-0.4.2.tar.gz

About: SimpleScreenRecorder is a screen (video-audio) recorder for Linux.

simplescreenrecorder_sv.ts  (ssr-0.4.1):simplescreenrecorder_sv.ts  (ssr-0.4.2)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS> <!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="sv_SE"> <TS version="2.0" language="sv_SE">
<context> <context>
<name>DialogAbout</name> <name>DialogAbout</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="98"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>Om SimpleScreenRecorder</translation> <translation>Om SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="120"/>
<source>For more information:</source> <source>For more information:</source>
<translation>För mer information:</translation> <translation>För mer information:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="121"/>
<source>The source code of this program can be found at:</source> <source>The source code of this program can be found at:</source>
<translation>Källkoden till det här programmet hittas på:</translation> <translation>Källkoden till det här programmet hittas på:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="122"/>
<source>This program uses:</source> <source>This program uses:</source>
<translation>Det här programmet använder:</translation> <translation>Det här programmet använder:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="110"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="123"/>
<source>%1 for the graphical user interface</source> <source>%1 for the graphical user interface</source>
<translation>%1 för det grafiska användargränssnittet</translation> <translation>%1 för det grafiska användargränssnittet</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="124"/>
<source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source> <source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source>
<translation>%1 eller %2 (beroende på din distribution) för film-/ljudko dning</translation> <translation>%1 eller %2 (beroende på din distribution) för film-/ljudko dning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="125"/>
<source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source> <source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source>
<translation>%1 för att haka i systemfunktioner för OpenGL-inspelning</t ranslation> <translation>%1 för att haka i systemfunktioner för OpenGL-inspelning</t ranslation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogGLInject</name> <name>DialogGLInject</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="36"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="35"/>
<source>OpenGL Settings</source> <source>OpenGL Settings</source>
<translation>OpenGL-inställningar</translation> <translation>OpenGL-inställningar</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="39"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="38"/>
<source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source> &lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation>Varning! OpenGL-inspelning fungerar genom att injicera ett bibliotek i det program som skall spelas in. Detta bibliotek kommer att åsidosät ta vissa systemfunktioner, för att fånga upp bildrutorna innan de visas på skärm en. Om du spelar in ett spel som skannar hackniningsförsök på klientsidan, kan s pelet möjligen uppfatta detta som ett hack. Det kan till och med få dig avstängd , så du bör säkerställa att du inte blir avstängd/blockerad från programmet du v ill spela in, INNAN du försöker spela in det. Du har härmed blivit varnad! <translation>Varning! OpenGL-inspelning fungerar genom att injicera ett bibliotek i det program som skall spelas in. Detta bibliotek kommer att åsidosät ta vissa systemfunktioner, för att fånga upp bildrutorna innan de visas på skärm en. Om du spelar in ett spel som skannar hackniningsförsök på klientsidan, kan s pelet möjligen uppfatta detta som ett hack. Det kan till och med få dig avstängd , så du bör säkerställa att du inte blir avstängd/blockerad från programmet du v ill spela in, INNAN du försöker spela in det. Du har härmed blivit varnad!
&lt;p&gt;En varning till! OpenGL-inspelning är experimentell så det kanske inte fungerar, eller t.o.m. kraschar programmet du spelar in. Gör först en säkerhetsk opia om du är orolig för att förlora data!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En varning till! OpenGL-inspelning är experimentell så det kanske inte fungerar, eller t.o.m. kraschar programmet du spelar in. Gör först en säkerhetsk opia om du är orolig för att förlora data!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vill du spela in Steam-spel, bör du läsa &lt;a href=&quot;http://www.ma artenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;det här först &lt;/a&gt;!&lt;/p&gt;</translation> &lt;p&gt;Vill du spela in Steam-spel, bör du läsa &lt;a href=&quot;http://www.ma artenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;det här först &lt;/a&gt;!&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="53"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="52"/>
<source>Choose channel</source> <source>Choose channel</source>
<translation>Välj kanal</translation> <translation>Välj kanal</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="55"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="54"/>
<source>Channel name:</source> <source>Channel name:</source>
<translation>Kanalnamn:</translation> <translation>Kanalnamn:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="57"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="56"/>
<source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time. <source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time.
If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source> If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source>
<translation>Kanalnamn används för att identifiera program. Det här behö ver du bara använda om du tänker spela in flera program på samma gång. <translation>Kanalnamn används för att identifiera program. Det här behö ver du bara använda om du tänker spela in flera program på samma gång.
Om du lämnar det här fältet tomt, kommer standardnamnet &apos;kanall-DITTANVÄNDA RNAMN&apos; att användas.</translation> Om du lämnar det här fältet tomt, kommer standardnamnet &apos;kanall-DITTANVÄNDA RNAMN&apos; att användas.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="58"/>
<source>Relax shared memory permissions (insecure)</source> <source>Relax shared memory permissions (insecure)</source>
<translation>Koppla bort delade minnesbehörigheter (osäkert)</translatio n> <translation>Koppla bort delade minnesbehörigheter (osäkert)</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="60"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/>
<source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am. <source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am.
This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication. This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication.
This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source > This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source >
<translation>Vid aktivering kommer andra användare på samma maskin att f å tillgång till de delade minnesresurser som används för kommunikationen med Ope nGL-programmet. <translation>Vid aktivering kommer andra användare på samma maskin att f å tillgång till de delade minnesresurser som används för kommunikationen med Ope nGL-programmet.
Det innebär att andra användare kan (teoretiskt) se vad du spelar in, ändra bild rutor, infoga egna bildrutor eller helt enkelt störa kommunikationen. Det innebär att andra användare kan (teoretiskt) se vad du spelar in, ändra bild rutor, infoga egna bildrutor eller helt enkelt störa kommunikationen.
Det här gäller även användare som är fjärranslutna (ssh). Du bör endast aktivera detta om du behöver spela in ett program som kör som annan användare.</translat ion> Det här gäller även användare som är fjärranslutna (ssh). Du bör endast aktivera detta om du behöver spela in ett program som kör som annan användare.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="74"/>
<source>Launch application</source> <source>Launch application</source>
<translation>Starta program</translation> <translation>Starta program</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="77"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="76"/>
<source>Command:</source> <source>Command:</source>
<translation>Kommando:</translation> <translation>Kommando:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="79"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="78"/>
<source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source> <source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source>
<translation>Det här kommandot kommer att starta det program som skall s pelas in.</translation> <translation>Det här kommandot kommer att starta det program som skall s pelas in.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="81"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="80"/>
<source>Working directory:</source> <source>Working directory:</source>
<translation>Arbetsmapp:</translation> <translation>Arbetsmapp:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="82"/>
<source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source> <source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source>
<translation>Kommandot kommer att exekveras i den här mappen. Om du lämn ar fältet tomt, kommer arbetsmappen inte att ändras.</translation> <translation>Kommandot kommer att exekveras i den här mappen. Om du lämn ar fältet tomt, kommer arbetsmappen inte att ändras.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="84"/>
<source>Launch automatically</source> <source>Launch automatically</source>
<translation>Starta automatiskt</translation> <translation>Starta automatiskt</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/>
<source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce> <source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce>
<translation>Vid aktivering kommer programmet att startas automatiskt, n är du går till inspelningssidan. Om inaktiverat, måste du starta det manuellt.</ translation> <translation>Vid aktivering kommer programmet att startas automatiskt, n är du går till inspelningssidan. Om inaktiverat, måste du starta det manuellt.</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="88"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="87"/>
<source>Launch now</source> <source>Launch now</source>
<translation>Starta nu</translation> <translation>Starta nu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="108"/>
<source>Stream settings</source> <source>Stream settings</source>
<translation>Ströminställningar</translation> <translation>Ströminställningar</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="110"/>
<source>Limit application frame rate</source> <source>Limit application frame rate</source>
<translation>Begränsa programmets bildfrekvens</translation> <translation>Begränsa programmets bildfrekvens</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/>
<source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate. <source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate.
This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video
(this depends on the application).</source> (this depends on the application).</source>
<translation>Vid aktivering kommer det injicerade biblioteket att sakta ner programmet så att bildfrekvensen inte blir högre än inspelningshastigheten. <translation>Vid aktivering kommer det injicerade biblioteket att sakta ner programmet så att bildfrekvensen inte blir högre än inspelningshastigheten.
Det hindrar programmet från att ta CPU-tid i anspråk, för bildrutor som inte kom mer att spelas in, och ibland resultera i en jämnare film Det hindrar programmet från att ta CPU-tid i anspråk, för bildrutor som inte kom mer att spelas in, och ibland resultera i en jämnare film
(beror på programmet).</translation> (beror på programmet).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="121"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="120"/>
<source>Close</source> <source>Close</source>
<translation>Stäng</translation> <translation>Stäng</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogRecordSchedule</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="78"/>
<source>Recording schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="80"/>
<source>Time zone:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="82"/>
<source>Local time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="83"/>
<source>UTC</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="85"/>
<source>Current time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="102"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="103"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="104"/>
<source>Move up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="105"/>
<source>Move down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="107"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Stäng</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Logger</name> <name>Logger</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/>
<source>Error: Resample ratio is out of range!</source> <source>Error: Resample ratio is out of range!</source>
<translation>Fel: Omsamplingsförhållandet är utom räckhåll!</translation > <translation>Fel: Omsamplingsförhållandet är utom räckhåll!</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/>
<source>Error: Drift ratio is out of range!</source> <source>Error: Drift ratio is out of range!</source>
<translation>Fel: Driftförhållandet är utom räckhåll!</translation> <translation>Fel: Driftförhållandet är utom räckhåll!</translation>
skipping to change at line 219 skipping to change at line 272
<translation>Fel: Kan inte återställa enheten efter dataöverskridande!</ translation> <translation>Fel: Kan inte återställa enheten efter dataöverskridande!</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
<translation>Fel: Kan inte starta PCM-enheten efter dataöverskridande!</ translation> <translation>Fel: Kan inte starta PCM-enheten efter dataöverskridande!</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="64"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="174"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="218"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="214"/>
<source>Stopping input thread ...</source> <source>Stopping input thread ...</source>
<translation>Stoppar indatatråd...</translation> <translation>Stoppar indatatråd...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/>
<source>Generating source list ...</source> <source>Generating source list ...</source>
<translation>Genererar källista...</translation> <translation>Genererar källista...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 345 skipping to change at line 398
<source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source> <source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source>
<translation>Fel: Kan inte verkställa hårdvaruparametrar för PCM!</trans lation> <translation>Fel: Kan inte verkställa hårdvaruparametrar för PCM!</trans lation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source>
<translation>Fel: Kan inte starta PCM-enhet!</translation> <translation>Fel: Kan inte starta PCM-enhet!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="181"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="290"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="439"/>
<source>Input thread started.</source> <source>Input thread started.</source>
<translation>Indatatråd startad.</translation> <translation>Indatatråd startad.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/>
<source>Error: Can&apos;t read samples!</source> <source>Error: Can&apos;t read samples!</source>
<translation>Fel: Kan inte läsa samplingar!</translation> <translation>Fel: Kan inte läsa samplingar!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="358"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="543"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="554"/>
<source>Input thread stopped.</source> <source>Input thread stopped.</source>
<translation>Indatatråd stoppad.</translation> <translation>Indatatråd stoppad.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="362"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="547"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="558"/>
<source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source> <source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source>
<translation>Undantag &apos;%1&apos; i indatatråd.</translation> <translation>Undantag &apos;%1&apos; i indatatråd.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="256"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="365"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="550"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="561"/>
<source>Unknown exception in input thread.</source> <source>Unknown exception in input thread.</source>
<translation>Okänt undantag i indatatråd.</translation> <translation>Okänt undantag i indatatråd.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="150"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="259"/>
<source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source> <source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source>
<translation>Fel: Kunde inte läsa ström, detta innebär vanligen att strö mmen redan förlorats.</translation> <translation>Fel: Kunde inte läsa ström, detta innebär vanligen att strö mmen redan förlorats.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/>
<source>Error: Could not connect to JACK!</source> <source>Error: Could not connect to JACK!</source>
<translation>Fel: Kunde inte ansluta till JACK!</translation> <translation>Fel: Kunde inte ansluta till JACK!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/>
skipping to change at line 664 skipping to change at line 717
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/>
<source>Removed stream %1.</source> <source>Removed stream %1.</source>
<translation>Tog bort strömmen %1.</translation> <translation>Tog bort strömmen %1.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/>
<source>Deleted abandoned stream %1.</source> <source>Deleted abandoned stream %1.</source>
<translation>Tog bort den övergivna strömmen %1.</translation> <translation>Tog bort den övergivna strömmen %1.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="74"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="70"/>
<source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source> <source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source>
<translation>Fel: Bildpixelformat X11 stöds inte!</translation> <translation>Fel: Bildpixelformat X11 stöds inte!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="193"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/>
<source>Error: Width or height is zero!</source> <source>Error: Width or height is zero!</source>
<translation>Fel: Bredd eller höjd är noll!</translation> <translation>Fel: Bredd eller höjd är noll!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="201"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source> <source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source>
<translation>Fel: Bredd eller höjd är för stor. Max bredd och höjd är %1 !</translation> <translation>Fel: Bredd eller höjd är för stor. Max bredd och höjd är %1 !</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="118"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="115"/>
<source>Error: Can&apos;t open X display!</source> <source>Error: Can&apos;t open X display!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment>
<translation>Fel: Kan inte öppna X skärm!</translation> <translation>Fel: Kan inte öppna X skärm!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="262"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="258"/>
<source>Using X11 shared memory.</source> <source>Using X11 shared memory.</source>
<translation>Använder X11 delat minne.</translation> <translation>Använder X11 delat minne.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="309"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="305"/>
<source>Error: Can&apos;t create shared image!</source> <source>Error: Can&apos;t create shared image!</source>
<translation>Fel: Kan inte skapa delad bild!</translation> <translation>Fel: Kan inte skapa delad bild!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="314"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="310"/>
<source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source>
<translation>Fel: Kan inte hämta delat minne!</translation> <translation>Fel: Kan inte hämta delat minne!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="319"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="315"/>
<source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source>
<translation>Fel: Kan inte ansluta delat minne!</translation> <translation>Fel: Kan inte ansluta delat minne!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="264"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="260"/>
<source>Not using X11 shared memory.</source> <source>Not using X11 shared memory.</source>
<translation>Använder inte X11 delat minne.</translation> <translation>Använder inte X11 delat minne.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="271"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="267"/>
<source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source> <source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
<translation>Varning! XFixes stöds inte av X server, pekaren har dolts.< /translation> <translation>Varning! XFixes stöds inte av X server, pekaren har dolts.< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="367"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="363"/>
<source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source> <source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="369"/>
<source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source> <source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="392"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="388"/>
<source>Error: Invalid screen bounding box!</source> <source>Error: Invalid screen bounding box!</source>
<translation>Fel: Ogiltig skärmbegränsningsram!</translation> <translation>Fel: Ogiltig skärmbegränsningsram!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="324"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="320"/>
<source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source>
<translation>Fel: Kan inte ansluta server till delat minne!</translation > <translation>Fel: Kan inte ansluta server till delat minne!</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="494"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation>Fel: Kan inte hämta bild (med delat minne)! <translation>Fel: Kan inte hämta bild (med delat minne)!
Det betyder vanligtvis att inspelningsområdet inte är helt innanför skärmkan terna. Ellere har du ändrat skärmens upplösning?</translation> Det betyder vanligtvis att inspelningsområdet inte är helt innanför skärmkan terna. Ellere har du ändrat skärmens upplösning?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="516"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation>Fel: Kan inte hämta bild (utan delat minne)! <translation>Fel: Kan inte hämta bild (utan delat minne)!
Det betyder vanligtvis att inspelningsområdet inte är helt innanför skärmkan terna. Ellere har du ändrat skärmens upplösning?</translation> Det betyder vanligtvis att inspelningsområdet inte är helt innanför skärmkan terna. Ellere har du ändrat skärmens upplösning?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Channel count is zero.</source> <source>Error: Channel count is zero.</source>
<translation>Fel: Kanalantalet är noll.</translation> <translation>Fel: Kanalantalet är noll.</translation>
</message> </message>
skipping to change at line 1127 skipping to change at line 1180
<location filename="../Benchmark.cpp" line="260"/> <location filename="../Benchmark.cpp" line="260"/>
<source>Starting converter benchmark ...</source> <source>Starting converter benchmark ...</source>
<translation>Startar konverteringstest...</translation> <translation>Startar konverteringstest...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/> <location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/>
<source>CPU features</source> <source>CPU features</source>
<translation>Processorfunktioner</translation> <translation>Processorfunktioner</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="161"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="160"/>
<source>The application could not be launched.</source> <source>The application could not be launched.</source>
<translation>Programmet kunde inte startas.</translation> <translation>Programmet kunde inte startas.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="164"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="161"/>
<source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source> <source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment>
<translation>Varning! XInput2 stöds inte av X server, snabbtangenter kan ske inte fungerar i vissa program.</translation> <translation>Varning! XInput2 stöds inte av X server, snabbtangenter kan ske inte fungerar i vissa program.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="124"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="78"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; requires a value!</sou
rce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="86"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source> <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source>
<translation>Fel: Kommandoradsalternativet &apos;%1&apos; tar inte emot ett värde!</translation> <translation>Fel: Kommandoradsalternativet &apos;%1&apos; tar inte emot ett värde!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="158"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="179"/>
<source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source>
<translation>Fel: Okänt kommandoradsalternativ &apos;%1&apos;!</translat ion> <translation>Fel: Okänt kommandoradsalternativ &apos;%1&apos;!</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="168"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="187"/>
<source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source>
<translation>Fel: Okänt kommandoradsargument &apos;%1&apos;!</translatio n> <translation>Fel: Okänt kommandoradsargument &apos;%1&apos;!</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="208"/> <location filename="../Main.cpp" line="96"/>
<source>SSR started</source> <source>SSR started</source>
<translation>SSR startad</translation> <translation>SSR startad</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="239"/> <location filename="../Main.cpp" line="127"/>
<source>SSR stopped</source> <source>SSR stopped</source>
<translation>SSR stoppad</translation> <translation>SSR stoppad</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="256"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="228"/>
<source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source> <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
<translation>Fel: Kan inte skapa .ssr-mapp</translation> <translation>Fel: Kan inte skapa .ssr-mapp</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="70"/> <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="70"/>
<source>Stopping fragment thread ...</source> <source>Stopping fragment thread ...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="346"/> <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="346"/>
skipping to change at line 1206 skipping to change at line 1264
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/> <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/>
<source>Unknown exception in fragment thread.</source> <source>Unknown exception in fragment thread.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>MainWindow</name> <name>MainWindow</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="78"/>
<source>You are using a non-X11 window system (e.g. Wayland) which is cu
rrently not supported by SimpleScreenRecorder. Several features will most likely
not work properly. In order to solve this, you should log out, choose a X11/Xor
g session at the login screen, and then log back in.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="90"/>
<source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you? <source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you?
You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source> You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>SimpleScreenRecorder har upptäckt att du använder proprietä r NVIDIA-drivrutin med &quot;flipping&quot; aktiverat. Detta är känt för att ors aka problem under inspelning. Du rekommenderas att avaktivera &quot;flipping&quo t;. Vill du att jag skall göra det åt dig? <translation>SimpleScreenRecorder har upptäckt att du använder proprietä r NVIDIA-drivrutin med &quot;flipping&quot; aktiverat. Detta är känt för att ors aka problem under inspelning. Du rekommenderas att avaktivera &quot;flipping&quo t;. Vill du att jag skall göra det åt dig?
Du kan också ändra denna inställning i NVIDIAs kontrollpanel.</translation> Du kan också ändra denna inställning i NVIDIAs kontrollpanel.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="93"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="108"/>
<source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source> <source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>Av någon anledning kunde jag inte avaktivera &quot;flipping &quot;. Försök inaktivera den i NVIDIAs kontrollpanel.</translation> <translation>Av någon anledning kunde jag inte avaktivera &quot;flipping &quot;. Försök inaktivera den i NVIDIAs kontrollpanel.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageDone</name> <name>PageDone</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/>
<source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source> <source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source>
skipping to change at line 1238 skipping to change at line 1301
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/>
<source>Back to the start screen</source> <source>Back to the start screen</source>
<translation>Tillbaka till startskärmen</translation> <translation>Tillbaka till startskärmen</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageInput</name> <name>PageInput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="240"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/>
<source>Video input</source> <source>Video input</source>
<translation>Bildinmatning</translation> <translation>Bildinmatning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="246"/>
<source>Record the entire screen</source> <source>Record the entire screen</source>
<translation>Spela in hela skärmen</translation> <translation>Spela in hela skärmen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="244"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/>
<source>Record a fixed rectangle</source> <source>Record a fixed rectangle</source>
<translation>Spela in en specificerad rektangel</translation> <translation>Spela in en specificerad rektangel</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="245"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="248"/>
<source>Follow the cursor</source> <source>Follow the cursor</source>
<translation>Följ pekaren</translation> <translation>Följ pekaren</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Record OpenGL (experimental)</source> <source>Record OpenGL (experimental)</source>
<translation type="obsolete">Använd OpenGL (experimentell)</translation> <translation type="obsolete">Använd OpenGL (experimentell)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="241"/>
<source>Input profile</source> <source>Input profile</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="250"/>
<source>Record OpenGL</source> <source>Record OpenGL</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="256"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/>
<source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source> <source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source>
<translation>Välj vilken skärm som skall spelas in i en flerskärmskonfig uration.</translation> <translation>Välj vilken skärm som skall spelas in i en flerskärmskonfig uration.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="257"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/>
<source>Record entire screen with cursor</source> <source>Record entire screen with cursor</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="258"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/>
<source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source> <source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/>
<source>Select rectangle...</source> <source>Select rectangle...</source>
<translation>Specificera rektangel...</translation> <translation>Specificera rektangel...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="263"/>
<source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source> <source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source>
<translation>Använd musen för att specificera inspelningsrektangel.</tra nslation> <translation>Använd musen för att specificera inspelningsrektangel.</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="264"/>
<source>Select window...</source> <source>Select window...</source>
<translation>Välj fönster...</translation> <translation>Välj fönster...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="265"/>
<source>Use the mouse to select a window to record. <source>Use the mouse to select a window to record.
Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only
the client area of the window will be recorded.</source> the client area of the window will be recorded.</source>
<translation>Använd musen för att välja ett fönster för inspelning. <translation>Använd musen för att välja ett fönster för inspelning.
Tips: Om du klickar på en fönsterram, spelas hela fönstret in (inkl. ramen). Ann ars spelas bara fönsterinnehållet in.</translation> Tips: Om du klickar på en fönsterram, spelas hela fönstret in (inkl. ramen). Ann ars spelas bara fönsterinnehållet in.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/>
<source>OpenGL settings...</source> <source>OpenGL settings...</source>
<translation>OpenGL-inställningar...</translation> <translation>OpenGL-inställningar...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="267"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="270"/>
<source>Change the settings for OpenGL recording.</source> <source>Change the settings for OpenGL recording.</source>
<translation>Ändra inställningar för OpenGL-inspelning.</translation> <translation>Ändra inställningar för OpenGL-inspelning.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="272"/>
<source>Left:</source> <source>Left:</source>
<translation>Vänsterkant:</translation> <translation>Vänsterkant:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="273"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="276"/>
<source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>X-koordinaten i övre vänstra hörnet av inspelningsrektangel n. <translation>X-koordinaten i övre vänstra hörnet av inspelningsrektangel n.
Tips: Värdet kan också ändras med skrollhjulet eller piltangenterna.</translatio n> Tips: Värdet kan också ändras med skrollhjulet eller piltangenterna.</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="278"/>
<source>Top:</source> <source>Top:</source>
<translation>Överkant:</translation> <translation>Överkant:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="279"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="282"/>
<source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Y-koordinaten i övre vänstra hörnet av inspelningsrektangel n. <translation>Y-koordinaten i övre vänstra hörnet av inspelningsrektangel n.
Tips: Värdet kan också ändras med skrollhjulet eller piltangenterna.</translatio n> Tips: Värdet kan också ändras med skrollhjulet eller piltangenterna.</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="284"/>
<source>Width:</source> <source>Width:</source>
<translation>Bredd:</translation> <translation>Bredd:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="285"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="288"/>
<source>The width of the recorded rectangle. <source>The width of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Bredden på inspelningsrektangeln. <translation>Bredden på inspelningsrektangeln.
Tips: Värdet kan också ändras med skrollhjulet eller piltangenterna.</translatio n> Tips: Värdet kan också ändras med skrollhjulet eller piltangenterna.</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="287"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="290"/>
<source>Height:</source> <source>Height:</source>
<translation>Höjd:</translation> <translation>Höjd:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="291"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="294"/>
<source>The height of the recorded rectangle. <source>The height of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Höjden på inspelningsrektangeln. <translation>Höjden på inspelningsrektangeln.
Tips: Värdet kan också ändras med skrollhjulet eller piltangenterna.</translatio n> Tips: Värdet kan också ändras med skrollhjulet eller piltangenterna.</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="293"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="296"/>
<source>Frame rate:</source> <source>Frame rate:</source>
<translation>Bildfrekvens:</translation> <translation>Bildfrekvens:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="297"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/>
<source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source> <source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source>
<translation>Antal bildrutor per sekund i den färdiga filmen. Högre bild frekvens använder mer processorkraft.</translation> <translation>Antal bildrutor per sekund i den färdiga filmen. Högre bild frekvens använder mer processorkraft.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="301"/>
<source>Scale video</source> <source>Scale video</source>
<translation>Skala filmen</translation> <translation>Skala filmen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="299"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="302"/>
<source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source> <source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source>
<translation>Aktivera eller inaktivera skalning. Skalning använder mer p rocessorkraft, men om den skalade filmen är mindre, kan kodningen gå fortare.</t ranslation> <translation>Aktivera eller inaktivera skalning. Skalning använder mer p rocessorkraft, men om den skalade filmen är mindre, kan kodningen gå fortare.</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="303"/>
<source>Scaled width:</source> <source>Scaled width:</source>
<translation>Skalad bredd:</translation> <translation>Skalad bredd:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="304"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="307"/>
<source>Scaled height:</source> <source>Scaled height:</source>
<translation>Skalad höjd:</translation> <translation>Skalad höjd:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="308"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="311"/>
<source>Record cursor</source> <source>Record cursor</source>
<translation>Spela in pekaren</translation> <translation>Spela in pekaren</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="390"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/>
<source>Audio input</source> <source>Audio input</source>
<translation>Ljudinmatning</translation> <translation>Ljudinmatning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="392"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="395"/>
<source>Record audio</source> <source>Record audio</source>
<translation>Spela in ljud</translation> <translation>Spela in ljud</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="396"/>
<source>Backend:</source> <source>Backend:</source>
<translation>Gränssnitt:</translation> <translation>Gränssnitt:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="405"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/>
<source>The audio backend that will be used for recording. <source>The audio backend that will be used for recording.
The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source> The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source>
<translation>Ljudgränssnittet som kommer att användas för inspelning. <translation>Ljudgränssnittet som kommer att användas för inspelning.
ALSA-gränssnittet fungerar också i system som använder PulseAudio, men det är bä ttre att använda PulseAudio direkt.</translation> ALSA-gränssnittet fungerar också i system som använder PulseAudio, men det är bä ttre att använda PulseAudio direkt.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/>
<source>The audio backend that will be used for recording.</source> <source>The audio backend that will be used for recording.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/>
<source>Source:</source> <source>Source:</source>
<translation>Källa:</translation> <translation>Källa:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/>
<source>The ALSA source that will be used for recording. <source>The ALSA source that will be used for recording.
The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source> The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source>
<translation>ALSA-källan som kommer att användas för inspelning. <translation>ALSA-källan som kommer att användas för inspelning.
Standard går vanligtvis bra. &apos;Delade&apos; källor tillåter flera program at t spela in på samma gång, men de kan bli mindre pålitliga.</translation> Standard går vanligtvis bra. &apos;Delade&apos; källor tillåter flera program at t spela in på samma gång, men de kan bli mindre pålitliga.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="416"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="419"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="425"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="428"/>
<source>Refresh</source> <source>Refresh</source>
<translation>Uppdatera</translation> <translation>Uppdatera</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/>
<source>Refreshes the list of ALSA sources.</source> <source>Refreshes the list of ALSA sources.</source>
<translation>Uppdaterarr listan över ALSA-källor.</translation> <translation>Uppdaterarr listan över ALSA-källor.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/>
<source>The PulseAudio source that will be used for recording. <source>The PulseAudio source that will be used for recording.
A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source> A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment>
<translation>PulseAudio-källan som kommer att användas för inspelning. <translation>PulseAudio-källan som kommer att användas för inspelning.
En &apos;monitor&apos; är en källa som spelar in ljud, som spelas upp av andra p rogram.</translation> En &apos;monitor&apos; är en källa som spelar in ljud, som spelas upp av andra p rogram.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/>
<source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source> <source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source>
<translation>Uppdaterar listan över PulseAudio-källor.</translation> <translation>Uppdaterar listan över PulseAudio-källor.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/>
<source>Record system microphone</source> <source>Record system microphone</source>
<translation>Spela in systemets mikrofon</translation> <translation>Spela in systemets mikrofon</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="430"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="433"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source>
<translation>Om aktiverad, ansluts portarna automatiskt till systemets i nspelningsportar.</translation> <translation>Om aktiverad, ansluts portarna automatiskt till systemets i nspelningsportar.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="431"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="434"/>
<source>Record system speakers</source> <source>Record system speakers</source>
<translation>Spela in systemets högtalare</translation> <translation>Spela in systemets högtalare</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="435"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source>
<translation>Om aktiverad, ansluts portarna automatiskt till allt som an sluts till systemets uppspelningsportar.</translation> <translation>Om aktiverad, ansluts portarna automatiskt till allt som an sluts till systemets uppspelningsportar.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="479"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="482"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Tillbaka</translation> <translation>Tillbaka</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="480"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="483"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Fortsätt</translation> <translation>Fortsätt</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="905"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="916"/>
<source>All screens: %1x%2</source> <source>All screens: %1x%2</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Alla skärmar: %1x%2</translation> <translation>Alla skärmar: %1x%2</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="920"/>
<source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source> <source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Skärm %1: %2x%3 på %4,%5</translation> <translation>Skärm %1: %2x%3 på %4,%5</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1121"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1132"/>
<source>Screen %1</source> <source>Screen %1</source>
<comment>This appears in the screen labels</comment> <comment>This appears in the screen labels</comment>
<translation>Skärm %1</translation> <translation>Skärm %1</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageOutput</name> <name>PageOutput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="82"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="85"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="89"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="88"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="92"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="91"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="134"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="133"/>
<source>%1 files</source> <source>%1 files</source>
<comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment> <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment>
<translation>%1 filer</translation> <translation>%1 filer</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="95"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="94"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="101"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="100"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/>
<source>Other...</source> <source>Other...</source>
<translation>Annat...</translation> <translation>Annat...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="106"/>
<source>Uncompressed</source> <source>Uncompressed</source>
<translation>Okomprimerad</translation> <translation>Okomprimerad</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="173"/>
<source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce> <source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce>
<translation>Fel: Kunde inte hitta någon lämplig behållare i libavformat !</translation> <translation>Fel: Kunde inte hitta någon lämplig behållare i libavformat !</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="177"/>
<source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Fel: Kunde inte hitta någon lämplig videokodek i libavcodec !</translation> <translation>Fel: Kunde inte hitta någon lämplig videokodek i libavcodec !</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="181"/>
<source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Fel: Kunde inte hitta någon lämplig ljudkodek i libavcodec! </translation> <translation>Fel: Kunde inte hitta någon lämplig ljudkodek i libavcodec! </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="190"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="189"/>
<source>Output profile</source> <source>Output profile</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="192"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="191"/>
<source>File</source> <source>File</source>
<translation>Arkiv</translation> <translation>Arkiv</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="194"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="193"/>
<source>Save as:</source> <source>Save as:</source>
<translation>Spara som:</translation> <translation>Spara som:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="195"/>
<source>The recording will be saved to this location.</source> <source>The recording will be saved to this location.</source>
<translation>Inspelningen kommer att sparas på denna plats.</translation > <translation>Inspelningen kommer att sparas på denna plats.</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/>
<source>Browse...</source> <source>Browse...</source>
<translation>Bläddra...</translation> <translation>Bläddra...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/>
<source>Separate file per segment</source> <source>Separate file per segment</source>
<translation type="unfinished">Separera fil per segment</translation> <translation type="unfinished">Separera fil per segment</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording. <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation type="obsolete">Om aktiverad, kommer en separat filmfil att skapas varje gång du pausar och återupptar inspelningen. <translation type="obsolete">Om aktiverad, kommer en separat filmfil att skapas varje gång du pausar och återupptar inspelningen.
Om ursprungsfilens namn är &apos;test.mkv&apos;, kommer segmenten att sparas som &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation> Om ursprungsfilens namn är &apos;test.mkv&apos;, kommer segmenten att sparas som &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="204"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="203"/>
<source>Container:</source> <source>Container:</source>
<translation>Behållare:</translation> <translation>Behållare:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="209"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="208"/>
<source>(not installed)</source> <source>(not installed)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="212"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="211"/>
<source>The container (file format) that will be used to save the record ing. <source>The container (file format) that will be used to save the record ing.
Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats. Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats.
- Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known. - Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known.
- MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video - MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video
(and many media players only support AAC audio). (and many media players only support AAC audio).
- WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google. - WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google.
WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari. WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari.
It supports only VP8 and Vorbis. It supports only VP8 and Vorbis.
- OGG supports only Theora and Vorbis.</source> - OGG supports only Theora and Vorbis.</source>
<translation>Behållaren (filformatet) som kommer att användas för att sp ara inspelningen. <translation>Behållaren (filformatet) som kommer att användas för att sp ara inspelningen.
Notera att inte alla kodekar stöds av alla behållare och att inte alla mediaspel are kan läsa alla filformat. Notera att inte alla kodekar stöds av alla behållare och att inte alla mediaspel are kan läsa alla filformat.
- Matroska (MKV) stöder alla kodekar, men är mindre känt. - Matroska (MKV) stöder alla kodekar, men är mindre känt.
- MP4 är det kanske mest välkända formatet och kan spelas i nästan alla moderna mediaspelare, men stöder endast H.264-film - MP4 är det kanske mest välkända formatet och kan spelas i nästan alla moderna mediaspelare, men stöder endast H.264-film
(och många mediaspelare stöder endast AAC-ljud). (och många mediaspelare stöder endast AAC-ljud).
- WebM är avsett för att bädda in video il webbplatser (med HTML5-taggen &lt;vid eo&gt;). Formatet skapades av Google. - WebM är avsett för att bädda in video il webbplatser (med HTML5-taggen &lt;vid eo&gt;). Formatet skapades av Google.
WebM stöds som standard av Firefox, Chrome och Opera, för Internet Explorer o ch Safari finns det webbläsartillägg. WebM stöds som standard av Firefox, Chrome och Opera, för Internet Explorer o ch Safari finns det webbläsartillägg.
Det stöder endast VP8 och Vorbis. Det stöder endast VP8 och Vorbis.
- OGG stöder endas Theora och Vorbis.</translation> - OGG stöder endas Theora och Vorbis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="221"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="220"/>
<source>Container name:</source> <source>Container name:</source>
<translation>Behållarnamn:</translation> <translation>Behållarnamn:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="227"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="226"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source>
<translation>För avancerade användare. Du kan använda vilket libav-/ffmp eg-format som helst, men många är inte användbara eller fungerar inte.</translat ion> <translation>För avancerade användare. Du kan använda vilket libav-/ffmp eg-format som helst, men många är inte användbara eller fungerar inte.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="248"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="247"/>
<source>Video</source> <source>Video</source>
<translation>Film</translation> <translation>Film</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="250"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="330"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="329"/>
<source>Codec:</source> <source>Codec:</source>
<translation>Kodek:</translation> <translation>Kodek:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="255"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="254"/>
<source>The codec that will be used to compress the video stream. <source>The codec that will be used to compress the video stream.
- H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast. - H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast.
- VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow. - VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow.
- Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source> - Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source>
<translation>Kodeken som kommer att användas för att komprimera filmströ mmen. <translation>Kodeken som kommer att användas för att komprimera filmströ mmen.
- H.264 (libx264) är den absolut bästa kodeken - Hög kvalitet och mycket snabb. - H.264 (libx264) är den absolut bästa kodeken - Hög kvalitet och mycket snabb.
- VP8 (libvpx) är ganska bra, men också ganska långsam. - VP8 (libvpx) är ganska bra, men också ganska långsam.
- Theora (libtheora) rekommenderas inte, på grund av ganska dålig kvalitet.</tra nslation> - Theora (libtheora) rekommenderas inte, på grund av ganska dålig kvalitet.</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="258"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="343"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="342"/>
<source>Codec name:</source> <source>Codec name:</source>
<translation>Kodeknamn:</translation> <translation>Kodeknamn:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="264"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>För avancerade användare. Du kan använda vilken libav/ffmpe g filmkodek som helst, men många är inte användbara eller fungerar inte.</transl ation> <translation>För avancerade användare. Du kan använda vilken libav/ffmpe g filmkodek som helst, men många är inte användbara eller fungerar inte.</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Bit rate (in kbps):</source> <source>Bit rate (in kbps):</source>
<translation type="obsolete">Dataflöde (i kbps)</translation> <translation type="obsolete">Dataflöde (i kbps)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="199"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source> <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="200"/>
<source>Add timestamp</source> <source>Add timestamp</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="202"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/>
<source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically. <source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="350"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/>
<source>Bit rate (in kbit/s):</source> <source>Bit rate (in kbit/s):</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="268"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="267"/>
<source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. <source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality.
If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source> If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source>
<translation>Filmens dataflöde (i kilobit per sekund). Ett högre värde i nnebär högre kvalitet. <translation>Filmens dataflöde (i kilobit per sekund). Ett högre värde i nnebär högre kvalitet.
Om du inte vet var du skall börja, kan du försöka med 5000 och ändra vid behov.< /translation> Om du inte vet var du skall börja, kan du försöka med 5000 och ändra vid behov.< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="269"/>
<source>Constant rate factor:</source> <source>Constant rate factor:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Konstant hastighetsfaktor:</translation> <translation>Konstant hastighetsfaktor:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="274"/>
<source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality. <source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality.
The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source> The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source>
<translation>Den här inställningen förändrar filmens kvalitet. Ett lägre värde innebär högre kvalitet. <translation>Den här inställningen förändrar filmens kvalitet. Ett lägre värde innebär högre kvalitet.
Det tillåtna intervallet är 0-51 (0 är förlustfritt, standard är 23).</translati on> Det tillåtna intervallet är 0-51 (0 är förlustfritt, standard är 23).</translati on>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="280"/>
<source>Preset:</source> <source>Preset:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Förinställt:</translation> <translation>Förinställt:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="286"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="285"/>
<source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible), <source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible),
but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource> but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource>
<translation>Kodningshastigheten. En högre hastighet använder mindre pro cessorkraft (möjliggör högre bildfrekvens), <translation>Kodningshastigheten. En högre hastighet använder mindre pro cessorkraft (möjliggör högre bildfrekvens),
men resulterar i större filer. Kvaliteten skall inte påverkas nämnvärt.</transla tion> men resulterar i större filer. Kvaliteten skall inte påverkas nämnvärt.</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="288"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="287"/>
<source>CPU used:</source> <source>CPU used:</source>
<comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment> <comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment>
<translation>CPU-användning:</translation> <translation>CPU-användning:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="290"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="289"/>
<source>fastest</source> <source>fastest</source>
<translation>snabbast</translation> <translation>snabbast</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="294"/>
<source>slowest</source> <source>slowest</source>
<translation>långsammast</translation> <translation>långsammast</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="296"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/>
<source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name <source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name
used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source> used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source>
<translation>Kodningshastigheten. Ett högre värde använder *mindre* proc essortid (Jag valde inte ordet, det heter <translation>Kodningshastigheten. Ett högre värde använder *mindre* proc essortid (Jag valde inte ordet, det heter
så i VP8-kodaren).Högre värden resulterar i lägre filmkvalitet, om du inte ökar dataflödet också.</translation> så i VP8-kodaren).Högre värden resulterar i lägre filmkvalitet, om du inte ökar dataflödet också.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="297"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/>
<source>Custom options:</source> <source>Custom options:</source>
<translation>Anpassade alternativ:</translation> <translation>Anpassade alternativ:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="299"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="355"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="354"/>
<source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source> <source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source>
<translation>Anpassade kodekalternativ separerade med kommatecken (ex. a lternativ1=värde1,alternativ2=värde2,alternativ3=värde3)</translation> <translation>Anpassade kodekalternativ separerade med kommatecken (ex. a lternativ1=värde1,alternativ2=värde2,alternativ3=värde3)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/>
<source>Allow frame skipping</source> <source>Allow frame skipping</source>
<translation>Tillåt bildrutedumpning</translation> <translation>Tillåt bildrutedumpning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="302"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/>
<source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is <source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is
lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes. lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes.
This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases. This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases.
It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source> It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source>
<translation>Om aktiverad, kommer filmkodaren att tillåtas hoppa över bi ldrutor, om indatafrekvensen <translation>Om aktiverad, kommer filmkodaren att tillåtas hoppa över bi ldrutor, om indatafrekvensen
är lägre än utdatafrekvensen. Om ej aktiverad, kommer indatarutor att dupliceras för att fylla är lägre än utdatafrekvensen. Om ej aktiverad, kommer indatarutor att dupliceras för att fylla
hålen. Detta ökar filstorlek och CPU-användning, men minskar svarstiden för dire ktströmmar i vissa fall. hålen. Detta ökar filstorlek och CPU-användning, men minskar svarstiden för dire ktströmmar i vissa fall.
Det bör inte påverka utseendet på filmen.</translation> Det bör inte påverka utseendet på filmen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="328"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="327"/>
<source>Audio</source> <source>Audio</source>
<translation>Ljud</translation> <translation>Ljud</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="335"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="334"/>
<source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about <source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about
this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data. this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data.
And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway. And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway.
- Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec. - Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec.
- MP3 (libmp3lame) is reasonably good. - MP3 (libmp3lame) is reasonably good.
- AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder) - AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder)
are pretty bad. Only use it if you have no other choice. are pretty bad. Only use it if you have no other choice.
- Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source> - Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source>
<translation>Kodeken som kommer att användas för att komprimera ljudströ mmen, Du bör inte fundera för <translation>Kodeken som kommer att användas för att komprimera ljudströ mmen, Du bör inte fundera för
mycket på detta, eftersom storleken på ljuddata i regel är försumbar i förhållan de till bilddata. mycket på detta, eftersom storleken på ljuddata i regel är försumbar i förhållan de till bilddata.
Om du dessutom bara spelar in din egen röst (ingen musik), spelar kvaliteten änd å inte så stor roll. Om du dessutom bara spelar in din egen röst (ingen musik), spelar kvaliteten änd å inte så stor roll.
- Vorbis (libvorbis) är jättebra, detta är den rekommenderade kodeken. - Vorbis (libvorbis) är jättebra, detta är den rekommenderade kodeken.
- MP3 (libmp3lame) är rimligt bra. - MP3 (libmp3lame) är rimligt bra.
- AAC är en bra kodek, men implementationerna som används här (libvo_aacenc elle r den experimentellal ffmpeg aac-kodaren) - AAC är en bra kodek, men implementationerna som används här (libvo_aacenc elle r den experimentellal ffmpeg aac-kodaren)
är ganska dåliga. Använd den bara om du inte har något annat val. är ganska dåliga. Använd den bara om du inte har något annat val.
- Okomprimerat kommer helt enkelt att lagra ljuddata utan komprimering. Filen bl ir ganska stor, men mycket snabb.</translation> - Okomprimerat kommer helt enkelt att lagra ljuddata utan komprimering. Filen bl ir ganska stor, men mycket snabb.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="348"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>För avancerade användare. Du kan använda vilken libav/ffmpe g ljudkodek som helst, men många är inte användbara eller fungerar inte.</transl ation> <translation>För avancerade användare. Du kan använda vilken libav/ffmpe g ljudkodek som helst, men många är inte användbara eller fungerar inte.</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="351"/>
<source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source> <source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source>
<translation>Ljudfrekvensen (i kilobit per sekund). Högre värde innebär högre kvalitet. Ett typiskt värde är 128.</translation> <translation>Ljudfrekvensen (i kilobit per sekund). Högre värde innebär högre kvalitet. Ett typiskt värde är 128.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="376"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Tillbaka</translation> <translation>Tillbaka</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="378"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Fortsätt</translation> <translation>Fortsätt</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="632"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="631"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="640"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="639"/>
<source>not installed</source> <source>not installed</source>
<translation>inte installerat</translation> <translation>inte installerat</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="634"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="633"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="642"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="641"/>
<source>not supported by container</source> <source>not supported by container</source>
<translation>stöds inte av behållaren</translation> <translation>stöds inte av behållaren</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="685"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="684"/>
<source>Save recording as</source> <source>Save recording as</source>
<translation>Spara inspelningen som</translation> <translation>Spara inspelningen som</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="526"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="525"/>
<source>You did not select an output file!</source> <source>You did not select an output file!</source>
<translation>Du valde ingen utdatafil!</translation> <translation>Du valde ingen utdatafil!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source> <source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source>
<translation type="obsolete">Filen &apos;%1&apos; finns redan. Vill du v erkligen skriva över den?</translation> <translation type="obsolete">Filen &apos;%1&apos; finns redan. Vill du v erkligen skriva över den?</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageRecord</name> <name>PageRecord</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="162"/>
<source>Recording</source> <source>Recording</source>
<translation>Inspelning</translation> <translation>Inspelning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/>
<source>Edit schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="171"/>
<source>Enable recording hotkey</source> <source>Enable recording hotkey</source>
<translation>Aktivera snabbtangent för inspelning</translation> <translation>Aktivera snabbtangent för inspelning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/>
<source>The recording hotkey is a global keyboard shortcut that can be u
sed to start or pause the recording at any time,
even when the SimpleScreenRecorder window is not visible. This way you can creat
e recordings without having the
SimpleScreenRecorder window show up in the final video.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/>
<source>Enable sound notifications</source> <source>Enable sound notifications</source>
<translation>Aktivera ljudavisering</translation> <translation>Aktivera ljudavisering</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/>
<source>When enabled, a sound will be played when the recording is start
ed or paused, or when an error occurs.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/>
<source>Hotkey:</source> <source>Hotkey:</source>
<translation>Snabbtangent:</translation> <translation>Snabbtangent:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/>
<source>Ctrl +</source> <source>Ctrl +</source>
<translation>Ctrl +</translation> <translation>Ctrl +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="181"/>
<source>Shift +</source> <source>Shift +</source>
<translation>Shift +</translation> <translation>Shift +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/>
<source>Alt +</source> <source>Alt +</source>
<translation>Alt +</translation> <translation>Alt +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="183"/>
<source>Super +</source> <source>Super +</source>
<translation>WinKey +</translation> <translation>WinKey +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="185"/>
<source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording. <source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording.
The program that you are recording will not receive the key press.</source> The program that you are recording will not receive the key press.</source>
<translation>Tangenten du måste trycka på (kombinerat med givna modifier are) för att starta eller pausa inspelningen. <translation>Tangenten du måste trycka på (kombinerat med givna modifier are) för att starta eller pausa inspelningen.
Program som du spelar in, påverkas inte av denna tangenttryckning.</translation> Program som du spelar in, påverkas inte av denna tangenttryckning.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="226"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/>
<source>Information</source> <source>Information</source>
<translation>Information</translation> <translation>Information</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="228"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="240"/>
<source>Total time:</source> <source>Total time:</source>
<translation>Total tid:</translation> <translation>Total tid:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="230"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="242"/>
<source>FPS in:</source> <source>FPS in:</source>
<translation>FPS in:</translation> <translation>FPS in:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="232"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="244"/>
<source>FPS out:</source> <source>FPS out:</source>
<translation>FPS ut:</translation> <translation>FPS ut:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="234"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="246"/>
<source>Size in:</source> <source>Size in:</source>
<translation>Storlek in:</translation> <translation>Storlek in:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="236"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="248"/>
<source>Size out:</source> <source>Size out:</source>
<translation>Storlek ut:</translation> <translation>Storlek ut:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="250"/>
<source>File name:</source> <source>File name:</source>
<translation>Filnamn:</translation> <translation>Filnamn:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="241"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="253"/>
<source>File size:</source> <source>File size:</source>
<translation>Filstorlek:</translation> <translation>Filstorlek:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="255"/>
<source>Bit rate:</source> <source>Bit rate:</source>
<translation>Dataflöde:</translation> <translation>Dataflöde:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="278"/>
<source>Preview</source> <source>Preview</source>
<translation>Förhandsgranskning</translation> <translation>Förhandsgranskning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="282"/>
<source>Preview frame rate:</source> <source>Preview frame rate:</source>
<translation>Granskningsfrekvens:</translation> <translation>Granskningsfrekvens:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="274"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="286"/>
<source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source> <source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source>
<translation>Notera att förhandsgranskning kräver extra processorkraft ( särskilt vid hög bildfrekvens).</translation> <translation>Notera att förhandsgranskning kräver extra processorkraft ( särskilt vid hög bildfrekvens).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="323"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="335"/>
<source>Log</source> <source>Log</source>
<translation>Logg</translation> <translation>Logg</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="338"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="350"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="346"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="358"/>
<source>Cancel recording</source> <source>Cancel recording</source>
<translation>Avbryt inspelning</translation> <translation>Avbryt inspelning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="339"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="351"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="348"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="360"/>
<source>Save recording</source> <source>Save recording</source>
<translation>Spara inspelning</translation> <translation>Spara inspelning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="365"/>
<source>Quit</source> <source>Quit</source>
<translation>Avsluta</translation> <translation>Avsluta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="396"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="415"/>
<source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost. <source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost.
Are you sure that you want to quit?</source> Are you sure that you want to quit?</source>
<translation>Du har inte sparat den aktuella inspelningen än. Om du avsl utar nu, kommer den att förloras. <translation>Du har inte sparat den aktuella inspelningen än. Om du avsl utar nu, kommer den att förloras.
Vill du verkligen avsluta?</translation> Vill du verkligen avsluta?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="427"/>
<source>Hide window</source> <source>Hide window</source>
<translation>Dölj fönster</translation> <translation>Dölj fönster</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="410"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="429"/>
<source>Show window</source> <source>Show window</source>
<translation>Visa fönster</translation> <translation>Visa fönster</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="593"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="630"/>
<source>Starting page ...</source> <source>Starting page ...</source>
<translation>Startar sidan...</translation> <translation>Startar sidan...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="616"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="653"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="774"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="817"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="870"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="913"/>
<source>Error: Something went wrong during initialization.</source> <source>Error: Something went wrong during initialization.</source>
<translation>Fel: Något gick fel vid starten.</translation> <translation>Fel: Något gick fel vid starten.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="625"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="662"/>
<source>Started page.</source> <source>Started page.</source>
<translation>Startade sidan.</translation> <translation>Startade sidan.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="651"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="694"/>
<source>Stopping page ...</source> <source>Stopping page ...</source>
<translation>Stoppar sidan...</translation> <translation>Stoppar sidan...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="678"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/>
<source>Stopped page.</source> <source>Stopped page.</source>
<translation>Stoppade sidan.</translation> <translation>Stoppade sidan.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="706"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="749"/>
<source>Starting output ...</source> <source>Starting output ...</source>
<translation>Startar utdata...</translation> <translation>Startar utdata...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="764"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source>
<translation>Fel: Kunde inte hämta storleken på OpenGL-programmet, efter som ingen GLInject indata skapats än.</translation> <translation>Fel: Kunde inte hämta storleken på OpenGL-programmet, efter som ingen GLInject indata skapats än.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="726"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="769"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e>
<translation>Fel: Kunde inte hämta storleken på OpenGL-programmet. Antin gen startades inte programmet korrekt, eller också har programmet inte skapat nå got OpenGL-fönster än. Om du vill påbörja inspelningen innan du startar programm et, måste du aktivera skalning och ange filmstorleken manuellt.</translation> <translation>Fel: Kunde inte hämta storleken på OpenGL-programmet. Antin gen startades inte programmet korrekt, eller också har programmet inte skapat nå got OpenGL-fönster än. Om du vill påbörja inspelningen innan du startar programm et, måste du aktivera skalning och ange filmstorleken manuellt.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="765"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="808"/>
<source>Started output.</source> <source>Started output.</source>
<translation>Startade utdata.</translation> <translation>Startade utdata.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="785"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="828"/>
<source>Stopping output ...</source> <source>Stopping output ...</source>
<translation>Stoppar utdata...</translation> <translation>Stoppar utdata...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="803"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="846"/>
<source>Stopped output.</source> <source>Stopped output.</source>
<translation>Stoppade utdata.</translation> <translation>Stoppade utdata.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="834"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="877"/>
<source>Starting input ...</source> <source>Starting input ...</source>
<translation>Startar indata...</translation> <translation>Startar indata...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="840"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="883"/>
<source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source> <source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source>
<translation>Fel: Kunde inte starta GLInject indata, eftersom den inte h ar skapats än.</translation> <translation>Fel: Kunde inte starta GLInject indata, eftersom den inte h ar skapats än.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="865"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="908"/>
<source>Started input.</source> <source>Started input.</source>
<translation>Startade indata.</translation> <translation>Startade indata.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="894"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="937"/>
<source>Stopping input ...</source> <source>Stopping input ...</source>
<translation>Stoppar indata...</translation> <translation>Stoppar indata...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="952"/>
<source>Stopped input.</source> <source>Stopped input.</source>
<translation>Stoppade indata.</translation> <translation>Stoppade indata.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="925"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="968"/>
<source>Encoding remaining data ...</source> <source>Encoding remaining data ...</source>
<translation>Kodar återstående data...</translation> <translation>Kodar återstående data...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1018"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1061"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1028"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1071"/>
<source>Pause recording</source> <source>Pause recording</source>
<translation>Pausa inspelning</translation> <translation>Pausa inspelning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1021"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1064"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1031"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1074"/>
<source>Start recording</source> <source>Start recording</source>
<translation>Starta inspelning</translation> <translation>Starta inspelning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1039"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1082"/>
<source>Deactivate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1092"/>
<source>Activate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1101"/>
<source>Stop preview</source> <source>Stop preview</source>
<translation>Stoppa förhandsgranskning</translation> <translation>Stoppa förhandsgranskning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1042"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1104"/>
<source>Start preview</source> <source>Start preview</source>
<translation>Starta förhandsgranskning</translation> <translation>Starta förhandsgranskning</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1072"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1145"/>
<source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source> <source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source>
<translation>Fel: Något gick fel vid skapande av synth.</translation> <translation>Fel: Något gick fel vid skapande av synth.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1115"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1193"/>
<source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source> <source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source>
<translation>Vill du verkligen avbryta den här inspelningen?</translatio n> <translation>Vill du verkligen avbryta den här inspelningen?</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1130"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1210"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.</s
ource>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1227"/>
<source>Triggering scheduled action &apos;%1&apos; ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1238"/>
<source>Schedule: %1 in %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1245"/>
<source>Schedule: (none)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1249"/>
<source>Schedule: (inactive)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1313"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1330"/>
<source>Standard input read error (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1318"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1335"/>
<source>Standard input closed (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1346"/>
<source>Received command &apos;%1&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1366"/>
<source>Unknown command.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save. <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.
The start button is at the top ;).</source> The start button is at the top ;).</source>
<translation>Du har inte spelat in något. Det finns inget att spara. <translation type="obsolete">Du har inte spelat in något. Det finns inge t att spara.
Startknappen finns högst upp. ;)</translation> Startknappen finns högst upp. ;)</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageWelcome</name> <name>PageWelcome</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="40"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="41"/>
<source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt; &lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</source> %1&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Välkommen till SimpleScreenRecorder&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Välkommen till SimpleScreenRecorder&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Trots namnet, har det här programmet många funktioner. Du behöver dock inte oroa dig, det är egentligen bara två saker du behöver veta. &lt;p&gt;Trots namnet, har det här programmet många funktioner. Du behöver dock inte oroa dig, det är egentligen bara två saker du behöver veta.
Ett: Standardinställningarna är vanligtvis fullt tillräckliga. Vet du inte vad n ågot gör, använder du bara standardinställningen. Ett: Standardinställningarna är vanligtvis fullt tillräckliga. Vet du inte vad n ågot gör, använder du bara standardinställningen.
Två: Nästan alla inställningar har en knappbeskrivning. Hovra med muspekaren öve r någonting, för att få reda på vad det gör.&lt;/p&gt; Två: Nästan alla inställningar har en knappbeskrivning. Hovra med muspekaren öve r någonting, för att få reda på vad det gör.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;För mer information:&lt;br&gt; &lt;p&gt;För mer information:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</translation> %1&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="50"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="51"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>Om SimpleScreenRecorder</translation> <translation>Om SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="72"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="52"/>
<source>Skip this page next time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="53"/>
<source>Go directly to the input page when the program is started.</sour
ce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="76"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Fortsätt</translation> <translation>Fortsätt</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ProfileBox</name> <name>ProfileBox</name>
<message> <message>
<source>Profile</source> <source>Profile</source>
<translation type="obsolete">Profil</translation> <translation type="obsolete">Profil</translation>
</message> </message>
skipping to change at line 2282 skipping to change at line 2428
<message> <message>
<source>&amp;No</source> <source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nej</translation> <translation type="obsolete">&amp;Nej</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>No, never</source> <source>No, never</source>
<translation type="obsolete">Nej, aldrig</translation> <translation type="obsolete">Nej, aldrig</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>RecordScheduleEntryWidget</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="39"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="40"/>
<source>Pause</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="46"/>
<source>Time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="51"/>
<source>Action:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SyncDiagram</name> <name>SyncDiagram</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/> <location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/>
<source>Synchronization Diagram</source> <source>Synchronization Diagram</source>
<translation>Synkroniseringsdiagram</translation> <translation>Synkroniseringsdiagram</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/> <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/>
<source>Video in</source> <source>Video in</source>
<translation>Video in</translation> <translation>Video in</translation>
 End of changes. 220 change blocks. 
240 lines changed or deleted 418 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)