"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/translations/simplescreenrecorder_nl.ts" between
ssr-0.4.1.tar.gz and ssr-0.4.2.tar.gz

About: SimpleScreenRecorder is a screen (video-audio) recorder for Linux.

simplescreenrecorder_nl.ts  (ssr-0.4.1):simplescreenrecorder_nl.ts  (ssr-0.4.2)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS> <!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="nl_NL"> <TS version="2.0" language="nl_NL">
<context> <context>
<name>DialogAbout</name> <name>DialogAbout</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="98"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>Over SimpleScreenRecorder</translation> <translation>Over SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="120"/>
<source>For more information:</source> <source>For more information:</source>
<translation>Voor meer informatie:</translation> <translation>Voor meer informatie:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="121"/>
<source>The source code of this program can be found at:</source> <source>The source code of this program can be found at:</source>
<translation>De broncode van dit programma kan gevonden worden op:</tran slation> <translation>De broncode van dit programma kan gevonden worden op:</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="122"/>
<source>This program uses:</source> <source>This program uses:</source>
<translation>Dit programma gebruikt:</translation> <translation>Dit programma gebruikt:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="110"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="123"/>
<source>%1 for the graphical user interface</source> <source>%1 for the graphical user interface</source>
<translation>%1 voor de grafische gebruikersinterface</translation> <translation>%1 voor de grafische gebruikersinterface</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="124"/>
<source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source> <source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source>
<translation>%1 of %2 (afhankelijk van je distributie) voor video/audio- encoding</translation> <translation>%1 of %2 (afhankelijk van je distributie) voor video/audio- encoding</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="125"/>
<source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source> <source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source>
<translation>%1 voor het hooken van systeemfuncties voor OpenGL opnames< /translation> <translation>%1 voor het hooken van systeemfuncties voor OpenGL opnames< /translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogGLInject</name> <name>DialogGLInject</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="36"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="35"/>
<source>OpenGL Settings</source> <source>OpenGL Settings</source>
<translation>OpenGL instellingen</translation> <translation>OpenGL instellingen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="39"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="38"/>
<source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source> &lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Waarschuwing: OpenGL opname werkt door een library te injecteren in het programma dat wordt opgenomen. Deze library zal sommige sy steemfuncties vervangen om beelden op te nemen voor ze weergegeven worden op het scherm. Als je probeert om een spel op te nemen dat probeert om hacking-poginge n te detecteren, dan is het (theoretisch) mogelijk dat het spel dit als een hack zal zien. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat je geband wordt, dus het is een goed idee om eerst te controleren dat het programma dat je wil opnemen je niet zal b annen, *voordat* je het probeert. Je bent gewaarschuwd :).&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Waarschuwing: OpenGL opname werkt door een library te injecteren in het programma dat wordt opgenomen. Deze library zal sommige sy steemfuncties vervangen om beelden op te nemen voor ze weergegeven worden op het scherm. Als je probeert om een spel op te nemen dat probeert om hacking-poginge n te detecteren, dan is het (theoretisch) mogelijk dat het spel dit als een hack zal zien. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat je geband wordt, dus het is een goed idee om eerst te controleren dat het programma dat je wil opnemen je niet zal b annen, *voordat* je het probeert. Je bent gewaarschuwd :).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nog een waarschuwing: OpenGL opname is experimenteel, het werkt niet al tijd en het kan het programma dat je wil opnemen zelfs laten crashen. Als je vre est data te verliezen, maak dan eerst een backup!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nog een waarschuwing: OpenGL opname is experimenteel, het werkt niet al tijd en het kan het programma dat je wil opnemen zelfs laten crashen. Als je vre est data te verliezen, maak dan eerst een backup!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Als je Steam-spellen wil opnemen, &lt;a href=&quot;http://www.maartenba ert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;lees dan eerst dit&l t;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation> &lt;p&gt;Als je Steam-spellen wil opnemen, &lt;a href=&quot;http://www.maartenba ert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;lees dan eerst dit&l t;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="53"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="52"/>
<source>Choose channel</source> <source>Choose channel</source>
<translation>Kies kanaal</translation> <translation>Kies kanaal</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="55"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="54"/>
<source>Channel name:</source> <source>Channel name:</source>
<translation>Kanaalnaam:</translation> <translation>Kanaalnaam:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Channel names are used to identify applications. You only need t o change this if you want to record multiple applications at the same time.</sou rce> <source>Channel names are used to identify applications. You only need t o change this if you want to record multiple applications at the same time.</sou rce>
<translation type="obsolete">Kanaalnamen worden gebruikt om applicaties te identificeren. Je moet dit enkel aanpassen als je meerdere applicaties tegeli jk wil opnemen.</translation> <translation type="obsolete">Kanaalnamen worden gebruikt om applicaties te identificeren. Je moet dit enkel aanpassen als je meerdere applicaties tegeli jk wil opnemen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="57"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="56"/>
<source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time. <source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time.
If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source> If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source>
<translation>Kanaalnamen worden gebruikt om applicaties te identificeren . Je moet dit enkel gebruiken als je meerdere applicaties tegelijk wil opnemen. Als je dit leeg laat, wordt de standaardnaam &apos;channel-JOUWGEBRUIKERSNAAM&ap os; gebruikt.</translation> <translation>Kanaalnamen worden gebruikt om applicaties te identificeren . Je moet dit enkel gebruiken als je meerdere applicaties tegelijk wil opnemen. Als je dit leeg laat, wordt de standaardnaam &apos;channel-JOUWGEBRUIKERSNAAM&ap os; gebruikt.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="74"/>
<source>Launch application</source> <source>Launch application</source>
<translation>Start applicatie</translation> <translation>Start applicatie</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="77"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="76"/>
<source>Command:</source> <source>Command:</source>
<translation>Commando:</translation> <translation>Commando:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="79"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="78"/>
<source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source> <source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source>
<translation>Dit commando zal worden uitgevoerd om het programma dat opg enomen moet worden te starten.</translation> <translation>Dit commando zal worden uitgevoerd om het programma dat opg enomen moet worden te starten.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="81"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="80"/>
<source>Working directory:</source> <source>Working directory:</source>
<translation>Werkmap:</translation> <translation>Werkmap:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="82"/>
<source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source> <source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source>
<translation>Het commando zal worden uitgevoerd in deze map. Als je dit leeglaat, dan wordt de werkmap niet veranderd.</translation> <translation>Het commando zal worden uitgevoerd in deze map. Als je dit leeglaat, dan wordt de werkmap niet veranderd.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="84"/>
<source>Launch automatically</source> <source>Launch automatically</source>
<translation>Start automatisch</translation> <translation>Start automatisch</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/>
<source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce> <source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce>
<translation>Indien aangevinkt zal de applicatie automatisch gestart wor den zodra je naar de opnamepagina gaat. Indien niet aangevinkt moet de applicati e manueel gestart worden.</translation> <translation>Indien aangevinkt zal de applicatie automatisch gestart wor den zodra je naar de opnamepagina gaat. Indien niet aangevinkt moet de applicati e manueel gestart worden.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="88"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="87"/>
<source>Launch now</source> <source>Launch now</source>
<translation>Start nu</translation> <translation>Start nu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="108"/>
<source>Stream settings</source> <source>Stream settings</source>
<translation>Streaminstellingen</translation> <translation>Streaminstellingen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Select stream</source> <source>Select stream</source>
<translation type="obsolete">Selecteer stream</translation> <translation type="obsolete">Selecteer stream</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Active streams:</source> <source>Active streams:</source>
<translation type="obsolete">Actieve streams:</translation> <translation type="obsolete">Actieve streams:</translation>
skipping to change at line 174 skipping to change at line 174
<source>Start the OpenGL application automatically</source> <source>Start the OpenGL application automatically</source>
<translation type="obsolete">Start de OpenGL-applicatie automatisch</tra nslation> <translation type="obsolete">Start de OpenGL-applicatie automatisch</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, the above command will be executed automatically (co mbined with some environment variables). If not checked, <source>If checked, the above command will be executed automatically (co mbined with some environment variables). If not checked,
you have to start the OpenGL application yourself (the full command, including t he required environment variables, is shown in the log).</source> you have to start the OpenGL application yourself (the full command, including t he required environment variables, is shown in the log).</source>
<translation type="obsolete">Indien aangevinkt zal het bovenstaande comm ando automatisch worden uitgevoerd (samen met een aantal omgevingsvariabelen). <translation type="obsolete">Indien aangevinkt zal het bovenstaande comm ando automatisch worden uitgevoerd (samen met een aantal omgevingsvariabelen).
Indien niet aangevinkt moet je zelf de OpenGL-applicatie starten (het volledige commando, inclusief de vereiste omgevingsvariabelen, zal worden weergegeven in d e log).</translation> Indien niet aangevinkt moet je zelf de OpenGL-applicatie starten (het volledige commando, inclusief de vereiste omgevingsvariabelen, zal worden weergegeven in d e log).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="58"/>
<source>Relax shared memory permissions (insecure)</source> <source>Relax shared memory permissions (insecure)</source>
<translation>Geen strikte permissies voor gedeeld geheugen (onveilig)</t ranslation> <translation>Geen strikte permissies voor gedeeld geheugen (onveilig)</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="60"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/>
<source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am. <source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am.
This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication. This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication.
This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source > This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source >
<translation>Indien aangevinkt zullen andere gebruikers op dezelfde mach ine toegang hebben tot het gedeeld geheugen dat gebruikt wordt om te communicere n met het OpenGL-programma. <translation>Indien aangevinkt zullen andere gebruikers op dezelfde mach ine toegang hebben tot het gedeeld geheugen dat gebruikt wordt om te communicere n met het OpenGL-programma.
Dit betekent dat andere gebruikers (theoretisch) kunnen zien wat je opneemt, de beelden aanpassen, hun eigen beelden injecteren, of simpelweg de communicatie ve rstoren. Dit betekent dat andere gebruikers (theoretisch) kunnen zien wat je opneemt, de beelden aanpassen, hun eigen beelden injecteren, of simpelweg de communicatie ve rstoren.
Dit geldt zelfs voor gebruikers die op afstand inloggen (ssh). Je moet dit enkel inschakelen als je een programma moet opnemen dat uitgevoerd wordt als een ande re gebruiker.</translation> Dit geldt zelfs voor gebruikers die op afstand inloggen (ssh). Je moet dit enkel inschakelen als je een programma moet opnemen dat uitgevoerd wordt als een ande re gebruiker.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Maximum image size (megapixels):</source> <source>Maximum image size (megapixels):</source>
<translation type="obsolete">Maximum afbeeldingsgrootte (megapixels):</t ranslation> <translation type="obsolete">Maximum afbeeldingsgrootte (megapixels):</t ranslation>
skipping to change at line 212 skipping to change at line 212
<source>Capture front buffer instead of back buffer</source> <source>Capture front buffer instead of back buffer</source>
<translation type="obsolete">Neem de front buffer op in plaats van de ba ck buffer</translation> <translation type="obsolete">Neem de front buffer op in plaats van de ba ck buffer</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, the injected library will read the front buffer (the frame that&apos;s currently on the screen) rather than the back buffer <source>If checked, the injected library will read the front buffer (the frame that&apos;s currently on the screen) rather than the back buffer
(the new frame). This may be useful for some special applications that draw dire ctly to the screen.</source> (the new frame). This may be useful for some special applications that draw dire ctly to the screen.</source>
<translation type="obsolete">Indien aangevinkt zal de geinjecteerde libr ary de front buffer lezen (het beeld dat op dit moment op het scherm staat) in p laats van de back buffer <translation type="obsolete">Indien aangevinkt zal de geinjecteerde libr ary de front buffer lezen (het beeld dat op dit moment op het scherm staat) in p laats van de back buffer
(het nieuwe beeld). Dit zou nuttig kunnen zijn voor sommige speciale applicaties die rechtstreeks op het scherm tekenen.</translation> (het nieuwe beeld). Dit zou nuttig kunnen zijn voor sommige speciale applicaties die rechtstreeks op het scherm tekenen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="110"/>
<source>Limit application frame rate</source> <source>Limit application frame rate</source>
<translation>Limiteer beelden per seconde van de applicatie</translation > <translation>Limiteer beelden per seconde van de applicatie</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/>
<source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate. <source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate.
This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video
(this depends on the application).</source> (this depends on the application).</source>
<translation>Indien ingeschakeld zal de geinjecteerde library de applica tie vertragen zodat het aantal beelden per seconde niet hoger wordt dan de frame rate van de opname. <translation>Indien ingeschakeld zal de geinjecteerde library de applica tie vertragen zodat het aantal beelden per seconde niet hoger wordt dan de frame rate van de opname.
Dit verhindert dat de applicatie CPU-tijd gebruikt voor beelden die niet opgenom en zullen worden, en resulteert soms in vloeiendere video Dit verhindert dat de applicatie CPU-tijd gebruikt voor beelden die niet opgenom en zullen worden, en resulteert soms in vloeiendere video
(dit hangt af van de applicatie).</translation> (dit hangt af van de applicatie).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="121"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="120"/>
<source>Close</source> <source>Close</source>
<translation>Sluiten</translation> <translation>Sluiten</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogRecordSchedule</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="78"/>
<source>Recording schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="80"/>
<source>Time zone:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="82"/>
<source>Local time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="83"/>
<source>UTC</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="85"/>
<source>Current time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="102"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="103"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="104"/>
<source>Move up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="105"/>
<source>Move down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="107"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Sluiten</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Logger</name> <name>Logger</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/>
<source>Error: Resample ratio is out of range!</source> <source>Error: Resample ratio is out of range!</source>
<translation>Fout: Hersampleratio is buiten bereik!</translation> <translation>Fout: Hersampleratio is buiten bereik!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/>
<source>Error: Drift ratio is out of range!</source> <source>Error: Drift ratio is out of range!</source>
<translation>Fout: Driftratio is buiten bereik!</translation> <translation>Fout: Driftratio is buiten bereik!</translation>
skipping to change at line 292 skipping to change at line 345
<translation>Fout: Kan apparaat niet herstellen na overrun!</translation > <translation>Fout: Kan apparaat niet herstellen na overrun!</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
<translation>Fout: Kan het PCM apparaat niet starten na overrun!</transl ation> <translation>Fout: Kan het PCM apparaat niet starten na overrun!</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="64"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="174"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="218"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="214"/>
<source>Stopping input thread ...</source> <source>Stopping input thread ...</source>
<translation>Stop input thread ...</translation> <translation>Stop input thread ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/>
<source>Generating source list ...</source> <source>Generating source list ...</source>
<translation>Bronnenlijst genereren ...</translation> <translation>Bronnenlijst genereren ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 434 skipping to change at line 487
<source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source> <source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source>
<translation>Fout: Kan PCM hardwareparameters niet toepassen!</translati on> <translation>Fout: Kan PCM hardwareparameters niet toepassen!</translati on>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source>
<translation>Fout: Kan het PCM apparaat niet starten!</translation> <translation>Fout: Kan het PCM apparaat niet starten!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="181"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="290"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="439"/>
<source>Input thread started.</source> <source>Input thread started.</source>
<translation>Input thread gestart.</translation> <translation>Input thread gestart.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Can&apos;t check whether samples are available!</source> <source>Error: Can&apos;t check whether samples are available!</source>
<translation type="obsolete">Fout: Kan niet controleren of samples besch ikbaar zijn!</translation> <translation type="obsolete">Fout: Kan niet controleren of samples besch ikbaar zijn!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/>
<source>Error: Can&apos;t read samples!</source> <source>Error: Can&apos;t read samples!</source>
<translation>Fout: Kan samples niet lezen!</translation> <translation>Fout: Kan samples niet lezen!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="358"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="543"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="554"/>
<source>Input thread stopped.</source> <source>Input thread stopped.</source>
<translation>Input thread gestopt.</translation> <translation>Input thread gestopt.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="362"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="547"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="558"/>
<source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source> <source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source>
<translation>Exceptie &apos;%1&apos; in input thread.</translation> <translation>Exceptie &apos;%1&apos; in input thread.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="256"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="365"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="550"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="561"/>
<source>Unknown exception in input thread.</source> <source>Unknown exception in input thread.</source>
<translation>Onbekende exceptie in input thread.</translation> <translation>Onbekende exceptie in input thread.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Image is too small!</source> <source>Error: Image is too small!</source>
<translation type="obsolete">Fout: De afbeelding is te klein!</translati on> <translation type="obsolete">Fout: De afbeelding is te klein!</translati on>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Image is too large!</source> <source>Error: Image is too large!</source>
<translation type="obsolete">Fout: De afbeelding is te groot!</translati on> <translation type="obsolete">Fout: De afbeelding is te groot!</translati on>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Image doesn&apos;t fit in memory!</source> <source>Error: Image doesn&apos;t fit in memory!</source>
<translation type="obsolete">Fout: De afbeelding past niet in het geheug en!</translation> <translation type="obsolete">Fout: De afbeelding past niet in het geheug en!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="314"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="310"/>
<source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source>
<translation>Fout: Kan geen gedeeld geheugen krijgen!</translation> <translation>Fout: Kan geen gedeeld geheugen krijgen!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="319"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="315"/>
<source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source>
<translation>Fout: Kan niet vastmaken aan gedeeld geheugen!</translation > <translation>Fout: Kan niet vastmaken aan gedeeld geheugen!</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Can&apos;t get frame shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t get frame shared memory!</source>
<translation type="obsolete">Fout: Kan geen frame gedeeld geheugen krijg en!</translation> <translation type="obsolete">Fout: Kan geen frame gedeeld geheugen krijg en!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Can&apos;t attach to frame shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach to frame shared memory!</source>
<translation type="obsolete">Fout: Kan niet vastmaken aan frame gedeeld geheugen!</translation> <translation type="obsolete">Fout: Kan niet vastmaken aan frame gedeeld geheugen!</translation>
skipping to change at line 670 skipping to change at line 723
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="416"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="416"/>
<source>Warning: Audio source was suspended. The current segment will be stopped until the source is resumed.</source> <source>Warning: Audio source was suspended. The current segment will be stopped until the source is resumed.</source>
<translation>Waarschuwing: De audiobron werd gestopt. Het huidige segmen t zal gestopt worden totdat de bron herstart.</translation> <translation>Waarschuwing: De audiobron werd gestopt. Het huidige segmen t zal gestopt worden totdat de bron herstart.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="421"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="421"/>
<source>Warning: Stream was moved to a different source.</source> <source>Warning: Stream was moved to a different source.</source>
<translation>Waarschuwing: Stream werd verplaatst naar een andere bron.< /translation> <translation>Waarschuwing: Stream werd verplaatst naar een andere bron.< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="74"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="70"/>
<source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source> <source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source>
<translation>Fout: X11-afbeeldingspixelformaat wordt niet ondersteund!</ translation> <translation>Fout: X11-afbeeldingspixelformaat wordt niet ondersteund!</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="193"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/>
<source>Error: Width or height is zero!</source> <source>Error: Width or height is zero!</source>
<translation>Fout: Breedte of hoogte is nul!</translation> <translation>Fout: Breedte of hoogte is nul!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="201"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source> <source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source>
<translation>Fout: Breedte of hoogte is te groot, de maximum breedte en hoogte is %1!</translation> <translation>Fout: Breedte of hoogte is te groot, de maximum breedte en hoogte is %1!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="118"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="115"/>
<source>Error: Can&apos;t open X display!</source> <source>Error: Can&apos;t open X display!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment>
<translation>Fout: Kan X display niet openen!</translation> <translation>Fout: Kan X display niet openen!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="262"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="258"/>
<source>Using X11 shared memory.</source> <source>Using X11 shared memory.</source>
<translation>Gebruik X11 gedeeld geheugen.</translation> <translation>Gebruik X11 gedeeld geheugen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="309"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="305"/>
<source>Error: Can&apos;t create shared image!</source> <source>Error: Can&apos;t create shared image!</source>
<translation>Fout: Kan geen gedeelde afbeelding maken!</translation> <translation>Fout: Kan geen gedeelde afbeelding maken!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="264"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="260"/>
<source>Not using X11 shared memory.</source> <source>Not using X11 shared memory.</source>
<translation>Gebruik geen X11 gedeeld geheugen.</translation> <translation>Gebruik geen X11 gedeeld geheugen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="271"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="267"/>
<source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source> <source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
<translation>Waarschuwing: XFixes wordt niet ondersteund door de X serve r, de cursor is verborgen.</translation> <translation>Waarschuwing: XFixes wordt niet ondersteund door de X serve r, de cursor is verborgen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Warning: XFixes is not supported by server, the cursor has been hidden.</source> <source>Warning: XFixes is not supported by server, the cursor has been hidden.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
<translation type="obsolete">Waarschuwing: XFixes wordt niet ondersteund door de server, de cursor is verborgen.</translation> <translation type="obsolete">Waarschuwing: XFixes wordt niet ondersteund door de server, de cursor is verborgen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="392"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="388"/>
<source>Error: Invalid screen bounding box!</source> <source>Error: Invalid screen bounding box!</source>
<translation>Fout: Ongeldige schermrechthoek!</translation> <translation>Fout: Ongeldige schermrechthoek!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="324"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="320"/>
<source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source>
<translation>Fout: Kan server niet vastmaken aan gedeeld geheugen!</tran slation> <translation>Fout: Kan server niet vastmaken aan gedeeld geheugen!</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="367"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="363"/>
<source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source> <source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment>
<translation>Waarschuwing: Xinerama wordt niet ondersteund door de X ser ver, multi-monitor ondersteuning werkt mogelijk niet correct.</translation> <translation>Waarschuwing: Xinerama wordt niet ondersteund door de X ser ver, multi-monitor ondersteuning werkt mogelijk niet correct.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="369"/>
<source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source> <source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source>
<translation>Waarschuwing: Geen monitors gedetecteerd, multi-monitor ond ersteuning werkt mogelijk niet correct.</translation> <translation>Waarschuwing: Geen monitors gedetecteerd, multi-monitor ond ersteuning werkt mogelijk niet correct.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="494"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation>Fout: Kan geen afbeelding krijgen (met gedeeld geheugen)! <translation>Fout: Kan geen afbeelding krijgen (met gedeeld geheugen)!
Meestal betekent dit dat het opgenomen gebied niet volledig binnen het scher m is. Of heb je de schermresolutie veranderd?</translation> Meestal betekent dit dat het opgenomen gebied niet volledig binnen het scher m is. Of heb je de schermresolutie veranderd?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="516"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation>Fout: Kan geen afbeelding krijgen (zonder gedeeld geheugen) ! <translation>Fout: Kan geen afbeelding krijgen (zonder gedeeld geheugen) !
Meestal betekent dit dat het opgenomen gebied niet volledig binnen het scher m is. Of heb je de schermresolutie veranderd?</translation> Meestal betekent dit dat het opgenomen gebied niet volledig binnen het scher m is. Of heb je de schermresolutie veranderd?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Sample rate it zero.</source> <source>Error: Sample rate it zero.</source>
<translation type="obsolete">Fout: Samplefrequentie is nul.</translation > <translation type="obsolete">Fout: Samplefrequentie is nul.</translation >
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 1133 skipping to change at line 1186
<location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/>
<source>Unknown exception in synth thread.</source> <source>Unknown exception in synth thread.</source>
<translation>Onbekende exceptie in synth thread.</translation> <translation>Onbekende exceptie in synth thread.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/> <location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/>
<source>CPU features</source> <source>CPU features</source>
<translation>CPU-eigenschappen</translation> <translation>CPU-eigenschappen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="124"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="78"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; requires a value!</sou
rce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="86"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source> <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source>
<translation>Fout: Command-line optie &apos;%1&apos; neemt geen waarde a an!</translation> <translation>Fout: Command-line optie &apos;%1&apos; neemt geen waarde a an!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="158"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="179"/>
<source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source>
<translation>Fout: Onbekende command-line optie &apos;%1&apos;!</transla tion> <translation>Fout: Onbekende command-line optie &apos;%1&apos;!</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="168"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="187"/>
<source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source>
<translation>Fout: Onbekend command-line argument &apos;%1&apos;!</trans lation> <translation>Fout: Onbekend command-line argument &apos;%1&apos;!</trans lation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="208"/> <location filename="../Main.cpp" line="96"/>
<source>SSR started</source> <source>SSR started</source>
<translation>SSR gestart</translation> <translation>SSR gestart</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="239"/> <location filename="../Main.cpp" line="127"/>
<source>SSR stopped</source> <source>SSR stopped</source>
<translation>SSR gestopt</translation> <translation>SSR gestopt</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="256"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="228"/>
<source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source> <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
<translation>Fout: Kan geen .ssr map maken!</translation> <translation>Fout: Kan geen .ssr map maken!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="150"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="259"/>
<source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source> <source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source>
<translation>Fout: Kan stream niet lezen, dit betekent meestal dat de st ream al verdwenen is.</translation> <translation>Fout: Kan stream niet lezen, dit betekent meestal dat de st ream al verdwenen is.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="64"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="64"/>
<source>Created video stream reader.</source> <source>Created video stream reader.</source>
<translation>Video stream lezer gemaakt.</translation> <translation>Video stream lezer gemaakt.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="69"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="69"/>
skipping to change at line 1301 skipping to change at line 1359
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/>
<source>Removed stream %1.</source> <source>Removed stream %1.</source>
<translation>Stream %1 verwijderd.</translation> <translation>Stream %1 verwijderd.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/>
<source>Deleted abandoned stream %1.</source> <source>Deleted abandoned stream %1.</source>
<translation>Verlaten stream %1 gewist.</translation> <translation>Verlaten stream %1 gewist.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="161"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="160"/>
<source>The application could not be launched.</source> <source>The application could not be launched.</source>
<translation>De applicatie kon niet gestart worden.</translation> <translation>De applicatie kon niet gestart worden.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="164"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="161"/>
<source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source> <source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment>
<translation>Waarschuwing: XInput2 wordt niet ondersteund door de X serv er, sneltoetsen werken mogelijk niet in sommige applicaties.</translation> <translation>Waarschuwing: XInput2 wordt niet ondersteund door de X serv er, sneltoetsen werken mogelijk niet in sommige applicaties.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/> <location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/>
<source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source> <source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source>
<translation>BGRA %1 naar BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us ( %5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</translation> <translation>BGRA %1 naar BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us ( %5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 1370 skipping to change at line 1428
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/> <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/>
<source>Unknown exception in fragment thread.</source> <source>Unknown exception in fragment thread.</source>
<translation>Onbekende exceptie in fragment-thread.</translation> <translation>Onbekende exceptie in fragment-thread.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>MainWindow</name> <name>MainWindow</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="78"/>
<source>You are using a non-X11 window system (e.g. Wayland) which is cu
rrently not supported by SimpleScreenRecorder. Several features will most likely
not work properly. In order to solve this, you should log out, choose a X11/Xor
g session at the login screen, and then log back in.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="90"/>
<source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you? <source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you?
You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source> You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>SimpleScreenRecorder heeft gedetecteerd dat je de propriëta ire NVIDIA-driver gebruikt met flipping ingeschakeld. Het is bekend dat dit stor ingen veroorzaakt tijdens de opname. Het is aangeraden om flipping uit te schake len. Wil je dat ik dit voor je doe? <translation>SimpleScreenRecorder heeft gedetecteerd dat je de propriëta ire NVIDIA-driver gebruikt met flipping ingeschakeld. Het is bekend dat dit stor ingen veroorzaakt tijdens de opname. Het is aangeraden om flipping uit te schake len. Wil je dat ik dit voor je doe?
Je kan deze optie ook manueel veranderen in het NVIDIA-controlepaneel.</translat ion> Je kan deze optie ook manueel veranderen in het NVIDIA-controlepaneel.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="93"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="108"/>
<source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source> <source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>Ik kon flipping niet uitschakelen om een of andere reden - sorry! Probeer om het uit te schakelen in het NVIDIA-controlepaneel.</translatio n> <translation>Ik kon flipping niet uitschakelen om een of andere reden - sorry! Probeer om het uit te schakelen in het NVIDIA-controlepaneel.</translatio n>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageDone</name> <name>PageDone</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/>
<source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source> <source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source>
skipping to change at line 1402 skipping to change at line 1465
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/>
<source>Back to the start screen</source> <source>Back to the start screen</source>
<translation>Terug naar het beginscherm</translation> <translation>Terug naar het beginscherm</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageInput</name> <name>PageInput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="240"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/>
<source>Video input</source> <source>Video input</source>
<translation>Video input</translation> <translation>Video input</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="246"/>
<source>Record the entire screen</source> <source>Record the entire screen</source>
<translation>Neem het hele scherm op</translation> <translation>Neem het hele scherm op</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="244"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/>
<source>Record a fixed rectangle</source> <source>Record a fixed rectangle</source>
<translation>Neem een vaste rechthoek op</translation> <translation>Neem een vaste rechthoek op</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="245"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="248"/>
<source>Follow the cursor</source> <source>Follow the cursor</source>
<translation>Volg de cursor</translation> <translation>Volg de cursor</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Record OpenGL (experimental)</source> <source>Record OpenGL (experimental)</source>
<translation type="obsolete">OpenGL opname (experimenteel)</translation> <translation type="obsolete">OpenGL opname (experimenteel)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="241"/>
<source>Input profile</source> <source>Input profile</source>
<translation>Inputprofiel</translation> <translation>Inputprofiel</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="250"/>
<source>Record OpenGL</source> <source>Record OpenGL</source>
<translation>Neem OpenGL op</translation> <translation>Neem OpenGL op</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="256"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/>
<source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source> <source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source>
<translation>Selecteer welke monitor opgenomen moet worden in een multi- monitor configuratie.</translation> <translation>Selecteer welke monitor opgenomen moet worden in een multi- monitor configuratie.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="257"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/>
<source>Record entire screen with cursor</source> <source>Record entire screen with cursor</source>
<translation>Neem het hele scherm met cursor op</translation> <translation>Neem het hele scherm met cursor op</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="258"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/>
<source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source> <source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source>
<translation>Neem het hele scherm waarop de cursor zich bevindt op, in p laats van de cursorpositie te volgen.</translation> <translation>Neem het hele scherm waarop de cursor zich bevindt op, in p laats van de cursorpositie te volgen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/>
<source>Select rectangle...</source> <source>Select rectangle...</source>
<translation>Selecteer rechthoek...</translation> <translation>Selecteer rechthoek...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="263"/>
<source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source> <source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source>
<translation>Gebruik de muis om de opgenomen rechthoek te selecteren.</t ranslation> <translation>Gebruik de muis om de opgenomen rechthoek te selecteren.</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="264"/>
<source>Select window...</source> <source>Select window...</source>
<translation>Selecteer venster...</translation> <translation>Selecteer venster...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="265"/>
<source>Use the mouse to select a window to record. <source>Use the mouse to select a window to record.
Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only
the client area of the window will be recorded.</source> the client area of the window will be recorded.</source>
<translation>Gebruik de muis om een venster te selecteren om op te nemen . <translation>Gebruik de muis om een venster te selecteren om op te nemen .
Hint: Als je op de rand van het venster klikt, zal het hele venster worden opgen omen (inclusief de randen). Anders wordt Hint: Als je op de rand van het venster klikt, zal het hele venster worden opgen omen (inclusief de randen). Anders wordt
enkel het client-gedeelte (binnenkant) van het venster opgenomen.</translation> enkel het client-gedeelte (binnenkant) van het venster opgenomen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/>
<source>OpenGL settings...</source> <source>OpenGL settings...</source>
<translation>OpenGL-instellingen...</translation> <translation>OpenGL-instellingen...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="267"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="270"/>
<source>Change the settings for OpenGL recording.</source> <source>Change the settings for OpenGL recording.</source>
<translation>Verander de instellingen voor OpenGL opnames.</translation> <translation>Verander de instellingen voor OpenGL opnames.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="272"/>
<source>Left:</source> <source>Left:</source>
<translation>Links:</translation> <translation>Links:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="273"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="276"/>
<source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>De x-coordinaat van de linkerbovenhoek van de opgenomen rec hthoek. <translation>De x-coordinaat van de linkerbovenhoek van de opgenomen rec hthoek.
Hint: Je kan deze waarde ook aanpassen met het scrollwiel of de omhoog/omlaag-pi jltjes.</translation> Hint: Je kan deze waarde ook aanpassen met het scrollwiel of de omhoog/omlaag-pi jltjes.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="278"/>
<source>Top:</source> <source>Top:</source>
<translation>Boven:</translation> <translation>Boven:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="279"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="282"/>
<source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>De y-coordinaat van de linkerbovenhoek van de opgenomen rec hthoek. <translation>De y-coordinaat van de linkerbovenhoek van de opgenomen rec hthoek.
Hint: Je kan deze waarde ook aanpassen met het scrollwiel of de omhoog/omlaag-pi jltjes.</translation> Hint: Je kan deze waarde ook aanpassen met het scrollwiel of de omhoog/omlaag-pi jltjes.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="284"/>
<source>Width:</source> <source>Width:</source>
<translation>Breedte:</translation> <translation>Breedte:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="285"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="288"/>
<source>The width of the recorded rectangle. <source>The width of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>De breedte van de opgenomen rechthoek. <translation>De breedte van de opgenomen rechthoek.
Hint: Je kan deze waarde ook aanpassen met het scrollwiel of de omhoog/omlaag-pi jltjes.</translation> Hint: Je kan deze waarde ook aanpassen met het scrollwiel of de omhoog/omlaag-pi jltjes.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="287"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="290"/>
<source>Height:</source> <source>Height:</source>
<translation>Hoogte:</translation> <translation>Hoogte:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="291"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="294"/>
<source>The height of the recorded rectangle. <source>The height of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>De hoogte van de opgenomen rechthoek. <translation>De hoogte van de opgenomen rechthoek.
Hint: Je kan deze waarde ook aanpassen met het scrollwiel of de omhoog/omlaag-pi jltjes.</translation> Hint: Je kan deze waarde ook aanpassen met het scrollwiel of de omhoog/omlaag-pi jltjes.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="293"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="296"/>
<source>Frame rate:</source> <source>Frame rate:</source>
<translation>Beelden per seconde:</translation> <translation>Beelden per seconde:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="297"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/>
<source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source> <source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source>
<translation>Het aantal beelden per seconde in de uiteindelijke video. H ogere frame rates gebruiken meer CPU-tijd.</translation> <translation>Het aantal beelden per seconde in de uiteindelijke video. H ogere frame rates gebruiken meer CPU-tijd.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="301"/>
<source>Scale video</source> <source>Scale video</source>
<translation>Schaal video</translation> <translation>Schaal video</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="299"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="302"/>
<source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source> <source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source>
<translation>Schakel schalen in of uit. Schalen gebruikt meer CPU-tijd, maar als de geschaalde video kleiner is, zou dit het encoderen sneller kunnen ma ken.</translation> <translation>Schakel schalen in of uit. Schalen gebruikt meer CPU-tijd, maar als de geschaalde video kleiner is, zou dit het encoderen sneller kunnen ma ken.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="303"/>
<source>Scaled width:</source> <source>Scaled width:</source>
<translation>Geschaalde breedte:</translation> <translation>Geschaalde breedte:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="304"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="307"/>
<source>Scaled height:</source> <source>Scaled height:</source>
<translation>Geschaalde hoogte:</translation> <translation>Geschaalde hoogte:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="308"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="311"/>
<source>Record cursor</source> <source>Record cursor</source>
<translation>Neem de cursor op</translation> <translation>Neem de cursor op</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="390"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/>
<source>Audio input</source> <source>Audio input</source>
<translation>Audio input</translation> <translation>Audio input</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="392"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="395"/>
<source>Record audio</source> <source>Record audio</source>
<translation>Neem audio op</translation> <translation>Neem audio op</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="396"/>
<source>Backend:</source> <source>Backend:</source>
<translation>Backend:</translation> <translation>Backend:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/>
<source>The audio backend that will be used for recording.</source> <source>The audio backend that will be used for recording.</source>
<translation>De audio-backend die gebruikt zal worden voor opname.</tran slation> <translation>De audio-backend die gebruikt zal worden voor opname.</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The ALSA device that will be used for recording. Normally this s hould be &apos;default&apos;. <source>The ALSA device that will be used for recording. Normally this s hould be &apos;default&apos;.
You can change this to something like plughw:0,0 (which means sound card 0 input 0 with plugins enabled).</source> You can change this to something like plughw:0,0 (which means sound card 0 input 0 with plugins enabled).</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;default&apos; and &apos;plughw&apos; </comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;default&apos; and &apos;plughw&apos; </comment>
<translation type="obsolete">Het ALSA-apparaat dat gebruikt zal worden o m op te nemen. Normaal hoort dit &apos;default&apos; te zijn. <translation type="obsolete">Het ALSA-apparaat dat gebruikt zal worden o m op te nemen. Normaal hoort dit &apos;default&apos; te zijn.
Je kan dit veranderen naar iets zoals plughw:0,0 (dit betekent geluidskaard 0 in put 0 met plugins ingeschakeld).</translation> Je kan dit veranderen naar iets zoals plughw:0,0 (dit betekent geluidskaard 0 in put 0 met plugins ingeschakeld).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/>
<source>The PulseAudio source that will be used for recording. <source>The PulseAudio source that will be used for recording.
A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source> A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment>
<translation>De PulseAudio-bron die gebruikt zal worden om op te nemen. <translation>De PulseAudio-bron die gebruikt zal worden om op te nemen.
Een &apos;monitor&apos; is een bron die de audio opneemt die wordt afgespeeld do or andere applicaties.</translation> Een &apos;monitor&apos; is een bron die de audio opneemt die wordt afgespeeld do or andere applicaties.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="430"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="433"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source>
<translation>Indien aangevinkt zullen de poorten automatisch verbonden w orden met de systeemopnamepoorten.</translation> <translation>Indien aangevinkt zullen de poorten automatisch verbonden w orden met de systeemopnamepoorten.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="435"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source>
<translation>Indien aangevinkt zullen de poorten automatisch verbonden w orden met alles dat verbinding maakt met de systeemafspeelpoorten.</translation> <translation>Indien aangevinkt zullen de poorten automatisch verbonden w orden met alles dat verbinding maakt met de systeemafspeelpoorten.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="905"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="916"/>
<source>All screens: %1x%2</source> <source>All screens: %1x%2</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Alle schermen: %1x%2</translation> <translation>Alle schermen: %1x%2</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="920"/>
<source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source> <source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Scherm %1: %2x%3 op %4,%5</translation> <translation>Scherm %1: %2x%3 op %4,%5</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1121"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1132"/>
<source>Screen %1</source> <source>Screen %1</source>
<comment>This appears in the screen labels</comment> <comment>This appears in the screen labels</comment>
<translation>Scherm %1</translation> <translation>Scherm %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>You did not enter a command to start the OpenGL application that you want to record. <source>You did not enter a command to start the OpenGL application that you want to record.
Click the &apos;OpenGL settings&apos; button and enter a command.</source> Click the &apos;OpenGL settings&apos; button and enter a command.</source>
<translation type="obsolete">Je hebt geen commando ingegeven om de OpenG L-applicatie die je wil opnemen te starten. <translation type="obsolete">Je hebt geen commando ingegeven om de OpenG L-applicatie die je wil opnemen te starten.
Klik op de &apos;OpenGL instellingen&apos; knop en geef een commando in.</transl ation> Klik op de &apos;OpenGL instellingen&apos; knop en geef een commando in.</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="405"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/>
<source>The audio backend that will be used for recording. <source>The audio backend that will be used for recording.
The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source> The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source>
<translation>De audio-backend die gebruikt zal worden om op te nemen. <translation>De audio-backend die gebruikt zal worden om op te nemen.
De ALSA-backend zal ook werken op systemen die PulseAudio gebruiken, maar het is beter om de PulseAudio-backend rechtstreeks te gebruiken.</translation> De ALSA-backend zal ook werken op systemen die PulseAudio gebruiken, maar het is beter om de PulseAudio-backend rechtstreeks te gebruiken.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Device:</source> <source>Device:</source>
<translation type="obsolete">Apparaat:</translation> <translation type="obsolete">Apparaat:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/>
<source>Source:</source> <source>Source:</source>
<translation>Bron:</translation> <translation>Bron:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/>
<source>The ALSA source that will be used for recording. <source>The ALSA source that will be used for recording.
The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source> The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source>
<translation>De ALSA-bron die gebruikt wordt voor opname. <translation>De ALSA-bron die gebruikt wordt voor opname.
De standaardkeuze is meestal goed. De &apos;shared&apos; bronnen kunnen door mee rdere programma&apos;s tegelijk worden opgenomen, maar zijn mogelijk minder betr ouwbaar.</translation> De standaardkeuze is meestal goed. De &apos;shared&apos; bronnen kunnen door mee rdere programma&apos;s tegelijk worden opgenomen, maar zijn mogelijk minder betr ouwbaar.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="416"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="419"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="425"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="428"/>
<source>Refresh</source> <source>Refresh</source>
<translation>Vernieuwen</translation> <translation>Vernieuwen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/>
<source>Refreshes the list of ALSA sources.</source> <source>Refreshes the list of ALSA sources.</source>
<translation>Vernieuwt de lijst met ALSA-bronnen.</translation> <translation>Vernieuwt de lijst met ALSA-bronnen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/>
<source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source> <source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source>
<translation>Vernieuwt de lijst met PulseAudio-bronnen.</translation> <translation>Vernieuwt de lijst met PulseAudio-bronnen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/>
<source>Record system microphone</source> <source>Record system microphone</source>
<translation>Neem systeemmicrofoon op</translation> <translation>Neem systeemmicrofoon op</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="431"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="434"/>
<source>Record system speakers</source> <source>Record system speakers</source>
<translation>Neem systeemluidsprekers op</translation> <translation>Neem systeemluidsprekers op</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="479"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="482"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Terug</translation> <translation>Terug</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="480"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="483"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Verder</translation> <translation>Verder</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageOutput</name> <name>PageOutput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="95"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="94"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="101"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="100"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/>
<source>Other...</source> <source>Other...</source>
<translation>Andere...</translation> <translation>Andere...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="106"/>
<source>Uncompressed</source> <source>Uncompressed</source>
<translation>Ongecomprimeerd</translation> <translation>Ongecomprimeerd</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>files</source> <source>files</source>
<comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment> <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment>
<translation type="obsolete">bestanden</translation> <translation type="obsolete">bestanden</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="173"/>
<source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce> <source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce>
<translation>Fout: Kon geen enkele geschikte container vinden in libavfo rmat!</translation> <translation>Fout: Kon geen enkele geschikte container vinden in libavfo rmat!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="177"/>
<source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Fout: Kon geen enkele geschikte videocodec vinden in libavc odec!</translation> <translation>Fout: Kon geen enkele geschikte videocodec vinden in libavc odec!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="181"/>
<source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Fout: Kon geen enkele geschikte audiocodec vinden in libavc odec!</translation> <translation>Fout: Kon geen enkele geschikte audiocodec vinden in libavc odec!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="190"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="189"/>
<source>Output profile</source> <source>Output profile</source>
<translation>Outputprofiel</translation> <translation>Outputprofiel</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="192"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="191"/>
<source>File</source> <source>File</source>
<translation>Bestand</translation> <translation>Bestand</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="194"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="193"/>
<source>Save as:</source> <source>Save as:</source>
<translation>Opslaan als:</translation> <translation>Opslaan als:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="195"/>
<source>The recording will be saved to this location.</source> <source>The recording will be saved to this location.</source>
<translation>De opname wordt opgeslagen op deze locatie.</translation> <translation>De opname wordt opgeslagen op deze locatie.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/>
<source>Browse...</source> <source>Browse...</source>
<translation>Bladeren...</translation> <translation>Bladeren...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/>
<source>Separate file per segment</source> <source>Separate file per segment</source>
<translation>Apart bestand per segment</translation> <translation>Apart bestand per segment</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording. <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-0001.mkv&apos;, &apos;test-0002.mkv&apos;, ... If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-0001.mkv&apos;, &apos;test-0002.mkv&apos;, ...
File names that exist already will be skipped.</source> File names that exist already will be skipped.</source>
<translation type="obsolete">Indien aangevinkt zal een apart videobestan d aangemaakt worden elke keer wanneer je de opname pauzeert en hervat. <translation type="obsolete">Indien aangevinkt zal een apart videobestan d aangemaakt worden elke keer wanneer je de opname pauzeert en hervat.
Als de originele bestandsnaam &apos;test.mkv&apos; is, zullen de segmenten worde n opgeslagen als &apos;test-0001.mkv&apos;, &apos;test-0002.mkv&apos;, ... Als de originele bestandsnaam &apos;test.mkv&apos; is, zullen de segmenten worde n opgeslagen als &apos;test-0001.mkv&apos;, &apos;test-0002.mkv&apos;, ...
Bestandsnamen die al bestaan zullen worden overgeslagen.</translation> Bestandsnamen die al bestaan zullen worden overgeslagen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="204"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="203"/>
<source>Container:</source> <source>Container:</source>
<translation>Container:</translation> <translation>Container:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="209"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="208"/>
<source>(not installed)</source> <source>(not installed)</source>
<translation>(niet geinstalleerd)</translation> <translation>(niet geinstalleerd)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="212"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="211"/>
<source>The container (file format) that will be used to save the record ing. <source>The container (file format) that will be used to save the record ing.
Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats. Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats.
- Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known. - Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known.
- MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video - MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video
(and many media players only support AAC audio). (and many media players only support AAC audio).
- WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google. - WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google.
WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari. WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari.
It supports only VP8 and Vorbis. It supports only VP8 and Vorbis.
- OGG supports only Theora and Vorbis.</source> - OGG supports only Theora and Vorbis.</source>
<translation>De container (bestandsformaat) die gebruikt zal worden om d e opname op te slaan. <translation>De container (bestandsformaat) die gebruikt zal worden om d e opname op te slaan.
Merk op dat niet alle codecs ondersteund worden door alle containers, en dat nie t alle mediaspelers alle bestandsformaten kunnen lezen. Merk op dat niet alle codecs ondersteund worden door alle containers, en dat nie t alle mediaspelers alle bestandsformaten kunnen lezen.
- Matroska (MKV) ondersteunt alle codecs, maar is minder bekend. - Matroska (MKV) ondersteunt alle codecs, maar is minder bekend.
- MP4 is het meest bekende formaat en kan worden afgespeeld op bijna elke modern e mediaspeler, maar ondersteunt enkel H.264-video - MP4 is het meest bekende formaat en kan worden afgespeeld op bijna elke modern e mediaspeler, maar ondersteunt enkel H.264-video
(en veel mediaspelers ondersteunen enkel AAC-audio). (en veel mediaspelers ondersteunen enkel AAC-audio).
- WebM is bedoeld om video in te bouwen in websites (met de HTML5 &lt;video&gt; tag). Het formaat is gemaakt door Google. - WebM is bedoeld om video in te bouwen in websites (met de HTML5 &lt;video&gt; tag). Het formaat is gemaakt door Google.
WebM wordt standaard ondersteund door Firefox, Chrome en Opera, en plugins be staan voor Internet Explorer en Safari. WebM wordt standaard ondersteund door Firefox, Chrome en Opera, en plugins be staan voor Internet Explorer en Safari.
Het ondersteunt enkel VP8 en Vorbis. Het ondersteunt enkel VP8 en Vorbis.
- OGG ondersteunt enkel Theora en Vorbis.</translation> - OGG ondersteunt enkel Theora en Vorbis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="221"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="220"/>
<source>Container name:</source> <source>Container name:</source>
<translation>Containernaam:</translation> <translation>Containernaam:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="227"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="226"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Voor gevorderde gebruikers. Je kan elk libav/ffmpeg-formaat gebruiken, maar veel zijn niet nuttig of werken niet.</translation> <translation>Voor gevorderde gebruikers. Je kan elk libav/ffmpeg-formaat gebruiken, maar veel zijn niet nuttig of werken niet.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="248"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="247"/>
<source>Video</source> <source>Video</source>
<translation>Video</translation> <translation>Video</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="250"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="330"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="329"/>
<source>Codec:</source> <source>Codec:</source>
<translation>Codec:</translation> <translation>Codec:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="255"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="254"/>
<source>The codec that will be used to compress the video stream. <source>The codec that will be used to compress the video stream.
- H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast. - H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast.
- VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow. - VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow.
- Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source> - Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source>
<translation>De codec die gebruikt zal worden om de videostream te compr imeren. <translation>De codec die gebruikt zal worden om de videostream te compr imeren.
- H.264 (libx264) is verreweg de beste codec - hoge kwaliteit en zeer snel. - H.264 (libx264) is verreweg de beste codec - hoge kwaliteit en zeer snel.
- VP8 (libvpx) is redelijk goed maar ook redelijk traag. - VP8 (libvpx) is redelijk goed maar ook redelijk traag.
- Theora (libtheora) is niet echt aangeraden omdat de kwaliteit niet erg goed is .</translation> - Theora (libtheora) is niet echt aangeraden omdat de kwaliteit niet erg goed is .</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="258"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="343"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="342"/>
<source>Codec name:</source> <source>Codec name:</source>
<translation>Codecnaam:</translation> <translation>Codecnaam:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="264"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Voor gevorderde gebruikers. Je kan elke libav/ffmpeg-videoc odec gebruiken, maar veel zijn niet nuttig of werken niet.</translation> <translation>Voor gevorderde gebruikers. Je kan elke libav/ffmpeg-videoc odec gebruiken, maar veel zijn niet nuttig of werken niet.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Bit rate (in kbps):</source> <source>Bit rate (in kbps):</source>
<translation type="obsolete">Bitrate (in kbps):</translation> <translation type="obsolete">Bitrate (in kbps):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="268"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="267"/>
<source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. <source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality.
If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source> If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source>
<translation>De video-bitrate (in kilobit per seconde). Een hogere waard e betekent een hogere kwaliteit. <translation>De video-bitrate (in kilobit per seconde). Een hogere waard e betekent een hogere kwaliteit.
Als je geen idee hebt waar je moet beginnen, probeer dan 5000 en verander het in dien nodig.</translation> Als je geen idee hebt waar je moet beginnen, probeer dan 5000 en verander het in dien nodig.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="269"/>
<source>Constant rate factor:</source> <source>Constant rate factor:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Constant rate factor:</translation> <translation>Constant rate factor:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="280"/>
<source>Preset:</source> <source>Preset:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Preset:</translation> <translation>Preset:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="288"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="287"/>
<source>CPU used:</source> <source>CPU used:</source>
<comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment> <comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment>
<translation>CPU-gebruik:</translation> <translation>CPU-gebruik:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="290"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="289"/>
<source>fastest</source> <source>fastest</source>
<translation>snelste</translation> <translation>snelste</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="294"/>
<source>slowest</source> <source>slowest</source>
<translation>traagste</translation> <translation>traagste</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="296"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/>
<source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name <source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name
used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source> used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source>
<translation>De encodeersnelheid. Een hogere waarde gebruikt *minder* CP U-tijd. (Ik heb de naam niet gekozen, dit is de naam <translation>De encodeersnelheid. Een hogere waarde gebruikt *minder* CP U-tijd. (Ik heb de naam niet gekozen, dit is de naam
die gebruikt wordt door de VP8-encoder). Hogere waarden resulteren in lagere bee ldkwaliteit, tenzij je de bitrate ook verhoogt.</translation> die gebruikt wordt door de VP8-encoder). Hogere waarden resulteren in lagere bee ldkwaliteit, tenzij je de bitrate ook verhoogt.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="274"/>
<source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality. <source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality.
The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source> The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source>
<translation>Deze instelling verandert de videokwaliteit. Een lagere waa rde betekent een hogere kwaliteit. <translation>Deze instelling verandert de videokwaliteit. Een lagere waa rde betekent een hogere kwaliteit.
Het toegestane bereik is 0-51 (0 betekent verliesvrij, de standaardwaarde is 23) .</translation> Het toegestane bereik is 0-51 (0 betekent verliesvrij, de standaardwaarde is 23) .</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="82"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="85"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="89"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="88"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="92"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="91"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="134"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="133"/>
<source>%1 files</source> <source>%1 files</source>
<comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment> <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment>
<translation>%1 bestanden</translation> <translation>%1 bestanden</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording. <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation type="obsolete">Indien aangevinkt zal een apart videobestan d aangemaakt worden elke keer wanneer je de opname pauzeert en hervat. <translation type="obsolete">Indien aangevinkt zal een apart videobestan d aangemaakt worden elke keer wanneer je de opname pauzeert en hervat.
Als de originele bestandsnaam &apos;test.mkv&apos; is, zullen de segmenten worde n opgeslagen als &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation> Als de originele bestandsnaam &apos;test.mkv&apos; is, zullen de segmenten worde n opgeslagen als &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="199"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source> <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source>
<translation>Indien aangevinkt zal een apart videobestand aangemaakt wor den elke keer wanneer je de opname pauzeert en hervat. <translation>Indien aangevinkt zal een apart videobestand aangemaakt wor den elke keer wanneer je de opname pauzeert en hervat.
Indien niet aangevinkt zullen alle opgenomen segmenten gecombineerd worden in éé n videobestand.</translation> Indien niet aangevinkt zullen alle opgenomen segmenten gecombineerd worden in éé n videobestand.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="200"/>
<source>Add timestamp</source> <source>Add timestamp</source>
<translation>Voeg tijdstempel toe</translation> <translation>Voeg tijdstempel toe</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="202"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/>
<source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically. <source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation>Indien aangevinkt zal de huidige datum en tijd automatisch toegevoegd worden aan de bestandsnaam. <translation>Indien aangevinkt zal de huidige datum en tijd automatisch toegevoegd worden aan de bestandsnaam.
Als de originele bestandsnaam &apos;test.mkv&apos; is, zal de video worden opges lagen als &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation> Als de originele bestandsnaam &apos;test.mkv&apos; is, zal de video worden opges lagen als &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="350"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/>
<source>Bit rate (in kbit/s):</source> <source>Bit rate (in kbit/s):</source>
<translation>Bitrate (in kbit/s):</translation> <translation>Bitrate (in kbit/s):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="286"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="285"/>
<source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible), <source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible),
but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource> but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource>
<translation>De encodeersnelheid. Een hogere snelheid gebruikt minder CP U (waardoor meer beelden per seconde opgenomen kunnen worden), <translation>De encodeersnelheid. Een hogere snelheid gebruikt minder CP U (waardoor meer beelden per seconde opgenomen kunnen worden),
maar resulteert in grotere bestanden. De kwaliteit verandert normaal gezien niet veel.</translation> maar resulteert in grotere bestanden. De kwaliteit verandert normaal gezien niet veel.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="297"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/>
<source>Custom options:</source> <source>Custom options:</source>
<translation>Aangepaste opties:</translation> <translation>Aangepaste opties:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="299"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="355"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="354"/>
<source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source> <source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source>
<translation>Aangepaste opties gescheiden door komma&apos;s (b.v. optie1 =waarde1,optie2=waarde2,optie3=waarde3)</translation> <translation>Aangepaste opties gescheiden door komma&apos;s (b.v. optie1 =waarde1,optie2=waarde2,optie3=waarde3)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/>
<source>Allow frame skipping</source> <source>Allow frame skipping</source>
<translation>Frames overslaan toestaan</translation> <translation>Frames overslaan toestaan</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="302"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/>
<source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is <source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is
lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes. lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes.
This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases. This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases.
It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source> It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source>
<translation>Indien aangevinkt zal de video-encoder beelden overslaan al s de input-FPS lager is <translation>Indien aangevinkt zal de video-encoder beelden overslaan al s de input-FPS lager is
dan de output-FPS. Indien niet aangevinkt zullen inputbeelden worden verdubbeld om de gaten op te vullen. dan de output-FPS. Indien niet aangevinkt zullen inputbeelden worden verdubbeld om de gaten op te vullen.
Dit verhoogt de bestandsgrootte en het CPU-gebruik, maar vermindert de vertragin g voor live streams in sommige gevallen. Dit verhoogt de bestandsgrootte en het CPU-gebruik, maar vermindert de vertragin g voor live streams in sommige gevallen.
Het heeft normaal gezien geen effect op de videobeelden zelf.</translation> Het heeft normaal gezien geen effect op de videobeelden zelf.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="328"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="327"/>
<source>Audio</source> <source>Audio</source>
<translation>Audio</translation> <translation>Audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="335"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="334"/>
<source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about <source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about
this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data. this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data.
And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway. And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway.
- Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec. - Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec.
- MP3 (libmp3lame) is reasonably good. - MP3 (libmp3lame) is reasonably good.
- AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder) - AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder)
are pretty bad. Only use it if you have no other choice. are pretty bad. Only use it if you have no other choice.
- Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source> - Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source>
<translation>De codec die gebruikt zal worden om de audiostream te compr imeren. Je moet je niet te veel zorgen maken hierover, <translation>De codec die gebruikt zal worden om de audiostream te compr imeren. Je moet je niet te veel zorgen maken hierover,
want de grootte van de audiodata is meestal verwaarloosbaar vergeleken met de gr ootte van de videodata. want de grootte van de audiodata is meestal verwaarloosbaar vergeleken met de gr ootte van de videodata.
En als je enkel je eigen stem opneemt (d.w.z. geen muziek), dan zal de kwaliteit toch niet zo veel verschil maken. En als je enkel je eigen stem opneemt (d.w.z. geen muziek), dan zal de kwaliteit toch niet zo veel verschil maken.
- Vorbis (libvorbis) is geweldig, dit is de aangeraden codec. - Vorbis (libvorbis) is geweldig, dit is de aangeraden codec.
- MP3 (libmp3lame) is redelijk goed. - MP3 (libmp3lame) is redelijk goed.
- AAC is een goede codec, maar de implementaties die hier gebruikt worden (libvo _aacenc of de experimentele ffmpeg aac encoder) - AAC is een goede codec, maar de implementaties die hier gebruikt worden (libvo _aacenc of de experimentele ffmpeg aac encoder)
zijn nogal slecht. Gebruikt deze enkel als je geen andere keuze hebt. zijn nogal slecht. Gebruikt deze enkel als je geen andere keuze hebt.
- Ongecomprimeerd zal simpelweg de geluidsdata opslaan zonder compressie. Het be stand zal erg groot zijn, maar het is zeer snel.</translation> - Ongecomprimeerd zal simpelweg de geluidsdata opslaan zonder compressie. Het be stand zal erg groot zijn, maar het is zeer snel.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="348"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Voor gevorderde gebruikers. Je kan elke libav/ffmpeg-audioc odec gebruiken, maar veel zijn niet nuttig of werken niet.</translation> <translation>Voor gevorderde gebruikers. Je kan elke libav/ffmpeg-audioc odec gebruiken, maar veel zijn niet nuttig of werken niet.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="351"/>
<source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source> <source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source>
<translation>De video-bitrate (in kilobit per seconde). Een hogere waard e betekent een hogere kwaliteit. De typische waarde is 128.</translation> <translation>De video-bitrate (in kilobit per seconde). Een hogere waard e betekent een hogere kwaliteit. De typische waarde is 128.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="376"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Terug</translation> <translation>Terug</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="378"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Verder</translation> <translation>Verder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="632"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="631"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="640"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="639"/>
<source>not installed</source> <source>not installed</source>
<translation>niet geinstalleerd</translation> <translation>niet geinstalleerd</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="634"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="633"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="642"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="641"/>
<source>not supported by container</source> <source>not supported by container</source>
<translation>niet ondersteund door container</translation> <translation>niet ondersteund door container</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="685"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="684"/>
<source>Save recording as</source> <source>Save recording as</source>
<translation>Opname opslaan als</translation> <translation>Opname opslaan als</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="526"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="525"/>
<source>You did not select an output file!</source> <source>You did not select an output file!</source>
<translation>Je hebt geen outputbestand gekozen!</translation> <translation>Je hebt geen outputbestand gekozen!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Create separate timestamped file for each segment</source> <source>Create separate timestamped file for each segment</source>
<translation type="obsolete">Creëer apart bestand met tijdsstempel voor elk segment</translation> <translation type="obsolete">Creëer apart bestand met tijdsstempel voor elk segment</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, a separate timestamped video file will be created ev ery time you pause and resume the recording. <source>If checked, a separate timestamped video file will be created ev ery time you pause and resume the recording.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
skipping to change at line 2055 skipping to change at line 2118
Als de originele bestandsnaam &apos;test.mkv&apos; is, zullen de segmenten worde n opgeslagen als &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation> Als de originele bestandsnaam &apos;test.mkv&apos; is, zullen de segmenten worde n opgeslagen als &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source> <source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source>
<translation type="obsolete">Het bestand &apos;%1&apos; bestaat al. Weet je zeker dat je het wil overschrijven?</translation> <translation type="obsolete">Het bestand &apos;%1&apos; bestaat al. Weet je zeker dat je het wil overschrijven?</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageRecord</name> <name>PageRecord</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="162"/>
<source>Recording</source> <source>Recording</source>
<translation>Opname</translation> <translation>Opname</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/>
<source>Edit schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="171"/>
<source>Enable recording hotkey</source> <source>Enable recording hotkey</source>
<translation>Opname-sneltoets inschakelen</translation> <translation>Opname-sneltoets inschakelen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/>
<source>The recording hotkey is a global keyboard shortcut that can be u
sed to start or pause the recording at any time,
even when the SimpleScreenRecorder window is not visible. This way you can creat
e recordings without having the
SimpleScreenRecorder window show up in the final video.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/>
<source>Enable sound notifications</source> <source>Enable sound notifications</source>
<translation>Schakel geluidsnotificaties in</translation> <translation>Schakel geluidsnotificaties in</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/>
<source>When enabled, a sound will be played when the recording is start
ed or paused, or when an error occurs.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/>
<source>Hotkey:</source> <source>Hotkey:</source>
<translation>Sneltoets:</translation> <translation>Sneltoets:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/>
<source>Ctrl +</source> <source>Ctrl +</source>
<translation>Ctrl +</translation> <translation>Ctrl +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="181"/>
<source>Shift +</source> <source>Shift +</source>
<translation>Shift +</translation> <translation>Shift +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/>
<source>Alt +</source> <source>Alt +</source>
<translation>Alt +</translation> <translation>Alt +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="183"/>
<source>Super +</source> <source>Super +</source>
<translation>Super +</translation> <translation>Super +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="185"/>
<source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording. <source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording.
The program that you are recording will not receive the key press.</source> The program that you are recording will not receive the key press.</source>
<translation>De toets die je moet indrukken (in combinatie met de gegeve n modifiers) om de opname te starten of te pauzeren. <translation>De toets die je moet indrukken (in combinatie met de gegeve n modifiers) om de opname te starten of te pauzeren.
Het programma dat je aan het opnemen bent zal de toets niet ontvangen.</translat ion> Het programma dat je aan het opnemen bent zal de toets niet ontvangen.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="226"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/>
<source>Information</source> <source>Information</source>
<translation>Informatie</translation> <translation>Informatie</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="228"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="240"/>
<source>Total time:</source> <source>Total time:</source>
<translation>Totale tijd:</translation> <translation>Totale tijd:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="230"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="242"/>
<source>FPS in:</source> <source>FPS in:</source>
<translation>FPS in:</translation> <translation>FPS in:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="232"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="244"/>
<source>FPS out:</source> <source>FPS out:</source>
<translation>FPS uit:</translation> <translation>FPS uit:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="234"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="246"/>
<source>Size in:</source> <source>Size in:</source>
<translation>Grootte in:</translation> <translation>Grootte in:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="236"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="248"/>
<source>Size out:</source> <source>Size out:</source>
<translation>Grootte uit:</translation> <translation>Grootte uit:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="250"/>
<source>File name:</source> <source>File name:</source>
<translation>Bestandsnaam:</translation> <translation>Bestandsnaam:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="241"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="253"/>
<source>File size:</source> <source>File size:</source>
<translation>Bestandsgrootte:</translation> <translation>Bestandsgrootte:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="255"/>
<source>Bit rate:</source> <source>Bit rate:</source>
<translation>Bitrate:</translation> <translation>Bitrate:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="278"/>
<source>Preview</source> <source>Preview</source>
<translation>Voorbeeld</translation> <translation>Voorbeeld</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="282"/>
<source>Preview frame rate:</source> <source>Preview frame rate:</source>
<translation>Voorbeeld FPS:</translation> <translation>Voorbeeld FPS:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="274"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="286"/>
<source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source> <source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source>
<translation>Opmerking: Voorbeeld vereist extra CPU-tijd (vooral bij hog e FPS).</translation> <translation>Opmerking: Voorbeeld vereist extra CPU-tijd (vooral bij hog e FPS).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="323"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="335"/>
<source>Log</source> <source>Log</source>
<translation>Log</translation> <translation>Log</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="338"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="350"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="346"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="358"/>
<source>Cancel recording</source> <source>Cancel recording</source>
<translation>Opname annuleren</translation> <translation>Opname annuleren</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="339"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="351"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="348"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="360"/>
<source>Save recording</source> <source>Save recording</source>
<translation>Opname opslaan</translation> <translation>Opname opslaan</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="365"/>
<source>Quit</source> <source>Quit</source>
<translation>Afsluiten</translation> <translation>Afsluiten</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="396"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="415"/>
<source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost. <source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost.
Are you sure that you want to quit?</source> Are you sure that you want to quit?</source>
<translation>Je hebt de huidige opname nog niet opgeslagen, als je het p rogramma nu sluit zal deze verloren gaan. <translation>Je hebt de huidige opname nog niet opgeslagen, als je het p rogramma nu sluit zal deze verloren gaan.
Weet je zeker dat je het programma wilt sluiten?</translation> Weet je zeker dat je het programma wilt sluiten?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="427"/>
<source>Hide window</source> <source>Hide window</source>
<translation>Verberg venster</translation> <translation>Verberg venster</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="410"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="429"/>
<source>Show window</source> <source>Show window</source>
<translation>Toon venster</translation> <translation>Toon venster</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="925"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="968"/>
<source>Encoding remaining data ...</source> <source>Encoding remaining data ...</source>
<translation>Overblijvende data encoderen ...</translation> <translation>Overblijvende data encoderen ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="706"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1210"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.</s
ource>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1227"/>
<source>Triggering scheduled action &apos;%1&apos; ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1238"/>
<source>Schedule: %1 in %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1245"/>
<source>Schedule: (none)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1249"/>
<source>Schedule: (inactive)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1313"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1330"/>
<source>Standard input read error (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1318"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1335"/>
<source>Standard input closed (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1346"/>
<source>Received command &apos;%1&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1366"/>
<source>Unknown command.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="749"/>
<source>Starting output ...</source> <source>Starting output ...</source>
<translation>Output starten ...</translation> <translation>Output starten ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="764"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source>
<translation>Fout: Kan de grootte van de OpenGL-applicatie niet krijgen omdat de GLInject input niet gestart is.</translation> <translation>Fout: Kan de grootte van de OpenGL-applicatie niet krijgen omdat de GLInject input niet gestart is.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="765"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="808"/>
<source>Started output.</source> <source>Started output.</source>
<translation>Output gestart.</translation> <translation>Output gestart.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="785"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="828"/>
<source>Stopping output ...</source> <source>Stopping output ...</source>
<translation>Output stoppen ...</translation> <translation>Output stoppen ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="803"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="846"/>
<source>Stopped output.</source> <source>Stopped output.</source>
<translation>Output gestopt.</translation> <translation>Output gestopt.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="834"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="877"/>
<source>Starting input ...</source> <source>Starting input ...</source>
<translation>Input starten ...</translation> <translation>Input starten ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="840"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="883"/>
<source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source> <source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source>
<translation>Fout: Kan de GLInject input niet starten omdat deze niet aa ngemaakt is.</translation> <translation>Fout: Kan de GLInject input niet starten omdat deze niet aa ngemaakt is.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="865"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="908"/>
<source>Started input.</source> <source>Started input.</source>
<translation>Input gestart.</translation> <translation>Input gestart.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="894"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="937"/>
<source>Stopping input ...</source> <source>Stopping input ...</source>
<translation>Input stoppen ...</translation> <translation>Input stoppen ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="952"/>
<source>Stopped input.</source> <source>Stopped input.</source>
<translation>Input gestopt.</translation> <translation>Input gestopt.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="593"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="630"/>
<source>Starting page ...</source> <source>Starting page ...</source>
<translation>Pagina starten ...</translation> <translation>Pagina starten ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Something went wrong during GLInject initialization.</sou rce> <source>Error: Something went wrong during GLInject initialization.</sou rce>
<translation type="obsolete">Fout: Er ging iets fout tijdens de GLInject initialisatie.</translation> <translation type="obsolete">Fout: Er ging iets fout tijdens de GLInject initialisatie.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="625"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="662"/>
<source>Started page.</source> <source>Started page.</source>
<translation>Pagina gestart.</translation> <translation>Pagina gestart.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="651"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="694"/>
<source>Stopping page ...</source> <source>Stopping page ...</source>
<translation>Pagina stoppen ...</translation> <translation>Pagina stoppen ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="678"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/>
<source>Stopped page.</source> <source>Stopped page.</source>
<translation>Pagina gestopt.</translation> <translation>Pagina gestopt.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because GLInject has not been started.</source> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because GLInject has not been started.</source>
<translation type="obsolete">Fout: Kan de grootte van de OpenGL-applicat ie niet krijgen omdat GLInject niet gestart is.</translation> <translation type="obsolete">Fout: Kan de grootte van de OpenGL-applicat ie niet krijgen omdat GLInject niet gestart is.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="726"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="769"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e>
<translation>Fout: Kon de grootte van de OpenGL-applicatie niet krijgen. Ofwel is de applicatie niet correct gestart, ofwel heeft de applicatie nog geen OpenGL-venster gemaakt. Als je wil beginnen met opnemen voordat de applicatie i s gestart, dan moet je schalen inschakelen en manueel de videogrootte instellen. </translation> <translation>Fout: Kon de grootte van de OpenGL-applicatie niet krijgen. Ofwel is de applicatie niet correct gestart, ofwel heeft de applicatie nog geen OpenGL-venster gemaakt. Als je wil beginnen met opnemen voordat de applicatie i s gestart, dan moet je schalen inschakelen en manueel de videogrootte instellen. </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="616"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="653"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="774"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="817"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="870"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="913"/>
<source>Error: Something went wrong during initialization.</source> <source>Error: Something went wrong during initialization.</source>
<translation>Fout: Er ging iets fout tijdens de initialisatie.</translat ion> <translation>Fout: Er ging iets fout tijdens de initialisatie.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Could not create a GLInject input because GLInject has no t been started.</source> <source>Error: Could not create a GLInject input because GLInject has no t been started.</source>
<translation type="obsolete">Fout: Kan geen GLInject input maken omdat G LInject niet gestart is.</translation> <translation type="obsolete">Fout: Kan geen GLInject input maken omdat G LInject niet gestart is.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1018"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1061"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1028"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1071"/>
<source>Pause recording</source> <source>Pause recording</source>
<translation>Opname pauzeren</translation> <translation>Opname pauzeren</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1021"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1064"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1031"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1074"/>
<source>Start recording</source> <source>Start recording</source>
<translation>Opname starten</translation> <translation>Opname starten</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1039"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1082"/>
<source>Deactivate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1092"/>
<source>Activate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1101"/>
<source>Stop preview</source> <source>Stop preview</source>
<translation>Voorbeeld stoppen</translation> <translation>Voorbeeld stoppen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1042"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1104"/>
<source>Start preview</source> <source>Start preview</source>
<translation>Voorbeeld starten</translation> <translation>Voorbeeld starten</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1072"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1145"/>
<source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source> <source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source>
<translation>Fout: Er ging iets fout bij het maken van de synth.</transl ation> <translation>Fout: Er ging iets fout bij het maken van de synth.</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1115"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1193"/>
<source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source> <source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source>
<translation>Weet je zeker dat je deze opname wilt annuleren?</translati on> <translation>Weet je zeker dat je deze opname wilt annuleren?</translati on>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1130"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save. <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.
The start button is at the top ;).</source> The start button is at the top ;).</source>
<translation>Je hebt nog niets opgenomen, er is niets om op te slaan. <translation type="obsolete">Je hebt nog niets opgenomen, er is niets om op te slaan.
De startknop staat bovenaan ;).</translation> De startknop staat bovenaan ;).</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageWelcome</name> <name>PageWelcome</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="40"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="41"/>
<source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt; &lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</source> %1&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Welkom bij SimpleScreenRecorder&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Welkom bij SimpleScreenRecorder&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ondanks de naam heeft dit programma behoorlijk veel opties. Maar maak j e geen zorgen, er zijn maar twee dingen die je moet weten. Eén, de standaardinst ellingen zijn meestal oké. Als je niet weet wat iets doet, neem dan de standaard waarde. Twee, bijna alle instellingen hebben tooltips. Hou gewoon de muis boven iets om te weten wat het doet.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ondanks de naam heeft dit programma behoorlijk veel opties. Maar maak j e geen zorgen, er zijn maar twee dingen die je moet weten. Eén, de standaardinst ellingen zijn meestal oké. Als je niet weet wat iets doet, neem dan de standaard waarde. Twee, bijna alle instellingen hebben tooltips. Hou gewoon de muis boven iets om te weten wat het doet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voor meer informatie:&lt;br&gt; &lt;p&gt;Voor meer informatie:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</translation> %1&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="50"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="51"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>Over SimpleScreenRecorder</translation> <translation>Over SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="72"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="52"/>
<source>Skip this page next time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="53"/>
<source>Go directly to the input page when the program is started.</sour
ce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="76"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Verder</translation> <translation>Verder</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ProfileBox</name> <name>ProfileBox</name>
<message> <message>
<source>Profile</source> <source>Profile</source>
<translation type="obsolete">Profiel</translation> <translation type="obsolete">Profiel</translation>
</message> </message>
skipping to change at line 3133 skipping to change at line 3279
<message> <message>
<source>Connecting port %1 to %2.</source> <source>Connecting port %1 to %2.</source>
<translation type="obsolete">Verbinding van poort %1 naar %2 gemaakt.</t ranslation> <translation type="obsolete">Verbinding van poort %1 naar %2 gemaakt.</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Disconnecting port %1 from %2.</source> <source>Disconnecting port %1 from %2.</source>
<translation type="obsolete">Verbinding van poort %1 naar %2 verbroken.< /translation> <translation type="obsolete">Verbinding van poort %1 naar %2 verbroken.< /translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>RecordScheduleEntryWidget</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="39"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="40"/>
<source>Pause</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="46"/>
<source>Time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="51"/>
<source>Action:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SyncDiagram</name> <name>SyncDiagram</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/> <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/>
<source>Video in</source> <source>Video in</source>
<translation>Video in</translation> <translation>Video in</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="258"/> <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="258"/>
<source>Audio in</source> <source>Audio in</source>
<translation>Audio in</translation> <translation>Audio in</translation>
 End of changes. 220 change blocks. 
240 lines changed or deleted 418 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)