"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/translations/simplescreenrecorder_lt.ts" between
ssr-0.4.1.tar.gz and ssr-0.4.2.tar.gz

About: SimpleScreenRecorder is a screen (video-audio) recorder for Linux.

simplescreenrecorder_lt.ts  (ssr-0.4.1):simplescreenrecorder_lt.ts  (ssr-0.4.2)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS> <!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="lt_LT"> <TS version="2.0" language="lt_LT">
<context> <context>
<name>DialogAbout</name> <name>DialogAbout</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="98"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>Apie SimpleScreenRecorder</translation> <translation>Apie SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="120"/>
<source>For more information:</source> <source>For more information:</source>
<translation>Išsamesnei informacijai žiūrėkite:</translation> <translation>Išsamesnei informacijai žiūrėkite:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="121"/>
<source>The source code of this program can be found at:</source> <source>The source code of this program can be found at:</source>
<translation>Pirminį programos kodą galite rasti adresu:</translation> <translation>Pirminį programos kodą galite rasti adresu:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="122"/>
<source>This program uses:</source> <source>This program uses:</source>
<translation>Ši programa naudoja:</translation> <translation>Ši programa naudoja:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="110"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="123"/>
<source>%1 for the graphical user interface</source> <source>%1 for the graphical user interface</source>
<translation>%1 grafinei naudotojo sąsajai</translation> <translation>%1 grafinei naudotojo sąsajai</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="124"/>
<source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source> <source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source>
<translation>%1 ar %2 (priklausomai nuo jūsų distribucijos) vaizdo/garso įrašų kodavimui</translation> <translation>%1 ar %2 (priklausomai nuo jūsų distribucijos) vaizdo/garso įrašų kodavimui</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="125"/>
<source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source> <source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source>
<translation>%1 sistemos funkcijų gaudymui, OpenGL įrašymams</translatio n> <translation>%1 sistemos funkcijų gaudymui, OpenGL įrašymams</translatio n>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogGLInject</name> <name>DialogGLInject</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="36"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="35"/>
<source>OpenGL Settings</source> <source>OpenGL Settings</source>
<translation>OpenGL Nustatymai</translation> <translation>OpenGL Nustatymai</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="39"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="38"/>
<source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source> &lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Įspėjimas: OpenGL įrašinėjimas veikia, įskiepyjant į įrašinėjamą programą biblioteką. Ši biblioteka nustelbs kai kurias funkcijas tam, kad galėtų užvaldyti kadrus dar prieš tai, kai jie bus rodomi ekrane. Jeigu bandote įrašinėti žaidimą, kuris kliento pusėje bando aptikti įsilaužimų bandym us, tuomet (teoriškai) gali būti, kad žaidimas tai laikys įsilaužimu. Tai netgi gali sąlygoti, kad jums bus uždrausta žaisti, taigi, *prieš* bandant įrašinėti, yra gerai įsitikinti, kad programa, kurią įrašinėsite, jusų neuždraus. Jūs buvot e įspėti :).&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Įspėjimas: OpenGL įrašinėjimas veikia, įskiepyjant į įrašinėjamą programą biblioteką. Ši biblioteka nustelbs kai kurias funkcijas tam, kad galėtų užvaldyti kadrus dar prieš tai, kai jie bus rodomi ekrane. Jeigu bandote įrašinėti žaidimą, kuris kliento pusėje bando aptikti įsilaužimų bandym us, tuomet (teoriškai) gali būti, kad žaidimas tai laikys įsilaužimu. Tai netgi gali sąlygoti, kad jums bus uždrausta žaisti, taigi, *prieš* bandant įrašinėti, yra gerai įsitikinti, kad programa, kurią įrašinėsite, jusų neuždraus. Jūs buvot e įspėti :).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kitas įspėjimas: OpenGL įrašinėjimas yra eksperimentinis, jis gali neve ikti arba netgi priversti įrašinėjamą programą užstrigti. Jeigu bijote prarasti programos duomenis, iš pradžių, susikurkite atsarginę duomenų kopiją!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Kitas įspėjimas: OpenGL įrašinėjimas yra eksperimentinis, jis gali neve ikti arba netgi priversti įrašinėjamą programą užstrigti. Jeigu bijote prarasti programos duomenis, iš pradžių, susikurkite atsarginę duomenų kopiją!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Jeigu norite įrašinėti Steam žaidimus, tuomet &lt;a href=&quot;http://w ww.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;iš pradž ių, skaitykite čia&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation> &lt;p&gt;Jeigu norite įrašinėti Steam žaidimus, tuomet &lt;a href=&quot;http://w ww.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;iš pradž ių, skaitykite čia&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="53"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="52"/>
<source>Choose channel</source> <source>Choose channel</source>
<translation>Kanalo pasirinkimas</translation> <translation>Kanalo pasirinkimas</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="55"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="54"/>
<source>Channel name:</source> <source>Channel name:</source>
<translation>Kanalo pavadinimas:</translation> <translation>Kanalo pavadinimas:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="57"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="56"/>
<source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time. <source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time.
If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source> If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source>
<translation>Kanalo pavadinimai yra naudojami, siekiant atpažinti progra mas. Tai yra reikalinga tik tuo atveju, jeigu norite tuo pačiu metu įrašinėti ke lias programas. <translation>Kanalo pavadinimai yra naudojami, siekiant atpažinti progra mas. Tai yra reikalinga tik tuo atveju, jeigu norite tuo pačiu metu įrašinėti ke lias programas.
Jeigu paliksite šį lauką tuščią, bus naudojamas numatytasis kanalo pavadinimas & quot;channel-JŪSŲNAUDOTOJOVARDAS&quot;.</translation> Jeigu paliksite šį lauką tuščią, bus naudojamas numatytasis kanalo pavadinimas & quot;channel-JŪSŲNAUDOTOJOVARDAS&quot;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="58"/>
<source>Relax shared memory permissions (insecure)</source> <source>Relax shared memory permissions (insecure)</source>
<translation>Susilpninti bendrosios atminties leidimus (nesaugu)</transl ation> <translation>Susilpninti bendrosios atminties leidimus (nesaugu)</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="60"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/>
<source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am. <source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am.
This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication. This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication.
This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source > This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source >
<translation>Jei pažymėta, kiti, to pačio kompiuterio naudotojai, galės prisitvirtinti prie, susisiekimui su OpenGL programa naudojamos, bendrosios atmi nties. <translation>Jei pažymėta, kiti, to pačio kompiuterio naudotojai, galės prisitvirtinti prie, susisiekimui su OpenGL programa naudojamos, bendrosios atmi nties.
Tai reiškia, kad kiti naudotojai gali (teoriškai) matyti ką jūs įrašinėjate, kei sti kadrus, įskiepyti savo pačių kadrus arba, tiesiog, sugriauti susisiekimą. Tai reiškia, kad kiti naudotojai gali (teoriškai) matyti ką jūs įrašinėjate, kei sti kadrus, įskiepyti savo pačių kadrus arba, tiesiog, sugriauti susisiekimą.
Tai netgi taikoma naudotojams, kurie yra prisijungę nuotoliniu būdu (ssh). Jūs t urėtumėte tai įjungti tik tuo atveju, jeigu norite įrašinėti programą, Tai netgi taikoma naudotojams, kurie yra prisijungę nuotoliniu būdu (ssh). Jūs t urėtumėte tai įjungti tik tuo atveju, jeigu norite įrašinėti programą,
kuri yra vykdoma kaip kitas naudotojas.</translation> kuri yra vykdoma kaip kitas naudotojas.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="74"/>
<source>Launch application</source> <source>Launch application</source>
<translation>Programos paleidimas</translation> <translation>Programos paleidimas</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="77"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="76"/>
<source>Command:</source> <source>Command:</source>
<translation>Komanda:</translation> <translation>Komanda:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="79"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="78"/>
<source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source> <source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source>
<translation>Ši komanda bus įvykdyta, kad paleistų, norimą įrašinėti, pr ogramą.</translation> <translation>Ši komanda bus įvykdyta, kad paleistų, norimą įrašinėti, pr ogramą.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="81"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="80"/>
<source>Working directory:</source> <source>Working directory:</source>
<translation>Darbinis katalogas:</translation> <translation>Darbinis katalogas:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="82"/>
<source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source> <source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source>
<translation>Komanda bus įvykdyta šiame kataloge. Jeigu tai paliksite tu ščią, tuomet darbinis katalogas pakeistas nebus.</translation> <translation>Komanda bus įvykdyta šiame kataloge. Jeigu tai paliksite tu ščią, tuomet darbinis katalogas pakeistas nebus.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="84"/>
<source>Launch automatically</source> <source>Launch automatically</source>
<translation>Paleisti automatiškai</translation> <translation>Paleisti automatiškai</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/>
<source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce> <source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce>
<translation>Jei pažymėta, programa bus automatiškai paleista, kai tik p ereisite į įrašymo puslapį. Jei nepažymėta, tuomet turėsite paleisti programą ra nkiniu būdu.</translation> <translation>Jei pažymėta, programa bus automatiškai paleista, kai tik p ereisite į įrašymo puslapį. Jei nepažymėta, tuomet turėsite paleisti programą ra nkiniu būdu.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="88"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="87"/>
<source>Launch now</source> <source>Launch now</source>
<translation>Paleisti dabar</translation> <translation>Paleisti dabar</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="108"/>
<source>Stream settings</source> <source>Stream settings</source>
<translation>Srauto nustatymai</translation> <translation>Srauto nustatymai</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="110"/>
<source>Limit application frame rate</source> <source>Limit application frame rate</source>
<translation>Riboti programos kadrų dažnį</translation> <translation>Riboti programos kadrų dažnį</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/>
<source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate. <source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate.
This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video
(this depends on the application).</source> (this depends on the application).</source>
<translation>Jei pažymėta, įskiepyta biblioteka sulėtins programas tam, kad kadrų dažnis netaptų didesnis nei įrašinėjimo kadrų dažnis. <translation>Jei pažymėta, įskiepyta biblioteka sulėtins programas tam, kad kadrų dažnis netaptų didesnis nei įrašinėjimo kadrų dažnis.
Tai neleidžia programai eikvoti procesoriaus laiko kadrams, kurie nebus įrašinėj ami ir kaip pasekmė, kartais, yra gaunamas glotnesnis Tai neleidžia programai eikvoti procesoriaus laiko kadrams, kurie nebus įrašinėj ami ir kaip pasekmė, kartais, yra gaunamas glotnesnis
vaizdo įrašas (tai priklauso nuo programos).</translation> vaizdo įrašas (tai priklauso nuo programos).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="121"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="120"/>
<source>Close</source> <source>Close</source>
<translation>Užverti</translation> <translation>Užverti</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogRecordSchedule</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="78"/>
<source>Recording schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="80"/>
<source>Time zone:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="82"/>
<source>Local time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="83"/>
<source>UTC</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="85"/>
<source>Current time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="102"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="103"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="104"/>
<source>Move up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="105"/>
<source>Move down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="107"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Užverti</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Logger</name> <name>Logger</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/>
<source>Error: Resample ratio is out of range!</source> <source>Error: Resample ratio is out of range!</source>
<translation>Klaida: Skaitmeninimo dažnio keitimo santykis yra už ribų!< /translation> <translation>Klaida: Skaitmeninimo dažnio keitimo santykis yra už ribų!< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/>
<source>Error: Drift ratio is out of range!</source> <source>Error: Drift ratio is out of range!</source>
<translation>Klaida: Dreifo santykis yra už ribų!</translation> <translation>Klaida: Dreifo santykis yra už ribų!</translation>
skipping to change at line 220 skipping to change at line 273
<translation>Klaida: Nepavyko atkurti įrenginio po overrun!</translation > <translation>Klaida: Nepavyko atkurti įrenginio po overrun!</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
<translation>Klaida: Nepavyko pradėti PCM įrenginio po overrun!</transla tion> <translation>Klaida: Nepavyko pradėti PCM įrenginio po overrun!</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="64"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="174"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="218"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="214"/>
<source>Stopping input thread ...</source> <source>Stopping input thread ...</source>
<translation>Sustabdoma įvesties gija ...</translation> <translation>Sustabdoma įvesties gija ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/>
<source>Generating source list ...</source> <source>Generating source list ...</source>
<translation>Kuriamas šaltinio sąrašas ...</translation> <translation>Kuriamas šaltinio sąrašas ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 346 skipping to change at line 399
<source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source> <source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source>
<translation>Klaida: Nepavyksta pritaikyti PCM aparatinės įrangos parame trų!</translation> <translation>Klaida: Nepavyksta pritaikyti PCM aparatinės įrangos parame trų!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source>
<translation>Klaida: Nepavyksta paleisti PCM įrenginio!</translation> <translation>Klaida: Nepavyksta paleisti PCM įrenginio!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="181"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="290"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="439"/>
<source>Input thread started.</source> <source>Input thread started.</source>
<translation>Įvesties gija pradėta.</translation> <translation>Įvesties gija pradėta.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/>
<source>Error: Can&apos;t read samples!</source> <source>Error: Can&apos;t read samples!</source>
<translation>Klaida: Nepavyksta skaityti mėginius!</translation> <translation>Klaida: Nepavyksta skaityti mėginius!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="358"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="543"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="554"/>
<source>Input thread stopped.</source> <source>Input thread stopped.</source>
<translation>Įvesties gija sustabdyta.</translation> <translation>Įvesties gija sustabdyta.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="362"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="547"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="558"/>
<source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source> <source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source>
<translation>Išimtis &apos;%1&apos; įvesties gijoje.</translation> <translation>Išimtis &apos;%1&apos; įvesties gijoje.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="256"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="365"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="550"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="561"/>
<source>Unknown exception in input thread.</source> <source>Unknown exception in input thread.</source>
<translation>Nežinoma išimtis įvesties gijoje.</translation> <translation>Nežinoma išimtis įvesties gijoje.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="150"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="259"/>
<source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source> <source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source>
<translation>Klaida: Nepavyko skaityti srauto. tai, dažniausiai, reiškia , kad srautas jau buvo dingęs.</translation> <translation>Klaida: Nepavyko skaityti srauto. tai, dažniausiai, reiškia , kad srautas jau buvo dingęs.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/>
<source>Error: Could not connect to JACK!</source> <source>Error: Could not connect to JACK!</source>
<translation>Klaida: Nepavyko prisijungti prie JACK!</translation> <translation>Klaida: Nepavyko prisijungti prie JACK!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/>
skipping to change at line 666 skipping to change at line 719
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/>
<source>Removed stream %1.</source> <source>Removed stream %1.</source>
<translation>Pašalintas srautas %1.</translation> <translation>Pašalintas srautas %1.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/>
<source>Deleted abandoned stream %1.</source> <source>Deleted abandoned stream %1.</source>
<translation>Ištrintas pamestas srautas %1.</translation> <translation>Ištrintas pamestas srautas %1.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="74"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="70"/>
<source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source> <source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source>
<translation>Klaida: Nepalaikomas X11 paveikslo pikselių formatas!</tran slation> <translation>Klaida: Nepalaikomas X11 paveikslo pikselių formatas!</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="193"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/>
<source>Error: Width or height is zero!</source> <source>Error: Width or height is zero!</source>
<translation>Klaida: Plotis ar aukštis lygus nuliui!</translation> <translation>Klaida: Plotis ar aukštis lygus nuliui!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="201"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source> <source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source>
<translation>Klaida: Plotis ar aukštis yra per dideli, didžiausias ploti s ir aukštis yra %1!</translation> <translation>Klaida: Plotis ar aukštis yra per dideli, didžiausias ploti s ir aukštis yra %1!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="118"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="115"/>
<source>Error: Can&apos;t open X display!</source> <source>Error: Can&apos;t open X display!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment>
<translation>Klaida: Nepavyksta atverti X display!</translation> <translation>Klaida: Nepavyksta atverti X display!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="262"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="258"/>
<source>Using X11 shared memory.</source> <source>Using X11 shared memory.</source>
<translation>Naudojama X11 bendroji atmintis.</translation> <translation>Naudojama X11 bendroji atmintis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="309"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="305"/>
<source>Error: Can&apos;t create shared image!</source> <source>Error: Can&apos;t create shared image!</source>
<translation>Klaida: Nepavyksta sukurti bendrojo paveikslo!</translation > <translation>Klaida: Nepavyksta sukurti bendrojo paveikslo!</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="314"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="310"/>
<source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source>
<translation>Klaida: Nepavyksta gauti bendrosios atminties!</translation > <translation>Klaida: Nepavyksta gauti bendrosios atminties!</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="319"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="315"/>
<source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source>
<translation>Klaida: Nepavyksta prisitvirtinti prie bendrosios atminties !</translation> <translation>Klaida: Nepavyksta prisitvirtinti prie bendrosios atminties !</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="264"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="260"/>
<source>Not using X11 shared memory.</source> <source>Not using X11 shared memory.</source>
<translation>Nenaudojama X11 bendrosios atminties.</translation> <translation>Nenaudojama X11 bendrosios atminties.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="271"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="267"/>
<source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source> <source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
<translation>Įspėjimas: X serveris nepalaiko XFixes, žymeklis yra paslėp tas.</translation> <translation>Įspėjimas: X serveris nepalaiko XFixes, žymeklis yra paslėp tas.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="367"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="363"/>
<source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source> <source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="369"/>
<source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source> <source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="392"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="388"/>
<source>Error: Invalid screen bounding box!</source> <source>Error: Invalid screen bounding box!</source>
<translation>Klaida: Neteisingas ekraną ribojantis langas!</translation> <translation>Klaida: Neteisingas ekraną ribojantis langas!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="324"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="320"/>
<source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source>
<translation>Klaida: Nepavyksta pritvirtinti serverio prie bendrosios at minties!</translation> <translation>Klaida: Nepavyksta pritvirtinti serverio prie bendrosios at minties!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="494"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation>Klaida: Nepavyksta gauti paveikslo (naudojant bendrąją atmi ntį)! <translation>Klaida: Nepavyksta gauti paveikslo (naudojant bendrąją atmi ntį)!
Dažniausiai, tai reiškia, kad įrašinėjimo sritis nėra pilnai ekrano vidinėse ribose. Arba gal jūs keitėte ekrano raišką?</translation> Dažniausiai, tai reiškia, kad įrašinėjimo sritis nėra pilnai ekrano vidinėse ribose. Arba gal jūs keitėte ekrano raišką?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="516"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation>Klaida: Nepavyksta gauti paveikslo (nenaudojant bendrąją at mintį)! <translation>Klaida: Nepavyksta gauti paveikslo (nenaudojant bendrąją at mintį)!
Dažniausiai, tai reiškia, kad įrašinėjimo sritis nėra pilnai ekrano vidinėse ribose. Arba gal jūs keitėte ekrano raišką?</translation> Dažniausiai, tai reiškia, kad įrašinėjimo sritis nėra pilnai ekrano vidinėse ribose. Arba gal jūs keitėte ekrano raišką?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Channel count is zero.</source> <source>Error: Channel count is zero.</source>
<translation>Klaida: Kanalų skaičius lygus nuliui.</translation> <translation>Klaida: Kanalų skaičius lygus nuliui.</translation>
</message> </message>
skipping to change at line 1129 skipping to change at line 1182
<location filename="../Benchmark.cpp" line="260"/> <location filename="../Benchmark.cpp" line="260"/>
<source>Starting converter benchmark ...</source> <source>Starting converter benchmark ...</source>
<translation>Pradedamas keitiklio našumo testas ...</translation> <translation>Pradedamas keitiklio našumo testas ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/> <location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/>
<source>CPU features</source> <source>CPU features</source>
<translation>Procesoriaus ypatybės</translation> <translation>Procesoriaus ypatybės</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="161"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="160"/>
<source>The application could not be launched.</source> <source>The application could not be launched.</source>
<translation>Nepavyko paleisti programos.</translation> <translation>Nepavyko paleisti programos.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="164"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="161"/>
<source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source> <source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment>
<translation>Įspėjimas: X serveris nepalaiko XInput2, kai kuriose progra mose gali neveikti spartieji klavišai.</translation> <translation>Įspėjimas: X serveris nepalaiko XInput2, kai kuriose progra mose gali neveikti spartieji klavišai.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="124"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="78"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; requires a value!</sou
rce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="86"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source> <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source>
<translation>Klaida: Komandų eilutės parinktis &quot;%1&quot; nepriima r eikšmės!</translation> <translation>Klaida: Komandų eilutės parinktis &quot;%1&quot; nepriima r eikšmės!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="158"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="179"/>
<source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source>
<translation>Klaida: Nežinoma komandų eilutės parinktis &apos;%1&apos;!< /translation> <translation>Klaida: Nežinoma komandų eilutės parinktis &apos;%1&apos;!< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="168"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="187"/>
<source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source>
<translation>Klaida: Nežinomas komandų eilutės argumentas &apos;%1&apos; !</translation> <translation>Klaida: Nežinomas komandų eilutės argumentas &apos;%1&apos; !</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="208"/> <location filename="../Main.cpp" line="96"/>
<source>SSR started</source> <source>SSR started</source>
<translation>SSR paleista</translation> <translation>SSR paleista</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="239"/> <location filename="../Main.cpp" line="127"/>
<source>SSR stopped</source> <source>SSR stopped</source>
<translation>SSR sustabdyta</translation> <translation>SSR sustabdyta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="256"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="228"/>
<source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source> <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
<translation>Klaida: Nepavyksta sukurti ssr katalogo!</translation> <translation>Klaida: Nepavyksta sukurti ssr katalogo!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="70"/> <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="70"/>
<source>Stopping fragment thread ...</source> <source>Stopping fragment thread ...</source>
<translation>Stabdoma fragmento gija ...</translation> <translation>Stabdoma fragmento gija ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="346"/> <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="346"/>
skipping to change at line 1208 skipping to change at line 1266
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/> <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/>
<source>Unknown exception in fragment thread.</source> <source>Unknown exception in fragment thread.</source>
<translation>Nežinoma išimtis fragmento gijoje.</translation> <translation>Nežinoma išimtis fragmento gijoje.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>MainWindow</name> <name>MainWindow</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="78"/>
<source>You are using a non-X11 window system (e.g. Wayland) which is cu
rrently not supported by SimpleScreenRecorder. Several features will most likely
not work properly. In order to solve this, you should log out, choose a X11/Xor
g session at the login screen, and then log back in.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="90"/>
<source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you? <source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you?
You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source> You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>SimpleScreenRecorder aptiko, kad jūs naudojate nuosavybinę NVIDIA tvarkyklę su įjungtu &quot;flipping&quot;. Yra žinoma, kad tai, įrašymo m etu, sukelia triktis. Rekomenduojama išjungti &quot;flipping&quot;. Ar norite, k ad tai padaryčiau vietoj jūsų? <translation>SimpleScreenRecorder aptiko, kad jūs naudojate nuosavybinę NVIDIA tvarkyklę su įjungtu &quot;flipping&quot;. Yra žinoma, kad tai, įrašymo m etu, sukelia triktis. Rekomenduojama išjungti &quot;flipping&quot;. Ar norite, k ad tai padaryčiau vietoj jūsų?
Jūs taip pat galite rankiniu būdu keisti šią parinktį NVIDIA valdymo skydelyje.< /translation> Jūs taip pat galite rankiniu būdu keisti šią parinktį NVIDIA valdymo skydelyje.< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="93"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="108"/>
<source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source> <source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>Atsiprašau, bet dėl kažkokios priežasties man nepavyko išju ngti &quot;flipping&quot;! Pabandykite išjungti šią parinktį NVIDIA valdymo skyd elyje.</translation> <translation>Atsiprašau, bet dėl kažkokios priežasties man nepavyko išju ngti &quot;flipping&quot;! Pabandykite išjungti šią parinktį NVIDIA valdymo skyd elyje.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageDone</name> <name>PageDone</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/>
<source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source> <source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source>
skipping to change at line 1240 skipping to change at line 1303
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/>
<source>Back to the start screen</source> <source>Back to the start screen</source>
<translation>Atgal į pradžios puslapį</translation> <translation>Atgal į pradžios puslapį</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageInput</name> <name>PageInput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="240"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/>
<source>Video input</source> <source>Video input</source>
<translation>Vaizdo įvestis</translation> <translation>Vaizdo įvestis</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="246"/>
<source>Record the entire screen</source> <source>Record the entire screen</source>
<translation>Įrašinėti visą ekraną</translation> <translation>Įrašinėti visą ekraną</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="244"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/>
<source>Record a fixed rectangle</source> <source>Record a fixed rectangle</source>
<translation>Įrašinėti fiksuotą stačiakampį</translation> <translation>Įrašinėti fiksuotą stačiakampį</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="245"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="248"/>
<source>Follow the cursor</source> <source>Follow the cursor</source>
<translation>Sekti paskui žymeklį</translation> <translation>Sekti paskui žymeklį</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Record OpenGL (experimental)</source> <source>Record OpenGL (experimental)</source>
<translation type="obsolete">Įrašinėti OpenGL (eksperimentinis)</transla tion> <translation type="obsolete">Įrašinėti OpenGL (eksperimentinis)</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="241"/>
<source>Input profile</source> <source>Input profile</source>
<translation>Įvesties profilis</translation> <translation>Įvesties profilis</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="250"/>
<source>Record OpenGL</source> <source>Record OpenGL</source>
<translation>Įrašinėti OpenGL</translation> <translation>Įrašinėti OpenGL</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="256"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/>
<source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source> <source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source>
<translation>Pasirinkite kuris ekranas turėtų būti įrašinėjamas kelių ek ranų konfigūracijoje.</translation> <translation>Pasirinkite kuris ekranas turėtų būti įrašinėjamas kelių ek ranų konfigūracijoje.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="257"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/>
<source>Record entire screen with cursor</source> <source>Record entire screen with cursor</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="258"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/>
<source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source> <source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/>
<source>Select rectangle...</source> <source>Select rectangle...</source>
<translation>Pasirinkti stačiakampį...</translation> <translation>Pasirinkti stačiakampį...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="263"/>
<source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source> <source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source>
<translation>Naudokite pelę, kad pasirinktumėte norimą įrašinėti stačiak ampį.</translation> <translation>Naudokite pelę, kad pasirinktumėte norimą įrašinėti stačiak ampį.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="264"/>
<source>Select window...</source> <source>Select window...</source>
<translation>Pasirinkti langą...</translation> <translation>Pasirinkti langą...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="265"/>
<source>Use the mouse to select a window to record. <source>Use the mouse to select a window to record.
Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only
the client area of the window will be recorded.</source> the client area of the window will be recorded.</source>
<translation>Naudokite pelę, kad pasirinktumėte norimą įrašinėti langą. <translation>Naudokite pelę, kad pasirinktumėte norimą įrašinėti langą.
Patarimas: Jei spustelėsite ant lango krašto, bus įrašinėjamas visas langas (kar tu su kraštais). Kitu atveju, Patarimas: Jei spustelėsite ant lango krašto, bus įrašinėjamas visas langas (kar tu su kraštais). Kitu atveju,
bus įrašinėjama tik lango kliento sritis.</translation> bus įrašinėjama tik lango kliento sritis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/>
<source>OpenGL settings...</source> <source>OpenGL settings...</source>
<translation>OpenGL nustatymai...</translation> <translation>OpenGL nustatymai...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="267"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="270"/>
<source>Change the settings for OpenGL recording.</source> <source>Change the settings for OpenGL recording.</source>
<translation>Keisti OpenGL įrašymo nustatymus.</translation> <translation>Keisti OpenGL įrašymo nustatymus.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="272"/>
<source>Left:</source> <source>Left:</source>
<translation>Kairė:</translation> <translation>Kairė:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="273"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="276"/>
<source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Įrašinėjamo stačiakampio viršutinio kairiojo kampo x koordi natė. <translation>Įrašinėjamo stačiakampio viršutinio kairiojo kampo x koordi natė.
Patarimas: Šią reikšmę taip pat galite keisti pelės ratuko arba aukštyn/žemyn ro dyklių pagalba.</translation> Patarimas: Šią reikšmę taip pat galite keisti pelės ratuko arba aukštyn/žemyn ro dyklių pagalba.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="278"/>
<source>Top:</source> <source>Top:</source>
<translation>Viršus:</translation> <translation>Viršus:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="279"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="282"/>
<source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Įrašinėjamo stačiakampio viršutinio kairiojo kampo y koordi natė. <translation>Įrašinėjamo stačiakampio viršutinio kairiojo kampo y koordi natė.
Patarimas: Šią reikšmę taip pat galite keisti pelės ratuko arba aukštyn/žemyn ro dyklių pagalba.</translation> Patarimas: Šią reikšmę taip pat galite keisti pelės ratuko arba aukštyn/žemyn ro dyklių pagalba.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="284"/>
<source>Width:</source> <source>Width:</source>
<translation>Plotis:</translation> <translation>Plotis:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="285"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="288"/>
<source>The width of the recorded rectangle. <source>The width of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Įrašinėjamo stačiakampio plotis. <translation>Įrašinėjamo stačiakampio plotis.
Patarimas: Šią reikšmę taip pat galite keisti pelės ratuko arba aukštyn/žemyn ro dyklių pagalba.</translation> Patarimas: Šią reikšmę taip pat galite keisti pelės ratuko arba aukštyn/žemyn ro dyklių pagalba.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="287"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="290"/>
<source>Height:</source> <source>Height:</source>
<translation>Aukštis:</translation> <translation>Aukštis:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="291"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="294"/>
<source>The height of the recorded rectangle. <source>The height of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Įrašinėjamo stačiakampio aukštis. <translation>Įrašinėjamo stačiakampio aukštis.
Patarimas: Šią reikšmę taip pat galite keisti pelės ratuko arba aukštyn/žemyn ro dyklių pagalba.</translation> Patarimas: Šią reikšmę taip pat galite keisti pelės ratuko arba aukštyn/žemyn ro dyklių pagalba.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="293"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="296"/>
<source>Frame rate:</source> <source>Frame rate:</source>
<translation>Kadrų dažnis:</translation> <translation>Kadrų dažnis:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="297"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/>
<source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source> <source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source>
<translation>Galutinio vaizdo įrašo kadrų dažnis per sekundę. Didesni ka drų dažniai naudoja daugiau procesoriaus laiko.</translation> <translation>Galutinio vaizdo įrašo kadrų dažnis per sekundę. Didesni ka drų dažniai naudoja daugiau procesoriaus laiko.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="301"/>
<source>Scale video</source> <source>Scale video</source>
<translation>Keisti vaizdo įrašo mastelį</translation> <translation>Keisti vaizdo įrašo mastelį</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="299"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="302"/>
<source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source> <source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source>
<translation>Įjungti ar išjungti mastelio keitimą. Mastelio keitimas nau doja daugiau procesoriaus laiko, tačiau, jeigu pakeistas mastelis yra mažesnis, <translation>Įjungti ar išjungti mastelio keitimą. Mastelio keitimas nau doja daugiau procesoriaus laiko, tačiau, jeigu pakeistas mastelis yra mažesnis,
tuomet jis gali pagreitinti kodavimą.</translation> tuomet jis gali pagreitinti kodavimą.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="303"/>
<source>Scaled width:</source> <source>Scaled width:</source>
<translation>Mastelio plotis:</translation> <translation>Mastelio plotis:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="304"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="307"/>
<source>Scaled height:</source> <source>Scaled height:</source>
<translation>Mastelio aukštis:</translation> <translation>Mastelio aukštis:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="308"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="311"/>
<source>Record cursor</source> <source>Record cursor</source>
<translation>Įrašinėti žymeklį</translation> <translation>Įrašinėti žymeklį</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="390"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/>
<source>Audio input</source> <source>Audio input</source>
<translation>Garso įvestis</translation> <translation>Garso įvestis</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="392"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="395"/>
<source>Record audio</source> <source>Record audio</source>
<translation>Įrašinėti garsą</translation> <translation>Įrašinėti garsą</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="396"/>
<source>Backend:</source> <source>Backend:</source>
<translation>Vidinė pusė:</translation> <translation>Vidinė pusė:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="405"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/>
<source>The audio backend that will be used for recording. <source>The audio backend that will be used for recording.
The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source> The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source>
<translation>Įrašymui naudojama garso vidinė pusė. <translation>Įrašymui naudojama garso vidinė pusė.
ALSA vidinė pusė veiks sistemose, kurios naudoja PulseAudio, tačiau geriau naudo ti PulseAudio vidinę pusę tiesiogiai.</translation> ALSA vidinė pusė veiks sistemose, kurios naudoja PulseAudio, tačiau geriau naudo ti PulseAudio vidinę pusę tiesiogiai.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/>
<source>The audio backend that will be used for recording.</source> <source>The audio backend that will be used for recording.</source>
<translation>Įrašymui naudojama garso vidinė pusė.</translation> <translation>Įrašymui naudojama garso vidinė pusė.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/>
<source>Source:</source> <source>Source:</source>
<translation>Šaltinis:</translation> <translation>Šaltinis:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/>
<source>The ALSA source that will be used for recording. <source>The ALSA source that will be used for recording.
The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source> The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source>
<translation>Įrašinėjimui naudojamas ALSA šaltinis. <translation>Įrašinėjimui naudojamas ALSA šaltinis.
Įprastai, tinka numatytasis šaltinis. &quot;Bendrinami&quot; šaltiniai leidžia t uo pačiu metu įrašinėti kelioms programoms, tačiau jie gali būti ne tokie patiki mi.</translation> Įprastai, tinka numatytasis šaltinis. &quot;Bendrinami&quot; šaltiniai leidžia t uo pačiu metu įrašinėti kelioms programoms, tačiau jie gali būti ne tokie patiki mi.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="416"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="419"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="425"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="428"/>
<source>Refresh</source> <source>Refresh</source>
<translation>Įkelti iš naujo</translation> <translation>Įkelti iš naujo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/>
<source>Refreshes the list of ALSA sources.</source> <source>Refreshes the list of ALSA sources.</source>
<translation>Iš naujo įkelia ALSA šaltinių sąrašą.</translation> <translation>Iš naujo įkelia ALSA šaltinių sąrašą.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/>
<source>The PulseAudio source that will be used for recording. <source>The PulseAudio source that will be used for recording.
A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source> A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment>
<translation>PulseAudio šaltinis, kuris bus naudojamas įrašinėjimui. <translation>PulseAudio šaltinis, kuris bus naudojamas įrašinėjimui.
&quot;Monitor&quot; yra šaltinis, kuris įrašinėja kitų programų grojamus garsus. </translation> &quot;Monitor&quot; yra šaltinis, kuris įrašinėja kitų programų grojamus garsus. </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/>
<source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source> <source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source>
<translation>Iš naujo įkelia PulseAudio šaltinių sąrašą.</translation> <translation>Iš naujo įkelia PulseAudio šaltinių sąrašą.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/>
<source>Record system microphone</source> <source>Record system microphone</source>
<translation>Įrašinėti sistemos mikrofoną</translation> <translation>Įrašinėti sistemos mikrofoną</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="430"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="433"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source>
<translation>Jei pažymėta,prievadai bus automatiškai prijungti prie sist emos užvaldymo prievadų.</translation> <translation>Jei pažymėta,prievadai bus automatiškai prijungti prie sist emos užvaldymo prievadų.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="431"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="434"/>
<source>Record system speakers</source> <source>Record system speakers</source>
<translation>Įrašinėti sistemos garsiakalbius</translation> <translation>Įrašinėti sistemos garsiakalbius</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="435"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source>
<translation>Jei pažymėta, prievadai bus automatiškai prijungti prie bet ko, kas jungiasi prie sistemos atkūrimo prievadų.</translation> <translation>Jei pažymėta, prievadai bus automatiškai prijungti prie bet ko, kas jungiasi prie sistemos atkūrimo prievadų.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="479"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="482"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Atgal</translation> <translation>Atgal</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="480"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="483"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Tęsti</translation> <translation>Tęsti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="905"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="916"/>
<source>All screens: %1x%2</source> <source>All screens: %1x%2</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Visi ekranai: %1x%2</translation> <translation>Visi ekranai: %1x%2</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="920"/>
<source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source> <source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Ekranas %1: %2x%3 ties %4,%5</translation> <translation>Ekranas %1: %2x%3 ties %4,%5</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1121"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1132"/>
<source>Screen %1</source> <source>Screen %1</source>
<comment>This appears in the screen labels</comment> <comment>This appears in the screen labels</comment>
<translation>Ekranas %1</translation> <translation>Ekranas %1</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageOutput</name> <name>PageOutput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="82"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="85"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="89"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="88"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="92"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="91"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="134"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="133"/>
<source>%1 files</source> <source>%1 files</source>
<comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment> <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment>
<translation>%1 failai</translation> <translation>%1 failai</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="95"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="94"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="101"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="100"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/>
<source>Other...</source> <source>Other...</source>
<translation>Kita...</translation> <translation>Kita...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="106"/>
<source>Uncompressed</source> <source>Uncompressed</source>
<translation>Nesuglaudintas</translation> <translation>Nesuglaudintas</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="173"/>
<source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce> <source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce>
<translation>Klaida: Libavformat bibliotekoje nepavyko rasti jokio tink amo konteinerio!</translation> <translation>Klaida: Libavformat bibliotekoje nepavyko rasti jokio tink amo konteinerio!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="177"/>
<source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Klaida: Libavcodec bibliotekoje nepavyko rasti jokio tinkam o vaizdo kodeko!</translation> <translation>Klaida: Libavcodec bibliotekoje nepavyko rasti jokio tinkam o vaizdo kodeko!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="181"/>
<source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Klaida: Libavcodec bibliotekoje nepavyko rasti jokio tinkam o garso kodeko!</translation> <translation>Klaida: Libavcodec bibliotekoje nepavyko rasti jokio tinkam o garso kodeko!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="190"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="189"/>
<source>Output profile</source> <source>Output profile</source>
<translation>Išvesties profilis</translation> <translation>Išvesties profilis</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="192"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="191"/>
<source>File</source> <source>File</source>
<translation>Failas</translation> <translation>Failas</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="194"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="193"/>
<source>Save as:</source> <source>Save as:</source>
<translation>Išsaugoti kaip:</translation> <translation>Išsaugoti kaip:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="195"/>
<source>The recording will be saved to this location.</source> <source>The recording will be saved to this location.</source>
<translation>Įrašas bus išsaugotas į šią vietą.</translation> <translation>Įrašas bus išsaugotas į šią vietą.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/>
<source>Browse...</source> <source>Browse...</source>
<translation>Naršyti...</translation> <translation>Naršyti...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/>
<source>Separate file per segment</source> <source>Separate file per segment</source>
<translation>Atskirti failus segmentais</translation> <translation>Atskirti failus segmentais</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording. <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation type="obsolete">Jei pažymėta, kas kartą jums pristabdžius i r pratęsus įrašinėjimą, bus sukuriamas atskiras vaizdo failas. <translation type="obsolete">Jei pažymėta, kas kartą jums pristabdžius i r pratęsus įrašinėjimą, bus sukuriamas atskiras vaizdo failas.
Jei pradinio failo pavadinimas yra &quot;testas.mkv&quot;, tai segmentai bus išs augomi kaip &quot;testas-MMMM-mm-dd_VV.MM.SS.mkv&quot;.</translation> Jei pradinio failo pavadinimas yra &quot;testas.mkv&quot;, tai segmentai bus išs augomi kaip &quot;testas-MMMM-mm-dd_VV.MM.SS.mkv&quot;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="204"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="203"/>
<source>Container:</source> <source>Container:</source>
<translation>Konteineris:</translation> <translation>Konteineris:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="209"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="208"/>
<source>(not installed)</source> <source>(not installed)</source>
<translation>(neįdiegta)</translation> <translation>(neįdiegta)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="212"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="211"/>
<source>The container (file format) that will be used to save the record ing. <source>The container (file format) that will be used to save the record ing.
Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats. Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats.
- Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known. - Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known.
- MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video - MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video
(and many media players only support AAC audio). (and many media players only support AAC audio).
- WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google. - WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google.
WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari. WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari.
It supports only VP8 and Vorbis. It supports only VP8 and Vorbis.
- OGG supports only Theora and Vorbis.</source> - OGG supports only Theora and Vorbis.</source>
<translation>Konteineris (failo formatas), kuris bus naudojamas įrašo iš saugojimui. <translation>Konteineris (failo formatas), kuris bus naudojamas įrašo iš saugojimui.
Turėkite omenyje, kad ne visi konteineriai palaiko visus kodekus ir, kad ne visi medijos grotuvai gali skaityti visus failų formatus. Turėkite omenyje, kad ne visi konteineriai palaiko visus kodekus ir, kad ne visi medijos grotuvai gali skaityti visus failų formatus.
- Matroska (MKV) palaiko visus kodekus, tačiau nėra plačiai žinomas. - Matroska (MKV) palaiko visus kodekus, tačiau nėra plačiai žinomas.
- MP4 yra labiausiai žinomas formatas ir, greičiausiai, galės būti grojamas beve ik bet kuriame šiuolaikiniame medijos grotuve, tačiau palaiko tik H.264 vaizdą - MP4 yra labiausiai žinomas formatas ir, greičiausiai, galės būti grojamas beve ik bet kuriame šiuolaikiniame medijos grotuve, tačiau palaiko tik H.264 vaizdą
(ir daugelis medijos grotuvų palaiko tik AAC garsą). (ir daugelis medijos grotuvų palaiko tik AAC garsą).
- WebM yra skirtas vaizdo įtaisymui į internetines svetaines (su HTML5 &lt;video &gt; žyme). Formatą sukūrė Google. - WebM yra skirtas vaizdo įtaisymui į internetines svetaines (su HTML5 &lt;video &gt; žyme). Formatą sukūrė Google.
WebM formatą pagal numatymą palaiko Firefox, Chrome ir Opera, o naršyklėms In ternet Explorer ir Safari yra prieinamas papildinys. WebM formatą pagal numatymą palaiko Firefox, Chrome ir Opera, o naršyklėms In ternet Explorer ir Safari yra prieinamas papildinys.
Šis formatas palaiko tik VP8 ir Vorbis. Šis formatas palaiko tik VP8 ir Vorbis.
- OGG palaiko tik Theora ir Vorbis.</translation> - OGG palaiko tik Theora ir Vorbis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="221"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="220"/>
<source>Container name:</source> <source>Container name:</source>
<translation>Konteinerio pavadinimas:</translation> <translation>Konteinerio pavadinimas:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="227"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="226"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Pažengusiems naudotojams. Galite naudoti bet kurį libav/ffm peg formatą, tačiau daugelis iš jų nėra naudingi arba gali neveikti.</translatio n> <translation>Pažengusiems naudotojams. Galite naudoti bet kurį libav/ffm peg formatą, tačiau daugelis iš jų nėra naudingi arba gali neveikti.</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="248"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="247"/>
<source>Video</source> <source>Video</source>
<translation>Vaizdo įrašas</translation> <translation>Vaizdo įrašas</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="250"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="330"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="329"/>
<source>Codec:</source> <source>Codec:</source>
<translation>Kodekas:</translation> <translation>Kodekas:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="255"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="254"/>
<source>The codec that will be used to compress the video stream. <source>The codec that will be used to compress the video stream.
- H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast. - H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast.
- VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow. - VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow.
- Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source> - Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source>
<translation>Kodekas, kuris bus naudojamas vaizdo srauto glaudinimui. <translation>Kodekas, kuris bus naudojamas vaizdo srauto glaudinimui.
- H.264 (libx264) yra geriausias kodekas - aukštos kokybės ir labai greitas. - H.264 (libx264) yra geriausias kodekas - aukštos kokybės ir labai greitas.
- VP8 (libvpx) yra ganėtinai geras, tačiau ir ganėtinai lėtas. - VP8 (libvpx) yra ganėtinai geras, tačiau ir ganėtinai lėtas.
- Theora (libtheora) nėra rekomenduojamas, kadangi jo kokybė nėra pati geriausia .</translation> - Theora (libtheora) nėra rekomenduojamas, kadangi jo kokybė nėra pati geriausia .</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="258"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="343"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="342"/>
<source>Codec name:</source> <source>Codec name:</source>
<translation>Kodeko pavadinimas:</translation> <translation>Kodeko pavadinimas:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="264"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Pažengusiems naudotojams. Galite naudoti bet kurį libav/ffm peg vaizdo kodeką, tačiau daugelis iš jų nėra naudingi arba gali neveikti.</tran slation> <translation>Pažengusiems naudotojams. Galite naudoti bet kurį libav/ffm peg vaizdo kodeką, tačiau daugelis iš jų nėra naudingi arba gali neveikti.</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Bit rate (in kbps):</source> <source>Bit rate (in kbps):</source>
<translation type="obsolete">Pralaidumas (kbps):</translation> <translation type="obsolete">Pralaidumas (kbps):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="199"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source> <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source>
<translation>Jei pažymėta, kas kartą jums pristabdžius ir pratęsus įraši nėjimą, bus sukuriamas atskiras vaizdo failas. Jei žymėjimas nuimtas, tuomet vis i įrašinėti segmentai bus sujungti į vieną vaizdo failą.</translation> <translation>Jei pažymėta, kas kartą jums pristabdžius ir pratęsus įraši nėjimą, bus sukuriamas atskiras vaizdo failas. Jei žymėjimas nuimtas, tuomet vis i įrašinėti segmentai bus sujungti į vieną vaizdo failą.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="200"/>
<source>Add timestamp</source> <source>Add timestamp</source>
<translation>Pridėti laiko žymą</translation> <translation>Pridėti laiko žymą</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="202"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/>
<source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically. <source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation>Jei pažymėta, prie failo pavadinimo bus automatiškai pridėt a dabartinė data ir laikas. <translation>Jei pažymėta, prie failo pavadinimo bus automatiškai pridėt a dabartinė data ir laikas.
Jei pradinio failo pavadinimas yra &quot;bandymas.mkv&quot;, tuomet vaizdas bus išsaugotas kaip &quot;bandymas-MMMM-mm-dd_VV.MM.SS.mkv&apos;.</translation> Jei pradinio failo pavadinimas yra &quot;bandymas.mkv&quot;, tuomet vaizdas bus išsaugotas kaip &quot;bandymas-MMMM-mm-dd_VV.MM.SS.mkv&apos;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="350"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/>
<source>Bit rate (in kbit/s):</source> <source>Bit rate (in kbit/s):</source>
<translation>Pralaidumas (kbit/s):</translation> <translation>Pralaidumas (kbit/s):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="268"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="267"/>
<source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. <source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality.
If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source> If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source>
<translation>Vaizdo pralaidumas (kilobitais per sekundę). Didesnė reikšm ė reiškia geresnę kokybę. <translation>Vaizdo pralaidumas (kilobitais per sekundę). Didesnė reikšm ė reiškia geresnę kokybę.
Jeigu nežinote kur pradėti, pabandykite 5000 ir, jei reikia, keiskite.</translat ion> Jeigu nežinote kur pradėti, pabandykite 5000 ir, jei reikia, keiskite.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="269"/>
<source>Constant rate factor:</source> <source>Constant rate factor:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Constant rate factor:</translation> <translation>Constant rate factor:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="274"/>
<source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality. <source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality.
The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source> The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source>
<translation>Šis nustatymas keičia vaizdo kokybę. Mažesnė reikšmė reiški a aukštesnę kokybę. <translation>Šis nustatymas keičia vaizdo kokybę. Mažesnė reikšmė reiški a aukštesnę kokybę.
Leidžiamas rėžis yra 0-51 (0 reiškia nenuostolingąją kokybę, numatytoji reikšmė yra 23).</translation> Leidžiamas rėžis yra 0-51 (0 reiškia nenuostolingąją kokybę, numatytoji reikšmė yra 23).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="280"/>
<source>Preset:</source> <source>Preset:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Išankstinė parinktis:</translation> <translation>Išankstinė parinktis:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="286"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="285"/>
<source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible), <source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible),
but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource> but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource>
<translation>Kodavimo greitis. Didesnis greitis naudoja daugiau procesor iaus išteklių (taip padarydamas įmanomą didesnio kadrų skaičiaus įrašymą), <translation>Kodavimo greitis. Didesnis greitis naudoja daugiau procesor iaus išteklių (taip padarydamas įmanomą didesnio kadrų skaičiaus įrašymą),
tačiau kaip pasekmė, gaunami didesni failai. Kokybė neturėtų būti labai stipriai paveikta.</translation> tačiau kaip pasekmė, gaunami didesni failai. Kokybė neturėtų būti labai stipriai paveikta.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="288"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="287"/>
<source>CPU used:</source> <source>CPU used:</source>
<comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment> <comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment>
<translation>CPU used:</translation> <translation>CPU used:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="290"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="289"/>
<source>fastest</source> <source>fastest</source>
<translation>greičiausiai</translation> <translation>greičiausiai</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="294"/>
<source>slowest</source> <source>slowest</source>
<translation>lėčiausiai</translation> <translation>lėčiausiai</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="296"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/>
<source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name <source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name
used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source> used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source>
<translation>Kodavimo greitis. Didesnė reikšmė naudoja *mažiau* procesor iaus laiko. (Ne aš parinkau pavadinimą, tai <translation>Kodavimo greitis. Didesnė reikšmė naudoja *mažiau* procesor iaus laiko. (Ne aš parinkau pavadinimą, tai
pavadinimas, kurį naudoja VP8 koduotuvas). Didesnės reikšmės sąlygos žemesnės ko kybės vaizdo įrašą, pavadinimas, kurį naudoja VP8 koduotuvas). Didesnės reikšmės sąlygos žemesnės ko kybės vaizdo įrašą,
nebent padidinsite taip pat ir pralaidumą.</translation> nebent padidinsite taip pat ir pralaidumą.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="297"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/>
<source>Custom options:</source> <source>Custom options:</source>
<translation>Tinkintos parinktys:</translation> <translation>Tinkintos parinktys:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="299"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="355"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="354"/>
<source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source> <source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source>
<translation>Tinkintos kodeko parinktys, atskirtos kableliais (pvz.: par inktis1=reikšmė1, parinktis2=reikšmė2, parinktis3=reikšmė3)</translation> <translation>Tinkintos kodeko parinktys, atskirtos kableliais (pvz.: par inktis1=reikšmė1, parinktis2=reikšmė2, parinktis3=reikšmė3)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/>
<source>Allow frame skipping</source> <source>Allow frame skipping</source>
<translation>Leisti kadrų praleidimą</translation> <translation>Leisti kadrų praleidimą</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="302"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/>
<source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is <source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is
lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes. lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes.
This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases. This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases.
It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source> It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source>
<translation>Jei pažymėta, vaizdo koduotuvui bus leidžiama praleisti kad rus tuo atveju, jei įvesties kadrų dažnis <translation>Jei pažymėta, vaizdo koduotuvui bus leidžiama praleisti kad rus tuo atveju, jei įvesties kadrų dažnis
bus žemesnis nei išvesties kadrų dažnis. Jei nepažymėta, tuomet įvesties kadrai bus dubliuojami, bus žemesnis nei išvesties kadrų dažnis. Jei nepažymėta, tuomet įvesties kadrai bus dubliuojami,
kad būtų užpildyti tarpai. Tai padidina failo dydį ir procesoriaus naudojimą, ta čiau kai kuriais atvejais kad būtų užpildyti tarpai. Tai padidina failo dydį ir procesoriaus naudojimą, ta čiau kai kuriais atvejais
sumažina tiesioginių srautų delsą. Tai neturėtų paveikti vaizdo išvaizdos.</tran slation> sumažina tiesioginių srautų delsą. Tai neturėtų paveikti vaizdo išvaizdos.</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="328"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="327"/>
<source>Audio</source> <source>Audio</source>
<translation>Garso įrašas</translation> <translation>Garso įrašas</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="335"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="334"/>
<source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about <source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about
this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data. this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data.
And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway. And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway.
- Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec. - Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec.
- MP3 (libmp3lame) is reasonably good. - MP3 (libmp3lame) is reasonably good.
- AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder) - AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder)
are pretty bad. Only use it if you have no other choice. are pretty bad. Only use it if you have no other choice.
- Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source> - Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source>
<translation>Kodekas, kuris bus naudojamas garso srauto glaudinimui. Jūs neturėtumėte tuo pernelyg rūpintis, <translation>Kodekas, kuris bus naudojamas garso srauto glaudinimui. Jūs neturėtumėte tuo pernelyg rūpintis,
kadangi garso duomenų dydis, palyginus su vaizdo duomenų dydžiu, dažniausiai, yr a nedidelis. kadangi garso duomenų dydis, palyginus su vaizdo duomenų dydžiu, dažniausiai, yr a nedidelis.
Ir jeigu įrašinėjate tik savo balsą (t.y. jokios muzikos), tuomet kokybė vis tie k neturės didelės reikšmės. Ir jeigu įrašinėjate tik savo balsą (t.y. jokios muzikos), tuomet kokybė vis tie k neturės didelės reikšmės.
- Vorbis (libvorbis) yra puikus, tai yra rekomenduojamas kodekas. - Vorbis (libvorbis) yra puikus, tai yra rekomenduojamas kodekas.
- MP3 (libmp3lame) yra ganėtinai geras. - MP3 (libmp3lame) yra ganėtinai geras.
- AAC yra geras kodekas, tačiau čia naudojami įgyvendinimai (libvo_aacenc ar eks perimentinis ffmpeg aac koduotuvas) - AAC yra geras kodekas, tačiau čia naudojami įgyvendinimai (libvo_aacenc ar eks perimentinis ffmpeg aac koduotuvas)
yra gan blogi. Jį naudokite tik tuomet, jei neturite kito pasirinkimo. yra gan blogi. Jį naudokite tik tuomet, jei neturite kito pasirinkimo.
- Nesuglaudintas, tiesiog talpins garso duomenis, jų neglaudindamas. Failas bus gan didelis, tačiau tai yra labai greita.</translation> - Nesuglaudintas, tiesiog talpins garso duomenis, jų neglaudindamas. Failas bus gan didelis, tačiau tai yra labai greita.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="348"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Pažengusiems naudotojams. Galite naudoti bet kurį libav/ffm peg garso kodeką, tačiau daugelis iš jų nėra naudingi arba gali neveikti.</trans lation> <translation>Pažengusiems naudotojams. Galite naudoti bet kurį libav/ffm peg garso kodeką, tačiau daugelis iš jų nėra naudingi arba gali neveikti.</trans lation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="351"/>
<source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source> <source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source>
<translation>Garso pralaidumas (kilobitais per sekundę). Didesnė reikšmė reiškia geresnę kokybę. Numatyta reikšmė yra 128.</translation> <translation>Garso pralaidumas (kilobitais per sekundę). Didesnė reikšmė reiškia geresnę kokybę. Numatyta reikšmė yra 128.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="376"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Atgal</translation> <translation>Atgal</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="378"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Tęsti</translation> <translation>Tęsti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="526"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="525"/>
<source>You did not select an output file!</source> <source>You did not select an output file!</source>
<translation>Jūs nepasirinkote išvesties failo!</translation> <translation>Jūs nepasirinkote išvesties failo!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source> <source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source>
<translation type="obsolete">Failas &apos;%1&apos; jau yra. Ar tikrai no rite jį perrašyti?</translation> <translation type="obsolete">Failas &apos;%1&apos; jau yra. Ar tikrai no rite jį perrašyti?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="632"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="631"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="640"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="639"/>
<source>not installed</source> <source>not installed</source>
<translation>neįdiegta</translation> <translation>neįdiegta</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="634"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="633"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="642"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="641"/>
<source>not supported by container</source> <source>not supported by container</source>
<translation>nepalaikoma konteinerio</translation> <translation>nepalaikoma konteinerio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="685"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="684"/>
<source>Save recording as</source> <source>Save recording as</source>
<translation>Išsaugoti įrašą kaip</translation> <translation>Išsaugoti įrašą kaip</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageRecord</name> <name>PageRecord</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="162"/>
<source>Recording</source> <source>Recording</source>
<translation>Įrašymas</translation> <translation>Įrašymas</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/>
<source>Edit schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="171"/>
<source>Enable recording hotkey</source> <source>Enable recording hotkey</source>
<translation>Įjungti įrašymo spartųjį klavišą</translation> <translation>Įjungti įrašymo spartųjį klavišą</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/>
<source>The recording hotkey is a global keyboard shortcut that can be u
sed to start or pause the recording at any time,
even when the SimpleScreenRecorder window is not visible. This way you can creat
e recordings without having the
SimpleScreenRecorder window show up in the final video.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/>
<source>Enable sound notifications</source> <source>Enable sound notifications</source>
<translation>Įjungti garso pranešimus</translation> <translation>Įjungti garso pranešimus</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/>
<source>When enabled, a sound will be played when the recording is start
ed or paused, or when an error occurs.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/>
<source>Hotkey:</source> <source>Hotkey:</source>
<translation>Spartusis klavišas:</translation> <translation>Spartusis klavišas:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/>
<source>Ctrl +</source> <source>Ctrl +</source>
<translation>Ctrl +</translation> <translation>Ctrl +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="181"/>
<source>Shift +</source> <source>Shift +</source>
<translation>Shift +</translation> <translation>Shift +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/>
<source>Alt +</source> <source>Alt +</source>
<translation>Alt +</translation> <translation>Alt +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="183"/>
<source>Super +</source> <source>Super +</source>
<translation>Super +</translation> <translation>Super +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="185"/>
<source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording. <source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording.
The program that you are recording will not receive the key press.</source> The program that you are recording will not receive the key press.</source>
<translation>Klavišas, kuri turite nuspausti (kartu su nurodytais modifi katoriais), kad pradėtumėte ar pristabdytumėte įrašinėjimą.</translation> <translation>Klavišas, kuri turite nuspausti (kartu su nurodytais modifi katoriais), kad pradėtumėte ar pristabdytumėte įrašinėjimą.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="226"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/>
<source>Information</source> <source>Information</source>
<translation>Informacija</translation> <translation>Informacija</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="228"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="240"/>
<source>Total time:</source> <source>Total time:</source>
<translation>Bendras laikas:</translation> <translation>Bendras laikas:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="230"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="242"/>
<source>FPS in:</source> <source>FPS in:</source>
<translation>Kadr./s įeina:</translation> <translation>Kadr./s įeina:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="232"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="244"/>
<source>FPS out:</source> <source>FPS out:</source>
<translation>Kadr./s išeina:</translation> <translation>Kadr./s išeina:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="234"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="246"/>
<source>Size in:</source> <source>Size in:</source>
<translation>Dydis įeina:</translation> <translation>Dydis įeina:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="236"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="248"/>
<source>Size out:</source> <source>Size out:</source>
<translation>Dydis išeina:</translation> <translation>Dydis išeina:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="250"/>
<source>File name:</source> <source>File name:</source>
<translation>Failo pavadinimas:</translation> <translation>Failo pavadinimas:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="241"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="253"/>
<source>File size:</source> <source>File size:</source>
<translation>Failo dydis:</translation> <translation>Failo dydis:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="255"/>
<source>Bit rate:</source> <source>Bit rate:</source>
<translation>Pralaidumas:</translation> <translation>Pralaidumas:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="278"/>
<source>Preview</source> <source>Preview</source>
<translation>Peržiūra</translation> <translation>Peržiūra</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="282"/>
<source>Preview frame rate:</source> <source>Preview frame rate:</source>
<translation>Peržiūros kadrų dažnis:</translation> <translation>Peržiūros kadrų dažnis:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="274"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="286"/>
<source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source> <source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source>
<translation>Pastaba: Peržiūra reikalauja papildomo procesoriaus laiko ( ypač esant dideliems kadrų dažniams).</translation> <translation>Pastaba: Peržiūra reikalauja papildomo procesoriaus laiko ( ypač esant dideliems kadrų dažniams).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="323"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="335"/>
<source>Log</source> <source>Log</source>
<translation>Žurnalas</translation> <translation>Žurnalas</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="338"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="350"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="346"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="358"/>
<source>Cancel recording</source> <source>Cancel recording</source>
<translation>Atsisakyti įrašo</translation> <translation>Atsisakyti įrašo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="339"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="351"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="348"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="360"/>
<source>Save recording</source> <source>Save recording</source>
<translation>Išsaugoti įrašą</translation> <translation>Išsaugoti įrašą</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="365"/>
<source>Quit</source> <source>Quit</source>
<translation>Baigti</translation> <translation>Baigti</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="396"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="415"/>
<source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost. <source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost.
Are you sure that you want to quit?</source> Are you sure that you want to quit?</source>
<translation>Jūs dar nesate išsaugoję esamo įrašo, jeigu baigsite dabar, jis bus prarastas. <translation>Jūs dar nesate išsaugoję esamo įrašo, jeigu baigsite dabar, jis bus prarastas.
Ar tikrai norite baigti programos darbą?</translation> Ar tikrai norite baigti programos darbą?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="427"/>
<source>Hide window</source> <source>Hide window</source>
<translation>Slėpti langą</translation> <translation>Slėpti langą</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="410"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="429"/>
<source>Show window</source> <source>Show window</source>
<translation>Rodyti langą</translation> <translation>Rodyti langą</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="593"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="630"/>
<source>Starting page ...</source> <source>Starting page ...</source>
<translation>Pradedamas puslapis ...</translation> <translation>Pradedamas puslapis ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="616"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="653"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="774"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="817"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="870"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="913"/>
<source>Error: Something went wrong during initialization.</source> <source>Error: Something went wrong during initialization.</source>
<translation>Klaida: Kažkas įvyko inicijavimo metu.</translation> <translation>Klaida: Kažkas įvyko inicijavimo metu.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="625"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="662"/>
<source>Started page.</source> <source>Started page.</source>
<translation>Pradėtas puslapis.</translation> <translation>Pradėtas puslapis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="651"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="694"/>
<source>Stopping page ...</source> <source>Stopping page ...</source>
<translation>Stabdomas puslapis ...</translation> <translation>Stabdomas puslapis ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="678"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/>
<source>Stopped page.</source> <source>Stopped page.</source>
<translation>Sustabdytas puslapis.</translation> <translation>Sustabdytas puslapis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="706"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="749"/>
<source>Starting output ...</source> <source>Starting output ...</source>
<translation>Pradedama išvestis ...</translation> <translation>Pradedama išvestis ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="764"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source>
<translation>Klaida: Nepavyko gauti OpenGL programos dydžio, nes GLInjec t įvestis nebuvo sukurta.</translation> <translation>Klaida: Nepavyko gauti OpenGL programos dydžio, nes GLInjec t įvestis nebuvo sukurta.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="726"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="769"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e>
<translation>Klaida: Nepavyko gauti OpenGL programos dydžio. Arba progra ma nebuvo paleista teisingai, arba programa dar nesukūrė OpenGL lango. Jeigu jūs norite pradėti įrašinėti programą prieš ją paleidžiant, tuomet turite įjungti m astelio keitimą ir rankiniu būdu įvesti vaizdo dydį.</translation> <translation>Klaida: Nepavyko gauti OpenGL programos dydžio. Arba progra ma nebuvo paleista teisingai, arba programa dar nesukūrė OpenGL lango. Jeigu jūs norite pradėti įrašinėti programą prieš ją paleidžiant, tuomet turite įjungti m astelio keitimą ir rankiniu būdu įvesti vaizdo dydį.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="765"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="808"/>
<source>Started output.</source> <source>Started output.</source>
<translation>Pradėta išvestis.</translation> <translation>Pradėta išvestis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="785"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="828"/>
<source>Stopping output ...</source> <source>Stopping output ...</source>
<translation>Stabdoma išvestis ...</translation> <translation>Stabdoma išvestis ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="803"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="846"/>
<source>Stopped output.</source> <source>Stopped output.</source>
<translation>Sustabdyta išvestis.</translation> <translation>Sustabdyta išvestis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="834"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="877"/>
<source>Starting input ...</source> <source>Starting input ...</source>
<translation>Pradedama įvestis ...</translation> <translation>Pradedama įvestis ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="840"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="883"/>
<source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source> <source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source>
<translation>Klaida: Nepavyko pradėti GLInject įvesties, nes ji nebuvo s ukurta.</translation> <translation>Klaida: Nepavyko pradėti GLInject įvesties, nes ji nebuvo s ukurta.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="865"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="908"/>
<source>Started input.</source> <source>Started input.</source>
<translation>Pradėta įvestis.</translation> <translation>Pradėta įvestis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="894"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="937"/>
<source>Stopping input ...</source> <source>Stopping input ...</source>
<translation>Stabdoma įvestis ...</translation> <translation>Stabdoma įvestis ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="952"/>
<source>Stopped input.</source> <source>Stopped input.</source>
<translation>Sustabdyta įvestis.</translation> <translation>Sustabdyta įvestis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="925"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="968"/>
<source>Encoding remaining data ...</source> <source>Encoding remaining data ...</source>
<translation>Koduojami likę duomenys...</translation> <translation>Koduojami likę duomenys...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1018"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1061"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1028"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1071"/>
<source>Pause recording</source> <source>Pause recording</source>
<translation>Pristabdyti įrašymą</translation> <translation>Pristabdyti įrašymą</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1021"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1064"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1031"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1074"/>
<source>Start recording</source> <source>Start recording</source>
<translation>Pradėti įrašymą</translation> <translation>Pradėti įrašymą</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1039"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1082"/>
<source>Deactivate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1092"/>
<source>Activate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1101"/>
<source>Stop preview</source> <source>Stop preview</source>
<translation>Stabdyti peržiūrą</translation> <translation>Stabdyti peržiūrą</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1042"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1104"/>
<source>Start preview</source> <source>Start preview</source>
<translation>Pradėti peržiūrą</translation> <translation>Pradėti peržiūrą</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1072"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1145"/>
<source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source> <source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source>
<translation>Klaida: Kuriant sintezatorių, kažkas įvyko.</translation> <translation>Klaida: Kuriant sintezatorių, kažkas įvyko.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1115"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1193"/>
<source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source> <source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source>
<translation>Ar tikrai norite atsisakyti šio įrašo?</translation> <translation>Ar tikrai norite atsisakyti šio įrašo?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1130"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1210"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.</s
ource>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1227"/>
<source>Triggering scheduled action &apos;%1&apos; ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1238"/>
<source>Schedule: %1 in %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1245"/>
<source>Schedule: (none)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1249"/>
<source>Schedule: (inactive)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1313"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1330"/>
<source>Standard input read error (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1318"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1335"/>
<source>Standard input closed (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1346"/>
<source>Received command &apos;%1&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1366"/>
<source>Unknown command.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save. <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.
The start button is at the top ;).</source> The start button is at the top ;).</source>
<translation>Jūs dar neįrašėte jokio vaizdo įrašo, taigi, nėra ko išsaug oti. <translation type="obsolete">Jūs dar neįrašėte jokio vaizdo įrašo, taigi , nėra ko išsaugoti.
Įrašo pradžios mygtukas yra viršuje ;).</translation> Įrašo pradžios mygtukas yra viršuje ;).</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageWelcome</name> <name>PageWelcome</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="40"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="41"/>
<source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt; &lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</source> %1&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Sveiki atvykę į SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Sveiki atvykę į SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nepaisant pavadinimo, šioje programoje yra daug parinkčių. Bet nesirūpi nkite, yra tik keli dalykai, kuriuos turite žinoti. Pirmas, numatytieji nustatym ai, dažniausiai, yra tinkami. Jeigu jūs nežinote ką kas nors daro, tiesiog naudo kite numatytąją reikšmę. Antras, beveik visi nustatymai turi paaiškinimus. Tiesi og, užveskite ant ko nors pelę, kad sužinotumėte ką tai daro.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Nepaisant pavadinimo, šioje programoje yra daug parinkčių. Bet nesirūpi nkite, yra tik keli dalykai, kuriuos turite žinoti. Pirmas, numatytieji nustatym ai, dažniausiai, yra tinkami. Jeigu jūs nežinote ką kas nors daro, tiesiog naudo kite numatytąją reikšmę. Antras, beveik visi nustatymai turi paaiškinimus. Tiesi og, užveskite ant ko nors pelę, kad sužinotumėte ką tai daro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Išsamesnei informacijai, žiūrėkite:&lt;br&gt; &lt;p&gt;Išsamesnei informacijai, žiūrėkite:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</translation> %1&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="50"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="51"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>Apie SimpleScreenRecorder</translation> <translation>Apie SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="72"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="52"/>
<source>Skip this page next time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="53"/>
<source>Go directly to the input page when the program is started.</sour
ce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="76"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Tęsti</translation> <translation>Tęsti</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ProfileBox</name> <name>ProfileBox</name>
<message> <message>
<source>Profile</source> <source>Profile</source>
<translation type="obsolete">Profilis</translation> <translation type="obsolete">Profilis</translation>
</message> </message>
skipping to change at line 2258 skipping to change at line 2404
<source>&amp;No</source> <source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Ne</translation> <translation>&amp;Ne</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../common/Dialogs.cpp" line="40"/> <location filename="../common/Dialogs.cpp" line="40"/>
<source>No, never</source> <source>No, never</source>
<translation>Ne, niekada</translation> <translation>Ne, niekada</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>RecordScheduleEntryWidget</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="39"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="40"/>
<source>Pause</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="46"/>
<source>Time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="51"/>
<source>Action:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SyncDiagram</name> <name>SyncDiagram</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/> <location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/>
<source>Synchronization Diagram</source> <source>Synchronization Diagram</source>
<translation>Sinchronizacijos Grafikas</translation> <translation>Sinchronizacijos Grafikas</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/> <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/>
<source>Video in</source> <source>Video in</source>
<translation>Vaizdo įvestis</translation> <translation>Vaizdo įvestis</translation>
 End of changes. 220 change blocks. 
240 lines changed or deleted 418 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)