"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/translations/simplescreenrecorder_gl.ts" between
ssr-0.4.1.tar.gz and ssr-0.4.2.tar.gz

About: SimpleScreenRecorder is a screen (video-audio) recorder for Linux.

simplescreenrecorder_gl.ts  (ssr-0.4.1):simplescreenrecorder_gl.ts  (ssr-0.4.2)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS> <!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="gl_ES"> <TS version="2.0" language="gl_ES">
<context> <context>
<name>DialogAbout</name> <name>DialogAbout</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="98"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>Sobre SimpleScreenRecorder</translation> <translation>Sobre SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="120"/>
<source>For more information:</source> <source>For more information:</source>
<translation>Para máis información:</translation> <translation>Para máis información:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="121"/>
<source>The source code of this program can be found at:</source> <source>The source code of this program can be found at:</source>
<translation>O código fonte deste programa pódese atopar en:</translatio n> <translation>O código fonte deste programa pódese atopar en:</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="122"/>
<source>This program uses:</source> <source>This program uses:</source>
<translation>Este programa usa:</translation> <translation>Este programa usa:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="110"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="123"/>
<source>%1 for the graphical user interface</source> <source>%1 for the graphical user interface</source>
<translation>%1 para a interface gráfica</translation> <translation>%1 para a interface gráfica</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="124"/>
<source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source> <source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source>
<translation>%1 o %2 (según a túa distribución) para codificar o vídeo e o audio</translation> <translation>%1 o %2 (según a túa distribución) para codificar o vídeo e o audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="125"/>
<source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source> <source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source>
<translation>%1 para intercepta-las chamadas ao sistema para grabar Open GL</translation> <translation>%1 para intercepta-las chamadas ao sistema para grabar Open GL</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogGLInject</name> <name>DialogGLInject</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="36"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="35"/>
<source>OpenGL Settings</source> <source>OpenGL Settings</source>
<translation>Opcións de OpenGL</translation> <translation>Opcións de OpenGL</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="39"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="38"/>
<source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source> &lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Aviso: a grabación de OpenGL funciona inxectando u nha biblioteca no programa que será grabado. Esta biblioteca substituirá algunha s chamadas ao sistema para capturar os fotogramas antes de que sexan mostrados p or pantalla. Se intentas grabar un xogo que detecte hacks no cliente, é (teórica mente) posible que o xogo considere esto un hack. Esto podería provocar que te e xpulsen, así que é unha boa idea comprobar que o programa que intentas grabar no n te botará, *antes* de intentar grabar. Estás avisado :).&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Aviso: a grabación de OpenGL funciona inxectando u nha biblioteca no programa que será grabado. Esta biblioteca substituirá algunha s chamadas ao sistema para capturar os fotogramas antes de que sexan mostrados p or pantalla. Se intentas grabar un xogo que detecte hacks no cliente, é (teórica mente) posible que o xogo considere esto un hack. Esto podería provocar que te e xpulsen, así que é unha boa idea comprobar que o programa que intentas grabar no n te botará, *antes* de intentar grabar. Estás avisado :).&lt;/p&gt;
Outro aviso: a grabación OpenGL é experimental, podería non funcionar ou incluso facer que o programa que estés grabando falle. ¡Se che preocupa perder datos do programa, garda antes!&lt;/p&gt; Outro aviso: a grabación OpenGL é experimental, podería non funcionar ou incluso facer que o programa que estés grabando falle. ¡Se che preocupa perder datos do programa, garda antes!&lt;/p&gt;
Se queres grabar un xogo de Steam, &lt;a href=&quot;http://www.maartenbaert.be/s implescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;lee esto primeiro&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;</translation> Se queres grabar un xogo de Steam, &lt;a href=&quot;http://www.maartenbaert.be/s implescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;lee esto primeiro&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="53"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="52"/>
<source>Choose channel</source> <source>Choose channel</source>
<translation>Seleccione canal</translation> <translation>Seleccione canal</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="55"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="54"/>
<source>Channel name:</source> <source>Channel name:</source>
<translation>Nome do canal:</translation> <translation>Nome do canal:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="74"/>
<source>Launch application</source> <source>Launch application</source>
<translation>Iniciar aplicación</translation> <translation>Iniciar aplicación</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="77"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="76"/>
<source>Command:</source> <source>Command:</source>
<translation>Comando:</translation> <translation>Comando:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="79"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="78"/>
<source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source> <source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source>
<translation>Este comando executarase para empezar o programa que se que re grabar.</translation> <translation>Este comando executarase para empezar o programa que se que re grabar.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="81"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="80"/>
<source>Working directory:</source> <source>Working directory:</source>
<translation>Directorio de traballo:</translation> <translation>Directorio de traballo:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="82"/>
<source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source> <source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source>
<translation>O comando será executado neste directorio. Se queda valeiro , o directorio de traballo non será cambiado.</translation> <translation>O comando será executado neste directorio. Se queda valeiro , o directorio de traballo non será cambiado.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="108"/>
<source>Stream settings</source> <source>Stream settings</source>
<translation>Opcións de fluxo</translation> <translation>Opcións de fluxo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="58"/>
<source>Relax shared memory permissions (insecure)</source> <source>Relax shared memory permissions (insecure)</source>
<translation>Relaxar permisos de memoria compartida (inseguro)</translat ion> <translation>Relaxar permisos de memoria compartida (inseguro)</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="57"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="56"/>
<source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time. <source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time.
If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source> If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source>
<translation>Os nomes de canal son usados para identificar aplicacións. Só e necesario para grabar de varias aplicacións ao mesmo tempo. <translation>Os nomes de canal son usados para identificar aplicacións. Só e necesario para grabar de varias aplicacións ao mesmo tempo.
Se queda valeiro, o nome por defecto usado será &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; .</translation> Se queda valeiro, o nome por defecto usado será &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; .</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="60"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/>
<source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am. <source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am.
This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication. This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication.
This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source > This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source >
<translation>Si se marca, outros usuarios na mesma máquina serán capaces de usar a memoria compartida que se usa para comunicarse co progrma OpenGL. <translation>Si se marca, outros usuarios na mesma máquina serán capaces de usar a memoria compartida que se usa para comunicarse co progrma OpenGL.
Esto significa que outros usuarios poden (teóricamente) ver qué estás grabando, modificar os fotogramas, inxectar seus propios fotogramas, ou simplemente interr umpir a comunicación. Esto significa que outros usuarios poden (teóricamente) ver qué estás grabando, modificar os fotogramas, inxectar seus propios fotogramas, ou simplemente interr umpir a comunicación.
Esto incluso funciona con usuarios que estén conectados de forma remota (ssh). S ó deberías activar esto se necesitas grabar un programa que se executa como outr o usuario.</translation> Esto incluso funciona con usuarios que estén conectados de forma remota (ssh). S ó deberías activar esto se necesitas grabar un programa que se executa como outr o usuario.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="84"/>
<source>Launch automatically</source> <source>Launch automatically</source>
<translation>Iniciar automáticamente</translation> <translation>Iniciar automáticamente</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/>
<source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce> <source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce>
<translation>Se se marca, a aplicación executarase automáticamente unha vez que chegues á fiestra de grabación. Se non se marca, deberás iniciala manual mente.</translation> <translation>Se se marca, a aplicación executarase automáticamente unha vez que chegues á fiestra de grabación. Se non se marca, deberás iniciala manual mente.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="88"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="87"/>
<source>Launch now</source> <source>Launch now</source>
<translation>Iniciar ahora</translation> <translation>Iniciar ahora</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Select stream</source> <source>Select stream</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar origen</translation> <translation type="obsolete">Seleccionar origen</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Active streams:</source> <source>Active streams:</source>
<translation type="obsolete">Orígenes activos:</translation> <translation type="obsolete">Orígenes activos:</translation>
skipping to change at line 179 skipping to change at line 179
</message> </message>
<message> <message>
<source>Source:</source> <source>Source:</source>
<translation type="obsolete">Fuente:</translation> <translation type="obsolete">Fuente:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Program name:</source> <source>Program name:</source>
<translation type="obsolete">Nombre de programa:</translation> <translation type="obsolete">Nombre de programa:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="110"/>
<source>Limit application frame rate</source> <source>Limit application frame rate</source>
<translation>Limitar a tasa de fotogramas da aplicación</translation> <translation>Limitar a tasa de fotogramas da aplicación</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/>
<source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate. <source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate.
This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video
(this depends on the application).</source> (this depends on the application).</source>
<translation>Se se marca, a biblioteca inxectada reducirá a velocidade d a aplicación para que a tasa de fotogramas non sexa máis alta que a tasa de foto gramas de grabación. <translation>Se se marca, a biblioteca inxectada reducirá a velocidade d a aplicación para que a tasa de fotogramas non sexa máis alta que a tasa de foto gramas de grabación.
Esto evita que a aplicación gaste tempo de CPU para fotogramas que non serán gra bados, e as veces resulta en un vídeo máis suave. Esto evita que a aplicación gaste tempo de CPU para fotogramas que non serán gra bados, e as veces resulta en un vídeo máis suave.
(depende da aplicación).</translation> (depende da aplicación).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="121"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="120"/>
<source>Close</source> <source>Close</source>
<translation>Pechar</translation> <translation>Pechar</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogRecordSchedule</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="78"/>
<source>Recording schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="80"/>
<source>Time zone:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="82"/>
<source>Local time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="83"/>
<source>UTC</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="85"/>
<source>Current time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="102"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="103"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="104"/>
<source>Move up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="105"/>
<source>Move down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="107"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Pechar</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Logger</name> <name>Logger</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/>
<source>Error: Resample ratio is out of range!</source> <source>Error: Resample ratio is out of range!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/>
<source>Error: Drift ratio is out of range!</source> <source>Error: Drift ratio is out of range!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 259 skipping to change at line 312
<translation type="unfinished">Error: ¡No se puede recuperar el disposit ivo tras el overrun!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡No se puede recuperar el disposit ivo tras el overrun!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
<translation type="unfinished">Error: ¡No se puede iniciar el dispositiv o PCM tras el overrun!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡No se puede iniciar el dispositiv o PCM tras el overrun!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="64"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="174"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="218"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="214"/>
<source>Stopping input thread ...</source> <source>Stopping input thread ...</source>
<translation type="unfinished">Deteniendo hilo de grabación ...</transla tion> <translation type="unfinished">Deteniendo hilo de grabación ...</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/>
<source>Generating source list ...</source> <source>Generating source list ...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 385 skipping to change at line 438
<source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source> <source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡No se pueden aplicar los parámetr os de hardware PCM!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡No se pueden aplicar los parámetr os de hardware PCM!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡No se puede iniciar el dispositiv o PCM!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡No se puede iniciar el dispositiv o PCM!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="181"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="290"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="439"/>
<source>Input thread started.</source> <source>Input thread started.</source>
<translation type="unfinished">Hilo de entrada iniciado.</translation> <translation type="unfinished">Hilo de entrada iniciado.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Can&apos;t check whether samples are available!</source> <source>Error: Can&apos;t check whether samples are available!</source>
<translation type="obsolete">Error: ¡No se puede comprobar si las muestr as están disponibles!</translation> <translation type="obsolete">Error: ¡No se puede comprobar si las muestr as están disponibles!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/>
<source>Error: Can&apos;t read samples!</source> <source>Error: Can&apos;t read samples!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡No se pueden leer las muestras!</ translation> <translation type="unfinished">Error: ¡No se pueden leer las muestras!</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="358"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="543"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="554"/>
<source>Input thread stopped.</source> <source>Input thread stopped.</source>
<translation type="unfinished">Hilo de entrada detenido.</translation> <translation type="unfinished">Hilo de entrada detenido.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="362"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="547"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="558"/>
<source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source> <source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source>
<translation type="unfinished">Excepción &apos;%1&apos; en el hilo de en trada.</translation> <translation type="unfinished">Excepción &apos;%1&apos; en el hilo de en trada.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="256"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="365"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="550"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="561"/>
<source>Unknown exception in input thread.</source> <source>Unknown exception in input thread.</source>
<translation type="unfinished">Excepción desconocida en el hilo de entra da.</translation> <translation type="unfinished">Excepción desconocida en el hilo de entra da.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="314"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="310"/>
<source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡No se puede obtener la memoria co mpartida!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡No se puede obtener la memoria co mpartida!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="319"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="315"/>
<source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡No se puede acceder a la memoria compartida!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡No se puede acceder a la memoria compartida!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/>
<source>Error: Could not connect to JACK!</source> <source>Error: Could not connect to JACK!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/>
skipping to change at line 588 skipping to change at line 641
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="416"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="416"/>
<source>Warning: Audio source was suspended. The current segment will be stopped until the source is resumed.</source> <source>Warning: Audio source was suspended. The current segment will be stopped until the source is resumed.</source>
<translation type="unfinished">Aviso: la fuente de audio se suspendió. E l segmento actual será detenido hasta que la fuente continúe.</translation> <translation type="unfinished">Aviso: la fuente de audio se suspendió. E l segmento actual será detenido hasta que la fuente continúe.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="421"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="421"/>
<source>Warning: Stream was moved to a different source.</source> <source>Warning: Stream was moved to a different source.</source>
<translation type="unfinished">Aviso: El flujo fue movido a otra fuente diferente.</translation> <translation type="unfinished">Aviso: El flujo fue movido a otra fuente diferente.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="74"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="70"/>
<source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source> <source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡Formato del píxel de la imagen X1 1 no soportado!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡Formato del píxel de la imagen X1 1 no soportado!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="193"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/>
<source>Error: Width or height is zero!</source> <source>Error: Width or height is zero!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡El ancho o el alto es cero!</tran slation> <translation type="unfinished">Error: ¡El ancho o el alto es cero!</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="201"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source> <source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡Ancho o alto muy grande, el tamañ o máximo de ancho y alto es %1!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡Ancho o alto muy grande, el tamañ o máximo de ancho y alto es %1!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="118"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="115"/>
<source>Error: Can&apos;t open X display!</source> <source>Error: Can&apos;t open X display!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment>
<translation type="unfinished">Error: ¡No se pudo abrir el display X!</t ranslation> <translation type="unfinished">Error: ¡No se pudo abrir el display X!</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="262"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="258"/>
<source>Using X11 shared memory.</source> <source>Using X11 shared memory.</source>
<translation type="unfinished">Usando la memoria compartida de X11.</tra nslation> <translation type="unfinished">Usando la memoria compartida de X11.</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="309"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="305"/>
<source>Error: Can&apos;t create shared image!</source> <source>Error: Can&apos;t create shared image!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡No se puede crear una imagen comp artida!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡No se puede crear una imagen comp artida!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="264"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="260"/>
<source>Not using X11 shared memory.</source> <source>Not using X11 shared memory.</source>
<translation type="unfinished">No se usa la memoria compartida X11.</tra nslation> <translation type="unfinished">No se usa la memoria compartida X11.</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="271"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="267"/>
<source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source> <source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Warning: XFixes is not supported by server, the cursor has been hidden.</source> <source>Warning: XFixes is not supported by server, the cursor has been hidden.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
<translation type="obsolete">Error: El servidor no soporta XFixes, el cu rsor está oculto.</translation> <translation type="obsolete">Error: El servidor no soporta XFixes, el cu rsor está oculto.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="392"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="388"/>
<source>Error: Invalid screen bounding box!</source> <source>Error: Invalid screen bounding box!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡Bounding box de la pantalla invál ido!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡Bounding box de la pantalla invál ido!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="324"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="320"/>
<source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡No se puede conectar a la memoria compartida!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡No se puede conectar a la memoria compartida!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="367"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="363"/>
<source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source> <source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="369"/>
<source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source> <source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="494"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡No se puede obtener la imagen (us ando memoria compartida)! <translation type="unfinished">Error: ¡No se puede obtener la imagen (us ando memoria compartida)!
Normalmente esto significa que el área de grabación no está dentro de la pan talla. ¿O has cambiado la resolución de la pantalla?</translation> Normalmente esto significa que el área de grabación no está dentro de la pan talla. ¿O has cambiado la resolución de la pantalla?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="516"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡No se puede obtener la imagen (si n usar memoria compartida)! <translation type="unfinished">Error: ¡No se puede obtener la imagen (si n usar memoria compartida)!
Normalmente esto significa que el área de grabación no está dentro de la pan talla. ¿O has cambiado la resolución de la pantalla?</translation> Normalmente esto significa que el área de grabación no está dentro de la pan talla. ¿O has cambiado la resolución de la pantalla?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Sample rate it zero.</source> <source>Error: Sample rate it zero.</source>
<translation type="obsolete">Error: La tasa de muestreo es cero.</transl ation> <translation type="obsolete">Error: La tasa de muestreo es cero.</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 1039 skipping to change at line 1092
<location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/>
<source>Unknown exception in synth thread.</source> <source>Unknown exception in synth thread.</source>
<translation type="unfinished">Excepción desconocida en el hilo del noti ficador de audio.</translation> <translation type="unfinished">Excepción desconocida en el hilo del noti ficador de audio.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/> <location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/>
<source>CPU features</source> <source>CPU features</source>
<translation type="unfinished">Características de la CPU</translation> <translation type="unfinished">Características de la CPU</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="124"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="78"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; requires a value!</sou
rce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="86"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source> <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source>
<translation type="unfinished">Error: ¡El parámetro de línea de comandos &apos;%1&apos; no tiene un valor!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡El parámetro de línea de comandos &apos;%1&apos; no tiene un valor!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="158"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="179"/>
<source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡Parámetro de línea de comandos &a pos;%1&apos; desconocido!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡Parámetro de línea de comandos &a pos;%1&apos; desconocido!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="168"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="187"/>
<source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡Argumento de la línea de comandos &apos;%1&apos; desconocido!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡Argumento de la línea de comandos &apos;%1&apos; desconocido!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="208"/> <location filename="../Main.cpp" line="96"/>
<source>SSR started</source> <source>SSR started</source>
<translation type="unfinished">SSR iniciado</translation> <translation type="unfinished">SSR iniciado</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="239"/> <location filename="../Main.cpp" line="127"/>
<source>SSR stopped</source> <source>SSR stopped</source>
<translation type="unfinished">SSR detenido</translation> <translation type="unfinished">SSR detenido</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="256"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="228"/>
<source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source> <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
<translation type="unfinished">Error: ¡No se puede crear el directorio . ssr!</translation> <translation type="unfinished">Error: ¡No se puede crear el directorio . ssr!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="150"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="259"/>
<source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source> <source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source>
<translation type="unfinished">Error: No se pudo leer el stream, esto su ele indicar que el stream ya ha desaparecido.</translation> <translation type="unfinished">Error: No se pudo leer el stream, esto su ele indicar que el stream ya ha desaparecido.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="64"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="64"/>
<source>Created video stream reader.</source> <source>Created video stream reader.</source>
<translation type="unfinished">Creado lector de stream de vídeo.</transl ation> <translation type="unfinished">Creado lector de stream de vídeo.</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="69"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamReader.cpp" line="69"/>
skipping to change at line 1207 skipping to change at line 1265
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/>
<source>Removed stream %1.</source> <source>Removed stream %1.</source>
<translation type="unfinished">Eliminando stream %1.</translation> <translation type="unfinished">Eliminando stream %1.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/>
<source>Deleted abandoned stream %1.</source> <source>Deleted abandoned stream %1.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="161"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="160"/>
<source>The application could not be launched.</source> <source>The application could not be launched.</source>
<translation type="unfinished">La aplicación no pudo iniciarse.</transla tion> <translation type="unfinished">La aplicación no pudo iniciarse.</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="164"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="161"/>
<source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source> <source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/> <location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/>
<source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source> <source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 1276 skipping to change at line 1334
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/> <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/>
<source>Unknown exception in fragment thread.</source> <source>Unknown exception in fragment thread.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>MainWindow</name> <name>MainWindow</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="78"/>
<source>You are using a non-X11 window system (e.g. Wayland) which is cu
rrently not supported by SimpleScreenRecorder. Several features will most likely
not work properly. In order to solve this, you should log out, choose a X11/Xor
g session at the login screen, and then log back in.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="90"/>
<source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you? <source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you?
You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source> You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>SimpleScreenRecorder detectou que estás usando o driver pro pietario NVIDIA coa opción de flipping activada. Esto causa problemas durante a grabación. Recoméndase desactivar o flipping. ¿Queres que o faga por tí? <translation>SimpleScreenRecorder detectou que estás usando o driver pro pietario NVIDIA coa opción de flipping activada. Esto causa problemas durante a grabación. Recoméndase desactivar o flipping. ¿Queres que o faga por tí?
Tamén podes cambiar esta opción manualmente no panel de control de NVIDIA.</tran slation> Tamén podes cambiar esta opción manualmente no panel de control de NVIDIA.</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="93"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="108"/>
<source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source> <source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>Non se desactivou o &apos;flipping&apos; por algunha razón - ¡Sintoo! Intenta desactivalo desde o panel de control de NVIDIA.</translation> <translation>Non se desactivou o &apos;flipping&apos; por algunha razón - ¡Sintoo! Intenta desactivalo desde o panel de control de NVIDIA.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageDone</name> <name>PageDone</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/>
<source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source> <source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source>
skipping to change at line 1308 skipping to change at line 1371
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/>
<source>Back to the start screen</source> <source>Back to the start screen</source>
<translation>Volver a la pantalla inicial</translation> <translation>Volver a la pantalla inicial</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageInput</name> <name>PageInput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="240"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/>
<source>Video input</source> <source>Video input</source>
<translation>Entrada de vídeo</translation> <translation>Entrada de vídeo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="246"/>
<source>Record the entire screen</source> <source>Record the entire screen</source>
<translation>Grabar la pantalla completa</translation> <translation>Grabar la pantalla completa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="244"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/>
<source>Record a fixed rectangle</source> <source>Record a fixed rectangle</source>
<translation>Grabar un rectángulo fixo</translation> <translation>Grabar un rectángulo fixo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="245"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="248"/>
<source>Follow the cursor</source> <source>Follow the cursor</source>
<translation>Seguir o cursor</translation> <translation>Seguir o cursor</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Record OpenGL (experimental)</source> <source>Record OpenGL (experimental)</source>
<translation type="obsolete">Grabar OpenGL (experimental)</translation> <translation type="obsolete">Grabar OpenGL (experimental)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="256"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/>
<source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source> <source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source>
<translation>Selecciona qué monitor debería grabarse en configuracións m ultimonitor.</translation> <translation>Selecciona qué monitor debería grabarse en configuracións m ultimonitor.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="257"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/>
<source>Record entire screen with cursor</source> <source>Record entire screen with cursor</source>
<translation>Grabar toda a pantalla incluido o cursor</translation> <translation>Grabar toda a pantalla incluido o cursor</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="258"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/>
<source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source> <source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source>
<translation>Grabar toda a pantalla na que está o cursor en vez de segui r a posición do cursor.</translation> <translation>Grabar toda a pantalla na que está o cursor en vez de segui r a posición do cursor.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/>
<source>Select rectangle...</source> <source>Select rectangle...</source>
<translation>Seleccionar rectángulo...</translation> <translation>Seleccionar rectángulo...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="263"/>
<source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source> <source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source>
<translation>Usar o rato para seleccionar o rectángulo de grabación.</tr anslation> <translation>Usar o rato para seleccionar o rectángulo de grabación.</tr anslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="264"/>
<source>Select window...</source> <source>Select window...</source>
<translation>Seleccionar fiestra...</translation> <translation>Seleccionar fiestra...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="265"/>
<source>Use the mouse to select a window to record. <source>Use the mouse to select a window to record.
Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only
the client area of the window will be recorded.</source> the client area of the window will be recorded.</source>
<translation>Usar o rato para seleccionar unha fiestra que grabar. <translation>Usar o rato para seleccionar unha fiestra que grabar.
Pista: Se fas clic sobre o borde da fiestra, toda ela completa será grabada (inc luindo bordes). De outro modo só Pista: Se fas clic sobre o borde da fiestra, toda ela completa será grabada (inc luindo bordes). De outro modo só
a área cliente da fiestra será grabada.</translation> a área cliente da fiestra será grabada.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/>
<source>OpenGL settings...</source> <source>OpenGL settings...</source>
<translation>Opcións de OpenGL...</translation> <translation>Opcións de OpenGL...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="267"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="270"/>
<source>Change the settings for OpenGL recording.</source> <source>Change the settings for OpenGL recording.</source>
<translation>Cambia as opcións para grabar OpenGL.</translation> <translation>Cambia as opcións para grabar OpenGL.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="272"/>
<source>Left:</source> <source>Left:</source>
<translation>Esquerda:</translation> <translation>Esquerda:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="273"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="276"/>
<source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>A coordenada x do canto superior esquerdo do rectángulo de grabación. <translation>A coordenada x do canto superior esquerdo do rectángulo de grabación.
Pista: Tamén podes cambiar este valor coa roeda do rato ou coas frechas Arriba/A baixo.</translation> Pista: Tamén podes cambiar este valor coa roeda do rato ou coas frechas Arriba/A baixo.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="278"/>
<source>Top:</source> <source>Top:</source>
<translation>Arriba:</translation> <translation>Arriba:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="279"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="282"/>
<source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>A coordenada y do canto superior esquerdo do rectángulo de grabación. <translation>A coordenada y do canto superior esquerdo do rectángulo de grabación.
Pista: Tamén podes cambiar este valor coa roda do rato ou coas frechas Arriba/Ab aixo.</translation> Pista: Tamén podes cambiar este valor coa roda do rato ou coas frechas Arriba/Ab aixo.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="284"/>
<source>Width:</source> <source>Width:</source>
<translation>Ancho:</translation> <translation>Ancho:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="285"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="288"/>
<source>The width of the recorded rectangle. <source>The width of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>O ancho do rectángulo de grabación. <translation>O ancho do rectángulo de grabación.
Pista: Tamén podes cambiar este valor coa roda do rato ou coas frechas Arriba/Ab aixo.</translation> Pista: Tamén podes cambiar este valor coa roda do rato ou coas frechas Arriba/Ab aixo.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="287"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="290"/>
<source>Height:</source> <source>Height:</source>
<translation>Alto:</translation> <translation>Alto:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="291"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="294"/>
<source>The height of the recorded rectangle. <source>The height of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>O alto do rectángulo de grabación. <translation>O alto do rectángulo de grabación.
Pista: Tamén podes cambiar este valor coa roda do rato ou coas frechas Arriba/Ab aixo.</translation> Pista: Tamén podes cambiar este valor coa roda do rato ou coas frechas Arriba/Ab aixo.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="293"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="296"/>
<source>Frame rate:</source> <source>Frame rate:</source>
<translation>Tasa de fotogramas:</translation> <translation>Tasa de fotogramas:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="297"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/>
<source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source> <source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source>
<translation>O número de fotogramas por segundo do vídeo. Unha tasa maio r usa máis tempo de CPU.</translation> <translation>O número de fotogramas por segundo do vídeo. Unha tasa maio r usa máis tempo de CPU.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="301"/>
<source>Scale video</source> <source>Scale video</source>
<translation>Escalar vídeo</translation> <translation>Escalar vídeo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="299"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="302"/>
<source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source> <source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source>
<translation>Activa ou desactiva o escalado. O escalado usa máis tempo d e CPU pero se o vídeo é máis pequeno, podería codificarse máis rápido.</translat ion> <translation>Activa ou desactiva o escalado. O escalado usa máis tempo d e CPU pero se o vídeo é máis pequeno, podería codificarse máis rápido.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="303"/>
<source>Scaled width:</source> <source>Scaled width:</source>
<translation>Ancho do escalado:</translation> <translation>Ancho do escalado:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="304"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="307"/>
<source>Scaled height:</source> <source>Scaled height:</source>
<translation>Alto do escalado:</translation> <translation>Alto do escalado:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="308"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="311"/>
<source>Record cursor</source> <source>Record cursor</source>
<translation>Grabar o cursor</translation> <translation>Grabar o cursor</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="390"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/>
<source>Audio input</source> <source>Audio input</source>
<translation>Entrada de audio</translation> <translation>Entrada de audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="392"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="395"/>
<source>Record audio</source> <source>Record audio</source>
<translation>Grabar audio</translation> <translation>Grabar audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="396"/>
<source>Backend:</source> <source>Backend:</source>
<translation>Sistema:</translation> <translation>Sistema:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="405"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/>
<source>The audio backend that will be used for recording. <source>The audio backend that will be used for recording.
The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source> The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source>
<translation>O sistema de audio que será usado para grabar. <translation>O sistema de audio que será usado para grabar.
O sistema ALSA tamén funcionará en sistemas que usan PulseAudio, pero é mellor u sar directamente o sistema PulseAudio.</translation> O sistema ALSA tamén funcionará en sistemas que usan PulseAudio, pero é mellor u sar directamente o sistema PulseAudio.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Device:</source> <source>Device:</source>
<translation type="obsolete">Dispositivo:</translation> <translation type="obsolete">Dispositivo:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The ALSA device that will be used for recording. Normally this s hould be &apos;default&apos;. <source>The ALSA device that will be used for recording. Normally this s hould be &apos;default&apos;.
You can change this to something like plughw:0,0 (which means sound card 0 input 0 with plugins enabled).</source> You can change this to something like plughw:0,0 (which means sound card 0 input 0 with plugins enabled).</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;default&apos; and &apos;plughw&apos; </comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;default&apos; and &apos;plughw&apos; </comment>
<translation type="obsolete">El dispositivo ALSA que será usado para gra bar. Normalmente debería ser &apos;default&apos;. <translation type="obsolete">El dispositivo ALSA que será usado para gra bar. Normalmente debería ser &apos;default&apos;.
Puedes cambiar esto por algo como plughw:0,0 (que normalmente significa tarjeta 0 entrada 0 con complementos activados).</translation> Puedes cambiar esto por algo como plughw:0,0 (que normalmente significa tarjeta 0 entrada 0 con complementos activados).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/>
<source>Source:</source> <source>Source:</source>
<translation>Orixe:</translation> <translation>Orixe:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/>
<source>The PulseAudio source that will be used for recording. <source>The PulseAudio source that will be used for recording.
A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source> A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment>
<translation>A entrada PulseAudio que será usada para grabar. <translation>A entrada PulseAudio que será usada para grabar.
Un &apos;monitor&apos; é unha entrada que graba o audio reproducido por outras a plicacións.</translation> Un &apos;monitor&apos; é unha entrada que graba o audio reproducido por outras a plicacións.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="416"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="419"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="425"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="428"/>
<source>Refresh</source> <source>Refresh</source>
<translation>Actualizar</translation> <translation>Actualizar</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="241"/>
<source>Input profile</source> <source>Input profile</source>
<translation>Perfil de entrada</translation> <translation>Perfil de entrada</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="250"/>
<source>Record OpenGL</source> <source>Record OpenGL</source>
<translation>Grabar OpenGL</translation> <translation>Grabar OpenGL</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/>
<source>The audio backend that will be used for recording.</source> <source>The audio backend that will be used for recording.</source>
<translation>O sistema de audio que será usado para grabar.</translation > <translation>O sistema de audio que será usado para grabar.</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/>
<source>The ALSA source that will be used for recording. <source>The ALSA source that will be used for recording.
The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source> The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source>
<translation>O sistema ALSA que será usado para grabar. <translation>O sistema ALSA que será usado para grabar.
O predeterminado-soe-funcionar ben. As orixes &quot;compartidas&quot; permiten g rabacións simultáneas, pero son menos fiables.</translation> O predeterminado-soe-funcionar ben. As orixes &quot;compartidas&quot; permiten g rabacións simultáneas, pero son menos fiables.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/>
<source>Refreshes the list of ALSA sources.</source> <source>Refreshes the list of ALSA sources.</source>
<translation>Actualizar a lista de orixes ALSA.</translation> <translation>Actualizar a lista de orixes ALSA.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/>
<source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source> <source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source>
<translation>Actualiza a lista de orixes de PulseAudio.</translation> <translation>Actualiza a lista de orixes de PulseAudio.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/>
<source>Record system microphone</source> <source>Record system microphone</source>
<translation>Grabar o micrófono do sistema</translation> <translation>Grabar o micrófono do sistema</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="430"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="433"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source>
<translation>Se se marca, os portos serán conectados automáticamente aos portos do sistema de captura.</translation> <translation>Se se marca, os portos serán conectados automáticamente aos portos do sistema de captura.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="431"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="434"/>
<source>Record system speakers</source> <source>Record system speakers</source>
<translation>Grabar altofalantes do sistema</translation> <translation>Grabar altofalantes do sistema</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="435"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source>
<translation>Se se marca, os portos conectarán automáticamente a calquer a dispositivo que se conecte a os portos de reprodución do sistema.</translation > <translation>Se se marca, os portos conectarán automáticamente a calquer a dispositivo que se conecte a os portos de reprodución do sistema.</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="479"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="482"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Atrás</translation> <translation>Atrás</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="480"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="483"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Continuar</translation> <translation>Continuar</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="905"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="916"/>
<source>All screens: %1x%2</source> <source>All screens: %1x%2</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Todas as pantallas: %1x%2</translation> <translation>Todas as pantallas: %1x%2</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="920"/>
<source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source> <source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Pantalla %1: %2x%3 en %4,%5</translation> <translation>Pantalla %1: %2x%3 en %4,%5</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1121"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1132"/>
<source>Screen %1</source> <source>Screen %1</source>
<comment>This appears in the screen labels</comment> <comment>This appears in the screen labels</comment>
<translation>Pantalla %1</translation> <translation>Pantalla %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>You did not enter a command to start the OpenGL application that you want to record. <source>You did not enter a command to start the OpenGL application that you want to record.
Click the &apos;OpenGL settings&apos; button and enter a command.</source> Click the &apos;OpenGL settings&apos; button and enter a command.</source>
<translation type="obsolete">No has introducido un comando para iniciar la aplicación OpeNGL que intentas grabar. <translation type="obsolete">No has introducido un comando para iniciar la aplicación OpeNGL que intentas grabar.
Haz clic en el botón &apos;Opciones de OpenGL&apos; e introdude un comando.</tra nslation> Haz clic en el botón &apos;Opciones de OpenGL&apos; e introdude un comando.</tra nslation>
</message> </message>
skipping to change at line 1631 skipping to change at line 1694
<source>WebM files</source> <source>WebM files</source>
<comment>This appears in the file dialog</comment> <comment>This appears in the file dialog</comment>
<translation type="obsolete">Archivos WebM</translation> <translation type="obsolete">Archivos WebM</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>OGG files</source> <source>OGG files</source>
<comment>This appears in the file dialog</comment> <comment>This appears in the file dialog</comment>
<translation type="obsolete">Archivos OGG</translation> <translation type="obsolete">Archivos OGG</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="95"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="94"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="101"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="100"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/>
<source>Other...</source> <source>Other...</source>
<translation>Outros...</translation> <translation>Outros...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="106"/>
<source>Uncompressed</source> <source>Uncompressed</source>
<translation>Sen comprimir</translation> <translation>Sen comprimir</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="82"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="85"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="89"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="88"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="92"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="91"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="134"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="133"/>
<source>%1 files</source> <source>%1 files</source>
<comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment> <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment>
<translation>%1 arquivos</translation> <translation>%1 arquivos</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="173"/>
<source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce> <source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce>
<translation>Erro: ¡Non se puido atopar ningún recipiente compatible en libavformat!</translation> <translation>Erro: ¡Non se puido atopar ningún recipiente compatible en libavformat!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="177"/>
<source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Erro: ¡Non se puido atopar ningún códec de vídeo en libavco dec!</translation> <translation>Erro: ¡Non se puido atopar ningún códec de vídeo en libavco dec!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="181"/>
<source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Erro: ¡Non se puido atopar ningún códec de audio en libavco dec!</translation> <translation>Erro: ¡Non se puido atopar ningún códec de audio en libavco dec!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="190"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="189"/>
<source>Output profile</source> <source>Output profile</source>
<translation>Perfil de salida</translation> <translation>Perfil de salida</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="192"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="191"/>
<source>File</source> <source>File</source>
<translation>Arquivo</translation> <translation>Arquivo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="194"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="193"/>
<source>Save as:</source> <source>Save as:</source>
<translation>Gardar como:</translation> <translation>Gardar como:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="195"/>
<source>The recording will be saved to this location.</source> <source>The recording will be saved to this location.</source>
<translation>A grabación gardarase nesta ubicación.</translation> <translation>A grabación gardarase nesta ubicación.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/>
<source>Browse...</source> <source>Browse...</source>
<translation>Buscar...</translation> <translation>Buscar...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/>
<source>Separate file per segment</source> <source>Separate file per segment</source>
<translation>Separar arquivos por segmentos</translation> <translation>Separar arquivos por segmentos</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording. <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-0001.mkv&apos;, &apos;test-0002.mkv&apos;, ... If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-0001.mkv&apos;, &apos;test-0002.mkv&apos;, ...
File names that exist already will be skipped.</source> File names that exist already will be skipped.</source>
<translation type="obsolete">Si se marca, se creará un archvio de vídeo separado cada vez que pauses y continúes la grabación. <translation type="obsolete">Si se marca, se creará un archvio de vídeo separado cada vez que pauses y continúes la grabación.
Si el archivo original se llama &apos;test.mkv&apos;, los segmentos se guardarán como &apos;test-0001.mkv&apos;, &apos;test-0002.mkv&apos;, ... Si el archivo original se llama &apos;test.mkv&apos;, los segmentos se guardarán como &apos;test-0001.mkv&apos;, &apos;test-0002.mkv&apos;, ...
Los archivos que ya existan serán saltados.</translation> Los archivos que ya existan serán saltados.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="204"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="203"/>
<source>Container:</source> <source>Container:</source>
<translation>Recipiente:</translation> <translation>Recipiente:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="209"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="208"/>
<source>(not installed)</source> <source>(not installed)</source>
<translation>(non instalado)</translation> <translation>(non instalado)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="212"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="211"/>
<source>The container (file format) that will be used to save the record ing. <source>The container (file format) that will be used to save the record ing.
Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats. Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats.
- Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known. - Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known.
- MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video - MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video
(and many media players only support AAC audio). (and many media players only support AAC audio).
- WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google. - WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google.
WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari. WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari.
It supports only VP8 and Vorbis. It supports only VP8 and Vorbis.
- OGG supports only Theora and Vorbis.</source> - OGG supports only Theora and Vorbis.</source>
<translation>O recipiente (tipo de arquivo) que se usará para gardar a g rabación. <translation>O recipiente (tipo de arquivo) que se usará para gardar a g rabación.
Ten en conta que non todos os códecs son soportados en todos os contenedores, e que non todos os reproductores poden ler todos os formatos. Ten en conta que non todos os códecs son soportados en todos os contenedores, e que non todos os reproductores poden ler todos os formatos.
- Matroska (MKV) soporta todos os códecs, pero é o menos conocido. - Matroska (MKV) soporta todos os códecs, pero é o menos conocido.
- MP4 é o formato máis conocido e reproducirase en calquera reproductor de vídeo moderno, pero só soporta vídeo H.264 - MP4 é o formato máis conocido e reproducirase en calquera reproductor de vídeo moderno, pero só soporta vídeo H.264
(e moitos reproductores multimedia só soportan audio AAC). (e moitos reproductores multimedia só soportan audio AAC).
- WebM está deseñado para acoplar vídeo nas web (usando o tag HTML5 &lt;video&gt ;). O formato foi creado por Google. - WebM está deseñado para acoplar vídeo nas web (usando o tag HTML5 &lt;video&gt ;). O formato foi creado por Google.
WebM está soportado por defecto en FIrefox, Chrome e Opera, e algúns plugins están dispoñibles para Internet Explorer e Safari. WebM está soportado por defecto en FIrefox, Chrome e Opera, e algúns plugins están dispoñibles para Internet Explorer e Safari.
Só soporta VP8 e Vorbis. Só soporta VP8 e Vorbis.
- OGG soporta só Theora y Vorbis.</translation> - OGG soporta só Theora y Vorbis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="221"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="220"/>
<source>Container name:</source> <source>Container name:</source>
<translation>Nome do recipiente:</translation> <translation>Nome do recipiente:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="227"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="226"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Para usuarios avanzados. Podes usar calquera formato de lib av/ffmpeg, pero moitos deles son pouco útiles o poderían non funcionar.</transla tion> <translation>Para usuarios avanzados. Podes usar calquera formato de lib av/ffmpeg, pero moitos deles son pouco útiles o poderían non funcionar.</transla tion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="248"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="247"/>
<source>Video</source> <source>Video</source>
<translation>Vídeo</translation> <translation>Vídeo</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="250"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="330"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="329"/>
<source>Codec:</source> <source>Codec:</source>
<translation>Códec:</translation> <translation>Códec:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="255"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="254"/>
<source>The codec that will be used to compress the video stream. <source>The codec that will be used to compress the video stream.
- H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast. - H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast.
- VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow. - VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow.
- Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source> - Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source>
<translation>O códec que se usará para comprimir o fluxo de vídeo. <translation>O códec que se usará para comprimir o fluxo de vídeo.
- H.264 (libx264) é sen dúbida o mellor códec - alta calidade e moi rápido. - H.264 (libx264) é sen dúbida o mellor códec - alta calidade e moi rápido.
- VP8 (libvpx) é tamén bó pero é un pouco lento. - VP8 (libvpx) é tamén bó pero é un pouco lento.
- Theora (libtheora) non se recomenda porque a calidade nón é moi boa.</translat ion> - Theora (libtheora) non se recomenda porque a calidade nón é moi boa.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="258"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="343"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="342"/>
<source>Codec name:</source> <source>Codec name:</source>
<translation>Nome do códec:</translation> <translation>Nome do códec:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="264"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Para usuarios avanzados. Podes usar calquear códec de vídeo libav/ffmpeg, pero moitos delest non son útiles ou poderían non funcionar.</tra nslation> <translation>Para usuarios avanzados. Podes usar calquear códec de vídeo libav/ffmpeg, pero moitos delest non son útiles ou poderían non funcionar.</tra nslation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Bit rate (in kbps):</source> <source>Bit rate (in kbps):</source>
<translation type="obsolete">Tasa de bits (en kbps):</translation> <translation type="obsolete">Tasa de bits (en kbps):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="199"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source> <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source>
<translation>Se se marca, gardarase un vídeo cada vez que se pause e rei nicie a grabación. Se se desmarca, cada fragmento será combinado nun só vídeo.</ translation> <translation>Se se marca, gardarase un vídeo cada vez que se pause e rei nicie a grabación. Se se desmarca, cada fragmento será combinado nun só vídeo.</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="200"/>
<source>Add timestamp</source> <source>Add timestamp</source>
<translation>Engadir data e hora</translation> <translation>Engadir data e hora</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="202"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/>
<source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically. <source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation>Se se marca, a data e hora atual será engadida ao nome do a rquivo automáticamente. <translation>Se se marca, a data e hora atual será engadida ao nome do a rquivo automáticamente.
Exemplo: Se o nome orixinal é &apos;test.mkv&quot;, o vídeo será nomeado como &a pos;test-YYYY-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation> Exemplo: Se o nome orixinal é &apos;test.mkv&quot;, o vídeo será nomeado como &a pos;test-YYYY-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="350"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/>
<source>Bit rate (in kbit/s):</source> <source>Bit rate (in kbit/s):</source>
<translation>Tasa de bits (en kbit/s):</translation> <translation>Tasa de bits (en kbit/s):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="268"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="267"/>
<source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. <source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality.
If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source> If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source>
<translation>A tasa de bits do vídeo (en kilobits por segundo). Unha tas a maior implica unha maior calidade. <translation>A tasa de bits do vídeo (en kilobits por segundo). Unha tas a maior implica unha maior calidade.
Se non sabes cómo axustalo, proba con 5000 e cámbiao se o necesitas.</translatio n> Se non sabes cómo axustalo, proba con 5000 e cámbiao se o necesitas.</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="269"/>
<source>Constant rate factor:</source> <source>Constant rate factor:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Constant rate factor:</translation> <translation>Constant rate factor:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="274"/>
<source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality. <source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality.
The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source> The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source>
<translation>Esta opción cambia a calidade do vídeo. Un valor menor impl ica unha calidad maior. <translation>Esta opción cambia a calidade do vídeo. Un valor menor impl ica unha calidad maior.
O rango permitido está entre 0 e 51 (0 implica sen perdas, por defecto é 23).</t ranslation> O rango permitido está entre 0 e 51 (0 implica sen perdas, por defecto é 23).</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="280"/>
<source>Preset:</source> <source>Preset:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Preset:</translation> <translation>Preset:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="286"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="285"/>
<source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible), <source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible),
but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource> but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource>
<translation>A velocidade de compresión. Unha maior velocidade usa menos CPU (permitindo grabar a maior FPS), <translation>A velocidade de compresión. Unha maior velocidade usa menos CPU (permitindo grabar a maior FPS),
pero xera arquivos máis grandes. A calidade non debería alterarse moito.</transl ation> pero xera arquivos máis grandes. A calidade non debería alterarse moito.</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="288"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="287"/>
<source>CPU used:</source> <source>CPU used:</source>
<comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment> <comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment>
<translation>CPU usada:</translation> <translation>CPU usada:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="290"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="289"/>
<source>fastest</source> <source>fastest</source>
<translation>máis rápido</translation> <translation>máis rápido</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="294"/>
<source>slowest</source> <source>slowest</source>
<translation>máis lento</translation> <translation>máis lento</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="296"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/>
<source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name <source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name
used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source> used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source>
<translation>A velocidade de grabación. Un valor maior usa *menos* tempo de CPU (eu non escollín o nome, é o nome que usa o codificador VP8). Un valor m aior implica menor calidade de vídeo, salvo que incrementes tamén a tasa de bits .</translation> <translation>A velocidade de grabación. Un valor maior usa *menos* tempo de CPU (eu non escollín o nome, é o nome que usa o codificador VP8). Un valor m aior implica menor calidade de vídeo, salvo que incrementes tamén a tasa de bits .</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="297"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/>
<source>Custom options:</source> <source>Custom options:</source>
<translation>Opcións personalizadas:</translation> <translation>Opcións personalizadas:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="299"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="355"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="354"/>
<source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source> <source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source>
<translation>Opcións personalizadas do códec separadas por comas (ex opc ion1=valor1,opcion2=valor2,opcion3=valor3)</translation> <translation>Opcións personalizadas do códec separadas por comas (ex opc ion1=valor1,opcion2=valor2,opcion3=valor3)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/>
<source>Allow frame skipping</source> <source>Allow frame skipping</source>
<translation>Permitir saltar fotogramas</translation> <translation>Permitir saltar fotogramas</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="302"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/>
<source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is <source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is
lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes. lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes.
This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases. This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases.
It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source> It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source>
<translation>Se se marca, o codificador de vídeo terá permiso para salta r fotogramas se a tasa de entrada é menor que a tasa de saída. Se non se marca, os fotogramas de entrada duplicaranse para tapar os buratos. <translation>Se se marca, o codificador de vídeo terá permiso para salta r fotogramas se a tasa de entrada é menor que a tasa de saída. Se non se marca, os fotogramas de entrada duplicaranse para tapar os buratos.
Esto incrementa o tamaño do arquivo e o uso de CPU, pero reduce a latencia en em isións en directo en algúns casos. Esto incrementa o tamaño do arquivo e o uso de CPU, pero reduce a latencia en em isións en directo en algúns casos.
Non debería afectar ao aspecto do vídeo.</translation> Non debería afectar ao aspecto do vídeo.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="328"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="327"/>
<source>Audio</source> <source>Audio</source>
<translation>Audio</translation> <translation>Audio</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="335"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="334"/>
<source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about <source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about
this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data. this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data.
And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway. And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway.
- Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec. - Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec.
- MP3 (libmp3lame) is reasonably good. - MP3 (libmp3lame) is reasonably good.
- AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder) - AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder)
are pretty bad. Only use it if you have no other choice. are pretty bad. Only use it if you have no other choice.
- Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source> - Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source>
<translation>O códec que se usará para comprimir o fluxo de audio. Non d eberías preocuparte moito sobre <translation>O códec que se usará para comprimir o fluxo de audio. Non d eberías preocuparte moito sobre
esto, porque o tamaño dos datos de audio normalmente é insignificante comparada co tamaño do vídeo. esto, porque o tamaño dos datos de audio normalmente é insignificante comparada co tamaño do vídeo.
E se só estás grabando a túa voz (sen música), entonces a calidade non importará en calquera caso. E se só estás grabando a túa voz (sen música), entonces a calidade non importará en calquera caso.
- Vorbis (libvorbis) é bó e é o códec recomendado. - Vorbis (libvorbis) é bó e é o códec recomendado.
- MP3 (libmp3lame) é medianamente bó. - MP3 (libmp3lame) é medianamente bó.
- AAC é un bó códec, pero a implementación usada eiquí (libvo_aacenc ou a experi mental ffmpeg aac encoder) - AAC é un bó códec, pero a implementación usada eiquí (libvo_aacenc ou a experi mental ffmpeg aac encoder)
son moimalas. Úsaa só se non tés outra alternativa. son moimalas. Úsaa só se non tés outra alternativa.
- Sen comprimir simplemente almacena os datos sen comprimilos. O arquivo será ma ior pero é moi rápido.</translation> - Sen comprimir simplemente almacena os datos sen comprimilos. O arquivo será ma ior pero é moi rápido.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="348"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Para usuarios avanzados. Podes usar calquera códec de audio libav/ffmpeg, pero moitos deles non son útiles ou poderían non funcionar.</tran slation> <translation>Para usuarios avanzados. Podes usar calquera códec de audio libav/ffmpeg, pero moitos deles non son útiles ou poderían non funcionar.</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="351"/>
<source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source> <source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source>
<translation>La tasa de bits del audio (en kilobits por segundo). Una ta sa mayor implica una mayor calidad. El valor típico es 128.</translation> <translation>La tasa de bits del audio (en kilobits por segundo). Una ta sa mayor implica una mayor calidad. El valor típico es 128.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="376"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Atrás</translation> <translation>Atrás</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="378"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Continuar</translation> <translation>Continuar</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="632"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="631"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="640"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="639"/>
<source>not installed</source> <source>not installed</source>
<translation>non instalado</translation> <translation>non instalado</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="634"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="633"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="642"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="641"/>
<source>not supported by container</source> <source>not supported by container</source>
<translation>non soportado polo recipiente</translation> <translation>non soportado polo recipiente</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="685"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="684"/>
<source>Save recording as</source> <source>Save recording as</source>
<translation>Gardar grabación como</translation> <translation>Gardar grabación como</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="526"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="525"/>
<source>You did not select an output file!</source> <source>You did not select an output file!</source>
<translation>¡Non seleccionaches un arquivo de saída!</translation> <translation>¡Non seleccionaches un arquivo de saída!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source> <source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source>
<translation type="obsolete">El archivo &apos;%1&apos; ya existe. ¿Estás seguro que quieres sobreescribirlo?</translation> <translation type="obsolete">El archivo &apos;%1&apos; ya existe. ¿Estás seguro que quieres sobreescribirlo?</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageRecord</name> <name>PageRecord</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="162"/>
<source>Recording</source> <source>Recording</source>
<translation>Grabando</translation> <translation>Grabando</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/>
<source>Edit schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="171"/>
<source>Enable recording hotkey</source> <source>Enable recording hotkey</source>
<translation>Activar tecla rápida para grabar</translation> <translation>Activar tecla rápida para grabar</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/>
<source>The recording hotkey is a global keyboard shortcut that can be u
sed to start or pause the recording at any time,
even when the SimpleScreenRecorder window is not visible. This way you can creat
e recordings without having the
SimpleScreenRecorder window show up in the final video.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/>
<source>Enable sound notifications</source> <source>Enable sound notifications</source>
<translation>Activar notificacións con sonido</translation> <translation>Activar notificacións con sonido</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/>
<source>When enabled, a sound will be played when the recording is start
ed or paused, or when an error occurs.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/>
<source>Hotkey:</source> <source>Hotkey:</source>
<translation>Tecla rápida:</translation> <translation>Tecla rápida:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/>
<source>Ctrl +</source> <source>Ctrl +</source>
<translation>Ctrl +</translation> <translation>Ctrl +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="181"/>
<source>Shift +</source> <source>Shift +</source>
<translation>Shift +</translation> <translation>Shift +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/>
<source>Alt +</source> <source>Alt +</source>
<translation>Alt +</translation> <translation>Alt +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="183"/>
<source>Super +</source> <source>Super +</source>
<translation>Super +</translation> <translation>Super +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="185"/>
<source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording. <source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording.
The program that you are recording will not receive the key press.</source> The program that you are recording will not receive the key press.</source>
<translation>A tecla que terás que pulsar (combinada cos modificadores) para iniciar ou parar a grabación. <translation>A tecla que terás que pulsar (combinada cos modificadores) para iniciar ou parar a grabación.
O programa que estás grabando non recibirá a pulsación das teclas.</translation> O programa que estás grabando non recibirá a pulsación das teclas.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="226"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/>
<source>Information</source> <source>Information</source>
<translation>Información</translation> <translation>Información</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="228"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="240"/>
<source>Total time:</source> <source>Total time:</source>
<translation>Tempo total:</translation> <translation>Tempo total:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="230"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="242"/>
<source>FPS in:</source> <source>FPS in:</source>
<translation>FPS de entrada:</translation> <translation>FPS de entrada:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="232"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="244"/>
<source>FPS out:</source> <source>FPS out:</source>
<translation>FPS de saída:</translation> <translation>FPS de saída:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="234"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="246"/>
<source>Size in:</source> <source>Size in:</source>
<translation>Tamaño de entrada:</translation> <translation>Tamaño de entrada:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="236"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="248"/>
<source>Size out:</source> <source>Size out:</source>
<translation>Tamaño de saída:</translation> <translation>Tamaño de saída:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="250"/>
<source>File name:</source> <source>File name:</source>
<translation>Arquivo:</translation> <translation>Arquivo:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="241"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="253"/>
<source>File size:</source> <source>File size:</source>
<translation>Tamaño:</translation> <translation>Tamaño:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="255"/>
<source>Bit rate:</source> <source>Bit rate:</source>
<translation>Tasa de bits:</translation> <translation>Tasa de bits:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="278"/>
<source>Preview</source> <source>Preview</source>
<translation>Vista previa</translation> <translation>Vista previa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="282"/>
<source>Preview frame rate:</source> <source>Preview frame rate:</source>
<translation>FPS da vista previa:</translation> <translation>FPS da vista previa:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="274"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="286"/>
<source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source> <source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source>
<translation>Nota: a vista previa require máis tempo de CPU (especialmen te a altas tasas de fotogramas).</translation> <translation>Nota: a vista previa require máis tempo de CPU (especialmen te a altas tasas de fotogramas).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="323"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="335"/>
<source>Log</source> <source>Log</source>
<translation>Rexistro</translation> <translation>Rexistro</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="338"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="350"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="346"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="358"/>
<source>Cancel recording</source> <source>Cancel recording</source>
<translation>Cancelar grabación</translation> <translation>Cancelar grabación</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="339"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="351"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="348"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="360"/>
<source>Save recording</source> <source>Save recording</source>
<translation>Gardar grabación</translation> <translation>Gardar grabación</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="365"/>
<source>Quit</source> <source>Quit</source>
<translation>Sair</translation> <translation>Sair</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="396"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="415"/>
<source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost. <source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost.
Are you sure that you want to quit?</source> Are you sure that you want to quit?</source>
<translation>Non gardaches a grabación actual, se saes agora perderase. <translation>Non gardaches a grabación actual, se saes agora perderase.
¿Seguro que queres sair?</translation> ¿Seguro que queres sair?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="427"/>
<source>Hide window</source> <source>Hide window</source>
<translation>Ocultar fiestra</translation> <translation>Ocultar fiestra</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="410"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="429"/>
<source>Show window</source> <source>Show window</source>
<translation>Amosar fiestra</translation> <translation>Amosar fiestra</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="593"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="630"/>
<source>Starting page ...</source> <source>Starting page ...</source>
<translation>Iniciando páxina ...</translation> <translation>Iniciando páxina ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="616"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="653"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="774"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="817"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="870"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="913"/>
<source>Error: Something went wrong during initialization.</source> <source>Error: Something went wrong during initialization.</source>
<translation>Erro: algo foi mal durante a inicialización.</translation> <translation>Erro: algo foi mal durante a inicialización.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="625"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="662"/>
<source>Started page.</source> <source>Started page.</source>
<translation>Páxina iniciada.</translation> <translation>Páxina iniciada.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="651"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="694"/>
<source>Stopping page ...</source> <source>Stopping page ...</source>
<translation>Detendo páxina ...</translation> <translation>Detendo páxina ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="925"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="968"/>
<source>Encoding remaining data ...</source> <source>Encoding remaining data ...</source>
<translation>Codificando a data restante...</translation> <translation>Codificando a data restante...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="678"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1210"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.</s
ource>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1227"/>
<source>Triggering scheduled action &apos;%1&apos; ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1238"/>
<source>Schedule: %1 in %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1245"/>
<source>Schedule: (none)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1249"/>
<source>Schedule: (inactive)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1313"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1330"/>
<source>Standard input read error (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1318"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1335"/>
<source>Standard input closed (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1346"/>
<source>Received command &apos;%1&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1366"/>
<source>Unknown command.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/>
<source>Stopped page.</source> <source>Stopped page.</source>
<translation>Páxina detida.</translation> <translation>Páxina detida.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="706"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="749"/>
<source>Starting output ...</source> <source>Starting output ...</source>
<translation>Iniciando saída ...</translation> <translation>Iniciando saída ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="764"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source>
<translation>Erro: Non se puido obter o tamaño da aplicación OpenGL porq ue GLInject non foi creado.</translation> <translation>Erro: Non se puido obter o tamaño da aplicación OpenGL porq ue GLInject non foi creado.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="726"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="769"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e>
<translation>Erro: Non se puido obter o tamaño da aplicación OpenGL. Ou a aplicación non foi iniciada correctamente, ou a aplicación non creou aínda unh a ventana OpenGL. Se queres empezar a grabar antes de iniciar a aplicación debes permitir o escalado e introducir o tamaño do vídeo manualmente.</translation> <translation>Erro: Non se puido obter o tamaño da aplicación OpenGL. Ou a aplicación non foi iniciada correctamente, ou a aplicación non creou aínda unh a ventana OpenGL. Se queres empezar a grabar antes de iniciar a aplicación debes permitir o escalado e introducir o tamaño do vídeo manualmente.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application.</source > <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application.</source >
<translation type="obsolete">Error: No se pudo obtener el tamaño de la a plicación OpenGL.</translation> <translation type="obsolete">Error: No se pudo obtener el tamaño de la a plicación OpenGL.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="765"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="808"/>
<source>Started output.</source> <source>Started output.</source>
<translation>Iniciada saída.</translation> <translation>Iniciada saída.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="785"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="828"/>
<source>Stopping output ...</source> <source>Stopping output ...</source>
<translation>Detendo saída ...</translation> <translation>Detendo saída ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="803"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="846"/>
<source>Stopped output.</source> <source>Stopped output.</source>
<translation>Detida saída.</translation> <translation>Detida saída.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="834"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="877"/>
<source>Starting input ...</source> <source>Starting input ...</source>
<translation>Iniciando entrada ...</translation> <translation>Iniciando entrada ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="840"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="883"/>
<source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source> <source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source>
<translation>Erro: Non se puido iniciar a entrada de GLInject porque aín da non foi creado.</translation> <translation>Erro: Non se puido iniciar a entrada de GLInject porque aín da non foi creado.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="865"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="908"/>
<source>Started input.</source> <source>Started input.</source>
<translation>Entrada iniciada.</translation> <translation>Entrada iniciada.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="894"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="937"/>
<source>Stopping input ...</source> <source>Stopping input ...</source>
<translation>Detendo entrada ...</translation> <translation>Detendo entrada ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="952"/>
<source>Stopped input.</source> <source>Stopped input.</source>
<translation>Detida entrada.</translation> <translation>Detida entrada.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1018"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1061"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1028"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1071"/>
<source>Pause recording</source> <source>Pause recording</source>
<translation>Pausar grabación</translation> <translation>Pausar grabación</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1021"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1064"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1031"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1074"/>
<source>Start recording</source> <source>Start recording</source>
<translation>Iniciar grabación</translation> <translation>Iniciar grabación</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1039"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1082"/>
<source>Deactivate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1092"/>
<source>Activate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1101"/>
<source>Stop preview</source> <source>Stop preview</source>
<translation>Deter vista previa</translation> <translation>Deter vista previa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1042"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1104"/>
<source>Start preview</source> <source>Start preview</source>
<translation>Iniciar vista previa</translation> <translation>Iniciar vista previa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1072"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1145"/>
<source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source> <source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source>
<translation>Erro: algo foi mal mentras se creaba a notificación de audi o.</translation> <translation>Erro: algo foi mal mentras se creaba a notificación de audi o.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1115"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1193"/>
<source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source> <source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source>
<translation>¿Estás seguro de querer cancelar a grabación?</translation> <translation>¿Estás seguro de querer cancelar a grabación?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1130"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save. <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.
The start button is at the top ;).</source> The start button is at the top ;).</source>
<translation>Non grabaches nada, non hai nada que grabar. <translation type="obsolete">Non grabaches nada, non hai nada que grabar .
O botón de grabación está na cima ;).</translation> O botón de grabación está na cima ;).</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageWelcome</name> <name>PageWelcome</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="40"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="41"/>
<source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt; &lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</source> %1&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;¡Benvido a SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;¡Benvido a SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A pesares do nome, este programa realmente ten moitas opcións. Pero non te preocupes, só hai duas cousas que debes saber. Unha, as opcións por defecto soen estar ben. Se non sabes qué fai algo, só usa a opción por defecto. Duas, ca se todas as opcións teñen axudas contextuais. Pasa o rató sobre algo para descub rir qué fai.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;A pesares do nome, este programa realmente ten moitas opcións. Pero non te preocupes, só hai duas cousas que debes saber. Unha, as opcións por defecto soen estar ben. Se non sabes qué fai algo, só usa a opción por defecto. Duas, ca se todas as opcións teñen axudas contextuais. Pasa o rató sobre algo para descub rir qué fai.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Para máis información:&lt;br&gt; &lt;p&gt;Para máis información:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</translation> %1&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="50"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="51"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>Sobre SimpleScreenRecorder</translation> <translation>Sobre SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="72"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="52"/>
<source>Skip this page next time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="53"/>
<source>Go directly to the input page when the program is started.</sour
ce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="76"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Continuar</translation> <translation>Continuar</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ProfileBox</name> <name>ProfileBox</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="37"/> <location filename="../GUI/ProfileBox.cpp" line="37"/>
<source>Save</source> <source>Save</source>
<translation>Grabar</translation> <translation>Grabar</translation>
skipping to change at line 2998 skipping to change at line 3144
<message> <message>
<source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source> <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
<translation type="obsolete">Error: ¡No se puede crear el directorio .ss r!</translation> <translation type="obsolete">Error: ¡No se puede crear el directorio .ss r!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source> <source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source>
<translation type="obsolete">Error: No se pudo leer el stream, esto suel e indicar que el stream ya ha desaparecido.</translation> <translation type="obsolete">Error: No se pudo leer el stream, esto suel e indicar que el stream ya ha desaparecido.</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>RecordScheduleEntryWidget</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="39"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="40"/>
<source>Pause</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="46"/>
<source>Time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="51"/>
<source>Action:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SyncDiagram</name> <name>SyncDiagram</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/> <location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/>
<source>Synchronization Diagram</source> <source>Synchronization Diagram</source>
<translation>Diagrama de sincronización</translation> <translation>Diagrama de sincronización</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/> <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/>
<source>Video in</source> <source>Video in</source>
<translation>Entrada de vídeo</translation> <translation>Entrada de vídeo</translation>
 End of changes. 220 change blocks. 
240 lines changed or deleted 418 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)