"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/translations/simplescreenrecorder_cs.ts" between
ssr-0.4.1.tar.gz and ssr-0.4.2.tar.gz

About: SimpleScreenRecorder is a screen (video-audio) recorder for Linux.

simplescreenrecorder_cs.ts  (ssr-0.4.1):simplescreenrecorder_cs.ts  (ssr-0.4.2)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS> <!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="cs_CZ"> <TS version="2.0" language="cs_CZ">
<context> <context>
<name>DialogAbout</name> <name>DialogAbout</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="98"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>O aplikaci SimpleScreenRecorder</translation> <translation>O aplikaci SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="120"/>
<source>For more information:</source> <source>For more information:</source>
<translation>Pro více informací:</translation> <translation>Pro více informací:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="121"/>
<source>The source code of this program can be found at:</source> <source>The source code of this program can be found at:</source>
<translation>Zdrojový kód programu je k dispozici na:</translation> <translation>Zdrojový kód programu je k dispozici na:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="122"/>
<source>This program uses:</source> <source>This program uses:</source>
<translation>Tento program využívá:</translation> <translation>Tento program využívá:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="110"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="123"/>
<source>%1 for the graphical user interface</source> <source>%1 for the graphical user interface</source>
<translation>%1 pro grafické uživatelské rozhraní</translation> <translation>%1 pro grafické uživatelské rozhraní</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="124"/>
<source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source> <source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source>
<translation>%1 a %2 pro zpracování videa/zvuku (dle vaší distribuce)</t ranslation> <translation>%1 a %2 pro zpracování videa/zvuku (dle vaší distribuce)</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="125"/>
<source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source> <source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source>
<translation>%1 k napojení na systémové funkce pro nahrávání OpenGL</tra nslation> <translation>%1 k napojení na systémové funkce pro nahrávání OpenGL</tra nslation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogGLInject</name> <name>DialogGLInject</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="36"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="35"/>
<source>OpenGL Settings</source> <source>OpenGL Settings</source>
<translation>Nastavení OpenGL</translation> <translation>Nastavení OpenGL</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="39"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="38"/>
<source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source> &lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Upozornění: Nahrávání OpenGL pracuje na principu & quot;injektáže&quot; knihovny do nahrávané aplikace. Tato knihovna nahrazuje něk teré systémové funkce vlastními za účelem zachycení snímku ještě před jejich zob razením na obrazovce. Pokud nahráváte hru, která obsahuje funkce pro detekci pod vádění (anti-cheat a anti-hack ochrana), hrozí zde teoretické riziko, že hra bud e Vaše jednání považovat za formu podvádění. Vzhledem k tomu, že by daná skutečn ost mohla vést až k zablokování Vašeho herního účtu, je dobré se *předem* ujisti t o tom, že k nečemu takovému nedojde.&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Upozornění: Nahrávání OpenGL pracuje na principu & quot;injektáže&quot; knihovny do nahrávané aplikace. Tato knihovna nahrazuje něk teré systémové funkce vlastními za účelem zachycení snímku ještě před jejich zob razením na obrazovce. Pokud nahráváte hru, která obsahuje funkce pro detekci pod vádění (anti-cheat a anti-hack ochrana), hrozí zde teoretické riziko, že hra bud e Vaše jednání považovat za formu podvádění. Vzhledem k tomu, že by daná skutečn ost mohla vést až k zablokování Vašeho herního účtu, je dobré se *předem* ujisti t o tom, že k nečemu takovému nedojde.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Další upozornění: Nahrávání OpenGL je experimentální a nemusí fungovat správně, případně může vést až k pádu nahrávané aplikace. Pokud se bojíte případ né ztráty dat, včas a pravidelně zálohujte!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Další upozornění: Nahrávání OpenGL je experimentální a nemusí fungovat správně, případně může vést až k pádu nahrávané aplikace. Pokud se bojíte případ né ztráty dat, včas a pravidelně zálohujte!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pokud chcete nahrávat hry ze Steamu, přečtěte si, prosím, &lt;a href=&q uot;http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot; &gt;tento návod&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation> &lt;p&gt;Pokud chcete nahrávat hry ze Steamu, přečtěte si, prosím, &lt;a href=&q uot;http://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot; &gt;tento návod&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="53"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="52"/>
<source>Choose channel</source> <source>Choose channel</source>
<translation>Výběr kanálu</translation> <translation>Výběr kanálu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="55"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="54"/>
<source>Channel name:</source> <source>Channel name:</source>
<translation>Název kanálu:</translation> <translation>Název kanálu:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Channel names are used to identify applications. You only need t o change this if you want to record multiple applications at the same time.</sou rce> <source>Channel names are used to identify applications. You only need t o change this if you want to record multiple applications at the same time.</sou rce>
<translation type="obsolete">Jméno kanálu je určeno k identifikaci aplik ace. Tuto hodnotu je třeba změnit pouze v případě, že chcete nahrávat více aplik ací současně.</translation> <translation type="obsolete">Jméno kanálu je určeno k identifikaci aplik ace. Tuto hodnotu je třeba změnit pouze v případě, že chcete nahrávat více aplik ací současně.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="57"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="56"/>
<source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time. <source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time.
If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source> If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="58"/>
<source>Relax shared memory permissions (insecure)</source> <source>Relax shared memory permissions (insecure)</source>
<translation>Snížit zabezpečení přístupu ke sdílené paměti (rizikové)</t ranslation> <translation>Snížit zabezpečení přístupu ke sdílené paměti (rizikové)</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="60"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/>
<source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am. <source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am.
This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication. This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication.
This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source > This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source >
<translation>V případě zatržení této volby bude ostatním uživatelům na t omto počítači umožněn přístup ke sdílené paměti, která je použita ke komunikaci <translation>V případě zatržení této volby bude ostatním uživatelům na t omto počítači umožněn přístup ke sdílené paměti, která je použita ke komunikaci
s OpenGL aplikací.To znamená, že ostatní uživatelé mohou teoreticky číst, upravo vat, či přerušit komunikaci s programem. To platí i pro uživatele s OpenGL aplikací.To znamená, že ostatní uživatelé mohou teoreticky číst, upravo vat, či přerušit komunikaci s programem. To platí i pro uživatele
připojené vzdáleně. Tuto volbu používejte pouze v případě, kdy chcete nahrávat p rogram běžící s oprávněním jiného uživatele.</translation> připojené vzdáleně. Tuto volbu používejte pouze v případě, kdy chcete nahrávat p rogram běžící s oprávněním jiného uživatele.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="74"/>
<source>Launch application</source> <source>Launch application</source>
<translation>Spuštění aplikace</translation> <translation>Spuštění aplikace</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="77"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="76"/>
<source>Command:</source> <source>Command:</source>
<translation>Příkaz:</translation> <translation>Příkaz:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="79"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="78"/>
<source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source> <source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source>
<translation>Tento příkaz bude použit ke spuštění programu, jež má být n ahráván.</translation> <translation>Tento příkaz bude použit ke spuštění programu, jež má být n ahráván.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="81"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="80"/>
<source>Working directory:</source> <source>Working directory:</source>
<translation>Pracovní adresář:</translation> <translation>Pracovní adresář:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="82"/>
<source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source> <source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source>
<translation>Příkaz bude spuštěn ve vybraném adresáři. Pokud ponecháte n evyplněno, pracovní adresář se nezmění.</translation> <translation>Příkaz bude spuštěn ve vybraném adresáři. Pokud ponecháte n evyplněno, pracovní adresář se nezmění.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="84"/>
<source>Launch automatically</source> <source>Launch automatically</source>
<translation>Spustit automaticky</translation> <translation>Spustit automaticky</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/>
<source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce> <source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce>
<translation>Pokud zaškrtnete tuto volbu, aplikace bude spuštěna automat icky před spuštěním nahrávání. V opačném případě spusťte aplikaci ručně.</transl ation> <translation>Pokud zaškrtnete tuto volbu, aplikace bude spuštěna automat icky před spuštěním nahrávání. V opačném případě spusťte aplikaci ručně.</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="88"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="87"/>
<source>Launch now</source> <source>Launch now</source>
<translation>Spustit ihned</translation> <translation>Spustit ihned</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="108"/>
<source>Stream settings</source> <source>Stream settings</source>
<translation>Nastavení streamu</translation> <translation>Nastavení streamu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="110"/>
<source>Limit application frame rate</source> <source>Limit application frame rate</source>
<translation>Omezit počet snímků za sekundu v aplikaci</translation> <translation>Omezit počet snímků za sekundu v aplikaci</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/>
<source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate. <source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate.
This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video
(this depends on the application).</source> (this depends on the application).</source>
<translation>V případě zatržení této volby dojde ke snížení počtu snímku za sekundu v aplikaci na úrověň snímkové frekvence náhrávání. <translation>V případě zatržení této volby dojde ke snížení počtu snímku za sekundu v aplikaci na úrověň snímkové frekvence náhrávání.
Tím lze zabránit aplikaci v plýtvání výpočetního výkonu na snímky, které by jina k nebyly nahrány, a v některých případech Tím lze zabránit aplikaci v plýtvání výpočetního výkonu na snímky, které by jina k nebyly nahrány, a v některých případech
dosáhnout plynulejšího záznamu.</translation> dosáhnout plynulejšího záznamu.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="121"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="120"/>
<source>Close</source> <source>Close</source>
<translation>Zavřít</translation> <translation>Zavřít</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogRecordSchedule</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="78"/>
<source>Recording schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="80"/>
<source>Time zone:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="82"/>
<source>Local time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="83"/>
<source>UTC</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="85"/>
<source>Current time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="102"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="103"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="104"/>
<source>Move up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="105"/>
<source>Move down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="107"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Zavřít</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Logger</name> <name>Logger</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/>
<source>Error: Resample ratio is out of range!</source> <source>Error: Resample ratio is out of range!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/>
<source>Error: Drift ratio is out of range!</source> <source>Error: Drift ratio is out of range!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 222 skipping to change at line 275
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="64"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="174"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="218"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="214"/>
<source>Stopping input thread ...</source> <source>Stopping input thread ...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/>
<source>Generating source list ...</source> <source>Generating source list ...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 348 skipping to change at line 401
<source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source> <source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="181"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="290"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="439"/>
<source>Input thread started.</source> <source>Input thread started.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/>
<source>Error: Can&apos;t read samples!</source> <source>Error: Can&apos;t read samples!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="358"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="543"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="554"/>
<source>Input thread stopped.</source> <source>Input thread stopped.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="362"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="547"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="558"/>
<source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source> <source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="256"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="365"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="550"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="561"/>
<source>Unknown exception in input thread.</source> <source>Unknown exception in input thread.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="150"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="259"/>
<source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source> <source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/>
<source>Error: Could not connect to JACK!</source> <source>Error: Could not connect to JACK!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/>
skipping to change at line 666 skipping to change at line 719
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/>
<source>Removed stream %1.</source> <source>Removed stream %1.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/>
<source>Deleted abandoned stream %1.</source> <source>Deleted abandoned stream %1.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="74"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="70"/>
<source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source> <source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="193"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/>
<source>Error: Width or height is zero!</source> <source>Error: Width or height is zero!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="201"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source> <source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="118"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="115"/>
<source>Error: Can&apos;t open X display!</source> <source>Error: Can&apos;t open X display!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="262"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="258"/>
<source>Using X11 shared memory.</source> <source>Using X11 shared memory.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="309"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="305"/>
<source>Error: Can&apos;t create shared image!</source> <source>Error: Can&apos;t create shared image!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="314"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="310"/>
<source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="319"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="315"/>
<source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="264"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="260"/>
<source>Not using X11 shared memory.</source> <source>Not using X11 shared memory.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="271"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="267"/>
<source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source> <source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="367"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="363"/>
<source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source> <source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="369"/>
<source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source> <source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="392"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="388"/>
<source>Error: Invalid screen bounding box!</source> <source>Error: Invalid screen bounding box!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="324"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="320"/>
<source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="494"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="516"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Channel count is zero.</source> <source>Error: Channel count is zero.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 1107 skipping to change at line 1160
<location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/>
<source>Unknown exception in synth thread.</source> <source>Unknown exception in synth thread.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/> <location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/>
<source>CPU features</source> <source>CPU features</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="161"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="160"/>
<source>The application could not be launched.</source> <source>The application could not be launched.</source>
<translation>Spuštění aplikace se nezdařilo.</translation> <translation>Spuštění aplikace se nezdařilo.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="164"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="161"/>
<source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source> <source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="124"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="78"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; requires a value!</sou
rce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="86"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source> <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="158"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="179"/>
<source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="168"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="187"/>
<source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="208"/> <location filename="../Main.cpp" line="96"/>
<source>SSR started</source> <source>SSR started</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="239"/> <location filename="../Main.cpp" line="127"/>
<source>SSR stopped</source> <source>SSR stopped</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="256"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="228"/>
<source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source> <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/> <location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/>
<source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source> <source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Benchmark.cpp" line="243"/> <location filename="../Benchmark.cpp" line="243"/>
skipping to change at line 1206 skipping to change at line 1264
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/> <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/>
<source>Unknown exception in fragment thread.</source> <source>Unknown exception in fragment thread.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>MainWindow</name> <name>MainWindow</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="78"/>
<source>You are using a non-X11 window system (e.g. Wayland) which is cu
rrently not supported by SimpleScreenRecorder. Several features will most likely
not work properly. In order to solve this, you should log out, choose a X11/Xor
g session at the login screen, and then log back in.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="90"/>
<source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you? <source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you?
You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source> You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translatorcomment>NVIDIA X Server Settings is the name of the tool in m y system, I hope it&apos;s the same across distributions</translatorcomment> <translatorcomment>NVIDIA X Server Settings is the name of the tool in m y system, I hope it&apos;s the same across distributions</translatorcomment>
<translation>SimpleScreenRecorder zjistil,že používáte uzavřený ovladač NVIDIA s aktivovanou funkcí &quot;Flipping&quot;. To je obvykle zdrojem chyb v p růběhu nahrávání, proto doporučujeme &quot;Flipping&quot; vypnout. Chcete &quot; Flipping&quot; vypnout automaticky? <translation>SimpleScreenRecorder zjistil,že používáte uzavřený ovladač NVIDIA s aktivovanou funkcí &quot;Flipping&quot;. To je obvykle zdrojem chyb v p růběhu nahrávání, proto doporučujeme &quot;Flipping&quot; vypnout. Chcete &quot; Flipping&quot; vypnout automaticky?
Tuto funkce můžete rovněž vypnout ručně v nástroji NVIDIA X Server Settings. < /translation> Tuto funkce můžete rovněž vypnout ručně v nástroji NVIDIA X Server Settings. < /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="93"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="108"/>
<source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source> <source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translatorcomment>NVIDIA X Server Settings is the name of the tool in m y system, I hope it&apos;s the same across distributions</translatorcomment> <translatorcomment>NVIDIA X Server Settings is the name of the tool in m y system, I hope it&apos;s the same across distributions</translatorcomment>
<translation>Bohužel, automatické vypnutí funkce &quot;Flipping&quot; se nezdařilo! Zkuste jej vypnout ručně v nástroji NVIDIA X Server Settings.</trans lation> <translation>Bohužel, automatické vypnutí funkce &quot;Flipping&quot; se nezdařilo! Zkuste jej vypnout ručně v nástroji NVIDIA X Server Settings.</trans lation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageDone</name> <name>PageDone</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/>
skipping to change at line 1240 skipping to change at line 1303
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/>
<source>Back to the start screen</source> <source>Back to the start screen</source>
<translation>Zpět na úvodní obrazovku</translation> <translation>Zpět na úvodní obrazovku</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageInput</name> <name>PageInput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="240"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/>
<source>Video input</source> <source>Video input</source>
<translation>Záznam videa</translation> <translation>Záznam videa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="246"/>
<source>Record the entire screen</source> <source>Record the entire screen</source>
<translation>Nahrávat celou obrazovku</translation> <translation>Nahrávat celou obrazovku</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="244"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/>
<source>Record a fixed rectangle</source> <source>Record a fixed rectangle</source>
<translation>Nahrávat vybraný obdélník</translation> <translation>Nahrávat vybraný obdélník</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="245"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="248"/>
<source>Follow the cursor</source> <source>Follow the cursor</source>
<translation>Následovat kurzor myši</translation> <translation>Následovat kurzor myši</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Record OpenGL (experimental)</source> <source>Record OpenGL (experimental)</source>
<translation type="obsolete">Nahrávat OpenGL (experimentální)</translati on> <translation type="obsolete">Nahrávat OpenGL (experimentální)</translati on>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="241"/>
<source>Input profile</source> <source>Input profile</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="250"/>
<source>Record OpenGL</source> <source>Record OpenGL</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="256"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/>
<source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source> <source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source>
<translation>Vyberte, který monitor bude nahráván v případě konfigurace počítače s více monitory.</translation> <translation>Vyberte, který monitor bude nahráván v případě konfigurace počítače s více monitory.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="257"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/>
<source>Record entire screen with cursor</source> <source>Record entire screen with cursor</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="258"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/>
<source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source> <source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/>
<source>Select rectangle...</source> <source>Select rectangle...</source>
<translation>Vyberte obdélník...</translation> <translation>Vyberte obdélník...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="263"/>
<source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source> <source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source>
<translation>S pomocí myši vyberte nahrávaný obdélník.</translation> <translation>S pomocí myši vyberte nahrávaný obdélník.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="264"/>
<source>Select window...</source> <source>Select window...</source>
<translation>Vyberte okno...</translation> <translation>Vyberte okno...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="265"/>
<source>Use the mouse to select a window to record. <source>Use the mouse to select a window to record.
Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only
the client area of the window will be recorded.</source> the client area of the window will be recorded.</source>
<translation>S pomocí myši vyberte okno, které má být nahráváno. <translation>S pomocí myši vyberte okno, které má být nahráváno.
Nápověda: Pokud kliknete na okraj okna, bude nahráto celé okno včetně okrajů. V opačném případě Nápověda: Pokud kliknete na okraj okna, bude nahráto celé okno včetně okrajů. V opačném případě
bude nahráván pouze vnitřní obsah okna.</translation> bude nahráván pouze vnitřní obsah okna.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/>
<source>OpenGL settings...</source> <source>OpenGL settings...</source>
<translation>Nastavení OpenGL...</translation> <translation>Nastavení OpenGL...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="267"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="270"/>
<source>Change the settings for OpenGL recording.</source> <source>Change the settings for OpenGL recording.</source>
<translation>Změna nastavení pro nahrávání OpenGL.</translation> <translation>Změna nastavení pro nahrávání OpenGL.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="272"/>
<source>Left:</source> <source>Left:</source>
<translation>Vlevo:</translation> <translation>Vlevo:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="273"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="276"/>
<source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Souřadnice X levého horního rohu nahrávaného obdélníku. <translation>Souřadnice X levého horního rohu nahrávaného obdélníku.
Nápověda: Hodnotu můžete změnit i pomocí kolečka myši, či šipek nahoru/dolů.</tr anslation> Nápověda: Hodnotu můžete změnit i pomocí kolečka myši, či šipek nahoru/dolů.</tr anslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="278"/>
<source>Top:</source> <source>Top:</source>
<translation>Nahoře:</translation> <translation>Nahoře:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="279"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="282"/>
<source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Souřadnice Y levého horního rohu nahrávaného obdélníku. <translation>Souřadnice Y levého horního rohu nahrávaného obdélníku.
Nápověda: Hodnotu můžete změnit i pomocí kolečka myši, či šipek nahoru/dolů.</tr anslation> Nápověda: Hodnotu můžete změnit i pomocí kolečka myši, či šipek nahoru/dolů.</tr anslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="284"/>
<source>Width:</source> <source>Width:</source>
<translation>Šířka:</translation> <translation>Šířka:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="285"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="288"/>
<source>The width of the recorded rectangle. <source>The width of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Šířka nahrávaného obdélníku. <translation>Šířka nahrávaného obdélníku.
Nápověda: Hodnotu můžete změnit i pomocí kolečka myši, či šipek nahoru/dolů.</tr anslation> Nápověda: Hodnotu můžete změnit i pomocí kolečka myši, či šipek nahoru/dolů.</tr anslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="287"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="290"/>
<source>Height:</source> <source>Height:</source>
<translation>Výška:</translation> <translation>Výška:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="291"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="294"/>
<source>The height of the recorded rectangle. <source>The height of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Výška nahrávaného obdélníku. <translation>Výška nahrávaného obdélníku.
Nápověda: Hodnotu můžete změnit i pomocí kolečka myši, či šipek nahoru/dolů.</tr anslation> Nápověda: Hodnotu můžete změnit i pomocí kolečka myši, či šipek nahoru/dolů.</tr anslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="293"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="296"/>
<source>Frame rate:</source> <source>Frame rate:</source>
<translation>Počet snímků/s:</translation> <translation>Počet snímků/s:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="297"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/>
<source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source> <source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source>
<translation>Počet snímku za sekundu výsledného videa. Vyšší snímková fr ekvence vyžaduje více výkonu procesoru.</translation> <translation>Počet snímku za sekundu výsledného videa. Vyšší snímková fr ekvence vyžaduje více výkonu procesoru.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="301"/>
<source>Scale video</source> <source>Scale video</source>
<translation>Změna velikosti videa</translation> <translation>Změna velikosti videa</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="299"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="302"/>
<source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source> <source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source>
<translation>Aktivuje funkci změny velikosti videa. Změna velikost vyžad uje více výkonu procesoru, <translation>Aktivuje funkci změny velikosti videa. Změna velikost vyžad uje více výkonu procesoru,
ale pokud bude video menší, jeho zpracování proběhne rychleji.</translation> ale pokud bude video menší, jeho zpracování proběhne rychleji.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="303"/>
<source>Scaled width:</source> <source>Scaled width:</source>
<translation>Cílová šířka:</translation> <translation>Cílová šířka:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="304"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="307"/>
<source>Scaled height:</source> <source>Scaled height:</source>
<translation>Cílová výška:</translation> <translation>Cílová výška:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="308"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="311"/>
<source>Record cursor</source> <source>Record cursor</source>
<translation>Nahrávat kurzor myši</translation> <translation>Nahrávat kurzor myši</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="390"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/>
<source>Audio input</source> <source>Audio input</source>
<translation>Záznam zvuku</translation> <translation>Záznam zvuku</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="392"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="395"/>
<source>Record audio</source> <source>Record audio</source>
<translation>Nahrávat zvuk</translation> <translation>Nahrávat zvuk</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="396"/>
<source>Backend:</source> <source>Backend:</source>
<translation>Rozhraní:</translation> <translation>Rozhraní:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="405"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/>
<source>The audio backend that will be used for recording. <source>The audio backend that will be used for recording.
The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source> The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source>
<translation>Zvukové rozhraní, které bude použito pro nahrávání zvuku. <translation>Zvukové rozhraní, které bude použito pro nahrávání zvuku.
Rozhraní ALSA bude rovněž fungovat i na systémech s rozhraním PulseAudio, ale v takovém případě je lepší rovnou použít PulseAudio.</translation> Rozhraní ALSA bude rovněž fungovat i na systémech s rozhraním PulseAudio, ale v takovém případě je lepší rovnou použít PulseAudio.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/>
<source>The audio backend that will be used for recording.</source> <source>The audio backend that will be used for recording.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/>
<source>Source:</source> <source>Source:</source>
<translation>Zdroj:</translation> <translation>Zdroj:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/>
<source>The ALSA source that will be used for recording. <source>The ALSA source that will be used for recording.
The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source> The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source>
<translation>Zdroj rozhraní ALSA, který bude použit pro záznam zvuku. <translation>Zdroj rozhraní ALSA, který bude použit pro záznam zvuku.
Výchozí (&quot;default&quot;) je zpravidla dostačující. Sdílené (&quot;shared&qu ot;) zdroje umožňují nahrávat ve více aplikacích současně, ovšem mohou být méně spolehlivé.</translation> Výchozí (&quot;default&quot;) je zpravidla dostačující. Sdílené (&quot;shared&qu ot;) zdroje umožňují nahrávat ve více aplikacích současně, ovšem mohou být méně spolehlivé.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="416"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="419"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="425"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="428"/>
<source>Refresh</source> <source>Refresh</source>
<translation>Obnovit</translation> <translation>Obnovit</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/>
<source>Refreshes the list of ALSA sources.</source> <source>Refreshes the list of ALSA sources.</source>
<translation>Obnoví seznam zdrojů rozhraní ALSA.</translation> <translation>Obnoví seznam zdrojů rozhraní ALSA.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/>
<source>The PulseAudio source that will be used for recording. <source>The PulseAudio source that will be used for recording.
A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source> A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment>
<translation>Zdroj rozhraní PulseAudio, který bude použit pro záznam zvu ku. <translation>Zdroj rozhraní PulseAudio, který bude použit pro záznam zvu ku.
Zdroj &quot;monitor&quot; umožňuje nahrávání zvuku, produkovaného jinými aplikac emi.</translation> Zdroj &quot;monitor&quot; umožňuje nahrávání zvuku, produkovaného jinými aplikac emi.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/>
<source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source> <source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source>
<translation>Obnoví seznam zdrojů rozhraní PulseAudio.</translation> <translation>Obnoví seznam zdrojů rozhraní PulseAudio.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/>
<source>Record system microphone</source> <source>Record system microphone</source>
<translation>Nahrávat systémový mikrofon</translation> <translation>Nahrávat systémový mikrofon</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="430"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="433"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source>
<translation>V případě zatržení této volby bude vstup automaticky připoj en na systémové vstupní porty.</translation> <translation>V případě zatržení této volby bude vstup automaticky připoj en na systémové vstupní porty.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="431"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="434"/>
<source>Record system speakers</source> <source>Record system speakers</source>
<translation>Nahrávat systémové reproduktory</translation> <translation>Nahrávat systémové reproduktory</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="435"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source>
<translation>V případě zatržení této volby bude vstup automaticky připoj en na vše, co je připojeno na systémové výstupní porty.</translation> <translation>V případě zatržení této volby bude vstup automaticky připoj en na vše, co je připojeno na systémové výstupní porty.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="479"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="482"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Zpět</translation> <translation>Zpět</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="480"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="483"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Pokračovat</translation> <translation>Pokračovat</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="905"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="916"/>
<source>All screens: %1x%2</source> <source>All screens: %1x%2</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Všechny obrazovky: %1x%2</translation> <translation>Všechny obrazovky: %1x%2</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="920"/>
<source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source> <source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Obrazovka %1: %2x%3 na souřad. %4,%5</translation> <translation>Obrazovka %1: %2x%3 na souřad. %4,%5</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1121"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1132"/>
<source>Screen %1</source> <source>Screen %1</source>
<comment>This appears in the screen labels</comment> <comment>This appears in the screen labels</comment>
<translation>Obrazovka %1</translation> <translation>Obrazovka %1</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageOutput</name> <name>PageOutput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="82"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="85"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="89"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="88"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="92"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="91"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="134"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="133"/>
<source>%1 files</source> <source>%1 files</source>
<comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment> <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment>
<translation>soubory %1</translation> <translation>soubory %1</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="95"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="94"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="101"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="100"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/>
<source>Other...</source> <source>Other...</source>
<translation>Jiný...</translation> <translation>Jiný...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="106"/>
<source>Uncompressed</source> <source>Uncompressed</source>
<translation>Bez komprese</translation> <translation>Bez komprese</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="173"/>
<source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce> <source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="177"/>
<source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="181"/>
<source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="190"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="189"/>
<source>Output profile</source> <source>Output profile</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="192"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="191"/>
<source>File</source> <source>File</source>
<translation>Soubor</translation> <translation>Soubor</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="194"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="193"/>
<source>Save as:</source> <source>Save as:</source>
<translation>Uložit jako:</translation> <translation>Uložit jako:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="195"/>
<source>The recording will be saved to this location.</source> <source>The recording will be saved to this location.</source>
<translation>Umístění, kam bude záznam uložen.</translation> <translation>Umístění, kam bude záznam uložen.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/>
<source>Browse...</source> <source>Browse...</source>
<translation>Procházet...</translation> <translation>Procházet...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/>
<source>Separate file per segment</source> <source>Separate file per segment</source>
<translation type="unfinished">Samostatný soubor pro každý segment</tran slation> <translation type="unfinished">Samostatný soubor pro každý segment</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording. <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation type="obsolete">Pokud je zatrženo, bude pro každou část v případě pozastavení a opětovného spuštění záznamu vytvořen nový soubor. <translation type="obsolete">Pokud je zatrženo, bude pro každou část v případě pozastavení a opětovného spuštění záznamu vytvořen nový soubor.
Pokud je původní název souboru &quot;test.mkv&quot;, segmenty budou uloženy pod názvem &quot;&apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&quot;, atd.</translation> Pokud je původní název souboru &quot;test.mkv&quot;, segmenty budou uloženy pod názvem &quot;&apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&quot;, atd.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="204"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="203"/>
<source>Container:</source> <source>Container:</source>
<translation>Kontejner:</translation> <translation>Kontejner:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="209"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="208"/>
<source>(not installed)</source> <source>(not installed)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="212"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="211"/>
<source>The container (file format) that will be used to save the record ing. <source>The container (file format) that will be used to save the record ing.
Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats. Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats.
- Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known. - Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known.
- MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video - MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video
(and many media players only support AAC audio). (and many media players only support AAC audio).
- WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google. - WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google.
WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari. WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari.
It supports only VP8 and Vorbis. It supports only VP8 and Vorbis.
- OGG supports only Theora and Vorbis.</source> - OGG supports only Theora and Vorbis.</source>
<translation>Kontejner, nebo-li formát souboru, který bude použit k ulož ení záznamu. <translation>Kontejner, nebo-li formát souboru, který bude použit k ulož ení záznamu.
Je důležité vědět, že ne všechny kodeky jsou podporovány všemi kontejnery a ne v šechny přehrávače jsou schopny všechny formáty přehrát. Je důležité vědět, že ne všechny kodeky jsou podporovány všemi kontejnery a ne v šechny přehrávače jsou schopny všechny formáty přehrát.
- Matroska (MKV) podporuje všechny kodeky, ale je méně známá. - Matroska (MKV) podporuje všechny kodeky, ale je méně známá.
- MP4 je dobře známý formát, který lze přehrát na většině moredních přehrávačů, ovšem podporuje pouze video kodek H.264 - MP4 je dobře známý formát, který lze přehrát na většině moredních přehrávačů, ovšem podporuje pouze video kodek H.264
(mnoho přehrávačů umí tento formát pouze v kombinaci se zvukovým kodekem AAC ). (mnoho přehrávačů umí tento formát pouze v kombinaci se zvukovým kodekem AAC ).
- WebM je navržen pro video vkládané do webových stránek (pomocí HTML5 značky &l t;video&gt;). Formát byl vytvořený Googlem a je podporovaný - WebM je navržen pro video vkládané do webových stránek (pomocí HTML5 značky &l t;video&gt;). Formát byl vytvořený Googlem a je podporovaný
v prohlížečích Firefox, Chrome a Opera, pro Internet Explorer a Safari exist ují pluginy. Formát podporuje pouze kodeky VP8 a Vorbis. v prohlížečích Firefox, Chrome a Opera, pro Internet Explorer a Safari exist ují pluginy. Formát podporuje pouze kodeky VP8 a Vorbis.
- OGG podporuje pouze kodeky Theora a Vorbis.</translation> - OGG podporuje pouze kodeky Theora a Vorbis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="221"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="220"/>
<source>Container name:</source> <source>Container name:</source>
<translation>Název kontejneru:</translation> <translation>Název kontejneru:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="227"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="226"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Pro pokročilé uživatele. Můžete využít libovolný formát z k nihoven libav/ffmpeg, ale ne všechny jsou užitečné a některé nemusejí fungovat v ůbec.</translation> <translation>Pro pokročilé uživatele. Můžete využít libovolný formát z k nihoven libav/ffmpeg, ale ne všechny jsou užitečné a některé nemusejí fungovat v ůbec.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="248"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="247"/>
<source>Video</source> <source>Video</source>
<translation>Video</translation> <translation>Video</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="250"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="330"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="329"/>
<source>Codec:</source> <source>Codec:</source>
<translation>Kodek:</translation> <translation>Kodek:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="255"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="254"/>
<source>The codec that will be used to compress the video stream. <source>The codec that will be used to compress the video stream.
- H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast. - H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast.
- VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow. - VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow.
- Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source> - Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source>
<translation>Kodek, který bude použit pro zpracování toku videa. <translation>Kodek, který bude použit pro zpracování toku videa.
- H.264 (libx264) v současné době nejlepší kodek - velmi rychlý a současně kvali tní. - H.264 (libx264) v současné době nejlepší kodek - velmi rychlý a současně kvali tní.
- VP8 (libvpx) je celkem dobrý, ale poněkud pomalejší. - VP8 (libvpx) je celkem dobrý, ale poněkud pomalejší.
- Theora (libtheora) není příliš doporučován z důvodu nižší kvality.</translatio n> - Theora (libtheora) není příliš doporučován z důvodu nižší kvality.</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="258"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="343"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="342"/>
<source>Codec name:</source> <source>Codec name:</source>
<translation>Název kodeku:</translation> <translation>Název kodeku:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="264"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Pro pokročilé uživatele. Můžete využít libovolný kodek z kn ihoven libav/ffmpeg, ale ne všechny jsou užitečné a některé nemusejí fungovat vů bec.</translation> <translation>Pro pokročilé uživatele. Můžete využít libovolný kodek z kn ihoven libav/ffmpeg, ale ne všechny jsou užitečné a některé nemusejí fungovat vů bec.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Bit rate (in kbps):</source> <source>Bit rate (in kbps):</source>
<translation type="obsolete">Datový tok (v kb/s):</translation> <translation type="obsolete">Datový tok (v kb/s):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="199"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source> <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="200"/>
<source>Add timestamp</source> <source>Add timestamp</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="202"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/>
<source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically. <source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="350"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/>
<source>Bit rate (in kbit/s):</source> <source>Bit rate (in kbit/s):</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="268"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="267"/>
<source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. <source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality.
If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source> If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source>
<translation>Datový tok videa (v kilobitech za sekundu). Vyšší hodnota z namená vyšší kvalitu videa. <translation>Datový tok videa (v kilobitech za sekundu). Vyšší hodnota z namená vyšší kvalitu videa.
Pokud nevíte, kde začít, zkuste hodnotu 5000 a změňte v případě potřeby.</transl ation> Pokud nevíte, kde začít, zkuste hodnotu 5000 a změňte v případě potřeby.</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="269"/>
<source>Constant rate factor:</source> <source>Constant rate factor:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translatorcomment>Faktor konstantního toku? :)</translatorcomment> <translatorcomment>Faktor konstantního toku? :)</translatorcomment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="274"/>
<source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality. <source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality.
The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source> The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source>
<translation>Toto nastavení určuje kvalitu videa. Nižší hodnota znamená vyšší kvalitu. <translation>Toto nastavení určuje kvalitu videa. Nižší hodnota znamená vyšší kvalitu.
Povolený rozsah je 0-51 (0 znamená bezztrátový záznam, výchozí hodnota je 23).</ translation> Povolený rozsah je 0-51 (0 znamená bezztrátový záznam, výchozí hodnota je 23).</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="280"/>
<source>Preset:</source> <source>Preset:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="286"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="285"/>
<source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible), <source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible),
but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource> but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource>
<translation>Rychlost zpracování. Rychlejší zpracování využívá méně proc esoru (a umožňuje tak dosáhnout vyšší snímkové frekvence), <translation>Rychlost zpracování. Rychlejší zpracování využívá méně proc esoru (a umožňuje tak dosáhnout vyšší snímkové frekvence),
ale vytváří větší soubory. Kvalita by neměla být touto volbou příliš ovlivněna.< /translation> ale vytváří větší soubory. Kvalita by neměla být touto volbou příliš ovlivněna.< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="288"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="287"/>
<source>CPU used:</source> <source>CPU used:</source>
<comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment> <comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="290"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="289"/>
<source>fastest</source> <source>fastest</source>
<translation>nejrychlejší</translation> <translation>nejrychlejší</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="294"/>
<source>slowest</source> <source>slowest</source>
<translation>nejpomalejší</translation> <translation>nejpomalejší</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="296"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/>
<source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name <source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name
used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source> used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source>
<translation>Rychlost zpracování. Vyšší hodnota znamená menší využití pr ocesoru a znamená nižší kvalitu <translation>Rychlost zpracování. Vyšší hodnota znamená menší využití pr ocesoru a znamená nižší kvalitu
výsledného videa, pokud současně nezměníte hodnotu i bitrate.</translation> výsledného videa, pokud současně nezměníte hodnotu i bitrate.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="297"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/>
<source>Custom options:</source> <source>Custom options:</source>
<translation>Další parametry:</translation> <translation>Další parametry:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="299"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="355"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="354"/>
<source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source> <source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source>
<translation>Volitelné parametry kodeku, oddělené čárkami (např. volba1= hodnota1,volba2=hodnota2,volba3=hodnota3)</translation> <translation>Volitelné parametry kodeku, oddělené čárkami (např. volba1= hodnota1,volba2=hodnota2,volba3=hodnota3)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/>
<source>Allow frame skipping</source> <source>Allow frame skipping</source>
<translation>Povolit vynechávání snímků</translation> <translation>Povolit vynechávání snímků</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="302"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/>
<source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is <source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is
lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes. lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes.
This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases. This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases.
It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source> It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source>
<translation>Tato volba umožňuje přeskakovat snímky videa v případě, že je vstupní snímková frekvence nižší, <translation>Tato volba umožňuje přeskakovat snímky videa v případě, že je vstupní snímková frekvence nižší,
než výstupní. V opačném případě budou chybějící snímky duplikovány, což zvyšuje jak zátež procesoru, než výstupní. V opačném případě budou chybějící snímky duplikovány, což zvyšuje jak zátež procesoru,
tak velikost souboru, ale může snižovat zpoždění při vysílání streamu online. Vo lba by neměla ovlivnit kvalitu videa.</translation> tak velikost souboru, ale může snižovat zpoždění při vysílání streamu online. Vo lba by neměla ovlivnit kvalitu videa.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="328"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="327"/>
<source>Audio</source> <source>Audio</source>
<translation>Zvuk</translation> <translation>Zvuk</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="335"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="334"/>
<source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about <source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about
this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data. this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data.
And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway. And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway.
- Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec. - Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec.
- MP3 (libmp3lame) is reasonably good. - MP3 (libmp3lame) is reasonably good.
- AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder) - AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder)
are pretty bad. Only use it if you have no other choice. are pretty bad. Only use it if you have no other choice.
- Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source> - Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source>
<translation>Kodek, který bude použit pro zpracování toku zvuku. Výběr t ohoto není tolik důležitý, protože velikost zvukových dat <translation>Kodek, který bude použit pro zpracování toku zvuku. Výběr t ohoto není tolik důležitý, protože velikost zvukových dat
je zanedbatelný ve srovnání s objemem obrazových dat. je zanedbatelný ve srovnání s objemem obrazových dat.
- Vorbis (libvorbis) je vynikající a je to doporučený kodek. - Vorbis (libvorbis) je vynikající a je to doporučený kodek.
- MP3 (libmp3lame) je poměrně dobrý. - MP3 (libmp3lame) je poměrně dobrý.
- AAC je dobrý kodek, ale implementace použitá zde (libvo_aacenc,nebo experiment ální ffmpeg aac) na tom není nejlépe. - AAC je dobrý kodek, ale implementace použitá zde (libvo_aacenc,nebo experiment ální ffmpeg aac) na tom není nejlépe.
Použijte pouze v případě, že nemáte jinou možnost. Použijte pouze v případě, že nemáte jinou možnost.
- Bez komprese bude zvukový záznam uložen bez dalšího zpracování. Záznam je velm i rychlý, ale výsledný soubor bude větší.</translation> - Bez komprese bude zvukový záznam uložen bez dalšího zpracování. Záznam je velm i rychlý, ale výsledný soubor bude větší.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="348"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>Pro pokročilé uživatele. Můžete využít libovolný kodek z kn ihoven libav/ffmpeg, ale ne všechny jsou užitečné a některé nemusejí fungovat vů bec.</translation> <translation>Pro pokročilé uživatele. Můžete využít libovolný kodek z kn ihoven libav/ffmpeg, ale ne všechny jsou užitečné a některé nemusejí fungovat vů bec.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="351"/>
<source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source> <source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source>
<translation>Datový tok zvuku (v kilobitech za sekundu). Vyšší hodnota z namená vyšší kvalitu zvuku. Typická hodnota je 128.</translation> <translation>Datový tok zvuku (v kilobitech za sekundu). Vyšší hodnota z namená vyšší kvalitu zvuku. Typická hodnota je 128.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="376"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Zpět</translation> <translation>Zpět</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="378"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Pokračovat</translation> <translation>Pokračovat</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="632"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="631"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="640"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="639"/>
<source>not installed</source> <source>not installed</source>
<translation>není nainstalováno</translation> <translation>není nainstalováno</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="634"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="633"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="642"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="641"/>
<source>not supported by container</source> <source>not supported by container</source>
<translation>není podporováno kontejnerem</translation> <translation>není podporováno kontejnerem</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="685"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="684"/>
<source>Save recording as</source> <source>Save recording as</source>
<translation>Uložit nahrávku jako</translation> <translation>Uložit nahrávku jako</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="526"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="525"/>
<source>You did not select an output file!</source> <source>You did not select an output file!</source>
<translation>Nebyl vybrán výstupní soubor!</translation> <translation>Nebyl vybrán výstupní soubor!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source> <source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source>
<translation type="obsolete">Soubor &quot;%1&quot; již existuje. Opravdu jej chcete přepsat?</translation> <translation type="obsolete">Soubor &quot;%1&quot; již existuje. Opravdu jej chcete přepsat?</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageRecord</name> <name>PageRecord</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="162"/>
<source>Recording</source> <source>Recording</source>
<translation>Nahrávání</translation> <translation>Nahrávání</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/>
<source>Edit schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="171"/>
<source>Enable recording hotkey</source> <source>Enable recording hotkey</source>
<translation>Povolit klávesovou zkratku</translation> <translation>Povolit klávesovou zkratku</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/>
<source>The recording hotkey is a global keyboard shortcut that can be u
sed to start or pause the recording at any time,
even when the SimpleScreenRecorder window is not visible. This way you can creat
e recordings without having the
SimpleScreenRecorder window show up in the final video.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/>
<source>Enable sound notifications</source> <source>Enable sound notifications</source>
<translation>Povolit zvukovou signalizaci</translation> <translation>Povolit zvukovou signalizaci</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/>
<source>When enabled, a sound will be played when the recording is start
ed or paused, or when an error occurs.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/>
<source>Hotkey:</source> <source>Hotkey:</source>
<translation>Klávesová zkratka:</translation> <translation>Klávesová zkratka:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/>
<source>Ctrl +</source> <source>Ctrl +</source>
<translation>Ctrl +</translation> <translation>Ctrl +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="181"/>
<source>Shift +</source> <source>Shift +</source>
<translation>Shift +</translation> <translation>Shift +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/>
<source>Alt +</source> <source>Alt +</source>
<translation>Alt +</translation> <translation>Alt +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="183"/>
<source>Super +</source> <source>Super +</source>
<translation>Super +</translation> <translation>Super +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="185"/>
<source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording. <source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording.
The program that you are recording will not receive the key press.</source> The program that you are recording will not receive the key press.</source>
<translation>Kombinace kláves pro spuštění, pozastavení, nebo ukončení n ahrávání. <translation>Kombinace kláves pro spuštění, pozastavení, nebo ukončení n ahrávání.
Tyto klávesy budou odchyceny a nebudou předány nahrávané aplikaci.</translation> Tyto klávesy budou odchyceny a nebudou předány nahrávané aplikaci.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="226"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/>
<source>Information</source> <source>Information</source>
<translation>Informace</translation> <translation>Informace</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="228"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="240"/>
<source>Total time:</source> <source>Total time:</source>
<translation>Celkový čas:</translation> <translation>Celkový čas:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="230"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="242"/>
<source>FPS in:</source> <source>FPS in:</source>
<translation>Vstup snímků/s:</translation> <translation>Vstup snímků/s:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="232"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="244"/>
<source>FPS out:</source> <source>FPS out:</source>
<translation>Výstup snímků/s:</translation> <translation>Výstup snímků/s:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="234"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="246"/>
<source>Size in:</source> <source>Size in:</source>
<translation>Velikost vstupu:</translation> <translation>Velikost vstupu:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="236"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="248"/>
<source>Size out:</source> <source>Size out:</source>
<translation>Velikost výstupu:</translation> <translation>Velikost výstupu:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="250"/>
<source>File name:</source> <source>File name:</source>
<translation>Název souboru:</translation> <translation>Název souboru:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="241"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="253"/>
<source>File size:</source> <source>File size:</source>
<translation>Velikost souboru:</translation> <translation>Velikost souboru:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="255"/>
<source>Bit rate:</source> <source>Bit rate:</source>
<translation>Datový tok:</translation> <translation>Datový tok:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="278"/>
<source>Preview</source> <source>Preview</source>
<translation>Náhled</translation> <translation>Náhled</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="282"/>
<source>Preview frame rate:</source> <source>Preview frame rate:</source>
<translation>Snímků/s v náhledu:</translation> <translation>Snímků/s v náhledu:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="274"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="286"/>
<source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source> <source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source>
<translation>Poznámka: Náhled zvyšuje zátěž procesoru.</translation> <translation>Poznámka: Náhled zvyšuje zátěž procesoru.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="323"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="335"/>
<source>Log</source> <source>Log</source>
<translation>Záznam</translation> <translation>Záznam</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="338"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="350"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="346"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="358"/>
<source>Cancel recording</source> <source>Cancel recording</source>
<translation>Zrušit nahrávání</translation> <translation>Zrušit nahrávání</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="339"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="351"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="348"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="360"/>
<source>Save recording</source> <source>Save recording</source>
<translation>Uložit nahrávku</translation> <translation>Uložit nahrávku</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="365"/>
<source>Quit</source> <source>Quit</source>
<translation>Ukončit</translation> <translation>Ukončit</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="396"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="415"/>
<source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost. <source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost.
Are you sure that you want to quit?</source> Are you sure that you want to quit?</source>
<translation>Aktuální nahrávka dosud nebyla uložena a pokud program ukon číte nyní, bude ztracena. <translation>Aktuální nahrávka dosud nebyla uložena a pokud program ukon číte nyní, bude ztracena.
Opravdu chcete program ukončit? </translation> Opravdu chcete program ukončit? </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="427"/>
<source>Hide window</source> <source>Hide window</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="410"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="429"/>
<source>Show window</source> <source>Show window</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="593"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="630"/>
<source>Starting page ...</source> <source>Starting page ...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="616"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="653"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="774"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="817"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="870"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="913"/>
<source>Error: Something went wrong during initialization.</source> <source>Error: Something went wrong during initialization.</source>
<translatorcomment>Chyba: V průběhu inicializace se vyskytl problém.</tr anslatorcomment> <translatorcomment>Chyba: V průběhu inicializace se vyskytl problém.</tr anslatorcomment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="625"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="662"/>
<source>Started page.</source> <source>Started page.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="651"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="694"/>
<source>Stopping page ...</source> <source>Stopping page ...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="678"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/>
<source>Stopped page.</source> <source>Stopped page.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="706"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="749"/>
<source>Starting output ...</source> <source>Starting output ...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="764"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="726"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="769"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="765"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="808"/>
<source>Started output.</source> <source>Started output.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="785"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="828"/>
<source>Stopping output ...</source> <source>Stopping output ...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="803"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="846"/>
<source>Stopped output.</source> <source>Stopped output.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="834"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="877"/>
<source>Starting input ...</source> <source>Starting input ...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="840"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="883"/>
<source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source> <source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="865"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="908"/>
<source>Started input.</source> <source>Started input.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="894"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="937"/>
<source>Stopping input ...</source> <source>Stopping input ...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="952"/>
<source>Stopped input.</source> <source>Stopped input.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="925"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="968"/>
<source>Encoding remaining data ...</source> <source>Encoding remaining data ...</source>
<translation>Zpracovávám zbývající data ...</translation> <translation>Zpracovávám zbývající data ...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1018"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1061"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1028"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1071"/>
<source>Pause recording</source> <source>Pause recording</source>
<translation>Pozastavit nahrávání</translation> <translation>Pozastavit nahrávání</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1021"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1064"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1031"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1074"/>
<source>Start recording</source> <source>Start recording</source>
<translation>Spustit nahrávání</translation> <translation>Spustit nahrávání</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1039"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1082"/>
<source>Deactivate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1092"/>
<source>Activate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1101"/>
<source>Stop preview</source> <source>Stop preview</source>
<translation>Zastavit náhled</translation> <translation>Zastavit náhled</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1042"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1104"/>
<source>Start preview</source> <source>Start preview</source>
<translation>Spustit náhled</translation> <translation>Spustit náhled</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1072"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1145"/>
<source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source> <source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1115"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1193"/>
<source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source> <source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source>
<translation>Opravdu chcete zrušit nahrávání?</translation> <translation>Opravdu chcete zrušit nahrávání?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1130"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1210"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.</s
ource>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1227"/>
<source>Triggering scheduled action &apos;%1&apos; ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1238"/>
<source>Schedule: %1 in %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1245"/>
<source>Schedule: (none)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1249"/>
<source>Schedule: (inactive)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1313"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1330"/>
<source>Standard input read error (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1318"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1335"/>
<source>Standard input closed (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1346"/>
<source>Received command &apos;%1&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1366"/>
<source>Unknown command.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save. <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.
The start button is at the top ;).</source> The start button is at the top ;).</source>
<translation>Není co uložit, protože jste dosud nic nenahráli. <translation type="obsolete">Není co uložit, protože jste dosud nic nena hráli.
Tlačítko Spustit nahrávání je nahoře ;).</translation> Tlačítko Spustit nahrávání je nahoře ;).</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageWelcome</name> <name>PageWelcome</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="40"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="41"/>
<source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt; &lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</source> %1&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Vítejte v aplikaci SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Vítejte v aplikaci SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Navzdory jménu tento program nabízí spoustu funkcí. Ničeho se nebojte, jsou v podstatě jen dvě věci, které potřebujete vědět. Zaprvé, výchozí nastavení je obvykle dostačující. Pokud některé volbě nerozumíte, ponechte ji tak, jak je . Zadruhé, téměř všechny volby mají popisek. Stačí přejet myší nad danou volbu a popisek se zobrazí.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Navzdory jménu tento program nabízí spoustu funkcí. Ničeho se nebojte, jsou v podstatě jen dvě věci, které potřebujete vědět. Zaprvé, výchozí nastavení je obvykle dostačující. Pokud některé volbě nerozumíte, ponechte ji tak, jak je . Zadruhé, téměř všechny volby mají popisek. Stačí přejet myší nad danou volbu a popisek se zobrazí.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pro více informací:&lt;br&gt; &lt;p&gt;Pro více informací:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</translation> %1&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="50"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="51"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>O aplikaci SimpleScreenRecorder</translation> <translation>O aplikaci SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="72"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="52"/>
<source>Skip this page next time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="53"/>
<source>Go directly to the input page when the program is started.</sour
ce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="76"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Pokračovat</translation> <translation>Pokračovat</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ProfileBox</name> <name>ProfileBox</name>
<message> <message>
<source>Profile</source> <source>Profile</source>
<translation type="obsolete">Profil</translation> <translation type="obsolete">Profil</translation>
</message> </message>
skipping to change at line 2283 skipping to change at line 2429
<message> <message>
<source>&amp;No</source> <source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ne</translation> <translation type="obsolete">&amp;Ne</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>No, never</source> <source>No, never</source>
<translation type="obsolete">Ne, nikdy</translation> <translation type="obsolete">Ne, nikdy</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>RecordScheduleEntryWidget</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="39"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="40"/>
<source>Pause</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="46"/>
<source>Time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="51"/>
<source>Action:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SyncDiagram</name> <name>SyncDiagram</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/> <location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/>
<source>Synchronization Diagram</source> <source>Synchronization Diagram</source>
<translation>Diagram synchronizace</translation> <translation>Diagram synchronizace</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/> <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/>
<source>Video in</source> <source>Video in</source>
<translation>Vstup videa</translation> <translation>Vstup videa</translation>
 End of changes. 220 change blocks. 
240 lines changed or deleted 418 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)