"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/translations/simplescreenrecorder_bg.ts" between
ssr-0.4.1.tar.gz and ssr-0.4.2.tar.gz

About: SimpleScreenRecorder is a screen (video-audio) recorder for Linux.

simplescreenrecorder_bg.ts  (ssr-0.4.1):simplescreenrecorder_bg.ts  (ssr-0.4.2)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS> <!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="bg_BG"> <TS version="2.0" language="bg_BG">
<context> <context>
<name>DialogAbout</name> <name>DialogAbout</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="98"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>Относно SimpleScreenRecorder</translation> <translation>Относно SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="120"/>
<source>For more information:</source> <source>For more information:</source>
<translation>За повече информация:</translation> <translation>За повече информация:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="121"/>
<source>The source code of this program can be found at:</source> <source>The source code of this program can be found at:</source>
<translation>Изходният код на тази програма може да бъде намерен на:</tr anslation> <translation>Изходният код на тази програма може да бъде намерен на:</tr anslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="122"/>
<source>This program uses:</source> <source>This program uses:</source>
<translation>Тази програма използва:</translation> <translation>Тази програма използва:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="110"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="123"/>
<source>%1 for the graphical user interface</source> <source>%1 for the graphical user interface</source>
<translation>%1 за графичния потребителски интерфейс</translation> <translation>%1 за графичния потребителски интерфейс</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="124"/>
<source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source> <source>%1 or %2 (depending on your distribution) for video/audio encodi ng</source>
<translation>%1 или %2 (в зависимост от дистрибуцията ви) за видео/аудио кодиране</translation> <translation>%1 или %2 (в зависимост от дистрибуцията ви) за видео/аудио кодиране</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="125"/>
<source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source> <source>%1 for hooking system functions for OpenGL recording</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogGLInject</name> <name>DialogGLInject</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="36"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="35"/>
<source>OpenGL Settings</source> <source>OpenGL Settings</source>
<translation>Настройки на OpenGL</translation> <translation>Настройки на OpenGL</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="39"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="38"/>
<source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Warning: OpenGL recording works by injecting a library into the program that will be recorded. This library will override some system f unctions in order to capture the frames before they are displayed on the screen. If you are trying to record a game that tries to detect hacking attempts on the client side, it&apos;s (theoretically) possible that the game will consider thi s a hack. This might even get you banned, so it&apos;s a good idea to make sure that the program you want to record won&apos;t ban you, *before* you try to reco rd it. You&apos;ve been warned :).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Another warning: OpenGL recording is experimental, it may not work or e ven crash the program you are recording. If you are worried about losing program data, make a backup first!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source> &lt;p&gt;If you want to record Steam games, &lt;a href=&quot;http://www.maartenb aert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;read this first&lt; /a&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Внимание: OpenGL записването работи чрез инжектира не на библиотека в записваната програма. Тази библиотека ще промени някои систем ни функции, за да може да прихване кадрите, преди те да са се показали на екрана . Ако се опитвате да запишете програма, която проверява дали няма опити за хаков е, е възможно (теоретично) тя да приеме това като хак. Това може да доведе дори до изхвърляне (ban) от играта, поради което е добра идея *предварително* да знае те дали програмата няма да ви изхвърли. Предупредени сте :).&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Внимание: OpenGL записването работи чрез инжектира не на библиотека в записваната програма. Тази библиотека ще промени някои систем ни функции, за да може да прихване кадрите, преди те да са се показали на екрана . Ако се опитвате да запишете програма, която проверява дали няма опити за хаков е, е възможно (теоретично) тя да приеме това като хак. Това може да доведе дори до изхвърляне (ban) от играта, поради което е добра идея *предварително* да знае те дали програмата няма да ви изхвърли. Предупредени сте :).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Друго важно нещо: OpenGL записването е експериментално и може да не раб оти и дори до доведе до срив на записваната програма. Ако загубата на данни ви п ритеснява, първо си направете резервно копие!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Друго важно нещо: OpenGL записването е експериментално и може да не раб оти и дори до доведе до срив на записваната програма. Ако загубата на данни ви п ритеснява, първо си направете резервно копие!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ако желаете да записвате игри в Steam, &lt;a href=&quot;http://www.maar tenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;първо прочетете това&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation> &lt;p&gt;Ако желаете да записвате игри в Steam, &lt;a href=&quot;http://www.maar tenbaert.be/simplescreenrecorder/recording-steam-games/&quot;&gt;първо прочетете това&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="53"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="52"/>
<source>Choose channel</source> <source>Choose channel</source>
<translation>Изберете канал</translation> <translation>Изберете канал</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="55"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="54"/>
<source>Channel name:</source> <source>Channel name:</source>
<translation>Име на канал:</translation> <translation>Име на канал:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Channel names are used to identify applications. You only need t o change this if you want to record multiple applications at the same time.</sou rce> <source>Channel names are used to identify applications. You only need t o change this if you want to record multiple applications at the same time.</sou rce>
<translation type="obsolete">Имената на каналите се използват само за ид ентифициране на приложенията. Това има нужда да бъде променено, само ако желаете да записвате множество приложения едновременно.</translation> <translation type="obsolete">Имената на каналите се използват само за ид ентифициране на приложенията. Това има нужда да бъде променено, само ако желаете да записвате множество приложения едновременно.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="57"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="56"/>
<source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time. <source>Channel names are used to identify applications. You only need t o use this if you want to record multiple applications at the same time.
If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source> If you leave this empty, the default name &apos;channel-YOURUSERNAME&apos; will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="58"/>
<source>Relax shared memory permissions (insecure)</source> <source>Relax shared memory permissions (insecure)</source>
<translation>Облекчаване правата на споделената памет (несигурно)</trans lation> <translation>Облекчаване правата на споделената памет (несигурно)</trans lation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="60"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="59"/>
<source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am. <source>If checked, other users on the same machine will be able to atta ch to the shared memory that&apos;s used for communication with the OpenGL progr am.
This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication. This means other users can (theoretically) see what you are recording, modify th e frames, inject their own frames, or simply disrupt the communication.
This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source > This even applies to users that are logged in remotely (ssh). You should only en able this if you need to record a program that runs as a different user.</source >
<translation>Ако е отметнато, други потребители на същата машина ще мога т да се закачат към споделената памет, използвана за комуникация с OpenGL програ мата. <translation>Ако е отметнато, други потребители на същата машина ще мога т да се закачат към споделената памет, използвана за комуникация с OpenGL програ мата.
Това означава, че други потребители могат (теоретично) да видят какво записвате, да променят кадрите, да инжектират техни кадри или просто да смущават комуникац ията. Това означава, че други потребители могат (теоретично) да видят какво записвате, да променят кадрите, да инжектират техни кадри или просто да смущават комуникац ията.
Това се отнася дори и за отдалечени потребители (вписани чрез ssh). Включете тов а, само ако трябва да записвате програма, която се изпълнява от името на друг по требител.</translation> Това се отнася дори и за отдалечени потребители (вписани чрез ssh). Включете тов а, само ако трябва да записвате програма, която се изпълнява от името на друг по требител.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="74"/>
<source>Launch application</source> <source>Launch application</source>
<translation>Стартиране на приложение</translation> <translation>Стартиране на приложение</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="77"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="76"/>
<source>Command:</source> <source>Command:</source>
<translation>Команда:</translation> <translation>Команда:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="79"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="78"/>
<source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source> <source>This command will be executed to start the program that should b e recorded.</source>
<translation>Тази команда ще бъде изпълнена за да се пусне приложението, което трябва да се записва.</translation> <translation>Тази команда ще бъде изпълнена за да се пусне приложението, което трябва да се записва.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="81"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="80"/>
<source>Working directory:</source> <source>Working directory:</source>
<translation>Работна папка:</translation> <translation>Работна папка:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="82"/>
<source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source> <source>The command will be executed in this directory. If you leave thi s empty, the working directory won&apos;t be changed.</source>
<translation>Командата ще бъде изпълнена в тази папка. Ако оставите това празно, работната папка няма да бъде променена.</translation> <translation>Командата ще бъде изпълнена в тази папка. Ако оставите това празно, работната папка няма да бъде променена.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="84"/>
<source>Launch automatically</source> <source>Launch automatically</source>
<translation>Автоматично стартиране</translation> <translation>Автоматично стартиране</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="85"/>
<source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce> <source>If checked, the application will be launched automatically once you go to the recording page. If not checked, you have to start it manually.</so urce>
<translation>Ако е отметнато, приложението ще бъде стартирано автоматичн о, веднага щом отидете на страницата за запис. Ако не е отметнато - трябва да го стартирате ръчно.</translation> <translation>Ако е отметнато, приложението ще бъде стартирано автоматичн о, веднага щом отидете на страницата за запис. Ако не е отметнато - трябва да го стартирате ръчно.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="88"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="87"/>
<source>Launch now</source> <source>Launch now</source>
<translation>Стартиране сега</translation> <translation>Стартиране сега</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="109"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="108"/>
<source>Stream settings</source> <source>Stream settings</source>
<translation>Настройки на излъчване</translation> <translation>Настройки на излъчване</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="110"/>
<source>Limit application frame rate</source> <source>Limit application frame rate</source>
<translation>Ограничаване честотата на кадрите</translation> <translation>Ограничаване честотата на кадрите</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="112"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="111"/>
<source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate. <source>If checked, the injected library will slow down the application so the frame rate doesn&apos;t become higher than the recording frame rate.
This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video This stops the application from wasting CPU time for frames that won&apos;t be r ecorded, and sometimes results in smoother video
(this depends on the application).</source> (this depends on the application).</source>
<translation>Ако е отметнато, инжектираната библиотека ще забави приложе нието така, че кадровата честота да не е по-висока от тази на записа. <translation>Ако е отметнато, инжектираната библиотека ще забави приложе нието така, че кадровата честота да не е по-висока от тази на записа.
Това спира прахосването на процесорно време за кадри, които няма да бъдат записа ни и понякога води до по-плавно видео Това спира прахосването на процесорно време за кадри, които няма да бъдат записа ни и понякога води до по-плавно видео
(това зависи от приложението).</translation> (това зависи от приложението).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="121"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="120"/>
<source>Close</source> <source>Close</source>
<translation>Затваряне</translation> <translation>Затваряне</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>DialogRecordSchedule</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="78"/>
<source>Recording schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="80"/>
<source>Time zone:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="82"/>
<source>Local time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="83"/>
<source>UTC</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="85"/>
<source>Current time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="102"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="103"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="104"/>
<source>Move up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="105"/>
<source>Move down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="107"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Затваряне</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Logger</name> <name>Logger</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="124"/>
<source>Error: Resample ratio is out of range!</source> <source>Error: Resample ratio is out of range!</source>
<translation>Грешка: Съотношението на предискретизиране е извън обхват!< /translation> <translation>Грешка: Съотношението на предискретизиране е извън обхват!< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/> <location filename="../AV/FastResampler.cpp" line="128"/>
<source>Error: Drift ratio is out of range!</source> <source>Error: Drift ratio is out of range!</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
skipping to change at line 222 skipping to change at line 275
<translation>Грешка: Не може да се възстанови устройство след overrun (п ретоварване)!</translation> <translation>Грешка: Не може да се възстанови устройство след overrun (п ретоварване)!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="39"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device after overrun!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;overrun&apos;</comment>
<translation>Грешка: Не може да бъде стартирано PCM устройство след over run (претоварване)!</translation> <translation>Грешка: Не може да бъде стартирано PCM устройство след over run (претоварване)!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="67"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="64"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="174"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="55"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="218"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="214"/>
<source>Stopping input thread ...</source> <source>Stopping input thread ...</source>
<translation>Спиране на входящата нишка...</translation> <translation>Спиране на входящата нишка...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="97"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="237"/>
<source>Generating source list ...</source> <source>Generating source list ...</source>
<translation>Генериране на списъка с източници...</translation> <translation>Генериране на списъка с източници...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
skipping to change at line 364 skipping to change at line 417
<source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source> <source>Error: Can&apos;t apply PCM hardware parameters!</source>
<translation>Грешка: Хардуерните параметри на РСМ не могат да бъдат прил ожени!</translation> <translation>Грешка: Хардуерните параметри на РСМ не могат да бъдат прил ожени!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="352"/>
<source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source> <source>Error: Can&apos;t start PCM device!</source>
<translation>Грешка: РСМ устройството не може да бъде стартирано!</trans lation> <translation>Грешка: РСМ устройството не може да бъде стартирано!</trans lation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="373"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="181"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="290"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="237"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="335"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="439"/>
<source>Input thread started.</source> <source>Input thread started.</source>
<translation>Стартирана е входяща нишка.</translation> <translation>Стартирана е входяща нишка.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="388"/>
<source>Error: Can&apos;t read samples!</source> <source>Error: Can&apos;t read samples!</source>
<translation>Грешка: Дискретите не могат да бъдат прочетени!</translatio n> <translation>Грешка: Дискретите не могат да бъдат прочетени!</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="358"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="288"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="428"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="543"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="554"/>
<source>Input thread stopped.</source> <source>Input thread stopped.</source>
<translation>Входящата нишка е спряна.</translation> <translation>Входящата нишка е спряна.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="418"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="362"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="292"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="432"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="547"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="558"/>
<source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source> <source>Exception &apos;%1&apos; in input thread.</source>
<translation>Изключение &apos;%1&apos; във входящата нишка.</translation > <translation>Изключение &apos;%1&apos; във входящата нишка.</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/> <location filename="../AV/Input/ALSAInput.cpp" line="421"/>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="256"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="365"/>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="295"/>
<location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/> <location filename="../AV/Input/PulseAudioInput.cpp" line="435"/>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="550"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="561"/>
<source>Unknown exception in input thread.</source> <source>Unknown exception in input thread.</source>
<translation>Неизвестно изключение във входящата нишка.</translation> <translation>Неизвестно изключение във входящата нишка.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="150"/> <location filename="../AV/Input/GLInjectInput.cpp" line="259"/>
<source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source> <source>Error: Could not read stream, this usually means that the stream was already gone.</source>
<translation>Грешка: Потокът не може да бъде прочетен, което обикновено означава че вече е изчезнал.</translation> <translation>Грешка: Потокът не може да бъде прочетен, което обикновено означава че вече е изчезнал.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="71"/>
<source>Error: Could not connect to JACK!</source> <source>Error: Could not connect to JACK!</source>
<translation>Грешка: Не може да се осъществи връзка с JACK!</translation > <translation>Грешка: Не може да се осъществи връзка с JACK!</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/> <location filename="../AV/Input/JACKInput.cpp" line="80"/>
skipping to change at line 687 skipping to change at line 740
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="249"/>
<source>Removed stream %1.</source> <source>Removed stream %1.</source>
<translation>Потокът %1 е премахнат.</translation> <translation>Потокът %1 е премахнат.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/> <location filename="../AV/Input/SSRVideoStreamWatcher.cpp" line="275"/>
<source>Deleted abandoned stream %1.</source> <source>Deleted abandoned stream %1.</source>
<translation>Изоставеният поток %1 е изтрит.</translation> <translation>Изоставеният поток %1 е изтрит.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="74"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="70"/>
<source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source> <source>Error: Unsupported X11 image pixel format!</source>
<translation>Грешка: Неподдържан формат на пикселите на изображението на Х11!</translation> <translation>Грешка: Неподдържан формат на пикселите на изображението на Х11!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="193"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="96"/>
<source>Error: Width or height is zero!</source> <source>Error: Width or height is zero!</source>
<translation>Грешка: Широчината или височината е нула!</translation> <translation>Грешка: Широчината или височината е нула!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="201"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="197"/>
<location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/VideoEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source> <source>Error: Width or height is too large, the maximum width and heigh t is %1!</source>
<translation>Грешка: Широчината или височината е твърде голяма, максимал ния размер е %1!</translation> <translation>Грешка: Широчината или височината е твърде голяма, максимал ния размер е %1!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="253"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="118"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="115"/>
<source>Error: Can&apos;t open X display!</source> <source>Error: Can&apos;t open X display!</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;display&apos;</comment>
<translation>Грешка: Екранът на X не може да бъде отворен!</translation> <translation>Грешка: Екранът на X не може да бъде отворен!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="262"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="258"/>
<source>Using X11 shared memory.</source> <source>Using X11 shared memory.</source>
<translation>Използва се споделената памет на Х11.</translation> <translation>Използва се споделената памет на Х11.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="309"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="305"/>
<source>Error: Can&apos;t create shared image!</source> <source>Error: Can&apos;t create shared image!</source>
<translation>Грешка: Не може да бъде създадено споделено изображение!</t ranslation> <translation>Грешка: Не може да бъде създадено споделено изображение!</t ranslation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="314"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="310"/>
<source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t get shared memory!</source>
<translation>Грешка: Споделената памет не може да бъде получена!</transl ation> <translation>Грешка: Споделената памет не може да бъде получена!</transl ation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="319"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="315"/>
<source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach to shared memory!</source>
<translation>Грешка: Не може да се прикачи към споделената памет!</trans lation> <translation>Грешка: Не може да се прикачи към споделената памет!</trans lation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="264"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="260"/>
<source>Not using X11 shared memory.</source> <source>Not using X11 shared memory.</source>
<translation>Не се използва споделената памет на Х11.</translation> <translation>Не се използва споделената памет на Х11.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="271"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="267"/>
<source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source> <source>Warning: XFixes is not supported by X server, the cursor has bee n hidden.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XFixes&apos;</comment>
<translation>Внимание: XFixes не се поддържа от X сървъра, показалеца бе ше скрит.</translation> <translation>Внимание: XFixes не се поддържа от X сървъра, показалеца бе ше скрит.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="367"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="363"/>
<source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source> <source>Warning: Xinerama is not supported by X server, multi-monitor su pport may not work properly.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;Xinerama&apos;</comment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="373"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="369"/>
<source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source> <source>Warning: No monitors detected, multi-monitor support may not wor k properly.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="392"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="388"/>
<source>Error: Invalid screen bounding box!</source> <source>Error: Invalid screen bounding box!</source>
<translation></translation> <translation></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="324"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="320"/>
<source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source> <source>Error: Can&apos;t attach server to shared memory!</source>
<translation>Грешка: Сървърът не може да бъде закачен към споделената па мет!</translation> <translation>Грешка: Сървърът не може да бъде закачен към споделената па мет!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="494"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation>Грешка: Изображението не може да бъде получено (използва се споделената памет)! <translation>Грешка: Изображението не може да бъде получено (използва се споделената памет)!
Обикновено това означава, че областта за запис не изцяло в рамките на екрана . Или сменихте разделителната способност?</translation> Обикновено това означава, че областта за запис не изцяло в рамките на екрана . Или сменихте разделителната способност?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="505"/> <location filename="../AV/Input/X11Input.cpp" line="516"/>
<source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)! <source>Error: Can&apos;t get image (not using shared memory)!
Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source> Usually this means the recording area is not completely inside the screen. O r did you change the screen resolution?</source>
<translation>Грешка: Изображението не може да бъде получено (споделената памет не се използва)! <translation>Грешка: Изображението не може да бъде получено (споделената памет не се използва)!
Обикновено това означава, че областта за запис не изцяло в рамките на екрана . Или сменихте разделителната способност?</translation> Обикновено това означава, че областта за запис не изцяло в рамките на екрана . Или сменихте разделителната способност?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/> <location filename="../AV/Output/AudioEncoder.cpp" line="100"/>
<source>Error: Channel count is zero.</source> <source>Error: Channel count is zero.</source>
<translation>Грешка: Броят на каналите е нула.</translation> <translation>Грешка: Броят на каналите е нула.</translation>
</message> </message>
skipping to change at line 1134 skipping to change at line 1187
<location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/> <location filename="../AV/SimpleSynth.cpp" line="292"/>
<source>Unknown exception in synth thread.</source> <source>Unknown exception in synth thread.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/> <location filename="../common/CPUFeatures.cpp" line="45"/>
<source>CPU features</source> <source>CPU features</source>
<translation>Функционалности на процесора</translation> <translation>Функционалности на процесора</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="161"/> <location filename="../GUI/DialogGLInject.cpp" line="160"/>
<source>The application could not be launched.</source> <source>The application could not be launched.</source>
<translation>Приложението не може да бъде стартирано.</translation> <translation>Приложението не може да бъде стартирано.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="164"/> <location filename="../GUI/HotkeyListener.cpp" line="161"/>
<source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source> <source>Warning: XInput2 is not supported by X server, hotkeys may not w ork in some applications.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;XInput2&apos;</comment>
<translation>Внимание: XInput2 не се поддържа от сървъра X, клавишите мо же да не работят в някои приложения.</translation> <translation>Внимание: XInput2 не се поддържа от сървъра X, клавишите мо же да не работят в някои приложения.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="124"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="78"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; requires a value!</sou
rce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="86"/>
<source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source> <source>Error: Command-line option &apos;%1&apos; does not take a value! </source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="158"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="179"/>
<source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line option &apos;%1&apos;!</source>
<translation>Грешка: Непознат параметър на командния ред - &apos;%1&apos ;!</translation> <translation>Грешка: Непознат параметър на командния ред - &apos;%1&apos ;!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="168"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="187"/>
<source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source> <source>Error: Unknown command-line argument &apos;%1&apos;!</source>
<translation>Грешка: Непознат аргумент на командния ред - &apos;%1&apos; !</translation> <translation>Грешка: Непознат аргумент на командния ред - &apos;%1&apos; !</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="208"/> <location filename="../Main.cpp" line="96"/>
<source>SSR started</source> <source>SSR started</source>
<translation>SSR работи</translation> <translation>SSR работи</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="239"/> <location filename="../Main.cpp" line="127"/>
<source>SSR stopped</source> <source>SSR stopped</source>
<translation>SSR е спрян</translation> <translation>SSR е спрян</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Main.cpp" line="256"/> <location filename="../common/CommandLineOptions.cpp" line="228"/>
<source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source> <source>Error: Can&apos;t create .ssr directory!</source>
<translation>Грешка: Папката .ssr не може да бъде създадена!</translatio n> <translation>Грешка: Папката .ssr не може да бъде създадена!</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/> <location filename="../Benchmark.cpp" line="165"/>
<source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source> <source>BGRA %1 to BGRA %2 | SWScale %3 us | Fallback %4 us (%5%) | SSSE3 %6 us (%7%)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../Benchmark.cpp" line="243"/> <location filename="../Benchmark.cpp" line="243"/>
skipping to change at line 1233 skipping to change at line 1291
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/> <location filename="../AV/Output/OutputManager.cpp" line="387"/>
<source>Unknown exception in fragment thread.</source> <source>Unknown exception in fragment thread.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>MainWindow</name> <name>MainWindow</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="75"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="78"/>
<source>You are using a non-X11 window system (e.g. Wayland) which is cu
rrently not supported by SimpleScreenRecorder. Several features will most likely
not work properly. In order to solve this, you should log out, choose a X11/Xor
g session at the login screen, and then log back in.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="90"/>
<source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you? <source>SimpleScreenRecorder has detected that you are using the proprie tary NVIDIA driver with flipping enabled. This is known to cause glitches during recording. It is recommended to disable flipping. Do you want me to do this for you?
You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source> You can also change this option manually in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>SimpleScreenRecorder засече, че използвате фирмения драйвер на NVIDIA с включена настройка flipping. За нея е известно, че води до проблеми по време на запис. Препоръчително е да я изключите. Да го направя ли вместо вас ? <translation>SimpleScreenRecorder засече, че използвате фирмения драйвер на NVIDIA с включена настройка flipping. За нея е известно, че води до проблеми по време на запис. Препоръчително е да я изключите. Да го направя ли вместо вас ?
Можете да промените настройката и ръчно от контролния панел на NVIDIA.</translat ion> Можете да промените настройката и ръчно от контролния панел на NVIDIA.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="93"/> <location filename="../GUI/MainWindow.cpp" line="108"/>
<source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source> <source>I couldn&apos;t disable flipping for some reason - sorry! Try di sabling it in the NVIDIA control panel.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;flipping&apos; unless NVIDIA does th e same</comment>
<translation>Поради някаква причина не успях да изключа настройката flip ping - съжалявам! Опитайте да я изключите в контролния панел на NVIDIA.</transla tion> <translation>Поради някаква причина не успях да изключа настройката flip ping - съжалявам! Опитайте да я изключите в контролния панел на NVIDIA.</transla tion>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageDone</name> <name>PageDone</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="30"/>
<source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source> <source>The recording has been saved. You can edit the video now, or re- encode it with better settings to make the file smaller (the default settings ar e optimized for quality and speed, not file size).</source>
skipping to change at line 1265 skipping to change at line 1328
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/> <location filename="../GUI/PageDone.cpp" line="33"/>
<source>Back to the start screen</source> <source>Back to the start screen</source>
<translation>Връщане към началния екран</translation> <translation>Връщане към началния екран</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageInput</name> <name>PageInput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="240"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/>
<source>Video input</source> <source>Video input</source>
<translation>Видео вход</translation> <translation>Видео вход</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="246"/>
<source>Record the entire screen</source> <source>Record the entire screen</source>
<translation>Записване на целия екран</translation> <translation>Записване на целия екран</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="244"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/>
<source>Record a fixed rectangle</source> <source>Record a fixed rectangle</source>
<translation>Записване на фиксирана правоъгълна област</translation> <translation>Записване на фиксирана правоъгълна област</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="245"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="248"/>
<source>Follow the cursor</source> <source>Follow the cursor</source>
<translation>Следване на показалеца</translation> <translation>Следване на показалеца</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Record OpenGL (experimental)</source> <source>Record OpenGL (experimental)</source>
<translation type="obsolete">Записване на OpenGL (експериментално)</tran slation> <translation type="obsolete">Записване на OpenGL (експериментално)</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="241"/>
<source>Input profile</source> <source>Input profile</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="247"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="250"/>
<source>Record OpenGL</source> <source>Record OpenGL</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="256"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/>
<source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source> <source>Select what monitor should be recorded in a multi-monitor config uration.</source>
<translation>Изберете кой монитор да бъде записван в многомониторна конф игурация.</translation> <translation>Изберете кой монитор да бъде записван в многомониторна конф игурация.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="257"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/>
<source>Record entire screen with cursor</source> <source>Record entire screen with cursor</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="258"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/>
<source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source> <source>Record the entire screen on which the cursor is located, rather than following the cursor position.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/>
<source>Select rectangle...</source> <source>Select rectangle...</source>
<translation>Изберете правоъгълна област...</translation> <translation>Изберете правоъгълна област...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="260"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="263"/>
<source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source> <source>Use the mouse to select the recorded rectangle.</source>
<translation>Използвайте мишката, за да изберете правоъгълната област за запис.</translation> <translation>Използвайте мишката, за да изберете правоъгълната област за запис.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="261"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="264"/>
<source>Select window...</source> <source>Select window...</source>
<translation>Изберете прозорец...</translation> <translation>Изберете прозорец...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="262"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="265"/>
<source>Use the mouse to select a window to record. <source>Use the mouse to select a window to record.
Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only Hint: If you click the border of a window, the entire window will be recorded (i ncluding the borders). Otherwise only
the client area of the window will be recorded.</source> the client area of the window will be recorded.</source>
<translation>Използвайте мишката, за да изберете прозорец за запис. <translation>Използвайте мишката, за да изберете прозорец за запис.
Съвет: Ако натиснете върху границата на прозорец, целият прозорец ще бъде записв ан (включително границите). Иначе ще се записва само Съвет: Ако натиснете върху границата на прозорец, целият прозорец ще бъде записв ан (включително границите). Иначе ще се записва само
клиентската част от прозореца.</translation> клиентската част от прозореца.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/>
<source>OpenGL settings...</source> <source>OpenGL settings...</source>
<translation>Настройки на OpenGL...</translation> <translation>Настройки на OpenGL...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="267"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="270"/>
<source>Change the settings for OpenGL recording.</source> <source>Change the settings for OpenGL recording.</source>
<translation>Промяна настройките на OpenGL.</translation> <translation>Промяна настройките на OpenGL.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="269"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="272"/>
<source>Left:</source> <source>Left:</source>
<translation>Ляво:</translation> <translation>Ляво:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="273"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="276"/>
<source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The x coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Координатата x на горния ляв ъгъл на записваната правоъгълн а област. <translation>Координатата x на горния ляв ъгъл на записваната правоъгълн а област.
Съвет: Можете да промеяте тази стойност и чрез превъртане на колелцето или стрел ка нагоре/надолу.</translation> Съвет: Можете да промеяте тази стойност и чрез превъртане на колелцето или стрел ка нагоре/надолу.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="278"/>
<source>Top:</source> <source>Top:</source>
<translation>Горе:</translation> <translation>Горе:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="279"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="282"/>
<source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle. <source>The y coordinate of the upper-left corner of the recorded rectan gle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Координатата y на горния ляв ъгъл на записваната правоъгълн а област. <translation>Координатата y на горния ляв ъгъл на записваната правоъгълн а област.
Съвет: Можете да промеяте тази стойност и чрез превъртане на колелцето или стрел ка нагоре/надолу.</translation> Съвет: Можете да промеяте тази стойност и чрез превъртане на колелцето или стрел ка нагоре/надолу.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="284"/>
<source>Width:</source> <source>Width:</source>
<translation>Широчина:</translation> <translation>Широчина:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="285"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="288"/>
<source>The width of the recorded rectangle. <source>The width of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Широчината на записваната правоъгълна област. <translation>Широчината на записваната правоъгълна област.
Съвет: Можете да промеяте тази стойност и чрез превъртане на колелцето или стрел ка нагоре/надолу.</translation> Съвет: Можете да промеяте тази стойност и чрез превъртане на колелцето или стрел ка нагоре/надолу.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="287"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="290"/>
<source>Height:</source> <source>Height:</source>
<translation>Височина:</translation> <translation>Височина:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="291"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="294"/>
<source>The height of the recorded rectangle. <source>The height of the recorded rectangle.
Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source> Hint: You can also change this value with the scroll wheel or the up/down arrows .</source>
<translation>Височината на записваната правоъгълна област. <translation>Височината на записваната правоъгълна област.
Съвет: Можете да промеяте тази стойност и чрез превъртане на колелцето или стрел ка нагоре/надолу.</translation> Съвет: Можете да промеяте тази стойност и чрез превъртане на колелцето или стрел ка нагоре/надолу.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="293"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="296"/>
<source>Frame rate:</source> <source>Frame rate:</source>
<translation>Кадрова честота:</translation> <translation>Кадрова честота:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="297"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/>
<source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source> <source>The number of frames per second in the final video. Higher frame rates use more CPU time.</source>
<translation>Броят кадри за секунда в крайното видео. По-високата кадров а честота използлва повече процесорно време.</translation> <translation>Броят кадри за секунда в крайното видео. По-високата кадров а честота използлва повече процесорно време.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="301"/>
<source>Scale video</source> <source>Scale video</source>
<translation>Мащабиране на видеото</translation> <translation>Мащабиране на видеото</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="299"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="302"/>
<source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source> <source>Enable or disable scaling. Scaling uses more CPU time, but if th e scaled video is smaller, it could make the encoding faster.</source>
<translation>Включване или изключване на мащабирането. То използва повеч е процесорно време, но ако мащабираното видео е по-малко, кодирането може да ста не по-бързо.</translation> <translation>Включване или изключване на мащабирането. То използва повеч е процесорно време, но ако мащабираното видео е по-малко, кодирането може да ста не по-бързо.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="303"/>
<source>Scaled width:</source> <source>Scaled width:</source>
<translation>Мащабирана широчина:</translation> <translation>Мащабирана широчина:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="304"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="307"/>
<source>Scaled height:</source> <source>Scaled height:</source>
<translation>Мащабирана височина:</translation> <translation>Мащабирана височина:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="308"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="311"/>
<source>Record cursor</source> <source>Record cursor</source>
<translation>Записване на показалеца</translation> <translation>Записване на показалеца</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="390"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/>
<source>Audio input</source> <source>Audio input</source>
<translation>Аудио вход</translation> <translation>Аудио вход</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="392"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="395"/>
<source>Record audio</source> <source>Record audio</source>
<translation>Записване на звук</translation> <translation>Записване на звук</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="393"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="396"/>
<source>Backend:</source> <source>Backend:</source>
<translatorcomment>There&apos;s no real translation for &quot;backend&qu ot; in german, so i changed it to &quot;Audio-System&quot;. Because &quot;backen d&quot; in german means &quot;baking&quot; in english. :-)</translatorcomment> <translatorcomment>There&apos;s no real translation for &quot;backend&qu ot; in german, so i changed it to &quot;Audio-System&quot;. Because &quot;backen d&quot; in german means &quot;baking&quot; in english. :-)</translatorcomment>
<translation>Ядро:</translation> <translation>Ядро:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="405"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/>
<source>The audio backend that will be used for recording. <source>The audio backend that will be used for recording.
The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source> The ALSA backend will also work on systems that use PulseAudio, but it is better to use the PulseAudio backend directly.</source>
<translation>Звуковото ядро, което ще се използва за записа. <translation>Звуковото ядро, което ще се използва за записа.
Ядрото ALSA ще работи и на системи, използващи PulseAudio, но е по-добре директн о да използвате PulseAudio.</translation> Ядрото ALSA ще работи и на системи, използващи PulseAudio, но е по-добре директн о да използвате PulseAudio.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/>
<source>The audio backend that will be used for recording.</source> <source>The audio backend that will be used for recording.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="411"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/>
<source>Source:</source> <source>Source:</source>
<translation>Източник:</translation> <translation>Източник:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="414"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/>
<source>The ALSA source that will be used for recording. <source>The ALSA source that will be used for recording.
The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source> The default is usually fine. The &apos;shared&apos; sources allow multiple progr ams to record at the same time, but they may be less reliable.</source>
<translatorcomment>ALSA източникът, който да се използва за запис. <translatorcomment>ALSA източникът, който да се използва за запис.
Стандартният избор обикновено е добър. Споделените източници позволяват на множе ство програми да записват по едно и също време, но ноже да не са така надеждни.< /translatorcomment> Стандартният избор обикновено е добър. Споделените източници позволяват на множе ство програми да записват по едно и също време, но ноже да не са така надеждни.< /translatorcomment>
<translation></translation> <translation></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="416"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="419"/>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="425"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="428"/>
<source>Refresh</source> <source>Refresh</source>
<translation>Опресняване</translation> <translation>Опресняване</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="417"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="420"/>
<source>Refreshes the list of ALSA sources.</source> <source>Refreshes the list of ALSA sources.</source>
<translation>Опреснява списъка с ALSA източници.</translation> <translation>Опреснява списъка с ALSA източници.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="423"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/>
<source>The PulseAudio source that will be used for recording. <source>The PulseAudio source that will be used for recording.
A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source> A &apos;monitor&apos; is a source that records the audio played by other applica tions.</source>
<comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment> <comment>Don&apos;t translate &apos;monitor&apos; unless PulseAudio does this as well</comment>
<translation>PulseAudio източникът, който ще се използва за запис. <translation>PulseAudio източникът, който ще се използва за запис.
&apos;monitor&apos; е източник,записващ звука, възпроизвеждан от други приложени я.</translation> &apos;monitor&apos; е източник,записващ звука, възпроизвеждан от други приложени я.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="426"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/>
<source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source> <source>Refreshes the list of PulseAudio sources.</source>
<translation>Опреснява списъка с PulseAudio източници.</translation> <translation>Опреснява списъка с PulseAudio източници.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="429"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/>
<source>Record system microphone</source> <source>Record system microphone</source>
<translation>Записване от системния микрофон</translation> <translation>Записване от системния микрофон</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="430"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="433"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to the sys tem capture ports.</source>
<translation>Ако е отметнато, портовете автоматично ще се свързват към с истемните портове за прихващане.</translation> <translation>Ако е отметнато, портовете автоматично ще се свързват към с истемните портове за прихващане.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="431"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="434"/>
<source>Record system speakers</source> <source>Record system speakers</source>
<translation>Записване на системните говорители</translation> <translation>Записване на системните говорители</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="432"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="435"/>
<source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source> <source>If checked, the ports will be automatically connected to anythin g that connects to the system playback ports.</source>
<translation>Ако е отметнато, портовете автоматично ще се свързват към в сичко, което се свързва към системните портове за възпроизвеждане.</translation> <translation>Ако е отметнато, портовете автоматично ще се свързват към в сичко, което се свързва към системните портове за възпроизвеждане.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="479"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="482"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Назад</translation> <translation>Назад</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="480"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="483"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Продължаване</translation> <translation>Продължаване</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="905"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="916"/>
<source>All screens: %1x%2</source> <source>All screens: %1x%2</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Всички екрани: %1x%2</translation> <translation>Всички екрани: %1x%2</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="920"/>
<source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source> <source>Screen %1: %2x%3 at %4,%5</source>
<comment>This appears in the screen selection combobox</comment> <comment>This appears in the screen selection combobox</comment>
<translation>Екран %1: %2x%3 на %4,%5</translation> <translation>Екран %1: %2x%3 на %4,%5</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1121"/> <location filename="../GUI/PageInput.cpp" line="1132"/>
<source>Screen %1</source> <source>Screen %1</source>
<comment>This appears in the screen labels</comment> <comment>This appears in the screen labels</comment>
<translation>Екран %1</translation> <translation>Екран %1</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageOutput</name> <name>PageOutput</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="83"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="82"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="86"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="85"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="89"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="88"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="92"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="91"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="134"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="133"/>
<source>%1 files</source> <source>%1 files</source>
<comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment> <comment>This appears in the file dialog, e.g. &apos;MP4 files&apos;</co mment>
<translation>%1 файла</translation> <translation>%1 файла</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="95"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="94"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="101"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="100"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="108"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/>
<source>Other...</source> <source>Other...</source>
<translation>Друго...</translation> <translation>Друго...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="107"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="106"/>
<source>Uncompressed</source> <source>Uncompressed</source>
<translation>Без компресия</translation> <translation>Без компресия</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="173"/>
<source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce> <source>Error: Could not find any suitable container in libavformat!</so urce>
<translation>Грешка: Не може да бъде намерен никакъв подходящ контейнер в libavformat!</translation> <translation>Грешка: Не може да бъде намерен никакъв подходящ контейнер в libavformat!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="177"/>
<source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable video codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Грешка: Не може да бъде намерен никакъв подходящ видео коде к в libavcodec!</translation> <translation>Грешка: Не може да бъде намерен никакъв подходящ видео коде к в libavcodec!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="181"/>
<source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource> <source>Error: Could not find any suitable audio codec in libavcodec!</s ource>
<translation>Грешка: Не може да бъде намерен никакъв подходящ аудио коде к в libavcodec!</translation> <translation>Грешка: Не може да бъде намерен никакъв подходящ аудио коде к в libavcodec!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="190"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="189"/>
<source>Output profile</source> <source>Output profile</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="192"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="191"/>
<source>File</source> <source>File</source>
<translation>Файл</translation> <translation>Файл</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="194"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="193"/>
<source>Save as:</source> <source>Save as:</source>
<translation>Запис като:</translation> <translation>Запис като:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="195"/>
<source>The recording will be saved to this location.</source> <source>The recording will be saved to this location.</source>
<translation>Записът ще бъде запазен в това местоположение.</translation > <translation>Записът ще бъде запазен в това местоположение.</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="196"/>
<source>Browse...</source> <source>Browse...</source>
<translation>Разглеждане...</translation> <translation>Разглеждане...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="197"/>
<source>Separate file per segment</source> <source>Separate file per segment</source>
<translation type="unfinished">Отделен файл за отрязък</translation> <translation type="unfinished">Отделен файл за отрязък</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording. <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the segments will be saved as &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation type="obsolete">Ако е отметнато, при всяко поставяне на пау за и продължаване на записа, ще се създава нов видео файл. <translation type="obsolete">Ако е отметнато, при всяко поставяне на пау за и продължаване на записа, ще се създава нов видео файл.
Ако оригиналното име на файла е &apos;test.mkv&apos;, отрязъците ще бъдат запазе ни като &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation> Ако оригиналното име на файла е &apos;test.mkv&apos;, отрязъците ще бъдат запазе ни като &apos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="204"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="203"/>
<source>Container:</source> <source>Container:</source>
<translation>Контейнер:</translation> <translation>Контейнер:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="209"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="208"/>
<source>(not installed)</source> <source>(not installed)</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="212"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="211"/>
<source>The container (file format) that will be used to save the record ing. <source>The container (file format) that will be used to save the record ing.
Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats. Note that not all codecs are supported by all containers, and that not all media players can read all file formats.
- Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known. - Matroska (MKV) supports all the codecs, but is less well-known.
- MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video - MP4 is the most well-known format and will play on almost any modern media pla yer, but supports only H.264 video
(and many media players only support AAC audio). (and many media players only support AAC audio).
- WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google. - WebM is intended for embedding video into websites (with the HTML5 &lt;video&g t; tag). The format was created by Google.
WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari. WebM is supported by default in Firefox, Chrome and Opera, and plugins are av ailable for Internet Explorer and Safari.
It supports only VP8 and Vorbis. It supports only VP8 and Vorbis.
- OGG supports only Theora and Vorbis.</source> - OGG supports only Theora and Vorbis.</source>
<translation>Контейнерът (файловия формат), който ще се използва за запа зване на видеото. <translation>Контейнерът (файловия формат), който ще се използва за запа зване на видеото.
Обърнете внимание, че не всички кодеци са поддържани от всички контейнери и не в сички медийни плеъри могат да четат всички формати. Обърнете внимание, че не всички кодеци са поддържани от всички контейнери и не в сички медийни плеъри могат да четат всички формати.
- Matroska (MKV) поддържа всички кодеци, но не е толкова популярен. - Matroska (MKV) поддържа всички кодеци, но не е толкова популярен.
- MP4 е най-добре познатият формат и ще се пусне на почти всеки модерен медиен п леър, но поддържа само H.264 видео - MP4 е най-добре познатият формат и ще се пусне на почти всеки модерен медиен п леър, но поддържа само H.264 видео
(и много медийни плеъри поддържат самоt AAC звук). (и много медийни плеъри поддържат самоt AAC звук).
- WebM е предназначен за вграждане на видео в уеб страници (чрез HTML5 tag-a &lt ;video&gt;). Създаден е от Google. - WebM е предназначен за вграждане на видео в уеб страници (чрез HTML5 tag-a &lt ;video&gt;). Създаден е от Google.
WebM стандартно се поддържа във Firefox, Chrome и Opera, а за Internet Explor er и Safari има приставки. WebM стандартно се поддържа във Firefox, Chrome и Opera, а за Internet Explor er и Safari има приставки.
Той поддържа само VP8 и Vorbis. Той поддържа само VP8 и Vorbis.
- OGG поддържа само Theora и Vorbis.</translation> - OGG поддържа само Theora и Vorbis.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="221"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="220"/>
<source>Container name:</source> <source>Container name:</source>
<translation>Име на контейнера:</translation> <translation>Име на контейнера:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="227"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="226"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg format, but man y of them are not useful or may not work.</source>
<translation>За напреднали потребители. Можете да използвате всякакъв l ibav/ffmpeg формат, но много от тях не са полезни или може да не работят.</trans lation> <translation>За напреднали потребители. Можете да използвате всякакъв l ibav/ffmpeg формат, но много от тях не са полезни или може да не работят.</trans lation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="248"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="247"/>
<source>Video</source> <source>Video</source>
<translation>Видео</translation> <translation>Видео</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="250"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="249"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="330"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="329"/>
<source>Codec:</source> <source>Codec:</source>
<translation>Кодек:</translation> <translation>Кодек:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="255"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="254"/>
<source>The codec that will be used to compress the video stream. <source>The codec that will be used to compress the video stream.
- H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast. - H.264 (libx264) is by far the best codec - high quality and very fast.
- VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow. - VP8 (libvpx) is quite good but also quite slow.
- Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source> - Theora (libtheora) isn&apos;t really recommended because the quality isn&apos; t very good.</source>
<translation>Кодекът, който ще се използва за компресиране на видео пото ка. <translation>Кодекът, който ще се използва за компресиране на видео пото ка.
- H.264 (libx264) е най-добрият кодек - високо качество и бързина. - H.264 (libx264) е най-добрият кодек - високо качество и бързина.
- VP8 (libvpx) е доста добър, но и бавен. - VP8 (libvpx) е доста добър, но и бавен.
- Theora (libtheora) не е за предпочитане, защото качеството не е особено добро. </translation> - Theora (libtheora) не е за предпочитане, защото качеството не е особено добро. </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="259"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="258"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="343"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="342"/>
<source>Codec name:</source> <source>Codec name:</source>
<translation>Име на кодека:</translation> <translation>Име на кодека:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="264"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg video codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>За напреднали потребители. Можете да използвате всякакъв l ibav/ffmpeg видео кодек, но много от тях не са полезни или може да не работят.</ translation> <translation>За напреднали потребители. Можете да използвате всякакъв l ibav/ffmpeg видео кодек, но много от тях не са полезни или може да не работят.</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Bit rate (in kbps):</source> <source>Bit rate (in kbps):</source>
<translation type="obsolete">Побитова скорорст (в kbps):</translation> <translation type="obsolete">Побитова скорорст (в kbps):</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="199"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="198"/>
<source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source> <source>If checked, a separate video file will be created every time you pause and resume the recording.If unchecked, all recorded segments will be comb ined into a single video file.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="200"/>
<source>Add timestamp</source> <source>Add timestamp</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="202"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="201"/>
<source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically. <source>If checked, the current date and time will be appended to the fi le name automatically.
If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source> If the original file name is &apos;test.mkv&apos;, the video will be saved as &a pos;test-YYYY-MM-DD_HH.MM.SS.mkv&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="265"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="350"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/>
<source>Bit rate (in kbit/s):</source> <source>Bit rate (in kbit/s):</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="268"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="267"/>
<source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. <source>The video bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality.
If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source> If you have no idea where to start, try 5000 and change it if needed.</source>
<translation>Побитовата скорост на видеото (в килобита за секунда). По-в исока скорост означава по-високо качество. <translation>Побитовата скорост на видеото (в килобита за секунда). По-в исока скорост означава по-високо качество.
Ако не знаете с колко да започнете, опитайте с 5000 и променете при необходимост .</translation> Ако не знаете с колко да започнете, опитайте с 5000 и променете при необходимост .</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="269"/>
<source>Constant rate factor:</source> <source>Constant rate factor:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Constant rate factor:</translation> <translation>Constant rate factor:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="275"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="274"/>
<source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality. <source>This setting changes the video quality. A lower value means a hi gher quality.
The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source> The allowed range is 0-51 (0 means lossless, the default is 23).</source>
<translation>Тази настройка променя видео качеството. По-ниска стойност означава по-високо качество. <translation>Тази настройка променя видео качеството. По-ниска стойност означава по-високо качество.
Позволеният обхват е 0-51 (0 означава без загуба, стандартно е 23).</translation > Позволеният обхват е 0-51 (0 означава без загуба, стандартно е 23).</translation >
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="281"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="280"/>
<source>Preset:</source> <source>Preset:</source>
<comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment> <comment>libx264 setting: don&apos;t translate this unless you can come up with something sensible</comment>
<translation>Готова настройка:</translation> <translation>Готова настройка:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="286"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="285"/>
<source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible), <source>The encoding speed. A higher speed uses less CPU (making higher recording frame rates possible),
but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource> but results in larger files. The quality shouldn&apos;t be affected too much.</s ource>
<translation>Скоростта на кодиране. По-високата скорост използва по-малк о процесора (правейки възможен запис с по-висока кадрова честота) <translation>Скоростта на кодиране. По-високата скорост използва по-малк о процесора (правейки възможен запис с по-висока кадрова честота)
но и водейки до получаването на по-големи файлове. Не би трябвало да се отрази т върде много на качеството.</translation> но и водейки до получаването на по-големи файлове. Не би трябвало да се отрази т върде много на качеството.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="288"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="287"/>
<source>CPU used:</source> <source>CPU used:</source>
<comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment> <comment>libvpx setting: don&apos;t translate this unless you can come u p with something sensible</comment>
<translation>Използван процесор:</translation> <translation>Използван процесор:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="290"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="289"/>
<source>fastest</source> <source>fastest</source>
<translation>най-бързо</translation> <translation>най-бързо</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="294"/>
<source>slowest</source> <source>slowest</source>
<translation>най-бавно</translation> <translation>най-бавно</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="296"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="295"/>
<source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name <source>The encoding speed. A higher value uses *less* CPU time. (I didn &apos;t choose the name, this is the name
used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source> used by the VP8 encoder). Higher values result in lower quality video, unless yo u increase the bit rate too.</source>
<translation>Скоростта на козиране. По-високата стойност използва *по-ма лко* процесорно време. <translation>Скоростта на козиране. По-високата стойност използва *по-ма лко* процесорно време.
По-високите стойности водят до по-нискокачествено видео, освен ако не увеличите малко и скоростта на предаване.</translation> По-високите стойности водят до по-нискокачествено видео, освен ако не увеличите малко и скоростта на предаване.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="298"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="297"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/>
<source>Custom options:</source> <source>Custom options:</source>
<translation>Потребителски настройки:</translation> <translation>Потребителски настройки:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="299"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="355"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="354"/>
<source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source> <source>Custom codec options separated by commas (e.g. option1=value1,op tion2=value2,option3=value3)</source>
<translation>Потребителски настройки на кодека, разделени със запетая (н апр. настройка1=стойност1,настройка2=стойност2,настройка3=стойност3)</translatio n> <translation>Потребителски настройки на кодека, разделени със запетая (н апр. настройка1=стойност1,настройка2=стойност2,настройка3=стойност3)</translatio n>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="300"/>
<source>Allow frame skipping</source> <source>Allow frame skipping</source>
<translation>Разрешаване на пропускане на кадри</translation> <translation>Разрешаване на пропускане на кадри</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="302"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="301"/>
<source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is <source>If checked, the video encoder will be allowed to skip frames if the input frame rate is
lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes. lower than the output frame rate. If not checked, input frames will be duplicate d to fill the holes.
This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases. This increases the file size and CPU usage, but reduces the latency for live str eams in some cases.
It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source> It shouldn&apos;t affect the appearance of the video.</source>
<translation>Ако е отметнато, ще позволи при кодирането на видеото да се пропускат кадри ако входящата кадрова честота е <translation>Ако е отметнато, ще позволи при кодирането на видеото да се пропускат кадри ако входящата кадрова честота е
по-ниска от изходящата. В противен случай входящите кадри ще бъдат дублирани, за да запълнят дупките. по-ниска от изходящата. В противен случай входящите кадри ще бъдат дублирани, за да запълнят дупките.
Това увеличава размера на файла и натоварването на процесора, но в някои случаи намалява закъснението при живото излъчване. Това увеличава размера на файла и натоварването на процесора, но в някои случаи намалява закъснението при живото излъчване.
Не би трябвало да повлияе на вида на видеото.</translation> Не би трябвало да повлияе на вида на видеото.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="328"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="327"/>
<source>Audio</source> <source>Audio</source>
<translation>Аудио</translation> <translation>Аудио</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="335"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="334"/>
<source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about <source>The codec that will be used to compress the audio stream. You sh ouldn&apos;t worry too much about
this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data. this, because the size of the audio data is usually negligible compared to the s ize of the video data.
And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway. And if you&apos;re only recording your own voice (i.e. no music), the quality wo n&apos;t matter that much anyway.
- Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec. - Vorbis (libvorbis) is great, this is the recommended codec.
- MP3 (libmp3lame) is reasonably good. - MP3 (libmp3lame) is reasonably good.
- AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder) - AAC is a good codec, but the implementations used here (libvo_aacenc or the ex perimental ffmpeg aac encoder)
are pretty bad. Only use it if you have no other choice. are pretty bad. Only use it if you have no other choice.
- Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source> - Uncompressed will simply store the sound data without compressing it. The file will be quite large, but it&apos;s very fast.</source>
<translation>Кодекът, използван за компресиране на аудио потока. Не би т рябвало да се тревожите за това, защото <translation>Кодекът, използван за компресиране на аудио потока. Не би т рябвало да се тревожите за това, защото
размера на аудио данните обикновенно е пренебрежим в сравнение с този на видео д анните. размера на аудио данните обикновенно е пренебрежим в сравнение с този на видео д анните.
А ако записвате само гласа си (напр. без музика), качеството няма да бъде от осо бено значение. А ако записвате само гласа си (напр. без музика), качеството няма да бъде от осо бено значение.
- Vorbis (libvorbis) е чудесен и е препоръчителният кодек. - Vorbis (libvorbis) е чудесен и е препоръчителният кодек.
- MP3 (libmp3lame) е достатъчно добър - MP3 (libmp3lame) е достатъчно добър
- AAC е добър кодек, но реализацията му тук (libvo_aacenc или експерименталния f fmpeg aac) - AAC е добър кодек, но реализацията му тук (libvo_aacenc или експерименталния f fmpeg aac)
е доста зле. Използвайте го само ако нямате друг избор. е доста зле. Използвайте го само ако нямате друг избор.
- Без компресия просто ще съхрани звуковите данни без да ги компресира. Файлът щ е е доста голям, но този метод е много бърз.</translation> - Без компресия просто ще съхрани звуковите данни без да ги компресира. Файлът щ е е доста голям, но този метод е много бърз.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="349"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="348"/>
<source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source> <source>For advanced users. You can use any libav/ffmpeg audio codec, bu t many of them are not useful or may not work.</source>
<translation>За напреднали потребители. Можете да използвате всякакъв l ibav/ffmpeg аудио кодек, но много от тях не са полезни или може да не работят.</ translation> <translation>За напреднали потребители. Можете да използвате всякакъв l ibav/ffmpeg аудио кодек, но много от тях не са полезни или може да не работят.</ translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="352"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="351"/>
<source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source> <source>The audio bit rate (in kilobit per second). A higher value means a higher quality. The typical value is 128.</source>
<translation>Побитовата скорост на звука (в килобита за секунда). По-вис ока скорост означава по-високо качество. Типичната стойност е 128.</translation> <translation>Побитовата скорост на звука (в килобита за секунда). По-вис ока скорост означава по-високо качество. Типичната стойност е 128.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="376"/>
<source>Back</source> <source>Back</source>
<translation>Назад</translation> <translation>Назад</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="378"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="377"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Продължаване</translation> <translation>Продължаване</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="632"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="631"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="640"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="639"/>
<source>not installed</source> <source>not installed</source>
<translation>не е инсталиран</translation> <translation>не е инсталиран</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="634"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="633"/>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="642"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="641"/>
<source>not supported by container</source> <source>not supported by container</source>
<translation>не се поддържа от контейнера</translation> <translation>не се поддържа от контейнера</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="685"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="684"/>
<source>Save recording as</source> <source>Save recording as</source>
<translation>Запазване на записа като</translation> <translation>Запазване на записа като</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="526"/> <location filename="../GUI/PageOutput.cpp" line="525"/>
<source>You did not select an output file!</source> <source>You did not select an output file!</source>
<translation>Не сте избрали изходящ файл!</translation> <translation>Не сте избрали изходящ файл!</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source> <source>The file &apos;%1&apos; already exists. Are you sure that you wa nt to overwrite it?</source>
<translation type="obsolete">Файлът &apos;%1&apos; вече съществува. Сигу рни ли сте, че желаете да го презапишете?</translation> <translation type="obsolete">Файлът &apos;%1&apos; вече съществува. Сигу рни ли сте, че желаете да го презапишете?</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageRecord</name> <name>PageRecord</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="162"/>
<source>Recording</source> <source>Recording</source>
<translation>Записване</translation> <translation>Записване</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="168"/>
<source>Edit schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="171"/>
<source>Enable recording hotkey</source> <source>Enable recording hotkey</source>
<translation>Включване на бърз клавиш за запис</translation> <translation>Включване на бърз клавиш за запис</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="174"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="172"/>
<source>The recording hotkey is a global keyboard shortcut that can be u
sed to start or pause the recording at any time,
even when the SimpleScreenRecorder window is not visible. This way you can creat
e recordings without having the
SimpleScreenRecorder window show up in the final video.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/>
<source>Enable sound notifications</source> <source>Enable sound notifications</source>
<translation>Включване на звукови известявания</translation> <translation>Включване на звукови известявания</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="176"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/>
<source>When enabled, a sound will be played when the recording is start
ed or paused, or when an error occurs.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/>
<source>Hotkey:</source> <source>Hotkey:</source>
<translation>Бърз клавиш:</translation> <translation>Бърз клавиш:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="177"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/>
<source>Ctrl +</source> <source>Ctrl +</source>
<translation>Ctrl +</translation> <translation>Ctrl +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="178"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="181"/>
<source>Shift +</source> <source>Shift +</source>
<translation>Shift +</translation> <translation>Shift +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="179"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/>
<source>Alt +</source> <source>Alt +</source>
<translation>Alt +</translation> <translation>Alt +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="180"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="183"/>
<source>Super +</source> <source>Super +</source>
<translation>Super +</translation> <translation>Super +</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="182"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="185"/>
<source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording. <source>The key that you have to press (combined with the given modifier s) to start or pause recording.
The program that you are recording will not receive the key press.</source> The program that you are recording will not receive the key press.</source>
<translation>Клавишът, който трябва да натиснете (комбиниран с дадените модификатори), за да започнете или поставите на пауза записа. <translation>Клавишът, който трябва да натиснете (комбиниран с дадените модификатори), за да започнете или поставите на пауза записа.
Програмата, която записвате, няма да възприеме натискането на клавиша.</translat ion> Програмата, която записвате, няма да възприеме натискането на клавиша.</translat ion>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="226"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/>
<source>Information</source> <source>Information</source>
<translation>Информация</translation> <translation>Информация</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="228"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="240"/>
<source>Total time:</source> <source>Total time:</source>
<translation>Обща продължителност:</translation> <translation>Обща продължителност:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="230"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="242"/>
<source>FPS in:</source> <source>FPS in:</source>
<translation>Входящи кадри/сек:</translation> <translation>Входящи кадри/сек:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="232"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="244"/>
<source>FPS out:</source> <source>FPS out:</source>
<translation>Изходящи кадри/сек:</translation> <translation>Изходящи кадри/сек:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="234"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="246"/>
<source>Size in:</source> <source>Size in:</source>
<translation>Входящ размер:</translation> <translation>Входящ размер:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="236"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="248"/>
<source>Size out:</source> <source>Size out:</source>
<translation>Изходящ размер:</translation> <translation>Изходящ размер:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="238"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="250"/>
<source>File name:</source> <source>File name:</source>
<translation>Име на файла:</translation> <translation>Име на файла:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="241"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="253"/>
<source>File size:</source> <source>File size:</source>
<translation>Големина на файла:</translation> <translation>Големина на файла:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="243"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="255"/>
<source>Bit rate:</source> <source>Bit rate:</source>
<translation>Побитова скорост:</translation> <translation>Побитова скорост:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="266"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="278"/>
<source>Preview</source> <source>Preview</source>
<translation>Преглед </translation> <translation>Преглед </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="270"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="282"/>
<source>Preview frame rate:</source> <source>Preview frame rate:</source>
<translation>Кадрова скорост на прегледа:</translation> <translation>Кадрова скорост на прегледа:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="274"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="286"/>
<source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source> <source>Note: Previewing requires extra CPU time (especially at high fra me rates).</source>
<translation>Забележка: Прегледът изисква допълнително процесорно време (особено при високи кадрови скорости).</translation> <translation>Забележка: Прегледът изисква допълнително процесорно време (особено при високи кадрови скорости).</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="323"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="335"/>
<source>Log</source> <source>Log</source>
<translation>Дневник</translation> <translation>Дневник</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="338"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="350"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="346"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="358"/>
<source>Cancel recording</source> <source>Cancel recording</source>
<translation>Отказ на записа</translation> <translation>Отказ на записа</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="339"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="351"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="348"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="360"/>
<source>Save recording</source> <source>Save recording</source>
<translation>Съхраняване на записа</translation> <translation>Съхраняване на записа</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="353"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="365"/>
<source>Quit</source> <source>Quit</source>
<translation>Изход</translation> <translation>Изход</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="396"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="415"/>
<source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost. <source>You have not saved the current recording yet, if you quit now it will be lost.
Are you sure that you want to quit?</source> Are you sure that you want to quit?</source>
<translation>Все още не сте съхранили текущия запис. Ако излезете сега, той ще бъде загубен. <translation>Все още не сте съхранили текущия запис. Ако излезете сега, той ще бъде загубен.
Сигурни ли сте, че искате да излезете?</translation> Сигурни ли сте, че искате да излезете?</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="408"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="427"/>
<source>Hide window</source> <source>Hide window</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="410"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="429"/>
<source>Show window</source> <source>Show window</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="593"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="630"/>
<source>Starting page ...</source> <source>Starting page ...</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="616"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="653"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="774"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="817"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="870"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="913"/>
<source>Error: Something went wrong during initialization.</source> <source>Error: Something went wrong during initialization.</source>
<translation>Грешка: При инициализирането се обърка нещо.</translation> <translation>Грешка: При инициализирането се обърка нещо.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="625"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="662"/>
<source>Started page.</source> <source>Started page.</source>
<translatorcomment>Where does this appear?</translatorcomment> <translatorcomment>Where does this appear?</translatorcomment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="651"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="694"/>
<source>Stopping page ...</source> <source>Stopping page ...</source>
<translatorcomment>Where does this appear? Log only?</translatorcomment> <translatorcomment>Where does this appear? Log only?</translatorcomment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="925"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="968"/>
<source>Encoding remaining data ...</source> <source>Encoding remaining data ...</source>
<translation>Кодиране на оставащите данни...</translation> <translation>Кодиране на оставащите данни...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="678"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1210"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.</s
ource>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1227"/>
<source>Triggering scheduled action &apos;%1&apos; ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1238"/>
<source>Schedule: %1 in %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1245"/>
<source>Schedule: (none)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1249"/>
<source>Schedule: (inactive)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1313"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1330"/>
<source>Standard input read error (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1318"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1335"/>
<source>Standard input closed (%1).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1346"/>
<source>Received command &apos;%1&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1366"/>
<source>Unknown command.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/>
<source>Stopped page.</source> <source>Stopped page.</source>
<translatorcomment>Where does this appear?</translatorcomment> <translatorcomment>Where does this appear?</translatorcomment>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="706"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="749"/>
<source>Starting output ...</source> <source>Starting output ...</source>
<translation>Стартиране на изхода...</translation> <translation>Стартиране на изхода...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="721"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="764"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application because the GLInject input has not been created.</source>
<translation>Грешка: Размера на OpenGL приложението не може да бъде полу чен, защото входа на GLInject не е създаден.</translation> <translation>Грешка: Размера на OpenGL приложението не може да бъде полу чен, защото входа на GLInject не е създаден.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="726"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="769"/>
<source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e> <source>Error: Could not get the size of the OpenGL application. Either the application wasn&apos;t started correctly, or the application hasn&apos;t cr eated an OpenGL window yet. If you want to start recording before starting the a pplication, you have to enable scaling and enter the video size manually.</sourc e>
<translation>Грешка: Размерът на OpenGL приложението не може да бъде пол учен. Или приложението не е стартирано правилно или все още не е създало прозоре ц на OpenGL. Ако искате записването да започне преди стартиране на приложението, трябва да включите скалиране и ръчно да въведете размера на видеото.</translati on> <translation>Грешка: Размерът на OpenGL приложението не може да бъде пол учен. Или приложението не е стартирано правилно или все още не е създало прозоре ц на OpenGL. Ако искате записването да започне преди стартиране на приложението, трябва да включите скалиране и ръчно да въведете размера на видеото.</translati on>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="765"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="808"/>
<source>Started output.</source> <source>Started output.</source>
<translation>Стартиран изход.</translation> <translation>Стартиран изход.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="785"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="828"/>
<source>Stopping output ...</source> <source>Stopping output ...</source>
<translation>Спиране на изхода...</translation> <translation>Спиране на изхода...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="803"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="846"/>
<source>Stopped output.</source> <source>Stopped output.</source>
<translation>Спрян изход.</translation> <translation>Спрян изход.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="834"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="877"/>
<source>Starting input ...</source> <source>Starting input ...</source>
<translation>Стартиране на входа...</translation> <translation>Стартиране на входа...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="840"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="883"/>
<source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source> <source>Error: Could not start the GLInject input because it has not bee n created.</source>
<translation>Грешка: Входът на GLInject не може да бъде стартиран, защот о не е създаден.</translation> <translation>Грешка: Входът на GLInject не може да бъде стартиран, защот о не е създаден.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="865"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="908"/>
<source>Started input.</source> <source>Started input.</source>
<translation>Стартиран вход.</translation> <translation>Стартиран вход.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="894"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="937"/>
<source>Stopping input ...</source> <source>Stopping input ...</source>
<translation>Спиране на входа...</translation> <translation>Спиране на входа...</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="909"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="952"/>
<source>Stopped input.</source> <source>Stopped input.</source>
<translation>Спрян вход.</translation> <translation>Спрян вход.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1018"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1061"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1028"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1071"/>
<source>Pause recording</source> <source>Pause recording</source>
<translation>Пауза на записа</translation> <translation>Пауза на записа</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1021"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1064"/>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1031"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1074"/>
<source>Start recording</source> <source>Start recording</source>
<translation>Стартиране на записа</translation> <translation>Стартиране на записа</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1039"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1082"/>
<source>Deactivate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1092"/>
<source>Activate schedule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1101"/>
<source>Stop preview</source> <source>Stop preview</source>
<translation>Спиране на прегледа</translation> <translation>Спиране на прегледа</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1042"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1104"/>
<source>Start preview</source> <source>Start preview</source>
<translation>Стартиране на прегледа</translation> <translation>Стартиране на прегледа</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1072"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1145"/>
<source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source> <source>Error: Something went wrong while creating the synth.</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1115"/> <location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1193"/>
<source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source> <source>Are you sure that you want to cancel this recording?</source>
<translation>Сигурни ли сте, че желаете да прекратите този запис?</trans lation> <translation>Сигурни ли сте, че желаете да прекратите този запис?</trans lation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageRecord.cpp" line="1130"/>
<source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save. <source>You haven&apos;t recorded anything, there is nothing to save.
The start button is at the top ;).</source> The start button is at the top ;).</source>
<translation>Не сте записали нищо, няма какво да се запазва. <translation type="obsolete">Не сте записали нищо, няма какво да се запа зва.
Бутонът за старт е най-горе ;).</translation> Бутонът за старт е най-горе ;).</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>PageWelcome</name> <name>PageWelcome</name>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="40"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="41"/>
<source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <source>&lt;p&gt;Welcome to SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Despite the name, this program actually has a lot of options. Don&apos; t worry though, there are really just two things that you need to know. One, the default settings are usually fine. If you don&apos;t know what something does, just use the default. Two, almost all settings have tooltips. Just hover the mou se over something to find out what it does.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt; &lt;p&gt;For more information:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</source> %1&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Добре дошли в SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt; <translation>&lt;p&gt;Добре дошли в SimpleScreenRecorder!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Въпреки името си (в превод - просто записване на екрана), тази програма всъщност има доста настройки. Но не се тревожете, има само две неща, които тряб ва да знаете. Първо - стандартните настройки обикновено са достатъчно добри. Ако не знаете предназначението на нещо, просто използвайте стандартната настройка. Второ, повечето настройки имат подсказки. Просто преминете с мишката върху нещо, за да разберете предназначението му.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Въпреки името си (в превод - просто записване на екрана), тази програма всъщност има доста настройки. Но не се тревожете, има само две неща, които тряб ва да знаете. Първо - стандартните настройки обикновено са достатъчно добри. Ако не знаете предназначението на нещо, просто използвайте стандартната настройка. Второ, повечето настройки имат подсказки. Просто преминете с мишката върху нещо, за да разберете предназначението му.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;За повече информация:&lt;br&gt; &lt;p&gt;За повече информация:&lt;br&gt;
%1&lt;/p&gt;</translation> %1&lt;/p&gt;</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="50"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="51"/>
<source>About SimpleScreenRecorder</source> <source>About SimpleScreenRecorder</source>
<translation>Относно SimpleScreenRecorder</translation> <translation>Относно SimpleScreenRecorder</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="72"/> <location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="52"/>
<source>Skip this page next time</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="53"/>
<source>Go directly to the input page when the program is started.</sour
ce>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/PageWelcome.cpp" line="76"/>
<source>Continue</source> <source>Continue</source>
<translation>Продължаване</translation> <translation>Продължаване</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ProfileBox</name> <name>ProfileBox</name>
<message> <message>
<source>Profile</source> <source>Profile</source>
<translation type="obsolete">Профил</translation> <translation type="obsolete">Профил</translation>
</message> </message>
skipping to change at line 2313 skipping to change at line 2459
<message> <message>
<source>&amp;No</source> <source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Не</translation> <translation type="obsolete">&amp;Не</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>No, never</source> <source>No, never</source>
<translation type="obsolete">Не, никога</translation> <translation type="obsolete">Не, никога</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>RecordScheduleEntryWidget</name>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="39"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="40"/>
<source>Pause</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="46"/>
<source>Time:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../GUI/DialogRecordSchedule.cpp" line="51"/>
<source>Action:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SyncDiagram</name> <name>SyncDiagram</name>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/> <location filename="../AV/Output/SyncDiagram.cpp" line="50"/>
<source>Synchronization Diagram</source> <source>Synchronization Diagram</source>
<translation>Диаграма на синхронизацията</translation> <translation>Диаграма на синхронизацията</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/> <location filename="../AV/Output/Synchronizer.cpp" line="257"/>
<source>Video in</source> <source>Video in</source>
<translation>Видео вход</translation> <translation>Видео вход</translation>
 End of changes. 220 change blocks. 
240 lines changed or deleted 418 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)