"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "scidavis/translations/scidavis_cs.ts" between
scidavis-1.26.tar.gz and scidavis-2.1.4.tar.gz

About: SciDAVis is a free application for Scientific Data Analysis and Visualization (a fork off of QtiPlot).

scidavis_cs.ts  (scidavis-1.26):scidavis_cs.ts  (scidavis-2.1.4)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS> <!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="cs_CZ"> <TS version="2.1" language="cs_CZ">
<context> <context>
<name>AbstractAspect</name> <name>AbstractAspect</name>
<message> <message>
<source>%1: remove %2.</source> <source>%1: remove %2.</source>
<translation>%1: odstranit %2.</translation> <translation>%1: odstranit %2.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Intended name &quot;%1&quot; diverted to &quot;%2&quot; in order to avoid name collision.</source> <source>Intended name &quot;%1&quot; diverted to &quot;%2&quot; in order to avoid name collision.</source>
<translation>Zamýšlený název &quot;%1&quot; se změní na &quot;%2&quot;, z důvodu vyhnutí se střetu názvů.</translation> <translation>Zamýšlený název &quot;%1&quot; se změní na &quot;%2&quot;, z důvodu vyhnutí se střetu názvů.</translation>
</message> </message>
skipping to change at line 3369 skipping to change at line 3369
<message> <message>
<source>column mode missing</source> <source>column mode missing</source>
<translation>Chybí režim sloupce</translation> <translation>Chybí režim sloupce</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>column type missing</source> <source>column type missing</source>
<translation>Chybí typ sloupce</translation> <translation>Chybí typ sloupce</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>Column::D</name>
<message>
<source>as string</source>
<translation type="unfinished">Jako řetězec</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColumnStringIO</name> <name>ColumnStringIO</name>
<message> <message>
<source>as string</source> <source>as string</source>
<translation>Jako řetězec</translation> <translation type="vanished">Jako řetězec</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ConfigDialog</name> <name>ConfigDialog</name>
<message> <message>
<source>In</source> <source>In</source>
<translation>Uvnitř</translation> <translation>Uvnitř</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>&amp;OK</source> <source>&amp;OK</source>
skipping to change at line 6088 skipping to change at line 6095
</message> </message>
<message> <message>
<source>Simplify white spaces</source> <source>Simplify white spaces</source>
<translation>Zjednodušit mezery</translation> <translation>Zjednodušit mezery</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Warning: checking this option leads to column <source>Warning: checking this option leads to column
overlaping if the columns in the ASCII file don&apos;t overlaping if the columns in the ASCII file don&apos;t
have the same number of rows.</source> have the same number of rows.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment> <comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment>
<translation>Varování: zaškrtnutí této volby vede k překrývání <translation type="vanished">Varování: zaškrtnutí této volby vede k přek rývání
sloupců, jestliže sloupce v ASCII souboru nemají sloupců, jestliže sloupce v ASCII souboru nemají
stejný počet řádků.</translation> stejný počet řádků.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Warning: checking this option leads to column <source>Warning: checking this option leads to column
overlaping if the columns in the ASCII file don&apos;t overlaping if the columns in the ASCII file don&apos;t
have the same number of rows.</source> have the same number of rows.</source>
<translation>Varování: zaškrtnutí této volby vede k překrývání <translation>Varování: zaškrtnutí této volby vede k překrývání
sloupců, jestliže sloupce v ASCII souboru nemají sloupců, jestliže sloupce v ASCII souboru nemají
stejný počet řádků.</translation> stejný počet řádků.</translation>
skipping to change at line 6207 skipping to change at line 6214
</message> </message>
<message> <message>
<source>Import ASCII File(s)</source> <source>Import ASCII File(s)</source>
<translation>Zavést ASCII soubor(y)</translation> <translation>Zavést ASCII soubor(y)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>By checking this option all white spaces will be <source>By checking this option all white spaces will be
removed from the beginning and the end of removed from the beginning and the end of
the lines in the ASCII file.</source> the lines in the ASCII file.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment> <comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment>
<translation>Zaškrtnutím této volby, budou všechny <translation type="vanished">Zaškrtnutím této volby, budou všechny
mezery odstraněny ze začátků a konců řádků mezery odstraněny ze začátků a konců řádků
v ASCII souboru.</translation> v ASCII souboru.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>To avoid this problem you should precisely <source>To avoid this problem you should precisely
define the column separator using TAB and define the column separator using TAB and
SPACE characters.</source> SPACE characters.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment> <comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment>
<translation>Abyste se vyhnul tomuto problému, měl byste <translation type="vanished">Abyste se vyhnul tomuto problému, měl byste
přesně určit oddělovač sloupců s pomocí znaků přesně určit oddělovač sloupců s pomocí znaků
pro TAB(ULÁTOR) a MEZERNÍK.</translation> pro TAB(ULÁTOR) a MEZERNÍK.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>By checking this option all white spaces will be <source>By checking this option all white spaces will be
removed from the beginning and the end of the removed from the beginning and the end of the
lines and each sequence of internal lines and each sequence of internal
whitespaces (including the TAB character) will whitespaces (including the TAB character) will
be replaced with a single space.</source> be replaced with a single space.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment> <comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment>
<translation>Zaškrtnutím této volby, budou všechny mezery <translation type="vanished">Zaškrtnutím této volby, budou všechny mezer
y
odstraněny ze začátků a konců řádků
a každá posloupnost vnitřních prázdných míst
(včetně znaku pro TABULÁTOR) bude nahrazena
jednoduchou mezerou</translation>
</message>
<message>
<source>By checking this option all white spaces will be
removed from the beginning and the end of
the lines in the ASCII file.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and
tool tips to place the &apos;
&apos;s correctly</comment>
<translation type="unfinished">Zaškrtnutím této volby, budou všechny
mezery odstraněny ze začátků a konců řádků
v ASCII souboru.</translation>
</message>
<message>
<source>To avoid this problem you should precisely
define the column separator using TAB and
SPACE characters.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and
tool tips to place the &apos;
&apos;s correctly</comment>
<translation type="unfinished">Abyste se vyhnul tomuto problému, měl bys
te
přesně určit oddělovač sloupců s pomocí znaků
pro TAB(ULÁTOR) a MEZERNÍK.</translation>
</message>
<message>
<source>By checking this option all white spaces will be
removed from the beginning and the end of the
lines and each sequence of internal
whitespaces (including the TAB character) will
be replaced with a single space.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and
tool tips to place the &apos;
&apos;s correctly</comment>
<translation type="unfinished">Zaškrtnutím této volby, budou všechny mez
ery
odstraněny ze začátků a konců řádků odstraněny ze začátků a konců řádků
a každá posloupnost vnitřních prázdných míst a každá posloupnost vnitřních prázdných míst
(včetně znaku pro TABULÁTOR) bude nahrazena (včetně znaku pro TABULÁTOR) bude nahrazena
jednoduchou mezerou</translation> jednoduchou mezerou</translation>
</message> </message>
<message>
<source>Warning: checking this option leads to column
overlaping if the columns in the ASCII file don&apos;t
have the same number of rows.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and
tool tips to place the &apos;
&apos;s correctly</comment>
<translation type="unfinished">Varování: zaškrtnutí této volby vede k př
ekrývání
sloupců, jestliže sloupce v ASCII souboru nemají
stejný počet řádků.</translation>
</message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>IntDialog</name> <name>IntDialog</name>
<message> <message>
<source>End limit error</source> <source>End limit error</source>
<translation>Chyba v koncové hodnotě</translation> <translation>Chyba v koncové hodnotě</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source>Start limit error</source> <source>Start limit error</source>
<translation>Chyba v počáteční hodnotě</translation> <translation>Chyba v počáteční hodnotě</translation>
 End of changes. 8 change blocks. 
6 lines changed or deleted 65 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)