"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "scidavis/translations/scidavis_cs-alt.ts" between
scidavis-1.26.tar.gz and scidavis-2.1.4.tar.gz

About: SciDAVis is a free application for Scientific Data Analysis and Visualization (a fork off of QtiPlot).

scidavis_cs-alt.ts  (scidavis-1.26):scidavis_cs-alt.ts  (scidavis-2.1.4)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS> <!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="cs_CZ"> <TS version="2.1" language="cs_CZ">
<context> <context>
<name>AbstractAspect</name> <name>AbstractAspect</name>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/future/core/AbstractAspect.cpp " line="79"/> <location filename="../../libscidavis/src/future/core/AbstractAspect.cpp " line="79"/>
<source>XML read error: </source> <source>XML read error: </source>
<comment>prefix for XML error messages</comment> <comment>prefix for XML error messages</comment>
<translation type="unfinished">Chyba čtení XML dat:</translation> <translation type="unfinished">Chyba čtení XML dat:</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<source> (loading failed)</source> <source> (loading failed)</source>
skipping to change at line 4816 skipping to change at line 4816
<source>invalid or missing row index</source> <source>invalid or missing row index</source>
<translation type="unfinished">neplatný nebo chybějící index řádku</tran slation> <translation type="unfinished">neplatný nebo chybějící index řádku</tran slation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/future/core/column/Column.cpp" line="552"/> <location filename="../../libscidavis/src/future/core/column/Column.cpp" line="552"/>
<source>invalid row value</source> <source>invalid row value</source>
<translation type="unfinished">neplatná hodnota řádku</translation> <translation type="unfinished">neplatná hodnota řádku</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ColumnStringIO</name> <name>Column::D</name>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/future/core/column/Column.h" l ine="335"/> <location filename="../../libscidavis/src/future/core/column/Column.h" l ine="335"/>
<source>as string</source> <source>as string</source>
<translation type="unfinished">jako řetězec</translation> <translation type="unfinished">jako řetězec</translation>
</message> </message>
</context> </context>
<context> <context>
<name>ColumnStringIO</name>
<message>
<source>as string</source>
<translation type="obsolete">jako řetězec</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ConfigDialog</name> <name>ConfigDialog</name>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ConfigDialog.cpp" line="901"/> <location filename="../../libscidavis/src/ConfigDialog.cpp" line="901"/>
<source>Application</source> <source>Application</source>
<translation type="unfinished">Program</translation> <translation type="unfinished">Program</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ConfigDialog.cpp" line="902"/> <location filename="../../libscidavis/src/ConfigDialog.cpp" line="902"/>
<source>Confirmations</source> <source>Confirmations</source>
<translation type="unfinished">Potvrzení</translation> <translation type="unfinished">Potvrzení</translation>
skipping to change at line 8284 skipping to change at line 8291
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 29"/> <location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 29"/>
<source>Use first row to &amp;name columns</source> <source>Use first row to &amp;name columns</source>
<translation type="unfinished">Použít první řádek pro &amp;názvy sloupců </translation> <translation type="unfinished">Použít první řádek pro &amp;názvy sloupců </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 32"/> <location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 32"/>
<source>&amp;Remove white spaces from line ends</source> <source>&amp;Remove white spaces from line ends</source>
<translation type="unfinished">&amp;Odstranit bílé mezery z konce řádků< /translation> <translation type="unfinished">&amp;Odstranit bílé mezery z konce řádků< /translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 35"/>
<source>By checking this option all white spaces will be <source>By checking this option all white spaces will be
removed from the beginning and the end of removed from the beginning and the end of
the lines in the ASCII file.</source> the lines in the ASCII file.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment> <comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment>
<translation type="unfinished">Zaškrtnutím této volby budou všechny <translation type="obsolete">Zaškrtnutím této volby budou všechny
bílé mezery ze začátků a konců řádků bílé mezery ze začátků a konců řádků
ASCII-souboru odstraněny.</translation> ASCII-souboru odstraněny.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 36"/> <location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 36"/>
<source>Warning: checking this option leads to column <source>Warning: checking this option leads to column
overlaping if the columns in the ASCII file don&apos;t overlaping if the columns in the ASCII file don&apos;t
have the same number of rows.</source> have the same number of rows.</source>
<translation type="unfinished">Varování: zaškrtnutí této volby může vést k překryvu <translation type="unfinished">Varování: zaškrtnutí této volby může vést k překryvu
sloupců pokud sloupce v ASCII souboru nemají sloupců pokud sloupce v ASCII souboru nemají
stejný počet řádků.</translation> stejný počet řádků.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1
37"/>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1
46"/>
<source>To avoid this problem you should precisely <source>To avoid this problem you should precisely
define the column separator using TAB and define the column separator using TAB and
SPACE characters.</source> SPACE characters.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment> <comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment>
<translation type="unfinished">Abyste se tomuto problému vyhnuli, měli b yste <translation type="obsolete">Abyste se tomuto problému vyhnuli, měli bys te
přesně definovat oddělovač sloupců přesně definovat oddělovač sloupců
pomocí Tabelátorů a Mezer.</translation> pomocí Tabelátorů a Mezer.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 41"/> <location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 41"/>
<source>&amp;Simplify white spaces</source> <source>&amp;Simplify white spaces</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zjednodušit mezery</translation> <translation type="unfinished">&amp;Zjednodušit mezery</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 44"/>
<source>By checking this option all white spaces will be <source>By checking this option all white spaces will be
removed from the beginning and the end of the removed from the beginning and the end of the
lines and each sequence of internal lines and each sequence of internal
whitespaces (including the TAB character) will whitespaces (including the TAB character) will
be replaced with a single space.</source> be replaced with a single space.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment> <comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment>
<translation type="unfinished">Při zaškrtnutí této volby budou odstraněn y všechny mezery <translation type="obsolete">Při zaškrtnutí této volby budou odstraněny všechny mezery
ze začátků a konců řádků v ASCII-souboru ze začátků a konců řádků v ASCII-souboru
a všechny znaky mezer (včetně Tabelátorů) a všechny znaky mezer (včetně Tabelátorů)
mezi sloupci budou nahrazeny jediným znakem mezery.</translation> mezi sloupci budou nahrazeny jediným znakem mezery.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 45"/>
<source>Warning: checking this option leads to column <source>Warning: checking this option leads to column
overlaping if the columns in the ASCII file don&apos;t overlaping if the columns in the ASCII file don&apos;t
have the same number of rows.</source> have the same number of rows.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment> <comment>when translating this check the what&apos;s this functions and tool tips to place the &apos;\n&apos;s correctly</comment>
<translation type="unfinished">Varování: zaškrtnutí této volby může vést k překryvu <translation type="obsolete">Varování: zaškrtnutí této volby může vést k překryvu
sloupců pokud sloupce v ASCII souboru nemají sloupců pokud sloupce v ASCII souboru nemají
stejný počet řádků.</translation> stejný počet řádků.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 53"/> <location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 53"/>
<source>Decimal Separators</source> <source>Decimal Separators</source>
<translation type="unfinished">Oddělovač desetinných míst</translation> <translation type="unfinished">Oddělovač desetinných míst</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 55"/> <location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 55"/>
skipping to change at line 8416 skipping to change at line 8418
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="2 30"/> <location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="2 30"/>
<source>To avoid this problem you should precisely define the column sep arator using TAB and SPACE characters.</source> <source>To avoid this problem you should precisely define the column sep arator using TAB and SPACE characters.</source>
<translation type="unfinished">Abyste se tomuto problému vyhnuli, měli b yste přesně definovat oddělovač sloupců pomocí Tabelátorů a Mezer.</translation> <translation type="unfinished">Abyste se tomuto problému vyhnuli, měli b yste přesně definovat oddělovač sloupců pomocí Tabelátorů a Mezer.</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="4 8"/> <location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="4 8"/>
<source>Import ASCII File(s)</source> <source>Import ASCII File(s)</source>
<translation type="unfinished">Importovat ASCII-soubor(y)</translation> <translation type="unfinished">Importovat ASCII-soubor(y)</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1
35"/>
<source>By checking this option all white spaces will be
removed from the beginning and the end of
the lines in the ASCII file.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and
tool tips to place the &apos;
&apos;s correctly</comment>
<translation type="unfinished">Zaškrtnutím této volby budou všechny
bílé mezery ze začátků a konců řádků
ASCII-souboru odstraněny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1
37"/>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1
46"/>
<source>To avoid this problem you should precisely
define the column separator using TAB and
SPACE characters.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and
tool tips to place the &apos;
&apos;s correctly</comment>
<translation type="unfinished">Abyste se tomuto problému vyhnuli, měli b
yste
přesně definovat oddělovač sloupců
pomocí Tabelátorů a Mezer.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1
44"/>
<source>By checking this option all white spaces will be
removed from the beginning and the end of the
lines and each sequence of internal
whitespaces (including the TAB character) will
be replaced with a single space.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and
tool tips to place the &apos;
&apos;s correctly</comment>
<translation type="unfinished">Při zaškrtnutí této volby budou odstraněn
y všechny mezery
ze začátků a konců řádků v ASCII-souboru
a všechny znaky mezer (včetně Tabelátorů)
mezi sloupci budou nahrazeny jediným znakem mezery.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1
45"/>
<source>Warning: checking this option leads to column
overlaping if the columns in the ASCII file don&apos;t
have the same number of rows.</source>
<comment>when translating this check the what&apos;s this functions and
tool tips to place the &apos;
&apos;s correctly</comment>
<translation type="unfinished">Varování: zaškrtnutí této volby může vést
k překryvu
sloupců pokud sloupce v ASCII souboru nemají
stejný počet řádků.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="2 32"/> <location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="2 32"/>
<source>Help</source> <source>Help</source>
<translation type="unfinished">Nápověda</translation> <translation type="unfinished">Nápověda</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 50"/> <location filename="../../libscidavis/src/ImportASCIIDialog.cpp" line="1 50"/>
<source>&amp;Numeric data</source> <source>&amp;Numeric data</source>
<translation type="unfinished">&amp;Číselná data</translation> <translation type="unfinished">&amp;Číselná data</translation>
</message> </message>
</context> </context>
skipping to change at line 12644 skipping to change at line 12694
<location filename="../../libscidavis/src/future/table/future_Table.cpp" line="843"/> <location filename="../../libscidavis/src/future/table/future_Table.cpp" line="843"/>
<source>%1: normalize selection</source> <source>%1: normalize selection</source>
<translation type="unfinished">%1: výběr.normalizován</translation> <translation type="unfinished">%1: výběr.normalizován</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/future/table/tablecommands.cpp " line="116"/> <location filename="../../libscidavis/src/future/table/tablecommands.cpp " line="116"/>
<source>%1: move column %2 from position %3 to %4</source> <source>%1: move column %2 from position %3 to %4</source>
<translation type="unfinished">%1: sloupec %2 přesunut z pozice %3 na %4 </translation> <translation type="unfinished">%1: sloupec %2 přesunut z pozice %3 na %4 </translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/globals.cpp" line="164"/> <location filename="../../libscidavis/src/globals.cpp" line="159"/>
<source>About SciDAVis</source> <source>About SciDAVis</source>
<translation type="unfinished">O SciDAVisu</translation> <translation type="unfinished">O SciDAVisu</translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../../libscidavis/src/globals.cpp" line="173"/> <location filename="../../libscidavis/src/globals.cpp" line="168"/>
<source> <source>
Released</source> Released</source>
<translation type="unfinished"></translation> <translation type="unfinished"></translation>
</message> </message>
<message> <message>
<location filename="../src/future/lib/XmlStreamReader.cpp" line="67"/> <location filename="../src/future/lib/XmlStreamReader.cpp" line="67"/>
<source></source> <source></source>
<comment>postfix for XML warning messages</comment> <comment>postfix for XML warning messages</comment>
<translation></translation> <translation></translation>
</message> </message>
 End of changes. 14 change blocks. 
15 lines changed or deleted 75 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)