"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "public_html/lists/base/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/Validator/Resources/translations/validators.hy.xlf" between
phplist-3.4.5.tgz and phplist-3.4.6.tgz

About: phpList is a one-way email announcement delivery system for newsletters, publicity lists, notifications, and many other uses (requires PHP and MySQL).

validators.hy.xlf  (phplist-3.4.5.tgz):validators.hy.xlf  (phplist-3.4.6.tgz)
skipping to change at line 317 skipping to change at line 317
<target>Հոսթի անունը հնարավոր չի պարզել:</target> <target>Հոսթի անունը հնարավոր չի պարզել:</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="80"> <trans-unit id="80">
<source>This value does not match the expected {{ charset }} cha rset.</source> <source>This value does not match the expected {{ charset }} cha rset.</source>
<target>Արժեքը չի համընկնում {{ charset }} կոդավորման հետ:</targ et> <target>Արժեքը չի համընկնում {{ charset }} կոդավորման հետ:</targ et>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="81"> <trans-unit id="81">
<source>This is not a valid Business Identifier Code (BIC).</sou rce> <source>This is not a valid Business Identifier Code (BIC).</sou rce>
<target>Սա վավեր Business Identifier Code (BIC) չէ։</target> <target>Սա վավեր Business Identifier Code (BIC) չէ։</target>
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="82">
<source>Error</source>
<target>Սխալ</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="83">
<source>This is not a valid UUID.</source>
<target>Սա վավեր UUID չէ:</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="84">
<source>This value should be a multiple of {{ compared_value }}.
</source>
<target>Այս արժեքը պետք է լինի բազմակի {{ compared_value }}.</ta
rget>
</trans-unit>
<trans-unit id="85">
<source>This Business Identifier Code (BIC) is not associated wi
th IBAN {{ iban }}.</source>
<target>Բիզնեսի նույնականացման կոդը (BIC) կապված չէ IBAN- ի հետ
{{ iban }}.</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="86">
<source>This value should be valid JSON.</source>
<target>Այս արժեքը պետք է լինի վավեր JSON:</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="87">
<source>This collection should contain only unique elements.</so
urce>
<target>Այս հավաքածուն պետք է պարունակի միայն եզակի տարրեր:</tar
get>
</trans-unit>
<trans-unit id="88">
<source>This value should be positive.</source>
<target>Այս արժեքը պետք է լինի դրական:</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="89">
<source>This value should be either positive or zero.</source>
<target>Այս արժեքը պետք է լինի դրական կամ զրոյական:</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="90">
<source>This value should be negative.</source>
<target>Այս արժեքը պետք է լինի բացասական:</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="91">
<source>This value should be either negative or zero.</source>
<target>Այս արժեքը պետք է լինի բացասական կամ զրոյական:</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="92">
<source>This value is not a valid timezone.</source>
<target>Այս արժեքը վավեր ժամանակի գոտի չէ:</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="93">
<source>This password has been leaked in a data breach, it must
not be used. Please use another password.</source>
<target>Այս գաղտնաբառն արտահոսվել է տվյալների խախտման մեջ, այն չ
պետք է օգտագործվի: Խնդրում ենք օգտագործել մեկ այլ գաղտնաբառ:</target>
</trans-unit>
<trans-unit id="94">
<source>This value should be between {{ min }} and {{ max }}.</s
ource>
<target>Այս արժեքը պետք է լինի միջև {{ min }} և {{ max }}.</targ
et>
</trans-unit>
</body> </body>
</file> </file>
</xliff> </xliff>
 End of changes. 1 change blocks. 
0 lines changed or deleted 62 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)