"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "apps/activity/l10n/ca.js" between
nextcloud-15.0.3.tar.bz2 and nextcloud-15.0.4.tar.bz2

About: Nextcloud (a fork of "ownCloud") is a software suite that provides a location-independent (cloud) storage area for data. Requires PHP and a SQLite, MySQL or PostgreSQL database.

ca.js  (nextcloud-15.0.3.tar.bz2):ca.js  (nextcloud-15.0.4.tar.bz2)
skipping to change at line 27 skipping to change at line 27
"Today" : "Avui", "Today" : "Avui",
"Yesterday" : "Ahir", "Yesterday" : "Ahir",
"Open file" : "Fitxer obert", "Open file" : "Fitxer obert",
"Personal activity feed for %s" : "Canal d'activitat personal per a %s", "Personal activity feed for %s" : "Canal d'activitat personal per a %s",
"Your feed URL is invalid" : "La URL del canal no és vàlida", "Your feed URL is invalid" : "La URL del canal no és vàlida",
"Your settings have been updated." : "La configuració s'ha actualitzat.", "Your settings have been updated." : "La configuració s'ha actualitzat.",
"Settings have been updated." : "Els ajustos s'han actualitzat.", "Settings have been updated." : "Els ajustos s'han actualitzat.",
"All activities" : "Totes les activitats", "All activities" : "Totes les activitats",
"By others" : "Per altres", "By others" : "Per altres",
"By you" : "Per tu", "By you" : "Per tu",
"\"remote user\"" : "\"usuari remot\"",
"Activity notification for %s" : "Notificació d'activitat per 1%s", "Activity notification for %s" : "Notificació d'activitat per 1%s",
"Hello %s" : "Hola %s", "Hello %s" : "Hola %s",
"Hello %s," : "Hola %s,", "Hello %s," : "Hola %s,",
"There was some activity at %s" : "Hi va haver activitat a %s", "There was some activity at %s" : "Hi va haver activitat a %s",
"_and %n more _::_and %n more _" : ["i %n més","i %n més"], "_and %n more _::_and %n more _" : ["i %n més","i %n més"],
", " : ", ",
"%s and %s" : "%s i %s",
"Mail" : "Correu electrònic", "Mail" : "Correu electrònic",
"Stream" : "Flux", "Stream" : "Flux",
"This application enables users to view actions related to their files in Ne xtcloud." : "Aquesta aplicació permet als usuaris veure accions relacionades amb els seus fitxers a Nextcloud.", "This application enables users to view actions related to their files in Ne xtcloud." : "Aquesta aplicació permet als usuaris veure accions relacionades amb els seus fitxers a Nextcloud.",
"This application enables users to view actions related to their files in Ne xtcloud.\n\t\tOnce enabled, users will see a new icon “Activity” in their apps m enu.\n\t\tWhen clicked, a new page appears for users to track the activity relat ed to files – from new files, to deleted files, move, rename, updates and shared activity.\n\t\tThe user can configure their individual activity settings in the ir personal menu.\n\t\tThis sets the type of activity to record, as well as whet her to the user sees their own activities,\n\t\twhether these are only available online, and whether they get an email digest on a regular basis.\n\t\tMore info rmation is available in the Activity documentation." : "Aquesta aplicació permet als usuaris veure accions relacionades amb els seus fitxers a Nextcloud.\n\t\tU n cop habilitada, els usuaris veuran una nova icona \"Activitat\" al menú d'apli cacions.\n\t\tQuan es fa clic, apareixerà una nova pàgina perquè els usuaris rea litzin un seguiment de l'activitat relacionada amb els fitxers – des de fitxers nous fins a fitxers esborrats, moure, canviar el nom, actualitzar-los i comparti r activitats.\n\t\tL'usuari pot configurar la seva configuració d'activitat indi vidual en el seu menú personal.\n\t\tAixò estableix el tipus d'activitat a grava ble, així com si l'usuari veu les seves pròpies activitats, si aquestes només es tan disponibles en línia o si reben un resum de correu electrònic de forma regul ar.\n\t\tPodeu obtenir més informació a la documentació de l'activitat.", "This application enables users to view actions related to their files in Ne xtcloud.\n\t\tOnce enabled, users will see a new icon “Activity” in their apps m enu.\n\t\tWhen clicked, a new page appears for users to track the activity relat ed to files – from new files, to deleted files, move, rename, updates and shared activity.\n\t\tThe user can configure their individual activity settings in the ir personal menu.\n\t\tThis sets the type of activity to record, as well as whet her to the user sees their own activities,\n\t\twhether these are only available online, and whether they get an email digest on a regular basis.\n\t\tMore info rmation is available in the Activity documentation." : "Aquesta aplicació permet als usuaris veure accions relacionades amb els seus fitxers a Nextcloud.\n\t\tU n cop habilitada, els usuaris veuran una nova icona \"Activitat\" al menú d'apli cacions.\n\t\tQuan es fa clic, apareixerà una nova pàgina perquè els usuaris rea litzin un seguiment de l'activitat relacionada amb els fitxers – des de fitxers nous fins a fitxers esborrats, moure, canviar el nom, actualitzar-los i comparti r activitats.\n\t\tL'usuari pot configurar la seva configuració d'activitat indi vidual en el seu menú personal.\n\t\tAixò estableix el tipus d'activitat a grava ble, així com si l'usuari veu les seves pròpies activitats, si aquestes només es tan disponibles en línia o si reben un resum de correu electrònic de forma regul ar.\n\t\tPodeu obtenir més informació a la documentació de l'activitat.",
"Activity feed" : "Canal d'activitat", "Activity feed" : "Canal d'activitat",
"Send activity emails" : "Envia correu", "Send activity emails" : "Envia correu",
"Default settings" : "Configuració per defecte", "Default settings" : "Configuració per defecte",
"Configure the default activity settings for new users." : "Configura els va lors d'activitat per defecte per als nous usuaris.", "Configure the default activity settings for new users." : "Configura els va lors d'activitat per defecte per als nous usuaris.",
"List your own actions in the stream" : "Llista les seves pròpies accions al flux", "List your own actions in the stream" : "Llista les seves pròpies accions al flux",
"Notify about your own actions via email" : "Notifica sobre les seves pròpie s accions via email", "Notify about your own actions via email" : "Notifica sobre les seves pròpie s accions via email",
skipping to change at line 57 skipping to change at line 54
"As soon as possible" : "Tant aviat com sigui possible", "As soon as possible" : "Tant aviat com sigui possible",
"Hourly" : "Cada hora", "Hourly" : "Cada hora",
"Daily" : "Diàriament", "Daily" : "Diàriament",
"Weekly" : "Setmanalment", "Weekly" : "Setmanalment",
"Choose for which activities you want to get an email notification, and whic h should show up in the activity app stream." : "Trieu per quines activitats vol eu obtenir una notificació per correu electrònic i que ha d'aparèixer en el flux de treball de les apps.", "Choose for which activities you want to get an email notification, and whic h should show up in the activity app stream." : "Trieu per quines activitats vol eu obtenir una notificació per correu electrònic i que ha d'aparèixer en el flux de treball de les apps.",
"Choose which activities you want to see in your stream." : "Trieu per quine s activitats voleu obtenir una notificació per correu electrònic i que ha d'apar èixer en el flux de treball de les apps.", "Choose which activities you want to see in your stream." : "Trieu per quine s activitats voleu obtenir una notificació per correu electrònic i que ha d'apar èixer en el flux de treball de les apps.",
"Settings" : "Paràmetres", "Settings" : "Paràmetres",
"Enable RSS feed" : "Activa el canal RSS", "Enable RSS feed" : "Activa el canal RSS",
"RSS feed" : "Canal RSS", "RSS feed" : "Canal RSS",
"No more events to load" : "No hi ha més elements a carregar", "No more events to load" : "No hi ha més elements a carregar",
"Files" : "Fitxers",
"Activities" : "Activitats", "Activities" : "Activitats",
"Home" : "Inici", "Home" : "Inici",
"Activity notification" : "Notificació d'activitat" "\"remote user\"" : "\"usuari remot\"",
"Activity notification" : "Notificació d'activitat",
", " : ", ",
"%s and %s" : "%s i %s",
"Files" : "Fitxers"
}, },
"nplurals=2; plural=(n != 1);"); "nplurals=2; plural=(n != 1);");
 End of changes. 4 change blocks. 
5 lines changed or deleted 5 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)