"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "includes/api/i18n/gl.json" between
mediawiki-1.31.1.tar.gz and mediawiki-1.32.0.tar.gz

About: MediaWiki is a wiki engine (the collaborative editing software that runs for e.g. Wikipedia, the free encyclopedia).

gl.json  (mediawiki-1.31.1):gl.json  (mediawiki-1.32.0)
skipping to change at line 19 skipping to change at line 19
"Fisterraeomar", "Fisterraeomar",
"Toliño", "Toliño",
"Amire80", "Amire80",
"Macofe", "Macofe",
"Hamilton Abreu", "Hamilton Abreu",
"Umherirrender", "Umherirrender",
"Fitoschido", "Fitoschido",
"Athena in Wonderland" "Athena in Wonderland"
] ]
}, },
"apihelp-main-extended-description": "<div class=\"hlist plainlinks api-m ain-links\">\n* [[mw:Special:MyLanguage/API:Main_page|Documentación]]\n* [[mw:Sp ecial:MyLanguage/API:FAQ|FAQ]]\n* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/ mediawiki-api Lista de discusión]\n* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listin fo/mediawiki-api-announce Anuncios da API]\n* [https://phabricator.wikimedia.org /maniphest/query/GebfyV4uCaLd/#R Erros e solicitudes]\n</div>\n<strong>Estado:</ strong> Tódalas funcionalidades mostradas nesta páxina deberían estar funcionand o, pero a API aínda está desenrolo, e pode ser modificada en calquera momento. A púntese na [https://lists.wikimedia.org/pipermail/mediawiki-api-announce/ lista de discusión mediawiki-api-announce] para estar informado acerca das actualizaci óns.\n\n<strong>Solicitudes incorrectas:</strong> Cando se envían solicitudes in correctas á API, envíase unha cabeceira HTTP coa chave \"MediaWiki-API-Error\" e , a seguir, tanto o valor da cabeceira como o código de erro retornado serán def inidos co mesmo valor. Para máis información, consulte [[mw:Special:MyLanguage/A PI:Errors_and_warnings|API: Erros e avisos]].\n\n<strong>Test:</strong> Para fac ilitar as probas das peticións da API, consulte [[Special:ApiSandbox]].", "apihelp-main-extended-description": "<div class=\"hlist plainlinks api-m ain-links\">\n* [[mw:Special:MyLanguage/API:Main_page|Documentación]]\n* [[mw:Sp ecial:MyLanguage/API:FAQ|FAQ]]\n* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/ mediawiki-api Lista de discusión]\n* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listin fo/mediawiki-api-announce Anuncios da API]\n* [https://phabricator.wikimedia.org /maniphest/query/GebfyV4uCaLd/#R Erros e solicitudes]\n</div>\n<strong>Estado:</ strong> A API de MediaWiki é interface estable e consolidada que é soportada e m ellorada constantemente. Aínda que intentamos evitalo, ocasionalmente precisamos facer cambios importantes, pode apuntarse na [https://lists.wikimedia.org/piper mail/mediawiki-api-announce/ lista de discusión mediawiki-api-announce] para est ar informado acerca das actualizacións.\n\n<strong>Solicitudes incorrectas:</str ong> Cando se envían solicitudes incorrectas á API, envíase unha cabeceira HTTP coa chave \"MediaWiki-API-Error\" e, a seguir, tanto o valor da cabeceira como o código de erro retornado serán definidos co mesmo valor. Para máis información, consulte [[mw:Special:MyLanguage/API:Errors_and_warnings|API: Erros e avisos]]. \n\n<p class=\"mw-apisandbox-link\"><strong>Test:</strong> Para facilitar as pro bas das peticións da API, consulte [[Special:ApiSandbox]].</p>",
"apihelp-main-param-action": "Que acción se realizará.", "apihelp-main-param-action": "Que acción se realizará.",
"apihelp-main-param-format": "O formato de saída.", "apihelp-main-param-format": "O formato de saída.",
"apihelp-main-param-maxlag": "O retardo máximo pode usarse cando MediaWik i está instalada nun cluster de base de datos replicadas. Para gardar accións qu e causen calquera retardo máis de replicación do sitio, este parámetro pode face r que o cliente espere ata que o retardo de replicación sexa menor que o valor e specificado. No caso de retardo excesivo, é devolto o código de erro <samp>maxla g</samp> cunha mensaxe como <samp>esperando por $host: $lag segundos de retardo< /samp>.<br />Para máis información, ver [[mw:Special:MyLanguage/Manual:Maxlag_pa rameter|Manual: Maxlag parameter]].", "apihelp-main-param-maxlag": "O retardo máximo pode usarse cando MediaWik i está instalada nun cluster de base de datos replicadas. Para gardar accións qu e causen calquera retardo máis de replicación do sitio, este parámetro pode face r que o cliente espere ata que o retardo de replicación sexa menor que o valor e specificado. No caso de retardo excesivo, é devolto o código de erro <samp>maxla g</samp> cunha mensaxe como <samp>esperando por $host: $lag segundos de retardo< /samp>.<br />Para máis información, ver [[mw:Special:MyLanguage/Manual:Maxlag_pa rameter|Manual: Maxlag parameter]].",
"apihelp-main-param-smaxage": "Fixar a cabeceira HTTP de control de caché "apihelp-main-param-smaxage": "Fixar a cabeceira HTTP de control de caché
<code>s-maxage</code> a esos segundos. Os erros nunca se gardan na caché.", <code>s-maxage</code> a eses segundos. Os erros nunca se gardan na caché.",
"apihelp-main-param-maxage": "Fixar a cabeceira HTTP de control de caché "apihelp-main-param-maxage": "Fixar a cabeceira HTTP de control de caché
<code>max-age</code> a esos segundos. Os erros nunca se gardan na caché.", <code>max-age</code> a eses segundos. Os erros nunca se gardan na caché.",
"apihelp-main-param-assert": "Verificar se o usuario está conectado como <kbd>usuario</kbd> ou ten a marca de <kbd>bot</kbd>.", "apihelp-main-param-assert": "Verificar se o usuario está conectado como <kbd>usuario</kbd> ou ten a marca de <kbd>bot</kbd>.",
"apihelp-main-param-assertuser": "Verificar que o usuario actual é o usua rio nomeado.", "apihelp-main-param-assertuser": "Verificar que o usuario actual é o usua rio nomeado.",
"apihelp-main-param-requestid": "Calquera valor dado aquí será incluído n a resposta. Pode usarse para distingir peticións.", "apihelp-main-param-requestid": "Calquera valor dado aquí será incluído n a resposta. Pode usarse para distingir peticións.",
"apihelp-main-param-servedby": "Inclúa o nome do servidor que servía a so licitude nos resultados.", "apihelp-main-param-servedby": "Inclúa o nome do servidor que servía a so licitude nos resultados.",
"apihelp-main-param-curtimestamp": "Incluir a marca de tempo actual no re sultado.", "apihelp-main-param-curtimestamp": "Incluir a marca de tempo actual no re sultado.",
"apihelp-main-param-responselanginfo": "Incluír no resultado as linguas u sada para <var>uselang</var> e <var>errorlang</var>.", "apihelp-main-param-responselanginfo": "Incluír no resultado as linguas u sada para <var>uselang</var> e <var>errorlang</var>.",
"apihelp-main-param-origin": "Cando se accede á API usando unha petición AJAX entre-dominios (CORS), inicializar o parámetro co dominio orixe. Isto debe incluírse en calquera petición pre-flight, e polo tanto debe ser parte da petici ón URI (non do corpo POST). Para peticións autenticadas, isto debe coincidir exa ctamente cunha das orixes na cabeceira <code>Origin</code>, polo que ten que ser fixado a algo como <kbd>https://en.wikipedia.org</kbd> ou <kbd>https://meta.wik imedia.org</kbd>. Se este parámetro non coincide coa cabeceira <code>Origin</cod e>, devolverase unha resposta 403. Se este parámetro coincide coa cabeceira <cod e>Origin</code> e a orixe está na lista branca, as cabeceiras <code>Access-Contr ol-Allow-Origin</code> e <code>Access-Control-Allow-Credentials</code> serán fix adas.\n\nPara peticións non autenticadas, especifique o valor <kbd>*</kbd>. Isto fará que se fixe a cabeceira <code>Access-Control-Allow-Origin</code>, pero <co de>Access-Control-Allow-Credentials</code> será <code>false</code> e todos os da tos específicos do usuario serán ocultados.", "apihelp-main-param-origin": "Cando se accede á API usando unha petición AJAX entre-dominios (CORS), inicializar o parámetro co dominio orixe. Isto debe incluírse en calquera petición pre-flight, e polo tanto debe ser parte da petici ón URI (non do corpo POST). Para peticións autenticadas, isto debe coincidir exa ctamente cunha das orixes na cabeceira <code>Origin</code>, polo que ten que ser fixado a algo como <kbd>https://en.wikipedia.org</kbd> ou <kbd>https://meta.wik imedia.org</kbd>. Se este parámetro non coincide coa cabeceira <code>Origin</cod e>, devolverase unha resposta 403. Se este parámetro coincide coa cabeceira <cod e>Origin</code> e a orixe está na lista branca, as cabeceiras <code>Access-Contr ol-Allow-Origin</code> e <code>Access-Control-Allow-Credentials</code> serán fix adas.\n\nPara peticións non autenticadas, especifique o valor <kbd>*</kbd>. Isto fará que se fixe a cabeceira <code>Access-Control-Allow-Origin</code>, pero <co de>Access-Control-Allow-Credentials</code> será <code>false</code> e todos os da tos específicos do usuario serán ocultados.",
"apihelp-main-param-uselang": "Linga a usar para a tradución de mensaxes. <kbd>[[Special:ApiHelp/query+siteinfo|action=query&meta=siteinfo]]</kbd> con <k bd>siprop=languages</kbd> devolve unha lista de códigos de lingua, ou especifica ndo <kbd>user</kbd> coa preferencia de lingua do usuario actual, ou especificand o <kbd>content</kbd> para usar a lingua do contido desta wiki.", "apihelp-main-param-uselang": "Linga a usar para a tradución de mensaxes. <kbd>[[Special:ApiHelp/query+siteinfo|action=query&meta=siteinfo]]</kbd> con <k bd>siprop=languages</kbd> devolve unha lista de códigos de lingua, ou especifica ndo <kbd>user</kbd> coa preferencia de lingua do usuario actual, ou especificand o <kbd>content</kbd> para usar a lingua do contido desta wiki.",
"apihelp-main-param-errorformat": "Formato a usar para a saída do texto d e aviso e de erroː\n; plaintext: texto wiki sen as etiquetas HTML e coas entida des substituídas.\n; wikitext: texto wiki sen analizar.\n; html: HTML.\n; raw: C lave de mensaxe e parámetros.\n; none: Sen saída de texto, só os códigos de erro .\n; bc: Formato utilizado antes de MediaWiki 1.29. <var>errorlang</var> e <var> errorsuselocal</var> non se teñen en conta.", "apihelp-main-param-errorformat": "Formato a usar para a saída do texto d e aviso e de erroː\n; plaintext: texto wiki sen as etiquetas HTML e coas entida des substituídas.\n; wikitext: texto wiki sen analizar.\n; html: HTML.\n; raw: C lave de mensaxe e parámetros.\n; none: Sen saída de texto, só os códigos de erro .\n; bc: Formato utilizado antes de MediaWiki 1.29. <var>errorlang</var> e <var> errorsuselocal</var> non se teñen en conta.",
"apihelp-main-param-errorlang": "Lingua usada para advertencias e erros. <kbd>[[Special:ApiHelp/query+siteinfo|action=query&meta=siteinfo]]</kbd> con <kb d>siprop=languages</kbd> devolve unha lista de códigos de lingua. Pode especific ar <kbd>content</kbd> para utilizar a lingua do contido deste wiki ou <kbd>usela ng</kbd> para utilizar o mesmo valor que o do parámetro <var>uselang</var>.", "apihelp-main-param-errorlang": "Lingua usada para advertencias e erros. <kbd>[[Special:ApiHelp/query+siteinfo|action=query&meta=siteinfo]]</kbd> con <kb d>siprop=languages</kbd> devolve unha lista de códigos de lingua. Pode especific ar <kbd>content</kbd> para utilizar a lingua do contido deste wiki ou <kbd>usela ng</kbd> para utilizar o mesmo valor que o do parámetro <var>uselang</var>.",
skipping to change at line 77 skipping to change at line 77
"apihelp-compare-param-fromid": "Identificador da primeira páxina a compa rar.", "apihelp-compare-param-fromid": "Identificador da primeira páxina a compa rar.",
"apihelp-compare-param-fromrev": "Primeira revisión a comparar.", "apihelp-compare-param-fromrev": "Primeira revisión a comparar.",
"apihelp-compare-param-fromtext": "Uso este texto en vez do contido da re visión especificada por <var>fromtitle</var>, <var>fromid</var> ou <var>fromrev< /var>.", "apihelp-compare-param-fromtext": "Uso este texto en vez do contido da re visión especificada por <var>fromtitle</var>, <var>fromid</var> ou <var>fromrev< /var>.",
"apihelp-compare-param-totitle": "Segundo título para comparar.", "apihelp-compare-param-totitle": "Segundo título para comparar.",
"apihelp-compare-param-toid": "Identificador da segunda páxina a comparar .", "apihelp-compare-param-toid": "Identificador da segunda páxina a comparar .",
"apihelp-compare-param-torev": "Segunda revisión a comparar.", "apihelp-compare-param-torev": "Segunda revisión a comparar.",
"apihelp-compare-param-prop": "Que información obter.", "apihelp-compare-param-prop": "Que información obter.",
"apihelp-compare-paramvalue-prop-diff": "O diff HTML.", "apihelp-compare-paramvalue-prop-diff": "O diff HTML.",
"apihelp-compare-paramvalue-prop-diffsize": "O tamaño do diff HTML, en by tes.", "apihelp-compare-paramvalue-prop-diffsize": "O tamaño do diff HTML, en by tes.",
"apihelp-compare-paramvalue-prop-size": "Tamaño das revisións 'desde' e ' a'.", "apihelp-compare-paramvalue-prop-size": "Tamaño das revisións 'desde' e ' a'.",
"apihelp-compare-example-1": "Mostrar diferencias entre a revisión 1 e a 2", "apihelp-compare-example-1": "Amosar diferencias entre a revisión 1 e a 2 .",
"apihelp-createaccount-summary": "Crear unha nova conta de usuario.", "apihelp-createaccount-summary": "Crear unha nova conta de usuario.",
"apihelp-createaccount-param-preservestate": "SE <kbd>[[Special:ApiHelp/q uery+authmanagerinfo|action=query&meta=authmanagerinfo]]</kbd> devolve o valor \ "certo\" para <samp>hasprimarypreservedstate</samp>, as consultas marcadas como <samp>primary-required</samp> deben ser omitidas. Se devolve un valor non balei ro para <samp>preservedusername</samp>, ese nome de usuario debe usarse para o p arámetro <var>username</var>.", "apihelp-createaccount-param-preservestate": "SE <kbd>[[Special:ApiHelp/q uery+authmanagerinfo|action=query&meta=authmanagerinfo]]</kbd> devolve o valor \ "certo\" para <samp>hasprimarypreservedstate</samp>, as consultas marcadas como <samp>primary-required</samp> deben ser omitidas. Se devolve un valor non balei ro para <samp>preservedusername</samp>, ese nome de usuario debe usarse para o p arámetro <var>username</var>.",
"apihelp-createaccount-example-create": "Comezar o proceso de crear un us uario <kbd>Exemplo</kbd> con contrasinal <kbd>ExemploContrasinal</kbd>.", "apihelp-createaccount-example-create": "Comezar o proceso de crear un us uario <kbd>Exemplo</kbd> con contrasinal <kbd>ExemploContrasinal</kbd>.",
"apihelp-createaccount-param-name": "Nome de usuario.", "apihelp-createaccount-param-name": "Nome de usuario.",
"apihelp-createaccount-param-password": "Contrasinal (ignorado se <var>$1 mailpassword</var> está activo)", "apihelp-createaccount-param-password": "Contrasinal (ignorado se <var>$1 mailpassword</var> está activo)",
"apihelp-createaccount-param-domain": "Dominio para autenticación externa (opcional)", "apihelp-createaccount-param-domain": "Dominio para autenticación externa (opcional)",
"apihelp-createaccount-param-token": "Símbolo de creación de conta obtido á primeira.", "apihelp-createaccount-param-token": "Símbolo de creación de conta obtido á primeira.",
"apihelp-createaccount-param-email": "Enderezo de correo eletrónico do us uario (opcional).", "apihelp-createaccount-param-email": "Enderezo de correo eletrónico do us uario (opcional).",
"apihelp-createaccount-param-realname": "Nome real do usuario (opcional). ", "apihelp-createaccount-param-realname": "Nome real do usuario (opcional). ",
"apihelp-createaccount-param-mailpassword": "Se se establece calquera val or, enviarase un contrasinal aleatorio ao usuario.", "apihelp-createaccount-param-mailpassword": "Se se establece calquera val or, enviarase un contrasinal aleatorio ao usuario.",
skipping to change at line 168 skipping to change at line 168
"apihelp-expandtemplates-param-includecomments": "Cando queria incluír co mentarios HTML na saída.", "apihelp-expandtemplates-param-includecomments": "Cando queria incluír co mentarios HTML na saída.",
"apihelp-expandtemplates-param-generatexml": "Xenerar árbore de análise X ML (reemprazado por $1prop=parsetree).", "apihelp-expandtemplates-param-generatexml": "Xenerar árbore de análise X ML (reemprazado por $1prop=parsetree).",
"apihelp-expandtemplates-example-simple": "Expandir o wikitexto <kbd><now iki>{{Project:Sandbox}}</nowiki></kbd>.", "apihelp-expandtemplates-example-simple": "Expandir o wikitexto <kbd><now iki>{{Project:Sandbox}}</nowiki></kbd>.",
"apihelp-feedcontributions-summary": "Devolve a lista de contribucións du n usuario.", "apihelp-feedcontributions-summary": "Devolve a lista de contribucións du n usuario.",
"apihelp-feedcontributions-param-feedformat": "O formato de alimentación. ", "apihelp-feedcontributions-param-feedformat": "O formato de alimentación. ",
"apihelp-feedcontributions-param-user": "Para que usuarios recuperar as c ontribucións.", "apihelp-feedcontributions-param-user": "Para que usuarios recuperar as c ontribucións.",
"apihelp-feedcontributions-param-namespace": "Que espazo de nomes filtrar polas contribucións.", "apihelp-feedcontributions-param-namespace": "Que espazo de nomes filtrar polas contribucións.",
"apihelp-feedcontributions-param-year": "Desde o ano (e anteriores).", "apihelp-feedcontributions-param-year": "Desde o ano (e anteriores).",
"apihelp-feedcontributions-param-month": "Desde o mes de (e anteriores)." , "apihelp-feedcontributions-param-month": "Desde o mes de (e anteriores)." ,
"apihelp-feedcontributions-param-tagfilter": "Filtrar as contribucións qu e teñan estas etiquetas.", "apihelp-feedcontributions-param-tagfilter": "Filtrar as contribucións qu e teñan estas etiquetas.",
"apihelp-feedcontributions-param-deletedonly": "Mostrar só as contribucio "apihelp-feedcontributions-param-deletedonly": "Amosar só as contribución
nes eliminadas.", s eliminadas.",
"apihelp-feedcontributions-param-toponly": "Mostrar só as edicións que qu "apihelp-feedcontributions-param-toponly": "Amosar só as edicións que que
e son as ultimas revisións.", son as ultimas revisións.",
"apihelp-feedcontributions-param-newonly": "Mostrar só as edicións que cr "apihelp-feedcontributions-param-newonly": "Amosar só as edicións que cre
earon páxinas.", aron páxinas.",
"apihelp-feedcontributions-param-hideminor": "Ocultar edicións menores.", "apihelp-feedcontributions-param-hideminor": "Ocultar edicións menores.",
"apihelp-feedcontributions-param-showsizediff": "Mostrar diferenza de tam "apihelp-feedcontributions-param-showsizediff": "Amosar diferenza de tama
año entre edicións.", ño entre edicións.",
"apihelp-feedcontributions-example-simple": "Mostrar as contribucións do "apihelp-feedcontributions-example-simple": "Amosar as contribucións do u
usuario <kbd>Example</kbd>.", suario <kbd>Example</kbd>.",
"apihelp-feedrecentchanges-summary": "Devolve un ficheiro de cambios rece ntes.", "apihelp-feedrecentchanges-summary": "Devolve un ficheiro de cambios rece ntes.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-feedformat": "O formato da saída.", "apihelp-feedrecentchanges-param-feedformat": "O formato da saída.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-namespace": "Espazo de nomes ó que limit ar os resultados.", "apihelp-feedrecentchanges-param-namespace": "Espazo de nomes ó que limit ar os resultados.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-invert": "Tódolos nomes de espazos agás o seleccionado", "apihelp-feedrecentchanges-param-invert": "Tódolos nomes de espazos agás o seleccionado",
"apihelp-feedrecentchanges-param-associated": "Incluir o espazo de nomes asociado (conversa ou principal).", "apihelp-feedrecentchanges-param-associated": "Incluir o espazo de nomes asociado (conversa ou principal).",
"apihelp-feedrecentchanges-param-days": "Días a limitar os resultados", "apihelp-feedrecentchanges-param-days": "Días a limitar os resultados",
"apihelp-feedrecentchanges-param-limit": "Número máximo de resultados a v isualizar.", "apihelp-feedrecentchanges-param-limit": "Número máximo de resultados a v isualizar.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-from": "Mostrar modificacións desde entó n.", "apihelp-feedrecentchanges-param-from": "Amosar modificacións desde entón .",
"apihelp-feedrecentchanges-param-hideminor": "Ocultar cambios menores.", "apihelp-feedrecentchanges-param-hideminor": "Ocultar cambios menores.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-hidebots": "Ocultar cambios feitos por b ots.", "apihelp-feedrecentchanges-param-hidebots": "Ocultar cambios feitos por b ots.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-hideanons": "Ocultar os cambios realizad os por usuarios anónimos.", "apihelp-feedrecentchanges-param-hideanons": "Ocultar os cambios realizad os por usuarios anónimos.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-hideliu": "Ocultar os cambios realizados por usuarios rexistrados.", "apihelp-feedrecentchanges-param-hideliu": "Ocultar os cambios realizados por usuarios rexistrados.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-hidepatrolled": "Ocultar os cambios patr ullados.", "apihelp-feedrecentchanges-param-hidepatrolled": "Ocultar os cambios patr ullados.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-hidemyself": "Ocultar os cambios realiza dos polo usuario actual.", "apihelp-feedrecentchanges-param-hidemyself": "Ocultar os cambios realiza dos polo usuario actual.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-hidecategorization": "Agochar os cambios de pertenza á categoría.", "apihelp-feedrecentchanges-param-hidecategorization": "Agochar os cambios de pertenza á categoría.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-tagfilter": "Filtrar por etiqueta.", "apihelp-feedrecentchanges-param-tagfilter": "Filtrar por etiqueta.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-target": "Mostrar só os cambios nas páxi "apihelp-feedrecentchanges-param-target": "Amosar só os cambios nas páxin
nas ligadas a esta.", as ligadas a esta.",
"apihelp-feedrecentchanges-param-showlinkedto": "Mostrar os cambios nas p "apihelp-feedrecentchanges-param-showlinkedto": "Amosar os cambios nas
áxinas ligadas coa páxina seleccionada.", xinas ligadas coa páxina seleccionada.",
"apihelp-feedrecentchanges-example-simple": "Mostrar os cambios recentes" "apihelp-feedrecentchanges-example-simple": "Amosar os cambios recentes."
, ,
"apihelp-feedrecentchanges-example-30days": "Mostrar os cambios recentes "apihelp-feedrecentchanges-example-30days": "Amosar os cambios recentes l
limitados a 30 días", imitados a 30 días.",
"apihelp-feedwatchlist-summary": "Devolve o fluxo dunha lista de vixianci a.", "apihelp-feedwatchlist-summary": "Devolve o fluxo dunha lista de vixianci a.",
"apihelp-feedwatchlist-param-feedformat": "O formato da saída.", "apihelp-feedwatchlist-param-feedformat": "O formato da saída.",
"apihelp-feedwatchlist-param-hours": "Lista as páxinas modificadas desde estas horas ata agora.", "apihelp-feedwatchlist-param-hours": "Lista as páxinas modificadas desde estas horas ata agora.",
"apihelp-feedwatchlist-param-linktosections": "Ligar directamente ás secc ións modificadas se é posible.", "apihelp-feedwatchlist-param-linktosections": "Ligar directamente ás secc ións modificadas se é posible.",
"apihelp-feedwatchlist-example-default": "Mostar o fluxo da lista de vixi ancia.", "apihelp-feedwatchlist-example-default": "Mostar o fluxo da lista de vixi ancia.",
"apihelp-feedwatchlist-example-all6hrs": "Amosar tódolos cambios feitos á s páxinas vixiadas nas últimas 6 horas.", "apihelp-feedwatchlist-example-all6hrs": "Amosar tódolos cambios feitos á s páxinas vixiadas nas últimas 6 horas.",
"apihelp-filerevert-summary": "Revertir o ficheiro a unha versión anterio r.", "apihelp-filerevert-summary": "Revertir o ficheiro a unha versión anterio r.",
"apihelp-filerevert-param-filename": "Nome de ficheiro final, sen o prefi xo Ficheiro:", "apihelp-filerevert-param-filename": "Nome de ficheiro final, sen o prefi xo Ficheiro:",
"apihelp-filerevert-param-comment": "Comentario de carga.", "apihelp-filerevert-param-comment": "Comentario de carga.",
"apihelp-filerevert-param-archivename": "Nome de ficheiro da revisión á q ue reverter.", "apihelp-filerevert-param-archivename": "Nome de ficheiro da revisión á q ue reverter.",
"apihelp-filerevert-example-revert": "Reverter <kbd>Wiki.png</kbd> á vers ión do <kbd>2011-03-05T15:27:40Z</kbd>.", "apihelp-filerevert-example-revert": "Reverter <kbd>Wiki.png</kbd> á vers ión do <kbd>2011-03-05T15:27:40Z</kbd>.",
"apihelp-help-summary": "Mostrar axuda para os módulos indicados.", "apihelp-help-summary": "Amosar axuda para os módulos indicados.",
"apihelp-help-param-modules": "Módulos para mostar axuda (valores dos par ámetros <var>acción</var> e <var>formato</var>, ou <kbd>principal</kbd>). Pode e specificar submódulos con un <kbd>+</kbd>.", "apihelp-help-param-modules": "Módulos para mostar axuda (valores dos par ámetros <var>acción</var> e <var>formato</var>, ou <kbd>principal</kbd>). Pode e specificar submódulos con un <kbd>+</kbd>.",
"apihelp-help-param-submodules": "Incluír axuda para os submódulos do mód ulo nomeado.", "apihelp-help-param-submodules": "Incluír axuda para os submódulos do mód ulo nomeado.",
"apihelp-help-param-recursivesubmodules": "Incluír axuda para os submódul os de forma recursiva.", "apihelp-help-param-recursivesubmodules": "Incluír axuda para os submódul os de forma recursiva.",
"apihelp-help-param-helpformat": "Formato de saída da axuda.", "apihelp-help-param-helpformat": "Formato de saída da axuda.",
"apihelp-help-param-wrap": "Incluír a saída nunha estrutura de resposta A PI estándar.", "apihelp-help-param-wrap": "Incluír a saída nunha estrutura de resposta A PI estándar.",
"apihelp-help-param-toc": "Incluír unha táboa de contidos na saída por HT ML", "apihelp-help-param-toc": "Incluír unha táboa de contidos na saída por HT ML",
"apihelp-help-example-main": "Axuda para o módulo principal", "apihelp-help-example-main": "Axuda para o módulo principal",
"apihelp-help-example-submodules": "Axuda para <kbd>action=query</kbd> e todos os seus submódulos.", "apihelp-help-example-submodules": "Axuda para <kbd>action=query</kbd> e todos os seus submódulos.",
"apihelp-help-example-recursive": "Toda a axuda nunha páxina", "apihelp-help-example-recursive": "Toda a axuda nunha páxina",
"apihelp-help-example-help": "Axuda do módulo de axuda en si", "apihelp-help-example-help": "Axuda do módulo de axuda en si",
skipping to change at line 307 skipping to change at line 307
"apihelp-options-example-change": "Cambiar as preferencias <kbd>skin</kbd > and <kbd>hideminor</kbd>.", "apihelp-options-example-change": "Cambiar as preferencias <kbd>skin</kbd > and <kbd>hideminor</kbd>.",
"apihelp-options-example-complex": "Restaurar todas as preferencias, logo fixar <kbd>skin</kbd> e <kbd>nickname</kbd>.", "apihelp-options-example-complex": "Restaurar todas as preferencias, logo fixar <kbd>skin</kbd> e <kbd>nickname</kbd>.",
"apihelp-paraminfo-summary": "Obter información sobre módulos API.", "apihelp-paraminfo-summary": "Obter información sobre módulos API.",
"apihelp-paraminfo-param-modules": "Lista de nomes de módulos (valores do s parámetros <var>acción</var e <var>formato</var>, ou <kbd>principal</kbd>). Po de especificar submódulos con <kbd>+</kbd>, ou tódolos submódulos con <kbd>+*</k bd>, ou tódolos submódulos recursivamente con <kbd>+**</kbd>.", "apihelp-paraminfo-param-modules": "Lista de nomes de módulos (valores do s parámetros <var>acción</var e <var>formato</var>, ou <kbd>principal</kbd>). Po de especificar submódulos con <kbd>+</kbd>, ou tódolos submódulos con <kbd>+*</k bd>, ou tódolos submódulos recursivamente con <kbd>+**</kbd>.",
"apihelp-paraminfo-param-helpformat": "Formato das cadeas de axuda.", "apihelp-paraminfo-param-helpformat": "Formato das cadeas de axuda.",
"apihelp-paraminfo-param-querymodules": "Lista dos nomes de módulos de co nsulta (valores dos parámetros <var>prop</var>, <var>meta</var> ou <var>list</va r>). Use <kbd>$1modules=query+foo</kbd> no canto de <kbd>$1querymodules=foo</kbd >.", "apihelp-paraminfo-param-querymodules": "Lista dos nomes de módulos de co nsulta (valores dos parámetros <var>prop</var>, <var>meta</var> ou <var>list</va r>). Use <kbd>$1modules=query+foo</kbd> no canto de <kbd>$1querymodules=foo</kbd >.",
"apihelp-paraminfo-param-mainmodule": "Obter información sobre o módulo p rincipal (nivel superior). No canto use <kbd>$1modules=main</kbd>.", "apihelp-paraminfo-param-mainmodule": "Obter información sobre o módulo p rincipal (nivel superior). No canto use <kbd>$1modules=main</kbd>.",
"apihelp-paraminfo-param-pagesetmodule": "Obter información sobre o módul o pageset (proporcionando títulos= e amigos).", "apihelp-paraminfo-param-pagesetmodule": "Obter información sobre o módul o pageset (proporcionando títulos= e amigos).",
"apihelp-paraminfo-param-formatmodules": "Lista dos nomes de módulo de fo rmato (valores do parámetro <var>formato</var>). No canto use <var>$1modules</va r>.", "apihelp-paraminfo-param-formatmodules": "Lista dos nomes de módulo de fo rmato (valores do parámetro <var>formato</var>). No canto use <var>$1modules</va r>.",
"apihelp-paraminfo-example-1": "Amosar información para <kbd>[[Special:Ap iHelp/parse|action=parse]]</kbd>, <kbd>[[Special:ApiHelp/jsonfm|format=jsonfm]]< /kbd>, <kbd>[[Special:ApiHelp/query+allpages|action=query&list=allpages]]</kbd>, e <kbd>[[Special:ApiHelp/query+siteinfo|action=query&meta=siteinfo]]</kbd>.", "apihelp-paraminfo-example-1": "Amosar información para <kbd>[[Special:Ap iHelp/parse|action=parse]]</kbd>, <kbd>[[Special:ApiHelp/jsonfm|format=jsonfm]]< /kbd>, <kbd>[[Special:ApiHelp/query+allpages|action=query&list=allpages]]</kbd>, e <kbd>[[Special:ApiHelp/query+siteinfo|action=query&meta=siteinfo]]</kbd>.",
"apihelp-paraminfo-example-2": "Mostrar a información para tódolos submód ulos de <kbd>[[Special:ApiHelp/query|action=query]]</kbd>.", "apihelp-paraminfo-example-2": "Amosar a información para tódolos submódu los de <kbd>[[Special:ApiHelp/query|action=query]]</kbd>.",
"apihelp-parse-summary": "Fai a análise sintáctica do contido e devolve o resultado da análise.", "apihelp-parse-summary": "Fai a análise sintáctica do contido e devolve o resultado da análise.",
"apihelp-parse-extended-description": "Vexa varios módulos propostos de < kbd>[[Special:ApiHelp/query|action=query]]</kbd> para obter información sobre a versión actual dunha páxina.\n\nHai varias formas de especificar o texto a anali zar:\n# Especificar unha páxina ou revisión, usando <var>$1page</var>, <var>$1pa geid</var>, ou <var>$1oldid</var>.\n# Especificando contido explícitamente, usan do <var>$1text</var>, <var>$1title</var>, and <var>$1contentmodel</var>.\n# Espe cificando só un resumo a analizar. <var>$1prop</var> debe ter un valor baleiro." , "apihelp-parse-extended-description": "Vexa varios módulos propostos de < kbd>[[Special:ApiHelp/query|action=query]]</kbd> para obter información sobre a versión actual dunha páxina.\n\nHai varias formas de especificar o texto a anali zar:\n# Especificar unha páxina ou revisión, usando <var>$1page</var>, <var>$1pa geid</var>, ou <var>$1oldid</var>.\n# Especificando contido explícitamente, usan do <var>$1text</var>, <var>$1title</var>, and <var>$1contentmodel</var>.\n# Espe cificando só un resumo a analizar. <var>$1prop</var> debe ter un valor baleiro." ,
"apihelp-parse-param-title": "Título da páxina á que pertence o texto. Se non se indica, debe especificarse <var>$1contentmodel</var>, e [[API]] usarase como o título.", "apihelp-parse-param-title": "Título da páxina á que pertence o texto. Se non se indica, debe especificarse <var>$1contentmodel</var>, e [[API]] usarase como o título.",
"apihelp-parse-param-text": "Texto a analizar. Use <var>$1title</var> ou <var>$1contentmodel</var> para controlar o modelo de contido.", "apihelp-parse-param-text": "Texto a analizar. Use <var>$1title</var> ou <var>$1contentmodel</var> para controlar o modelo de contido.",
"apihelp-parse-param-summary": "Resumo a analizar.", "apihelp-parse-param-summary": "Resumo a analizar.",
"apihelp-parse-param-page": "Analizar o contido desta páxina. Non pode us arse de forma conxunta con <var>$1text</var> e <var>$1title</var>.", "apihelp-parse-param-page": "Analizar o contido desta páxina. Non pode us arse de forma conxunta con <var>$1text</var> e <var>$1title</var>.",
"apihelp-parse-param-pageid": "Analizar o contido desta páxina. Ignora <v ar>$1page</var>.", "apihelp-parse-param-pageid": "Analizar o contido desta páxina. Ignora <v ar>$1page</var>.",
"apihelp-parse-param-redirects": "Se <var>$1page</var> ou <var>$1pageid</ var> apuntar a unha redirección, resólvea.", "apihelp-parse-param-redirects": "Se <var>$1page</var> ou <var>$1pageid</ var> apuntar a unha redirección, resólvea.",
"apihelp-parse-param-oldid": "Analizar o contido desta revisión. Ignora < var>$1page</var> e <var>$1pageid</var>.", "apihelp-parse-param-oldid": "Analizar o contido desta revisión. Ignora < var>$1page</var> e <var>$1pageid</var>.",
"apihelp-parse-param-prop": "Que información obter:", "apihelp-parse-param-prop": "Que información obter:",
skipping to change at line 432 skipping to change at line 432
"apihelp-query+alldeletedrevisions-param-excludeuser": "Non listar revisi óns deste usuario.", "apihelp-query+alldeletedrevisions-param-excludeuser": "Non listar revisi óns deste usuario.",
"apihelp-query+alldeletedrevisions-param-namespace": "Só listar páxinas n este espazo de nomes.", "apihelp-query+alldeletedrevisions-param-namespace": "Só listar páxinas n este espazo de nomes.",
"apihelp-query+alldeletedrevisions-param-miser-user-namespace": "<strong> Nota:</strong> Debido ó [[mw:Special:MyLanguage/Manual:$wgMiserMode|modo minimal ]], ó usar á vez <var>$1user</var> e <var>$1namespace</var> pode devolver menos resultados de <var>$1limit</var> antes de continuar, en casos extremos, pode que non devolva resultados.", "apihelp-query+alldeletedrevisions-param-miser-user-namespace": "<strong> Nota:</strong> Debido ó [[mw:Special:MyLanguage/Manual:$wgMiserMode|modo minimal ]], ó usar á vez <var>$1user</var> e <var>$1namespace</var> pode devolver menos resultados de <var>$1limit</var> antes de continuar, en casos extremos, pode que non devolva resultados.",
"apihelp-query+alldeletedrevisions-param-generatetitles": "Usado como xen erador, xenera títulos no canto de IDs de revisión.", "apihelp-query+alldeletedrevisions-param-generatetitles": "Usado como xen erador, xenera títulos no canto de IDs de revisión.",
"apihelp-query+alldeletedrevisions-example-user": "Listar as últimas 50 c ontribucións borradas do usuario <kbd>Example</kbd>.", "apihelp-query+alldeletedrevisions-example-user": "Listar as últimas 50 c ontribucións borradas do usuario <kbd>Example</kbd>.",
"apihelp-query+alldeletedrevisions-example-ns-main": "Listar as 50 primei ras revisións borradas no espazo de nomes principal.", "apihelp-query+alldeletedrevisions-example-ns-main": "Listar as 50 primei ras revisións borradas no espazo de nomes principal.",
"apihelp-query+allfileusages-summary": "Lista todos os usos de ficheiro, incluído os que non existen.", "apihelp-query+allfileusages-summary": "Lista todos os usos de ficheiro, incluído os que non existen.",
"apihelp-query+allfileusages-param-from": "Título do ficheiro no que come zar a enumerar.", "apihelp-query+allfileusages-param-from": "Título do ficheiro no que come zar a enumerar.",
"apihelp-query+allfileusages-param-to": "Título do ficheiro no que remata r de enumerar.", "apihelp-query+allfileusages-param-to": "Título do ficheiro no que remata r de enumerar.",
"apihelp-query+allfileusages-param-prefix": "Buscar tódolos títulos de fi cheiro que comezan con este valor.", "apihelp-query+allfileusages-param-prefix": "Buscar tódolos títulos de fi cheiro que comezan con este valor.",
"apihelp-query+allfileusages-param-unique": "Mostrar só nomes de ficheiro distintos. Non pode usarse con $1prop=ids.\nCando se usa como xenerador, produc e páxinas obxectivo no canto de páxinas fonte.", "apihelp-query+allfileusages-param-unique": "Amosar só nomes de ficheiro distintos. Non pode usarse con $1prop=ids.\nCando se usa como xerador, produce p áxinas obxectivo no canto de páxinas fonte.",
"apihelp-query+allfileusages-param-prop": "Que partes de información incl uír:", "apihelp-query+allfileusages-param-prop": "Que partes de información incl uír:",
"apihelp-query+allfileusages-paramvalue-prop-ids": "Engade os IDs das páx inas usadas (non pode usarse con $1unique).", "apihelp-query+allfileusages-paramvalue-prop-ids": "Engade os IDs das páx inas usadas (non pode usarse con $1unique).",
"apihelp-query+allfileusages-paramvalue-prop-title": "Engade o nome do fi cheiro.", "apihelp-query+allfileusages-paramvalue-prop-title": "Engade o nome do fi cheiro.",
"apihelp-query+allfileusages-param-limit": "Número total de obxectos a de volver.", "apihelp-query+allfileusages-param-limit": "Número total de obxectos a de volver.",
"apihelp-query+allfileusages-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+allfileusages-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+allfileusages-example-B": "Lista títulos de ficheiro, incl uíndo os eliminados, cos IDs de páxina dos que proveñen, comezando en <kbd>B</ kbd>.", "apihelp-query+allfileusages-example-B": "Lista títulos de ficheiro, incl uíndo os eliminados, cos IDs de páxina dos que proveñen, comezando en <kbd>B</ kbd>.",
"apihelp-query+allfileusages-example-unique": "Listar títulos únicos de f icheiros.", "apihelp-query+allfileusages-example-unique": "Listar títulos únicos de f icheiros.",
"apihelp-query+allfileusages-example-unique-generator": "Obter todos os t ítulos de ficheiro, marcando os que faltan.", "apihelp-query+allfileusages-example-unique-generator": "Obter todos os t ítulos de ficheiro, marcando os que faltan.",
"apihelp-query+allfileusages-example-generator": "Obtén as páxinas que co nteñen os ficheiros.", "apihelp-query+allfileusages-example-generator": "Obtén as páxinas que co nteñen os ficheiros.",
"apihelp-query+allimages-summary": "Enumerar tódalas imaxes secuencialmen te.", "apihelp-query+allimages-summary": "Enumerar tódalas imaxes secuencialmen te.",
skipping to change at line 454 skipping to change at line 454
"apihelp-query+allimages-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+allimages-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+allimages-param-from": "Título da imaxe no que comezar a e numerar. Só pode usarse con $1sort=name.", "apihelp-query+allimages-param-from": "Título da imaxe no que comezar a e numerar. Só pode usarse con $1sort=name.",
"apihelp-query+allimages-param-to": "Título da imaxe no que rematar a enu merar. Só pode usarse con $1sort=name.", "apihelp-query+allimages-param-to": "Título da imaxe no que rematar a enu merar. Só pode usarse con $1sort=name.",
"apihelp-query+allimages-param-start": "Título do selo de tempo no que co mezar a enumerar. Só pode usarse con $1sort=timestamp.", "apihelp-query+allimages-param-start": "Título do selo de tempo no que co mezar a enumerar. Só pode usarse con $1sort=timestamp.",
"apihelp-query+allimages-param-end": "Título do selo de tempo no que rema tar a enumerar. Só pode usarse con $1sort=timestamp.", "apihelp-query+allimages-param-end": "Título do selo de tempo no que rema tar a enumerar. Só pode usarse con $1sort=timestamp.",
"apihelp-query+allimages-param-prefix": "Buscar todas as imaxes cuxo títu lo comeza por este valor. Só pode usarse con $1sort=name.", "apihelp-query+allimages-param-prefix": "Buscar todas as imaxes cuxo títu lo comeza por este valor. Só pode usarse con $1sort=name.",
"apihelp-query+allimages-param-minsize": "Limitar a imaxes con polo menos este número de bytes.", "apihelp-query+allimages-param-minsize": "Limitar a imaxes con polo menos este número de bytes.",
"apihelp-query+allimages-param-maxsize": "Limitar a imaxes con como máxim o este número de bytes.", "apihelp-query+allimages-param-maxsize": "Limitar a imaxes con como máxim o este número de bytes.",
"apihelp-query+allimages-param-sha1": "Función hash SHA1 da imaxe. Invali da $1sha1base36.", "apihelp-query+allimages-param-sha1": "Función hash SHA1 da imaxe. Invali da $1sha1base36.",
"apihelp-query+allimages-param-sha1base36": "Función hash SHA1 da imaxe e n base 36 (usada en MediaWiki).", "apihelp-query+allimages-param-sha1base36": "Función hash SHA1 da imaxe e n base 36 (usada en MediaWiki).",
"apihelp-query+allimages-param-user": "Mostrar só ficheiros subidos por e ste usuario. Só pode usarse con $1sort=timestamp. Non se pode usar xunto a $1fil terbots.", "apihelp-query+allimages-param-user": "Amosar só ficheiros subidos por es te usuario. Só pode usarse con $1sort=timestamp. Non se pode usar xunto a $1filt erbots.",
"apihelp-query+allimages-param-filterbots": "Como filtrar ficheiros subid os por bots. Só pode usarse con $1sort=timestamp. Non pode usarse xunto con $1us er.", "apihelp-query+allimages-param-filterbots": "Como filtrar ficheiros subid os por bots. Só pode usarse con $1sort=timestamp. Non pode usarse xunto con $1us er.",
"apihelp-query+allimages-param-mime": "Que tipos MIME buscar, por exempl o <kbd>imaxe/jpeg</kbd>.", "apihelp-query+allimages-param-mime": "Que tipos MIME buscar, por exempl o <kbd>imaxe/jpeg</kbd>.",
"apihelp-query+allimages-param-limit": "Cantas imaxes mostar en total.", "apihelp-query+allimages-param-limit": "Cantas imaxes mostar en total.",
"apihelp-query+allimages-example-B": "Mostrar unha lista de ficheiros que "apihelp-query+allimages-example-B": "Amosar unha lista de ficheiros que
comezan por <kbd>B</kbd>.", comezan por <kbd>B</kbd>.",
"apihelp-query+allimages-example-recent": "Mostrar unha lista de ficheiro "apihelp-query+allimages-example-recent": "Amosar unha lista de ficheiros
s subidos recentemente, similares a [[Special:NewFiles]].", subidos recentemente, similares a [[Special:NewFiles]].",
"apihelp-query+allimages-example-mimetypes": "Mostrar unha lista de fiche "apihelp-query+allimages-example-mimetypes": "Amosar unha lista de fichei
iros con tipo MIME <kbd>image/png</kbd> ou <kbd>image/gif</kbd>", ros con tipo MIME <kbd>image/png</kbd> ou <kbd>image/gif</kbd>",
"apihelp-query+allimages-example-generator": "Mostar información sobre ca tro ficheiros que comecen pola letra <kbd>T</kbd>.", "apihelp-query+allimages-example-generator": "Mostar información sobre ca tro ficheiros que comecen pola letra <kbd>T</kbd>.",
"apihelp-query+alllinks-summary": "Numerar tódalas ligazóns que apuntan a un nome de espazos determinado.", "apihelp-query+alllinks-summary": "Numerar tódalas ligazóns que apuntan a un nome de espazos determinado.",
"apihelp-query+alllinks-param-from": "Título da ligazón na que comezar a enumerar.", "apihelp-query+alllinks-param-from": "Título da ligazón na que comezar a enumerar.",
"apihelp-query+alllinks-param-to": "Título da ligazón na que rematar de e numerar.", "apihelp-query+alllinks-param-to": "Título da ligazón na que rematar de e numerar.",
"apihelp-query+alllinks-param-prefix": "Buscar tódolos títulos ligados qu e comezan con este valor.", "apihelp-query+alllinks-param-prefix": "Buscar tódolos títulos ligados qu e comezan con este valor.",
"apihelp-query+alllinks-param-unique": "Mostrar só títulos ligados distin tos. Non pode usarse con <kbd>$1prop=ids</kbd>.\nCando se usa como xenerador, pr oduce páxinas obxectivo no canto de páxinas fonte.", "apihelp-query+alllinks-param-unique": "Amosar só títulos ligados distint os. Non pode usarse con <kbd>$1prop=ids</kbd>.\nCando se usa como xerador, produ ce páxinas obxectivo no canto de páxinas fonte.",
"apihelp-query+alllinks-param-prop": "Que partes de información incluír:" , "apihelp-query+alllinks-param-prop": "Que partes de información incluír:" ,
"apihelp-query+alllinks-paramvalue-prop-ids": "Engade o ID da páxina da l igazón (non pode usarse con <var>$1unique</var>).", "apihelp-query+alllinks-paramvalue-prop-ids": "Engade o ID da páxina da l igazón (non pode usarse con <var>$1unique</var>).",
"apihelp-query+alllinks-paramvalue-prop-title": "Engade o título da ligaz ón.", "apihelp-query+alllinks-paramvalue-prop-title": "Engade o título da ligaz ón.",
"apihelp-query+alllinks-param-namespace": "Espazo de nomes a enumerar.", "apihelp-query+alllinks-param-namespace": "Espazo de nomes a enumerar.",
"apihelp-query+alllinks-param-limit": "Número total de obxectos a devolve r.", "apihelp-query+alllinks-param-limit": "Número total de obxectos a devolve r.",
"apihelp-query+alllinks-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+alllinks-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+alllinks-example-B": "Lista os títulos ligados, incluíndo os eliminados, cos ID das páxinas das que proveñen, comezando en <kbd>B</kbd>.", "apihelp-query+alllinks-example-B": "Lista os títulos ligados, incluíndo os eliminados, cos ID das páxinas das que proveñen, comezando en <kbd>B</kbd>.",
"apihelp-query+alllinks-example-unique": "Listar títulos ligados únicos", "apihelp-query+alllinks-example-unique": "Listar títulos ligados únicos",
"apihelp-query+alllinks-example-unique-generator": "Obtén tódolos títulos ligados, marcando os eliminados.", "apihelp-query+alllinks-example-unique-generator": "Obtén tódolos títulos ligados, marcando os eliminados.",
"apihelp-query+alllinks-example-generator": "Obtén as páxinas que conteñe n as ligazóns.", "apihelp-query+alllinks-example-generator": "Obtén as páxinas que conteñe n as ligazóns.",
skipping to change at line 492 skipping to change at line 492
"apihelp-query+allmessages-param-includelocal": "Tamén inclúe mensaxes lo cais, p.ex. mensaxes que non existen no software pero existen como no espazo de nomes {{ns:MediaWiki}}. \nIsto lista todas as páxinas do espazo de nomes {{ns:Me diaWiki}}, polo que tamén listará as que non son realmente mensaxes como [[Media Wiki:Common.js|Common.js]].", "apihelp-query+allmessages-param-includelocal": "Tamén inclúe mensaxes lo cais, p.ex. mensaxes que non existen no software pero existen como no espazo de nomes {{ns:MediaWiki}}. \nIsto lista todas as páxinas do espazo de nomes {{ns:Me diaWiki}}, polo que tamén listará as que non son realmente mensaxes como [[Media Wiki:Common.js|Common.js]].",
"apihelp-query+allmessages-param-args": "Argumentos a substituír na mensa xe.", "apihelp-query+allmessages-param-args": "Argumentos a substituír na mensa xe.",
"apihelp-query+allmessages-param-filter": "Retornar só mensaxes con nomes que conteñan esta cadea.", "apihelp-query+allmessages-param-filter": "Retornar só mensaxes con nomes que conteñan esta cadea.",
"apihelp-query+allmessages-param-customised": "Devolver só mensaxes neste estado de personalización.", "apihelp-query+allmessages-param-customised": "Devolver só mensaxes neste estado de personalización.",
"apihelp-query+allmessages-param-lang": "Retornar mensaxes nesta lingua." , "apihelp-query+allmessages-param-lang": "Retornar mensaxes nesta lingua." ,
"apihelp-query+allmessages-param-from": "Retornar mensaxes que comezan ne sta mensaxe.", "apihelp-query+allmessages-param-from": "Retornar mensaxes que comezan ne sta mensaxe.",
"apihelp-query+allmessages-param-to": "Retornar mensaxes que rematan nest a mensaxe.", "apihelp-query+allmessages-param-to": "Retornar mensaxes que rematan nest a mensaxe.",
"apihelp-query+allmessages-param-title": "Nome de páxina a usar como cont exto cando se analice a mensaxe (para a opción $1enableparser)", "apihelp-query+allmessages-param-title": "Nome de páxina a usar como cont exto cando se analice a mensaxe (para a opción $1enableparser)",
"apihelp-query+allmessages-param-prefix": "Devolver mensaxes con este pre fixo.", "apihelp-query+allmessages-param-prefix": "Devolver mensaxes con este pre fixo.",
"apihelp-query+allmessages-example-ipb": "Mostar mensaxes que comecen por <kbd>ipb-</kbd>.", "apihelp-query+allmessages-example-ipb": "Mostar mensaxes que comecen por <kbd>ipb-</kbd>.",
"apihelp-query+allmessages-example-de": "Mostrar mensaxes <kbd>august</kb d> e <kbd>mainpage</kbd> en Alemán.", "apihelp-query+allmessages-example-de": "Amosar mensaxes <kbd>august</kbd > e <kbd>mainpage</kbd> en Alemán.",
"apihelp-query+allpages-summary": "Numerar tódalas páxinas secuencialment e nun espazo de nomes determinado.", "apihelp-query+allpages-summary": "Numerar tódalas páxinas secuencialment e nun espazo de nomes determinado.",
"apihelp-query+allpages-param-from": "Título da páxina na que comezar a e numerar.", "apihelp-query+allpages-param-from": "Título da páxina na que comezar a e numerar.",
"apihelp-query+allpages-param-to": "Título da páxina na que rematar de en umerar.", "apihelp-query+allpages-param-to": "Título da páxina na que rematar de en umerar.",
"apihelp-query+allpages-param-prefix": "Buscar tódolos títulos de páxinas que comezan con este valor.", "apihelp-query+allpages-param-prefix": "Buscar tódolos títulos de páxinas que comezan con este valor.",
"apihelp-query+allpages-param-namespace": "Espazo de nomes a enumerar.", "apihelp-query+allpages-param-namespace": "Espazo de nomes a enumerar.",
"apihelp-query+allpages-param-filterredir": "Que páxinas listar.", "apihelp-query+allpages-param-filterredir": "Que páxinas listar.",
"apihelp-query+allpages-param-minsize": "Limitar a páxinas con polo menos este número de bytes.", "apihelp-query+allpages-param-minsize": "Limitar a páxinas con polo menos este número de bytes.",
"apihelp-query+allpages-param-maxsize": "Limitar a páxinas con como máxim o este número de bytes.", "apihelp-query+allpages-param-maxsize": "Limitar a páxinas con como máxim o este número de bytes.",
"apihelp-query+allpages-param-prtype": "Limitar a só protección de páxina s.", "apihelp-query+allpages-param-prtype": "Limitar a só protección de páxina s.",
"apihelp-query+allpages-param-prlevel": "Filtrar proteccións baseándose n o nivel de protección (debe empregarse có parámetro $1prtype= ).", "apihelp-query+allpages-param-prlevel": "Filtrar proteccións baseándose n o nivel de protección (debe empregarse có parámetro $1prtype= ).",
"apihelp-query+allpages-param-prfiltercascade": "Filtrar proteccións base adas en cascada (ignoradas se $1prtype non ten valor).", "apihelp-query+allpages-param-prfiltercascade": "Filtrar proteccións base adas en cascada (ignoradas se $1prtype non ten valor).",
"apihelp-query+allpages-param-limit": "Número total de páxinas a devolver .", "apihelp-query+allpages-param-limit": "Número total de páxinas a devolver .",
"apihelp-query+allpages-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+allpages-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+allpages-param-filterlanglinks": "Filtro baseado en si unh a páxina ten ligazóns de lingua. Decátese de que esto pode non considerar as lig azóns de lingua engadidas polas extensións.", "apihelp-query+allpages-param-filterlanglinks": "Filtro baseado en se unh a páxina ten ligazóns de lingua. Decátese de que isto pode non considerar as lig azóns de lingua engadidas polas extensións.",
"apihelp-query+allpages-param-prexpiry": "Que finalización de protección pola que filtrar a páxina:\n;indefinida: Só obter páxinas coa finalización de pr otección indefinida.\n;definite: Só obter páxinas cunha finalización de protecci ón definida.\n;all: Obter páxinas con calquera finalización de protección.", "apihelp-query+allpages-param-prexpiry": "Que finalización de protección pola que filtrar a páxina:\n;indefinida: Só obter páxinas coa finalización de pr otección indefinida.\n;definite: Só obter páxinas cunha finalización de protecci ón definida.\n;all: Obter páxinas con calquera finalización de protección.",
"apihelp-query+allpages-example-B": "Mostrar unha lista de páxinas que co "apihelp-query+allpages-example-B": "Amosar unha lista de páxinas que com
mezan pola letra <kbd>B</kbd>.", ezan pola letra <kbd>B</kbd>.",
"apihelp-query+allpages-example-generator": "Mostrar inforfmación sobre 4 "apihelp-query+allpages-example-generator": "Amosar información sobre 4 p
páxinas que comecen pola letra <kbd>T</kbd>.", áxinas que comecen pola letra <kbd>T</kbd>.",
"apihelp-query+allpages-example-generator-revisions": "Motrar o contido d as dúas primeiras páxinas que non sexan redirección que comecen por <kbd>Re</kbd >.", "apihelp-query+allpages-example-generator-revisions": "Motrar o contido d as dúas primeiras páxinas que non sexan redirección que comecen por <kbd>Re</kbd >.",
"apihelp-query+allredirects-summary": "Lista tódalas redireccións a un es pazo de nomes.", "apihelp-query+allredirects-summary": "Lista tódalas redireccións a un es pazo de nomes.",
"apihelp-query+allredirects-param-from": "Título da redirección na que co mezar a enumerar.", "apihelp-query+allredirects-param-from": "Título da redirección na que co mezar a enumerar.",
"apihelp-query+allredirects-param-to": "Título da redirección na que rema tar de enumerar.", "apihelp-query+allredirects-param-to": "Título da redirección na que rema tar de enumerar.",
"apihelp-query+allredirects-param-prefix": "Buscar todas as páxinas que c omecen con este valor.", "apihelp-query+allredirects-param-prefix": "Buscar todas as páxinas que c omecen con este valor.",
"apihelp-query+allredirects-param-unique": "Só mostrar páxinas obxectivo distintas. Non pode usarse con $1prop=ids|fragment|interwiki.\nCando se usa como xenerador, produce páxinas obxectivo no canto de páxinas fonte.", "apihelp-query+allredirects-param-unique": "Só amosar páxinas obxectivo d istintas. Non pode usarse con $1prop=ids|fragment|interwiki.\nCando se usa como xerador, produce páxinas obxectivo no canto de páxinas fonte.",
"apihelp-query+allredirects-param-prop": "Que información incluír:", "apihelp-query+allredirects-param-prop": "Que información incluír:",
"apihelp-query+allredirects-paramvalue-prop-ids": "Engade o ID da páxina da redirección (non pode usarse con <var>$1unique</var>).", "apihelp-query+allredirects-paramvalue-prop-ids": "Engade o ID da páxina da redirección (non pode usarse con <var>$1unique</var>).",
"apihelp-query+allredirects-paramvalue-prop-title": "Engade o título da r edirección.", "apihelp-query+allredirects-paramvalue-prop-title": "Engade o título da r edirección.",
"apihelp-query+allredirects-paramvalue-prop-fragment": "Engade o fragment o da redirección, se o hai (non pode usarse con <var>$1unique</var>).", "apihelp-query+allredirects-paramvalue-prop-fragment": "Engade o fragment o da redirección, se o hai (non pode usarse con <var>$1unique</var>).",
"apihelp-query+allredirects-paramvalue-prop-interwiki": "Engade o prefixo interwiki da redirección, se o hai (non pode usarse con <var>$1unique</var>).", "apihelp-query+allredirects-paramvalue-prop-interwiki": "Engade o prefixo interwiki da redirección, se o hai (non pode usarse con <var>$1unique</var>).",
"apihelp-query+allredirects-param-namespace": "Espazo de nomes a enumerar .", "apihelp-query+allredirects-param-namespace": "Espazo de nomes a enumerar .",
"apihelp-query+allredirects-param-limit": "Número total de obxectos a dev olver.", "apihelp-query+allredirects-param-limit": "Número total de obxectos a dev olver.",
"apihelp-query+allredirects-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+allredirects-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+allredirects-example-B": "Lista as páxinas obxectivo, incl uíndo as eliminadas, cos ID das páxinas das que proveñen, comezando en <kbd>B</k bd>.", "apihelp-query+allredirects-example-B": "Lista as páxinas obxectivo, incl uíndo as eliminadas, cos ID das páxinas das que proveñen, comezando en <kbd>B</k bd>.",
"apihelp-query+allredirects-example-unique": "Lista páxinas obxectivo úni cas.", "apihelp-query+allredirects-example-unique": "Lista páxinas obxectivo úni cas.",
skipping to change at line 547 skipping to change at line 547
"apihelp-query+mystashedfiles-summary": "Obter unha lista dos ficheiros d a caché de carga do usuario actual.", "apihelp-query+mystashedfiles-summary": "Obter unha lista dos ficheiros d a caché de carga do usuario actual.",
"apihelp-query+mystashedfiles-param-prop": "Que propiedades obter para os ficheiros.", "apihelp-query+mystashedfiles-param-prop": "Que propiedades obter para os ficheiros.",
"apihelp-query+mystashedfiles-paramvalue-prop-size": "Consultar o tamaño de ficheiro e as dimensións da imaxe.", "apihelp-query+mystashedfiles-paramvalue-prop-size": "Consultar o tamaño de ficheiro e as dimensións da imaxe.",
"apihelp-query+mystashedfiles-paramvalue-prop-type": "Consultar o tipo MI ME do ficheiro e tipo multimedia.", "apihelp-query+mystashedfiles-paramvalue-prop-type": "Consultar o tipo MI ME do ficheiro e tipo multimedia.",
"apihelp-query+mystashedfiles-param-limit": "Cantos ficheiros devolver.", "apihelp-query+mystashedfiles-param-limit": "Cantos ficheiros devolver.",
"apihelp-query+mystashedfiles-example-simple": "Obter a clave de ficheiro , tamaño de ficheiro, e tamaño en pixels dos ficheiros na caché de carga do usua rio actual.", "apihelp-query+mystashedfiles-example-simple": "Obter a clave de ficheiro , tamaño de ficheiro, e tamaño en pixels dos ficheiros na caché de carga do usua rio actual.",
"apihelp-query+alltransclusions-summary": "Listar todas as transclusións (páxinas integradas usando &#123;&#123;x&#125;&#125;), incluíndo as eliminadas." , "apihelp-query+alltransclusions-summary": "Listar todas as transclusións (páxinas integradas usando &#123;&#123;x&#125;&#125;), incluíndo as eliminadas." ,
"apihelp-query+alltransclusions-param-from": "Título da transclusión na q ue comezar a enumerar.", "apihelp-query+alltransclusions-param-from": "Título da transclusión na q ue comezar a enumerar.",
"apihelp-query+alltransclusions-param-to": "Título da transclusión na que rematar de enumerar.", "apihelp-query+alltransclusions-param-to": "Título da transclusión na que rematar de enumerar.",
"apihelp-query+alltransclusions-param-prefix": "Buscar todos os títulos t ranscluídos que comezan con este valor.", "apihelp-query+alltransclusions-param-prefix": "Buscar todos os títulos t ranscluídos que comezan con este valor.",
"apihelp-query+alltransclusions-param-unique": "Mostrar só títulos transc luídos distintos. Non pode usarse con <kbd>$1prop=ids</kbd>.\nCando se usa como xenerador, produce páxinas obxectivo no canto de páxinas fonte.", "apihelp-query+alltransclusions-param-unique": "Amosar só títulos transcl uídos distintos. Non pode usarse con <kbd>$1prop=ids</kbd>.\nCando se usa como x erador, produce páxinas obxectivo no canto de páxinas fonte.",
"apihelp-query+alltransclusions-param-prop": "Que partes de información i ncluír:", "apihelp-query+alltransclusions-param-prop": "Que partes de información i ncluír:",
"apihelp-query+alltransclusions-paramvalue-prop-ids": "Engade o ID da páx ina da páxina transcluída (non pode usarse con $1unique).", "apihelp-query+alltransclusions-paramvalue-prop-ids": "Engade o ID da páx ina da páxina transcluída (non pode usarse con $1unique).",
"apihelp-query+alltransclusions-paramvalue-prop-title": "Engade o título da transclusión.", "apihelp-query+alltransclusions-paramvalue-prop-title": "Engade o título da transclusión.",
"apihelp-query+alltransclusions-param-namespace": "Nome de espazos a nume rar.", "apihelp-query+alltransclusions-param-namespace": "Nome de espazos a nume rar.",
"apihelp-query+alltransclusions-param-limit": "Número total de obxectos a devolver.", "apihelp-query+alltransclusions-param-limit": "Número total de obxectos a devolver.",
"apihelp-query+alltransclusions-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+alltransclusions-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+alltransclusions-example-B": "Lista os títulos transcluído s, incluíndo os eliminados, cos ID das páxinas das que proveñen, comezando en <k bd>B</kbd>.", "apihelp-query+alltransclusions-example-B": "Lista os títulos transcluído s, incluíndo os eliminados, cos ID das páxinas das que proveñen, comezando en <k bd>B</kbd>.",
"apihelp-query+alltransclusions-example-unique": "Lista os títulos transc luídos únicos.", "apihelp-query+alltransclusions-example-unique": "Lista os títulos transc luídos únicos.",
"apihelp-query+alltransclusions-example-unique-generator": "Obtén tódolos títulos transcluídos, marcando os eliminados.", "apihelp-query+alltransclusions-example-unique-generator": "Obtén tódolos títulos transcluídos, marcando os eliminados.",
"apihelp-query+alltransclusions-example-generator": "Obtén as páxinas que conteñen as transclusións.", "apihelp-query+alltransclusions-example-generator": "Obtén as páxinas que conteñen as transclusións.",
skipping to change at line 593 skipping to change at line 593
"apihelp-query+authmanagerinfo-example-login-merged": "Recuperar as petic ións que poden ser usadas ó comezo dunha conexión, xunto cos campos de formulari o integrados.", "apihelp-query+authmanagerinfo-example-login-merged": "Recuperar as petic ións que poden ser usadas ó comezo dunha conexión, xunto cos campos de formulari o integrados.",
"apihelp-query+authmanagerinfo-example-securitysensitiveoperation": "Prob ar se a autenticación é abondo para a acción <kbd>foo</kbd>.", "apihelp-query+authmanagerinfo-example-securitysensitiveoperation": "Prob ar se a autenticación é abondo para a acción <kbd>foo</kbd>.",
"apihelp-query+backlinks-summary": "Atopar todas as páxinas que ligan coa páxina dada.", "apihelp-query+backlinks-summary": "Atopar todas as páxinas que ligan coa páxina dada.",
"apihelp-query+backlinks-param-title": "Título a buscar. Non pode usarse xunto con <var>$1pageid</var>.", "apihelp-query+backlinks-param-title": "Título a buscar. Non pode usarse xunto con <var>$1pageid</var>.",
"apihelp-query+backlinks-param-pageid": "Identificador de páxina a buscar . Non pode usarse xunto con <var>$1title</var>.", "apihelp-query+backlinks-param-pageid": "Identificador de páxina a buscar . Non pode usarse xunto con <var>$1title</var>.",
"apihelp-query+backlinks-param-namespace": "Espazo de nomes a enumerar.", "apihelp-query+backlinks-param-namespace": "Espazo de nomes a enumerar.",
"apihelp-query+backlinks-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+backlinks-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+backlinks-param-filterredir": "Como filtrar as redirección s. Se o valor é <kbd>nonredirects</kbd> cando <var>$1redirect</var> está activa, só se aplica ó segundo nivel.", "apihelp-query+backlinks-param-filterredir": "Como filtrar as redirección s. Se o valor é <kbd>nonredirects</kbd> cando <var>$1redirect</var> está activa, só se aplica ó segundo nivel.",
"apihelp-query+backlinks-param-limit": "Cantas páxinas devolver. Se <var> $1redirect</var> está activa, aplícase o límite a cada nivel de forma separada ( isto significa que poden devolverse ata 2 * <var>$1limit</var> resultados).", "apihelp-query+backlinks-param-limit": "Cantas páxinas devolver. Se <var> $1redirect</var> está activa, aplícase o límite a cada nivel de forma separada ( isto significa que poden devolverse ata 2 * <var>$1limit</var> resultados).",
"apihelp-query+backlinks-param-redirect": "Se a ligazón sobre unha páxina é unha redirección, atopa tamén todas as páxinas que ligan con esa redirección. O límite máximo divídese á metade.", "apihelp-query+backlinks-param-redirect": "Se a ligazón sobre unha páxina é unha redirección, atopa tamén todas as páxinas que ligan con esa redirección. O límite máximo divídese á metade.",
"apihelp-query+backlinks-example-simple": "Mostrar ligazóns á <kbd>Main p age</kbd>.", "apihelp-query+backlinks-example-simple": "Amosar ligazóns á <kbd>Main pa ge</kbd>.",
"apihelp-query+backlinks-example-generator": "Obter a información das páx inas que ligan á <kbd>Main page</kbd>.", "apihelp-query+backlinks-example-generator": "Obter a información das páx inas que ligan á <kbd>Main page</kbd>.",
"apihelp-query+blocks-summary": "Listar todos os usuarios e direccións IP bloqueados.", "apihelp-query+blocks-summary": "Listar todos os usuarios e direccións IP bloqueados.",
"apihelp-query+blocks-param-start": "Selo de tempo para comezar a enumera ción.", "apihelp-query+blocks-param-start": "Selo de tempo para comezar a enumera ción.",
"apihelp-query+blocks-param-end": "Selo de tempo para rematar a enumeraci ón.", "apihelp-query+blocks-param-end": "Selo de tempo para rematar a enumeraci ón.",
"apihelp-query+blocks-param-ids": "Lista de IDs de bloque a listar (opcio nal).", "apihelp-query+blocks-param-ids": "Lista de IDs de bloque a listar (opcio nal).",
"apihelp-query+blocks-param-users": "Lista de usuarios a buscar (opcional ).", "apihelp-query+blocks-param-users": "Lista de usuarios a buscar (opcional ).",
"apihelp-query+blocks-param-ip": "Obter todos os bloques aplicables a est a IPs ou a este rango CIDR, incluíndo bloques de rangos.\nNon pode usarse xunto con <var>$3users</var>. Os rangos CIDR maiores que IPv4/$1 ou IPv6/$2 non se ace ptan.", "apihelp-query+blocks-param-ip": "Obter todos os bloques aplicables a est a IPs ou a este rango CIDR, incluíndo bloques de rangos.\nNon pode usarse xunto con <var>$3users</var>. Os rangos CIDR maiores que IPv4/$1 ou IPv6/$2 non se ace ptan.",
"apihelp-query+blocks-param-limit": "Número máximo de bloques a listar.", "apihelp-query+blocks-param-limit": "Número máximo de bloques a listar.",
"apihelp-query+blocks-param-prop": "Que propiedades obter:", "apihelp-query+blocks-param-prop": "Que propiedades obter:",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-id": "Engade o identificador do blo queo.", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-id": "Engade o identificador do blo queo.",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-user": "Engade o nome de usario do usuario bloqueado.", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-user": "Engade o nome de usario do usuario bloqueado.",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-userid": "Engade o identificador de usuario do usuario bloqueado.", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-userid": "Engade o identificador de usuario do usuario bloqueado.",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-by": "Engade o nome de usuario do u suario que fixo o bloqueo.", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-by": "Engade o nome de usuario do u suario que fixo o bloqueo.",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-byid": "Engade o identificador do u suario que fixo o bloqueo.", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-byid": "Engade o identificador do u suario que fixo o bloqueo.",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo de tempo de cando se realizou o bloqueo.", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo de tempo de cando se realizou o bloqueo.",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-expiry": "Engade o selo de tempo de cando remata o bloqueo.", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-expiry": "Engade o selo de tempo de cando remata o bloqueo.",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-reason": "Engade a razón dada para o bloqueo.", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-reason": "Engade a razón dada para o bloqueo.",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-range": "Engade o rango de direcció ns IP afectadas polo bloqueo.", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-range": "Engade o rango de direcció ns IP afectadas polo bloqueo.",
"apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-flags": "Etiqueta o bloqueo con (au toblock, anononly, etc.).", "apihelp-query+blocks-paramvalue-prop-flags": "Etiqueta o bloqueo con (au toblock, anononly, etc.).",
"apihelp-query+blocks-param-show": "Só mostrar elementos correspondentes a eses criterios.\nPor exemplo, para ver só bloques indefinidos en direccións IP , ponga <kbd>$1show=ip|!temp</kbd>.", "apihelp-query+blocks-param-show": "Só amosar elementos correspondentes a eses criterios.\nPor exemplo, para ver só bloques indefinidos en direccións IP, poña <kbd>$1show=ip|!temp</kbd>.",
"apihelp-query+blocks-example-simple": "Listar bloques.", "apihelp-query+blocks-example-simple": "Listar bloques.",
"apihelp-query+blocks-example-users": "Lista de bloques de usuarios <kbd> Alice</kbd> e <kbd>Bob</kbd>.", "apihelp-query+blocks-example-users": "Lista de bloques de usuarios <kbd> Alice</kbd> e <kbd>Bob</kbd>.",
"apihelp-query+categories-summary": "Listar todas as categorías ás que pe rtencen as páxinas.", "apihelp-query+categories-summary": "Listar todas as categorías ás que pe rtencen as páxinas.",
"apihelp-query+categories-param-prop": "Que propiedades adicionais obter para cada categoría:", "apihelp-query+categories-param-prop": "Que propiedades adicionais obter para cada categoría:",
"apihelp-query+categories-paramvalue-prop-sortkey": "Engade a clave de or denación (cadea hexadecimal) e o prefixo da clave de ordenación (parte lexible) da categoría.", "apihelp-query+categories-paramvalue-prop-sortkey": "Engade a clave de or denación (cadea hexadecimal) e o prefixo da clave de ordenación (parte lexible) da categoría.",
"apihelp-query+categories-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo de t empo de cando se engadíu a categoría.", "apihelp-query+categories-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo de t empo de cando se engadíu a categoría.",
"apihelp-query+categories-paramvalue-prop-hidden": "Pon unha marca nas ca tegorías que están ocultas con <code>_&#95;HIDDENCAT_&#95;</code>.", "apihelp-query+categories-paramvalue-prop-hidden": "Pon unha marca nas ca tegorías que están ocultas con <code>_&#95;HIDDENCAT_&#95;</code>.",
"apihelp-query+categories-param-show": "Tipo de categorías a amosar.", "apihelp-query+categories-param-show": "Tipo de categorías a amosar.",
"apihelp-query+categories-param-limit": "Cantas categorías devolver.", "apihelp-query+categories-param-limit": "Cantas categorías devolver.",
"apihelp-query+categories-param-categories": "Listar só esas categorías. Útil para verificar se unha páxina concreta está nunha categoría determinada.", "apihelp-query+categories-param-categories": "Listar só esas categorías. Útil para verificar se unha páxina concreta está nunha categoría determinada.",
skipping to change at line 660 skipping to change at line 660
"apihelp-query+categorymembers-param-startsortkey": "Usar $1starthexsortk ey no seu lugar.", "apihelp-query+categorymembers-param-startsortkey": "Usar $1starthexsortk ey no seu lugar.",
"apihelp-query+categorymembers-param-endsortkey": "Usar $1endhexsortkey n o seu lugar.", "apihelp-query+categorymembers-param-endsortkey": "Usar $1endhexsortkey n o seu lugar.",
"apihelp-query+categorymembers-example-simple": "Obter as dez primeiras p áxinas de <kbd>Category:Physics</kbd>.", "apihelp-query+categorymembers-example-simple": "Obter as dez primeiras p áxinas de <kbd>Category:Physics</kbd>.",
"apihelp-query+categorymembers-example-generator": "Obter a información d as primeiras dez páxinas de <kbd>Category:Physics</kbd>.", "apihelp-query+categorymembers-example-generator": "Obter a información d as primeiras dez páxinas de <kbd>Category:Physics</kbd>.",
"apihelp-query+contributors-summary": "Obter a lista de contribuidores co nectados e o número de contribuidores anónimos dunha páxina.", "apihelp-query+contributors-summary": "Obter a lista de contribuidores co nectados e o número de contribuidores anónimos dunha páxina.",
"apihelp-query+contributors-param-group": "Incluír só ós usuarios dos gru pos dados. Non se inclúen grupos implícitos nin autopromocionados como *, usuari o ou autoconfirmado.", "apihelp-query+contributors-param-group": "Incluír só ós usuarios dos gru pos dados. Non se inclúen grupos implícitos nin autopromocionados como *, usuari o ou autoconfirmado.",
"apihelp-query+contributors-param-excludegroup": "Excluír usuarios nos gr upos dados. Non se inclúen grupos implícitos nin autopromocionados como *, usuar io ou autoconfirmado.", "apihelp-query+contributors-param-excludegroup": "Excluír usuarios nos gr upos dados. Non se inclúen grupos implícitos nin autopromocionados como *, usuar io ou autoconfirmado.",
"apihelp-query+contributors-param-rights": "Incluír só ós usuarios cos de reitos dados. Non se inclúen os dereitos dados a grupos implícitos nin autopromo cionados como *, usuario ou autoconfirmado.", "apihelp-query+contributors-param-rights": "Incluír só ós usuarios cos de reitos dados. Non se inclúen os dereitos dados a grupos implícitos nin autopromo cionados como *, usuario ou autoconfirmado.",
"apihelp-query+contributors-param-excluderights": "Excluír usuarios cos d ereitos dados. Non se inclúen os dereitos dados a grupos implícitos nin autoprom ocionados como *, usuario ou autoconfirmado.", "apihelp-query+contributors-param-excluderights": "Excluír usuarios cos d ereitos dados. Non se inclúen os dereitos dados a grupos implícitos nin autoprom ocionados como *, usuario ou autoconfirmado.",
"apihelp-query+contributors-param-limit": "Número total de contribuidores a devolver.", "apihelp-query+contributors-param-limit": "Número total de contribuidores a devolver.",
"apihelp-query+contributors-example-simple": "Mostrar os contribuidores á páxina <kbd>Main Page</kbd>.", "apihelp-query+contributors-example-simple": "Amosar os contribuidores á páxina <kbd>Main Page</kbd>.",
"apihelp-query+deletedrevisions-summary": "Obter información sobre as rev isións eliminadas.", "apihelp-query+deletedrevisions-summary": "Obter información sobre as rev isións eliminadas.",
"apihelp-query+deletedrevisions-extended-description": "Pode usarse de va rias formas:\n#Obter as revisións borradas dun conxunto de páxinas, indicando os títulos ou os IDs das páxinas. Ordenado por título e selo de tempo.\n#Obter dat os sobre un conxunto de revisións borradas, indicando os seus IDs e os seus IDs de revisión. Ordenado por ID de revisión.", "apihelp-query+deletedrevisions-extended-description": "Pode usarse de va rias formas:\n#Obter as revisións borradas dun conxunto de páxinas, indicando os títulos ou os IDs das páxinas. Ordenado por título e selo de tempo.\n#Obter dat os sobre un conxunto de revisións borradas, indicando os seus IDs e os seus IDs de revisión. Ordenado por ID de revisión.",
"apihelp-query+deletedrevisions-param-start": "Selo de tempo no que comez ar a enumeración. Ignorado cando se está procesando unha lista de IDs de revisió ns.", "apihelp-query+deletedrevisions-param-start": "Selo de tempo no que comez ar a enumeración. Ignorado cando se está procesando unha lista de IDs de revisió ns.",
"apihelp-query+deletedrevisions-param-end": "Selo de tempo no que rematar a enumeración. Ignorado cando se está procesando unha lista de IDs de revisións .", "apihelp-query+deletedrevisions-param-end": "Selo de tempo no que rematar a enumeración. Ignorado cando se está procesando unha lista de IDs de revisións .",
"apihelp-query+deletedrevisions-param-tag": "Só listar revisións marcadas con esta etiqueta.", "apihelp-query+deletedrevisions-param-tag": "Só listar revisións marcadas con esta etiqueta.",
"apihelp-query+deletedrevisions-param-user": "Só listar revisións deste u suario.", "apihelp-query+deletedrevisions-param-user": "Só listar revisións deste u suario.",
"apihelp-query+deletedrevisions-param-excludeuser": "Non listar revisións deste usuario.", "apihelp-query+deletedrevisions-param-excludeuser": "Non listar revisións deste usuario.",
"apihelp-query+deletedrevisions-example-titles": "Listar as revisións bor radas das páxinas <kbd>Main Page</kbd> e <kbd>Talk:Main Page</kbd>, con contido. ", "apihelp-query+deletedrevisions-example-titles": "Listar as revisións bor radas das páxinas <kbd>Main Page</kbd> e <kbd>Talk:Main Page</kbd>, con contido. ",
"apihelp-query+deletedrevisions-example-revids": "Listar a información pa ra a revisión borrada <kbd>123456</kbd>.", "apihelp-query+deletedrevisions-example-revids": "Listar a información pa ra a revisión borrada <kbd>123456</kbd>.",
"apihelp-query+deletedrevs-summary": "Listar as revisións eliminadas.", "apihelp-query+deletedrevs-summary": "Listar as revisións eliminadas.",
skipping to change at line 703 skipping to change at line 703
"apihelp-query+duplicatefiles-param-localonly": "Só buscar por ficheiros no repositorio local.", "apihelp-query+duplicatefiles-param-localonly": "Só buscar por ficheiros no repositorio local.",
"apihelp-query+duplicatefiles-example-simple": "Buscar duplicados de [[:F ile:Albert Einstein Head.jpg]]", "apihelp-query+duplicatefiles-example-simple": "Buscar duplicados de [[:F ile:Albert Einstein Head.jpg]]",
"apihelp-query+duplicatefiles-example-generated": "Buscar duplicados de t ódolos ficheiros", "apihelp-query+duplicatefiles-example-generated": "Buscar duplicados de t ódolos ficheiros",
"apihelp-query+embeddedin-summary": "Atopar todas as páxinas que inclúen (por transclusión) o título dado.", "apihelp-query+embeddedin-summary": "Atopar todas as páxinas que inclúen (por transclusión) o título dado.",
"apihelp-query+embeddedin-param-title": "Título a buscar. Non pode usarse xunto con $1pageid.", "apihelp-query+embeddedin-param-title": "Título a buscar. Non pode usarse xunto con $1pageid.",
"apihelp-query+embeddedin-param-pageid": "Identificador de páxina a busca r. Non pode usarse xunto con $1title.", "apihelp-query+embeddedin-param-pageid": "Identificador de páxina a busca r. Non pode usarse xunto con $1title.",
"apihelp-query+embeddedin-param-namespace": "Espazo de nomes a enumerar." , "apihelp-query+embeddedin-param-namespace": "Espazo de nomes a enumerar." ,
"apihelp-query+embeddedin-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+embeddedin-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+embeddedin-param-filterredir": "Como filtrar para redirecc ións.", "apihelp-query+embeddedin-param-filterredir": "Como filtrar para redirecc ións.",
"apihelp-query+embeddedin-param-limit": "Número total de páxinas a devolv er.", "apihelp-query+embeddedin-param-limit": "Número total de páxinas a devolv er.",
"apihelp-query+embeddedin-example-simple": "Mostrar as páxinas que inclúa n <kbd>Template:Stub</kbd>.", "apihelp-query+embeddedin-example-simple": "Amosar as páxinas que inclúan <kbd>Template:Stub</kbd>.",
"apihelp-query+embeddedin-example-generator": "Obter información sobre as páxinas que inclúen <kbd>Template:Stub</kbd>.", "apihelp-query+embeddedin-example-generator": "Obter información sobre as páxinas que inclúen <kbd>Template:Stub</kbd>.",
"apihelp-query+extlinks-summary": "Devolve todas as URLs externas (sen se r interwikis) das páxinas dadas.", "apihelp-query+extlinks-summary": "Devolve todas as URLs externas (sen se r interwikis) das páxinas dadas.",
"apihelp-query+extlinks-param-limit": "Cantas ligazóns devolver.", "apihelp-query+extlinks-param-limit": "Cantas ligazóns devolver.",
"apihelp-query+extlinks-param-protocol": "Protocolo da URL. Se está balei ro e está activo <var>$1query</var>, o protocolo é <kbd>http</kbd>. Deixar esa v ariable e a <var>$1query</var> baleiras para listar todas as ligazóns externas." , "apihelp-query+extlinks-param-protocol": "Protocolo da URL. Se está balei ro e está activo <var>$1query</var>, o protocolo é <kbd>http</kbd>. Deixar esa v ariable e a <var>$1query</var> baleiras para listar todas as ligazóns externas." ,
"apihelp-query+extlinks-param-query": "Buscar cadea sen protocolo. Útil p ara verificar se unha páxina determinada contén unha URL externa determinada.", "apihelp-query+extlinks-param-query": "Buscar cadea sen protocolo. Útil p ara verificar se unha páxina determinada contén unha URL externa determinada.",
"apihelp-query+extlinks-param-expandurl": "Expandir as URLs relativas a u n protocolo co protocolo canónico.", "apihelp-query+extlinks-param-expandurl": "Expandir as URLs relativas a u n protocolo co protocolo canónico.",
"apihelp-query+extlinks-example-simple": "Obter unha de ligazóns externas á <kbd>Main Page</kbd>.", "apihelp-query+extlinks-example-simple": "Obter unha de ligazóns externas á <kbd>Main Page</kbd>.",
"apihelp-query+exturlusage-summary": "Enumerar páxinas que conteñen unha dirección URL dada.", "apihelp-query+exturlusage-summary": "Enumerar páxinas que conteñen unha dirección URL dada.",
"apihelp-query+exturlusage-param-prop": "Que información incluír:", "apihelp-query+exturlusage-param-prop": "Que información incluír:",
"apihelp-query+exturlusage-paramvalue-prop-ids": "Engade o ID da páxina." , "apihelp-query+exturlusage-paramvalue-prop-ids": "Engade o ID da páxina." ,
skipping to change at line 743 skipping to change at line 743
"apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-user": "Engade o usuario que s ubiu a versión da imaxe.", "apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-user": "Engade o usuario que s ubiu a versión da imaxe.",
"apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-size": "Engade o tamaño da ima xe en bytes e a altura, anchura e contador de páxina (se é aplicable).", "apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-size": "Engade o tamaño da ima xe en bytes e a altura, anchura e contador de páxina (se é aplicable).",
"apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-dimensions": "Alias para o tam año.", "apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-dimensions": "Alias para o tam año.",
"apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-description": "Engade a descri ción da versión da imaxe.", "apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-description": "Engade a descri ción da versión da imaxe.",
"apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-parseddescription": "Analiza a descrición na versión.", "apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-parseddescription": "Analiza a descrición na versión.",
"apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-mime": "Engade o tipo MIME da imaxe.", "apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-mime": "Engade o tipo MIME da imaxe.",
"apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-mediatype": "Engade o tipo mul timedia da imaxe.", "apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-mediatype": "Engade o tipo mul timedia da imaxe.",
"apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-metadata": "Lista os metadatos Exif da versión da imaxe.", "apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-metadata": "Lista os metadatos Exif da versión da imaxe.",
"apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-bitdepth": "Engade a profundid ade de bit da versión.", "apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-bitdepth": "Engade a profundid ade de bit da versión.",
"apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-archivename": "Engade o nome d o ficheiro da versión do ficheiro para as versións que non son a última.", "apihelp-query+filearchive-paramvalue-prop-archivename": "Engade o nome d o ficheiro da versión do ficheiro para as versións que non son a última.",
"apihelp-query+filearchive-example-simple": "Mostrar unha lista de tódolo s fichieiros eliminados.", "apihelp-query+filearchive-example-simple": "Amosar unha lista de tódolos fichieiros eliminados.",
"apihelp-query+filerepoinfo-summary": "Devolver a meta información sobre os repositorios de imaxes configurados na wiki.", "apihelp-query+filerepoinfo-summary": "Devolver a meta información sobre os repositorios de imaxes configurados na wiki.",
"apihelp-query+filerepoinfo-param-prop": "Que propiedades do repositorio mostrar (pode haber máis dispoñible nalgunhas wikis):\n;apiurl:URL ó API do repo sitorio - útil para obter información das imaxes no host.\n;name:A clave do repo sitorio - usada p. ex. nas variables de retorno de <var>[[mw:Special:MyLanguage/ Manual:$wgForeignFileRepos|$wgForeignFileRepos]]</var> e [[Special:ApiHelp/query +imageinfo|imageinfo]]\n;displayname:O nome lexible do wiki repositorio.\n;rootu rl:URL raíz dos camiños de imaxe.\n;local:Se o repositorio é o repositorio local ou non.", "apihelp-query+filerepoinfo-param-prop": "Que propiedades obter do reposi torio (as propiedades dispoñibles poden variar noutras wikis).",
"apihelp-query+filerepoinfo-example-simple": "Obter infomación sobre os r epositorios de ficheiros", "apihelp-query+filerepoinfo-example-simple": "Obter infomación sobre os r epositorios de ficheiros",
"apihelp-query+fileusage-summary": "Atopar tódalas páxinas que usan os fi cheiros dados.", "apihelp-query+fileusage-summary": "Atopar tódalas páxinas que usan os fi cheiros dados.",
"apihelp-query+fileusage-param-prop": "Que propiedades obter:", "apihelp-query+fileusage-param-prop": "Que propiedades obter:",
"apihelp-query+fileusage-paramvalue-prop-pageid": "ID de cada páxina.", "apihelp-query+fileusage-paramvalue-prop-pageid": "ID de cada páxina.",
"apihelp-query+fileusage-paramvalue-prop-title": "Título de cada páxina." , "apihelp-query+fileusage-paramvalue-prop-title": "Título de cada páxina." ,
"apihelp-query+fileusage-paramvalue-prop-redirect": "Marca de se a páxina é unha redirección.", "apihelp-query+fileusage-paramvalue-prop-redirect": "Marca de se a páxina é unha redirección.",
"apihelp-query+fileusage-param-namespace": "Só incluír páxinas nestes esp azos de nomes.", "apihelp-query+fileusage-param-namespace": "Só incluír páxinas nestes esp azos de nomes.",
"apihelp-query+fileusage-param-limit": "Cantos mostrar.", "apihelp-query+fileusage-param-limit": "Cantos devolver.",
"apihelp-query+fileusage-param-show": "Mostrar só elementos que cumpren e "apihelp-query+fileusage-param-show": "Amosar só elementos que cumpren es
stes criterios:\n;redirect:Só mostra redireccións.\n;!redirect:Só mostra as que tes criterios:\n;redirect:Só amosa redireccións.\n;!redirect:Só amosa as que non
non son redireccións.", son redireccións.",
"apihelp-query+fileusage-example-simple": "Obter unha lista de páxinas us ando [[:File:Example.jpg]]", "apihelp-query+fileusage-example-simple": "Obter unha lista de páxinas us ando [[:File:Example.jpg]]",
"apihelp-query+fileusage-example-generator": "Obter infomación sobre páxi nas que usan [[:File:Example.jpg]]", "apihelp-query+fileusage-example-generator": "Obter infomación sobre páxi nas que usan [[:File:Example.jpg]]",
"apihelp-query+imageinfo-summary": "Devolve información de ficheiros e hi storial de subidas.", "apihelp-query+imageinfo-summary": "Devolve información de ficheiros e hi storial de subidas.",
"apihelp-query+imageinfo-param-prop": "Que información do ficheiro obter: ", "apihelp-query+imageinfo-param-prop": "Que información do ficheiro obter: ",
"apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-timestamp": "Engade selo de temp o á versión subida.", "apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-timestamp": "Engade selo de temp o á versión subida.",
"apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-user": "Engade o usuario que sub iu cada versión do ficheiro.", "apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-user": "Engade o usuario que sub iu cada versión do ficheiro.",
"apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-userid": "Engade o ID de usuario que subiu cada versión do ficheiro.", "apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-userid": "Engade o ID de usuario que subiu cada versión do ficheiro.",
"apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-comment": "Comentario da versión .", "apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-comment": "Comentario da versión .",
"apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-parsedcomment": "Analizar o come ntario da versión.", "apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-parsedcomment": "Analizar o come ntario da versión.",
"apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-canonicaltitle": "Engade o títul o canónico do ficheiro.", "apihelp-query+imageinfo-paramvalue-prop-canonicaltitle": "Engade o títul o canónico do ficheiro.",
skipping to change at line 807 skipping to change at line 807
"apihelp-query+images-example-simple": "Obter unha lista de arquivos empr egados na [[Main Page]].", "apihelp-query+images-example-simple": "Obter unha lista de arquivos empr egados na [[Main Page]].",
"apihelp-query+images-example-generator": "Obter información sobre todos os ficheiros usados na [[Main Page]].", "apihelp-query+images-example-generator": "Obter información sobre todos os ficheiros usados na [[Main Page]].",
"apihelp-query+imageusage-summary": "Atopar tódalas páxinas que usan o tí tulo da imaxe dada.", "apihelp-query+imageusage-summary": "Atopar tódalas páxinas que usan o tí tulo da imaxe dada.",
"apihelp-query+imageusage-param-title": "Título a buscar. Non pode usarse xunto con $1pageid.", "apihelp-query+imageusage-param-title": "Título a buscar. Non pode usarse xunto con $1pageid.",
"apihelp-query+imageusage-param-pageid": "ID de páxina a buscar. Non pode usarse xunto con $1title.", "apihelp-query+imageusage-param-pageid": "ID de páxina a buscar. Non pode usarse xunto con $1title.",
"apihelp-query+imageusage-param-namespace": "Nome de espazos a numerar.", "apihelp-query+imageusage-param-namespace": "Nome de espazos a numerar.",
"apihelp-query+imageusage-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+imageusage-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+imageusage-param-filterredir": "Como filtrar redireccións. Se se fixa a non redirección cando está activo $1redirect, isto só se aplica ó segundo nivel.", "apihelp-query+imageusage-param-filterredir": "Como filtrar redireccións. Se se fixa a non redirección cando está activo $1redirect, isto só se aplica ó segundo nivel.",
"apihelp-query+imageusage-param-limit": "Cantas páxinas devolver. Se <var >$1redirect</var> está activa, aplícase o límite a cada nivel de forma separada (isto significa que poden devolverse ata 2 * <var>$1limit</var> resultados).", "apihelp-query+imageusage-param-limit": "Cantas páxinas devolver. Se <var >$1redirect</var> está activa, aplícase o límite a cada nivel de forma separada (isto significa que poden devolverse ata 2 * <var>$1limit</var> resultados).",
"apihelp-query+imageusage-param-redirect": "Se a ligazón sobre unha páxin a é unha redirección, atopa tamén todas as páxinas que ligan con esa redirección . O límite máximo divídese á metade.", "apihelp-query+imageusage-param-redirect": "Se a ligazón sobre unha páxin a é unha redirección, atopa tamén todas as páxinas que ligan con esa redirección . O límite máximo divídese á metade.",
"apihelp-query+imageusage-example-simple": "Mostrar as páxinas que usan [ [:File:Albert Einstein Head.jpg]].", "apihelp-query+imageusage-example-simple": "Amosar as páxinas que usan [[ :File:Albert Einstein Head.jpg]].",
"apihelp-query+imageusage-example-generator": "Obter información sobre as páxinas que usan [[:File:Albert Einstein Head.jpg]].", "apihelp-query+imageusage-example-generator": "Obter información sobre as páxinas que usan [[:File:Albert Einstein Head.jpg]].",
"apihelp-query+info-summary": "Obter información básica da páxina.", "apihelp-query+info-summary": "Obter información básica da páxina.",
"apihelp-query+info-param-prop": "Que propiedades adicionais obter:", "apihelp-query+info-param-prop": "Que propiedades adicionais obter:",
"apihelp-query+info-paramvalue-prop-protection": "Listar o nivel de prote cción de cada páxina.", "apihelp-query+info-paramvalue-prop-protection": "Listar o nivel de prote cción de cada páxina.",
"apihelp-query+info-paramvalue-prop-talkid": "O ID de páxina da páxina de conversa para cada páxina que non é páxina de conversa.", "apihelp-query+info-paramvalue-prop-talkid": "O ID de páxina da páxina de conversa para cada páxina que non é páxina de conversa.",
"apihelp-query+info-paramvalue-prop-watched": "Listar o estado de vixianc ia de cada páxina.", "apihelp-query+info-paramvalue-prop-watched": "Listar o estado de vixianc ia de cada páxina.",
"apihelp-query+info-paramvalue-prop-watchers": "O número de vixiantes, se está permitido.", "apihelp-query+info-paramvalue-prop-watchers": "O número de vixiantes, se está permitido.",
"apihelp-query+info-paramvalue-prop-visitingwatchers": "O nome dos usuari os que vixían cada páxina e que teñen visitado os cambios recentes a esta páxina , se está autorizado.", "apihelp-query+info-paramvalue-prop-visitingwatchers": "O nome dos usuari os que vixían cada páxina e que teñen visitado os cambios recentes a esta páxina , se está autorizado.",
"apihelp-query+info-paramvalue-prop-notificationtimestamp": "O selo de te mpo de notificación da lista de vixiancia de cada páxina.", "apihelp-query+info-paramvalue-prop-notificationtimestamp": "O selo de te mpo de notificación da lista de vixiancia de cada páxina.",
"apihelp-query+info-paramvalue-prop-subjectid": "O ID de páxina da páxina pai para cada páxina de conversa.", "apihelp-query+info-paramvalue-prop-subjectid": "O ID de páxina da páxina pai para cada páxina de conversa.",
skipping to change at line 870 skipping to change at line 870
"apihelp-query+langlinks-param-prop": "Que propiedades adicionais obter p ara cada ligazón interlingüística:", "apihelp-query+langlinks-param-prop": "Que propiedades adicionais obter p ara cada ligazón interlingüística:",
"apihelp-query+langlinks-paramvalue-prop-url": "Engade a URL completa.", "apihelp-query+langlinks-paramvalue-prop-url": "Engade a URL completa.",
"apihelp-query+langlinks-paramvalue-prop-langname": "Engade o nome locali zado da lingua (o mellor intento). Use <var>$1inlanguagecode</var> para controla r a lingua.", "apihelp-query+langlinks-paramvalue-prop-langname": "Engade o nome locali zado da lingua (o mellor intento). Use <var>$1inlanguagecode</var> para controla r a lingua.",
"apihelp-query+langlinks-paramvalue-prop-autonym": "Engade o nome nativo da lingua.", "apihelp-query+langlinks-paramvalue-prop-autonym": "Engade o nome nativo da lingua.",
"apihelp-query+langlinks-param-lang": "Devolver só ligazóns de lingua con este código de lingua.", "apihelp-query+langlinks-param-lang": "Devolver só ligazóns de lingua con este código de lingua.",
"apihelp-query+langlinks-param-title": "Ligazón a buscar. Debe usarse con <var>$1lang</var>.", "apihelp-query+langlinks-param-title": "Ligazón a buscar. Debe usarse con <var>$1lang</var>.",
"apihelp-query+langlinks-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+langlinks-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+langlinks-param-inlanguagecode": "Código de lingua para no mes de lingua localizados.", "apihelp-query+langlinks-param-inlanguagecode": "Código de lingua para no mes de lingua localizados.",
"apihelp-query+langlinks-example-simple": "Obter ligazóns interlingua da páxina <kbd>Main Page</kbd>.", "apihelp-query+langlinks-example-simple": "Obter ligazóns interlingua da páxina <kbd>Main Page</kbd>.",
"apihelp-query+links-summary": "Devolve todas as ligazóns das páxinas ind icadas.", "apihelp-query+links-summary": "Devolve todas as ligazóns das páxinas ind icadas.",
"apihelp-query+links-param-namespace": "Mostra ligazóns só neste espazo d e nomes.", "apihelp-query+links-param-namespace": "Amosa ligazóns só neste espazo de nomes.",
"apihelp-query+links-param-limit": "Cantas ligazóns devolver.", "apihelp-query+links-param-limit": "Cantas ligazóns devolver.",
"apihelp-query+links-param-titles": "Listar só as ligazóns a eses títulos . Útil para verificar se unha páxina concreta liga a un título determinado.", "apihelp-query+links-param-titles": "Listar só as ligazóns a eses títulos . Útil para verificar se unha páxina concreta liga a un título determinado.",
"apihelp-query+links-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+links-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+links-example-simple": "Obter as ligazóns da páxina <kbd>M ain Page</kbd>.", "apihelp-query+links-example-simple": "Obter as ligazóns da páxina <kbd>M ain Page</kbd>.",
"apihelp-query+links-example-generator": "Obter información sobre as liga zóns de páxina da <kbd>Main Page</kbd>.", "apihelp-query+links-example-generator": "Obter información sobre as liga zóns de páxina da <kbd>Main Page</kbd>.",
"apihelp-query+links-example-namespaces": "Obter as ligazóns á páxina <kb d>Main Page</kbd> nos espazos de nome {{ns:user}} e {{ns:template}}.", "apihelp-query+links-example-namespaces": "Obter as ligazóns á páxina <kb d>Main Page</kbd> nos espazos de nome {{ns:user}} e {{ns:template}}.",
"apihelp-query+linkshere-summary": "Atopar todas as páxinas que ligan coa s páxinas dadas.", "apihelp-query+linkshere-summary": "Atopar todas as páxinas que ligan coa s páxinas dadas.",
"apihelp-query+linkshere-param-prop": "Que propiedades obter:", "apihelp-query+linkshere-param-prop": "Que propiedades obter:",
"apihelp-query+linkshere-paramvalue-prop-pageid": "ID de cada páxina.", "apihelp-query+linkshere-paramvalue-prop-pageid": "ID de cada páxina.",
"apihelp-query+linkshere-paramvalue-prop-title": "Título de cada páxina." , "apihelp-query+linkshere-paramvalue-prop-title": "Título de cada páxina." ,
"apihelp-query+linkshere-paramvalue-prop-redirect": "Marca de se a páxina é unha redirección.", "apihelp-query+linkshere-paramvalue-prop-redirect": "Marca de se a páxina é unha redirección.",
"apihelp-query+linkshere-param-namespace": "Só incluír páxinas nestes esp azos de nomes.", "apihelp-query+linkshere-param-namespace": "Só incluír páxinas nestes esp azos de nomes.",
"apihelp-query+linkshere-param-limit": "Cantos mostrar.", "apihelp-query+linkshere-param-limit": "Cantos devolver.",
"apihelp-query+linkshere-param-show": "Mostrar só elementos que cumpren e "apihelp-query+linkshere-param-show": "Amosar só elementos que cumpren es
stes criterios:\n;redirect:Só mostra redireccións.\n;!redirect:Só mostra as que tes criterios:\n;redirect:Só amosa redireccións.\n;!redirect:Só amosa as que non
non son redireccións.", son redireccións.",
"apihelp-query+linkshere-example-simple": "Obter unha lista que ligan á [ [Main Page]]", "apihelp-query+linkshere-example-simple": "Obter unha lista que ligan á [ [Main Page]]",
"apihelp-query+linkshere-example-generator": "Obter a información das páx inas que ligan á [[Main Page]].", "apihelp-query+linkshere-example-generator": "Obter a información das páx inas que ligan á [[Main Page]].",
"apihelp-query+logevents-summary": "Obter os eventos dos rexistros.", "apihelp-query+logevents-summary": "Obter os eventos dos rexistros.",
"apihelp-query+logevents-param-prop": "Que propiedades obter:", "apihelp-query+logevents-param-prop": "Que propiedades obter:",
"apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-ids": "Engade o identificador do evento.", "apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-ids": "Engade o identificador do evento.",
"apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-title": "Engade o título da páxi na para o evento.", "apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-title": "Engade o título da páxi na para o evento.",
"apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-type": "Engade o tipo de evento. ", "apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-type": "Engade o tipo de evento. ",
"apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-user": "Engade o usuario respons able do evento.", "apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-user": "Engade o usuario respons able do evento.",
"apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-userid": "Engade o identificador do usuario responsable do evento.", "apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-userid": "Engade o identificador do usuario responsable do evento.",
"apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo de te mpo do evento.", "apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo de te mpo do evento.",
"apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-comment": "Engade o comentario d o evento.", "apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-comment": "Engade o comentario d o evento.",
"apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-parsedcomment": "Engade o coment ario analizado do evento.", "apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-parsedcomment": "Engade o coment ario analizado do evento.",
"apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-details": "Lista detalles adicio nais do evento.", "apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-details": "Lista detalles adicio nais do evento.",
"apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-tags": "Lista as etiquetas do ev ento.", "apihelp-query+logevents-paramvalue-prop-tags": "Lista as etiquetas do ev ento.",
"apihelp-query+logevents-param-type": "Filtrar as entradas do rexistro pa "apihelp-query+logevents-param-type": "Filtrar as entradas do rexistro pa
ra mostrar só as deste tipo.", ra amosar só as deste tipo.",
"apihelp-query+logevents-param-action": "Filtrar accións no rexistro para "apihelp-query+logevents-param-action": "Filtrar accións no rexistro para
mostrar só esta acción. Ignora <var>$1type</var>. Na lista de posibles valores, amosar só esta acción. Ignora <var>$1type</var>. Na lista de posibles valores,
valores coa máscara asterisco como <kbd>action/*</kbd> poden ter diferentes cad valores coa máscara asterisco como <kbd>action/*</kbd> poden ter diferentes cade
eas despois da barra (/).", as despois da barra (/).",
"apihelp-query+logevents-param-start": "Selo de tempo no que comezar a en umeración.", "apihelp-query+logevents-param-start": "Selo de tempo no que comezar a en umeración.",
"apihelp-query+logevents-param-end": "Selo de tempo para rematar a enumer ación.", "apihelp-query+logevents-param-end": "Selo de tempo para rematar a enumer ación.",
"apihelp-query+logevents-param-user": "Filtrar entradas ás feitas polo us uario indicado.", "apihelp-query+logevents-param-user": "Filtrar entradas ás feitas polo us uario indicado.",
"apihelp-query+logevents-param-title": "Filtrar entradas ás asociadas á p áxina indicada.", "apihelp-query+logevents-param-title": "Filtrar entradas ás asociadas á p áxina indicada.",
"apihelp-query+logevents-param-namespace": "Filtrar entradas ás do espazo de nomes indicado.", "apihelp-query+logevents-param-namespace": "Filtrar entradas ás do espazo de nomes indicado.",
"apihelp-query+logevents-param-prefix": "Filtrar entradas ás que comezan por este prefixo.", "apihelp-query+logevents-param-prefix": "Filtrar entradas ás que comezan por este prefixo.",
"apihelp-query+logevents-param-tag": "Só listar entradas de evento marcad as con esta etiqueta.", "apihelp-query+logevents-param-tag": "Só listar entradas de evento marcad as con esta etiqueta.",
"apihelp-query+logevents-param-limit": "Número total de entradas de event o a devolver.", "apihelp-query+logevents-param-limit": "Número total de entradas de event o a devolver.",
"apihelp-query+logevents-example-simple": "Lista de eventos recentes do r existro.", "apihelp-query+logevents-example-simple": "Lista de eventos recentes do r existro.",
"apihelp-query+pagepropnames-summary": "Listar os nomes de todas as propi edades de páxina usados na wiki.", "apihelp-query+pagepropnames-summary": "Listar os nomes de todas as propi edades de páxina usados na wiki.",
"apihelp-query+pagepropnames-param-limit": "Máximo número de nomes a reto rnar.", "apihelp-query+pagepropnames-param-limit": "Máximo número de nomes a reto rnar.",
"apihelp-query+pagepropnames-example-simple": "Obter os dez primeiros nom es de propiedade.", "apihelp-query+pagepropnames-example-simple": "Obter os dez primeiros nom es de propiedade.",
"apihelp-query+pageprops-summary": "Obter varias propiedades de páxina de finidas no contido da páxina.", "apihelp-query+pageprops-summary": "Obter varias propiedades de páxina de finidas no contido da páxina.",
"apihelp-query+pageprops-param-prop": "Listar só estas propiedades de páx ina (<kbd>[[Special:ApiHelp/query+pagepropnames|action=query&list=pagepropnames] ]</kbd> devolve os nomes das propiedades de páxina usados). Útil para verificar se as páxinas usan unha determinada propiedade de páxina.", "apihelp-query+pageprops-param-prop": "Listar só estas propiedades de páx ina (<kbd>[[Special:ApiHelp/query+pagepropnames|action=query&list=pagepropnames] ]</kbd> devolve os nomes das propiedades de páxina usados). Útil para verificar se as páxinas usan unha determinada propiedade de páxina.",
"apihelp-query+pageprops-example-simple": "Obter as propiedades para as p áxinas <kbd>Main Page</kbd> e <kbd>MediaWiki</kbd>", "apihelp-query+pageprops-example-simple": "Obter as propiedades para as p áxinas <kbd>Main Page</kbd> e <kbd>MediaWiki</kbd>",
"apihelp-query+pageswithprop-summary": "Mostrar a lista de páxinas que em pregan unha propiedade determinada.", "apihelp-query+pageswithprop-summary": "Amosar a lista de páxinas que emp regan unha propiedade determinada.",
"apihelp-query+pageswithprop-param-propname": "Propiedade de páxina para a que enumerar as páxinas (<kbd>[[Special:ApiHelp/query+pagepropnames|action=qu ery&list=pagepropnames]]</kbd> devolve os nomes das propiedades de páxina en uso ).", "apihelp-query+pageswithprop-param-propname": "Propiedade de páxina para a que enumerar as páxinas (<kbd>[[Special:ApiHelp/query+pagepropnames|action=qu ery&list=pagepropnames]]</kbd> devolve os nomes das propiedades de páxina en uso ).",
"apihelp-query+pageswithprop-param-prop": "Que información incluír:", "apihelp-query+pageswithprop-param-prop": "Que información incluír:",
"apihelp-query+pageswithprop-paramvalue-prop-ids": "Engade o ID da páxina .", "apihelp-query+pageswithprop-paramvalue-prop-ids": "Engade o ID da páxina .",
"apihelp-query+pageswithprop-paramvalue-prop-title": "Engade o título e o ID do espazo de nomes da páxina.", "apihelp-query+pageswithprop-paramvalue-prop-title": "Engade o título e o ID do espazo de nomes da páxina.",
"apihelp-query+pageswithprop-paramvalue-prop-value": "Engade o valor da p ropiedade de páxina.", "apihelp-query+pageswithprop-paramvalue-prop-value": "Engade o valor da p ropiedade de páxina.",
"apihelp-query+pageswithprop-param-limit": "Máximo número de páxinas a re tornar.", "apihelp-query+pageswithprop-param-limit": "Máximo número de páxinas a re tornar.",
"apihelp-query+pageswithprop-param-dir": "En que dirección ordenar.", "apihelp-query+pageswithprop-param-dir": "En que dirección ordenar.",
"apihelp-query+pageswithprop-example-simple": "Lista as dez primeiras páx inas que usan <code>&#123;&#123;DISPLAYTITLE:&#125;&#125;</code>.", "apihelp-query+pageswithprop-example-simple": "Lista as dez primeiras páx inas que usan <code>&#123;&#123;DISPLAYTITLE:&#125;&#125;</code>.",
"apihelp-query+pageswithprop-example-generator": "Obter información adici onal das dez primeiras páxinas que usan <code>_&#95;NOTOC_&#95;</code>.", "apihelp-query+pageswithprop-example-generator": "Obter información adici onal das dez primeiras páxinas que usan <code>_&#95;NOTOC_&#95;</code>.",
"apihelp-query+prefixsearch-summary": "Facer unha busca de prefixo nos tí tulos das páxinas.", "apihelp-query+prefixsearch-summary": "Facer unha busca de prefixo nos tí tulos das páxinas.",
"apihelp-query+prefixsearch-extended-description": "A pesar das semellanz as nos nomes, este módulo non pretende ser equivalente a [[Special:PrefixIndex]] ; para iso consulte <kbd>[[Special:ApiHelp/query+allpages|action=query&list=allp ages]]</kbd> co parámetro <kbd>apprefix</kbd>. O propósito deste módulo é semell ante ó de <kbd>[[Special:ApiHelp/opensearch|action=opensearch]]</kbd>: para coll er a entrada do usuario e proporcionar mellores os títulos que mellor se lle ada pten. Dependendo do motor de buscas do servidor, isto pode incluír corrección de erros, evitar as redireccións, ou outras heurísticas.", "apihelp-query+prefixsearch-extended-description": "A pesar das semellanz as nos nomes, este módulo non pretende ser equivalente a [[Special:PrefixIndex]] ; para iso consulte <kbd>[[Special:ApiHelp/query+allpages|action=query&list=allp ages]]</kbd> co parámetro <kbd>apprefix</kbd>. O propósito deste módulo é semell ante ó de <kbd>[[Special:ApiHelp/opensearch|action=opensearch]]</kbd>: para coll er a entrada do usuario e proporcionar mellores os títulos que mellor se lle ada pten. Dependendo do motor de buscas do servidor, isto pode incluír corrección de erros, evitar as redireccións, ou outras heurísticas.",
"apihelp-query+prefixsearch-param-search": "Buscar texto.", "apihelp-query+prefixsearch-param-search": "Buscar texto.",
"apihelp-query+prefixsearch-param-namespace": "Espazo de nomes no que bus car.", "apihelp-query+prefixsearch-param-namespace": "Espazo de nomes no que bus car.",
"apihelp-query+prefixsearch-param-limit": "Número máximo de resultados a visualizar.", "apihelp-query+prefixsearch-param-limit": "Número máximo de resultados a visualizar.",
"apihelp-query+prefixsearch-param-offset": "Número de resultados a saltar .", "apihelp-query+prefixsearch-param-offset": "Número de resultados a saltar .",
"apihelp-query+prefixsearch-example-simple": "Buscar títulos de páxina qu e comecen con <kbd>meaning</kbd>.", "apihelp-query+prefixsearch-example-simple": "Buscar títulos de páxina qu e comecen con <kbd>meaning</kbd>.",
"apihelp-query+prefixsearch-param-profile": "Buscar o perfil a usar.", "apihelp-query+prefixsearch-param-profile": "Buscar o perfil a usar.",
"apihelp-query+protectedtitles-summary": "Listar todos os títulos protexi dos en creación.", "apihelp-query+protectedtitles-summary": "Listar todos os títulos protexi dos en creación.",
"apihelp-query+protectedtitles-param-namespace": "Só listar títulos neste s espazos de nomes.", "apihelp-query+protectedtitles-param-namespace": "Só listar títulos neste s espazos de nomes.",
"apihelp-query+protectedtitles-param-level": "Só listar títulos con estos niveis de protección.", "apihelp-query+protectedtitles-param-level": "Só listar títulos con estes niveis de protección.",
"apihelp-query+protectedtitles-param-limit": "Número total de páxinas a d evolver.", "apihelp-query+protectedtitles-param-limit": "Número total de páxinas a d evolver.",
"apihelp-query+protectedtitles-param-start": "Comezar a listar neste selo de tempo de protección.", "apihelp-query+protectedtitles-param-start": "Comezar a listar neste selo de tempo de protección.",
"apihelp-query+protectedtitles-param-end": "Rematar de listar neste selo de tempo de protección.", "apihelp-query+protectedtitles-param-end": "Rematar de listar neste selo de tempo de protección.",
"apihelp-query+protectedtitles-param-prop": "Que propiedades obter:", "apihelp-query+protectedtitles-param-prop": "Que propiedades obter:",
"apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo de tempo de cando se fixo a protección.", "apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo de tempo de cando se fixo a protección.",
"apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-user": "Engade o usuario q ue fixo a protección.", "apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-user": "Engade o usuario q ue fixo a protección.",
"apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-userid": "Engade o ID do u suario que fixo a protección.", "apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-userid": "Engade o ID do u suario que fixo a protección.",
"apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-comment": "Engade o coment ario da protección.", "apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-comment": "Engade o coment ario da protección.",
"apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-parsedcomment": "Engade o comentario analizado da protección.", "apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-parsedcomment": "Engade o comentario analizado da protección.",
"apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-expiry": "Engade o selo de tempo no que rematará a protección", "apihelp-query+protectedtitles-paramvalue-prop-expiry": "Engade o selo de tempo no que rematará a protección",
skipping to change at line 985 skipping to change at line 985
"apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo d e tempo da edición.", "apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo d e tempo da edición.",
"apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-title": "Engade o título da páxina da edición.", "apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-title": "Engade o título da páxina da edición.",
"apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-ids": "Engade o identificado r da páxina, o identificador dos cambios recentes e o identificador da versión n ova e da vella.", "apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-ids": "Engade o identificado r da páxina, o identificador dos cambios recentes e o identificador da versión n ova e da vella.",
"apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-sizes": "Engade a lonxitude nova e vella da páxina en bytes.", "apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-sizes": "Engade a lonxitude nova e vella da páxina en bytes.",
"apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-redirect": "Pon unha marca s e a páxina é unha redirección.", "apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-redirect": "Pon unha marca s e a páxina é unha redirección.",
"apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-patrolled": "Marca as edició ns vixiables como vixiadas ou non vixiadas.", "apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-patrolled": "Marca as edició ns vixiables como vixiadas ou non vixiadas.",
"apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-loginfo": "Engade informació n do rexistro (identificador de rexistro, tipo de rexistro, etc) nas entradas do rexistro.", "apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-loginfo": "Engade informació n do rexistro (identificador de rexistro, tipo de rexistro, etc) nas entradas do rexistro.",
"apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-tags": "Lista as etiquetas d a entrada.", "apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-tags": "Lista as etiquetas d a entrada.",
"apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-sha1": "Engade o control de contido para as entradas asociadas a unha revisión.", "apihelp-query+recentchanges-paramvalue-prop-sha1": "Engade o control de contido para as entradas asociadas a unha revisión.",
"apihelp-query+recentchanges-param-token": "Usar <kbd>[[Special:ApiHelp/q uery+tokens|action=query&meta=tokens]]</kbd> no canto diso.", "apihelp-query+recentchanges-param-token": "Usar <kbd>[[Special:ApiHelp/q uery+tokens|action=query&meta=tokens]]</kbd> no canto diso.",
"apihelp-query+recentchanges-param-show": "Só mostrar elementos que cumpr an esos criterios. Por exemplo, para ver só edicións menores feitas por usuarios conectados, activar $1show=minor|!anon.", "apihelp-query+recentchanges-param-show": "Só amosar elementos que cumpra n eses criterios. Por exemplo, para ver só edicións menores feitas por usuarios conectados, activar $1show=minor|!anon.",
"apihelp-query+recentchanges-param-limit": "Número total de páxinas a dev olver.", "apihelp-query+recentchanges-param-limit": "Número total de páxinas a dev olver.",
"apihelp-query+recentchanges-param-type": "Que tipos de cambios mostrar." , "apihelp-query+recentchanges-param-type": "Que tipos de cambios amosar.",
"apihelp-query+recentchanges-param-toponly": "Listar só cambios que son a última revisión.", "apihelp-query+recentchanges-param-toponly": "Listar só cambios que son a última revisión.",
"apihelp-query+recentchanges-param-generaterevisions": "Cando é usado com o xerador, xera identificadore de revisión no canto de títulos. As entradas de m odificacións recentes sen identificadores de revisión asociados (p. ex. a maiorí a das entradas de rexistro) non xerarán nada.", "apihelp-query+recentchanges-param-generaterevisions": "Cando é usado com o xerador, xera identificadore de revisión no canto de títulos. As entradas de m odificacións recentes sen identificadores de revisión asociados (p. ex. a maiorí a das entradas de rexistro) non xerarán nada.",
"apihelp-query+recentchanges-example-simple": "Listar cambios recentes.", "apihelp-query+recentchanges-example-simple": "Listar cambios recentes.",
"apihelp-query+recentchanges-example-generator": "Obter a información de páxina sobre cambios recentes sen vixiancia.", "apihelp-query+recentchanges-example-generator": "Obter a información de páxina sobre cambios recentes sen vixiancia.",
"apihelp-query+redirects-summary": "Devolve todas as redireccións das páx inas indicadas.", "apihelp-query+redirects-summary": "Devolve todas as redireccións das páx inas indicadas.",
"apihelp-query+redirects-param-prop": "Que propiedades recuperar:", "apihelp-query+redirects-param-prop": "Que propiedades recuperar:",
"apihelp-query+redirects-paramvalue-prop-pageid": "ID de páxina de cada r edirección.", "apihelp-query+redirects-paramvalue-prop-pageid": "ID de páxina de cada r edirección.",
"apihelp-query+redirects-paramvalue-prop-title": "Título de cada redirecc ión.", "apihelp-query+redirects-paramvalue-prop-title": "Título de cada redirecc ión.",
"apihelp-query+redirects-paramvalue-prop-fragment": "Fragmento de cada re dirección, se hai algún.", "apihelp-query+redirects-paramvalue-prop-fragment": "Fragmento de cada re dirección, se hai algún.",
"apihelp-query+redirects-param-namespace": "Só incluir páxinas nestes esp acios de nomes.", "apihelp-query+redirects-param-namespace": "Só incluir páxinas nestes esp acios de nomes.",
"apihelp-query+redirects-param-limit": "Cantos redireccións devolver.", "apihelp-query+redirects-param-limit": "Cantos redireccións devolver.",
"apihelp-query+redirects-param-show": "Só mostrar elementos que cumpran e stos criterios:\n;fragment:Só mostrar redireccións que teñan un fragmento.\n;!fr agment:Só mostrar redireccións que non teñan un fragmento.", "apihelp-query+redirects-param-show": "Só amosar elementos que cumpran es tes criterios:\n;fragment:Só amosar redireccións que teñan un fragmento.\n;!frag ment:Só amosar redireccións que non teñan un fragmento.",
"apihelp-query+redirects-example-simple": "Obter unha lista de redirecció ns á [[Main Page]]", "apihelp-query+redirects-example-simple": "Obter unha lista de redirecció ns á [[Main Page]]",
"apihelp-query+redirects-example-generator": "Obter información sobre tód alas redireccións á [[Main Page]]", "apihelp-query+redirects-example-generator": "Obter información sobre tód alas redireccións á [[Main Page]]",
"apihelp-query+revisions-summary": "Obter información da revisión.", "apihelp-query+revisions-summary": "Obter información da revisión.",
"apihelp-query+revisions-extended-description": "Pode usarse de varias fo rmas:\n#Obter datos sobre un conxunto de páxinas (última modificación), fixando os títulos ou os IDs das páxinas.\n#Obter as modificacións da páxina indicada, u sando os títulos ou os IDs de páxinas con comezar, rematar ou límite.\n#Obter os datos sobre un conxunto de modificacións fixando os seus IDs cos seus IDs de mo dificación.", "apihelp-query+revisions-extended-description": "Pode usarse de varias fo rmas:\n#Obter datos sobre un conxunto de páxinas (última modificación), fixando os títulos ou os IDs das páxinas.\n#Obter as modificacións da páxina indicada, u sando os títulos ou os IDs de páxinas con comezar, rematar ou límite.\n#Obter os datos sobre un conxunto de modificacións fixando os seus IDs cos seus IDs de mo dificación.",
"apihelp-query+revisions-paraminfo-singlepageonly": "Só pode usarse cunha única páxina (mode #2).", "apihelp-query+revisions-paraminfo-singlepageonly": "Só pode usarse cunha única páxina (mode #2).",
"apihelp-query+revisions-param-startid": "Desde que ID de revisión comeza r a enumeración.", "apihelp-query+revisions-param-startid": "Desde que ID de revisión comeza r a enumeración.",
"apihelp-query+revisions-param-endid": "Rematar a enumeración de revisión na data e hora desta revisión. A revisión ten que existir, pero non precisa per tencer a esta páxina.", "apihelp-query+revisions-param-endid": "Rematar a enumeración de revisión na data e hora desta revisión. A revisión ten que existir, pero non precisa per tencer a esta páxina.",
"apihelp-query+revisions-param-start": "Desde que selo de tempo comezar a enumeración.", "apihelp-query+revisions-param-start": "Desde que selo de tempo comezar a enumeración.",
"apihelp-query+revisions-param-end": "Enumerar desde este selo de tempo." , "apihelp-query+revisions-param-end": "Enumerar desde este selo de tempo." ,
"apihelp-query+revisions-param-user": "Só incluir revisión feitas polo us uario.", "apihelp-query+revisions-param-user": "Só incluir revisión feitas polo us uario.",
"apihelp-query+revisions-param-excludeuser": "Excluír revisións feitas po lo usuario.", "apihelp-query+revisions-param-excludeuser": "Excluír revisións feitas po lo usuario.",
"apihelp-query+revisions-param-tag": "Só listar revisións marcadas con es ta etiqueta.", "apihelp-query+revisions-param-tag": "Só listar revisións marcadas con es ta etiqueta.",
"apihelp-query+revisions-param-token": "Que identificadores obter para ca da revisión.", "apihelp-query+revisions-param-token": "Que identificadores obter para ca da revisión.",
"apihelp-query+revisions-example-content": "Obter datos con contido da úl tima revisión dos títulos <kbd>API</kbd> e <kbd>Main Page</kbd>.", "apihelp-query+revisions-example-content": "Obter datos con contido da úl tima revisión dos títulos <kbd>API</kbd> e <kbd>Main Page</kbd>.",
"apihelp-query+revisions-example-last5": "Mostrar as cinco últimas revisi ón da <kbd>Páxina Principal</kbd>.", "apihelp-query+revisions-example-last5": "Amosar as cinco últimas revisió n da <kbd>Páxina Principal</kbd>.",
"apihelp-query+revisions-example-first5": "Mostar as cinco primeiras revi sións da <kbd>Páxina Principal</kbd>.", "apihelp-query+revisions-example-first5": "Mostar as cinco primeiras revi sións da <kbd>Páxina Principal</kbd>.",
"apihelp-query+revisions-example-first5-after": "Mostrar as cinco primeir "apihelp-query+revisions-example-first5-after": "Amosar as cinco primeira
as revisións da <kbd>Páxina Principal</kbd> feitas despois de 2006-05-01.", s revisións da <kbd>Páxina Principal</kbd> feitas despois de 2006-05-01.",
"apihelp-query+revisions-example-first5-not-localhost": "Mostrar as cinco "apihelp-query+revisions-example-first5-not-localhost": "Amosar as cinco
primeiras revisións da <kbd>Páxina Principal</kbd> que non foron feitas polo us primeiras revisións da <kbd>Páxina Principal</kbd> que non foron feitas polo usu
uario anónimo <kbd>127.0.0.1</kbd>.", ario anónimo <kbd>127.0.0.1</kbd>.",
"apihelp-query+revisions-example-first5-user": "Mostrar as cinco primeira "apihelp-query+revisions-example-first5-user": "Amosar as cinco primeiras
s revisión da <kbd>Páxina Principal</kbd> feitas polo usuario <kbd>MediaWiki def revisión da <kbd>Páxina Principal</kbd> feitas polo usuario <kbd>MediaWiki defa
ault</kbd>.", ult</kbd>.",
"apihelp-query+revisions+base-param-prop": "Que propiedades mostrar para "apihelp-query+revisions+base-param-prop": "Que propiedades amosar para c
cada modificación:", ada modificación:",
"apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-ids": "O identificador da m odificación.", "apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-ids": "O identificador da m odificación.",
"apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-flags": "Marcas de modifica ción (menor).", "apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-flags": "Marcas de modifica ción (menor).",
"apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-timestamp": "O selo de temp o da modificación.", "apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-timestamp": "O selo de temp o da modificación.",
"apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-user": "Usuario que fixo a revisión.", "apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-user": "Usuario que fixo a revisión.",
"apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-userid": "Identificador de usuario do creador da modificación.", "apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-userid": "Identificador de usuario do creador da modificación.",
"apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-size": "Lonxitude (en bytes ) da revisión.", "apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-size": "Lonxitude (en bytes ) da revisión.",
"apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-sha1": "SHA-1 (base 16) da modificación.", "apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-sha1": "SHA-1 (base 16) da modificación.",
"apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-contentmodel": "Identificad or do modelo de contido da modificación.", "apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-contentmodel": "Identificad or do modelo de contido da modificación.",
"apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-comment": "Comentario do us uario para a modificación.", "apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-comment": "Comentario do us uario para a modificación.",
"apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-parsedcomment": "Comentario analizado do usuario para a modificación.", "apihelp-query+revisions+base-paramvalue-prop-parsedcomment": "Comentario analizado do usuario para a modificación.",
skipping to change at line 1119 skipping to change at line 1119
"apihelp-query+tags-param-prop": "Que propiedades recuperar:", "apihelp-query+tags-param-prop": "Que propiedades recuperar:",
"apihelp-query+tags-paramvalue-prop-name": "Engade o nome da etiqueta.", "apihelp-query+tags-paramvalue-prop-name": "Engade o nome da etiqueta.",
"apihelp-query+tags-paramvalue-prop-displayname": "Engade a mensaxe do si stema para a etiqueta.", "apihelp-query+tags-paramvalue-prop-displayname": "Engade a mensaxe do si stema para a etiqueta.",
"apihelp-query+tags-paramvalue-prop-description": "Engade a descrición da etiqueta.", "apihelp-query+tags-paramvalue-prop-description": "Engade a descrición da etiqueta.",
"apihelp-query+tags-paramvalue-prop-hitcount": "Engade o número de modifi cacións e de entradas do rexistro que teñen esta etiqueta.", "apihelp-query+tags-paramvalue-prop-hitcount": "Engade o número de modifi cacións e de entradas do rexistro que teñen esta etiqueta.",
"apihelp-query+tags-paramvalue-prop-defined": "Indica se a etiqueta está definida.", "apihelp-query+tags-paramvalue-prop-defined": "Indica se a etiqueta está definida.",
"apihelp-query+tags-paramvalue-prop-source": "Obtén as fontes da etiqueta , que poden incluír <samp>extension</samp> para etiquetas definidas en extensión e <samp>manual</samp> para etiquetas que poden ser aplicadas manualmente polos usuarios.", "apihelp-query+tags-paramvalue-prop-source": "Obtén as fontes da etiqueta , que poden incluír <samp>extension</samp> para etiquetas definidas en extensión e <samp>manual</samp> para etiquetas que poden ser aplicadas manualmente polos usuarios.",
"apihelp-query+tags-paramvalue-prop-active": "Se a etiqueta aínda está a ser usada.", "apihelp-query+tags-paramvalue-prop-active": "Se a etiqueta aínda está a ser usada.",
"apihelp-query+tags-example-simple": "Listar as marcas dispoñibles", "apihelp-query+tags-example-simple": "Listar as marcas dispoñibles",
"apihelp-query+templates-summary": "Devolve todas as páxinas incluídas na páxina indicada.", "apihelp-query+templates-summary": "Devolve todas as páxinas incluídas na páxina indicada.",
"apihelp-query+templates-param-namespace": "Mostrar os modelos só nestes espazos de nomes.", "apihelp-query+templates-param-namespace": "Amosar os modelos só nestes e spazos de nomes.",
"apihelp-query+templates-param-limit": "Número de modelos a devolver.", "apihelp-query+templates-param-limit": "Número de modelos a devolver.",
"apihelp-query+templates-param-templates": "Listar só eses modelos. Útil para verificar se unha páxina concreta ten un modelo determinado.", "apihelp-query+templates-param-templates": "Listar só eses modelos. Útil para verificar se unha páxina concreta ten un modelo determinado.",
"apihelp-query+templates-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+templates-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+templates-example-simple": "Coller os modelos usado na <kb d>Páxina Principal</kbd>.", "apihelp-query+templates-example-simple": "Coller os modelos usado na <kb d>Páxina Principal</kbd>.",
"apihelp-query+templates-example-generator": "Obter información sobre os modelos usados na <kbd>Páxina Principal</kbd>.", "apihelp-query+templates-example-generator": "Obter información sobre os modelos usados na <kbd>Páxina Principal</kbd>.",
"apihelp-query+templates-example-namespaces": "Obter páxinas nos espazos de nomes {{ns:user}} e {{ns:template}} que se transclúen na <kbd>Páxina Principa l</kbd>.", "apihelp-query+templates-example-namespaces": "Obter páxinas nos espazos de nomes {{ns:user}} e {{ns:template}} que se transclúen na <kbd>Páxina Principa l</kbd>.",
"apihelp-query+tokens-summary": "Recupera os identificadores das accións de modificación de datos.", "apihelp-query+tokens-summary": "Recupera os identificadores das accións de modificación de datos.",
"apihelp-query+tokens-param-type": "Tipos de identificadores a consultar. ", "apihelp-query+tokens-param-type": "Tipos de identificadores a consultar. ",
"apihelp-query+tokens-example-simple": "Recuperar un identificador csrf ( por defecto).", "apihelp-query+tokens-example-simple": "Recuperar un identificador csrf ( por defecto).",
"apihelp-query+tokens-example-types": "Recuperar un identificador vixianc ia e un de patrulla.", "apihelp-query+tokens-example-types": "Recuperar un identificador vixianc ia e un de patrulla.",
"apihelp-query+transcludedin-summary": "Atopar todas as páxinas que inclú en ás páxinas indicadas.", "apihelp-query+transcludedin-summary": "Atopar todas as páxinas que inclú en ás páxinas indicadas.",
"apihelp-query+transcludedin-param-prop": "Que propiedades obter:", "apihelp-query+transcludedin-param-prop": "Que propiedades obter:",
"apihelp-query+transcludedin-paramvalue-prop-pageid": "ID de páxina de ca da páxina.", "apihelp-query+transcludedin-paramvalue-prop-pageid": "ID de páxina de ca da páxina.",
"apihelp-query+transcludedin-paramvalue-prop-title": "Título de cada páxi na.", "apihelp-query+transcludedin-paramvalue-prop-title": "Título de cada páxi na.",
"apihelp-query+transcludedin-paramvalue-prop-redirect": "Marca si a páxin a é unha redirección.", "apihelp-query+transcludedin-paramvalue-prop-redirect": "Marca si a páxin a é unha redirección.",
"apihelp-query+transcludedin-param-namespace": "Só incluir páxinas nestes espacios de nomes.", "apihelp-query+transcludedin-param-namespace": "Só incluir páxinas nestes espacios de nomes.",
"apihelp-query+transcludedin-param-limit": "Cantos mostrar.", "apihelp-query+transcludedin-param-limit": "Cantos devolver.",
"apihelp-query+transcludedin-param-show": "Mostrar só elementos que cumpr "apihelp-query+transcludedin-param-show": "Amosar só elementos que cumpre
en estes criterios:\n;redirect:Só mostra redireccións.\n;!redirect:Só mostra as n estes criterios:\n;redirect:Só amosa redireccións.\n;!redirect:Só amosa as que
que non son redireccións.", non son redireccións.",
"apihelp-query+transcludedin-example-simple": "Obter unha lista de páxina s que inclúen a <kbd>Main Page</kbd>.", "apihelp-query+transcludedin-example-simple": "Obter unha lista de páxina s que inclúen a <kbd>Main Page</kbd>.",
"apihelp-query+transcludedin-example-generator": "Obter información sobre as páxinas que inclúen <kbd>Main Page</kbd>.", "apihelp-query+transcludedin-example-generator": "Obter información sobre as páxinas que inclúen <kbd>Main Page</kbd>.",
"apihelp-query+usercontribs-summary": "Mostrar tódalas edicións dun usuar io.", "apihelp-query+usercontribs-summary": "Amosar tódalas edicións dun usuari o.",
"apihelp-query+usercontribs-param-limit": "Máximo número de contribucións a mostar.", "apihelp-query+usercontribs-param-limit": "Máximo número de contribucións a mostar.",
"apihelp-query+usercontribs-param-start": "Selo de tempo de comezo ó que volver.", "apihelp-query+usercontribs-param-start": "Selo de tempo de comezo ó que volver.",
"apihelp-query+usercontribs-param-end": "Selo de tempo de fin ó que volve r.", "apihelp-query+usercontribs-param-end": "Selo de tempo de fin ó que volve r.",
"apihelp-query+usercontribs-param-user": "Usuarios para os que recuperar as contribucións. Non pode ser usado con <var>$1userids</var> ou <var>$1userpref ix</var>.", "apihelp-query+usercontribs-param-user": "Usuarios para os que recuperar as contribucións. Non pode ser usado con <var>$1userids</var> ou <var>$1userpref ix</var>.",
"apihelp-query+usercontribs-param-userprefix": "Recuperar as contribución s de todos os usuarios cuxo nome comece por este valor. Non pode usarse con <var >$1user</var> nin con <var>$1userids</var>.", "apihelp-query+usercontribs-param-userprefix": "Recuperar as contribución s de todos os usuarios cuxo nome comece por este valor. Non pode usarse con <var >$1user</var> nin con <var>$1userids</var>.",
"apihelp-query+usercontribs-param-userids": "IDs de usuarios para os que recuperar as contribucións. Non pode ser usado con <var>$1user</var> nin con <va r>$1userprefix</var>.", "apihelp-query+usercontribs-param-userids": "IDs de usuarios para os que recuperar as contribucións. Non pode ser usado con <var>$1user</var> nin con <va r>$1userprefix</var>.",
"apihelp-query+usercontribs-param-namespace": "Só listar contribucións ne stes espazos de nomes.", "apihelp-query+usercontribs-param-namespace": "Só listar contribucións ne stes espazos de nomes.",
"apihelp-query+usercontribs-param-prop": "Engade información adicional:", "apihelp-query+usercontribs-param-prop": "Engade información adicional:",
"apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-ids": "Engade os identificado res de páxina e modificación.", "apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-ids": "Engade os identificado res de páxina e modificación.",
"apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-title": "Engade o título e o identificador do espazo de nomes da páxina.", "apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-title": "Engade o título e o identificador do espazo de nomes da páxina.",
"apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo de tempo da modificación.", "apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo de tempo da modificación.",
"apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-comment": "Engade o comentari o da modificación.", "apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-comment": "Engade o comentari o da modificación.",
"apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-parsedcomment": "Engade o com entario analizado da modificación.", "apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-parsedcomment": "Engade o com entario analizado da modificación.",
"apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-size": "Engade o novo tamaño da modificación.", "apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-size": "Engade o novo tamaño da modificación.",
"apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-sizediff": "Engade o delta do tamaño da modificación comparada coa anterior.", "apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-sizediff": "Engade o delta do tamaño da modificación comparada coa anterior.",
"apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-flags": "Engade os indicadore s da modificación.", "apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-flags": "Engade os indicadore s da modificación.",
"apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-patrolled": "Marca as modific acións vixiadas.", "apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-patrolled": "Marca as modific acións vixiadas.",
"apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-tags": "Lista as etiquetas da modificación.", "apihelp-query+usercontribs-paramvalue-prop-tags": "Lista as etiquetas da modificación.",
"apihelp-query+usercontribs-param-show": "Só mostrar elementos que cumpra n estos criterios, p.ex. só edicións menores: <kbd>$2show=!minor</kbd>.\n\nSe es tá fixado <kbd>$2show=patrolled</kbd> ou <kbd>$2show=!patrolled</kbd>, as modifi cacións máis antigas que <var>[[mw:Special:MyLanguage/Manual:$wgRCMaxAge|$wgRCMa xAge]]</var> ($1 {{PLURAL:$1|segundo|segundos}}) non se mostrarán.", "apihelp-query+usercontribs-param-show": "Só amosar elementos que cumpran estes criterios, p.ex. só edicións menores: <kbd>$2show=!minor</kbd>.\n\nSe est á fixado <kbd>$2show=patrolled</kbd> ou <kbd>$2show=!patrolled</kbd>, as modific acións máis antigas que <var>[[mw:Special:MyLanguage/Manual:$wgRCMaxAge|$wgRCMax Age]]</var> ($1 {{PLURAL:$1|segundo|segundos}}) non se amosarán.",
"apihelp-query+usercontribs-param-tag": "Só listar revisións marcadas con esta etiqueta.", "apihelp-query+usercontribs-param-tag": "Só listar revisións marcadas con esta etiqueta.",
"apihelp-query+usercontribs-param-toponly": "Listar só cambios que son a última revisión.", "apihelp-query+usercontribs-param-toponly": "Listar só cambios que son a última revisión.",
"apihelp-query+usercontribs-example-user": "Mostrar as contribucións do u "apihelp-query+usercontribs-example-user": "Amosar as contribucións do us
suario <kbd>Exemplo</kbd>.", uario <kbd>Exemplo</kbd>.",
"apihelp-query+usercontribs-example-ipprefix": "Mostrar contribucións de "apihelp-query+usercontribs-example-ipprefix": "Amosar contribucións de t
tódalas direccións IP que comezan por <kbd>192.0.2.</kbd>.", ódalas direccións IP que comezan por <kbd>192.0.2.</kbd>.",
"apihelp-query+userinfo-summary": "Obter información sobre o usuario actu al.", "apihelp-query+userinfo-summary": "Obter información sobre o usuario actu al.",
"apihelp-query+userinfo-param-prop": "Que pezas de información incluír:", "apihelp-query+userinfo-param-prop": "Que pezas de información incluír:",
"apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-blockinfo": "Marca se o usuario a ctual está bloqueado, por que, e por que razón.", "apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-blockinfo": "Marca se o usuario a ctual está bloqueado, por que, e por que razón.",
"apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-hasmsg": "Engade unha etiqueta <s amp>messages</samp> (mensaxe) se o usuario actual ten mensaxes pendentes.", "apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-hasmsg": "Engade unha etiqueta <s amp>messages</samp> (mensaxe) se o usuario actual ten mensaxes pendentes.",
"apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-groups": "Lista todos os grupos ó s que pertence o usuario actual.", "apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-groups": "Lista todos os grupos ó s que pertence o usuario actual.",
"apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-groupmemberships": "Lista os grup os ós que o usuario actual foi asignado explicitamente, incluíndo a data de cadu cidade de afiliación a cada grupo.", "apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-groupmemberships": "Lista os grup os ós que o usuario actual foi asignado explicitamente, incluíndo a data de cadu cidade de afiliación a cada grupo.",
"apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-implicitgroups": "Lista todos so grupos dos que o usuario actual é membro automaticamente.", "apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-implicitgroups": "Lista todos so grupos dos que o usuario actual é membro automaticamente.",
"apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-rights": "Lista todos os dereitos que ten o usuario actual.", "apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-rights": "Lista todos os dereitos que ten o usuario actual.",
"apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-changeablegroups": "Lista os grup os ós que o usuario pode engadir ou eliminar a outros usuarios.", "apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-changeablegroups": "Lista os grup os ós que o usuario pode engadir ou eliminar a outros usuarios.",
"apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-options": "Lista todas as prefere ncias que ten seleccionadas o usuario actual.", "apihelp-query+userinfo-paramvalue-prop-options": "Lista todas as prefere ncias que ten seleccionadas o usuario actual.",
skipping to change at line 1211 skipping to change at line 1211
"apihelp-query+users-param-userids": "Unha lista de identificadores de us uarios dos que obter información.", "apihelp-query+users-param-userids": "Unha lista de identificadores de us uarios dos que obter información.",
"apihelp-query+users-param-token": "Usar <kbd>[[Special:ApiHelp/query+tok ens|action=query&meta=tokens]]</kbd> no canto diso.", "apihelp-query+users-param-token": "Usar <kbd>[[Special:ApiHelp/query+tok ens|action=query&meta=tokens]]</kbd> no canto diso.",
"apihelp-query+users-example-simple": "Mostar información para o usuario <kbd>Example</kbd>.", "apihelp-query+users-example-simple": "Mostar información para o usuario <kbd>Example</kbd>.",
"apihelp-query+watchlist-summary": "Ver os cambios recentes das páxinas n a lista de vixiancia do usuario actual.", "apihelp-query+watchlist-summary": "Ver os cambios recentes das páxinas n a lista de vixiancia do usuario actual.",
"apihelp-query+watchlist-param-allrev": "Incluír múltiples revisións da m esma páxina dentro do intervalo de tempo indicado.", "apihelp-query+watchlist-param-allrev": "Incluír múltiples revisións da m esma páxina dentro do intervalo de tempo indicado.",
"apihelp-query+watchlist-param-start": "Selo de tempo para comezar a enum eración", "apihelp-query+watchlist-param-start": "Selo de tempo para comezar a enum eración",
"apihelp-query+watchlist-param-end": "Selo de tempo para rematar a enumer ación.", "apihelp-query+watchlist-param-end": "Selo de tempo para rematar a enumer ación.",
"apihelp-query+watchlist-param-namespace": "Filtrar os cambios a só os es pazos de nomes indicados.", "apihelp-query+watchlist-param-namespace": "Filtrar os cambios a só os es pazos de nomes indicados.",
"apihelp-query+watchlist-param-user": "Só listar cambios deste usuario.", "apihelp-query+watchlist-param-user": "Só listar cambios deste usuario.",
"apihelp-query+watchlist-param-excludeuser": "Non listar cambios deste us uario.", "apihelp-query+watchlist-param-excludeuser": "Non listar cambios deste us uario.",
"apihelp-query+watchlist-param-limit": "Cantos resultados totais mostrar por petición.", "apihelp-query+watchlist-param-limit": "Cantos resultados totais amosar p or petición.",
"apihelp-query+watchlist-param-prop": "Que propiedades adicionais obter:" , "apihelp-query+watchlist-param-prop": "Que propiedades adicionais obter:" ,
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-ids": "Engade os identificadores das revisións e os identificadores das páxinas.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-ids": "Engade os identificadores das revisións e os identificadores das páxinas.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-title": "Engade o título da páxi na.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-title": "Engade o título da páxi na.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-flags": "Engade etiquetas para a edición.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-flags": "Engade etiquetas para a edición.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-user": "Engade o usuario que fix o a edición.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-user": "Engade o usuario que fix o a edición.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-userid": "Engade o identificador do usuario que fixo a edición.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-userid": "Engade o identificador do usuario que fixo a edición.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-comment": "Engade o comentario d a edición.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-comment": "Engade o comentario d a edición.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-parsedcomment": "Engade o coment ario analizado da edición.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-parsedcomment": "Engade o coment ario analizado da edición.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo de te mpo da edición.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-timestamp": "Engade o selo de te mpo da edición.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-patrol": "Marca edicións que est án vixiadas.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-patrol": "Marca edicións que est án vixiadas.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-sizes": "Engade o tamaño antigo e novo da páxina.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-sizes": "Engade o tamaño antigo e novo da páxina.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-notificationtimestamp": "Engade o selo de tempo da última vez en que o usuario foi avisado da modificación.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-notificationtimestamp": "Engade o selo de tempo da última vez en que o usuario foi avisado da modificación.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-loginfo": "Engade información do rexistro cando sexa axeitado.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-prop-loginfo": "Engade información do rexistro cando sexa axeitado.",
"apihelp-query+watchlist-param-show": "Só mostrar elementos que cumpran e "apihelp-query+watchlist-param-show": "Só amosar elementos que cumpran es
sos criterios. Por exemplo, para ver só edicións menores feitas por usuarios con es criterios. Por exemplo, para ver só edicións menores feitas por usuarios cone
ectados, activar $1show=minor|!anon.", ctados, activar $1show=minor|!anon.",
"apihelp-query+watchlist-param-type": "Que tipos de cambios mostrar:", "apihelp-query+watchlist-param-type": "Que tipos de cambios amosar:",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-edit": "Edicións comúns a páxina s.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-edit": "Edicións comúns a páxina s.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-external": "Cambios externos.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-external": "Cambios externos.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-new": "Creacións de páxinas.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-new": "Creacións de páxinas.",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-log": "Entradas do rexistro", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-log": "Entradas do rexistro",
"apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-categorize": "Modificacións de p ertenza á categoría.", "apihelp-query+watchlist-paramvalue-type-categorize": "Modificacións de p ertenza á categoría.",
"apihelp-query+watchlist-param-owner": "Usado con $1token para acceder á lista de páxinas de vixiancia doutro usuario.", "apihelp-query+watchlist-param-owner": "Usado con $1token para acceder á lista de páxinas de vixiancia doutro usuario.",
"apihelp-query+watchlist-param-token": "Identificador de seguridade (disp oñible nas [[Special:Preferences#mw-prefsection-watchlist|preferencias]] de usua rio) para permitir o acceso a outros á súa páxina de vixiancia.", "apihelp-query+watchlist-param-token": "Identificador de seguridade (disp oñible nas [[Special:Preferences#mw-prefsection-watchlist|preferencias]] de usua rio) para permitir o acceso a outros á súa páxina de vixiancia.",
"apihelp-query+watchlist-example-simple": "Listar a última revisión das p áxinas recentemente modificadas da lista de vixiancia do usuario actual.", "apihelp-query+watchlist-example-simple": "Listar a última revisión das p áxinas recentemente modificadas da lista de vixiancia do usuario actual.",
"apihelp-query+watchlist-example-props": "Buscar información adicional so bre a última revisión das páxinas modificadas recentemente da lista de vixiancia do usuario actual.", "apihelp-query+watchlist-example-props": "Buscar información adicional so bre a última revisión das páxinas modificadas recentemente da lista de vixiancia do usuario actual.",
"apihelp-query+watchlist-example-allrev": "Buscar a información sobre tod os os cambios recentes das páxinas da lista de vixiancia do usuario actual.", "apihelp-query+watchlist-example-allrev": "Buscar a información sobre tod os os cambios recentes das páxinas da lista de vixiancia do usuario actual.",
"apihelp-query+watchlist-example-generator": "Buscar a información de páx ina das páxinas cambiadas recentemente da lista de vixiancia do usuario actual." , "apihelp-query+watchlist-example-generator": "Buscar a información de páx ina das páxinas cambiadas recentemente da lista de vixiancia do usuario actual." ,
"apihelp-query+watchlist-example-generator-rev": "Buscar a información da revisión dos cambios recentes de páxinas na lista de vixiancia do usuario actua l.", "apihelp-query+watchlist-example-generator-rev": "Buscar a información da revisión dos cambios recentes de páxinas na lista de vixiancia do usuario actua l.",
"apihelp-query+watchlist-example-wlowner": "Listar a última revisión das páxinas cambiadas recentemente da lista de vixiancia do usuario <kbd>Example</kb d>.", "apihelp-query+watchlist-example-wlowner": "Listar a última revisión das páxinas cambiadas recentemente da lista de vixiancia do usuario <kbd>Example</kb d>.",
"apihelp-query+watchlistraw-summary": "Obter todas as páxinas da lista de vixiancia do usuario actual.", "apihelp-query+watchlistraw-summary": "Obter todas as páxinas da lista de vixiancia do usuario actual.",
"apihelp-query+watchlistraw-param-namespace": "Só listar páxinas nestes e spazos de nomes.", "apihelp-query+watchlistraw-param-namespace": "Só listar páxinas nestes e spazos de nomes.",
"apihelp-query+watchlistraw-param-limit": "Cantos resultados totais mostr ar por petición.", "apihelp-query+watchlistraw-param-limit": "Cantos resultados totais amosa r por petición.",
"apihelp-query+watchlistraw-param-prop": "Que propiedades adicionais obte r:", "apihelp-query+watchlistraw-param-prop": "Que propiedades adicionais obte r:",
"apihelp-query+watchlistraw-paramvalue-prop-changed": "Engade o selo de t empo da última notificación ó usuario dunha modificación.", "apihelp-query+watchlistraw-paramvalue-prop-changed": "Engade o selo de t empo da última notificación ó usuario dunha modificación.",
"apihelp-query+watchlistraw-param-show": "Só listar os elementos que cump len estos criterios.", "apihelp-query+watchlistraw-param-show": "Só listar os elementos que cump ren estes criterios.",
"apihelp-query+watchlistraw-param-owner": "Usado con $1token para acceder á lista de páxinas de vixiancia doutro usuario.", "apihelp-query+watchlistraw-param-owner": "Usado con $1token para acceder á lista de páxinas de vixiancia doutro usuario.",
"apihelp-query+watchlistraw-param-token": "Identificador de seguridade (d ispoñible nas [[Special:Preferences#mw-prefsection-watchlist|preferencias]] de u suario) para permitir o acceso a outros á súa páxina de vixiancia.", "apihelp-query+watchlistraw-param-token": "Identificador de seguridade (d ispoñible nas [[Special:Preferences#mw-prefsection-watchlist|preferencias]] de u suario) para permitir o acceso a outros á súa páxina de vixiancia.",
"apihelp-query+watchlistraw-param-dir": "Dirección na cal listar.", "apihelp-query+watchlistraw-param-dir": "Dirección na cal listar.",
"apihelp-query+watchlistraw-param-fromtitle": "Título (co prefixo de espa zo de nomes) dende o que comezar a enumerar.", "apihelp-query+watchlistraw-param-fromtitle": "Título (co prefixo de espa zo de nomes) dende o que comezar a enumerar.",
"apihelp-query+watchlistraw-param-totitle": "Título (co prefixo de espazo de nomes) no que rematar de enumerar.", "apihelp-query+watchlistraw-param-totitle": "Título (co prefixo de espazo de nomes) no que rematar de enumerar.",
"apihelp-query+watchlistraw-example-simple": "Listar páxinas na lista de vixiancia do usuario actual.", "apihelp-query+watchlistraw-example-simple": "Listar páxinas na lista de vixiancia do usuario actual.",
"apihelp-query+watchlistraw-example-generator": "Buscar a información de páxina das páxinas da lista de vixiancia do usuario actual.", "apihelp-query+watchlistraw-example-generator": "Buscar a información de páxina das páxinas da lista de vixiancia do usuario actual.",
"apihelp-removeauthenticationdata-summary": "Elimina os datos de autentic ación do usuario actual.", "apihelp-removeauthenticationdata-summary": "Elimina os datos de autentic ación do usuario actual.",
"apihelp-removeauthenticationdata-example-simple": "Intenta eliminar os d atos de usuario actual para <kbd>FooAuthenticationRequest</kbd>.", "apihelp-removeauthenticationdata-example-simple": "Intenta eliminar os d atos de usuario actual para <kbd>FooAuthenticationRequest</kbd>.",
"apihelp-resetpassword-summary": "Envía un correo de inicialización de co ntrasinal a un usuario.", "apihelp-resetpassword-summary": "Envía un correo de inicialización de co ntrasinal a un usuario.",
"apihelp-resetpassword-extended-description-noroutes": "Non están dispoñi bles as rutas de reinicio de contrasinal \n\nActive as rutas en <var>[[mw:Specia l:MyLanguage/Manual:$wgPasswordResetRoutes|$wgPasswordResetRoutes]]</var> para u sar este módulo.", "apihelp-resetpassword-extended-description-noroutes": "Non están dispoñi bles as rutas de reinicio de contrasinal \n\nActive as rutas en <var>[[mw:Specia l:MyLanguage/Manual:$wgPasswordResetRoutes|$wgPasswordResetRoutes]]</var> para u sar este módulo.",
"apihelp-resetpassword-param-user": "Usuario sendo reinicializado.", "apihelp-resetpassword-param-user": "Usuario sendo reinicializado.",
"apihelp-resetpassword-param-email": "Está reinicializándose o enderezo d e correo electrónico do usuario.", "apihelp-resetpassword-param-email": "Está reinicializándose o enderezo d e correo electrónico do usuario.",
"apihelp-resetpassword-example-user": "Enviar un correo de reinicializaci ón de contrasinal ó usuario <kbd>Exemplo</kbd>.", "apihelp-resetpassword-example-user": "Enviar un correo de reinicializaci ón de contrasinal ó usuario <kbd>Exemplo</kbd>.",
"apihelp-resetpassword-example-email": "Enviar un correo de reinicializac ión de contrasinal a todos os usuarios con enderezo de correo electrónico <kbd>u sario@exemplo.com</kbd>.", "apihelp-resetpassword-example-email": "Enviar un correo de reinicializac ión de contrasinal a todos os usuarios con enderezo de correo electrónico <kbd>u sario@exemplo.com</kbd>.",
"apihelp-revisiondelete-summary": "Borrar e restaurar revisións.", "apihelp-revisiondelete-summary": "Borrar e restaurar revisións.",
"apihelp-revisiondelete-param-type": "Tipo de borrado de revisión a ser t ratada.", "apihelp-revisiondelete-param-type": "Tipo de borrado de revisión a ser t ratada.",
"apihelp-revisiondelete-param-target": "Título de páxina para o borrado d a revisión, se requerido para o tipo.", "apihelp-revisiondelete-param-target": "Título de páxina para o borrado d a revisión, se requerido para o tipo.",
"apihelp-revisiondelete-param-ids": "Identificadores para as revisións a ser borradas.", "apihelp-revisiondelete-param-ids": "Identificadores para as revisións a ser borradas.",
"apihelp-revisiondelete-param-hide": "Que ocultar para cada revisión.", "apihelp-revisiondelete-param-hide": "Que ocultar para cada revisión.",
"apihelp-revisiondelete-param-show": "Que mostrar para cada revisión.", "apihelp-revisiondelete-param-show": "Que amosar para cada revisión.",
"apihelp-revisiondelete-param-suppress": "Eliminar os datos dos administr adores así coma dos doutros.", "apihelp-revisiondelete-param-suppress": "Eliminar os datos dos administr adores así coma dos doutros.",
"apihelp-revisiondelete-param-reason": "Razón para o borrado ou restaurad o.", "apihelp-revisiondelete-param-reason": "Razón para o borrado ou restaurad o.",
"apihelp-revisiondelete-param-tags": "Etiquetas a aplicar á entrada no re xistro de borrados.", "apihelp-revisiondelete-param-tags": "Etiquetas a aplicar á entrada no re xistro de borrados.",
"apihelp-revisiondelete-example-revision": "Ocultar contido para revisión <kbd>12345</kbd> na <kbd>Páxina Principal</kbd>.", "apihelp-revisiondelete-example-revision": "Ocultar contido para revisión <kbd>12345</kbd> na <kbd>Páxina Principal</kbd>.",
"apihelp-revisiondelete-example-log": "Ocultar todos os datos da entrada de rexistro <kbd>67890</kbd> coa razón <kbd>BLP violation</kbd>.", "apihelp-revisiondelete-example-log": "Ocultar todos os datos da entrada de rexistro <kbd>67890</kbd> coa razón <kbd>BLP violation</kbd>.",
"apihelp-rollback-summary": "Desfacer a última edición da páxina.", "apihelp-rollback-summary": "Desfacer a última edición da páxina.",
"apihelp-rollback-extended-description": "Se o último usuario que editou a páxina fixo varias edicións consecutivas, serán revertidas todas.", "apihelp-rollback-extended-description": "Se o último usuario que editou a páxina fixo varias edicións consecutivas, serán revertidas todas.",
"apihelp-rollback-param-title": "Título da páxina a desfacer. Non pode us arse xunto con <var>$1pageid</var>.", "apihelp-rollback-param-title": "Título da páxina a desfacer. Non pode us arse xunto con <var>$1pageid</var>.",
"apihelp-rollback-param-pageid": "ID da páxina a desfacer. Non pode usars e xunto con <var>$1title</var>.", "apihelp-rollback-param-pageid": "ID da páxina a desfacer. Non pode usars e xunto con <var>$1title</var>.",
"apihelp-rollback-param-tags": "Etiquetas a aplicar á reversión.", "apihelp-rollback-param-tags": "Etiquetas a aplicar á reversión.",
skipping to change at line 1539 skipping to change at line 1539
"apierror-cantundelete": "Non se puido restaurarː pode que as revisións s olicitadas non existan, ou pode que xa se restauraran.", "apierror-cantundelete": "Non se puido restaurarː pode que as revisións s olicitadas non existan, ou pode que xa se restauraran.",
"apierror-changeauth-norequest": "Erro ó crear a petición de modificación .", "apierror-changeauth-norequest": "Erro ó crear a petición de modificación .",
"apierror-chunk-too-small": "O tamaño mínimo dun segmento é de $1 {{PLUR AL:$1|byte|bytes}} para os segmentos non finais.", "apierror-chunk-too-small": "O tamaño mínimo dun segmento é de $1 {{PLUR AL:$1|byte|bytes}} para os segmentos non finais.",
"apierror-cidrtoobroad": "Os rangos CIDR $1 maiores que /$2 non son acept ados.", "apierror-cidrtoobroad": "Os rangos CIDR $1 maiores que /$2 non son acept ados.",
"apierror-contentserializationexception": "Erro de serialización do conti doː $1", "apierror-contentserializationexception": "Erro de serialización do conti doː $1",
"apierror-contenttoobig": "O contido que achegou excede o límite de tamañ o dun artigo, que é de {{PLURAL:$1|kilobyte|kilobytes}}.", "apierror-contenttoobig": "O contido que achegou excede o límite de tamañ o dun artigo, que é de {{PLURAL:$1|kilobyte|kilobytes}}.",
"apierror-copyuploadbaddomain": "As subas por URL non están permitidas pa ra este dominio.", "apierror-copyuploadbaddomain": "As subas por URL non están permitidas pa ra este dominio.",
"apierror-copyuploadbadurl": "As subas non están permitidas para esta URL .", "apierror-copyuploadbadurl": "As subas non están permitidas para esta URL .",
"apierror-create-titleexists": "Os títulos existentes non poden ser prote xidos con <kbd>create</kbd>.", "apierror-create-titleexists": "Os títulos existentes non poden ser prote xidos con <kbd>create</kbd>.",
"apierror-csp-report": "Erro procesando o informe CSPː $1.", "apierror-csp-report": "Erro procesando o informe CSPː $1.",
"apierror-databaseerror": "[$1] erro de consulta da base de datos.",
"apierror-deletedrevs-param-not-1-2": "O parámetro <var>$1</var> non pode usarse nos modos 1 e 2.", "apierror-deletedrevs-param-not-1-2": "O parámetro <var>$1</var> non pode usarse nos modos 1 e 2.",
"apierror-deletedrevs-param-not-3": "O parámetro <var>$1</var> non pode u sarse no modo 3.", "apierror-deletedrevs-param-not-3": "O parámetro <var>$1</var> non pode u sarse no modo 3.",
"apierror-emptynewsection": "Non é posible crear novas seccións baleiras. ", "apierror-emptynewsection": "Non é posible crear novas seccións baleiras. ",
"apierror-emptypage": "Non é posible crear novas páxinas baleiras.", "apierror-emptypage": "Non é posible crear novas páxinas baleiras.",
"apierror-exceptioncaught": "[$1] Excepción capturada: $2", "apierror-exceptioncaught": "[$1] Excepción capturada: $2",
"apierror-filedoesnotexist": "O ficheiro non existe.", "apierror-filedoesnotexist": "O ficheiro non existe.",
"apierror-fileexists-sharedrepo-perm": "O ficheiro obxectivo existe nun s ervidor compartido. Use o parámetro <var>ignorewarnings</var> para ignoralo.", "apierror-fileexists-sharedrepo-perm": "O ficheiro obxectivo existe nun s ervidor compartido. Use o parámetro <var>ignorewarnings</var> para ignoralo.",
"apierror-filenopath": "Non é posible obter o camiño do ficheiro local.", "apierror-filenopath": "Non é posible obter o camiño do ficheiro local.",
"apierror-filetypecannotberotated": "O tipo de ficheiro non permite que s exa rotado.", "apierror-filetypecannotberotated": "O tipo de ficheiro non permite que s exa rotado.",
"apierror-formatphp": "Esta resposta non pode ser representada usando kbd >format=php</kbd>. Consulte https://phabricator.wikimedia.org/T68776.", "apierror-formatphp": "Esta resposta non pode ser representada usando kbd >format=php</kbd>. Consulte https://phabricator.wikimedia.org/T68776.",
skipping to change at line 1644 skipping to change at line 1643
"apierror-revdel-paramneeded": "Requírese polo menos un valor para <var>h ide</var> e/ou <var>show</var>.", "apierror-revdel-paramneeded": "Requírese polo menos un valor para <var>h ide</var> e/ou <var>show</var>.",
"apierror-revisions-badid": "Non se atoparon modificacións para o parámet ro <var>$1</var>.", "apierror-revisions-badid": "Non se atoparon modificacións para o parámet ro <var>$1</var>.",
"apierror-revisions-norevids": "O parámetro <var>revids</var> non se pode utilizar xunto coas opción de lista (<var>$1limit</var>, <var>$1startid</var>, <var>$1endid</var>, <kbd>$1dir=newer</kbd>, <var>$1user</var>, <var>$1excludeuse r</var>, <var>$1start</var> e <var>$1end</var>).", "apierror-revisions-norevids": "O parámetro <var>revids</var> non se pode utilizar xunto coas opción de lista (<var>$1limit</var>, <var>$1startid</var>, <var>$1endid</var>, <kbd>$1dir=newer</kbd>, <var>$1user</var>, <var>$1excludeuse r</var>, <var>$1start</var> e <var>$1end</var>).",
"apierror-revisions-singlepage": "Utilizouse <var>titles</var>, <var>page ids</var> ou un xerador para proporcionar múltiples páxinas, pero os parámetros <var>$1limit</var>, <var>$1startid</var>, <var>$1endid</var>, <kbd>$1dir=newer</ kbd>, <var>$1user</var>, <var>$1excludeuser</var>, <var>$1start</var> e <var>$1e nd</var> só poden utilizarse nunha soa páxina.", "apierror-revisions-singlepage": "Utilizouse <var>titles</var>, <var>page ids</var> ou un xerador para proporcionar múltiples páxinas, pero os parámetros <var>$1limit</var>, <var>$1startid</var>, <var>$1endid</var>, <kbd>$1dir=newer</ kbd>, <var>$1user</var>, <var>$1excludeuser</var>, <var>$1start</var> e <var>$1e nd</var> só poden utilizarse nunha soa páxina.",
"apierror-revwrongpage": "r$1 non é unha revisión de $2.", "apierror-revwrongpage": "r$1 non é unha revisión de $2.",
"apierror-searchdisabled": "A busca <var>$1</var> está desactivada.", "apierror-searchdisabled": "A busca <var>$1</var> está desactivada.",
"apierror-sectionreplacefailed": "Non se puido combinar a sección actuali zada.", "apierror-sectionreplacefailed": "Non se puido combinar a sección actuali zada.",
"apierror-sectionsnotsupported": "As seccións non son compatibles co mode lo de contido $1.", "apierror-sectionsnotsupported": "As seccións non son compatibles co mode lo de contido $1.",
"apierror-sectionsnotsupported-what": "As seccións non son compatibles co n $1.", "apierror-sectionsnotsupported-what": "As seccións non son compatibles co n $1.",
"apierror-show": "Parámetro incorrecto - non se poden proporcionar valore s mutuamente excluíntes.", "apierror-show": "Parámetro incorrecto - non se poden proporcionar valore s mutuamente excluíntes.",
"apierror-siteinfo-includealldenied": "Non se pode ver a información de t ódolos servidores a menos que <var>$wgShowHostNames</var> teña valor verdadeiro. ", "apierror-siteinfo-includealldenied": "Non se pode ver a información de t ódolos servidores a menos que <var>$wgShowHostnames</var> teña valor verdadeiro. ",
"apierror-sizediffdisabled": "A diferenza de tamaño está deshabilitada no modo Miser.", "apierror-sizediffdisabled": "A diferenza de tamaño está deshabilitada no modo Miser.",
"apierror-spamdetected": "A súa edición foi rexeitada por conter un fragm ento de publicidade: <code>$1</code>.", "apierror-spamdetected": "A súa edición foi rexeitada por conter un fragm ento de publicidade: <code>$1</code>.",
"apierror-specialpage-cantexecute": "Non ten permiso para ver os resultad os desta páxina especial.", "apierror-specialpage-cantexecute": "Non ten permiso para ver os resultad os desta páxina especial.",
"apierror-stashedfilenotfound": "Non se puido atopar o ficheiro na reserv a: $1.", "apierror-stashedfilenotfound": "Non se puido atopar o ficheiro na reserv a: $1.",
"apierror-stashfailed-complete": "A suba por partes completouse, revise o estado para obter máis detalles.", "apierror-stashfailed-complete": "A suba por partes completouse, revise o estado para obter máis detalles.",
"apierror-stashfailed-nosession": "Non hai sesión de suba por partes con esa clave.", "apierror-stashfailed-nosession": "Non hai sesión de suba por partes con esa clave.",
"apierror-stashfilestorage": "Non se puido almacenar a suba na reservaː $ 1", "apierror-stashfilestorage": "Non se puido almacenar a suba na reservaː $ 1",
"apierror-stashinvalidfile": "Ficheiro de reserva incorrecto.", "apierror-stashinvalidfile": "Ficheiro de reserva incorrecto.",
"apierror-stashnosuchfilekey": "A chave de ficheiro non existe: $1.", "apierror-stashnosuchfilekey": "A chave de ficheiro non existe: $1.",
"apierror-stashpathinvalid": "Clave de ficheiro con formato incorrecto ou non válidaː $1.", "apierror-stashpathinvalid": "Clave de ficheiro con formato incorrecto ou non válidaː $1.",
"apierror-stashwrongowner": "Erro de propietarioː $1", "apierror-stashwrongowner": "Erro de propietarioː $1",
"apierror-stashzerolength": "Ficheiro de lonxitude cero, non pode ser alm acenado na reservaː $1.", "apierror-stashzerolength": "Ficheiro de lonxitude cero, non pode ser alm acenado na reservaː $1.",
"apierror-systemblocked": "Foi bloqueado automaticamente polo software Me diaWiki.", "apierror-systemblocked": "Foi bloqueado automaticamente polo software Me diaWiki.",
"apierror-templateexpansion-notwikitext": "A expansión de modelos só é co mpatible co contido en wikitexto. $1 usa o modelo de contido $2.", "apierror-templateexpansion-notwikitext": "A expansión de modelos só é co mpatible co contido en wikitexto. $1 usa o modelo de contido $2.",
"apierror-timeout": "O servidor non respondeu no tempo esperado.", "apierror-timeout": "O servidor non respondeu no tempo esperado.",
"apierror-toomanyvalues": "Demasiados valores para o parámetro <var>$1</v ar>. O límite é $2.",
"apierror-unknownaction": "A acción especificada, <kbd>$1</kbd>, non está recoñecida.", "apierror-unknownaction": "A acción especificada, <kbd>$1</kbd>, non está recoñecida.",
"apierror-unknownerror-editpage": "Erro descoñecido EditPageː $1.", "apierror-unknownerror-editpage": "Erro descoñecido EditPageː $1.",
"apierror-unknownerror-nocode": "Erro descoñecido.", "apierror-unknownerror-nocode": "Erro descoñecido.",
"apierror-unknownerror": "Erro descoñecido: \"$1\".", "apierror-unknownerror": "Erro descoñecido: \"$1\".",
"apierror-unknownformat": "Formato descoñecido \"$1\".", "apierror-unknownformat": "Formato descoñecido \"$1\".",
"apierror-unrecognizedparams": "{{PLURAL:$2|Parámetro non recoñecido|Pará metros non recoñecidos}}: $1.", "apierror-unrecognizedparams": "{{PLURAL:$2|Parámetro non recoñecido|Pará metros non recoñecidos}}: $1.",
"apierror-unrecognizedvalue": "Valor non recoñecido para o parámetro <var >$1</var>: $2.", "apierror-unrecognizedvalue": "Valor non recoñecido para o parámetro <var >$1</var>: $2.",
"apierror-unsupportedrepo": "O repositorio local de ficheiros non permite consultar tódalas imaxes.", "apierror-unsupportedrepo": "O repositorio local de ficheiros non permite consultar tódalas imaxes.",
"apierror-upload-filekeyneeded": "Debe proporcionar un <var>filekey</var> cando <var>offset</var> é distinto de cero.", "apierror-upload-filekeyneeded": "Debe proporcionar un <var>filekey</var> cando <var>offset</var> é distinto de cero.",
"apierror-upload-filekeynotallowed": "Non pode proporcionar <var>filekey< /var> cando <var>offset</var> é 0.", "apierror-upload-filekeynotallowed": "Non pode proporcionar <var>filekey< /var> cando <var>offset</var> é 0.",
"apierror-upload-inprogress": "A suba dende a reserva está en progreso.", "apierror-upload-inprogress": "A suba dende a reserva está en progreso.",
"apierror-upload-missingresult": "Non hai resultado nos datos de estado." , "apierror-upload-missingresult": "Non hai resultado nos datos de estado." ,
"apierror-urlparamnormal": "Non se puideron normalizar os parámetros de i maxe de $1.", "apierror-urlparamnormal": "Non se puideron normalizar os parámetros de i maxe de $1.",
"apierror-writeapidenied": "Non ten permiso para editar este wiki a travé s da API.", "apierror-writeapidenied": "Non ten permiso para editar este wiki a travé s da API.",
"apiwarn-alldeletedrevisions-performance": "Para ter un mellor rendemento á hora de xerar títulos, estableza <kbd>$1dir=newer</kbd>.", "apiwarn-alldeletedrevisions-performance": "Para ter un mellor rendemento á hora de xerar títulos, estableza <kbd>$1dir=newer</kbd>.",
"apiwarn-badurlparam": "Non se puido analizar <var>$1urlparam</var> para $2. Só se usará a anchura e a altura.", "apiwarn-badurlparam": "Non se puido analizar <var>$1urlparam</var> para $2. Só se usará a anchura e a altura.",
"apiwarn-badutf8": "O valor pasado para <var>$1</var> contén datos non vá lidos ou non normalizados. Os datos de texto deberían estar en formato Unicode v álido, normalizado en NFC e sen caracteres de control C0 distintos de HT (\\t), LF (\\n) e CR (\\r).", "apiwarn-badutf8": "O valor pasado para <var>$1</var> contén datos non vá lidos ou non normalizados. Os datos de texto deberían estar en formato Unicode v álido, normalizado en NFC e sen caracteres de control C0 distintos de HT (\\t), LF (\\n) e CR (\\r).",
"apiwarn-deprecation-deletedrevs": "<kbd>list=deletedrevs</kbd> quedou ob soleto. No seu lugar, utilice <kbd>prop=deletedrevisions</kbd> ou <kbd>list=alld eletedrevisions</kbd>.", "apiwarn-deprecation-deletedrevs": "<kbd>list=deletedrevs</kbd> quedou ob soleto. No seu lugar, utilice <kbd>prop=deletedrevisions</kbd> ou <kbd>list=alld eletedrevisions</kbd>.",
"apiwarn-deprecation-expandtemplates-prop": "Como non se especificou ning ún valor para o parámetro <var>prop</var>, utilizouse un formato herdado para a saída. Este formato está en desuso e, no futuro, o parámetro <var>prop</var> ter á un valor predeterminado, de forma que sempre se utilizará o formato novo.",
"apiwarn-deprecation-httpsexpected": "Utilizouse HTTP cando esperábase HT TPS.", "apiwarn-deprecation-httpsexpected": "Utilizouse HTTP cando esperábase HT TPS.",
"apiwarn-deprecation-login-botpw": "O inicio de sesión coa conta principa l mediante <kbd>action=login</kbd> está en desuso e pode deixar de funcionar sen aviso previo. Para proseguir o inicio de sesión mediante <kbd>action=login</kbd >, consulte [[Special:BotPasswords]]. Para proseguir o inicio de sesión coa cont a principal de forma segura, consulte <kbd>action=clientlogin</kbd>.", "apiwarn-deprecation-login-botpw": "O inicio de sesión coa conta principa l mediante <kbd>action=login</kbd> está en desuso e pode deixar de funcionar sen aviso previo. Para proseguir o inicio de sesión mediante <kbd>action=login</kbd >, consulte [[Special:BotPasswords]]. Para proseguir o inicio de sesión coa cont a principal de forma segura, consulte <kbd>action=clientlogin</kbd>.",
"apiwarn-deprecation-login-nobotpw": "O inicio de sesión coa conta princi pal mediante <kbd>action=login</kbd> está en desuso e pode deixar de funcionar s en aviso previo. Para iniciar sesión de forma segura, consulte <kbd>action=clien tlogin</kbd>.", "apiwarn-deprecation-login-nobotpw": "O inicio de sesión coa conta princi pal mediante <kbd>action=login</kbd> está en desuso e pode deixar de funcionar s en aviso previo. Para iniciar sesión de forma segura, consulte <kbd>action=clien tlogin</kbd>.",
"apiwarn-deprecation-parameter": "O parámetro <var>$1</var> está obsoleto .", "apiwarn-deprecation-parameter": "O parámetro <var>$1</var> está obsoleto .",
"apiwarn-deprecation-parse-headitems": "<kbd>prop=headitems</kbd> está en desuso desde MediaWiki 1.28. Use <kbd>prop=headhtml</kbd> cando cree novos docu mentos HTML, ou <kbd>prop=módulos|jsconfigvars</kbd> cando actualice un document o no lado do cliente.", "apiwarn-deprecation-parse-headitems": "<kbd>prop=headitems</kbd> está en desuso desde MediaWiki 1.28. Use <kbd>prop=headhtml</kbd> cando cree novos docu mentos HTML, ou <kbd>prop=módulos|jsconfigvars</kbd> cando actualice un document o no lado do cliente.",
"apiwarn-deprecation-purge-get": "O uso de <kbd>action=purge</kbd> median te GET está obsoleto. Use POST no seu lugar.", "apiwarn-deprecation-purge-get": "O uso de <kbd>action=purge</kbd> median te GET está obsoleto. Use POST no seu lugar.",
"apiwarn-deprecation-withreplacement": "<kbd>$1</kbd> está obsoleto. No s eu lugar, utilice <kbd>$2</kbd>.", "apiwarn-deprecation-withreplacement": "<kbd>$1</kbd> está obsoleto. No s eu lugar, utilice <kbd>$2</kbd>.",
"apiwarn-difftohidden": "Imposible facer un diff con r$1: o contido está oculto.", "apiwarn-difftohidden": "Imposible facer un diff con r$1: o contido está oculto.",
"apiwarn-invalidcategory": "\"$1\" non é unha categoría.", "apiwarn-invalidcategory": "\"$1\" non é unha categoría.",
"apiwarn-invalidtitle": "\"$1\" non é un título válido.", "apiwarn-invalidtitle": "\"$1\" non é un título válido.",
"apiwarn-invalidxmlstylesheetext": "As follas de estilo deben ter a exten sión <code>.xsl</code>.", "apiwarn-invalidxmlstylesheetext": "As follas de estilo deben ter a exten sión <code>.xsl</code>.",
"apiwarn-invalidxmlstylesheet": "A folla de estilos especificada non é vá lida ou non existe.", "apiwarn-invalidxmlstylesheet": "A folla de estilos especificada non é vá lida ou non existe.",
"apiwarn-invalidxmlstylesheetns": "A folla de estilos debería estar no es pazo de nomes {{ns:MediaWiki}}.", "apiwarn-invalidxmlstylesheetns": "A folla de estilos debería estar no es pazo de nomes {{ns:MediaWiki}}.",
"apiwarn-moduleswithoutvars": "A propiedade <kbd>modules</kbd> está defin ida, pero non o está <kbd>jsconfigvars</kbd> nin <kbd>encodedjsconfigvars</kbd>. As variables de configuración son necesarias para o correcto uso do módulo.", "apiwarn-moduleswithoutvars": "A propiedade <kbd>modules</kbd> está defin ida, pero non o está <kbd>jsconfigvars</kbd> nin <kbd>encodedjsconfigvars</kbd>. As variables de configuración son necesarias para o correcto uso do módulo.",
"apiwarn-notfile": "\"$1\" non é un ficheiro.", "apiwarn-notfile": "\"$1\" non é un ficheiro.",
"apiwarn-parse-nocontentmodel": "Non se proporcionou <var>title</var> nin <var>contentmodel</var>, asúmese $1.", "apiwarn-parse-nocontentmodel": "Non se proporcionou <var>title</var> nin <var>contentmodel</var>, asúmese $1.",
"apiwarn-tokennotallowed": "A acción \"$1\" non está permitida para o usu ario actual.", "apiwarn-tokennotallowed": "A acción \"$1\" non está permitida para o usu ario actual.",
"apiwarn-toomanyvalues": "Demasiados valores para o parámetro <var>$1</va r>. O límite é $2.",
"apiwarn-truncatedresult": "Truncouse este resultado porque doutra maneir a sobrepasaría o límite de $1 bytes.", "apiwarn-truncatedresult": "Truncouse este resultado porque doutra maneir a sobrepasaría o límite de $1 bytes.",
"apiwarn-unrecognizedvalues": "{{PLURAL:$3|Valor non recoñecido|Valores n on recoñecidos}} para o parámetro <var>$1</var>: $2.", "apiwarn-unrecognizedvalues": "{{PLURAL:$3|Valor non recoñecido|Valores n on recoñecidos}} para o parámetro <var>$1</var>: $2.",
"apiwarn-unsupportedarray": "O parámetro <var>$1</var> usa unha sintaxe P HP de matriz que non está soportada.", "apiwarn-unsupportedarray": "O parámetro <var>$1</var> usa unha sintaxe P HP de matriz que non está soportada.",
"apiwarn-validationfailed-badchars": "caracteres non válidos na clave (só se admiten os caracteres <code>a-z</code>, <code>A-Z</code>, <code>0-9</code>, <code>_</code> e <code>-</code>).", "apiwarn-validationfailed-badchars": "caracteres non válidos na clave (só se admiten os caracteres <code>a-z</code>, <code>A-Z</code>, <code>0-9</code>, <code>_</code> e <code>-</code>).",
"apiwarn-validationfailed-badpref": "non é unha preferencia válida.", "apiwarn-validationfailed-badpref": "non é unha preferencia válida.",
"apiwarn-validationfailed-cannotset": "non pode ser establecido por este módulo.", "apiwarn-validationfailed-cannotset": "non pode ser establecido por este módulo.",
"apiwarn-validationfailed-keytoolong": "clave demasiado longa (non pode t er máis de $1 bytes).", "apiwarn-validationfailed-keytoolong": "clave demasiado longa (non pode t er máis de $1 bytes).",
"apiwarn-validationfailed": "Erro de validación de <kbd>$1</kbd>: $2", "apiwarn-validationfailed": "Erro de validación de <kbd>$1</kbd>: $2",
"apiwarn-wgDebugAPI": "<strong>Aviso de seguridade</strong>: <var>$wgDebu gAPI</var> está habilitado.", "apiwarn-wgDebugAPI": "<strong>Aviso de seguridade</strong>: <var>$wgDebu gAPI</var> está habilitado.",
"api-feed-error-title": "Erro ($1)", "api-feed-error-title": "Erro ($1)",
 End of changes. 51 change blocks. 
105 lines changed or deleted 103 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)