"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "extensions/ReplaceText/i18n/mr.json" between
mediawiki-1.31.1.tar.gz and mediawiki-1.32.0.tar.gz

About: MediaWiki is a wiki engine (the collaborative editing software that runs for e.g. Wikipedia, the free encyclopedia).

mr.json  (mediawiki-1.31.1):mr.json  (mediawiki-1.32.0)
{ {
"@metadata": { "@metadata": {
"authors": [ "authors": [
"Kaustubh", "Kaustubh",
"V.narsikar" "V.narsikar",
"Tiven2240"
] ]
}, },
"replacetext": "मजकूरावर पुनर्लेखन करा", "replacetext": "मजकूरावर पुनर्लेखन करा",
"replacetext-desc": "एक [[Special:ReplaceText|विशेष पान]] देते ज्याच्यामु ळे प्रबंधकांना एखाद्या विकिवरील सर्व पानांमध्ये शोधा व बदला सुविधा वापरता येते", "replacetext-desc": "एक [[Special:ReplaceText|विशेष पान]] देते ज्याच्यामु ळे प्रबंधकांना एखाद्या विकिवरील सर्व पानांमध्ये शोधा व बदला सुविधा वापरता येते",
"replacetext_docu": "एखाद्या विकितील सर्व डाटा पानांवरील एखादा मजकूर बदला यचा झाल्यास, मजकूराचे दोन्ही तुकडे खाली लिहून 'पुनर्लेखन करा' कळीवर टिचकी द्या. तुम्हाला एक यादी दाखविली जाईल व त्यामधील कुठली पाने बदलायची हे तुम्ही ठरवू शकता. तुमचे नाव त्या पानांच्या इतिहास यादीत दिसेल.", "replacetext_docu": "एखाद्या विकितील सर्व डाटा पानांवरील एखादा मजकूर बदला यचा झाल्यास, मजकूराचे दोन्ही तुकडे खाली लिहून \"{{int:replacetext_continue}}\" क ळीवर टिचकी द्या. तुम्हाला एक यादी दाखविली जाईल व त्यामधील कुठली पाने बदलायची हे तुम्ही ठरवू शकता. तुमचे नाव त्या पानांच्या इतिहास यादीत दिसेल.",
"replacetext_originaltext": "मूळ मजकूर", "replacetext_originaltext": "मूळ मजकूर",
"replacetext_replacementtext": "बदलण्यासाठीचा मजकूर", "replacetext_replacementtext": "बदलण्यासाठीचा मजकूर",
"replacetext_choosepagesforedit": "ज्या पानांवर तुम्ही '$1' ला '$2' ने ब "replacetext_useregex": "नियमित अभिव्यक्ती वापरा",
दलू इच्छिता ती पाने निवडा:", "replacetext_regexdocu": "(Example: values of \"a(.*)c\" for \"{{int:repl
acetext_originaltext}}\" and \"ac$1\" for \"{{int:replacetext_replacementtext}}\
" would replace \"abc\" with \"acb\".)",
"replacetext_optionalfilters": "पर्यायी गाळण्या:",
"replacetext_categorysearch": "केवळ वर्गमध्ये बदला:",
"replacetext_prefixsearch": "केवळ उपसर्ग असलेल्या पृष्ठांमध्ये पुनर्स्थित
करा:",
"replacetext_editpages": "पृष्ठ सामग्रीमधील मजकूर पुनर्स्थित करा",
"replacetext_movepages": "शक्य असेल तेव्हा पृष्ठ शीर्षकामध्ये मजकूर पुनर्
स्थित करा",
"replacetext_givetarget": "आपण बदलण्यासाठी मजकूर निर्दिष्ट करणे आवश्यक आह
े",
"replacetext_nonamespace": "आपण किमान एक नामविश्व निवडणे आवश्यक आहे.",
"replacetext_editormove": "आपल्याला कमीत कमी एका अदलाबदली पर्यायाची निवड
करणे आवश्यक आहे.",
"replacetext_choosepagesforedit": "ज्या पानांवर तुम्ही '$1' ला '$2' ने ब
दलू इच्छिता ते/ती {{PLURAL:$3|पान|$3 पाने}} निवडा:",
"replacetext_choosepagesformove": "{{PLURAL:$3|पुढील पृष्ठाचे शीर्षक|पुढी
ल $3 पृष्ठांच्या शीर्षके}} मध्ये \"$1\" ला \"$2\" ने बदला:",
"replacetext_cannotmove": "खालील {{PLURAL:$1|पान|$1 पाने}} स्थानांतरीत के
ले/ल्या जाऊ शकत नाहीत:",
"replacetext_formovedpages": "स्थानांतरीत पानांसाठी:",
"replacetext_savemovedpages": "नवीन शीर्षकांना पुनर्निर्देशन म्हणून जुनी
शीर्षके जतन करा",
"replacetext_watchmovedpages": "ही पाने निरीक्षणात घ्या",
"replacetext_invertselections": "निवड उलट करा",
"replacetext_replace": "पुनर्लेखन करा", "replacetext_replace": "पुनर्लेखन करा",
"replacetext_success": "'$1' ला '$2' ने $3 पानांवर बदलले जाईल.", "replacetext_success": "'$1' ला '$2' ने $3 {{PLURAL:$3|पानावर|$3 पानांवर} } बदलले जाईल.",
"replacetext_noreplacement": "'$1' मजकूर असणारे एकही पान सापडले नाही.", "replacetext_noreplacement": "'$1' मजकूर असणारे एकही पान सापडले नाही.",
"replacetext_warning": "अगोदरच $1 पानांवर '$2' हा बदलण्यासाठीचा मजकूर आहे "replacetext_nomove": "कोणतीही पृष्ठे आढळली नाहीत ज्याचे शीर्षक \"$1\" आह
; जर तुम्ही पुनर्लेखन केले तर तुम्ही केलेले बदल तुम्ही या पानांपासून वेगळे करू श े.",
कणार नाही. पुनर्लेखन करायचे का?", "replacetext_nosuchcategory": "नाव \"$1\" सह कोणतीही वर्ग अस्तित्वात नाही
",
"replacetext_return": "आवेदनाकडे चला",
"replacetext_warning": "'''इशारा:''' तेथे {{PLURAL:$1|हे एक पान आहे ज्यात
|$1 पाने आहेत ज्यात}} बदलण्याचा मजकूर, \"$2\" आधीपासूनच समाविष्ट आहे.आपण हे बदलल
्यास आपण या स्ट्रिंगमधून आपल्या बदलांना स्वतंत्र करण्यास सक्षम राहणार नाही.",
"replacetext_blankwarning": "बदलण्यासाठीचा मजकूर रिकामा असल्यामुळे ही क्र िया उलटविता येणार नाही; पुढे जायचे का?", "replacetext_blankwarning": "बदलण्यासाठीचा मजकूर रिकामा असल्यामुळे ही क्र िया उलटविता येणार नाही; पुढे जायचे का?",
"replacetext_continue": "चालू ठेवा", "replacetext_continue": "चालू ठेवा",
"replacetext_editsummary": "मजकूर पुनर्लेखन - '$1' ते '$2'" "replacetext_announce": "या संपादनांची $1 आणि निरीक्षणसूची द्वारे घोषणा क
रा",
"replacetext_editsummary": "मजकूर पुनर्लेखन - '$1' ते '$2'",
"right-replacetext": "संपूर्ण विकीवर हे बदल करा",
"action-replacetext": "संपूर्ण विकीवर हे बदल करा",
"replacetext_reminder": "अन्य पृष्ठांमध्ये असलेले या पृष्ठावरील दुवे सुधा
रण्यासाठी, $1 वर जा"
} }
 End of changes. 6 change blocks. 
9 lines changed or deleted 46 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)