"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "extensions/Nuke/i18n/vi.json" between
mediawiki-1.31.1.tar.gz and mediawiki-1.32.0.tar.gz

About: MediaWiki is a wiki engine (the collaborative editing software that runs for e.g. Wikipedia, the free encyclopedia).

vi.json  (mediawiki-1.31.1):vi.json  (mediawiki-1.32.0)
skipping to change at line 17 skipping to change at line 17
}, },
"nuke": "Xóa hàng loạt", "nuke": "Xóa hàng loạt",
"action-nuke": "xóa hàng loạt trang", "action-nuke": "xóa hàng loạt trang",
"nuke-desc": "Cung cấp cho bảo quản viên khả năng [[Special:Nuke|xóa tran g hàng loạt]]", "nuke-desc": "Cung cấp cho bảo quản viên khả năng [[Special:Nuke|xóa tran g hàng loạt]]",
"nuke-nopages": "{{GENDER:$1}}Không có trang mới do [[Special:Contributio ns/$1|$1]] tạo ra trong thay đổi gần đây.", "nuke-nopages": "{{GENDER:$1}}Không có trang mới do [[Special:Contributio ns/$1|$1]] tạo ra trong thay đổi gần đây.",
"nuke-list": "{{GENDER:$1}}Các trang sau do [[Special:Contributions/$1|$1 ]] tạo ra gần đây; hãy ghi lý do và nhấn nút để xóa tất cả những trang này.", "nuke-list": "{{GENDER:$1}}Các trang sau do [[Special:Contributions/$1|$1 ]] tạo ra gần đây; hãy ghi lý do và nhấn nút để xóa tất cả những trang này.",
"nuke-list-multiple": "Các trang sau được tạo ra gần đây.\nĐưa vào lý do và bấm nút để xóa chúng.", "nuke-list-multiple": "Các trang sau được tạo ra gần đây.\nĐưa vào lý do và bấm nút để xóa chúng.",
"nuke-defaultreason": "{{GENDER:$1}}Xóa hàng loạt các trang do [[Special: Contributions/$1|$1]] tạo ra", "nuke-defaultreason": "{{GENDER:$1}}Xóa hàng loạt các trang do [[Special: Contributions/$1|$1]] tạo ra",
"nuke-multiplepeople": "Xóa hàng loạt các trang được tạo gần đây", "nuke-multiplepeople": "Xóa hàng loạt các trang được tạo gần đây",
"nuke-tools": "Công cụ này cho phép xóa hàng loạt các trang do một thành viên hoặc người dùng địa chỉ IP nào đó tạo ra gần đây.\nHãy nhập tên thành viên hoặc địa chỉ IP để lấy danh sách các trang sẽ xóa, hoặc để trống để xem các tran g của mọi người dùng.", "nuke-tools": "Công cụ này cho phép xóa hàng loạt các trang do một thành viên hoặc người dùng địa chỉ IP nào đó tạo ra gần đây.\nHãy nhập tên thành viên hoặc địa chỉ IP để lấy danh sách các trang sẽ xóa, hoặc để trống để xem các tran g của mọi người dùng.",
"nuke-submit-user": "Tìm kiếm", "nuke-submit-user": "Liệt kê các trang",
"nuke-toggleinvert": "Đảo ngược", "nuke-toggleinvert": "Đảo ngược",
"nuke-submit-delete": "Xóa các trang đã chọn", "nuke-submit-delete": "Xóa các trang đã chọn",
"right-nuke": "Xóa trang hàng loạt", "right-nuke": "Xóa trang hàng loạt",
"nuke-select": "Chọn: $1", "nuke-select": "Chọn: $1",
"nuke-userorip": "Tên thành viên, địa chỉ IP, hoặc trống:", "nuke-userorip": "Tên thành viên, địa chỉ IP, hoặc trống:",
"nuke-maxpages": "Số trang tối đa:", "nuke-maxpages": "Số trang tối đa:",
"nuke-editby": "{{GENDER:$1}}Được tạo bởi [[Special:Contributions/$1|$1]] ", "nuke-editby": "{{GENDER:$1}}Được tạo bởi [[Special:Contributions/$1|$1]] ",
"nuke-deleted": "Đã xóa trang '''$1'''.", "nuke-deleted": "Đã xóa trang '''$1'''.",
"nuke-not-deleted": "'''Không thể''' xóa trang [[:$1]].", "nuke-not-deleted": "'''Không thể''' xóa trang [[:$1]].",
"nuke-delete-more": "[[Special:Nuke|Xóa thêm trang]]", "nuke-delete-more": "[[Special:Nuke|Xóa thêm trang]]",
"nuke-pattern": "Mẫu tên trang:", "nuke-pattern": "Mẫu tên trang:",
"nuke-nopages-global": "Không có trang mới trong các [[Special:RecentChan ges|thay đổi gần đây]].", "nuke-nopages-global": "Không có tiêu đề trang trùng với truy vấn của bạn .",
"nuke-viewchanges": "xem thay đổi", "nuke-viewchanges": "xem thay đổi",
"nuke-namespace": "Giới hạn theo không gian tên:", "nuke-namespace": "Giới hạn theo không gian tên:",
"nuke-linkoncontribs": "xóa hàng loạt", "nuke-linkoncontribs": "xóa hàng loạt",
"nuke-linkoncontribs-text": "Xóa hàng loạt các trang có người dùng này là "nuke-linkoncontribs-text": "Xóa hàng loạt các trang có {{GENDER:$1}}ngườ
tác giả duy nhất" i dùng này là tác giả duy nhất",
"nuke-confirm": "Bạn có chắc chắn muốn xóa {{PLURAL:$1|một trang|$1 trang
}}?"
} }
 End of changes. 3 change blocks. 
4 lines changed or deleted 6 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)