"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/UsersManager/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"UsersManager": { "UsersManager": {
"2FA": "2FA", "2FA": "2FA",
"UsesTwoFactorAuthentication": "Använd tvåfaktorsautentisering.", "UsesTwoFactorAuthentication": "Använd tvåfaktorsautentisering.",
"TwoFactorAuthentication": "Tvåfaktorsautentisering", "TwoFactorAuthentication": "Tvåfaktorsautentisering",
"ResetTwoFactorAuthentication": "Återställ tvåfaktorsautentisering", "ResetTwoFactorAuthentication": "Återställ tvåfaktorsautentisering",
"ResetTwoFactorAuthenticationInfo": "Om användaren inte längre kan logga in på grund av förlorade återställningskoder eller en förlorad verifieringsenhe t kan du återställa tvåfaktorautentisering för användaren så att den kan logga i n igen.",
"AddUser": "Lägg till en ny användare", "AddUser": "Lägg till en ny användare",
"AddExistingUser": "Lägg till en befintlig användare", "AddExistingUser": "Lägg till en befintlig användare",
"AddNewUser": "Lägg till en ny användare", "AddNewUser": "Lägg till en ny användare",
"EditUser": "Redigera användare", "EditUser": "Redigera användare",
"CreateUser": "Skapa användare", "CreateUser": "Skapa användare",
"SaveBasicInfo": "Spara grundläggande information", "SaveBasicInfo": "Spara grundläggande information",
"AllWebsites": "Alla webbplatser", "AllWebsites": "Alla webbplatser",
"LastUsed": "Senast använd",
"ExpireDate": "Utgångsdatum",
"GoBackSecurityPage": "Gå tillbaka till säkerhetssidan.",
"AnonymousAccessConfirmation": "Du håller på att ge anonyma besökare \"v isa\" åtkomst till den här webbplatsen. Det innebär att dina analysrapporter och dina besökarinformation kommer att kunna ses av alla, även utan inloggning. Är du säker på att du vill fortsätta?", "AnonymousAccessConfirmation": "Du håller på att ge anonyma besökare \"v isa\" åtkomst till den här webbplatsen. Det innebär att dina analysrapporter och dina besökarinformation kommer att kunna ses av alla, även utan inloggning. Är du säker på att du vill fortsätta?",
"AnonymousUser": "Anonym användare", "AnonymousUser": "Anonym användare",
"AnonymousUserHasViewAccess": "Observera: Användare %1$s och användare % 2$s har nu tillgång till den här webbsidan.", "AnonymousUserHasViewAccess": "Observera: Användare %1$s och användare % 2$s har nu tillgång till den här webbsidan.",
"AnonymousUserHasViewAccess2": "Dina analysrapporter och informationen o m dina besökare är publika.", "AnonymousUserHasViewAccess2": "Dina analysrapporter och informationen o m dina besökare är publika.",
"ApplyToAllWebsites": "Använd för alla webbplatser", "ApplyToAllWebsites": "Använd för alla webbplatser",
"ChangeAllConfirm": "Är du säker på att du vill ge '%s' tillgång till al la webbplatserna?", "ChangeAllConfirm": "Är du säker på att du vill ge '%s' tillgång till al la webbplatserna?",
"ClickHereToDeleteTheCookie": "Klicka här för att ta bort kakan så att M atomo börjar spåra dina besök igen", "ClickHereToDeleteTheCookie": "Klicka här för att ta bort kakan så att M atomo börjar spåra dina besök igen",
"ClickHereToSetTheCookieOnDomain": "Klicka här för att sätta kakan som e xkluderar dina besök spårade av Matomo för webbplatsen %s", "ClickHereToSetTheCookieOnDomain": "Klicka här för att sätta kakan som e xkluderar dina besök spårade av Matomo för webbplatsen %s",
"ConfirmGrantSuperUserAccess": "Vill du verkligen bevilja '%s' Superanvä ndarbehörighet? Varning: Användaren kommer ha tillgång till alla dina webbsidor och ha möjlighet att utföra administrativa uppdrag.", "ConfirmGrantSuperUserAccess": "Vill du verkligen bevilja '%s' Superanvä ndarbehörighet? Varning: Användaren kommer ha tillgång till alla dina webbsidor och ha möjlighet att utföra administrativa uppdrag.",
"ConfirmProhibitMySuperUserAccess": "%s, vill du verkligen ta bort din e gen Superanvändarbehörighet? Du kommer att förlora behörigheten till alla dina w ebbsidor och loggas ut från Matomo.", "ConfirmProhibitMySuperUserAccess": "%s, vill du verkligen ta bort din e gen Superanvändarbehörighet? Du kommer att förlora behörigheten till alla dina w ebbsidor och loggas ut från Matomo.",
skipping to change at line 57 skipping to change at line 61
"ExceptionUserDoesNotExist": "Användaren '%s' finns inte.", "ExceptionUserDoesNotExist": "Användaren '%s' finns inte.",
"ExceptionYouMustGrantSuperUserAccessFirst": "Det måste finnas minst en användare med Superanvändarbehörighet. Var vänlig och bevilja Superanvändarbehör ighet till en annan användare först.", "ExceptionYouMustGrantSuperUserAccessFirst": "Det måste finnas minst en användare med Superanvändarbehörighet. Var vänlig och bevilja Superanvändarbehör ighet till en annan användare först.",
"ExceptionUserHasViewAccessAlready": "Denna användare har redan behörigh et till denna webbsida.", "ExceptionUserHasViewAccessAlready": "Denna användare har redan behörigh et till denna webbsida.",
"ExceptionNoValueForUsernameOrEmail": "Ange ett användarnamn eller en e- postadress.", "ExceptionNoValueForUsernameOrEmail": "Ange ett användarnamn eller en e- postadress.",
"ExcludeVisitsViaCookie": "Exkludera spårning av dina besök", "ExcludeVisitsViaCookie": "Exkludera spårning av dina besök",
"ForAnonymousUsersReportDateToLoadByDefault": "Rapport som laddas som st andard för anonyma användare.", "ForAnonymousUsersReportDateToLoadByDefault": "Rapport som laddas som st andard för anonyma användare.",
"GiveUserAccess": "Ge '%1$s'%2$s behörighet till %3$s.", "GiveUserAccess": "Ge '%1$s'%2$s behörighet till %3$s.",
"GiveViewAccess": "Ge \"visa\" behörighet till %1$s", "GiveViewAccess": "Ge \"visa\" behörighet till %1$s",
"GiveViewAccessTitle": "Ge en existerande användare behörighet att visa rapporter för %s", "GiveViewAccessTitle": "Ge en existerande användare behörighet att visa rapporter för %s",
"GiveViewAccessInstructions": "För att ge en befintlig användare läsrätt ighet för %s skriv in användarnamnet eller e-postadressen för den befintliga anv ändaren.", "GiveViewAccessInstructions": "För att ge en befintlig användare läsrätt ighet för %s skriv in användarnamnet eller e-postadressen för den befintliga anv ändaren.",
"IfYouWouldLikeToChangeThePasswordTypeANewOne": "Om du vill ändra löseno rdet skriver du ett nytt. Annars, lämna detta tomt.",
"YourCurrentPassword": "Ditt nuvarande lösenord", "YourCurrentPassword": "Ditt nuvarande lösenord",
"CurrentPasswordNotCorrect": "Lösenordet du angav är inte korrekt.", "CurrentPasswordNotCorrect": "Lösenordet du angav är inte korrekt.",
"ConfirmWithPassword": "Vänligen ange ditt lösenord för att godkänna änd ringen.", "ConfirmWithPassword": "Vänligen ange ditt lösenord för att godkänna änd ringen.",
"InjectedHostCannotChangePwd": "Du besöker för närvarande sidan genom et t okänt värdnamn (%1$s). Du kan inte ändra ditt lösenord innan det här prblemet är åtgärdat.", "InjectedHostCannotChangePwd": "Du besöker för närvarande sidan genom et t okänt värdnamn (%1$s). Du kan inte ändra ditt lösenord innan det här prblemet är åtgärdat.",
"LastSeen": "Senast sedd", "LastSeen": "Senast sedd",
"MainDescription": "Välj vilka användare som ska få tillgång till dina w ebbplatser. Du kan också ge tillgång till alla webbplatser samtidigt genom att v älja \"Tillämpa på alla webbplatser\" i webbplatsväljaren.", "MainDescription": "Välj vilka användare som ska få tillgång till dina w ebbplatser. Du kan också ge tillgång till alla webbplatser samtidigt genom att v älja \"Tillämpa på alla webbplatser\" i webbplatsväljaren.",
"ManageAccess": "Hantera rättigheter", "ManageAccess": "Hantera rättigheter",
"MenuAnonymousUserSettings": "Inställningar för anonyma användare", "MenuAnonymousUserSettings": "Inställningar för anonyma användare",
"MenuUsers": "Användare", "MenuUsers": "Användare",
"MenuUserSettings": "Användarinställningar", "MenuUserSettings": "Användarinställningar",
skipping to change at line 91 skipping to change at line 96
"ReportToLoadByDefault": "Rapport som laddas som standard", "ReportToLoadByDefault": "Rapport som laddas som standard",
"SuperUserAccessManagement": "Hantera Superanvändare access", "SuperUserAccessManagement": "Hantera Superanvändare access",
"SuperUserAccessManagementGrantMore": "Du kan få Superanvändarbehörighet till andra Matomoanvändare här. Använd den behörigheten med försiktighet.", "SuperUserAccessManagementGrantMore": "Du kan få Superanvändarbehörighet till andra Matomoanvändare här. Använd den behörigheten med försiktighet.",
"SuperUserAccessManagementMainDescription": "Superanvändaren har fullstä ndig åtkomst. De kan utföra alla administrativa uppgifter. Till exempel lägga ti ll en ny webbsida för analys, lägga till användare, ändra användaråtkomst, aktiv era och avaktivera plugins och installera nya plugins från Butiken.", "SuperUserAccessManagementMainDescription": "Superanvändaren har fullstä ndig åtkomst. De kan utföra alla administrativa uppgifter. Till exempel lägga ti ll en ny webbsida för analys, lägga till användare, ändra användaråtkomst, aktiv era och avaktivera plugins och installera nya plugins från Butiken.",
"TheLoginScreen": "Inloggningsrutan", "TheLoginScreen": "Inloggningsrutan",
"ThereAreCurrentlyNRegisteredUsers": "Det finns just nu %s registrerade användare.", "ThereAreCurrentlyNRegisteredUsers": "Det finns just nu %s registrerade användare.",
"TokenAuth": "API-autentiseringstoken", "TokenAuth": "API-autentiseringstoken",
"TokenRegenerateConfirmSelf": "Ändring av API-autentiseringstoken ogilti gförklarar ditt egna token. Om detta token är i användning, måste du uppdatera a lla API-klienter med det nygenererade tokenet. Vill du verkligen ändra ditt aute ntiseringstoken?", "TokenRegenerateConfirmSelf": "Ändring av API-autentiseringstoken ogilti gförklarar ditt egna token. Om detta token är i användning, måste du uppdatera a lla API-klienter med det nygenererade tokenet. Vill du verkligen ändra ditt aute ntiseringstoken?",
"TokenRegenerateTitle": "Återskapa", "TokenRegenerateTitle": "Återskapa",
"TypeYourPasswordAgain": "Bekräfta lösenordet genom att skriva in det ig en.", "TypeYourPasswordAgain": "Bekräfta lösenordet genom att skriva in det ig en.",
"TypeYourCurrentPassword": "Skriv ditt nuvarande lösenord för att bekräf ta lösenordsändringen.",
"User": "Användare", "User": "Användare",
"UserHasPermission": "%1$s har förnärvarande %2$s behörighet till %3$s." , "UserHasPermission": "%1$s har förnärvarande %2$s behörighet till %3$s." ,
"UserHasNoPermission": "%1$s har förnärvarande %2$s till %3$s", "UserHasNoPermission": "%1$s har förnärvarande %2$s till %3$s",
"UsersManagement": "Användarhantering", "UsersManagement": "Användarhantering",
"UsersManagementMainDescription": "Skapa eller ändra befintliga användar e. Du kan sedan ändra deras rättigheter ovan.", "UsersManagementMainDescription": "Skapa eller ändra befintliga användar e. Du kan sedan ändra deras rättigheter ovan.",
"WhenUsersAreNotLoggedInAndVisitPiwikTheyShouldAccess": "När användare i nte är inloggade och besöker Matomo bör de först se",
"YourUsernameCannotBeChanged": "Ditt användarnamn kan inte ändras.", "YourUsernameCannotBeChanged": "Ditt användarnamn kan inte ändras.",
"YourVisitsAreIgnoredOnDomain": "%1$sDina besök ignoreras av Matomo för webbplatsen %2$s %3$s (Matomos kaka hittades i din webbläsare).", "YourVisitsAreIgnoredOnDomain": "%1$sDina besök ignoreras av Matomo för webbplatsen %2$s %3$s (Matomos kaka hittades i din webbläsare).",
"YourVisitsAreNotIgnored": "%1$sSus visitas no son ignoradas por Matomo% 2$s (la cookie de ignorar a Matomo no fue encontrada en su navegador).", "YourVisitsAreNotIgnored": "%1$sSus visitas no son ignoradas por Matomo% 2$s (la cookie de ignorar a Matomo no fue encontrada en su navegador).",
"AddUserNoInitialAccessError": "Nya användare måste få tillgång till en webbplats, vänligen ange parametern 'initialIdSite'.", "AddUserNoInitialAccessError": "Nya användare måste få tillgång till en webbplats, vänligen ange parametern 'initialIdSite'.",
"AtLeastView": "Åtminstone visa", "AtLeastView": "Åtminstone visa",
"ManageUsers": "Hantera användare", "ManageUsers": "Hantera användare",
"ManageUsersDesc": "Skapa nya användare eller ändra befintliga. Du kan s edan ändra deras rättigheter.", "ManageUsersDesc": "Skapa nya användare eller ändra befintliga. Du kan s edan ändra deras rättigheter.",
"NoAccessWarning": "Den här användare har inte fått tillgång till en web bplats. När de loggar in kommer de att se ett felmeddelande. För att förhindra d etta så behöver du lägga till åtkomst till en webbplats nedan.", "NoAccessWarning": "Den här användare har inte fått tillgång till en web bplats. När de loggar in kommer de att se ett felmeddelande. För att förhindra d etta så behöver du lägga till åtkomst till en webbplats nedan.",
"BulkActions": "Massändra", "BulkActions": "Massändra",
"SetPermission": "Ange rättighet", "SetPermission": "Ange rättighet",
skipping to change at line 126 skipping to change at line 133
"ChangePermToSiteConfirmMultiple": "Är du säker på att du vill ändra %1$ s's roll till de %2$s markerade sidorna till %3$s?", "ChangePermToSiteConfirmMultiple": "Är du säker på att du vill ändra %1$ s's roll till de %2$s markerade sidorna till %3$s?",
"BasicInformation": "Grundläggande information", "BasicInformation": "Grundläggande information",
"Permissions": "Rättigheter", "Permissions": "Rättigheter",
"SuperUserAccess": "Superanvändarrättigheter", "SuperUserAccess": "Superanvändarrättigheter",
"FirstSiteInlineHelp": "Det är nödvändigt att ge en ny användare en visa roll för en webbplats vid skapandet. Om ingen åtkomst ges, kommer användaren att se ett fel vid inloggning. Du kan ge fler behörigheter efter att användaren har skapats på fliken \"Behörigheter\" som visas till vänster.", "FirstSiteInlineHelp": "Det är nödvändigt att ge en ny användare en visa roll för en webbplats vid skapandet. Om ingen åtkomst ges, kommer användaren att se ett fel vid inloggning. Du kan ge fler behörigheter efter att användaren har skapats på fliken \"Behörigheter\" som visas till vänster.",
"SuperUsersPermissionsNotice": "Superanvändare har administratörsrättigh eter till alla webbplatser, så det är inte nödvändigt att hantera deras rättighe ter per webbplats.", "SuperUsersPermissionsNotice": "Superanvändare har administratörsrättigh eter till alla webbplatser, så det är inte nödvändigt att hantera deras rättighe ter per webbplats.",
"SuperUserIntro1": "Superanvändare har fullständig åtkomst. De kan utför a alla administrativa uppgifter såsom lägga till en ny webbsida för analys, lägg a till användare, ändra användaråtkomst, aktivera och avaktivera plugins och ins tallera nya plugins från butiken. Du kan tillåta superanvändare tillgång till an dra användare av Divezone här.", "SuperUserIntro1": "Superanvändare har fullständig åtkomst. De kan utför a alla administrativa uppgifter såsom lägga till en ny webbsida för analys, lägg a till användare, ändra användaråtkomst, aktivera och avaktivera plugins och ins tallera nya plugins från butiken. Du kan tillåta superanvändare tillgång till an dra användare av Divezone här.",
"SuperUserIntro2": "Vänligen använd denna funktion med försiktighet.", "SuperUserIntro2": "Vänligen använd denna funktion med försiktighet.",
"HasSuperUserAccess": "Har Superanvändarrättigheter", "HasSuperUserAccess": "Har Superanvändarrättigheter",
"AreYouSure": "Är du säker?", "AreYouSure": "Är du säker?",
"RemoveSuperuserAccessConfirm": "Om du tar bort superanvändaråtkomst kom
mer användaren inte att ha behörighet (du måste lägga till dem efteråt). Ange di
tt lösenord för att fortsätta.",
"AddSuperuserAccessConfirm": "Genom att ge en användare superanvändare-t
illgång kommer användaren att ha full kontroll över Matomo och detta bör göras s
parsamt. Ange ditt lösenord för att fortsätta.",
"DeleteUsers": "Ta bort användare", "DeleteUsers": "Ta bort användare",
"UserSearch": "Sök användare", "UserSearch": "Sök användare",
"FilterByAccess": "Filtrera på rättighet", "FilterByAccess": "Filtrera på rättighet",
"FilterByWebsite": "Filtrera på webbsida", "FilterByWebsite": "Filtrera på webbsida",
"ShowAll": "Visa alla", "ShowAll": "Visa alla",
"Username": "Användarnamn", "Username": "Användarnamn",
"RoleFor": "Roll för", "RoleFor": "Roll för",
"TheDisplayedUsersAreSelected": "De %1$s visade användarna är markerade. ", "TheDisplayedUsersAreSelected": "De %1$s visade användarna är markerade. ",
"AllUsersAreSelected": "Alla %1$s användare är markerade.", "AllUsersAreSelected": "Alla %1$s användare är markerade.",
"ClickToSelectDisplayedUsers": "Klicka för att markera de %1$s visade an vändarna.", "ClickToSelectDisplayedUsers": "Klicka för att markera de %1$s visade an vändarna.",
"RemoveAllAccessToThisSite": "Ta bort all tillgång till denna webbplats. ", "RemoveAllAccessToThisSite": "Ta bort all tillgång till denna webbplats. ",
"DeleteUserConfirmSingle": "Är du säker på att du vill ta bort %1$s?", "DeleteUserConfirmSingle": "Är du säker på att du vill ta bort %1$s?",
"DeleteUserConfirmMultiple": "Är du säker på att du vill ta bort de %1$s markerade användarna?", "DeleteUserConfirmMultiple": "Är du säker på att du vill ta bort de %1$s markerade användarna?",
"DeleteUserPermConfirmSingle": "Är du säker på att du vill ändra %1$s's roll till %2$s för %3$s?", "DeleteUserPermConfirmSingle": "Är du säker på att du vill ändra %1$s's roll till %2$s för %3$s?",
"DeleteUserPermConfirmMultiple": "Är du säker på att du vill ändra de %1 $s markerade användarnas roll till %2$s för %3$s?", "DeleteUserPermConfirmMultiple": "Är du säker på att du vill ändra de %1 $s markerade användarnas roll till %2$s för %3$s?",
"AreYouSureChangeDetails": "Är du säker på att du vill ändra användarinf ormationen för %s?", "AreYouSureChangeDetails": "Är du säker på att du vill ändra användarinf ormationen för %s?",
"AnonymousUserRoleChangeWarning": "Att ge användare %1$s %2$s rollen kom mer göra denna webbsidas data publik och tillgänglig för alla, även om de inte h ar något Matomo-login.", "AnonymousUserRoleChangeWarning": "Att ge användare %1$s %2$s rollen kom mer göra denna webbsidas data publik och tillgänglig för alla, även om de inte h ar något Matomo-login.",
"GiveAccessToAll": "Ge denna användaren åtkomst till Alla webbplatser", "GiveAccessToAll": "Ge denna användaren åtkomst till Alla webbplatser",
"OrManageIndividually": "Eller ange denna användares behörighet individu ellt för varje webbplats", "OrManageIndividually": "Eller ange denna användares behörighet individu ellt för varje webbplats",
"ChangePermToAllSitesConfirm": "Är du säker på att du vill ge %1$s använ "ChangePermToAllSitesConfirm": "Är du säker på att du vill ge %1$s använ
dare %2$s rättigheter, till alla webbplatser som du för närvarande har administr dare %2$s rättigheter, till alla webbplatser som du för närvarande har administr
ationsrättigheter till?" ationsrättigheter till?",
"ChangePermToAllSitesConfirm2": "Obs: detta kommer endast att påverka de
befintliga webbplatserna. Nya webbplatser som du skapar kommer inte att vara au
tomatiskt tillgängliga för den här användaren.",
"CapabilitiesHelp": "Möjligheter är individuella möjligheter som använda
re kan beviljas. Roller kan som standard ge vissa möjligheter. Till exempel komm
er administratörsrollen att automatiskt tillåta användare att redigera taggar i
tagghanteraren. För mindre kraftfulla användare kan du dock uttryckligen ge anvä
ndarna möjligheter.",
"Capabilities": "Möjligheter",
"AreYouSureAddCapability": "Är du säker på att du vill ge %1$s %2$smöjli
ghet till %3$s?",
"AreYouSureRemoveCapability": "Är du säker på att du vill ta bort %1$s m
öjligheten från %2$s för %3$s?",
"IncludedInUsersRole": "Ingår i den här användarens roll.",
"Capability": "Förmåga",
"EmailChangeNotificationSubject": "Ditt Matomo-kontos e-postadress har j
ust ändrats",
"EmailChangedEmail1": "E-postadressen som är kopplad till ditt konto har
ändrats till %1$s",
"EmailChangedEmail2": "Denna ändring initierades från följande enhet: %1
$s (IP-adress = %2$s).",
"IfThisWasYouIgnoreIfNot": "Om det var du kan du ignorera detta e-postme
ddelande. Om det inte var du, vänligen logga in, granska din e-postadress, ändra
ditt lösenord och kontakta din Matomo-administratör.",
"PasswordChangeNotificationSubject": "Ditt Matomo-kontos lösenord har ju
st ändrats",
"PasswordChangedEmail": "Ditt lösenord har just ändrats. Ändringen initi
erades från följande enhet: %1$s (IP-address = %2$s)."
} }
} }
 End of changes. 7 change blocks. 
3 lines changed or deleted 44 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)