"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/TwoFactorAuth/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"TwoFactorAuth": { "TwoFactorAuth": {
"TwoFactorAuthentication": "Tvåfaktorsautentisering", "TwoFactorAuthentication": "Tvåfaktorsautentisering",
"TwoFAShort": "2FA", "TwoFAShort": "2FA",
"TwoFactorAuthenticationIntro": "%1$sTvåfaktorsautentisering%2$s ökar di n kontosäkerhet genom att lägga till ett extra verifieringssteg när du loggar in . Varje gång du loggar in kommer du inte bara att bli ombedd att ange ditt inlog gnings- och lösenord utan också en extra autentiseringstoken som ändras regelbun det och genereras till exempel på din mobila enhet. Det betyder att även när någ on känner till ditt användarnamn och lösenord, kommer de fortfarande inte att ku nna logga in om de inte har tillgång till din mobila enhet till exempel.",
"TwoFactorAuthenticationIsEnabled": "Tvåfaktorsautentisering är aktivera d för tillfället.", "TwoFactorAuthenticationIsEnabled": "Tvåfaktorsautentisering är aktivera d för tillfället.",
"TwoFactorAuthenticationIsDisabled": "Tvåfaktorsautentisering är inte ak tiverad för tillfället.", "TwoFactorAuthenticationIsDisabled": "Tvåfaktorsautentisering är inte ak tiverad för tillfället.",
"TwoFactorAuthenticationRequired": "Tvåfaktorsautentisering måste vara a ktiverad för alla, du kan inte avaktivera den.", "TwoFactorAuthenticationRequired": "Tvåfaktorsautentisering måste vara a ktiverad för alla, du kan inte avaktivera den.",
"ConfigureDifferentDevice": "Konfigurera en annan enhet", "ConfigureDifferentDevice": "Konfigurera en annan enhet",
"SetUpTwoFactorAuthentication": "Inför tvåfaktorsautentisering (2FA)", "SetUpTwoFactorAuthentication": "Inför tvåfaktorsautentisering (2FA)",
"RequiredToSetUpTwoFactorAuthentication": "Du måste ställa in tvåfaktors autentiseringen innan du kan logga in", "RequiredToSetUpTwoFactorAuthentication": "Du måste ställa in tvåfaktors autentiseringen innan du kan logga in",
"AuthenticationCode": "Kod för autentisering", "AuthenticationCode": "Kod för autentisering",
"Verify": "Bekräfta", "Verify": "Bekräfta",
"StepX": "Steg %s", "StepX": "Steg %s",
"MissingAuthCodeAPI": "Ange din kod för tvåfaktorsautentisering.", "MissingAuthCodeAPI": "Ange din kod för tvåfaktorsautentisering.",
"InvalidAuthCode": "Koden för tvåfaktorsautentisering är inkorrekt.", "InvalidAuthCode": "Koden för tvåfaktorsautentisering är inkorrekt.",
"RequiredAuthCodeNotConfiguredAPI": "Då måste använda tvåfaktorsautentis ering. Vänligen, logga in på ditt konto.", "RequiredAuthCodeNotConfiguredAPI": "Då måste använda tvåfaktorsautentis ering. Vänligen, logga in på ditt konto.",
"VerifyIdentifyExplanation": "Öppna tvåfaktorautentiseringsappen på din enhet för att se din autentiseringskod och verifiera din identitet.",
"DontHaveYourMobileDevice": "Har du inte din mobila enhet?", "DontHaveYourMobileDevice": "Har du inte din mobila enhet?",
"EnterRecoveryCodeInstead": "Uppge en av dina återställningskoder", "EnterRecoveryCodeInstead": "Uppge en av dina återställningskoder",
"AskSuperUserResetAuthenticationCode": "Be systemadministratören återstä lla din autentiseringskod", "AskSuperUserResetAuthenticationCode": "Be systemadministratören återstä lla din autentiseringskod",
"SetupIntroFollowSteps": "Följ de här stegen för att införa tvåfaktorsau tentisering:", "SetupIntroFollowSteps": "Följ de här stegen för att införa tvåfaktorsau tentisering:",
"SetupFinishedTitle": "Grattis! Ditt konto är nu ännu säkrare.", "SetupFinishedTitle": "Grattis! Ditt konto är nu ännu säkrare.",
"SetupFinishedSubtitle": "Du har ställt in tvåfaktorsautentisering. Näst a gång du loggar in måste du uppge autentiseringskoden. Se till att du har med d ig din mobila enhet eller återställningskoderna.", "SetupFinishedSubtitle": "Du har ställt in tvåfaktorsautentisering. Näst a gång du loggar in måste du uppge autentiseringskoden. Se till att du har med d ig din mobila enhet eller återställningskoderna.",
"WarningChangingConfiguredDevice": "Du håller på att ändra den konfigure rade tvåfaktorautentiseringsenheten. Detta ogiltigförklarar alla tidigare konfig urerade enheter.",
"ShowRecoveryCodes": "Visa återställningskoder", "ShowRecoveryCodes": "Visa återställningskoder",
"ConfirmSetup": "Bekräfta införandet", "ConfirmSetup": "Bekräfta införandet",
"NotPossibleToLogIn": "Kan inte logga in till Matomo Analytics", "NotPossibleToLogIn": "Kan inte logga in till Matomo Analytics",
"LostAuthenticationDevice": "Hej,%1$sjag har aktiverat tvåfaktorsautenti sering och tappat bort min autentiseringsenhet. Skulle du kunna återställa tvåfa ktorsautentisering för mitt användarnamn %5$s? Instruktioner för att göra det hi ttar du här: %6$s.%2$sMatomo-länken är %3$s.%4$sTack", "LostAuthenticationDevice": "Hej,%1$sjag har aktiverat tvåfaktorsautenti sering och tappat bort min autentiseringsenhet. Skulle du kunna återställa tvåfa ktorsautentisering för mitt användarnamn %5$s? Instruktioner för att göra det hi ttar du här: %6$s.%2$sMatomo-länken är %3$s.%4$sTack",
"WrongAuthCodeTryAgain": "Ogiltig autentiseringskod angiven. Vänligen fö rsök igen.", "WrongAuthCodeTryAgain": "Ogiltig autentiseringskod angiven. Vänligen fö rsök igen.",
"DisableTwoFA": "Avaktivera tvåfaktorsautentisering", "DisableTwoFA": "Avaktivera tvåfaktorsautentisering",
"EnableTwoFA": "Aktivera tvåfaktorsautentisering", "EnableTwoFA": "Aktivera tvåfaktorsautentisering",
"ConfirmDisableTwoFA": "Är du säker på att du vill inaktivera tvåfaktora
utentisering för ditt konto? Att ha tvåfaktorautentisering aktiverat ökar din ko
ntosäkerhet.",
"VerifyAuthCodeIntro": "Ange den sexsiffriga koden från din autentiserin
gsapp nedan för att bekräfta att du har lyckats konfigurera din enhet.",
"VerifyAuthCodeHelp": "Ange den sexsiffriga koden som har genererats på
din mobila enhet efter att du har skannat streckkoden.",
"Your2FaAuthSecret": "Din tvåfaktorsautentiseringshemlighet",
"SetupAuthenticatorOnDevice": "Ställ in autentisering på din enhet", "SetupAuthenticatorOnDevice": "Ställ in autentisering på din enhet",
"SetupAuthenticatorOnDeviceStep1": "Installera en applikation för autent isering, till exempel:", "SetupAuthenticatorOnDeviceStep1": "Installera en applikation för autent isering, till exempel:",
"SetupAuthenticatorOnDeviceStep2": "Öppna sedan appen och skanna streckk oden nedan med tvåfaktorautentiseringsappen på din telefon. Om du inte kan skann a streckkoden %1$sanger du den här koden%2$s istället.",
"SetupBackupRecoveryCodes": "Säkerhetskopiera gärna dina återställningsk oder med någon av de ovan beskrivna metoderna innan du fortsätter införandet av tvåfaktorsautentisering.", "SetupBackupRecoveryCodes": "Säkerhetskopiera gärna dina återställningsk oder med någon av de ovan beskrivna metoderna innan du fortsätter införandet av tvåfaktorsautentisering.",
"RecoveryCodes": "Koder för återställning", "RecoveryCodes": "Koder för återställning",
"RecoveryCodesExplanation": "Du kan använda återställningskoder för att komma åt ditt konto om du inte ta emot koder för tvåfaktorsautentisering, till e xempel när du inte har din mobila enhet med dig.", "RecoveryCodesExplanation": "Du kan använda återställningskoder för att komma åt ditt konto om du inte ta emot koder för tvåfaktorsautentisering, till e xempel när du inte har din mobila enhet med dig.",
"RecoveryCodesSecurity": "Behandla dina återställningskoder med samma fö rsiktighet som dina lösenord!", "RecoveryCodesSecurity": "Behandla dina återställningskoder med samma fö rsiktighet som dina lösenord!",
"RecoveryCodesAllUsed": "Samtliga återställningskoder har använts, vi re kommenderar starkt att du skapar nya.", "RecoveryCodesAllUsed": "Samtliga återställningskoder har använts, vi re kommenderar starkt att du skapar nya.",
"RecoveryCodesRegenerated": "De nya återställningskoderna ha skapats. La dda ner eller skriv ut de nyskapade koderna.", "RecoveryCodesRegenerated": "De nya återställningskoderna ha skapats. La dda ner eller skriv ut de nyskapade koderna.",
"GenerateNewRecoveryCodes": "Skapa nya koder för återställning", "GenerateNewRecoveryCodes": "Skapa nya koder för återställning",
"GenerateNewRecoveryCodesInfo": "När du skapar nya återställningskoder k ommer dina gamla inte längre fungera. Se till att ladda ner eller skriva ut dina nya koder." "GenerateNewRecoveryCodesInfo": "När du skapar nya återställningskoder k ommer dina gamla inte längre fungera. Se till att ladda ner eller skriva ut dina nya koder."
} }
} }
 End of changes. 5 change blocks. 
0 lines changed or deleted 12 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)