"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/PrivacyManager/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"PrivacyManager": { "PrivacyManager": {
"AnonymizeData": "Anonymisera data", "AnonymizeData": "Anonymisera data",
"AnonymizeIpDescription": "Välj \"Ja\" om du vill att Matomo inte ska sp åra fullständiga IP-adresser.", "AnonymizeIpDescription": "Välj \"Ja\" om du vill att Matomo inte ska sp åra fullständiga IP-adresser.",
"AnonymizeIpInlineHelp": "Anonymisera den sista byten av besökarnas IP-a dress för att följa lokala lagar om personlig integritet\/riktlinjer.", "AnonymizeIpInlineHelp": "Anonymisera den sista byten av besökarnas IP-a dress för att följa lokala lagar om personlig integritet\/riktlinjer.",
"AnonymizeIpExtendedHelp": "När användare besöker din webbplats kommer M atomo inte att använda hela IP-adressen (till exempel %1$s) utan istället kommer Matomo anonymisera den först (till %2$s). Anonymisering av IP-adresser är ett a v kraven som ställs i sekretesslagarna i vissa länder, som exempelvis Tyskland." ,
"AnonymizeIpMaskLengtDescription": "Välj hur många bytes av besökares IP -adresser som ska döljas.", "AnonymizeIpMaskLengtDescription": "Välj hur många bytes av besökares IP -adresser som ska döljas.",
"AnonymizeIpMaskLength": "%1$s byte(s) - t.ex. %2$s", "AnonymizeIpMaskLength": "%1$s byte(s) - t.ex. %2$s",
"AskingForConsent": "Begär samtycke", "AskingForConsent": "Begär samtycke",
"ConsentExplanation": "Samtycke innebär att erbjuda individer val och ko ntroll över hur deras personuppgifter behandlas.",
"ClickHereSettings": "Klicka här för att komma åt inställningar för %s." , "ClickHereSettings": "Klicka här för att komma åt inställningar för %s." ,
"WhenDoINeedConsent": "När behöver jag be om användarens samtycke?",
"WhenConsentIsNeeded1": "I samband med %1$sGDPR:s sekretessregler%2$s må
ste du i vissa fall be om användarens samtycke när du behandlar personuppgifter.
För att identifiera om du behöver begära samtycke måste du avgöra om din laglig
a grund för behandling av personuppgifter är \"Samtycke\" eller \"Legitimt intre
sse\", eller om du kan undvika att samla in personuppgifter helt och hållet. Vi
rekommenderar att du lär dig mer om den %3$slagliga grunden enligt GDPR för Mato
mo%4$s.",
"WhenConsentIsNeeded2": "Observera att när du behöver ha användarnas sam
tycke och om du inte kan bevisa att du har fått \"samtycke\" från dina användare
tidigare, rekommenderar vi att du %1$sanonymiserar dina tidigare spårade använd
ares rådata%2$s.",
"HowDoIAskForConsent": "Hur ber jag användare om samtycke?",
"HowDoIAskForConsentIntroduction": "Lär dig allt om att %1$sbe om cookie
s- eller spårningssamtycke i vår integrationsguide%2$s.",
"AnonymizeSites": "Anonymisera datan på denna\/dessa webbplats\/webbplat
ser",
"AnonymizeRowDataFrom": "Anonymisera all rådata med start från:",
"AnonymizeRowDataTo": "Anonymisera all rådata fram till:",
"AnonymizeReferrerExcludePath": "Behåll endast domänen för en hänvisning
s-URL",
"AnonymizeIp": "Anonymisera IP",
"AnonymizeIpHelp": "Denna åtgärd kan inte ångras. Om aktiverad kommer IP
för alla besök under denna tid att anonymiseras med minst 2 byte, till exempel
'192.168.xxx.xxx'. Om du för närvarande har konfigurerat att anonymisera med 3 b
yte, kommer denna inställning att respekteras och alla IP-adresser kommer att an
onymiseras med 3 byte.",
"AnonymizeLocation": "Anonymisera plats",
"AnonymizeLocationHelp": "Denna åtgärd kan inte ångras. Omvärderar plats
en baserat på den anonymiserade IP:n (minst 2 byte av IP:n kommer att anonymiser
as).",
"AnonymizeUserId": "Byt ut användar-Id mot ett pseudonym", "AnonymizeUserId": "Byt ut användar-Id mot ett pseudonym",
"AnonymizeProcessInfo": "Denna åtgärd kan ta lång tid och kommer därför
inte att genomföras direkt. Du kommer att kunna följa det aktuella läget för pro
cessen nedan. Anonymiseringen bör vanligtvis börja inom en timme.",
"AnonymizeDataNow": "Anonymisera tidigare data för den valda webbplatsen
och tiden",
"AnonymizeDataConfirm": "Är du säker på att du vill anonymisera uppgifte
rna för den eller de valda webbplatserna och tidsintervallet? Denna åtgärd kan i
nte ångras, data kan raderas och processen kan ta lång tid.",
"UnsetVisitColumns": "Avaktiverade besökskolumner",
"UnsetActionColumns": "Avaktiverade åtgärdskolumner",
"UnsetActionColumnsHelp": "Denna åtgärd kan inte ångras. En lista över d
atabaskolumner i omfångsåtgärd som du vill avmarkera. Varje värde för den kolumn
en kommer att ställas in till standardvärdet.",
"AwarenessDocumentation": "Medvetenhet och dokumentation",
"AwarenessDocumentationIntro": "Informera dina användare tydligt och öpp
et och gör dina kollegor medvetna om den data som samlas in och hur den används:
",
"AwarenessDocumentationDesc1": "Informera dina besökare genom ett tydlig
t sekretessmeddelande när du samlar in personuppgifter.",
"AwarenessDocumentationDesc2": "Informera dina användare i din integrite
tspolicy om vilken information du samlar in och hur informationen används.",
"AwarenessDocumentationDesc3": "Gör ditt team medvetet om att du använde
r Matomo Analytics och %1$svilken data som samlas in genom din analysplattform%2
$s.",
"AwarenessDocumentationDesc4": "Dokumentera din användning av Matomo i d
itt %1$sregister över informationstillgångar%2$s.",
"CurrentDBSize": "Aktuell databasstorlek", "CurrentDBSize": "Aktuell databasstorlek",
"DataRetention": "Datalagring",
"DataRetentionInMatomo": "Bevaring av data för data som lagras i Matomo:
",
"DataRetentionOverall": "Den totala datalagringsgraden för din integrite
tspolicy är rådata-lagringsgraden. Observera att aggregerade rapporter också kan
innehålla personuppgifter. Om du använder funktioner som användar-ID, anpassade
variabler, anpassad dimension eller spårar personuppgifter på andra sätt som hä
ndelser, sid-URL:er eller sidtitlar etc, är den totala datalagringsgraden för di
n integritetspolicy den högre av de två.",
"RawDataRemovedAfter": "alla besök och åtgärders rådata raderas efter %1
$s.",
"RawDataNeverRemoved": "besöks- och åtgärdsrådata raderas <strong>aldrig
<\/strong>.",
"ReportsRemovedAfter": "alla aggregerade rapporter raderas efter %1$s.",
"ReportsNeverRemoved": "aggregerade rapporter raderas <strong>aldrig<\/s
trong>.",
"DBPurged": "DB rensad.", "DBPurged": "DB rensad.",
"DeleteBothConfirm": "Du är på väg att aktivera radering av både loggar och rapportdata. Det innebär att du permanent kommer att förlora möjligheterna a tt visa gammal analysdata. Är du säker på att du vill göra detta?", "DeleteBothConfirm": "Du är på väg att aktivera radering av både loggar och rapportdata. Det innebär att du permanent kommer att förlora möjligheterna a tt visa gammal analysdata. Är du säker på att du vill göra detta?",
"DeleteDataDescription": "Du kan konfigurera Matomo för att regelbundet ta bort gammal rådata och\/eller aggregerade rapporter för att hålla din databas liten eller för att uppfylla sekretessregler som GDPR.",
"DeleteDataInterval": "Ta bort gamla data varje", "DeleteDataInterval": "Ta bort gamla data varje",
"DeleteOldVisitorLogs": "Radera gamla besöksloggar", "DeleteOldVisitorLogs": "Radera gamla besöksloggar",
"DeleteOldRawData": "Radera regelbundet gammal rådata",
"DeleteOldAggregatedReports": "Ta bort gammal aggregerad rapportdata",
"DeleteLogDescription2": "När du aktiverar automatisk radering av loggar , så måste du se till att alla tidigare dagliga rapporter har behandlats så att inga data går förlorade.", "DeleteLogDescription2": "När du aktiverar automatisk radering av loggar , så måste du se till att alla tidigare dagliga rapporter har behandlats så att inga data går förlorade.",
"DeleteRawDataInfo": "Rådatan innehåller all information om varje enskil t besök och varje åtgärd dina besökare gjorde. När du raderar rådata kommer den raderade informationen inte längre att finnas tillgänglig i besöksloggen. Om du senare väljer att skapa ett segment blir de segmenterade rapporterna inte tillgä ngliga för den tidsram som har tagits bort eftersom alla aggregerade rapporter g enereras från denna rådata.",
"DeleteLogsConfirm": "Du är på väg att aktivera radering av loggdata. Om gamla loggdata tas bort, och rapporter inte redan har skapats, kommer du inte k unna se historiska förflutna analysdata. Är du säker på att du vill göra detta?" , "DeleteLogsConfirm": "Du är på väg att aktivera radering av loggdata. Om gamla loggdata tas bort, och rapporter inte redan har skapats, kommer du inte k unna se historiska förflutna analysdata. Är du säker på att du vill göra detta?" ,
"DeleteLogsOlderThan": "Ta bort loggfiler äldre än", "DeleteLogsOlderThan": "Ta bort loggfiler äldre än",
"DeleteMaxRows": "Maximalt antal rader som ska tas bort under en körning :", "DeleteMaxRows": "Maximalt antal rader som ska tas bort under en körning :",
"DeleteMaxRowsNoLimit": "ingen begränsning", "DeleteMaxRowsNoLimit": "ingen begränsning",
"DeleteReportsConfirm": "Du är på väg att aktivera radering av loggdata. Om gamla rapporter tas bort, måste du på nytt behandla dem för att visa dem. Är du säker på att du vill göra detta?", "DeleteReportsConfirm": "Du är på väg att aktivera radering av loggdata. Om gamla rapporter tas bort, måste du på nytt behandla dem för att visa dem. Är du säker på att du vill göra detta?",
"DeleteAggregateReportsDetailedInfo": "När du aktiverar den här inställn
ingen raderas alla aggregerade rapporter. Aggregerade rapporter genereras från r
ådata och representerar aggregerad data från flera enskilda besök. Till exempel
visar rapporten \"Land\" aggregerade siffror för att se hur många besök du har f
ått från varje land.",
"DeleteReportsInfo2": "Om du tar bort gamla rapporter kan de återprocess
eras igen från din RAW-data när du begär dem.",
"DeleteReportsInfo3": "Om du också har aktiverat \"%s\" förloras rapport
erna som du tar bort permanent.",
"DeleteReportsOlderThan": "Ta bort rapporter äldre än", "DeleteReportsOlderThan": "Ta bort rapporter äldre än",
"DeleteSchedulingSettings": "Schemalägg radering av gammalt data", "DeleteSchedulingSettings": "Schemalägg radering av gammalt data",
"DeleteDataSettings": "Radera gamla besöksloggar och rapporter från data basen", "DeleteDataSettings": "Radera gamla besöksloggar och rapporter från data basen",
"DoNotTrack_Description": "\"Do Not Track\" är en teknologi och policy s om tillåter användare att avstå från spårning av webbplatser dom besöker, det in kluderar analystjänster, reklamnätverk och sociala plattformer.", "DoNotTrack_Description": "\"Do Not Track\" är en teknologi och policy s om tillåter användare att avstå från spårning av webbplatser dom besöker, det in kluderar analystjänster, reklamnätverk och sociala plattformer.",
"DoNotTrack_Disable": "Inaktivera Do Not Track", "DoNotTrack_Disable": "Inaktivera Do Not Track",
"DoNotTrack_Disabled": "Matomo spårar för närvarande alla besök, även om användare specificerat \"Begär att webbplaster inte spårar mig\" i sina webbläs are.", "DoNotTrack_Disabled": "Matomo spårar för närvarande alla besök, även om användare specificerat \"Begär att webbplaster inte spårar mig\" i sina webbläs are.",
"DoNotTrack_DisabledMoreInfo": "Vi rekommenderar att du aktiverar DoNotT rack-stöd för att respektera dina besökares integritet",
"DoNotTrack_Enable": "Aktivera DoNotTrack", "DoNotTrack_Enable": "Aktivera DoNotTrack",
"DoNotTrack_Enabled": "Du respekterar dina användares integritetBravo!", "DoNotTrack_Enabled": "Du respekterar dina användares integritetBravo!",
"DoNotTrack_EnabledMoreInfo": "När användare som besöker sidan har ställ t in sin webbläsare till \"Begär att webbplatser inte spårar mig\" (DoNotTrack a ktiverat), så kommer Matomo inte att spåra dessa besök.", "DoNotTrack_EnabledMoreInfo": "När användare som besöker sidan har ställ t in sin webbläsare till \"Begär att webbplatser inte spårar mig\" (DoNotTrack a ktiverat), så kommer Matomo inte att spåra dessa besök.",
"DoNotTrack_SupportDNTPreference": "Stöd \"Do Not Track\"-val", "DoNotTrack_SupportDNTPreference": "Stöd \"Do Not Track\"-val",
"EstimatedDBSizeAfterPurge": "Beräknad databasstorlek efter rensning", "EstimatedDBSizeAfterPurge": "Beräknad databasstorlek efter rensning",
"EstimatedSpaceSaved": "Beräknat sparat utrymme", "EstimatedSpaceSaved": "Beräknat sparat utrymme",
"GeolocationAnonymizeIpNote": "Notera: Geolocation kommer att ha ungefär samma resultat med 1 byte anonymiserad. Med 2 byte eller mer blir Geolocation v ara felaktig.", "GeolocationAnonymizeIpNote": "Notera: Geolocation kommer att ha ungefär samma resultat med 1 byte anonymiserad. Med 2 byte eller mer blir Geolocation v ara felaktig.",
"GDPR": "GDPR", "GDPR": "GDPR",
"GdprManager": "GDPR Hantering", "GdprManager": "GDPR Hantering",
"GdprChecklists": "GDPR-checklistor",
"GdprChecklistDesc1": "Om du behandlar personuppgifter om europeiska med
borgare genom Matomo, även om ditt företag är beläget utanför Europa, måste du u
ppfylla GDPR-skyldigheter och den här guiden hjälper dig.",
"GdprChecklistDesc2": "Nedan hittar du våra verktyg som gör att du enkel
t kan utöva dina användares rättigheter och listan över åtgärder för att göra di
n användning av Matomo kompatibel med GDPR och skydda dina uppgifter. Besök vår
%1$sGDPR användarhandbok%2$s för att lära dig ännu mer.",
"GdprOverview": "GDPR Översikt", "GdprOverview": "GDPR Översikt",
"GdprOverviewIntro1": "Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en
förordning som stärker och förenar dataskyddet för alla individer inom Europeisk
a unionen (EU).",
"GdprOverviewIntro2": "Om du vidtar åtgärder för att säkerställa att ing
a personuppgifter samlas in i Matomo, kanske du inte berörs av GDPR för Matomo (
om du inte spårar några IP-adresser, användar-ID:n eller geolokaliseringsdata et
c.)",
"GdprTools": "GDPR Verktyg", "GdprTools": "GDPR Verktyg",
"GetPurgeEstimate": "Hämta uppskattning för rensning", "GetPurgeEstimate": "Hämta uppskattning för rensning",
"IndividualsRights": "Enskildas rättigheter",
"IndividualsRightsIntro": "Utöva dina användares rättigheter med våra GD
PR-vänliga procedurer:",
"IndividualsRightsInform": "Rätten att informeras: informera dina använd
are med ett tydligt sekretessmeddelande.",
"IndividualsRightsErasure": "Rätten att radera: %1$ssök efter en registr
erad%2$s och ta bort en del eller all deras data.",
"IndividualsRightsRectification": "Rätten till korrigeringar: du kan %1$
ssöka efter en registrerad%2$s och radera en del eller all deras data.",
"IndividualsRightsObject": "Rätten att invända: %1$slåt dina användare e
nkelt välja bort%2$s din sida för sekretesspolicy.",
"IndividualsRightsChildren": "Om du erbjuder tjänster till barn online o
ch förlitar dig på samtycke för att samla in information om dem kan du behöva en
förälders eller vårdnadshavares samtycke för att lagligt behandla barnens perso
nuppgifter.",
"KeepBasicMetrics": "Behåll grundläggande variabler (besök, sidvisningar , studsfrekvens, målomvandlingar, e-handelskonverteringar, etc.)", "KeepBasicMetrics": "Behåll grundläggande variabler (besök, sidvisningar , studsfrekvens, målomvandlingar, e-handelskonverteringar, etc.)",
"KeepDataFor": "Behåll all data för", "KeepDataFor": "Behåll all data för",
"KeepReportSegments": "För behållen data, spara även segmenterade rappor ter", "KeepReportSegments": "För behållen data, spara även segmenterade rappor ter",
"LastDelete": "Senast borttaget", "LastDelete": "Senast borttaget",
"LeastDaysInput": "Vänligen ange ett antal dagar som är större än %s.", "LeastDaysInput": "Vänligen ange ett antal dagar som är större än %s.",
"LeastMonthsInput": "Ange ett antal månader mer än %s.", "LeastMonthsInput": "Ange ett antal månader mer än %s.",
"MenuPrivacySettings": "Integritet", "MenuPrivacySettings": "Integritet",
"NextDelete": "Nästa schemalagda borttagning", "NextDelete": "Nästa schemalagda borttagning",
"PluginDescription": "Förbättra sekretessen för dina användare och gör s å att din Matomo miljös sekretess uppfyller kraven som ställs enligt lokal lagst iftning.", "PluginDescription": "Förbättra sekretessen för dina användare och gör s å att din Matomo miljös sekretess uppfyller kraven som ställs enligt lokal lagst iftning.",
"PurgeNow": "Rensa databasen nu", "PurgeNow": "Rensa databasen nu",
"PurgeNowConfirm": "Du är på väg att permanent radera data från din data bas. Är du säker på att du vill fortsätta?", "PurgeNowConfirm": "Du är på väg att permanent radera data från din data bas. Är du säker på att du vill fortsätta?",
"PurgingData": "Rensar data...", "PurgingData": "Rensar data...",
"RecommendedForPrivacy": "Rekommenderas för sekretess", "RecommendedForPrivacy": "Rekommenderas för sekretess",
"ReportsDataSavedEstimate": "Databasstorlek", "ReportsDataSavedEstimate": "Databasstorlek",
"DeleteVisitsConfirm": "Är du säker på att du vill ta bort de markerade
besöken? Denna åtgärd kan inte ångras.",
"ResultTruncated": "Mer än %1$s resultat hittades och resultatet trunker
ades till de första %1$s besöken.",
"AddUserIdToSearch": "Klicka för att lägga till detta användar-ID i sökn
ingen",
"ExportSelectedVisits": "Exportera valda besök",
"DeleteSelectedVisits": "Ta bort valda besök",
"SelectWebsite": "Välj en webbplats",
"VisitsMatchedCriteria": "Dessa besök matchar de valda kriterierna.",
"ExportingNote": "Om du exporterar uppgifterna för att utöva rätten till
åtkomst, se till att de valda besöken faktiskt utförs av den registrerade du vi
ll exportera uppgifterna till.",
"DeletionFromMatomoOnly": "Observera också att all data bara kommer att
raderas från Matomo-databasen men inte från dina webbserverloggar. Observera ock
så att om du importerar historisk data på nytt, till exempel från loggar, att ti
digare raderade data kan importeras igen.",
"ResultIncludesAllVisits": "De hittade resultaten inkluderar alla besök
utan tidsbegränsning och inkluderar idag.",
"GdprToolsPageIntro2": "Här kan du utöva dina användares rättigheter med
våra GDPR-vänliga procedurer:",
"GdprToolsPageIntroEraseRight": "rätten att radera en del eller hela der
as data (och rätten till att göra korrigeringar).",
"GdprToolsOverviewHint": "Om du inte vet vad GDPR är, se %1$sGDPR-översi
kten%2$s.",
"SaveSettingsBeforePurge": "Du har ändrat inställningarna för radering a v loggdata. Spara dem innan du startar en utrensning.", "SaveSettingsBeforePurge": "Du har ändrat inställningarna för radering a v loggdata. Spara dem innan du startar en utrensning.",
"SeeAlsoOurOfficialGuidePrivacy": "Se också vår allmänna guide: %1$sWeb Analytics Privacy%2$s", "SeeAlsoOurOfficialGuidePrivacy": "Se också vår allmänna guide: %1$sWeb Analytics Privacy%2$s",
"SecurityProcedures": "Säkerhetsförfaranden",
"SecurityProceduresIntro": "Informera dina användare tydligt och öppet o
ch gör dina kollegor medvetna om den data som samlas in och hur den används:",
"SecurityProceduresDesc1": "Tillämpa våra %1$ssäkerhetsrekommendationer%
2$s för att hålla din Matomo-data säker.",
"SecurityProceduresDesc2": "Kontrollera att du har ett skriftligt avtal
med företaget som tillhandahåller Matomo-servern eller hostingen som säkerställe
r att %1$slämpliga skyddsåtgärder tillhandahålls%2$s.",
"SecurityProceduresDesc3": "Inkludera Matomo i din %1$sdataintrångsproce
dur%2$s.",
"TeaserHeader": "På den här sidan kan du anpassa Matomo för att göra det
integritetskompatibelt med befintlig lagstiftning genom att: %1$s anonymisera b
esökarens IP%2$s, %3$s automatiskt ta bort gamla besöksloggar från databasen%4$s
och %5$s anonymisera tidigare spårad rå användardata%6$s.",
"TeaserHeadline": "Integritetinställningar", "TeaserHeadline": "Integritetinställningar",
"UseAnonymizedIpForVisitEnrichment": "Använd också de anonyma IP-adresse rna för att berika besök.", "UseAnonymizedIpForVisitEnrichment": "Använd också de anonyma IP-adresse rna för att berika besök.",
"UseAnonymizedIpForVisitEnrichmentNote": "Plugins som Geo Location via I P och Provider förbättrar besökarens metadata. Som standard använder dessa plugi ns de anonymiserade IP-adresserna. Om du väljer 'Nej' används den icke-anonymise rade fullständiga IP-adressen istället, vilket resulterar i mindre sekretess men bättre noggrannhet i datan.",
"PseudonymizeUserIdNote": "När du aktiverar det här alternativet kommer användarnamnet att ersättas av en pseudonym för att undvika direkt lagring och v isning av personligt identifierbar information såsom en e-postadress. Tekniskt s ett: Med ditt användar-ID, kommer Matomo att bearbeta användar-ID-pseudonym med hjälp av en saltad hashfunktion.", "PseudonymizeUserIdNote": "När du aktiverar det här alternativet kommer användarnamnet att ersättas av en pseudonym för att undvika direkt lagring och v isning av personligt identifierbar information såsom en e-postadress. Tekniskt s ett: Med ditt användar-ID, kommer Matomo att bearbeta användar-ID-pseudonym med hjälp av en saltad hashfunktion.",
"PseudonymizeUserIdNote2": "OBS! Att byta ut med en pseudonym är inte de tsamma som anonymisering. I GDPR-termer: Användarens ID-pseudonym räknas fortfar ande som personuppgifter. Det ursprungliga användar-ID kan fortfarande identifie ras om vissa ytterligare uppgifter är tillgängliga (som endast Matomo och din da taprocessor har tillgång till).", "PseudonymizeUserIdNote2": "OBS! Att byta ut med en pseudonym är inte de tsamma som anonymisering. I GDPR-termer: Användarens ID-pseudonym räknas fortfar ande som personuppgifter. Det ursprungliga användar-ID kan fortfarande identifie ras om vissa ytterligare uppgifter är tillgängliga (som endast Matomo och din da taprocessor har tillgång till).",
"AnonymizeOrderIdNote": "Eftersom ett order-ID kan korsrefereras med ett annat system, vanligtvis en e-handelsbutik, kan order-ID räknas som personlig i nformation enligt GDPR. När du aktiverar det här alternativet anonymiseras ett o rder-ID automatiskt så att ingen personlig information spåras.",
"UseAnonymizeIp": "Anonymisera besökarnas IP-adresser", "UseAnonymizeIp": "Anonymisera besökarnas IP-adresser",
"UseAnonymizeTrackingData": "Anonymisera spårningsdata", "UseAnonymizeTrackingData": "Anonymisera spårningsdata",
"UseAnonymizeUserId": "Anonymisera användar-Id", "UseAnonymizeUserId": "Anonymisera användar-Id",
"PseudonymizeUserId": "Byt ut användar-Id mot ett pseudonym", "PseudonymizeUserId": "Byt ut användar-Id mot ett pseudonym",
"OptOutHtmlCode": "HTML-kod för att bädda in på din webbplats",
"FontColor": "Textfärg",
"FontSize": "Textstorlek",
"FontFamily": "Typsnittsfamilj",
"BackgroundColor": "Bakgrundsfärg",
"TrackingOptOut": "Låt användare välja bort spårning",
"UseAnonymizeOrderId": "Anonymisera order-Id", "UseAnonymizeOrderId": "Anonymisera order-Id",
"UseDeleteLog": "Radera regelbundet gammal rådata från databasen",
"UseDeleteReports": "Ta regelbundet bort gamla rapporter från databasen" , "UseDeleteReports": "Ta regelbundet bort gamla rapporter från databasen" ,
"UsersOptOut": "Användare väljer att inte vara med (opt-out)", "UsersOptOut": "Användare väljer att inte vara med (opt-out)",
"PrivacyPolicyUrl": "Adress till integritetspolicyn", "PrivacyPolicyUrl": "Adress till integritetspolicyn",
"PrivacyPolicyUrlDescription": "En länk till sidan för din integritetspo licy.", "PrivacyPolicyUrlDescription": "En länk till sidan för din integritetspo licy.",
"TermsAndConditionUrl": "Adress till villkoren", "TermsAndConditionUrl": "Adress till villkoren",
"TermsAndConditionUrlDescription": "En länk till sidan för dina villkor. ", "TermsAndConditionUrlDescription": "En länk till sidan för dina villkor. ",
"PrivacyPolicyUrlDescriptionSuffix": "Om du anger detta, visas den längs t ner på inloggningssidan och på sidor som '%1$s' användaren kan komma åt.", "PrivacyPolicyUrlDescriptionSuffix": "Om du anger detta, visas den längs t ner på inloggningssidan och på sidor som '%1$s' användaren kan komma åt.",
"ShowInEmbeddedWidgets": "Visa i inbäddade widgets", "ShowInEmbeddedWidgets": "Visa i inbäddade widgets",
"ShowInEmbeddedWidgetsDescription": "Om denna är markerad visas en länk till din sekretesspolicy och dina användarvillkor längst ner i inbäddade widgets .", "ShowInEmbeddedWidgetsDescription": "Om denna är markerad visas en länk till din sekretesspolicy och dina användarvillkor längst ner i inbäddade widgets .",
"PrivacyPolicy": "Integritetspolicy", "PrivacyPolicy": "Integritetspolicy",
 End of changes. 19 change blocks. 
0 lines changed or deleted 167 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)