"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Goals/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
skipping to change at line 44 skipping to change at line 44
"ColumnVisits": "Det totala antalet besök, oavsett om ett mål utlöstes e ller inte.", "ColumnVisits": "Det totala antalet besök, oavsett om ett mål utlöstes e ller inte.",
"ColumnVisitsProductDocumentation": "Antalet besök på Produktens\/Katego rins sida. Detta är används också för att bearbeta %s omvandlingsgraden. Det här måttet finns i rapporten om E-handelsspårning lagts in på Produkt\/ Kategorisid or.", "ColumnVisitsProductDocumentation": "Antalet besök på Produktens\/Katego rins sida. Detta är används också för att bearbeta %s omvandlingsgraden. Det här måttet finns i rapporten om E-handelsspårning lagts in på Produkt\/ Kategorisid or.",
"Contains": "innehåller %s", "Contains": "innehåller %s",
"ConversionByTypeReportDocumentation": "Denna rapport ger detaljerad inf ormation om målprestanda (omvandlingar, omvandlingsgrader och intäkter per besök ) för varje kategori som finns i den vänstra panelen. %1$s Klicka på en av kateg orierna för att visa rapporten. %2$s För mer information, läs %3$sdokumentatione n om Spårningsmål på piwik.org%4$s", "ConversionByTypeReportDocumentation": "Denna rapport ger detaljerad inf ormation om målprestanda (omvandlingar, omvandlingsgrader och intäkter per besök ) för varje kategori som finns i den vänstra panelen. %1$s Klicka på en av kateg orierna för att visa rapporten. %2$s För mer information, läs %3$sdokumentatione n om Spårningsmål på piwik.org%4$s",
"ConversionRate": "%s omvandlingsgrad", "ConversionRate": "%s omvandlingsgrad",
"Conversions": "%s omvandlingar", "Conversions": "%s omvandlingar",
"ConversionsDescription": "konverteringar", "ConversionsDescription": "konverteringar",
"ConversionsOverview": "Omvandlingsöversikt", "ConversionsOverview": "Omvandlingsöversikt",
"ConversionsOverviewBy": "Omvandlingsöversikt per typ av besök", "ConversionsOverviewBy": "Omvandlingsöversikt per typ av besök",
"DaysToConv": "Dagar till omvandling", "DaysToConv": "Dagar till omvandling",
"DaysToConvReportDocumentation": "Denna rapport visar hur många dagar so m går innan dina besökare konverterar ett mål.",
"Details": "Måldetaljer", "Details": "Måldetaljer",
"DefaultGoalConvertedOncePerVisit": "(standard) Mål kan endast omvandlas en gång per besök", "DefaultGoalConvertedOncePerVisit": "(standard) Mål kan endast omvandlas en gång per besök",
"DefaultRevenueLabel": "Målsatt standardintäkt", "DefaultRevenueLabel": "Målsatt standardintäkt",
"DefaultRevenueHelp": "Ett fullständigt ifyllt kontaktformulär av en bes ökare kan t.ex. vara värt 100kr i genomsnitt. Matomo hjälper dig att förstå hur dina besökarsegment lever upp till dina mål.", "DefaultRevenueHelp": "Ett fullständigt ifyllt kontaktformulär av en bes ökare kan t.ex. vara värt 100kr i genomsnitt. Matomo hjälper dig att förstå hur dina besökarsegment lever upp till dina mål.",
"DeleteGoalConfirm": "Är du säker på att du vill ta bort Målet %s?", "DeleteGoalConfirm": "Är du säker på att du vill ta bort Målet %s?",
"DocumentationRevenueGeneratedByProductSales": "Produktförsäljning. Exkl usive moms, frakt och rabatter.", "DocumentationRevenueGeneratedByProductSales": "Produktförsäljning. Exkl usive moms, frakt och rabatter.",
"Download": "laddar ner en fil", "Download": "laddar ner en fil",
"Ecommerce": "E-handel", "Ecommerce": "E-handel",
"EcommerceAndGoalsMenu": "E-handel & Mål", "EcommerceAndGoalsMenu": "E-handel & Mål",
"EcommerceLog": "E-handelsloggar", "EcommerceLog": "E-handelsloggar",
skipping to change at line 111 skipping to change at line 112
"ReturningVisitorsConversionRateIs": "Återkommande besökares omvandlings grad är %s", "ReturningVisitorsConversionRateIs": "Återkommande besökares omvandlings grad är %s",
"SingleGoalOverviewDocumentation": "Detta är en översikt av omvandlingar för ett enda mål. %s miniatyrdiagramen under grafen kan förstoras genom att kli cka på dem.", "SingleGoalOverviewDocumentation": "Detta är en översikt av omvandlingar för ett enda mål. %s miniatyrdiagramen under grafen kan förstoras genom att kli cka på dem.",
"ThereIsNoGoalToManage": "Det finns inget mål att hantera för denna webb plats %s", "ThereIsNoGoalToManage": "Det finns inget mål att hantera för denna webb plats %s",
"UpdateGoal": "Uppdatera Mål", "UpdateGoal": "Uppdatera Mål",
"URL": "URL", "URL": "URL",
"ViewAndEditGoals": "Visa och ändra Mål", "ViewAndEditGoals": "Visa och ändra Mål",
"GoalsBy": "Mål efter %s", "GoalsBy": "Mål efter %s",
"GoalsAdjective": "Mål %s", "GoalsAdjective": "Mål %s",
"VisitPageTitle": "besöker en viss sidtitel", "VisitPageTitle": "besöker en viss sidtitel",
"VisitsUntilConv": "Besök till omvandling", "VisitsUntilConv": "Besök till omvandling",
"VisitsUntilConvReportDocumentation": "Denna rapport visar antalet besök som gjorts innan en besökare konverterar ett mål.",
"VisitUrl": "besöker en definerad URL (sida eller grupp av sidor)", "VisitUrl": "besöker en definerad URL (sida eller grupp av sidor)",
"VisitDurationMatchAttr": "Stanna en viss tid",
"VisitDuration": "besökslängden är",
"WhenVisitors": "när besökarna", "WhenVisitors": "när besökarna",
"WhereThe": "där", "WhereThe": "där",
"WhereVisitedPageManuallyCallsJavascriptTrackerLearnMore": "Den besökta sidan behöver inkludera ett anrop till 'trackGoal'-metoden i javaskript (%1$slär dig mer%2$s)", "WhereVisitedPageManuallyCallsJavascriptTrackerLearnMore": "Den besökta sidan behöver inkludera ett anrop till 'trackGoal'-metoden i javaskript (%1$slär dig mer%2$s)",
"YouCanEnableEcommerceReports": "Du kan aktivera %1$s för denna webbplat s på sidan %2$s.", "YouCanEnableEcommerceReports": "Du kan aktivera %1$s för denna webbplat s på sidan %2$s.",
"UseEventValueAsRevenue": "Använd händelsevärdet (om det finns) som målk onverteringsintäkt.",
"GoalRevenue": "Målsatt intäkt", "GoalRevenue": "Målsatt intäkt",
"TimeInMinutes": "Tid i minuter" "EventValueAsRevenueHelp": "Om händelsen du anpassar har en intäkt och d
en intäkten spåras som händelsevärdet kan du aktivera det här alternativet för a
tt registrera händelsevärdet som målkonverteringens intäkter. Om dina målintäkte
r inte varierar per konvertering kan du ignorera det här alternativet och bara a
nge en standardintäkt ovan.",
"EventValueAsRevenueHelp2": "Obs: Om både standardmålintäkter och händel
sevärden definieras används händelsevärdet. Om det här alternativet är aktiverat
och inget händelsevärde skickas i en begäran används standardintäkterna (om de
är definierade).",
"AtLeastMinutes": "åtminstone %1$s minuter. Använd decimaler för att mat
cha sekunder, till exempel %2$s för att matcha 30 sekunder.",
"TimeInMinutes": "Tid i minuter",
"ClickToViewThisGoal": "Klicka för att se detta mål.",
"OverviewReportDocumentation": "Denna rapport ger en översikt över hur v
äl dina besökare konverterar ett specifikt mål.",
"GoalsOverviewSubcategoryHelp1": "Målöversikten rapporterar om resultate
t för de mål som definierats för din webbplats. Du kan komma åt ditt måls konver
teringsprocent, genererade intäkter och fullständiga rapporter för varje.",
"GoalsOverviewSubcategoryHelp2": "Klicka på ett enskilt mått i sparkline
-diagrammet för att fokusera på det i det fullstora utvecklingsdiagrammet.",
"ManageGoalsSubcategoryHelp1": "I det här avsnittet kan du skapa och red
igera mål för specifika åtgärder som besökare utför på din webbplats, till exemp
el att besöka en viss sida eller skicka in ett specifikt formulär. Målrapporter
varierar men kan hjälpa dig att spåra webbplatsens resultat mot affärsmål som le
adgenerering, onlineförsäljning och ökad varumärkesexponering.",
"ManageGoalsSubcategoryHelp2": "Läs mer i vår målguide här."
} }
} }
 End of changes. 5 change blocks. 
1 lines changed or deleted 31 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)