"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/GeoIp2/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"GeoIp2": { "GeoIp2": {
"AssumingNonApache": "Kan inte hitta funktionen apache_get_modules, föru tsätter att Apache inte används som webbserver.", "AssumingNonApache": "Kan inte hitta funktionen apache_get_modules, föru tsätter att Apache inte används som webbserver.",
"AutomaticSetup": "Konfigurera geolokalisering automatiskt med hjälp av
en dbip-databas",
"AutomaticSetupDescription": "För en korrekt geolokalisering kräver Mato
mo en extern databas. Med detta alternativ kommer Matomo automatiskt att konfigu
reras för att ladda ner och använda den senaste databasen för dbip-stadsnivå. [%
1$sVisa licensvillkor%2$s]",
"CannotFindGeoIPServerVar": "Variabeln %s är inte inställd. Möjligtvis ä r din server inte rätt konfigurerad.", "CannotFindGeoIPServerVar": "Variabeln %s är inte inställd. Möjligtvis ä r din server inte rätt konfigurerad.",
"CannotListContent": "Kunde inte lista innehåll för %1$s: %2$s", "CannotListContent": "Kunde inte lista innehåll för %1$s: %2$s",
"CannotUnzipGeoIPFile": "Kan inte packa upp GeoIP-filen i %1$s: %2$s", "CannotUnzipGeoIPFile": "Kan inte packa upp GeoIP-filen i %1$s: %2$s",
"DownloadingDb": "Laddar ner %s", "DownloadingDb": "Laddar ner %s",
"DownloadNewDatabasesEvery": "Uppdatera databasen varje", "DownloadNewDatabasesEvery": "Uppdatera databasen varje",
"FatalErrorDuringDownload": "Ett allvarligt fel inträffade när den här f ilen skulle hämtas. Det kan vara något fel med din internetanslutning, med den g eolokaliseringsdatabas du laddade ner eller med Matomo. Prova att ladda ner och installera den manuellt.",
"FoundApacheModules": "Matomo hittade följande Apache-moduler", "FoundApacheModules": "Matomo hittade följande Apache-moduler",
"GeoIPImplHasAccessTo": "Den här GeoIP-tjänsten har tillgång till följan de typer av databaser", "GeoIPImplHasAccessTo": "Den här GeoIP-tjänsten har tillgång till följan de typer av databaser",
"GeoIPDatabases": "GeoIP-databaser", "GeoIPDatabases": "GeoIP-databaser",
"GeoIPLocationProviderDesc_ServerBasedAnonWarn": "Notera: Anonymisering av IP-adresser har ingen effekt på platserna som rapporteras av den här tjänsten . Kontrollera så att du inte bryter mot några sekretesslagar innan du använder d en med anonyma IP-adresser.", "GeoIPLocationProviderDesc_ServerBasedAnonWarn": "Notera: Anonymisering av IP-adresser har ingen effekt på platserna som rapporteras av den här tjänsten . Kontrollera så att du inte bryter mot några sekretesslagar innan du använder d en med anonyma IP-adresser.",
"GeoIPLocationProviderNotRecommended": "Geografisk lokalisering fungerar , men du använder inte något av de rekommenderade verktygen.", "GeoIPLocationProviderNotRecommended": "Geografisk lokalisering fungerar , men du använder inte något av de rekommenderade verktygen.",
"GeoIPNoDatabaseFound": "Denna GeoIP-tjänst kunde inte hitta någon datab as.", "GeoIPNoDatabaseFound": "Denna GeoIP-tjänst kunde inte hitta någon datab as.",
"GeoIPNoServerVars": "Matomo hittar inga GeoIP %s variabler.", "GeoIPNoServerVars": "Matomo hittar inga GeoIP %s variabler.",
"GeoIPServerVarsFound": "Matomo har hittat följande variabler för GeoIP %s", "GeoIPServerVarsFound": "Matomo har hittat följande variabler för GeoIP %s",
"GeoIPUpdaterInstructions": "Ange nedladdningslänkar för dina databaser
nedan. Om du har köpt databaser från %3$sdbip%4$s eller %1$sMaxMind%2$s kan du h
itta dessa länkar i ditt dbip- eller MaxMind-konto. Kontakta din geolokalisering
sdatabasleverantör om du har problem med att komma åt dem.",
"GeoIPUpdaterIntro": "Matomo hanterar för närvarande uppdateringar för f
öljande databaser",
"GeoIPVariablesConfigurationHere": "Du kan konfigurera de använda server variablerna %1$shär%2$s.", "GeoIPVariablesConfigurationHere": "Du kan konfigurera de använda server variablerna %1$shär%2$s.",
"GeoLiteCityLink": "Om du använder databasen dbip city lite, använd den
här länken:%1$s%2$s%3$s",
"HowToSetupGeoIP": "Hur man ställer in korrekt geolokalisering med dbip"
,
"HowToSetupGeoIP_Step1": "%1$sLadda ner%2$s DBIP City Lite-databasen frå
n %3$sdbip%4$s.",
"HowToSetupGeoIP_Step3": "Ladda om den här sidan. %1$sDBIP \/ GeoIP (PHP
)%2$s-leverantören kommer nu att %3$sinstalleras%4$s. Välj den.",
"HowToSetupGeoIP_Step4": "Nu är det klart! Du har precis ställt in Matom
o för att använda DBIP vilket innebär att du kan se regionerna och städerna för
dina besökare tillsammans med mycket korrekt landsinformation.",
"HowToSetupGeoIPIntro": "Det verkar inte som att du har ställt in träffs äker Geolocation. Detta är en användbar funktion, utan den kan du inte se komple tt information om dina användare. Så här kommer du snabbt igång och kan börja an vända det:", "HowToSetupGeoIPIntro": "Det verkar inte som att du har ställt in träffs äker Geolocation. Detta är en användbar funktion, utan den kan du inte se komple tt information om dina användare. Så här kommer du snabbt igång och kan börja an vända det:",
"HowToInstallApacheModule": "Hur installerar jag GeoIP modulen för Apach e?", "HowToInstallApacheModule": "Hur installerar jag GeoIP modulen för Apach e?",
"HowToInstallNginxModule": "Hur installerar jag GeoIP-modulen för Nginx? ", "HowToInstallNginxModule": "Hur installerar jag GeoIP-modulen för Nginx? ",
"HttpServerModule": "HTTP-server modul", "HttpServerModule": "HTTP-server modul",
"InvalidGeoIPUpdatePeriod": "Perioden för uppdateringar av GeoIP är ogil tig: Invalid period for the GeoIP updater: %1$s. Giltiga värden är %2$s.", "InvalidGeoIPUpdatePeriod": "Perioden för uppdateringar av GeoIP är ogil tig: Invalid period for the GeoIP updater: %1$s. Giltiga värden är %2$s.",
"IPurchasedGeoIPDBs": "Jag köpte mer exakta databaser från %3$sdbip%4$s eller %1$sMaxMind%2$s och vill konfigurera automatiska uppdateringar.",
"ISPDatabase": "ISP-databas", "ISPDatabase": "ISP-databas",
"ISPRequiresProviderPlugin": "Spårning av Internetleverantörer kräver at
t leverantörspluginet är installerat och aktiverat.",
"IWantToDownloadFreeGeoIP": "Jag vill ladda ner den kostnadsfria DBIP-da
tabasen...",
"PluginDescription": "Tillhandahåller DBIP \/ GeoIP2 platstjänster.",
"LocationDatabase": "Platsdatabas", "LocationDatabase": "Platsdatabas",
"LocationDatabaseHint": "En platsdatabas är antingen en lands-, region, eller stadsdatabas.", "LocationDatabaseHint": "En platsdatabas är antingen en lands-, region, eller stadsdatabas.",
"LocationProviderDesc_Php": "Denna platstjänst är den enklaste att insta llera eftersom den inte kräver serverkonfiguration (perfekt för delad hosting!). Den använder en DBIP- eller GeoIP 2-databas och MaxMinds PHP API för att korrek t bestämma platsen för dina besökare.",
"LocationProviderDesc_Php_WithExtension": "Den här platstjänsten kan gör as snabbare med det installerade %1$smaxminddb%2$s-tillägget.", "LocationProviderDesc_Php_WithExtension": "Den här platstjänsten kan gör as snabbare med det installerade %1$smaxminddb%2$s-tillägget.",
"LocationProviderDesc_ServerModule": "Den här platstjänsten använder Geo IP 2-modulen som installerats på din HTTP-server. Den här tjänsten är snabb och träffsäker, men %1$skan endast användas tillsammans med normal webbläsarspårning .%2$s", "LocationProviderDesc_ServerModule": "Den här platstjänsten använder Geo IP 2-modulen som installerats på din HTTP-server. Den här tjänsten är snabb och träffsäker, men %1$skan endast användas tillsammans med normal webbläsarspårning .%2$s",
"LocationProviderDesc_ServerModule2": "Om du behöver importera loggfiler eller göra något annat som kräver IP-adresser: Använd %1$sPECL GeoIP (rekommend eras)%2$s eller %3$sPHP GeoIP%4$s.", "LocationProviderDesc_ServerModule2": "Om du behöver importera loggfiler eller göra något annat som kräver IP-adresser: Använd %1$sPECL GeoIP (rekommend eras)%2$s eller %3$sPHP GeoIP%4$s.",
"MalFormedUpdateUrl": "Webbadressen %1$s verkar ogiltig. Se till att ang
e en giltig webbadress som börjar med http:\/\/ eller https:\/\/",
"InvalidGeoIPUpdateHost": "Värden för GeoIP-uppdaterings-URL:en %1$s är
inte betrodd. För att tillåta nedladdning av GeoIP-uppdateringar från andra värd
ar än %2$s vänligen justera inställningen för %3$s i config.",
"NotManagingGeoIPDBs": "Matomo hanterar för närvarande inga DBIP- eller
MaxMind-databaser.",
"UnsupportedArchiveType": "En arkivtyp som ej stöds påträffades %1$s.", "UnsupportedArchiveType": "En arkivtyp som ej stöds påträffades %1$s.",
"UpdaterHasNotBeenRun": "Uppdateringen har aldrig körts.", "UpdaterHasNotBeenRun": "Uppdateringen har aldrig körts.",
"UpdaterIsNotScheduledToRun": "Den är inte planerad att köras i fortsätt ningen.", "UpdaterIsNotScheduledToRun": "Den är inte planerad att köras i fortsätt ningen.",
"UpdaterScheduledForNextRun": "Den är planerad att köras under den nästa archive.php tidssession.", "UpdaterScheduledForNextRun": "Den är planerad att köras under den nästa archive.php tidssession.",
"UpdaterWasLastRun": "Sensate uppdateringen gjordes den %s.", "UpdaterWasLastRun": "Sensate uppdateringen gjordes den %s.",
"UpdaterWillRunNext": "Den är planerar att köras på %s.", "UpdaterWillRunNext": "Den är planerar att köras på %s.",
"ShowCustomServerVariablesConfig": "Jag använder Geoip2-servermodulen (N ginx, Apache...) och vill konfigurera servervariabler",
"ServerBasedVariablesConfiguration": "Konfigurering av servervariabler s om används av GeoIP 2-servermoduler", "ServerBasedVariablesConfiguration": "Konfigurering av servervariabler s om används av GeoIP 2-servermoduler",
"ServerVariableFor": "Servervariabel för %s" "ServerVariableFor": "Servervariabel för %s",
"SetupAutomaticUpdatesOfGeoIP": "Ställ in automatiska uppdateringar av g
eolokaliseringsdatabaser",
"ThisUrlIsNotAValidGeoIPDB": "Den nedladdade filen är inte en giltig dat
abas för geolokalisering. Kontrollera URL:en igen eller ladda ner filen manuellt
."
} }
} }
 End of changes. 10 change blocks. 
1 lines changed or deleted 45 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)