"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Events/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"Events": { "Events": {
"PluginDescription": "Spåra händelser och få rapporter om besökarnas akt iviteter.", "PluginDescription": "Spåra händelser och få rapporter om besökarnas akt iviteter.",
"AvgEventValue": "Genomsnittligt värde för händelse är: %s", "AvgEventValue": "Genomsnittligt värde för händelse är: %s",
"AvgValue": "Medelvärde", "AvgValue": "Medelvärde",
"AvgValueDocumentation": "Medelvärdet för alla värden för denna händelse ", "AvgValueDocumentation": "Medelvärdet för alla värden för denna händelse ",
"Category": "Kategori", "Category": "Kategori",
"Event": "Händelse", "Event": "Händelse",
"EventAction": "Åtgärd för händelse", "EventAction": "Åtgärd för händelse",
"EventActions": "Åtgärder för händelse", "EventActions": "Åtgärder för händelse",
"EventActionsReportDocumentation": "Den här rapporten visar hur många gå nger varje händelseåtgärd inträffade. Du kan se händelsekategorierna och namnen som spårades tillsammans med varje händelseåtgärd i radens undertabell. Du kan ä ndra vilket som visas genom att ändra den sekundära måttlinjen med länken längst ner i rapporten.",
"EventCategories": "Händelsekategorier", "EventCategories": "Händelsekategorier",
"EventCategoriesReportDocumentation": "Denna rapport visar kategorierna för varje spårad händelse och hur många gånger de inträffade. Du kan visa händel seshandlingarna och namnen som spårades tillsammans med varje händelsekategori i varje rads undertabell. Du kan ändra vilket som visas genom att ändra den sekun dära måttlinjen med länken längst ner i rapporten.",
"EventCategory": "Händelsekategori", "EventCategory": "Händelsekategori",
"EventName": "Händelsens namn", "EventName": "Händelsens namn",
"EventNames": "Händelsernas namn", "EventNames": "Händelsernas namn",
"EventNamesReportDocumentation": "Denna rapport visar namnen som är asso cierade med varje spårad händelse och hur många gånger de inträffade. Du kan se händelseåtgärderna och kategorierna som spårades tillsammans med varje händelses namn i varje rads undertabell. Du kan ändra vilket som visas genom att ändra de n sekundära måttlinjen med länken längst ner i rapporten.",
"EventUrl": "Händelsens adress", "EventUrl": "Händelsens adress",
"EventUrls": "Händelsernas adresser", "EventUrls": "Händelsernas adresser",
"Events": "Händelser", "Events": "Händelser",
"EventsWithValue": "Händelser med ett värde", "EventsWithValue": "Händelser med ett värde",
"EventsWithValueDocumentation": "Antal händelser där en händelses värde fastställdes", "EventsWithValueDocumentation": "Antal händelser där en händelses värde fastställdes",
"EventValue": "Händelse värde", "EventValue": "Händelse värde",
"EventValueTooltip": "Totalt händelsevärde är summan av %1$shändelsevärd en%2$s mellan minst %3$s och högst %4$s.", "EventValueTooltip": "Totalt händelsevärde är summan av %1$shändelsevärd en%2$s mellan minst %3$s och högst %4$s.",
"MaxValue": "Högsta händelse värde", "MaxValue": "Högsta händelse värde",
"MaxValueDocumentation": "Det maximala värdet för denna händelse", "MaxValueDocumentation": "Det maximala värdet för denna händelse",
"MinValue": "Minsta händelse värde", "MinValue": "Minsta händelse värde",
"MinValueDocumentation": "Det lägsta värdet för denna händelse", "MinValueDocumentation": "Det lägsta värdet för denna händelse",
"SecondaryDimension": "Sekundär dimension är %s.", "SecondaryDimension": "Sekundär dimension är %s.",
"SwitchToSecondaryDimension": "Växla till %s", "SwitchToSecondaryDimension": "Växla till %s",
"TopEvents": "Topphändelser", "TopEvents": "Topphändelser",
"TotalEvents": "Totala händelser", "TotalEvents": "Totala händelser",
"TotalEventsDocumentation": "Totala antalet händelser", "TotalEventsDocumentation": "Totala antalet händelser",
"TotalValue": "Händelse värde", "TotalValue": "Händelse värde",
"TotalValueDocumentation": "Summan av händelse värdena", "TotalValueDocumentation": "Summan av händelse värdena",
"ViewEvents": "Visa händelser" "ViewEvents": "Visa händelser",
"EventsSubcategoryHelp1": "Sektionen Händelser erbjuder rapporter om anp
assade händelser som är kopplade till din webbplats. Händelser kräver vanligtvis
anpassad konfiguration. När du har konfigurerat kan du granska rapporterna uppd
elade efter kategori, åtgärd och namn.",
"EventsSubcategoryHelp2": "Läs mer om händelsespårning här."
} }
} }
 End of changes. 4 change blocks. 
1 lines changed or deleted 9 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)