"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "matomo/plugins/Diagnostics/lang/sv.json" between
matomo-4.1.2-rc2.tar.gz and matomo-4.2.0.tar.gz

About: Matomo is a web analytics platform that aims to be an open source alternative to Google Analytics that let you retain ownership and control over your data (formerly Piwik).

sv.json  (matomo-4.1.2-rc2):sv.json  (matomo-4.2.0)
{ {
"Diagnostics": { "Diagnostics": {
"ConfigFileTitle": "Konfigurationsfil", "ConfigFileTitle": "Konfigurationsfil",
"MysqlTransactionLevel": "Ändring av transaktionsisoleringsnivå stöds in
te. Arkivering kommer fortfarande att fungera men det kan gå långsammare och det
rekommenderas att ändra till exempel `binlog_format` till `row` om möjligt.",
"MysqlMaxPacketSize": "Max paketstorlek",
"MysqlMaxPacketSizeWarning": "Det rekommenderas att du konfigurerar en '
max_allowed_packet'-storlek i din MySQL-databas med minst %1$s. Konfigurerad är
för närvarande %2$s.",
"ConfigFileIntroduction": "Här kan du se Matomo-konfigurationen. Om du k
ör Matomo i en belastningsbalanserad miljö kan sidan vara annorlunda beroende på
vilken server denna sida laddas. Rader med en annan bakgrundsfärg är ändrade ko
nfigurationsvärden som är specificerade till exempel i %1$s filen.",
"HideUnchanged": "Om du vill se endast ändrade värden så kan du %1$s döl ja alla oförändrade värden%2$s.", "HideUnchanged": "Om du vill se endast ändrade värden så kan du %1$s döl ja alla oförändrade värden%2$s.",
"Sections": "Sektioner" "Sections": "Sektioner",
"BrowserAndAutoArchivingEnabledLabel": "Webbläsare och automatisk arkive
ring aktiverat",
"BrowserAndAutoArchivingEnabledComment": "Det verkar som att både webblä
sare och automatisk arkivering är aktiverade. Automatisk arkivering startade sen
ast %3$s sedan. Om %1$sautomatisk arkivering%2$s är aktiverat bör du inaktivera
webbläsararkivering i \"Allmänna inställningar\".",
"DatabaseReaderConnection": "Anslutning av databasläsare",
"DatabaseUtf8Requirement": "Detta krävs för att kunna lagra 4-byte UTF8-
tecken. Om inte utf8mb4 finns så kommer specialtecken, som emojis, mindre vanlig
a tecken på asiatiska språk, olika historiska skript eller matematiska symboler
att ersättas med%1$s. Du kan läsa mer information om detta ämne i %2$sdenna FAQ%
3$s.",
"DatabaseUtf8mb4CharsetRecommended": "Din databas stödjer inte utf8mb4-t
eckenkodning än.",
"DatabaseUtf8mb4CharsetAvailableButNotUsed": "Din databas stödjer utf8mb
4-teckenkodning, men dina databastabeller har inte konverterats ännu. Du kan gör
a detta genom att utföra kommandot %1$s eller genom att aktivera den automatiska
konverteringen i Allmänna inställningar.",
"CronArchivingLastRunCheck": "Senaste avklarade arkiveringen",
"CronArchivingHasNotRun": "Arkiveringen har ännu inte körts.",
"CronArchivingHasNotRunInAWhile": "Arkiveringen kördes senast framgångsr
ikt i %1$s vilken är %2$s sedan.",
"CronArchivingRunDetails": "Kontrollera att du har ställt in en crontab
som anropar %1$s konsolkommandot och att du har konfigurerat en %2$s för att ta
emot fel via e-post om arkivering misslyckas. Du kan också försöka köra konsolko
mmandot för att arkivera dina rapporter manuellt: %3$s. %4$sLäs mer.%5$s",
"CronArchivingRanSuccessfullyXAgo": "Arkiveringsprocessen slutfördes fra
mgångsrikt för %1$s sedan.",
"BrowserTriggeredArchivingEnabled": "För optimal prestanda och en snabb
Matomo rekommenderas det starkt att du ställer in en crontab för att automatiskt
arkivera dina rapporter och inaktivera webbläsarutlösningen i Matomo-inställnin
garna. %1$sLäs mer.%2$s",
"NoDataForReportArchivingNotRun": "Arkiveringen av dina rapporter har in
te genomförts på senaste tiden, %1$släs mer om hur du genererar dina rapporter.%
2$s"
} }
} }
 End of changes. 2 change blocks. 
1 lines changed or deleted 47 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)