"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "lang/main-vi.json" between
jitsi-meet-5584.tar.gz and jitsi-meet-5586.tar.gz

About: Jitsi Meet allows secure, flexible, and scalable video conferencing.

main-vi.json  (jitsi-meet-5584):main-vi.json  (jitsi-meet-5586)
skipping to change at line 517 skipping to change at line 517
"disconnected": "Đã ngắt kết nối", "disconnected": "Đã ngắt kết nối",
"expired": "Hết hạn", "expired": "Hết hạn",
"ignored": "Đã bỏ qua", "ignored": "Đã bỏ qua",
"initializingCall": "Đang tạo cuộc gọi…", "initializingCall": "Đang tạo cuộc gọi…",
"invited": "Đã mời", "invited": "Đã mời",
"rejected": "Đã từ chối", "rejected": "Đã từ chối",
"ringing": "Đang đổ chuông…" "ringing": "Đang đổ chuông…"
}, },
"profile": { "profile": {
"setDisplayNameLabel": "Nhập tên hiển thị của bạn", "setDisplayNameLabel": "Nhập tên hiển thị của bạn",
"setEmailInput": "Nhập địa chỉ e-mail", "setEmailInput": "Nhập địa chỉ email",
"setEmailLabel": "Nhập địa chỉ Gravatar thư điện tử của bạn", "setEmailLabel": "Nhập địa chỉ Gravatar thư điện tử của bạn",
"title": "Hồ sơ" "title": "Hồ sơ"
}, },
"recording": { "recording": {
"authDropboxText": "Tải lên Dropbox", "authDropboxText": "Tải lên Dropbox",
"availableSpace": "Dung lượng còn: {{spaceLeft}} MB (khoảng {{duration}} phút ghi hình)", "availableSpace": "Dung lượng còn: {{spaceLeft}} MB (khoảng {{duration}} phút ghi hình)",
"beta": "Bản thử nghiệm", "beta": "Bản thử nghiệm",
"busy": "Chương trình đang bận giải phóng tài nguyên thu hình. Xin thử l ại sau vài phút.", "busy": "Chương trình đang bận giải phóng tài nguyên thu hình. Xin thử l ại sau vài phút.",
"busyTitle": "Tất cả các đầu ghi hình hiện đang bận.", "busyTitle": "Tất cả các đầu ghi hình hiện đang bận.",
"error": "Ghi âm không thành công. Vui lòng thử lại.", "error": "Ghi âm không thành công. Vui lòng thử lại.",
 End of changes. 1 change blocks. 
1 lines changed or deleted 1 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)