"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "packages/hoppscotch-app/locales/vi.json" between
hoppscotch-2.2.1.tar.gz and hoppscotch-3.0.0.tar.gz

About: Hoppscotch is a light-weight, web based API development suite.

vi.json  (hoppscotch-2.2.1):vi.json  (hoppscotch-3.0.0)
{ {
"action": { "action": {
"autoscroll": "Autoscroll",
"cancel": "Hủy bỏ", "cancel": "Hủy bỏ",
"choose_file": "Chọn một tệp", "choose_file": "Chọn một tệp",
"clear": "Thông thoáng", "clear": "Thông thoáng",
"clear_all": "Quet sạch tât cả", "clear_all": "Quet sạch tât cả",
"close": "Close",
"connect": "Liên kết", "connect": "Liên kết",
"copy": "Sao chép", "copy": "Sao chép",
"delete": "Xóa bỏ", "delete": "Xóa bỏ",
"disconnect": "Ngắt kết nối", "disconnect": "Ngắt kết nối",
"dismiss": "Miễn nhiệm", "dismiss": "Miễn nhiệm",
"dont_save": "Don't save",
"download_file": "Tải tập tin", "download_file": "Tải tập tin",
"drag_to_reorder": "Drag to reorder",
"duplicate": "Duplicate", "duplicate": "Duplicate",
"edit": "Chỉnh sửa", "edit": "Chỉnh sửa",
"filter_response": "Filter response",
"go_back": "Quay lại", "go_back": "Quay lại",
"label": "Nhãn", "label": "Nhãn",
"learn_more": "Tìm hiểu thêm", "learn_more": "Tìm hiểu thêm",
"more": "Hơn",
"less": "Less", "less": "Less",
"more": "Hơn",
"new": "Mới mẻ", "new": "Mới mẻ",
"no": "Không", "no": "Không",
"open_workspace": "Open workspace",
"paste": "Paste",
"prettify": "Kiểm tra trước", "prettify": "Kiểm tra trước",
"remove": "Tẩy", "remove": "Tẩy",
"restore": "Khôi phục", "restore": "Khôi phục",
"save": "Cứu", "save": "Cứu",
"scroll_to_bottom": "Scroll to bottom",
"scroll_to_top": "Scroll to top",
"search": "Tìm kiếm", "search": "Tìm kiếm",
"send": "Gửi", "send": "Gửi",
"start": "Bắt đầu", "start": "Bắt đầu",
"stop": "Ngừng lại", "stop": "Ngừng lại",
"to_close": "to close", "to_close": "to close",
"to_navigate": "to navigate", "to_navigate": "to navigate",
"to_select": "to select", "to_select": "to select",
"turn_off": "Tắt", "turn_off": "Tắt",
"turn_on": "Bật", "turn_on": "Bật",
"undo": "Hoàn tác", "undo": "Hoàn tác",
"yes": "đúng" "yes": "đúng"
}, },
"add": { "add": {
"new": "Thêm mới", "new": "Thêm mới",
"star": "Thêm dấu sao" "star": "Thêm dấu sao"
}, },
"app": { "app": {
"chat_with_us": "Trò chuyện với chúng tôi", "chat_with_us": "Trò chuyện với chúng tôi",
"contact_us": "Liên hệ chúng tôi", "contact_us": "Liên hệ chúng tôi",
"copy": "Sao chép", "copy": "Sao chép",
"copy_user_id": "Copy User Auth Token",
"developer_option": "Developer options",
"developer_option_description": "Developer tools which helps in development
and maintenance of Hoppscotch.",
"discord": "Discord",
"documentation": "Tài liệu", "documentation": "Tài liệu",
"github": "GitHub", "github": "GitHub",
"help": "Tài liệu trợ giúp, phản hồi và", "help": "Tài liệu trợ giúp, phản hồi và",
"home": "Nhà", "home": "Nhà",
"invite": "Mời gọi", "invite": "Mời gọi",
"invite_description": "Trong Hoppscotch, chúng tôi đã thiết kế một giao diện đơn giản và trực quan để tạo và quản lý các API của bạn. Hoppscotch là một công cụ giúp bạn xây dựng, kiểm tra, lập tài liệu và chia sẻ các API của mình.", "invite_description": "Trong Hoppscotch, chúng tôi đã thiết kế một giao diện đơn giản và trực quan để tạo và quản lý các API của bạn. Hoppscotch là một công cụ giúp bạn xây dựng, kiểm tra, lập tài liệu và chia sẻ các API của mình.",
"invite_your_friends": "Mời bạn bè của bạn", "invite_your_friends": "Mời bạn bè của bạn",
"join_discord_community": "Tham gia cộng đồng Discord của chúng tôi", "join_discord_community": "Tham gia cộng đồng Discord của chúng tôi",
"keyboard_shortcuts": "Các phím tắt bàn phím", "keyboard_shortcuts": "Các phím tắt bàn phím",
"name": "Nhảy lò cò", "name": "Nhảy lò cò",
"new_version_found": "Phiên bản mới được tìm thấy. Làm mới để cập nhật.", "new_version_found": "Phiên bản mới được tìm thấy. Làm mới để cập nhật.",
"options": "Options",
"proxy_privacy_policy": "Chính sách về quyền riêng tư của proxy", "proxy_privacy_policy": "Chính sách về quyền riêng tư của proxy",
"reload": "Nạp lại", "reload": "Nạp lại",
"search": "Tìm kiếm", "search": "Tìm kiếm",
"share": "Chia sẻ", "share": "Chia sẻ",
"shortcuts": "Các phím tắt", "shortcuts": "Các phím tắt",
"spotlight": "Đốm sáng", "spotlight": "Đốm sáng",
"status": "Tình trạng", "status": "Tình trạng",
"status_description": "Check the status of the website",
"terms_and_privacy": "Điều khoản và quyền riêng tư", "terms_and_privacy": "Điều khoản và quyền riêng tư",
"twitter": "Twitter", "twitter": "Twitter",
"type_a_command_search": "Nhập lệnh hoặc tìm kiếm…", "type_a_command_search": "Nhập lệnh hoặc tìm kiếm…",
"we_use_cookies": "Chúng tôi sử dụng cookie", "we_use_cookies": "Chúng tôi sử dụng cookie",
"whats_new": "Có gì mới?", "whats_new": "Có gì mới?",
"wiki": "Wiki" "wiki": "Wiki"
}, },
"auth": { "auth": {
"account_exists": "Tài khoản tồn tại với thông tin đăng nhập khác - Đăng nhậ p để liên kết cả hai tài khoản", "account_exists": "Tài khoản tồn tại với thông tin đăng nhập khác - Đăng nhậ p để liên kết cả hai tài khoản",
"all_sign_in_options": "Tất cả các tùy chọn đăng nhập", "all_sign_in_options": "Tất cả các tùy chọn đăng nhập",
"continue_with_email": "Tiếp tục với Email", "continue_with_email": "Tiếp tục với Email",
"continue_with_github": "Tiếp tục với GitHub", "continue_with_github": "Tiếp tục với GitHub",
"continue_with_google": "Tiếp tục với Google", "continue_with_google": "Tiếp tục với Google",
"continue_with_microsoft": "Continue with Microsoft",
"email": "E-mail", "email": "E-mail",
"logged_out": "Đã đăng xuất", "logged_out": "Đã đăng xuất",
"login": "Đăng nhập", "login": "Đăng nhập",
"login_success": "Đã đăng nhập thành công", "login_success": "Đã đăng nhập thành công",
"login_to_hoppscotch": "Đăng nhập Hoppscotch", "login_to_hoppscotch": "Đăng nhập Hoppscotch",
"logout": "Đăng xuất", "logout": "Đăng xuất",
"re_enter_email": "Nhập lại địa chỉ e-mail", "re_enter_email": "Nhập lại địa chỉ e-mail",
"send_magic_link": "Gửi một liên kết kỳ diệu", "send_magic_link": "Gửi một liên kết kỳ diệu",
"sync": "Đồng bộ hóa", "sync": "Đồng bộ hóa",
"we_sent_magic_link": "Chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết kỳ diệu!", "we_sent_magic_link": "Chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết kỳ diệu!",
skipping to change at line 105 skipping to change at line 121
"token": "Mã thông báo", "token": "Mã thông báo",
"type": "Loại ủy quyền", "type": "Loại ủy quyền",
"username": "tên tài khoản" "username": "tên tài khoản"
}, },
"collection": { "collection": {
"created": "Bộ sưu tập đã được tạo", "created": "Bộ sưu tập đã được tạo",
"edit": "Chỉnh sửa bộ sưu tập", "edit": "Chỉnh sửa bộ sưu tập",
"invalid_name": "Vui lòng cung cấp tên hợp lệ cho bộ sưu tập", "invalid_name": "Vui lòng cung cấp tên hợp lệ cho bộ sưu tập",
"my_collections": "Bộ sưu tập của tôi", "my_collections": "Bộ sưu tập của tôi",
"name": "Bộ sưu tập mới của tôi", "name": "Bộ sưu tập mới của tôi",
"name_length_insufficient": "Collection name should be at least 3 characters long",
"new": "Bộ sưu tập mới", "new": "Bộ sưu tập mới",
"renamed": "Bộ sưu tập đã được đổi tên", "renamed": "Bộ sưu tập đã được đổi tên",
"request_in_use": "Request in use", "request_in_use": "Request in use",
"save_as": "Lưu thành", "save_as": "Lưu thành",
"select": "Chọn một Bộ sưu tập", "select": "Chọn một Bộ sưu tập",
"select_location": "Chọn địa điểm", "select_location": "Chọn địa điểm",
"select_team": "Chọn một đội", "select_team": "Chọn một đội",
"team_collections": "Bộ sưu tập nhóm" "team_collections": "Bộ sưu tập nhóm"
}, },
"confirm": { "confirm": {
"exit_team": "Are you sure you want to leave this team?", "exit_team": "Are you sure you want to leave this team?",
"logout": "Bạn có chắc chắn bạn muốn thoát?", "logout": "Bạn có chắc chắn bạn muốn thoát?",
"remove_collection": "Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn bộ sưu tập này khô ng?", "remove_collection": "Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn bộ sưu tập này khô ng?",
"remove_environment": "Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn môi trường này kh ông?", "remove_environment": "Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn môi trường này kh ông?",
"remove_folder": "Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn thư mục này không?", "remove_folder": "Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn thư mục này không?",
"remove_history": "Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn tất cả lịch sử không? ", "remove_history": "Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn tất cả lịch sử không? ",
"remove_request": "Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn yêu cầu này không?", "remove_request": "Bạn có chắc chắn muốn xóa vĩnh viễn yêu cầu này không?",
"remove_team": "Bạn có chắc chắn muốn xóa nhóm này không?", "remove_team": "Bạn có chắc chắn muốn xóa nhóm này không?",
"remove_telemetry": "Bạn có chắc chắn muốn chọn không tham gia Đo lường từ x a không?", "remove_telemetry": "Bạn có chắc chắn muốn chọn không tham gia Đo lường từ x a không?",
"request_change": "Are you sure you want to discard current request, unsaved changes will be lost.",
"sync": "Bạn có chắc chắn muốn đồng bộ hóa không gian làm việc này không?" "sync": "Bạn có chắc chắn muốn đồng bộ hóa không gian làm việc này không?"
}, },
"count": { "count": {
"header": "Tiêu đề {count}", "header": "Tiêu đề {count}",
"message": "Nhắn tin cho {count}", "message": "Nhắn tin cho {count}",
"parameter": "Tham số {count}", "parameter": "Tham số {count}",
"protocol": "Giao thức {count}", "protocol": "Giao thức {count}",
"value": "Giá trị {count}", "value": "Giá trị {count}",
"variable": "Biến {count}" "variable": "Biến {count}"
}, },
skipping to change at line 156 skipping to change at line 174
"folder": "Tệp này rỗng", "folder": "Tệp này rỗng",
"headers": "Yêu cầu này không có bất kỳ tiêu đề nào", "headers": "Yêu cầu này không có bất kỳ tiêu đề nào",
"history": "Lịch sử trống", "history": "Lịch sử trống",
"invites": "Invite list is empty", "invites": "Invite list is empty",
"members": "Đội trống", "members": "Đội trống",
"parameters": "Yêu cầu này không có bất kỳ thông số nào", "parameters": "Yêu cầu này không có bất kỳ thông số nào",
"pending_invites": "There are no pending invites for this team", "pending_invites": "There are no pending invites for this team",
"profile": "Login in to view your profile", "profile": "Login in to view your profile",
"protocols": "Giao thức trống", "protocols": "Giao thức trống",
"schema": "Kết nối với một điểm cuối GraphQL", "schema": "Kết nối với một điểm cuối GraphQL",
"shortcodes": "Shortcodes are empty",
"team_name": "Tên đội trống", "team_name": "Tên đội trống",
"teams": "Các đội trống", "teams": "Các đội trống",
"tests": "Không có bài kiểm tra nào cho yêu cầu này" "tests": "Không có bài kiểm tra nào cho yêu cầu này"
}, },
"environment": { "environment": {
"add_to_global": "Add to Global",
"added": "Environment addition",
"create_new": "Tạo môi trường mới", "create_new": "Tạo môi trường mới",
"created": "Environment created",
"deleted": "Environment deletion",
"edit": "Chỉnh sửa môi trường", "edit": "Chỉnh sửa môi trường",
"invalid_name": "Vui lòng cung cấp tên hợp lệ cho môi trường", "invalid_name": "Vui lòng cung cấp tên hợp lệ cho môi trường",
"nested_overflow": "nested environment variables are limited to 10 levels",
"new": "Môi trường mới", "new": "Môi trường mới",
"no_environment": "Không có môi trường", "no_environment": "Không có môi trường",
"no_environment_description": "No environments were selected. Choose what to do with the following variables.",
"select": "Chọn môi trường", "select": "Chọn môi trường",
"title": "Môi trường", "title": "Môi trường",
"updated": "Environment updation",
"variable_list": "Danh sách biến" "variable_list": "Danh sách biến"
}, },
"error": { "error": {
"browser_support_sse": "Trình duyệt này dường như không có hỗ trợ Sự kiện do Máy chủ gửi.", "browser_support_sse": "Trình duyệt này dường như không có hỗ trợ Sự kiện do Máy chủ gửi.",
"check_console_details": "Kiểm tra nhật ký bảng điều khiển để biết chi tiết. ", "check_console_details": "Kiểm tra nhật ký bảng điều khiển để biết chi tiết. ",
"curl_invalid_format": "cURL không được định dạng đúng", "curl_invalid_format": "cURL không được định dạng đúng",
"empty_req_name": "Tên yêu cầu trống", "empty_req_name": "Tên yêu cầu trống",
"f12_details": "(F12 để biết chi tiết)", "f12_details": "(F12 để biết chi tiết)",
"gql_prettify_invalid_query": "Không thể xác minh trước một truy vấn không h ợp lệ, hãy giải quyết các lỗi cú pháp truy vấn và thử lại", "gql_prettify_invalid_query": "Không thể xác minh trước một truy vấn không h ợp lệ, hãy giải quyết các lỗi cú pháp truy vấn và thử lại",
"incomplete_config_urls": "Incomplete configuration URLs",
"incorrect_email": "Incorrect email", "incorrect_email": "Incorrect email",
"invalid_link": "Invalid link", "invalid_link": "Invalid link",
"invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.", "invalid_link_description": "The link you clicked is invalid or expired.",
"json_parsing_failed": "Invalid JSON",
"json_prettify_invalid_body": "Không thể kiểm tra nội dung không hợp lệ, hãy giải quyết lỗi cú pháp json và thử lại", "json_prettify_invalid_body": "Không thể kiểm tra nội dung không hợp lệ, hãy giải quyết lỗi cú pháp json và thử lại",
"network_error": "There seems to be a network error. Please try again.", "network_error": "There seems to be a network error. Please try again.",
"network_fail": "Không thể gửi yêu cầu", "network_fail": "Không thể gửi yêu cầu",
"no_duration": "Không có thời lượng", "no_duration": "Không có thời lượng",
"no_results_found": "No matches found",
"page_not_found": "This page could not be found",
"script_fail": "Không thể thực thi tập lệnh yêu cầu trước", "script_fail": "Không thể thực thi tập lệnh yêu cầu trước",
"something_went_wrong": "Đã xảy ra sự cố" "something_went_wrong": "Đã xảy ra sự cố",
"test_script_fail": "Could not execute post-request script"
}, },
"export": { "export": {
"as_json": "Xuất dưới dạng JSON", "as_json": "Xuất dưới dạng JSON",
"create_secret_gist": "Tạo Gist bí mật", "create_secret_gist": "Tạo Gist bí mật",
"gist_created": "Gist đã tạo", "gist_created": "Gist đã tạo",
"require_github": "Đăng nhập bằng GitHub để tạo ý chính bí mật" "require_github": "Đăng nhập bằng GitHub để tạo ý chính bí mật",
"title": "Export"
}, },
"folder": { "folder": {
"created": "Thư mục đã được tạo", "created": "Thư mục đã được tạo",
"edit": "Chỉnh sửa thư mục", "edit": "Chỉnh sửa thư mục",
"invalid_name": "Vui lòng cung cấp tên cho thư mục", "invalid_name": "Vui lòng cung cấp tên cho thư mục",
"name_length_insufficient": "Folder name should be at least 3 characters lon g",
"new": "Thư mục mới", "new": "Thư mục mới",
"renamed": "Thư mục đã được đổi tên" "renamed": "Thư mục đã được đổi tên"
}, },
"graphql": { "graphql": {
"mutations": "Đột biến", "mutations": "Đột biến",
"schema": "Lược đồ", "schema": "Lược đồ",
"subscriptions": "Đăng ký" "subscriptions": "Đăng ký"
}, },
"header": { "header": {
"account": "Tài khoản",
"install_pwa": "Cài đặt ứng dụng", "install_pwa": "Cài đặt ứng dụng",
"login": "Đăng nhập", "login": "Đăng nhập",
"save_workspace": "Lưu không gian làm việc của tôi" "save_workspace": "Lưu không gian làm việc của tôi"
}, },
"helpers": { "helpers": {
"authorization": "Tiêu đề ủy quyền sẽ được tạo tự động khi bạn gửi yêu cầu." , "authorization": "Tiêu đề ủy quyền sẽ được tạo tự động khi bạn gửi yêu cầu." ,
"generate_documentation_first": "Tạo tài liệu trước tiên", "generate_documentation_first": "Tạo tài liệu trước tiên",
"network_fail": "Không thể truy cập điểm cuối API. Kiểm tra kết nối mạng của bạn và thử lại.", "network_fail": "Không thể truy cập điểm cuối API. Kiểm tra kết nối mạng của bạn và thử lại.",
"offline": "Có vẻ như bạn đang ngoại tuyến. Dữ liệu trong không gian làm việ c này có thể không được cập nhật.", "offline": "Có vẻ như bạn đang ngoại tuyến. Dữ liệu trong không gian làm việ c này có thể không được cập nhật.",
"offline_short": "Có vẻ như bạn đang ngoại tuyến.", "offline_short": "Có vẻ như bạn đang ngoại tuyến.",
"post_request_tests": "Các tập lệnh kiểm tra được viết bằng JavaScript và đư ợc chạy sau khi nhận được phản hồi.", "post_request_tests": "Các tập lệnh kiểm tra được viết bằng JavaScript và đư ợc chạy sau khi nhận được phản hồi.",
"pre_request_script": "Các tập lệnh yêu cầu trước được viết bằng JavaScript và được chạy trước khi yêu cầu được gửi đi.", "pre_request_script": "Các tập lệnh yêu cầu trước được viết bằng JavaScript và được chạy trước khi yêu cầu được gửi đi.",
"script_fail": "Có vẻ như có trục trặc trong tập lệnh yêu cầu trước. Kiểm tr a lỗi bên dưới và sửa tập lệnh cho phù hợp.", "script_fail": "Có vẻ như có trục trặc trong tập lệnh yêu cầu trước. Kiểm tr a lỗi bên dưới và sửa tập lệnh cho phù hợp.",
"test_script_fail": "There seems to be an error with test script. Please fix the errors and run tests again",
"tests": "Viết một kịch bản thử nghiệm để tự động gỡ lỗi." "tests": "Viết một kịch bản thử nghiệm để tự động gỡ lỗi."
}, },
"hide": { "hide": {
"collection": "Collapse Collection Panel",
"more": "Ẩn thêm", "more": "Ẩn thêm",
"preview": "Ẩn bản xem trước", "preview": "Ẩn bản xem trước",
"sidebar": "Ẩn thanh bên" "sidebar": "Ẩn thanh bên"
}, },
"import": { "import": {
"collections": "Nhập bộ sưu tập", "collections": "Nhập bộ sưu tập",
"curl": "Nhập cURL", "curl": "Nhập cURL",
"failed": "Nhập không thành công", "failed": "Nhập không thành công",
"from_gist": "Nhập từ Gist", "from_gist": "Nhập từ Gist",
"from_gist_description": "Import from Gist URL", "from_gist_description": "Import from Gist URL",
"from_insomnia": "Import from Insomnia", "from_insomnia": "Import from Insomnia",
"from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection", "from_insomnia_description": "Import from Insomnia collection",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"from_my_collections": "Nhập từ Bộ sưu tập của tôi", "from_my_collections": "Nhập từ Bộ sưu tập của tôi",
"from_my_collections_description": "Import from My Collections file", "from_my_collections_description": "Import from My Collections file",
"from_openapi": "Import from OpenAPI", "from_openapi": "Import from OpenAPI",
"from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)", "from_openapi_description": "Import from OpenAPI specification file (YML/JSO N)",
"from_postman": "Import from Postman", "from_postman": "Import from Postman",
"from_postman_description": "Import from Postman collection", "from_postman_description": "Import from Postman collection",
"from_url": "Import from URL", "from_url": "Import from URL",
"from_json": "Import from Hoppscotch",
"from_json_description": "Import from Hoppscotch collection file",
"gist_url": "Nhập URL Gist", "gist_url": "Nhập URL Gist",
"import_from_url_invalid_fetch": "Couldn't get data from the url",
"import_from_url_invalid_file_format": "Error while importing collections",
"import_from_url_invalid_type": "Unsupported type. accepted values are 'hopp
scotch', 'openapi', 'postman', 'insomnia'",
"import_from_url_success": "Collections Imported",
"json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile", "json_description": "Import collections from a Hoppscotch Collections JSON f ile",
"title": "Nhập khẩu" "title": "Nhập khẩu"
}, },
"layout": { "layout": {
"collapse_collection": "Collapse or Expand Collections",
"collapse_sidebar": "Collapse or Expand the sidebar",
"column": "Vertical layout", "column": "Vertical layout",
"name": "Layout",
"row": "Horizontal layout", "row": "Horizontal layout",
"zen_mode": "Chế độ Zen" "zen_mode": "Chế độ Zen"
}, },
"modal": { "modal": {
"collections": "Bộ sưu tập", "collections": "Bộ sưu tập",
"confirm": "Xác nhận", "confirm": "Xác nhận",
"edit_request": "Chỉnh sửa Yêu cầu", "edit_request": "Chỉnh sửa Yêu cầu",
"import_export": "Nhập khẩu xuất khẩu" "import_export": "Nhập khẩu xuất khẩu"
}, },
"mqtt": { "mqtt": {
skipping to change at line 308 skipping to change at line 349
}, },
"remove": { "remove": {
"star": "Xóa dấu sao" "star": "Xóa dấu sao"
}, },
"request": { "request": {
"added": "Đã thêm yêu cầu", "added": "Đã thêm yêu cầu",
"authorization": "Ủy quyền", "authorization": "Ủy quyền",
"body": "Nội dung yêu cầu", "body": "Nội dung yêu cầu",
"choose_language": "Chọn ngôn ngữ", "choose_language": "Chọn ngôn ngữ",
"content_type": "Loại nội dung", "content_type": "Loại nội dung",
"content_type_titles": {
"others": "Others",
"structured": "Structured",
"text": "Text"
},
"copy_link": "Sao chép đường dẫn", "copy_link": "Sao chép đường dẫn",
"duration": "Khoảng thời gian", "duration": "Khoảng thời gian",
"enter_curl": "Nhập cURL", "enter_curl": "Nhập cURL",
"generate_code": "Tạo mã", "generate_code": "Tạo mã",
"generated_code": "Mã đã tạo", "generated_code": "Mã đã tạo",
"header_list": "Danh sách tiêu đề", "header_list": "Danh sách tiêu đề",
"invalid_name": "Vui lòng cung cấp tên cho yêu cầu", "invalid_name": "Vui lòng cung cấp tên cho yêu cầu",
"method": "Phương pháp", "method": "Phương pháp",
"name": "Yêu cầu tên", "name": "Yêu cầu tên",
"new": "New Request",
"override": "Override",
"override_help": "Set <xmp>Content-Type</xmp> in Headers",
"overriden": "Overridden",
"parameter_list": "Tham số truy vấn", "parameter_list": "Tham số truy vấn",
"parameters": "Thông số", "parameters": "Thông số",
"path": "Đường dẫn",
"payload": "Khối hàng", "payload": "Khối hàng",
"query": "Truy vấn", "query": "Truy vấn",
"raw_body": "Nội dung yêu cầu thô", "raw_body": "Nội dung yêu cầu thô",
"renamed": "Yêu cầu đổi tên", "renamed": "Yêu cầu đổi tên",
"run": "Chạy", "run": "Chạy",
"save": "Cứu", "save": "Cứu",
"save_as": "Lưu thành", "save_as": "Lưu thành",
"saved": "Yêu cầu đã được lưu", "saved": "Yêu cầu đã được lưu",
"share": "Chia sẻ", "share": "Chia sẻ",
"share_description": "Share Hoppscotch with your friends",
"title": "Yêu cầu", "title": "Yêu cầu",
"type": "Loại yêu cầu", "type": "Loại yêu cầu",
"url": "URL", "url": "URL",
"variables": "Biến" "variables": "Biến",
"view_my_links": "View my links"
}, },
"response": { "response": {
"body": "Cơ quan phản hồi", "body": "Cơ quan phản hồi",
"filter_response_body": "Filter JSON response body (uses JSONPath syntax)",
"headers": "Tiêu đề", "headers": "Tiêu đề",
"html": "HTML", "html": "HTML",
"image": "Hình ảnh", "image": "Hình ảnh",
"json": "JSON", "json": "JSON",
"pdf": "PDF",
"preview_html": "Xem trước HTML", "preview_html": "Xem trước HTML",
"raw": "Nguyên", "raw": "Nguyên",
"size": "Kích thước", "size": "Kích thước",
"status": "Tình trạng", "status": "Tình trạng",
"time": "Thời gian", "time": "Thời gian",
"title": "Phản ứng", "title": "Phản ứng",
"waiting_for_connection": "Đang đợi kết nối", "waiting_for_connection": "Đang đợi kết nối",
"xml": "XML" "xml": "XML"
}, },
"settings": { "settings": {
skipping to change at line 366 skipping to change at line 421
"change_font_size": "Thay đổi kích thước phông chữ", "change_font_size": "Thay đổi kích thước phông chữ",
"choose_language": "Chọn ngôn ngữ", "choose_language": "Chọn ngôn ngữ",
"dark_mode": "Tối tăm", "dark_mode": "Tối tăm",
"expand_navigation": "Expand navigation", "expand_navigation": "Expand navigation",
"experiments": "Thí nghiệm", "experiments": "Thí nghiệm",
"experiments_notice": "Đây là một bộ sưu tập các thử nghiệm mà chúng tôi đan g thực hiện có thể hữu ích, thú vị, cả hai hoặc không. Chúng không phải là cuối cùng và có thể không ổn định, vì vậy nếu có điều gì đó quá kỳ lạ xảy ra, đừng ho ảng sợ. Chỉ cần tắt điều này đi. Chuyện cười sang một bên,", "experiments_notice": "Đây là một bộ sưu tập các thử nghiệm mà chúng tôi đan g thực hiện có thể hữu ích, thú vị, cả hai hoặc không. Chúng không phải là cuối cùng và có thể không ổn định, vì vậy nếu có điều gì đó quá kỳ lạ xảy ra, đừng ho ảng sợ. Chỉ cần tắt điều này đi. Chuyện cười sang một bên,",
"extension_ver_not_reported": "Không được báo cáo", "extension_ver_not_reported": "Không được báo cáo",
"extension_version": "Phiên bản tiện ích mở rộng", "extension_version": "Phiên bản tiện ích mở rộng",
"extensions": "Tiện ích mở rộng", "extensions": "Tiện ích mở rộng",
"extensions_use_toggle": "Sử dụng tiện ích mở rộng của trình duyệt để gửi yê u cầu (nếu có)", "extensions_use_toggle": "Sử dụng tiện ích mở rộng của trình duyệt để gửi yê u cầu (nếu có)",
"follow": "Follow Us",
"font_size": "Cỡ chữ", "font_size": "Cỡ chữ",
"font_size_large": "Lớn", "font_size_large": "Lớn",
"font_size_medium": "Vừa phải", "font_size_medium": "Vừa phải",
"font_size_small": "Bé nhỏ", "font_size_small": "Bé nhỏ",
"interceptor": "Máy đánh chặn", "interceptor": "Máy đánh chặn",
"interceptor_description": "Phần mềm trung gian giữa ứng dụng và các API.", "interceptor_description": "Phần mềm trung gian giữa ứng dụng và các API.",
"language": "Ngôn ngữ", "language": "Ngôn ngữ",
"light_mode": "Soi rọi", "light_mode": "Soi rọi",
"official_proxy_hosting": "Proxy chính thức được lưu trữ bởi Hoppscotch.", "official_proxy_hosting": "Proxy chính thức được lưu trữ bởi Hoppscotch.",
"profile": "Profile", "profile": "Profile",
"profile_description": "Update your profile details", "profile_description": "Update your profile details",
"profile_email": "Email address", "profile_email": "Email address",
"profile_name": "Profile name", "profile_name": "Profile name",
"proxy": "Ủy quyền", "proxy": "Ủy quyền",
"proxy_url": "URL proxy", "proxy_url": "URL proxy",
"proxy_use_toggle": "Sử dụng phần mềm trung gian proxy để gửi yêu cầu", "proxy_use_toggle": "Sử dụng phần mềm trung gian proxy để gửi yêu cầu",
"read_the": "Đọc", "read_the": "Đọc",
"reset_default": "Đặt lại về mặc định", "reset_default": "Đặt lại về mặc định",
"short_codes": "Short codes",
"short_codes_description": "Short codes which were created by you.",
"sidebar_on_left": "Sidebar on left", "sidebar_on_left": "Sidebar on left",
"sync": "Làm cho đồng bộ", "sync": "Làm cho đồng bộ",
"sync_collections": "Bộ sưu tập", "sync_collections": "Bộ sưu tập",
"sync_description": "Các cài đặt này được đồng bộ hóa với đám mây.", "sync_description": "Các cài đặt này được đồng bộ hóa với đám mây.",
"sync_environments": "Môi trường", "sync_environments": "Môi trường",
"sync_history": "Môn lịch sử", "sync_history": "Môn lịch sử",
"system_mode": "Hệ thống", "system_mode": "Hệ thống",
"telemetry": "Từ xa", "telemetry": "Từ xa",
"telemetry_helps_us": "Phép đo từ xa giúp chúng tôi cá nhân hóa các hoạt độn g của mình và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn.", "telemetry_helps_us": "Phép đo từ xa giúp chúng tôi cá nhân hóa các hoạt độn g của mình và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho bạn.",
"theme": "Chủ đề", "theme": "Chủ đề",
"theme_description": "Tùy chỉnh chủ đề ứng dụng của bạn.", "theme_description": "Tùy chỉnh chủ đề ứng dụng của bạn.",
"use_experimental_url_bar": "Sử dụng thanh URL thử nghiệm với đánh dấu môi t rường", "use_experimental_url_bar": "Sử dụng thanh URL thử nghiệm với đánh dấu môi t rường",
"user": "Người sử dụng", "user": "Người sử dụng",
"verified_email": "Verified email",
"verify_email": "Verify email" "verify_email": "Verify email"
}, },
"shortcodes": {
"actions": "Actions",
"created_on": "Created on",
"deleted": "Shortcode deleted",
"method": "Method",
"not_found": "Shortcode not found",
"short_code": "Short code",
"url": "URL"
},
"shortcut": { "shortcut": {
"general": { "general": {
"close_current_menu": "Đóng menu hiện tại", "close_current_menu": "Đóng menu hiện tại",
"command_menu": "Menu tìm kiếm và lệnh", "command_menu": "Menu tìm kiếm và lệnh",
"help_menu": "Danh sách trợ giúp", "help_menu": "Danh sách trợ giúp",
"show_all": "Các phím tắt bàn phím", "show_all": "Các phím tắt bàn phím",
"title": "Chung" "title": "Chung"
}, },
"miscellaneous": { "miscellaneous": {
"invite": "Mời mọi người nhảy lò cò", "invite": "Mời mọi người nhảy lò cò",
skipping to change at line 429 skipping to change at line 497
"settings": "Đi tới trang Cài đặt", "settings": "Đi tới trang Cài đặt",
"title": "dẫn đường" "title": "dẫn đường"
}, },
"request": { "request": {
"copy_request_link": "Sao chép liên kết yêu cầu", "copy_request_link": "Sao chép liên kết yêu cầu",
"delete_method": "Chọn phương pháp XÓA", "delete_method": "Chọn phương pháp XÓA",
"get_method": "Chọn phương thức GET", "get_method": "Chọn phương thức GET",
"head_method": "Chọn phương pháp HEAD", "head_method": "Chọn phương pháp HEAD",
"method": "Phương pháp", "method": "Phương pháp",
"next_method": "Chọn phương pháp tiếp theo", "next_method": "Chọn phương pháp tiếp theo",
"path": "Đường dẫn",
"post_method": "Chọn phương pháp ĐĂNG", "post_method": "Chọn phương pháp ĐĂNG",
"previous_method": "Chọn phương pháp trước đó", "previous_method": "Chọn phương pháp trước đó",
"put_method": "Chọn phương pháp PUT", "put_method": "Chọn phương pháp PUT",
"reset_request": "Đặt lại yêu cầu", "reset_request": "Đặt lại yêu cầu",
"save_to_collections": "Lưu vào Bộ sưu tập", "save_to_collections": "Lưu vào Bộ sưu tập",
"send_request": "Gửi yêu cầu", "send_request": "Gửi yêu cầu",
"title": "Yêu cầu" "title": "Yêu cầu"
}, },
"theme": { "theme": {
"black": "Switch theme to black mode", "black": "Switch theme to black mode",
"dark": "Switch theme to dark mode", "dark": "Switch theme to dark mode",
"light": "Switch theme to light mode", "light": "Switch theme to light mode",
"system": "Switch theme to system mode", "system": "Switch theme to system mode",
"title": "Theme" "title": "Theme"
} }
}, },
"show": { "show": {
"code": "Hiển thị mã", "code": "Hiển thị mã",
"collection": "Expand Collection Panel",
"more": "Cho xem nhiều hơn", "more": "Cho xem nhiều hơn",
"sidebar": "Hiển thị thanh bên" "sidebar": "Hiển thị thanh bên"
}, },
"socketio": { "socketio": {
"communication": "Liên lạc", "communication": "Liên lạc",
"connection_not_authorized": "This SocketIO connection does not use any auth entication.",
"event_name": "Tên sự kiện", "event_name": "Tên sự kiện",
"events": "Sự kiện", "events": "Sự kiện",
"log": "Nhật ký", "log": "Nhật ký",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"sse": { "sse": {
"event_type": "Loại sự kiện", "event_type": "Loại sự kiện",
"log": "Nhật ký", "log": "Nhật ký",
"url": "URL" "url": "URL"
}, },
"state": { "state": {
"bulk_mode": "Chỉnh sửa hàng loạt", "bulk_mode": "Chỉnh sửa hàng loạt",
"bulk_mode_placeholder": "Các mục nhập được phân tách bằng dòng mới\nCác khó a và giá trị được phân tách bằng:\nThêm # vào bất kỳ hàng nào bạn muốn thêm nhưn g vẫn bị vô hiệu hóa", "bulk_mode_placeholder": "Các mục nhập được phân tách bằng dòng mới\nCác khó a và giá trị được phân tách bằng:\nThêm # vào bất kỳ hàng nào bạn muốn thêm nhưn g vẫn bị vô hiệu hóa",
"cleared": "Đã xóa", "cleared": "Đã xóa",
"connected": "Đã kết nối", "connected": "Đã kết nối",
"connected_to": "Đã kết nối với {name}", "connected_to": "Đã kết nối với {name}",
"connecting_to": "Đang kết nối với {name} ...", "connecting_to": "Đang kết nối với {name} ...",
"connection_error": "Failed to connect",
"connection_failed": "Connection failed",
"connection_lost": "Connection lost",
"copied_to_clipboard": "Sao chép vào clipboard", "copied_to_clipboard": "Sao chép vào clipboard",
"deleted": "Đã xóa", "deleted": "Đã xóa",
"deprecated": "KHÔNG DÙNG", "deprecated": "KHÔNG DÙNG",
"disabled": "Tàn tật", "disabled": "Tàn tật",
"disconnected": "Đã ngắt kết nối", "disconnected": "Đã ngắt kết nối",
"disconnected_from": "Đã ngắt kết nối khỏi {name}", "disconnected_from": "Đã ngắt kết nối khỏi {name}",
"docs_generated": "Tài liệu được tạo", "docs_generated": "Tài liệu được tạo",
"download_started": "Đã bắt đầu tải xuống", "download_started": "Đã bắt đầu tải xuống",
"enabled": "Đã bật", "enabled": "Đã bật",
"file_imported": "Đã nhập tệp", "file_imported": "Đã nhập tệp",
"finished_in": "Hoàn thành sau {thời lượng} mili giây", "finished_in": "Hoàn thành sau {duration} mili giây",
"history_deleted": "Lịch sử đã bị xóa", "history_deleted": "Lịch sử đã bị xóa",
"linewrap": "Quấn dòng", "linewrap": "Quấn dòng",
"loading": "Đang tải...", "loading": "Đang tải...",
"message_received": "Message: {message} arrived on topic: {topic}",
"mqtt_subscription_failed": "Something went wrong while subscribing to topic
: {topic}",
"none": "Không có", "none": "Không có",
"nothing_found": "Không tìm thấy kết quả cho", "nothing_found": "Không tìm thấy kết quả cho",
"published_error": "Something went wrong while publishing msg: {topic} to to
pic: {message}",
"published_message": "Published message: {message} to topic: {topic}",
"reconnection_error": "Failed to reconnect",
"subscribed_failed": "Failed to subscribe to topic: {topic}",
"subscribed_success": "Successfully subscribed to topic: {topic}",
"unsubscribed_failed": "Failed to unsubscribe from topic: {topic}",
"unsubscribed_success": "Successfully unsubscribed from topic: {topic}",
"waiting_send_request": "Đang chờ gửi yêu cầu" "waiting_send_request": "Đang chờ gửi yêu cầu"
}, },
"support": { "support": {
"changelog": "Đọc thêm về các bản phát hành mới nhất", "changelog": "Đọc thêm về các bản phát hành mới nhất",
"chat": "Câu hỏi? Trò chuyện với chúng tôi!", "chat": "Câu hỏi? Trò chuyện với chúng tôi!",
"community": "Đặt câu hỏi và giúp đỡ người khác", "community": "Đặt câu hỏi và giúp đỡ người khác",
"documentation": "Đọc thêm về Hoppscotch", "documentation": "Đọc thêm về Hoppscotch",
"forum": "Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời", "forum": "Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời",
"github": "Follow us on Github",
"shortcuts": "Duyệt ứng dụng nhanh hơn", "shortcuts": "Duyệt ứng dụng nhanh hơn",
"team": "Liên hệ với nhóm", "team": "Liên hệ với nhóm",
"title": "Ủng hộ", "title": "Ủng hộ",
"twitter": "theo dõi chúng tối trên Twitter" "twitter": "theo dõi chúng tối trên Twitter"
}, },
"tab": { "tab": {
"authorization": "Ủy quyền", "authorization": "Ủy quyền",
"body": "Thân hình", "body": "Thân hình",
"collections": "Bộ sưu tập", "collections": "Bộ sưu tập",
"documentation": "Tài liệu", "documentation": "Tài liệu",
skipping to change at line 558 skipping to change at line 640
"member_removed": "Người dùng đã bị xóa", "member_removed": "Người dùng đã bị xóa",
"member_role_updated": "Đã cập nhật vai trò người dùng", "member_role_updated": "Đã cập nhật vai trò người dùng",
"members": "Các thành viên", "members": "Các thành viên",
"name_length_insufficient": "Tên nhóm phải dài ít nhất 6 ký tự", "name_length_insufficient": "Tên nhóm phải dài ít nhất 6 ký tự",
"name_updated": "Team name updated", "name_updated": "Team name updated",
"new": "Đội mới", "new": "Đội mới",
"new_created": "Nhóm mới được tạo", "new_created": "Nhóm mới được tạo",
"new_name": "Nhóm mới của tôi", "new_name": "Nhóm mới của tôi",
"no_access": "Bạn không có quyền truy cập chỉnh sửa vào các bộ sưu tập này", "no_access": "Bạn không có quyền truy cập chỉnh sửa vào các bộ sưu tập này",
"no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.", "no_invite_found": "Invitation not found. Contact your team owner.",
"not_found": "Team not found. Contact your team owner.",
"not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.", "not_valid_viewer": "You are not a valid viewer. Contact your team owner.",
"pending_invites": "Pending invites", "pending_invites": "Pending invites",
"permissions": "Quyền", "permissions": "Quyền",
"saved": "Đội đã được lưu", "saved": "Đội đã được lưu",
"select_a_team": "Select a team", "select_a_team": "Select a team",
"title": "Đội", "title": "Đội",
"we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!", "we_sent_invite_link": "We sent an invite link to all invitees!",
"we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team." "we_sent_invite_link_description": "Ask all invitees to check their inbox. C lick on the link to join the team."
}, },
"test": { "test": {
 End of changes. 55 change blocks. 
9 lines changed or deleted 96 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)