"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "config/locales/fa_IR.yml" between
greenlight-release-2.8.6.tar.gz and greenlight-release-2.8.7.tar.gz

About: Greenlight is a simple web-based front-end interface for the BigBlueButton server (web conferencing system).

fa_IR.yml  (greenlight-release-2.8.6):fa_IR.yml  (greenlight-release-2.8.7)
skipping to change at line 43 skipping to change at line 43
site_settings: site_settings:
authentication: authentication:
disabled: غیرفعال شده disabled: غیرفعال شده
enabled: فعال شده enabled: فعال شده
info: تنها به کاربران احراز هویت شده اجازه پیوستن به اتاق را بده info: تنها به کاربران احراز هویت شده اجازه پیوستن به اتاق را بده
title: نیازمند احراز هویت برای اتاق ها title: نیازمند احراز هویت برای اتاق ها
user-info: برای پیوستن به این اتاق باید در بالا وارد شوید user-info: برای پیوستن به این اتاق باید در بالا وارد شوید
branding: branding:
change: تغییر تصویر change: تغییر تصویر
info: تغییر تصویر شخصی سازی که در گوشه بالای سمت چپ به نمایش در می آید info: تغییر تصویر شخصی سازی که در گوشه بالای سمت چپ به نمایش در می آید
placeholder: ادرس تصویر ... placeholder: آدرس تصویر ...
title: تصویر شخصی سازی title: تصویر شخصی سازی
invalid: نشانی وب نامعتبر است invalid: نشانی وب نامعتبر است
legal: legal:
change: تغییر نشانی وب change: تغییر نشانی وب
info: لینک قوانین که در پایین صفحه نمایش داده می‌شود را تغییر دهید info: لینک قوانین که در پایین صفحه نمایش داده می‌شود را تغییر دهید
placeholder: نشانی وب‌ سایت قوانین placeholder: نشانی وب‌ سایت قوانین
title: قوانین title: قوانین
invalid: نشانی وب نامعتبر است invalid: نشانی وب نامعتبر است
privpolicy: privpolicy:
change: تغییر نشانی وب change: تغییر نشانی وب
info: پیوند سیاست حریم خصوصی که در پایین صفحه ظاهر می‌شود، را تغییر دهید info: پیوند سیاست حریم خصوصی که در پایین صفحه ظاهر می‌شود، را تغییر دهید
placeholder: نشانی وب سیاست حریم خصوصی... placeholder: نشانی وب سیاست حریم خصوصی...
title: سیاست حریم خصوصی title: سیاست حریم خصوصی
invalid: نشانی وب نامعتبر است invalid: نشانی وب نامعتبر است
cache: cache:
info: کش ارائه دهنده ذخیره شده را حذف می کند تا اجبار به یک درخواست جدید info: حافظه نهان ارائه دهنده ذخیره شده را حذف می کند تا اجبار به یک درخو
برای اطلاعات به روز رسانی شده کند است جدید برای اطلاعات به روز رسانی شده کند
title: پاک کردن کش ارائه دهنده title: پاک کردن حافظه نهان ارائه دهنده
button: پاک کردن کش button: پاک کردن حافظه نهان
clear_auth: clear_auth:
info: احراز هویت کننده کنونی را پاک می کند تا به کاربران مجوز ورود مجدد با روش احراز هویت دیگری را بدهد info: احراز هویت کننده کنونی را پاک می کند تا به کاربران مجوز ورود مجدد با روش احراز هویت دیگری را بدهد
title: پاک کردن احراز هویت کننده title: پاک کردن احراز هویت کننده
button: "پاک کردن احراز هویت " button: "پاک کردن احراز هویت "
color: color:
info: تغییر مرتب رنگ هم میزان روشنایی و هم میزان تاریکی را تغییر می دهد. روشنایی و تاریکی به صورت مجزا می توانند تغییرکنند. info: تغییر مرتب رنگ هم میزان روشنایی و هم میزان تاریکی را تغییر می دهد. روشنایی و تاریکی به صورت مجزا می توانند تغییرکنند.
title: رنگ اصلی title: رنگ اصلی
regular: منظم regular: معمولی
lighten: روشن تر lighten: روشن تر
darken: تیره darken: تیره تر
email_mapping: email_mapping:
info: "بر اساس فرمت ایمیل کاربران، نقشی را به آن‌ها بدهید. باید به صورت info: "بر اساس قالب ایمیل کاربران، نقشی را به آن‌ها بدهید. باید در قالب
فرمت email1=role1,email2=role2 باشد" email1=role1,email2=role2 باشد."
title: دادن نقش براساس فرمت ایمیل title: دادن نقش براساس قالب ایمیل
update: update:
log_level: log_level:
title: سطح لاگ گیری title: سطح گزارش گیری
information: تغییر سطح لاگ گیری برای همه نصب ها information: تغییر سطح گزارش گیری برای همه نصب ها
debug: دیباگ debug: عیب یابی
info: اطلاع رسانی info: اطلاع رسانی
warn: سطح خطای متوسط warn: سطح خطای متوسط
error: خطا error: خطا
fatal: خطای بحرانی fatal: خطای بحرانی
unknown: نا مشخص unknown: نامشخص
recording_visibility: recording_visibility:
info: اعمال وضعیت نمایش جلسات ضبط شده جدید info: اعمال وضعیت نمایش جلسات ضبط شده جدید
title: وضعیت نمایش پبش فرض جلسات ضبط شده title: وضعیت نمایش پبش فرض جلسات ضبط شده
warning: این تنظیم تنها به جلساتی که در حال اجرا نیستند اعمال خواهد شد warning: این تنظیم تنها بر جلساتی که در حال اجرا نیستند اعمال خواهد شد
require_consent: require_consent:
info: این تنظیم، یک تنظیم به تنظم اتاق اضافه می‌کند تا مالک‌های اتاق مشخ ص کنند کدام یک از اتاق‌ها قابلیت ضبط دارند. کاربرانی که به یک اتاق در حال ضبط اض افه می‌شوند، باید قبل از ورود رضایت بدهند. info: این تنظیم، یک تنظیم به تنظم اتاق اضافه می‌کند تا مالک‌های اتاق مشخ ص کنند کدام یک از اتاق‌ها قابلیت ضبط دارند. کاربرانی که به یک اتاق در حال ضبط اض افه می‌شوند، باید قبل از ورود رضایت بدهند.
title: برای ضبط نیاز به رضایت مالک و اعضا هست title: برای ضبط نیاز به رضایت مالک و اعضا است
maintenance_banner: maintenance_banner:
info: نمایش یک بنر برای اطلاع دادن کاربران از یک تعمیراز قبل برنامه‌ریزی info: نمایش یک آگهی برای اطلاع کاربران از یک تعمیر از قبل برنامه‌ریزی شد
شده ه
title: بنر تعمیر title: آگهی تعمیر
display: تنظیم display: تنظیم
clear: پاک کردن clear: پاک کردن
time: "برای نمونه: یک به‌روزرسانی در تاریخ ۲۳ آذر ساعت ۲۳:۰۰ قرار است رخ بدهد. کاربران ممکن است در ورود به سایت دچار اختلال شوند." time: "برای نمونه: یک به‌روزرسانی در تاریخ ۲۳ آذر ساعت ۲۳:۰۰ قرار است رخ بدهد. کاربران ممکن است در ورود به سایت دچار اختلال شوند."
preupload: preupload:
info: کاربران می‌توانند برای یک اتاق مشخص، از قبل یک ارائه بارگذاری کنند به عنوان ارئه پیشفرض info: کاربران می‌توانند برای یک اتاق مشخص، از قبل یک ارائه بارگذاری کنند به عنوان ارئه پیشفرض
title: به کاربران اجازه بده تا ارائه‌های خود را از پیش بارگذاری کنند title: به کاربران اجازه بده تا ارائه‌های خود را از پیش بارگذاری کنند
registration: registration:
info: تغییر روشی که کاربران در وب سایت ثبت نام میکنند info: تغییر روشی که کاربران در وبگاه ثبت نام می کنند.
title: روش تبت نام title: روش ثبت نام
methods: methods:
approval: تایید/رد approval: تایید/رد
invite: پیوستن توسط دعوت نامه invite: عضویت با دعوت نامه
open: باز کردن ثبت نام open: باز کردن ثبت نام
rooms: rooms:
info: ایجاد محدودیت برای تعداد اتاق هایی که یک کاربر می تواند داشته باشد (شامل اتاق خانه). این تنظیم به مدیران اعمال نخواهد شد. info: ایجاد محدودیت برای تعداد اتاق هایی که یک کاربر می تواند داشته باشد (شامل اتاق خانه). این تنظیم به مدیران اعمال نخواهد شد.
title: تعداد اتاق ها به ازاء کاربر title: تعداد اتاق ها به ازای کاربر
shared_access: shared_access:
info: تنظیمات غیر فعال سازی، دکمه انتخاب گرینه ها را از اتاق حذف می کند تا کاربران را از به اشتراک گذازی اتاق ها منع کند info: تنظیمات غیر فعال سازی، دکمه انتخاب گرینه ها را از اتاق حذف می کند تا کاربران را از به اشتراک گذازی اتاق ها منع کند
title: امکان اشتراک گذاری اتاق ها به کاربران عادی title: امکان اشتراک گذاری اتاق ها به کاربران عادی
subtitle: شخصی سازی گرینلایت subtitle: شخصی سازی گرینلایت
tabs: tabs:
appearance: ظاهر appearance: ظاهر
administration: مدیریت administration: مدیریت
registration: ثبت‌ نام registration: ثبت‌ نام
settings: تنظیم‌ها settings: تنظیم‌ها
title: تنظیمات سایت title: تنظیمات سایت
flash: flash:
approved: کاربر با موفقیت تایید شد approved: کاربر با موفقیت تایید شد.
banned: کاربر با موفقیت منع شد banned: کاربر با موفقیت منع شد.
unbanned: کاربر با موفقیت رفع ممنوعیت شد. unbanned: کاربر با موفقیت رفع ممنوعیت شد.
delete: کاربر با موفقیت حذف شد delete: کاربر با موفقیت حذف شد
delete_fail: حذف کاربر با خطا مواجه شد delete_fail: حذف کاربر با خطا مواجه شد
demoted: کاربر با موفقیت تغییر نقش داده شد demoted: کاربر با موفقیت تغییر نقش داده شد
invite: "دعوت نامه با موفقیت به %{email} ارسال شد " invite: "دعوت نامه با موفقیت به %{email} ارسال شد "
invite_email_verification: برای استفاده از این امکان می بایست ایمیل فعال ش ود. لطفا با مدیر سیستم خود تماس بگیرید. invite_email_verification: برای استفاده از این امکان می بایست ایمیل فعال ش ود. لطفا با مدیر سیستم خود تماس بگیرید.
merge_fail: خطایی در ادغام حساب های کاربری رخ داده است، لطفا کاربران انتخا ب شده را بررسی کنید و دوباره تلاش کنید merge_fail: خطایی در ادغام حساب های کاربری رخ داده است، لطفا کاربران انتخا ب شده را بررسی کنید و دوباره تلاش کنید
merge_success: حساب های کاربری با موفقیت ادغام شدند merge_success: حساب های کاربری با موفقیت ادغام شدند
perm_deleted: کاربر به صورت کامل حذف شد perm_deleted: کاربر به صورت کامل حذف شد
promoted: کاربر با موفقیت ارتقا نقش داده شد promoted: کاربر با موفقیت ارتقا نقش داده شد
skipping to change at line 155 skipping to change at line 155
roles: roles:
appear_in_share_list: دادن مجوز اشتراک اتاق ها به کاربرانی که این نقش را د ارند appear_in_share_list: دادن مجوز اشتراک اتاق ها به کاربرانی که این نقش را د ارند
can_create_rooms: امکان ایجاد اتاق برای کاربر can_create_rooms: امکان ایجاد اتاق برای کاربر
delete: حذف نقش کاربری delete: حذف نقش کاربری
invalid_create: خطایی در ایجاد نقش جدید رخ داد. لطفا مقادیر نقش ها را بررس ی کرده و دوباره تلاش کنید invalid_create: خطایی در ایجاد نقش جدید رخ داد. لطفا مقادیر نقش ها را بررس ی کرده و دوباره تلاش کنید
invalid_order: خطایی در به روز رسانی اولویت نقش رخ داد، لطفا مقادیر را برر سی کرده و دوباره تلاش کنید invalid_order: خطایی در به روز رسانی اولویت نقش رخ داد، لطفا مقادیر را برر سی کرده و دوباره تلاش کنید
invalid_update: خطایی در به روز رسانی مجوزات دسترسی نقش رخ داد، لطفا مقادی ر را بررسی کرده و دوباره تلاش کنید invalid_update: خطایی در به روز رسانی مجوزات دسترسی نقش رخ داد، لطفا مقادی ر را بررسی کرده و دوباره تلاش کنید
manage_rooms_recordings: دادن مجوز برای مدیریت اتاق های سرور و رکورد ها به کاربرانی که این نقش را دارند manage_rooms_recordings: دادن مجوز برای مدیریت اتاق های سرور و رکورد ها به کاربرانی که این نقش را دارند
name: نام نقش name: نام نقش
new_role: ایجاد نقش جدید new_role: ایجاد نقش جدید
role_has_users: "این نقش به حساب های کاربری %{user_count} داده شد. لطفا از حذف همه حساب های کاربری از این نقش، قبل از حذف آن اطمینان حاصل کیند" role_has_users: "این نقش به حساب های کاربری %{user_count} داده شد. لطفا از حذف همه حساب های کاربری از این نقش، قبل از حذف آن اطمینان حاصل کkdn."
title: نقش ها title: نقش ها
promote_email: ارسال ایمیل به کاربران زمانیکه این نقش به آنها داده می شود promote_email: ارسال ایمیل به کاربران زمانی که این نقش به آنها داده می شود
demote_email: ارسال ایمیل به کاربران، زمانیکه این نقش از آنها گرفته می شود demote_email: ارسال ایمیل به کاربران، زمانی که این نقش از آنها گرفته می شو
د
edit_site_settings: دادن مجوز ویرایش تنظیمات به کاربرانی که این نقش را دار ند edit_site_settings: دادن مجوز ویرایش تنظیمات به کاربرانی که این نقش را دار ند
edit_roles: دادن مجوز ویرایش سایر نقش ها به کاربرانی که این نقش را دارند edit_roles: دادن مجوز ویرایش سایر نقش ها به کاربرانی که این نقش را دارند
manage_users: دادن مجوز مدیریت کاربران به کاربرانی که این نقش را دارند manage_users: دادن مجوز مدیریت کاربران به کاربرانی که این نقش را دارند
invalid_assignment: خطایی در دادن نقش به کاربر رخ داد، لطفا مقادیر را بررس ی کرده و دوباره تلاش کنید invalid_assignment: خطایی در دادن نقش به کاربر رخ داد، لطفا مقادیر را بررس ی کرده و دوباره تلاش کنید
colour: colour:
title: رنگ نقش title: رنگ نقش
info: رنگی که به نقش نسبت داده خواهد شد را اعلام نمایید info: رنگی که به نقش نسبت داده خواهد شد را اعلام نمایید
room_configuration: room_configuration:
title: پیکربندی اتاق title: پیکربندی اتاق
mute: mute:
skipping to change at line 180 skipping to change at line 180
require_moderator: require_moderator:
info: هنگامی که کاربر سعی به پیوستن به جلسه می‌کند، مدیر جلسه بیگ بلو با تن اگر کاربر را تایید کرد، می‌تواند به جلسه بپیوندد. info: هنگامی که کاربر سعی به پیوستن به جلسه می‌کند، مدیر جلسه بیگ بلو با تن اگر کاربر را تایید کرد، می‌تواند به جلسه بپیوندد.
allow_any: allow_any:
info: به هر کاربر اجازه می‌دهد تا جلسه را در هر زمان شروع کند. به طور پی ش‌فرض، فقط مالک اتاق می‌تواند جلسه را شروع کند. info: به هر کاربر اجازه می‌دهد تا جلسه را در هر زمان شروع کند. به طور پی ش‌فرض، فقط مالک اتاق می‌تواند جلسه را شروع کند.
all_moderator: all_moderator:
info: همه کاربران در هنگام پیوستن به جلسه، تمام دسترسی‌های مدیر را در بی گ بلو باتن داده می‌شود. info: همه کاربران در هنگام پیوستن به جلسه، تمام دسترسی‌های مدیر را در بی گ بلو باتن داده می‌شود.
recordings: recordings:
info: به مالک‌های اتاق‌ این قابلیت را می‌دهد تا مشخص کنند آیا گزینه‌ی ضب ط اتاق را می‌خواهند یا نه.اگر فعال باشد، ناظم همچنان باید روی دکمه‌ی «ضبط» کلیک کند وقتی جلسه شروع شد. info: به مالک‌های اتاق‌ این قابلیت را می‌دهد تا مشخص کنند آیا گزینه‌ی ضب ط اتاق را می‌خواهند یا نه.اگر فعال باشد، ناظم همچنان باید روی دکمه‌ی «ضبط» کلیک کند وقتی جلسه شروع شد.
moderator_codes: moderator_codes:
info: به مالکین اتاق‌های این اجازه داده می‌شود تا به صورت دلخواه یک پین تولید کنند تا بتوانند به بقیه کاربرها این اجازه را بدهند که به صورت مستقیم به عن وان مدیر جلسه وارد شوند. info: به مالکین اتاق‌های این اجازه داده می‌شود تا به صورت دلخواه یک پین تولید کنند تا بتوانند به بقیه کاربرها این اجازه را بدهند که به صورت مستقیم به عن وان مدیر جلسه وارد شوند.
title: کد دسترسی مدیر جلسه title: کد دسترسی مدیر
options: options:
disabled: غیرفعال شده disabled: غیر فعال
enabled: همیشه فعال شود enabled: همیشه فعال
optional: اختیاری optional: اختیاری
rooms: rooms:
timeout: "به علت وقفه در درخواست خدمتگزار %{server}، ممکن است اطلاعات وضعی ت و شرکت کنندگان دقیق نباشد" timeout: "به علت وقفه در درخواست خدمتگزار %{server}، ممکن است اطلاعات وضعی ت و شرکت کنندگان دقیق نباشد"
title: اتاق های سرور title: اتاق های سرور
table: table:
ended: "به پایان رسید: %{session}" ended: "به پایان رسید: %{session}"
id: شناسه id: شناسه
not_running: در حال اجرا نبودن not_running: در حال اجرا نیست
participants: شركت كنندگان participants: شركت كنندگان
running: در حال اجرا running: در حال اجرا
started: "شروع شده: %{session}" started: "شروع شده: %{session}"
status: وضعیت status: وضعیت
view: نمایش view: نمایش
title: تنظیمات سازمان title: تنظیمات سازمان
users: users:
invite: دعوت کاربر invite: دعوت کاربر
edit: edit:
title: ویرایش جزئیات کاربر title: ویرایش جزئیات کاربر
skipping to change at line 215 skipping to change at line 215
ban: منع کردن کاربر ban: منع کردن کاربر
delete: حذف delete: حذف
edit: ویرایش edit: ویرایش
edit_roles: ویرایش نقش های کاربر edit_roles: ویرایش نقش های کاربر
merge: ادغام merge: ادغام
perm_delete: به طور کامل حذف شد perm_delete: به طور کامل حذف شد
unban: رفع ممنوعیت کاربر unban: رفع ممنوعیت کاربر
undelete: لغو پاک کردن undelete: لغو پاک کردن
table: table:
authenticator: احراز کننده هویت authenticator: احراز کننده هویت
created: ایجاد شده created: زمان ایجاد
time: زمان ارسال شده time: زمان ارسال
name: نام name: نام
not_found: کاربری متناسب با جستجوی شما یافت نشد not_found: کاربری متناسب با جستجوی شما یافت نشد
no_users: کاربری یافت نشد no_users: کاربری یافت نشد
role: نقش role: نقش
uid: شناسه کاربری uid: شناسه کاربری
username: نام کاربری username: نام کاربری
valid: معتبر valid: معتبر
title: مدیریت کاربران title: مدیریت کاربران
add_to_google_calendar: "افزودن تقویم گوگل" add_to_google_calendar: "افزودن تقویم گوگل"
bigbluebutton: بیگ بلو باتن bigbluebutton: بیگ بلو باتن
bigbluebutton_exception: اوپس، خطایی در هنگام شروع جلسه رخ داده است! bigbluebutton_exception: آه، خطایی در هنگام شروع جلسه رخ داده است!
cancel: لغو cancel: لغو
cookies: cookies:
cookie_info: کوکی ها به ما کمک میکنند تا خدمات خود را ارائه دهیم. با استفاده از این خدمات، شما با استفاده از کوکی های ما موافقت میکنید. cookie_info: کوکی ها به ما کمک میکنند تا خدمات خود را ارائه دهیم. با استفاده از این خدمات، شما با استفاده از کوکی های ما موافقت میکنید.
cookie_button: موافق هستم cookie_button: موافق هستم
policy: "برای اطلاعات بیشتر <a href=\"%{privacy_link}\"><u>سیاست حریم خصوصی< /u></a> ما را ببینید." policy: "برای اطلاعات بیشتر <a href=\"%{privacy_link}\"><u>سیاست حریم خصوصی< /u></a> ما را ببینید."
copied: کپی شد copied: رونوشت شد
copy: کپی copy: رونوشت
date: date:
month_names: [~, ژانویه, فوریه, مارچ, اوریل, می, ژوئن, جولای, آگوست, سپتامبر , اکتبر, نوامبر, دسامبر] month_names: [~, ژانویه, فوریه, مارس, آپریل, می, ژوئن, جولای, آگوست, سپتامبر , اکتبر, نوامبر, دسامبر]
default_admin: "شما هنوز از رمز عبور پیش فرض استفاده میکنید. لطفا برای تغییر آ ن <a href=\"%{edit_link}\"> اینجا </a> را کلیک کنید" default_admin: "شما هنوز از رمز عبور پیش فرض استفاده میکنید. لطفا برای تغییر آ ن <a href=\"%{edit_link}\"> اینجا </a> را کلیک کنید"
delete: حذف delete: حذف
delivery_error: خطایی در هنگام تحویل ایمیل رخ داده است، لطفا با مدیر تماس بگیر ید! delivery_error: خطایی در هنگام تحویل ایمیل رخ داده است، لطفا با مدیر تماس بگیر ید!
docs: مستند سازی docs: مستند سازی
email: ایمیل email: ایمیل
email_sent: "%{email_type} ایمیل شما ارسال شد! (لطفا در صورت عدم دریافت آن پوش ه اسپم خود را بررسی کنید)" email_sent: "%{email_type} ایمیل شما ارسال شد! (لطفا در صورت عدم دریافت آن پوش ه اسپم خود را بررسی کنید)"
enter_your_name: نام خود را وارد کنید! enter_your_name: نام خود را وارد کنید!
errors: errors:
bigbluebutton: bigbluebutton:
help: "لطفا مطمئن شوید که قدم های درست برداشته شده اند.<a href=\"%{doc_lin k}\"> بیشتر بیاموزید</a>" help: "لطفا مطمئن شوید که قدم های درست برداشته شده اند.<a href=\"%{doc_lin k}\"> بیشتر بیاموزید</a>"
message: ادرس و رمز نادرست بیگ بلو باتن message: آدرس و رمز نادرست بیگ بلو باتن
title: خطای سرور title: خطای سرور
internal: internal:
message: به نظر می رسد چیزی سمت ما به مشکل بر خورده است message: به نظر می رسد چیزی سمت ما به مشکل بر خورده است
help: خطا لاگ شده است، ما نگاهی به آن خواهیم انداخت! help: خطا لاگ شده است، ما نگاهی به آن خواهیم انداخت!
report: گزارش خرابی report: گزارش خرابی
maintenance: maintenance:
message: متاسفانه بابت نگهداشت سیستم در دسترس نیست message: سامانه در دست تعمیر است.
help: به زودی بر میگردیم help: به زودی برمی‌گردیم
migration_error: migration_error:
contact_admin: اگر شما مدیر نیستید، لطفا با یک مدیر تماس بگیرید. contact_admin: اگر شما مدیر نیستید، لطفا با یک مدیر تماس بگیرید.
continue: ما تمایل به ماندن در نسخه 1.0 را دارم. continue: تمایل به ماندن در نسخه 1.0 را دارم.
notice: > notice: >
خطایی در انتقال دیتابیس گرین لایت رخ داده است. <br> این ممکن است به دلیل این باشد که شما به نسخه 2.0 گرین لایت به روز رسانی نکرده اید. خطایی در انتقال پایگاه داده گرین لایت رخ داده است. <br>علت می تواند این باشد که شما به نسخه 2.0 گرین لایت به‌روزرسانی نکرده اید.
upgrade: به من نشان بده چگونه به نسخه 2.0 به روز رسانی کنم! upgrade: به من نشان بده چگونه به نسخه 2.0 به روز رسانی کنم!
version: ما یک نسخه جدید از گرین لایت را منتشر کرده ایم، اما پایگاه داده ش ما با آن سازگاری ندارد. version: ما یک نسخه جدید از گرین لایت را منتشر کرده ایم، اما پایگاه داده ش ما با آن سازگاری ندارد.
messages: messages:
blank: نمیتواند خالی باشد blank: نمیتواند خالی باشد
too_short: بسیار کوتاه است too_short: بسیار کوتاه است
invalid: معتبر نیست invalid: معتبر نیست
taken: از قبل گرفته شده است taken: از قبل گرفته شده است
accepted: میبایست تایید شود accepted: میبایست تایید شود
confirmation: "با %{attribute} تطابق ندارد" confirmation: "با %{attribute} تطابق ندارد"
inclusion: در لیست قرار داده نشده است inclusion: در لیست قرار داده نشده است
domain: "باید به «%{email_domain}» ختم شود"
no_provider: no_provider:
message: سایتی که شما تلاش به دسترسی به آن را دارید فعال نیست message: سایتی که می‌خواهید به آن دسترسی داشته باشید فعال نیست
help: لطفا برای پیکربندی برنامه با مدیر سیستم تماس بگیرید help: لطفا برای پیکربندی برنامه با مدیر سامانه تماس بگیرید
not_found: not_found:
message: متاسفانه، صفحه ای که دنبال آن میگردید وجود ندارد. message: متاسفانه، صفحه ای که دنبال آن میگردید وجود ندارد.
help: آیا ممکن است حذف شده باشد؟ help: آیا ممکن است حذف شده باشد؟
user_not_found: user_not_found:
help: لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید help: لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید
message: متاسفانه، این کاربر ثبت نام نکرده است message: متاسفانه، این کاربر ثبت نام نکرده است
user_missing: user_missing:
help: لطفا لینک ارسال شده را تایید و دوباره تلاش کنید help: لطفا لینک ارسال شده را تایید و دوباره تلاش کنید
message: ادرسی که شما وارد کرده اید معتبر نیست message: آدرسی که شما وارد کرده اید معتبر نیست
title: خطاها title: خطاها
unauthorized: unauthorized:
message: شما امکان دسترسی به این برنامه را ندارید message: شما امکان دسترسی به این برنامه را ندارید
help: اگر شما فکر میکنید این اشتباه است، لطفا با مدیر سیستم خود تماس بگیری د help: اگر شما فکر میکنید این اشتباه است، لطفا با مدیر سیستم خود تماس بگیری د
expired_reset_token: ادرس بازنشانی رمز عبور به پایان رسیده است! expired_reset_token: ادرس بازنشانی رمز عبور به پایان رسیده است!
features: features:
title: امکانات title: امکانات
rooms: اتاق های شخصی شده rooms: اتاق های شخصی شده
recordings: مدیریت ضبط جلسات recordings: مدیریت ضبط جلسات
designs: طراحی های شخصی designs: طراحی های شخصی
skipping to change at line 310 skipping to change at line 311
email: ایمیل email: ایمیل
submit: ارسال submit: ارسال
go_back: بازگشت go_back: بازگشت
greenlight: گرین لایت greenlight: گرین لایت
header: header:
all_recordings: تمام جلسات ضبط شده all_recordings: تمام جلسات ضبط شده
dropdown: dropdown:
account_settings: سازمان account_settings: سازمان
help: نیاز به کمک دارید؟ help: نیاز به کمک دارید؟
home: خانه home: خانه
settings: پروفایل settings: نمایه
signout: خروج signout: خروج
home_room: اتاق خانه home_room: اتاق خانه
info_update_success: اطلاعات با موفقیت بارگزاری شد info_update_success: اطلاعات با موفقیت بارگذاری شد.
invalid_credentials: ایمیل و رمز عبوری که وارد کرده اید با سیستم ما انطباق ندا invalid_credentials: ایمیل یا رمز عبوری که وارد کرده اید اشتباهند. دوباره تلاش
رد، دوباره تلاش کنید یا روی بازیابی رمز عبور کلیک کنید تا رمز عبورتان را زیست کن کنید یا روی بازیابی رمز عبور کلیک و رمز عبورتان را عوض کنید.
ید invalid_credentials_external: ایمیل و کلمه عبوری که وارد کرده‌اید اشتباهند. لط
فا بعدا دوباره تلاش کنید.
invalid_login_method: ورود به دلیل عدم تطابق حساب کاربری با خطا مواجه شد. شما می بایست توسط مکانیزم omniauth وارد شوید. invalid_login_method: ورود به دلیل عدم تطابق حساب کاربری با خطا مواجه شد. شما می بایست توسط مکانیزم omniauth وارد شوید.
invite_message: "برای دعوت کسی به جلسه، این ادرس را برای آنها بفرستید" invite_message: "برای دعوت دیگران به جلسه، این آدرس را برای آنها بفرستید:"
javascript: javascript:
room: room:
mailer: mailer:
subject: 'شما را برای مشاهده جلسه ضبط شده دعوت کرده است.' subject: 'شما را برای مشاهده جلسه ضبط شده دعوت کرده است.'
body: 'برای مشاهده ضبط جلسات، از ادرس زیر استفاده کنید' body: 'برای مشاهده ضبط جلسات، از آدرس زیر استفاده کنید:'
autogenerated: 'این ایمیل به صورت خودکار توسط بیگ بلو باتن تولید شده است autogenerated: 'این ایمیل به صورت خودکار توسط بیگ بلو باتن تولید شده است
' .'
footer: 'بیگ بلو باتن یک برنامه کنفرانس وبی متن باز است، برای اطلاعات بی footer: 'بیگ بلو باتن یک برنامه نشست وبی متن باز است، برای اطلاعات بیشتر
شتر به بیگ بلو باتن در ادرس https://bigbluebutton.org/ مراجعه کنید.' به بیگ بلو باتن به آدرس https://bigbluebutton.org مراجعه کنید.'
search: search:
start: در حال جستجو... start: آغاز جستجو ...
landing: landing:
about: "%{href} یک واسط کاربری ساده برای استفاده از سرور کنفرانس وبی متن باز about: "%{href} یک واسط کاربری ساده برای استفاده از برنامه نشست وبی متن باز
بیگ بلو باتن است. شما می توانید اتاق هایی برای میزبانی جلسات خود یا پیوستن به ج بیگ بلو باتن است. شما می توانید اتاق هایی برای میزبانی جلسات ایجاد کنید یا با یک
لسات دیگران از طریق ادرس آنها، ایجاد کنید." پیوند کوتاه به جلسات دیگر بپیوندید."
welcome: به بیگ بلو باتن خوش آمدید welcome: به بیگ بلو باتن خوش آمدید.
video: ویدئوی آموزشی ما را در مورد استفاده از گرین لایت مشاهده کنید video: ویدیوی آموزشی ما را در مورد استفاده از گرین لایت مشاهده کنید
upgrade: به من نشان بده چگونه به نسخه 2.0 به روز رسانی کنم! upgrade: به من نشان بده چگونه به نسخه 2.0 به روز رسانی کنم!
version: ما یک نسخه جدید از گرین لایت را منتشر کرده ایم، اما پایگاه داده شما با آن سازگاری ندارد. version: ما یک نسخه جدید از گرین لایت را منتشر کرده ایم، اما پایگاه داده شما با آن سازگاری ندارد.
language_default: پیشفرض (زبان مرورگر) language_default: پیشفرض (زبان مرورگر)
ldap_error: امکان دسترسی به سرور LDAP وجود ندارد. لطفا تنظیمات LDAP خود را در فایل env بررسی کرده و مطمئن شوید سرور در حال اجرا است. ldap_error: امکان دسترسی به سرور LDAP وجود ندارد. لطفا تنظیمات LDAP خود را در فایل env بررسی کرده و مطمئن شوید سرور در حال اجرا است.
login: ورود login: ورود
login_title: به حساب کاربری تان وارد شوید login_title: به حساب خود وارد شوید
mailer: mailer:
user: user:
approve: approve:
info: حساب کاربری شما تایید شده است. info: حساب کاربری شما تایید شده است.
signin: برای دسترسی به اتاق های شخصی خود، روی دگمه زیر کلیک کرده و وارد شوید. signin: برای دسترسی به اتاق های شخصی خود، روی دکمه زیر کلیک کرده و وارد شوید.
signin_link: ورود signin_link: ورود
signup: signup:
info: یک کاربر جدید در گرین لایت ثبت نامه کرده است info: یک کاربر جدید در گرین لایت ثبت نام کرده است.
more-info: برای داشتن مجوز دسترسی برای این کاربر به گرین لایت، شما می بایست حساب کاربری آن ها را در تنظیمات سازمان تایید کنید. more-info: برای داشتن مجوز دسترسی برای این کاربر به گرین لایت، شما می بایست حساب کاربری آن ها را در تنظیمات سازمان تایید کنید.
admins_link: مشاهده صفحه سازمان admins_link: مشاهده صفحه سازمان
subject: ثبت نام کاربر جدید گرین لایت subject: ثبت نام کاربر جدید گرین لایت
username: "کاربر با نام %{name} و ادرس ایمیل %{email} ثبت نام کرده است ." username: "کاربر با نام %{name} و آدرس ایمیل %{email} ثبت نام کرده است ."
subject: حساب کاربری تایید شد subject: حساب کاربری تایید شد
username: "نام کاربری شما %{email} است." username: "نام کاربری شما %{email} است."
demoted: demoted:
info: "شما دیگر یک %{role} برای %{url} نیستید" info: "شما دیگر یک %{role} برای %{url} نیستید."
more-info: شما در حال حاضر مجوزات یک کاربر عادی را دارید more-info: شما در حال حاضر مجوزات یک کاربر عادی را دارید
root_link: ورود root_link: ورود
subtitle: "مجوزات %{role} گرفته شد" subtitle: "مجوزات %{role} گرفته شد"
invite: invite:
info: "شما به فضای شخصی خود توسط %{name} دعوت شده اید" info: "شما به فضای شخصی خود توسط %{name} دعوت شده اید"
signup_info: برای ثبت نام از طریق ادرس ایمیلتان، روی دکمه زیر کلیک کرده و مراحل را انجام دهید. signup_info: برای ثبت نام از طریق آدرس ایمیلتان، روی دکمه زیر کلیک کرده و مراحل را انجام دهید.
signup_link: ثبت نام signup_link: ثبت نام
valid: "این دعوت تا %{date} معتبر خواهد بود." valid: "این دعوت تا %{date} معتبر خواهد بود."
signup: signup:
info: کاربری که دعوت کرده بودید برای استفاده از گرین لایت ثبت نام کرده است. info: کاربری که دعوت کرده بودید برای استفاده از گرین لایت ثبت نام کرده است.
admins_link: صفحه سازمان را مشاهده کنید admins_link: صفحه سازمان را مشاهده کنید
subject: ثبت نام کاربر گرین لایت جدید subject: ثبت نام کاربر گرین لایت جدید
username: "کاربر با نام %{name} و ادرس ایمیل %{email} ثبت نام کرده است ." username: "کاربر با نام %{name} و ادرس ایمیل %{email} ثبت نام کرده است ."
subject: دعوت نامه برای پیوستن به بیگ بلو باتن subject: دعوت نامه برای پیوستن به بیگ بلو باتن
username: "نام کاربری شما %{email} است." username: "نام کاربری شما %{email} است."
password_reset: password_reset:
title: 'بازنشانی رمز عبور' title: 'بازنشانی رمز عبور'
welcome: "درخواست تغییر رمز عبور برای ایمیل <b>%{email}</b> داده شده است " welcome: "درخواست تغییر رمز عبور برای ایمیل <b>%{email}</b> داده شده است "
message: 'اگر شما درخواست تغیر رمز عبور داده اید، پس لطفا روی لینک زیر ب رای تغییر رمز عبور کلیک کنید' message: 'اگر شما درخواست تغییر رمز عبور داده اید، پس لطفا روی پیوند زیر برای تغییر رمز عبور کلیک کنید:'
reset_link: رمز عبور را بازنشانی کن reset_link: رمز عبور را بازنشانی کن
expire: این ادرس در دو ساعت آینده خاتمه خواهد یافت. expire: این آدرس در دو ساعت آینده منقضی خواهد شد.
ignore: اگر شما این درخواست را نداده اید، می توانید این ایمیل را نادیده ignore: اگر شما این درخواست را نداده اید، می توانید این ایمیل را نادیده
بگیرید بگیرید.
promoted: promoted:
admins_link: مشاهده صفحه شرکت admins_link: مشاهده صفحه شرکت
info: "شما الان %{role} برای %{url} هستید" info: "شما الان %{role} برای %{url} هستید."
more-info: "برای مشاهده توانایی هایتان لطفا %{url} را مشاهده کنید" more-info: "برای مشاهده توانایی هایتان لطفا %{url} را مشاهده کنید"
subtitle: "دسترسی های %{role} داده شد" subtitle: "دسترسی های %{role} داده شد"
verify_email: verify_email:
welcome: "%{name}! به فضای شخصی خود خوش آمده اید." welcome: "%{name}! به فضای شخصی خود خوش آمده اید."
success: "با استفاده از %{bigbluebutton}، شما میتوانید اتاق های شخصی برا ی میزبابی جلسات و همکاری با دیگران برای خود ایجاد کنید." success: "با استفاده از %{bigbluebutton}، شما میتوانید اتاق های شخصی برا ی میزبابی جلسات و همکاری با دیگران برای خود ایجاد کنید."
username: "نام کاربری شما %{email} است." username: "نام کاربری شما %{email} است."
verify: برای تایید حساب کاربری خود، تنها کافی است روی دگمه زیر کلیک کنید . verify: برای تایید حساب کاربری خود، تنها کافی است روی دکمه زیر کلیک کنید .
verify_text: 'برای تایید حساب کاربری خود، تنها کافی است از زیر استفاده ک نید: %{url}' verify_text: 'برای تایید حساب کاربری خود، تنها کافی است از زیر استفاده ک نید: %{url}'
verify_link: حساب کاربری را تایید کنید verify_link: حساب کاربری را تایید کنید
thanks: با تشکر از پیوستن شما و روز خوبی داشته باشید! thanks: با تشکر از پیوستن شما و روز خوبی داشته باشید!
max_concurrent: به سقف مجاز تعداد بیشینه جلسات همزمان رسیده اید! max_concurrent: به سقف بیشینه تعداد جلسات همزمان رسیده اید!
merged: ادغام شده merged: ادغام شده
modal: modal:
create_role: create_role:
create: ایجاد یک نقش جدید create: ایجاد یک نقش جدید
footer_text: شما می توانید مجوزات این نقش را بعد از ایجاد ویرایش کنید footer_text: شما می توانید مجوزات این نقش را بعد از ایجاد ویرایش کنید
name_placeholder: وارد کردن نام یک نقش name_placeholder: وارد کردن نام یک نقش
not_blank: نام نقش نمیتواند خالی باشد not_blank: نام نقش نمیتواند خالی باشد
title: ایجاد یک نقش جدید title: ایجاد یک نقش جدید
create_room: create_room:
access_code: کد دسترسی access_code: کد دسترسی
moderator_access_code: کد مدیر جلسه moderator_access_code: کد مدیر جلسه
access_code_placeholder: ایجاد کد دسترسی اختیاری برای جلسه access_code_placeholder: ایجاد کد دسترسی اختیاری برای جلسه
moderator_access_code_placeholder: ایجاد کد اختیاری برای مدیران جلسه moderator_access_code_placeholder: ایجاد کد اختیاری برای مدیران جلسه
auto_join: به صورت خودکار من را وارد جلسه کن auto_join: به صورت خودکار من را وارد جلسه کن
create: ایجاد اتاق create: ایجاد اتاق
free_delete: شما به صورت دلخواه مجاز به حذف این اتاق در هر زمانی هستید. free_delete: می توانید هر موقع این اتاق را حذف کنید.
name_placeholder: نام یک اتاق را وارد کنید... name_placeholder: نام یک اتاق را وارد کنید ...
not_blank: نام اتاق نمی تواند خالی باشد. not_blank: نام اتاق نمی تواند خالی باشد.
title: ایجاد اتاق جدید title: ایجاد اتاق جدید
delete_account: delete_account:
confirm: آیا مطمئنید که می خواهید این حساب کاربری را حذف کنید؟ confirm: آیا مطمئنید که می خواهید این حساب کاربری را حذف کنید؟
delete: من مطمئنم، این حساب کاربری را حذف کن. delete: من مطمئنم، این حساب کاربری را حذف کن.
keep: در واقع، ترجیح میدم نگهش دارم. keep: در واقع، ترجیح می‌دهم آن را نگه دارم.
delete_warning: این حساب کاربری را غیرفعال می کند. لیست تمام کاربرات غیر ف delete_warning: این حساب کاربری را غیرفعال خواهد کرد. لیست تمام کاربران غی
عال را می توانید در تب حذف شده ها مشاهده کنید ر فعال را می توانید در سربرگ حذف شده ها مشاهده کنید.
warning: این تصمیم نهایی است. شما امکان بازیابی داده های مرتبط را <b> نخوا warning: این تصمیم نهایی است. شما امکان بازیابی داده های مرتبط را <b> نخوا
هید داشت </b> هید داشت </b>.
delete_rec: delete_rec:
delete: بلی اطمینان دارم، این جلسه‌ی ضبط شده را حذف کن. delete: بلی اطمینان دارم، این جلسه ضبط شده را حذف کن.
header: آیا از حذف این جلسه‌ی ضبط شده اطمینان دارید؟ header: آیا از حذف این جلسه‌ی ضبط شده اطمینان دارید؟
warning: <b>نخواهید توانست</b> این ضبط را بازیابی کنید warning: امکان بازیابی این ضبط وجود <b>نخواهد داشت</b>
delete_room: delete_room:
confirm: "آیا شما مطمئنید که می خواهید اتاق %{room} را حذف کنید؟" confirm: "آیا شما مطمئنید که می خواهید اتاق %{room} را حذف کنید؟"
delete: من مطمئنم، این اتاق را حذف کن. delete: من مطمئنم، این اتاق را حذف کن.
keep: با فکر کردن مجدد، من نگهش میدارم. keep: نظرم عوض شد، آن را نگه می دارم.
warning: شما قادر به بازیابی جلسه <b>نخواهید</b> بود warning: شما قادر به بازیابی جلسه <b>نخواهید</b> بود
recording_warning: "یا هر کدام از %{recordings_num} جلسات مربوطه" recording_warning: "یا هر کدام از %{recordings_num} جلسات مربوطه"
invite_user: invite_user:
email_placeholder: ایمیل کاربران را وارد کنید (توسط کاما از هم جدا شده) email_placeholder: ایمیل کاربران را وارد کنید (توسط کاما از هم جدا شده)
footer: کاربر ایمیلی شامل دستورالعمل چگونگی ثبت نام را دریافت خواهد کرد footer: کاربر، ایمیلی شامل دستورالعمل چگونگی ثبت نام را دریافت خواهد کرد
send: ارسال دعوت نامه send: ارسال دعوت نامه
title: دعوت کاربر title: دعوت کاربر
login: login:
or: یا or: یا
with: "ورود با %{provider}" with: "ورود با %{provider}"
forgot_password: رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ forgot_password: رمز عبور خود را فراموش کردهاید؟
preupload: preupload:
change: تعویض ارائه change: تعویض ارائه
choose: یک فایل انتخاب کنید... choose: یک پرونده انتخاب کنید...
current: "ارائه فعلی:" current: "ارائه فعلی:"
footer: با توجه به سایز ارائه ممکن است زمان بیشتری برای بارگذاری صرف شود ت footer: با توجه به حجم ارائه ممکن است زمان بیشتری برای بارگذاری صرف شود تا
ا قابل استفاده شود. قابل استفاده شود.
invalid: سایز یا نوع فایل اشتباه است. لطفا محدودیت‌های زیر را مشاهده کنید. invalid: حجم یا نوع فایل اشتباه است. لطفا محدودیت‌های زیر را ببینید.
title: اضافه کردن ارائه title: اضافه کردن ارائه
use: از ارائه استفاده بکن use: از ارائه استفاده بکن
rename_recording: rename_recording:
remove_shared: remove_shared:
title: آیا مطمئنید که می خواهید این اتاق را از لیست اتاق هایتان حذف کنید؟ title: آیا مطمئنید که می خواهید این اتاق را از لیست اتاق هایتان حذف کنید؟
delete: من مطمئنم، این اتاق را حذف کن delete: من مطمئنم، این اتاق را حذف کن.
warning: شما دیگر امکان دسترسی به این اتاق را <b>نخواهید داشت</b> warning: شما دیگر امکان دسترسی به این اتاق را <b>نخواهید داشت</b>
room_settings: room_settings:
title: تنظیمات اتاق title: تنظیمات اتاق
update: به روز رسانی اتاق update: به‌روزرسانی اتاق
client: انتخاب نوع کلاینت client: انتخاب نوع مشتری
join_moderator: تمام کاربران به عنوان مدیر وارد می شوند join_moderator: تمام کاربران به عنوان مدیر وارد شوند
mute: کاربران هنگام ورود به صورت بی صدا وارد شدند mute: کاربران هنگام پیوستن به صورت بی‌صدا وارد شوند
require_approval: نیازمند موافقت مدیر قبل از ورود می باشد require_approval: نیازمند موافقت مدیر قبل از پیوستن است
start: هر کاربری اجازه شروع این جلسه را دارد start: هر کاربری اجازه شروع این جلسه را دارد
footer_text: تنظیمات مربوط به اتاق شما در هر زمانی قابل انجام خواهد بود. footer_text: تنظیمات اتاق شما در هر زمانی قابل انجام است.
recording: اجازه می‌دهم اتاق ضبط شود recording: اجازه می‌دهم اتاق ضبط شود
rename_room: rename_room:
name_placeholder: وارد کردن نام اتاق جدید... name_placeholder: وارد کردن نام اتاق جدید...
share_access: share_access:
footer: اشتراک گذاری یک اتاق با یک کاربر به آن اجازه می دهد تا جلسه را شرو footer: اشتراک اتاق با یک کاربر به او اجازه می دهد تا جلسه را شروع و ضبط ه
ع کرده و رکورد های اتاق را مشاهده کند. ای آن را مشاهده کند.
list: اشتراک گذاری شده با list: اشتراک‌گذاری شده با
title: اشتراک دسترسی های اتاق title: اشتراک دسترسی‌های اتاق
save: ذخیره تغییرات save: ذخیره تغییرات
cancel_changes: لغو تغییرات cancel_changes: لغو تغییرات
select: انتخاب کاربر select: انتخاب کاربر
merge_user: merge_user:
cancel: لغو cancel: لغو
from: حساب کاربری برای ادغام شدن from: حساب کاربری برای ادغام شدن
title: ادغام حساب های کاربری title: ادغام حساب های کاربری
to: حساب کاربری اولیه to: حساب کاربری اولیه
save: ادغام save: ادغام
footer: اتاق های حساب کاری که با آن ادغام می شود، به حساب کاربری حساب اولی ه منتقل شده و سپس حساب کاربری حذف می شود. footer: اتاق های حساب کاری که با آن ادغام می شود، به حساب کاربری حساب اولی ه منتقل شده و سپس حساب کاربری حذف می شود.
name_update_success: نام اتاق با موفقیت تغییر یافت! name_update_success: نام اتاق با موفقیت تغییر یافت!
no_user_email_exists: کاربری با ایمیل مشخص شده وجود ندارد. لطفا مطمئن شوید آن را درست تایپ کرده اید. no_user_email_exists: کاربری با ایمیل مشخص شده وجود ندارد. لطفا مطمئن شوید آن را درست نوشته اید.
omniauth_error: خطایی در هنگام احراز هویت با مکانیزم omniauth به وجود آمده است . لطفا دوباره تلاش کنید یا با مدیر تماس بگیرید! omniauth_error: خطایی در هنگام احراز هویت با مکانیزم omniauth به وجود آمده است . لطفا دوباره تلاش کنید یا با مدیر تماس بگیرید!
omniauth_specific_error: "خطای %{error} هنگام احراز هویت با omniauth رخ داده ا ست، لطفا دوباره تلاش کنید تا با مدیر سیستم تماس بگیرید" omniauth_specific_error: "خطای %{error} هنگام احراز هویت با omniauth رخ داده ا ست، لطفا دوباره تلاش کنید تا با مدیر سامانه تماس بگیرید!"
pagy: pagy:
nav: nav:
prev: "&lsaquo; قبلی" prev: "&lsaquo; قبلی"
next: "بعدی &rsaquo;" next: "بعدی &rsaquo;"
gap: "&hellip;" gap: "&hellip;"
password: رمز عبور password: رمز عبور
password_empty_notice: رمز عبور نمی تواند خالی باشد. password_empty_notice: رمز عبور نمی تواند خالی باشد.
password_reset_success: رمز عبور ارسال شد. password_reset_success: رمز عبور ارسال شد.
password_different_notice: تاییدیه رمز عبور با رمز ارائه شده مطابقت ندارد. password_different_notice: تاییدیه رمز عبور با رمز ارائه شده مطابقت ندارد.
provider: provider:
google: گوگل google: گوگل
office365: افیس 365 office365: آفیس ۳۶۵
twitter: توییتر twitter: توییتر
ldap: LDAP ldap: LDAP
openid_connect: کد OpenID openid_connect: OpenID Connect
recaptcha: recaptcha:
errors: errors:
recaptcha_unreachable: اوپس، ما در دریافت پاسخ احراز هویت از reCAPTCHA به مشکل بر خوردیم. لطفا دوباره تلاش کنید. recaptcha_unreachable: آه، ما در دریافت پاسخ احراز هویت از reCAPTCHA به مش کل برخوردیم. لطفا دوباره تلاش کنید.
verification_failed: احراز هویت reCAPTCHA به مشکل برخورده است، لطفا دوباره تلاش کنید. verification_failed: احراز هویت reCAPTCHA به مشکل برخورده است، لطفا دوباره تلاش کنید.
recording: recording:
all_recordings: تمام جلسات ضبط شده all_recordings: تمام جلسات ضبط شده
email: ارسال جلسات ضبط شده توسط ایمیل email: ایمیل کردن ضبط
error: "خطایی در هنگام بازیابی لیست رکورد(های) %{count} به وجود امده است" error: "خطایی در هنگام بازیابی ضبط(های) %{count} رخ داده است"
no_recordings: "این اتاق مورد ضبط شده ای %{inject} ندارد." no_recordings: "این اتاق هیچ ضبط%{inject} ندارد."
no_user_recordings: شما در حال حاظر هیچ جلسه ی ضبط شده ای ندارید. no_user_recordings: شما فعلا هیچ ضبطی ندارید.
no_matched_recordings: "هیج %{inject} مورد ضبط شده ای مطابق با جستجوی شما یا no_matched_recordings: "هیج %{inject} ضبطی مطابق با جستجوی شما یافت نشد."
فت نشد."
recorded_on: "ضبط شده در %{date}" recorded_on: "ضبط شده در %{date}"
table: table:
name: نام name: نام
thumbnails: تصاویر کوچک thumbnails: بندانگشتی‌ها
length: طول length: طول
users: کاربران users: کاربران
visibility: حالت نمایش visibility: قابلیت دید
formats: قالب ها formats: قالب ها
visibility: visibility:
inaccessible: عدم دسترسی
public: عمومی public: عمومی
unlisted: لیست نشده unlisted: فهرست نشده
format: format:
notes: یادداشت ها notes: یادداشت‌ها
podcast: پادکست podcast: پادپخش
presentation: ارائه presentation: ارایه
statistics: امار statistics: آمار
video: ویدئو video: ویدیو
registration: registration:
approval: approval:
fail: حساب کاربری شما هنوز تایید نشده است. اگر چند روز از ثبت نام شما گذشت ه است، لطفا با مدیر خود تماس بگیرید. fail: حساب کاربری شما هنوز تایید نشده است. اگر چند روز از ثبت نام شما گذشت ه است، لطفا با مدیر خود تماس بگیرید.
signup: حساب کاربری شما با موفقیت ایجاد شد و برای تایید به مدیر ارسال شد. signup: حساب کاربری شما با موفقیت ایجاد شد و برای تایید به مدیر ارسال شد.
banned: banned:
fail: شما دسترسی به این برنامه ندارید. اگر فکر میکنید این اشتباه است، لطفا با مدیر سیستم خود تماس بگیرید fail: شما دسترسی به این برنامه ندارید. اگر فکر می‌کنید این اشتباه است، لطف ا با مدیر سامانه تماس بگیرید.
deprecated: deprecated:
new_signin: یک روش ورود جدید برای حساب کاربری خود انتخاب کنید. تمام اتاق ه ا از حساب کاربری قدیمی به حساب جدید منتقل خواهند شد. new_signin: یک روش ورود جدید برای حساب کاربری خود انتخاب کنید. تمام اتاق ه ا از حساب کاربری قدیمی به حساب جدید منتقل خواهند شد.
twitter_signin: "لاگین توسط حساب کاربری توییتر قدیمی شده است و دیگر در نسخ twitter_signin: "ورود با حساب کاربری توییتر دور انداخته شده است و در نسخه
ه بعدی غیر فعال خواهد شد. <a href=\"%{link}\">اینحا</a> را کلیک کنید تا حساب کار های بعدی حذف خواهد شد. <a href=\"%{link}\">اینحا</a> کلیک کنید تا حساب کاربری خو
بری خود را به یک روش احراز هویت جدید منتقل کنید" د را به یک روش احراز هویت جدید منتقل کنید"
twitter_signup: ثبت نام توسط توییتر قدیمی شده است، لطفا روش ثبت نام دیگری twitter_signup: ثبت نام توسط توییتر دور انداخته شده است، لطفا روش ثبت نام
انتخاب کنید دیگری انتخاب کنید
merge_success: حساب کاربری توییتر شما با موفقیت به حساب کاربری جدید شما من merge_success: حساب کاربری توییتر شما با موفقیت به حساب کاربری جدید شما من
تقل شد. حساب کاربری قدیمی توییتتر شما حذف شد تقل شد. حساب کاربری قدیمی توییتر شما حذف شد
invite: invite:
fail: توکن شما به اتمام رسیده یا اشتباه است. اگر فک میکنید این اشتباه است، لطفا با مدیر سیستم خود تماس بگیرید fail: بلیط شما منقضی شده یا اشتباه است. اگر فکر می‌کنید مشکلی هست، لطفا با مدیر سامانه تماس بگیرید.
no_invite: شما دعوت نامه ای برای ورود ندارید، لطفا برای دریافت آن با مدیر تماس بگیرید. no_invite: شما دعوت نامه ای برای ورود ندارید، لطفا برای دریافت آن با مدیر تماس بگیرید.
remove: حذف remove: حذف
rename: تغییر نام rename: تغییر نام
reset_password: reset_password:
captcha: احراز هویت reCAPTCHA به مشکل برخورده است، لطفا دوباره تلاش کنید. captcha: احراز هویت reCAPTCHA به مشکل برخورده است، لطفا دوباره تلاش کنید.
invalid_token: توکن تنظیم مجدد رمزعبور نامعتبر است. لطفا دوباره رمزعبور را د وباره تنظیم کنید. invalid_token: بلیط تنظیم مجدد رمز عبور نامعتبر است. لطفا دوباره رمز عبور را تنظیم کنید.
subtitle: بازنشانی رمز عبور subtitle: بازنشانی رمز عبور
password: رمز عبور جدید password: رمز عبور جدید
confirm: تایید رمز عبور جدید confirm: تایید رمز عبور جدید
update: به روز رسانی رمز عبور update: به‌روزرسانی رمز عبور
auth_change: روش احراز هویت تغییر کرده است. لطفا ایمیل خود را برای ست کردن ر auth_change: روش احراز هویت تغییر کرده است. لطفا ایمیل خود را برای تنظیم رمز
مز عبور بررسی کنید عبور بررسی کنید.
roles: roles:
active: فعال active: فعال
admin: مدیر admin: مدیر
banned: منع شده banned: منع شده
deleted: حذف شد deleted: حذف شده
pending: در انتظار تایید pending: در انتظار تایید
invited: دعوت شده invited: دعوت شده
user: کاربر user: کاربر
room: room:
access_code_required: لطفا کد دسترسی معتبر برای ورود به جلسه را وارد کنید access_code_required: لطفا یک کد دسترسی برای ورود به جلسه وارد کنید
add_presentation: اضافه کردن ارائه add_presentation: اضافه کردن ارایه
copy_access: کپی کد دسترسی copy_access: رونوشت کد دسترسی
copy_moderator_access: رونوشت کد مدیر copy_moderator_access: رونوشت کد مدیر
create_room: ایجاد یک اتاق create_room: ایجاد یک اتاق
create_room_error: خطایی در هنگام ایجاد اتاق به وجود آمده است create_room_error: خطایی در هنگام ایجاد اتاق رخ داده است
create_room_success: اتاق با موفقیت ایجاد شد create_room_success: اتاق با موفقیت ایجاد شد
delete: delete:
home_room: امکان حذف اتاق خانه کاربر وجود ندارد home_room: امکان حذف اتاق خانه کاربر وجود ندارد
success: اتاق با موفقیت حذف شد success: اتاق با موفقیت حذف شد
fail: "خطا در حذف اتاق (%{error})" fail: "خطا در حذف اتاق (%{error})"
enter_the_access_code: کد دسترسی به اتاق را وارد کنید enter_the_access_code: کد دسترسی به اتاق را وارد کنید
enter_the_moderator_access_code: کد مدیر اتاق را وارد کنید! enter_the_moderator_access_code: کد مدیر اتاق را وارد کنید!
optional_moderator_access_code: "کد اختیاری مدیر:" optional_moderator_access_code: "کد مدیر (اختیاری):"
invalid_provider: شما ادرس نامعتبری را وارد کرده اید، لطفا ادرس را بررسی کرد invalid_provider: شما آدرس نامعتبری را وارد کرده اید، لطفا آدرس را بررسی و د
ه و دوباره تلاش کنید وباره تلاش کنید.
invitation_description: "با استفاده از بیگ بلو باتن از شما دعوت شده است تا ب invitation_description: "با استفاده از بیگ بلو باتن از شما دعوت شده است تا ب
ه %{name} بپیوندید. برای پیوستن، لینک زیر را کلیک کنید و نام خود را درج کنید." ه %{name} بپیوندید. برای پیوستن، پیوند زیر را کلیک کنید و نام خود را درج کنید."
invited: شما برای ملحق شدن دعوت شده اید invited: شما برای پیوستن دعوت شده اید
recording_present: من متوجه هستم که این جلسه قرار است ضبظ شود. این موضوع شام recording_present: من متوجه هستم که این جلسه قرار است ضبط شود. این موضوع شام
ل صدا و تصویر من در صورت فعال بودن می‌باشد. ل صدا و تصویر من در صورت فعال بودن است.
invite_participants: دعوت شرکت کنندگان invite_participants: دعوت شرکت کنندگان
join: پیوستن join: پیوستن
last_session: "آخرین جلسه در %{session}" last_session: "آخرین جلسه در %{session}"
login: ورود login: ورود
owner: مالک owner: مالک
owner_banned: این اتاق درحال حاضر در دسترس نیست owner_banned: این اتاق درحال حاضر در دسترس نیست
no_room: no_room:
description: لطفا ادرس یا شناسه اتاقی که می خواهید وارد آن شوید را وارد کن description: لطفا آدرس یا شناسه اتاقی که می خواهید وارد آن شوید را وارد کن
ید ید
edit_profile: ویرایش پروفایل کاربری edit_profile: ویرایش نمایه کاربری
go_to: رفتن به اتاق go_to: رفتن به اتاق
invalid_room_uid: شناسه/ادرسی که وارد کردید نامعتبر است invalid_room_uid: شناسه/آدرسی که وارد کردید نامعتبر است.
placeholder: ادرس/شناسه اتاق placeholder: آدرس/شناسه اتاق
no_recent_rooms: شما اخیرا وارد جلسه ای نشده اید no_recent_rooms: شما اخیرا وارد جلسه ای نشده اید
recent_rooms: رفتن به اتاقی که اخیرا وارد شده اید recent_rooms: رفتن به اتاقی که اخیرا وارد آن شده اید
title: وارد شدن به جلسه title: وارد شدن به جلسه
no_sessions: این اتاق هنوز جلسه ای ندارد! no_sessions: این اتاق هنوز جلسه ای ندارد!
preupload_success: ارئه با موفقیت اضافه شد preupload_success: ارئه با موفقیت اضافه شد
preupload_error: مشکلی در به‌روزرسانی ارائه اتاق رخ داده است preupload_error: مشکلی در به‌روزرسانی ارائه اتاق رخ داده است
preupload_remove_success: ارائه با موفقیت پاک شد preupload_remove_success: ارائه با موفقیت پاک شد
preupload_remove_error: مشکلی در پاک کردن ارائه رخ داده است preupload_remove_error: مشکلی در پاک کردن ارائه رخ داده است
recordings: موارد ضبط شده اتاق recordings: موارد ضبط شده اتاق
room_limit: شما به تعداد ماکسیمم اتاق های مجاز رسیدید. room_limit: شما به بیشینه تعداد اتاق های مجاز رسیدید.
room_limit_exceeded: "شما به ماکسیمم تعداد اتاق های مجاز رسیده اید، لطفا %{d room_limit_exceeded: "شما به بیشینه تعداد اتاق های مجاز رسیده اید، لطفا %{di
ifference} اتاق (ها) حذف کنید تا به این اتاق وارید شوید." fference} اتاق (ها) حذف کنید تا به این اتاق وارید شوید."
sessions: جلسات sessions: جلسات
settings: تنظیمات اتاق settings: تنظیمات اتاق
share: مدیریت دسترسی ها share: مدیریت دسترسی ها
shared_by: "اشتراک گذاری شده بوسیله %{email}" shared_by: "اشتراک گذاری شده با %{email}"
remove_shared_access_success: اتاق اشتراکی از لیست اتاق های شما با موفقیت حذ ف شد remove_shared_access_success: اتاق اشتراکی از لیست اتاق های شما با موفقیت حذ ف شد
remove_shared_access_error: خطایی در حذف اتاق اشتراکی از لیست شما رخ داده اس ت remove_shared_access_error: خطایی در حذف اتاق اشتراکی از لیست شما رخ داده اس ت
shared_access_success: اتاق با موفقیت به اشتراک گذاشته شد shared_access_success: اتاق با موفقیت به اشتراک گذاشته شد
shared_access_error: خطایی در اشتراک اتاق رخ داد shared_access_error: خطایی در اشتراک اتاق رخ داد
start: آغاز start: آغاز
search: جستوجو اتاق... search: جستجو برای اتاق...
unavailable: این اتاق به دلیل اینکه ایمیل صاحب آن هنوز تایید نشده است در دست رس نیست. unavailable: این اتاق به دلیل اینکه ایمیل صاحب آن هنوز تایید نشده است در دست رس نیست.
update_settings_error: خطایی در به روز رسانی تنظیمات اتاق رخ داده است update_settings_error: خطایی در به روز رسانی تنظیمات اتاق رخ داده است
update_settings_success: اطلاعات اتاق با موفقیت به روز رسانی شد update_settings_success: اطلاعات اتاق با موفقیت به روز رسانی شد
wait: wait:
message: این جلسه هنوز شروع نشده است message: این جلسه هنوز شروع نشده است
auto: شما هنگامی که جلسه شروع شود، به صورت خودکار به جلسه ملحق خواهید شد. auto: هنگامی که جلسه شروع شود، به صورت خودکار به جلسه ملحق خواهید شد.
settings: settings:
account: account:
fullname: نام کامل fullname: نام و نام خانوادگی
language: زبان language: زبان
provider: ارائه کننده provider: ارایه کننده
image: تصویر image: تصویر
image_url: آدرس تصویر پروفایل image_url: آدرس تصویر نمایه
roles: نقش کاربر roles: نقش کاربر
subtitle: به روز رسانی اطلاعات حساب کاربری subtitle: به‌روزرسانی اطلاعات حساب کاربری
title: اطلاعات حساب کاربری title: اطلاعات حساب کاربری
reset_password: بازنشانی رمز عبور کاربر reset_password: بازنشانی رمز عبور کاربر
delete: delete:
button: بله، من مایل به حذف حساب کاربری خود هستم. button: بله، من مایل به حذف حساب کاربری خود هستم.
disclaimer: اگر شما انتخاب کنید که می خواهید حساب کاربری خود را پاک کنید، disclaimer: اگر حساب کاربری خود را پاک کنید، امکان بازیابی اطلاعات وجود <b
دیگر امکان بازگشت وجود <b> نخواهد داشت </b>. تمام اطلاعات شامل حساب کاربری شما، >نخواهد داشت</b>. تمام اطلاعات حساب شما، شامل تنظیمات، اتاق ها و جلسات ضبط شده ح
تنظیمات مربوطه، اتاق ها و جلسات ضبط شده حذف خواهند شد. ذف خواهند شد.
subtitle: حذف کامل حساب کاربری تان subtitle: حذف کامل حساب شما
title: حذف حساب کاربری title: حذف حساب کاربری
password: password:
confirmation: تاییدیه رمز عبور confirmation: تاییدیه رمز عبور
new: رمز عبور جدید new: رمز عبور جدید
old: رمز عبور قدیمی old: رمز عبور قدیمی
subtitle: تغییر رمز عبور شما subtitle: تغییر رمز عبور شما
title: رمز عبور title: رمز عبور
title: پروفایل title: نمایه
search: جستجو search: جستجو
signup: signup:
password_confirm: تایید رمز عبور password_confirm: تایید رمز عبور
subtitle: ایجاد حساب کاربری subtitle: ایجاد حساب کاربری
title: ثبت نام title: ثبت نام
with: "ثبت نام با %{provider}" with: "ثبت نام با %{provider}"
terms: terms:
accept: "من %{href} را می پذیرم" accept: "من %{href} را می پذیرم"
accept_existing: من شرایط و قوانین را می پذیرم accept_existing: من شرایط و قوانین را می پذیرم
title: شرایط و قوانین title: شرایط و قوانین
test_install: > test_install: >
این پیاده سازی از سرور تستی پیش فرض استفاده میکند، شما می بایست آن را با تنظ این پیاده سازی از سرور آزمایشی پیش‌فرض استفاده می‌کند، شما می بایست آن را با
یمات خود جایگزین کنید. برای جزئیات %{href} را مشاهده کنید. تنظیمات خود جایگزین کنید. برای جزئیات %{href} را مشاهده کنید.
time:
formats:
default: "%b %d، %Y %-I:%M%P"
update: به‌روزرسانی update: به‌روزرسانی
verify: verify:
accept: تاییدیه accept: تاییدیه
activated: حساب کاربری تایید شد! activated: حساب کاربری تایید شد!
already_verified: حساب کاربری قبلا تایید شده است already_verified: حساب کاربری قبلا تایید شده است
invalid: ادرس تاییدیه غیر معتبر invalid: آدرس تاییدیه غیر معتبر
not_verified: حساب کاربری شما هنوز تایید نشده است. not_verified: حساب کاربری شما هنوز تایید نشده است.
resend: ارسال مجدد ایمیل تاییدیه resend: ارسال مجدد ایمیل تاییدیه
signin: لطفا به منظور دسترسی به حساب کاربری خود وارد شوید. signin: لطفا به منظور دسترسی به حساب کاربری خود وارد شوید.
title: ایمیل خود را تایید کنید title: ایمیل خود را تایید کنید
verification: تاییدیه verification: تاییدیه
 End of changes. 98 change blocks. 
175 lines changed or deleted 181 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)