"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "gparted.appdata.xml" between
gparted-1.3.0.tar.gz and gparted-1.3.1.tar.gz

About: GParted is a graphical partition editor for creating, reorganizing, and deleting disk partitions (using GNU libparted).

gparted.appdata.xml  (gparted-1.3.0):gparted.appdata.xml  (gparted-1.3.1)
skipping to change at line 220 skipping to change at line 220
<p xml:lang="th">ด้วย GParted คุณสามารถปรับขนาด, คัดลอก, ตั้งชื่อ, และย้ายพา ร์ทิชันได้โดยไม่สูญเสียข้อมูล การกระทำเหล่านี้ทำให้คุณสามารถขยายหรือลดขนาดไดรว์ C: ของคุณได้, สามารถสร้างที่ว่างสำหรับระบบปฏิบัติการใหม่ได้, หรือพยายามกู้ข้อมูล จากพาร์ทิชันที่สูญหาย</p> <p xml:lang="th">ด้วย GParted คุณสามารถปรับขนาด, คัดลอก, ตั้งชื่อ, และย้ายพา ร์ทิชันได้โดยไม่สูญเสียข้อมูล การกระทำเหล่านี้ทำให้คุณสามารถขยายหรือลดขนาดไดรว์ C: ของคุณได้, สามารถสร้างที่ว่างสำหรับระบบปฏิบัติการใหม่ได้, หรือพยายามกู้ข้อมูล จากพาร์ทิชันที่สูญหาย</p>
<p xml:lang="tr">GParted ile disk bölümlerinizi veri kaybı olmaksızın yenide n boyutlandırabilir, kopyalayabilir, etiketleyebilir ve taşıyabilirsiniz. Bu eyl emler C: sürücünüzü büyütmenize veya küçültmenize, yeni işletim sistemleri için yer açmanıza ya da kayıp bölümlerden veri kurtarmayı denemenize olanak tanır.</p > <p xml:lang="tr">GParted ile disk bölümlerinizi veri kaybı olmaksızın yenide n boyutlandırabilir, kopyalayabilir, etiketleyebilir ve taşıyabilirsiniz. Bu eyl emler C: sürücünüzü büyütmenize veya küçültmenize, yeni işletim sistemleri için yer açmanıza ya da kayıp bölümlerden veri kurtarmayı denemenize olanak tanır.</p >
<p xml:lang="uk">За допомогою GParted можна змінювати розмір, мітки і перемі щати розділи без втрати даних. Ці дії дозволяють збільшувати або скорочувати роз мір розділів, створювати місце для нових операційних систем, намагатись відновит и дані з втрачених розділів.</p> <p xml:lang="uk">За допомогою GParted можна змінювати розмір, мітки і перемі щати розділи без втрати даних. Ці дії дозволяють збільшувати або скорочувати роз мір розділів, створювати місце для нових операційних систем, намагатись відновит и дані з втрачених розділів.</p>
<p xml:lang="vi">Dùng GParted bạn có thể đổi kích cỡ, sao chép, tạo nhãn, và di chuyển phân vùng mà không làm mất dữ liệu. Những thao tác đó cho phép bạn mở rộng hay co nhỏ ổ đĩa C: của bạn, tạo chỗ trống để cài hệ điều hành mới, hay cố cứu dữ liệu từ các phân vùng đã mất.</p> <p xml:lang="vi">Dùng GParted bạn có thể đổi kích cỡ, sao chép, tạo nhãn, và di chuyển phân vùng mà không làm mất dữ liệu. Những thao tác đó cho phép bạn mở rộng hay co nhỏ ổ đĩa C: của bạn, tạo chỗ trống để cài hệ điều hành mới, hay cố cứu dữ liệu từ các phân vùng đã mất.</p>
<p xml:lang="zh_CN">通过 GParted 您可以无损地调整、复制、标记或移动分区。通过这些操作您可以增大减小 C: 盘、为新操作系统 创建新的空间或者尝试从丢失的分区恢复数据。</p> <p xml:lang="zh_CN">通过 GParted 您可以无损地调整、复制、标记或移动分区。通过这些操作您可以增大减小 C: 盘、为新操作系统 创建新的空间或者尝试从丢失的分区恢复数据。</p>
<p xml:lang="zh_HK">使用 GParted 你可以改變分割區的容量、複製、標籤、移動分割區而不致遺失資料。這些動作可以讓你增加或縮減你 的 C: 磁碟機,建立額外的空間給新的作業系統,或是做為遺失分割區的資料救援。</p> <p xml:lang="zh_HK">使用 GParted 你可以改變分割區的容量、複製、標籤、移動分割區而不致遺失資料。這些動作可以讓你增加或縮減你 的 C: 磁碟機,建立額外的空間給新的作業系統,或是做為遺失分割區的資料救援。</p>
<p xml:lang="zh_TW">使用 GParted 您可以改變分割區的容量、複製、標籤、移動分割區而不致遺失資料。這些動作可以讓您增加或縮減您 的 C: 磁碟機,建立額外的空間給新的作業系統,或是做為遺失分割區的資料救援。</p> <p xml:lang="zh_TW">使用 GParted 您可以改變分割區的容量、複製、標籤、移動分割區而不致遺失資料。這些動作可以讓您增加或縮減您 的 C: 磁碟機,建立額外的空間給新的作業系統,或是做為遺失分割區的資料救援。</p>
<p>GParted works with many file systems including: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiser fs, reiser4, udf, ufs, and xfs.</p> <p>GParted works with many file systems including: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiser fs, reiser4, udf, ufs, and xfs.</p>
<p xml:lang="ca">Gparted funciona amb molts sistemes de fitxers incloent-hi: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, m inix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, i xfs.</p> <p xml:lang="ca">Gparted funciona amb molts sistemes de fitxers incloent-hi: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, m inix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, i xfs.</p>
<p xml:lang="cs">GParted pracuje s řadou různých souborových systémů, včetně : Btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, Linux-Swap, LVM2 PV, MINIX, NILFS2, NTFS, ReiserFS, Reiser4, UDF, UFS a XFS.</p> <p xml:lang="cs">GParted pracuje s řadou různých souborových systémů, včetně : Btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, Linux-Swap, LVM2 PV, MINIX, NILFS2, NTFS, ReiserFS, Reiser4, UDF, UFS a XFS.</p>
<p xml:lang="da">GParted fungerer med mange filsystemer inklusive: btrfs, ex fat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilf s2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs og xfs.</p>
<p xml:lang="de">GParted funktioniert mit vielen Dateisystemen, u.a.: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, n ilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs und xfs.</p> <p xml:lang="de">GParted funktioniert mit vielen Dateisystemen, u.a.: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, n ilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs und xfs.</p>
<p xml:lang="es">GParted funciona con la mayoría de los sistemas de archivos , incluyendo btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap , lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, y xfs.</p> <p xml:lang="es">GParted funciona con la mayoría de los sistemas de archivos , incluyendo btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap , lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, y xfs.</p>
<p xml:lang="fi">GParted tukee useita tiedostojärjestelmiä, muun muassa: btr fs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix , nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs ja xfs.</p> <p xml:lang="fi">GParted tukee useita tiedostojärjestelmiä, muun muassa: btr fs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix , nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs ja xfs.</p>
<p xml:lang="fr">GParted fonctionne avec de nombreux systèmes de fichiers, d ont : btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs et xfs.</p> <p xml:lang="fr">GParted fonctionne avec de nombreux systèmes de fichiers, d ont : btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs et xfs.</p>
<p xml:lang="fur">GParted al funzione cun tancj file-systems, includûts: btr fs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix , nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs e xfs.</p> <p xml:lang="fur">GParted al funzione cun tancj file-systems, includûts: btr fs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix , nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs e xfs.</p>
<p xml:lang="gl">GParted funciona con moitos sistemas de ficheiros incluíndo : btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, e xfs.</p> <p xml:lang="gl">GParted funciona con moitos sistemas de ficheiros incluíndo : btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, e xfs.</p>
<p xml:lang="hu">A GParted számos fájlrendszerrel működik, beleértve: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, n ilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs és xfs.</p> <p xml:lang="hu">A GParted számos fájlrendszerrel működik, beleértve: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, n ilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs és xfs.</p>
<p xml:lang="id">GParted bekerja dengan banyak sistem berkas termasuk: btrfs , exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, dan xfs.</p> <p xml:lang="id">GParted bekerja dengan banyak sistem berkas termasuk: btrfs , exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, dan xfs.</p>
<p xml:lang="kk">GParted көптеген файлдық жүйелермен жұмыс жасайды, олар: bt rfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, mini x, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs және xfs.</p> <p xml:lang="kk">GParted көптеген файлдық жүйелермен жұмыс жасайды, олар: bt rfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, mini x, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs және xfs.</p>
<p xml:lang="ko">GParted는 btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, xf s 등의 수많은 파일 시스템에서 동작합니다.</p>
<p xml:lang="lt">GParted veikia su daug failų sistemų, tokių kaip: btrfs, ex fat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilf s2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs ir xfs.</p> <p xml:lang="lt">GParted veikia su daug failų sistemų, tokių kaip: btrfs, ex fat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilf s2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs ir xfs.</p>
<p xml:lang="lv">GParted strādā ar daudzām datņu sistēmām, tai skaitā btrfs , exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, and xfs.</p> <p xml:lang="lv">GParted strādā ar daudzām datņu sistēmām, tai skaitā btrfs , exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, and xfs.</p>
<p xml:lang="nl">GParted kan omgaan met vele bestandssystemen waaronder: btr fs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix , nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, en xfs.</p> <p xml:lang="nl">GParted kan omgaan met vele bestandssystemen waaronder: btr fs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix , nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, en xfs.</p>
<p xml:lang="pl">Program GParted działa z wieloma systemami plików, w tym: B trfs, exFAT, ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, partycje wymiany systemu Linux, woluminy fizyczne LVM2, MINIX, NILFS2, NTFS, ReiserFS, Reiser4, UDF, UFS i XFS.</p> <p xml:lang="pl">Program GParted działa z wieloma systemami plików, w tym: B trfs, exFAT, ext2, ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, partycje wymiany systemu Linux, woluminy fizyczne LVM2, MINIX, NILFS2, NTFS, ReiserFS, Reiser4, UDF, UFS i XFS.</p>
<p xml:lang="pt">O GParted funciona com muitos sistemas de ficheiros, inclui ndo: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 p v, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs e xfs.</p> <p xml:lang="pt">O GParted funciona com muitos sistemas de ficheiros, inclui ndo: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 p v, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs e xfs.</p>
<p xml:lang="pt_BR">GParted funciona com muitos sistemas de arquivos, inclui ndo: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 p v, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs e xfs.</p> <p xml:lang="pt_BR">GParted funciona com muitos sistemas de arquivos, inclui ndo: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 p v, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs e xfs.</p>
<p xml:lang="ro">GParted funcționează cu multe sisteme de fișiere incluzând: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, m inix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, și xfs.</p> <p xml:lang="ro">GParted funcționează cu multe sisteme de fișiere incluzând: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, m inix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs, și xfs.</p>
<p xml:lang="sk">Aplikácia GParted pracuje s mnohými systémami súborov vráta ne: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv , minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs a xfs.</p> <p xml:lang="sk">Aplikácia GParted pracuje s mnohými systémami súborov vráta ne: btrfs, exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv , minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs a xfs.</p>
<p xml:lang="sr">Гпартед ради са многим системима датотека укључујући: btrfs , exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs и xfs.</p> <p xml:lang="sr">Гпартед ради са многим системима датотека укључујући: btrfs , exfat, ext2, ext3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, reiserfs, reiser4, udf, ufs и xfs.</p>
<p xml:lang="sv">GParted fungerar med många filsystem: btrfs, exfat, ext2, e xt3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, re iserfs, reiser4, udf, ufs och xfs.</p> <p xml:lang="sv">GParted fungerar med många filsystem: btrfs, exfat, ext2, e xt3, ext4, fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, minix, nilfs2, ntfs, re iserfs, reiser4, udf, ufs och xfs.</p>
 End of changes. 2 change blocks. 
0 lines changed or deleted 2 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)