"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "src/fsharp/xlf/FSComp.txt.tr.xlf" between
fsharp-4.1.33.tar.gz and fsharp-4.5.tar.gz

About: Mono is an open source implementation of Microsoft's .NET Framework based on the ECMA standards for C# and the Common Language Runtime. fsharp is the F# compiler and core library.

FSComp.txt.tr.xlf  (fsharp-4.1.33):FSComp.txt.tr.xlf  (fsharp-4.5)
skipping to change at line 86 skipping to change at line 86
<source>Replace with '{0}'</source> <source>Replace with '{0}'</source>
<target state="translated">'{0}' ile değiştir</target> <target state="translated">'{0}' ile değiştir</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="addIndexerDot"> <trans-unit id="addIndexerDot">
<source>Add . for indexer access.</source> <source>Add . for indexer access.</source>
<target state="translated">Dizin oluşturucu erişimi için . ekleyin.</tar get> <target state="translated">Dizin oluşturucu erişimi için . ekleyin.</tar get>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="listElementHasWrongType"> <trans-unit id="listElementHasWrongType">
<source>All elements of a list constructor expression must have the same <source>All elements of a list must be of the same type as the first ele
type. This expression was expected to have type '{0}', but here has type '{1}'. ment, which here is '{0}'. This element has type '{1}'.</source>
</source> <target state="needs-review-translation">Bir list constructor ifadesinin
<target state="translated">Bir list constructor ifadesinin tüm öğeleri a tüm öğeleri aynı türe sahip olmalıdır. Bu ifadenin '{0}' türünde olması bekleni
ynı türe sahip olmalıdır. Bu ifadenin '{0}' türünde olması bekleniyordu ancak bu yordu ancak burada '{1}' türünde.</target>
rada '{1}' türünde.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="arrayElementHasWrongType"> <trans-unit id="arrayElementHasWrongType">
<source>All elements of an array constructor expression must have the sa <source>All elements of an array must be of the same type as the first e
me type. This expression was expected to have type '{0}', but here has type '{1} lement, which here is '{0}'. This element has type '{1}'.</source>
'.</source> <target state="needs-review-translation">Bir array constructor ifadesini
<target state="translated">Bir array constructor ifadesinin tüm öğeleri n tüm öğeleri aynı türe sahip olmalıdır. Bu ifadenin '{0}' türünde olması beklen
aynı türe sahip olmalıdır. Bu ifadenin '{0}' türünde olması bekleniyordu ancak b iyordu ancak burada '{1}' türünde.</target>
urada '{1}' türünde.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="missingElseBranch"> <trans-unit id="missingElseBranch">
<source>The 'if' expression is missing an 'else' branch. The 'then' bran <source>This 'if' expression is missing an 'else' branch. Because 'if' i
ch has type '{0}'. Because 'if' is an expression, and not a statement, add an 'e s an expression, and not a statement, add an 'else' branch which also returns a
lse' branch which returns a value of the same type.</source> value of type '{0}'.</source>
<target state="translated">'if' ifadesinde bir 'else' dalı eksik. 'then' <target state="needs-review-translation">'if' ifadesinde bir 'else' dalı
dalı '{0}' türünde. 'if' bir ifade değil deyim olduğundan, aynı türde değer dön eksik. 'then' dalı '{0}' türünde. 'if' bir ifade değil deyim olduğundan, aynı t
düren bir 'else' dalı eklemeniz gerekir.</target> ürde değer döndüren bir 'else' dalı eklemeniz gerekir.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="ifExpression"> <trans-unit id="ifExpression">
<source>The 'if' expression needs to have type '{0}' to satisfy context type requirements. It currently has type '{1}'.</source> <source>The 'if' expression needs to have type '{0}' to satisfy context type requirements. It currently has type '{1}'.</source>
<target state="translated">if' ifadesinin bağlam türü gereksinimlerini k arşılayabilmesi için '{0}' türüne sahip olması gerekir. Şu anda '{1}' türüne sah ip.</target> <target state="translated">if' ifadesinin bağlam türü gereksinimlerini k arşılayabilmesi için '{0}' türüne sahip olması gerekir. Şu anda '{1}' türüne sah ip.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="elseBranchHasWrongType"> <trans-unit id="elseBranchHasWrongType">
<source>All branches of an 'if' expression must have the same type. This <source>All branches of an 'if' expression must return values of the sam
expression was expected to have type '{0}', but here has type '{1}'.</source> e type as the first branch, which here is '{0}'. This branch returns a value of
<target state="translated">Bir 'if' ifadesinin tüm dalları aynı türe sah type '{1}'.</source>
ip olmalıdır. Bu ifadenin '{0}' türünde olması bekleniyordu ancak burada '{1}' t <target state="needs-review-translation">Bir 'if' ifadesinin tüm dalları
üründe.</target> aynı türe sahip olmalıdır. Bu ifadenin '{0}' türünde olması bekleniyordu ancak
burada '{1}' türünde.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="followingPatternMatchClauseHasWrongType"> <trans-unit id="followingPatternMatchClauseHasWrongType">
<source>All branches of a pattern match expression must have the same ty <source>All branches of a pattern match expression must return values of
pe. This expression was expected to have type '{0}', but here has type '{1}'.</s the same type as the first branch, which here is '{0}'. This branch returns a v
ource> alue of type '{1}'.</source>
<target state="translated">Bir pattern match ifadesinin tüm dalları aynı <target state="needs-review-translation">Bir desen eşleştirme ifadesinin
türe sahip olmalıdır. Bu ifadenin '{0}' türünde olması bekleniyordu ancak burad tüm dalları aynı türdeki değerleri döndürmelidir. Birinci dal '{0}' türünde bir
a '{1}' türünde.</target> değer döndürdü ancak bu dal '{1}' türünde bir değer döndürdü.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="patternMatchGuardIsNotBool"> <trans-unit id="patternMatchGuardIsNotBool">
<source>A pattern match guard must be of type 'bool', but this 'when' ex pression is of type '{0}'.</source> <source>A pattern match guard must be of type 'bool', but this 'when' ex pression is of type '{0}'.</source>
<target state="translated">Bir desen eşleşmesi koruyucusunun 'bool' türü nde olması gerekir, ancak bu 'when' ifadesi '{0}' türünde.</target> <target state="translated">Bir desen eşleşmesi koruyucusunun 'bool' türü nde olması gerekir, ancak bu 'when' ifadesi '{0}' türünde.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="commaInsteadOfSemicolonInRecord"> <trans-unit id="commaInsteadOfSemicolonInRecord">
<source>A ';' is used to separate field values in records. Consider repl acing ',' with ';'.</source> <source>A ';' is used to separate field values in records. Consider repl acing ',' with ';'.</source>
<target state="translated">Kayıtlarda alan değerlerini ayırmak için ';' kullanılır. ',' karakterini ';' ile değiştirmeyi düşünün.</target> <target state="translated">Kayıtlarda alan değerlerini ayırmak için ';' kullanılır. ',' karakterini ';' ile değiştirmeyi düşünün.</target>
skipping to change at line 415 skipping to change at line 415
<trans-unit id="tastInvalidFormForPropertySetter"> <trans-unit id="tastInvalidFormForPropertySetter">
<source>Invalid form for a property setter. At least one argument is req uired.</source> <source>Invalid form for a property setter. At least one argument is req uired.</source>
<target state="translated">Özellik ayarlayıcı için geçersiz biçim. En az bir bağımsız değişken gereklidir.</target> <target state="translated">Özellik ayarlayıcı için geçersiz biçim. En az bir bağımsız değişken gereklidir.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="tastUnexpectedByRef"> <trans-unit id="tastUnexpectedByRef">
<source>Unexpected use of a byref-typed variable</source> <source>Unexpected use of a byref-typed variable</source>
<target state="translated">Beklenmeyen byref olarak belirtilmiş değişken kullanımı</target> <target state="translated">Beklenmeyen byref olarak belirtilmiş değişken kullanımı</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="tastValueMustBeLocalAndMutable">
<source>A value must be mutable in order to mutate the contents or take
the address of a value type, e.g. 'let mutable x = ...'</source>
<target state="translated">İçeriği değiştirmek veya değer türünün adresi
ni almak için bir değerin değiştirilebilir olması gerekir, örn. 'let mutable x =
...'</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="tastInvalidMutationOfConstant"> <trans-unit id="tastInvalidMutationOfConstant">
<source>Invalid mutation of a constant expression. Consider copying the expression to a mutable local, e.g. 'let mutable x = ...'.</source> <source>Invalid mutation of a constant expression. Consider copying the expression to a mutable local, e.g. 'let mutable x = ...'.</source>
<target state="translated">Sabit ifadesinin geçersiz olarak değiştirilme si. İfadeyi değiştirilebilir bir yerel değere kopyalamayı düşünün, örn. 'let mut able x = ...'.</target> <target state="translated">Sabit ifadesinin geçersiz olarak değiştirilme si. İfadeyi değiştirilebilir bir yerel değere kopyalamayı düşünün, örn. 'let mut able x = ...'.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="tastValueHasBeenCopied"> <trans-unit id="tastValueHasBeenCopied">
<source>The value has been copied to ensure the original is not mutated by this operation or because the copy is implicit when returning a struct from a member and another member is then accessed</source> <source>The value has been copied to ensure the original is not mutated by this operation or because the copy is implicit when returning a struct from a member and another member is then accessed</source>
<target state="translated">Bu işlemin özgün değeri değiştirmemesi veya b ir üyeden yapı döndürülürken başka bir üyeye erişildiğinde kopyalanmış değer ört ük olduğu için, değer kopyalandı</target> <target state="translated">Bu işlemin özgün değeri değiştirmemesi veya b ir üyeden yapı döndürülürken başka bir üyeye erişildiğinde kopyalanmış değer ört ük olduğu için, değer kopyalandı</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
skipping to change at line 5441 skipping to change at line 5436
<source>The documentation file has no .xml suffix</source> <source>The documentation file has no .xml suffix</source>
<target state="translated">Belge dosyasında bir .xml son eki yok</target > <target state="translated">Belge dosyasında bir .xml son eki yok</target >
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="fscNoImplementationFiles"> <trans-unit id="fscNoImplementationFiles">
<source>No implementation files specified</source> <source>No implementation files specified</source>
<target state="translated">Bir uygulama dosyası belirtilmedi</target> <target state="translated">Bir uygulama dosyası belirtilmedi</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="fscBadAssemblyVersion"> <trans-unit id="fscBadAssemblyVersion">
<source>An {0} specified version '{1}', but this value is invalid and ha <source>The attribute {0} specified version '{1}', but this value is inv
s been ignored</source> alid and has been ignored</source>
<target state="translated">{0} ile sürüm '{1}' belirtildi, ancak bu değe <target state="translated">{0} özniteliğinde '{1}' sürümü belirtildi, an
r geçersiz ve yok sayıldı</target> cak bu değer geçersiz olduğundan yoksayıldı</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="fscTwoResourceManifests"> <trans-unit id="fscTwoResourceManifests">
<source>Conflicting options specified: 'win32manifest' and 'win32res'. O nly one of these can be used.</source> <source>Conflicting options specified: 'win32manifest' and 'win32res'. O nly one of these can be used.</source>
<target state="translated">Çakışan seçenekler belirtildi: 'win32manifest ' ve 'win32res'. Bunlardan yalnızca biri kullanılabilir.</target> <target state="translated">Çakışan seçenekler belirtildi: 'win32manifest ' ve 'win32res'. Bunlardan yalnızca biri kullanılabilir.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="fscQuotationLiteralsStaticLinking"> <trans-unit id="fscQuotationLiteralsStaticLinking">
<source>The code in assembly '{0}' makes uses of quotation literals. Sta tic linking may not include components that make use of quotation literals unles s all assemblies are compiled with at least F# 4.0.</source> <source>The code in assembly '{0}' makes uses of quotation literals. Sta tic linking may not include components that make use of quotation literals unles s all assemblies are compiled with at least F# 4.0.</source>
<target state="translated">'{0}' bütünleştirilmiş kodundaki kod tırnak i çinde sabit değerler kullanıyor. Bütün bütünleştirilmiş kodlar en az F# 4.0 ile derlenmediği sürece, statik bağlama tırnak içinde sabit değerler kullanan bileşe nler içeremez.</target> <target state="translated">'{0}' bütünleştirilmiş kodundaki kod tırnak i çinde sabit değerler kullanıyor. Bütün bütünleştirilmiş kodlar en az F# 4.0 ile derlenmediği sürece, statik bağlama tırnak içinde sabit değerler kullanan bileşe nler içeremez.</target>
skipping to change at line 6525 skipping to change at line 6520
<trans-unit id="tcFixedNotAllowed"> <trans-unit id="tcFixedNotAllowed">
<source>Invalid use of 'fixed'. 'fixed' may only be used in a declaratio n of the form 'use x = fixed expr' where the expression is an array, the address of a field, the address of an array element or a string'</source> <source>Invalid use of 'fixed'. 'fixed' may only be used in a declaratio n of the form 'use x = fixed expr' where the expression is an array, the address of a field, the address of an array element or a string'</source>
<target state="translated">Geçersiz 'fixed' kullanımı. 'fixed' yalnızca 'use x = fixed expr' biçimindeki bir bildirimde kullanılabilir. Burada ifade bir dizi, bir alanın adresi, bir dizi öğesinin adresi veya bir dizedir</target> <target state="translated">Geçersiz 'fixed' kullanımı. 'fixed' yalnızca 'use x = fixed expr' biçimindeki bir bildirimde kullanılabilir. Burada ifade bir dizi, bir alanın adresi, bir dizi öğesinin adresi veya bir dizedir</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="tcCouldNotFindOffsetToStringData"> <trans-unit id="tcCouldNotFindOffsetToStringData">
<source>Could not find method System.Runtime.CompilerServices.OffsetToSt ringData in references when building 'fixed' expression.</source> <source>Could not find method System.Runtime.CompilerServices.OffsetToSt ringData in references when building 'fixed' expression.</source>
<target state="translated">'fixed' ifadesi derlenirken başvurularda Syst em.Runtime.CompilerServices.OffsetToStringData metodu bulunamadı.</target> <target state="translated">'fixed' ifadesi derlenirken başvurularda Syst em.Runtime.CompilerServices.OffsetToStringData metodu bulunamadı.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="chkNoByrefReturnOfLocal">
<source>The address of the variable '{0}' cannot be used at this point.
A method or function may not return the address of this local value.</source>
<target state="translated">'{0}' değişkeninin adresi bu noktada kullanıl
amaz. Bir metot veya işlev, bu yerel değerin adresini döndüremez.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="tcNamedActivePattern"> <trans-unit id="tcNamedActivePattern">
<source>{0} is an active pattern and cannot be treated as a discriminate d union case with named fields.</source> <source>{0} is an active pattern and cannot be treated as a discriminate d union case with named fields.</source>
<target state="translated">{0} etkin bir desen ve adlandırılmış alanlar içeren bir ayırt edici birleşim durumu olarak değerlendirilemez.</target> <target state="translated">{0} etkin bir desen ve adlandırılmış alanlar içeren bir ayırt edici birleşim durumu olarak değerlendirilemez.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="DefaultParameterValueNotAppropriateForArgument"> <trans-unit id="DefaultParameterValueNotAppropriateForArgument">
<source>The default value does not have the same type as the argument. T he DefaultParameterValue attribute and any Optional attribute will be ignored. N ote: 'null' needs to be annotated with the correct type, e.g. 'DefaultParameterV alue(null:obj)'.</source> <source>The default value does not have the same type as the argument. T he DefaultParameterValue attribute and any Optional attribute will be ignored. N ote: 'null' needs to be annotated with the correct type, e.g. 'DefaultParameterV alue(null:obj)'.</source>
<target state="translated">Varsayılan değer, bağımsız değişkenle aynı tü rde değil. DefaultParameterValue özniteliği ve tüm İsteğe Bağlı öznitelikler yok sayılacak. Not: 'null'un doğru tür ile eklenmesi gerekir, örneğin 'DefaultParame terValue(null:obj)'.</target> <target state="translated">Varsayılan değer, bağımsız değişkenle aynı tü rde değil. DefaultParameterValue özniteliği ve tüm İsteğe Bağlı öznitelikler yok sayılacak. Not: 'null'un doğru tür ile eklenmesi gerekir, örneğin 'DefaultParame terValue(null:obj)'.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
skipping to change at line 6977 skipping to change at line 6967
<target state="translated">'{0}' bütünleştirilmiş kodunun F# meta verile ri okunurken bir hata oluştu. Ayrılmış bir yapı kullanıldı. F# derleyicinizi yük seltmeniz veya bütünleştirilmiş kodun belirli bir yapıyı kullanmayan daha eski b ir sürümünü kullanmanız gerekebilir.</target> <target state="translated">'{0}' bütünleştirilmiş kodunun F# meta verile ri okunurken bir hata oluştu. Ayrılmış bir yapı kullanıldı. F# derleyicinizi yük seltmeniz veya bütünleştirilmiş kodun belirli bir yapıyı kullanmayan daha eski b ir sürümünü kullanmanız gerekebilir.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="tcTupleMemberNotNormallyUsed"> <trans-unit id="tcTupleMemberNotNormallyUsed">
<source>This method or property is not normally used from F# code, use a n explicit tuple pattern for deconstruction instead.</source> <source>This method or property is not normally used from F# code, use a n explicit tuple pattern for deconstruction instead.</source>
<target state="translated">Bu metot veya özellik normalde F# kodundan ku llanılmaz, bunun yerine ayrıştırma için açıkça bir demet deseni kullanın.</targe t> <target state="translated">Bu metot veya özellik normalde F# kodundan ku llanılmaz, bunun yerine ayrıştırma için açıkça bir demet deseni kullanın.</targe t>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="implicitlyDiscardedInSequenceExpression"> <trans-unit id="implicitlyDiscardedInSequenceExpression">
<source>This expression returns a value of type '{0}' but is implicitly discarded. Consider using 'let' to bind the result to a name, e.g. 'let result = expression'. If you intended to use the expression as a value in the sequence t hen use an explicit 'yield'.</source> <source>This expression returns a value of type '{0}' but is implicitly discarded. Consider using 'let' to bind the result to a name, e.g. 'let result = expression'. If you intended to use the expression as a value in the sequence t hen use an explicit 'yield'.</source>
<target state="new">This expression returns a value of type '{0}' but is implicitly discarded. Consider using 'let' to bind the result to a name, e.g. ' let result = expression'. If you intended to use the expression as a value in th e sequence then use an explicit 'yield'.</target> <target state="translated">Bu ifade '{0}' türünde bir değer döndürür anc ak örtük olarak atılır. Sonucu bir ada bağlamak için 'let' kullanabilirsiniz, ör n. 'let sonuc = ifade'. İfadeyi dizide bir değer olarak kullanmayı amaçladıysanı z açık bir 'yield' kullanın.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
<trans-unit id="implicitlyDiscardedSequenceInSequenceExpression"> <trans-unit id="implicitlyDiscardedSequenceInSequenceExpression">
<source>This expression returns a value of type '{0}' but is implicitly discarded. Consider using 'let' to bind the result to a name, e.g. 'let result = expression'. If you intended to use the expression as a value in the sequence t hen use an explicit 'yield!'.</source> <source>This expression returns a value of type '{0}' but is implicitly discarded. Consider using 'let' to bind the result to a name, e.g. 'let result = expression'. If you intended to use the expression as a value in the sequence t hen use an explicit 'yield!'.</source>
<target state="new">This expression returns a value of type '{0}' but is <target state="translated">Bu ifade '{0}' türünde bir değer döndürür anc
implicitly discarded. Consider using 'let' to bind the result to a name, e.g. ' ak örtük olarak atılır. Sonucu bir ada bağlamak için 'let' kullanabilirsiniz, ör
let result = expression'. If you intended to use the expression as a value in th n. 'let sonuc = ifade'. İfadeyi dizide bir değer olarak kullanmayı amaçladıysanı
e sequence then use an explicit 'yield!'.</target> z açık bir 'yield!' kullanın.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="keywordDescriptionMatchBang">
<source>Used in computation expressions to pattern match directly over t
he result of another computation expression.</source>
<target state="translated">Başka bir hesaplama ifadesinin sonucu üzerind
e doğrudan desen eşleştirmesi için hesaplama ifadelerinde kullanılır.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="ilreadFileChanged">
<source>The file '{0}' changed on disk unexpectedly, please reload.</sou
rce>
<target state="translated">Diskte '{0}' dosyası beklenmedik şekilde deği
ştirildi. Lütfen yeniden yükleyin.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="writeToReadOnlyByref">
<source>The byref pointer is readonly, so this write is not permitted.</
source>
<target state="translated">Byref işaretçisi salt okunur olduğundan bu ya
zma işlemine izin verilmiyor.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="tastValueMustBeMutable">
<source>A value must be mutable in order to mutate the contents or take
the address of a value type, e.g. 'let mutable x = ...'</source>
<target state="translated">İçeriği değiştirmek veya değer türünün adresi
ni almak için bir değerin değiştirilebilir olması gerekir, örn. 'let mutable x =
...'</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="readOnlyAttributeOnStructWithMutableField">
<source>A ReadOnly attribute has been applied to a struct type with a mu
table field.</source>
<target state="translated">Değiştirilebilir bir alana sahip bir yapı tür
üne ReadOnly özniteliği uygulandı.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="tcByrefReturnImplicitlyDereferenced">
<source>A byref pointer returned by a function or method is implicitly d
ereferenced as of F# 4.5. To acquire the return value as a pointer, use the addr
ess-of operator, e.g. '&amp;f(x)' or '&amp;obj.Method(arg1, arg2)'.</source>
<target state="translated">Bir işlev veya metot tarafından döndürülen bi
r byref işaretçisinin başvurusu F# 4.5 itibarıyla örtük olarak kaldırıldı. Dönüş
değerini bir işaretçi olarak edinmek için address-of işlecini kullanın. Örn. '&
amp;f(x)' veya '&amp;obj.Method(arg1, arg2)'.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="tcByRefLikeNotStruct">
<source>A type annotated with IsByRefLike must also be a struct. Conside
r adding the [&lt;Struct&gt;] attribute to the type.</source>
<target state="translated">IsByRefLike ek açıklaması eklenmiş bir tür ay
nı zamanda bir yapı olmalıdır. Türe [&lt;Struct&gt;] özniteliğini eklemeyi göz ö
nünde bulundurun.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="chkNoByrefAddressOfLocal">
<source>The address of the variable '{0}' or a related expression cannot
be used at this point. This is to ensure the address of the local value does no
t escape its scope.</source>
<target state="translated">Bu noktada '{0}' değişkeninin veya ilgili bir
değişkenin adresi kullanılamaz. Bunun amacı, yerel değerin adresinin kapsamı dı
şına kaçmasını engellemektir.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="chkNoWriteToLimitedSpan">
<source>This value can't be assigned because the target '{0}' may refer
to non-stack-local memory, while the expression being assigned is assessed to po
tentially refer to stack-local memory. This is to help prevent pointers to stack
-bound memory escaping their scope.</source>
<target state="translated">'{0}' hedefi yığında yerel olmayan belleğe ba
şvurabileceğinden ve atanmakta olan ifadenin yığında yerel belleğe başvurma olas
ılığının olduğu tespit edildiğinden bu değer atanamaz. Bunun amacı, yığınla sını
rlı belleğe yönelik işaretçilerin kapsamlarından kaçmasının önlenmesine yardımcı
olmaktır.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="tastValueMustBeLocal">
<source>A value defined in a module must be mutable in order to take its
address, e.g. 'let mutable x = ...'</source>
<target state="translated">Bir modülde tanımlanan bir değerin adresini a
labilmesi için değiştirilebilir olması gerekir. Örn. 'let mutable x = ...'</targ
et>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="tcIsReadOnlyNotStruct">
<source>A type annotated with IsReadOnly must also be a struct. Consider
adding the [&lt;Struct&gt;] attribute to the type.</source>
<target state="translated">IsReadOnly ek açıklaması eklenmiş bir tür ayn
ı zamanda bir yapı olmalıdır. Türe [&lt;Struct&gt;] özniteliğini eklemeyi göz ön
ünde bulundurun.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="chkStructsMayNotReturnAddressesOfContents">
<source>Struct members cannot return the address of fields of the struct
by reference</source>
<target state="translated">Yapı üyeleri, başvuruya göre yapı alanlarının
adreslerini döndüremez</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="chkNoByrefLikeFunctionCall">
<source>The function or method call cannot be used at this point, becaus
e one argument that is a byref of a non-stack-local Span or IsByRefLike type is
used with another argument that is a stack-local Span or IsByRefLike type. This
is to ensure the address of the local value does not escape its scope.</source>
<target state="translated">Yığında yerel olmayan bir Span veya IsByRefLi
ke türünün byref’i olan bir bağımsız değişken yığında yerel olan başka bir Span
veya IsByRefLike türüyle birlikte kullanıldığından işlev veya metot çağrısı bu n
oktada kullanılamaz. Bunun amacı, yerel değerin adresinin kapsamından kaçmasının
önlenmesine yardımcı olmaktır.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="chkNoByrefAddressOfValueFromExpression">
<source>The address of a value returned from the expression cannot be us
ed at this point. This is to ensure the address of the local value does not esca
pe its scope.</source>
<target state="translated">Bu noktada ifadeden döndürülen bir değerin ad
resi kullanılamaz. Bunun amacı, yerel değerin adresinin kapsamı dışına kaçmasını
engellemektir.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="chkNoSpanLikeVariable">
<source>The Span or IsByRefLike variable '{0}' cannot be used at this po
int. This is to ensure the address of the local value does not escape its scope.
</source>
<target state="translated">Bu noktada Span veya IsByRefLike değişkeni '{
0}' kullanılamaz. Bunun amacı, yerel değerin adresinin kapsamı dışına kaçmasını
engellemektir.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="chkNoSpanLikeValueFromExpression">
<source>A Span or IsByRefLike value returned from the expression cannot
be used at ths point. This is to ensure the address of the local value does not
escape its scope.</source>
<target state="translated">Bu noktada ifadeden döndürülen bir Span veya
IsByRefLike değeri kullanılamaz. Bunun amacı, yerel değerin adresinin kapsamı dı
şına kaçmasını engellemektir.</target>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="tastCantTakeAddressOfExpression">
<source>Cannot take the address of the value returned from the expressio
n. Assign the returned value to a let-bound value before taking the address.</so
urce>
<target state="translated">İfadeden döndürülen değerin adresi alınamaz.
Adresi almadan önce, döndürülen değeri let ile bağlanmış bir değere atayın.</tar
get>
<note />
</trans-unit>
<trans-unit id="chkNoReturnOfLimitedSpan">
<source>The Span or IsByRefLike expression cannot be returned from this
function or method, because it is composed using elements that may escape their
scope.</source>
<target state="new">The Span or IsByRefLike expression cannot be returne
d from this function or method, because it is composed using elements that may e
scape their scope.</target>
<note /> <note />
</trans-unit> </trans-unit>
</body> </body>
</file> </file>
</xliff> </xliff>
 End of changes. 10 change blocks. 
53 lines changed or deleted 192 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)