"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "i18n/lt.979a720.json" between
element-v1.7.32.tar.gz and element-v1.7.33.tar.gz

About: Element (formerly known as Vector and Riot) is a Matrix collaboration web client (messenger) built using the Matrix React SDK.

lt.979a720.json  (element-v1.7.32):lt.979a720.json  (element-v1.7.33)
skipping to change at line 2285 skipping to change at line 2285
"Symbols": "Simboliai", "Symbols": "Simboliai",
"Objects": "Objektai", "Objects": "Objektai",
"Travel & Places": "Kelionės & Vietovės", "Travel & Places": "Kelionės & Vietovės",
"Activities": "Veikla", "Activities": "Veikla",
"Food & Drink": "Maistas & Gėrimai", "Food & Drink": "Maistas & Gėrimai",
"Animals & Nature": "Gyvūnai & Gamta", "Animals & Nature": "Gyvūnai & Gamta",
"Frequently Used": "Dažnai Naudojama", "Frequently Used": "Dažnai Naudojama",
"Something went wrong when trying to get your communities.": "Kažkas nepavyk o bandant gauti jūsų bendruomenes.", "Something went wrong when trying to get your communities.": "Kažkas nepavyk o bandant gauti jūsų bendruomenes.",
"Can't load this message": "Nepavyko įkelti šios žinutės", "Can't load this message": "Nepavyko įkelti šios žinutės",
"Submit logs": "Pateikti žurnalus", "Submit logs": "Pateikti žurnalus",
"Botswana": "Botsvana",
"Bosnia": "Bosnija",
"Bolivia": "Bolivija",
"Bhutan": "Butanas",
"Bermuda": "Bermudai",
"Benin": "Beninas",
"Belize": "Belizas",
"Belarus": "Baltarusija",
"Barbados": "Barbadosas",
"Bahrain": "Bahreinas",
"Your Security Key has been <b>copied to your clipboard</b>, paste it to:":
"Jūsų Saugumo Raktas buvo <b>nukopijuotas į iškarpinę</b>, įklijuokite jį į:",
"Great! This Security Phrase looks strong enough.": "Puiku! Ši Saugumo Frazė
atrodo pakankamai stipri.",
"Revoke permissions": "Atšaukti leidimus",
"Take a picture": "Padarykite nuotrauką",
"Start audio stream": "Pradėti garso transliaciją",
"Failed to start livestream": "Nepavyko pradėti tiesioginės transliacijos",
"Unable to start audio streaming.": "Nepavyksta pradėti garso transliacijos.
",
"Set a new status...": "Nustatykite naują būseną...",
"Set status": "Nustatyti būseną",
"Clear status": "Išvalyti būseną",
"Resend %(unsentCount)s reaction(s)": "Pakartotinai išsiųsti %(unsentCount)s
reakciją (-as)",
"Hold": "Sulaikyti",
"Resume": "Tęsti",
"If you've forgotten your Security Key you can <button>set up new recovery o
ptions</button>": "Jei pamiršote Saugumo Raktą, galite <button>nustatyti naujas
atkūrimo parinktis</button>",
"Access your secure message history and set up secure messaging by entering
your Security Key.": "Prieikite prie savo saugių žinučių istorijos ir nustatykit
e saugių žinučių siuntimą įvesdami Saugumo Raktą.",
"This looks like a valid Security Key!": "Atrodo, kad tai tinkamas Saugumo R
aktas!",
"Not a valid Security Key": "Netinkamas Saugumo Raktas",
"Enter Security Key": "Įveskite Saugumo Raktą",
"If you've forgotten your Security Phrase you can <button1>use your Security
Key</button1> or <button2>set up new recovery options</button2>": "Jei pamiršot
e savo Saugumo Frazę, galite <button1>panaudoti savo Saugumo Raktą</button1> arb
a <button2>nustatyti naujas atkūrimo parinktis</button2>",
"Access your secure message history and set up secure messaging by entering
your Security Phrase.": "Pasiekite savo saugių žinučių istoriją ir nustatykite s
augių žinučių siuntimą įvesdami Saugumo Frazę.",
"Enter Security Phrase": "Įveskite Saugumo Frazę",
"Keys restored": "Raktai atkurti",
"Backup could not be decrypted with this Security Phrase: please verify that
you entered the correct Security Phrase.": "Atsarginės kopijos nepavyko iššifru
oti naudojant šią Saugumo Frazę: prašome patikrinti, ar įvedėte teisingą Saugumo
Frazę.",
"Incorrect Security Phrase": "Neteisinga Saugumo Frazė",
"Backup could not be decrypted with this Security Key: please verify that yo
u entered the correct Security Key.": "Atsarginės kopijos nepavyko iššifruoti na
udojant šį Saugumo Raktą: prašome patikrinti, ar įvedėte teisingą Saugumo Raktą.
",
"Security Key mismatch": "Saugumo Rakto nesutapimas",
"Unable to load backup status": "Nepavyksta įkelti atsarginės kopijos būseno
s",
"%(completed)s of %(total)s keys restored": "%(completed)s iš %(total)s rakt
ų atkurta",
"Fetching keys from server...": "Gauname raktus iš serverio...",
"Unable to set up keys": "Nepavyksta nustatyti raktų",
"Use your Security Key to continue.": "Naudokite Saugumo Raktą kad tęsti.",
"Security Key": "Saugumo Raktas",
"Unable to access secret storage. Please verify that you entered the correct
Security Phrase.": "Nepavyksta pasiekti slaptosios saugyklos. Prašome patvirtin
ti kad teisingai įvedėte Saugumo Frazę.",
"If you reset everything, you will restart with no trusted sessions, no trus
ted users, and might not be able to see past messages.": "Jei viską nustatysite
iš naujo, paleisite iš naujo be patikimų seansų, be patikimų vartotojų ir galbūt
negalėsite matyti ankstesnių žinučių.",
"Only do this if you have no other device to complete verification with.": "
Taip darykite tik tuo atveju, jei neturite kito prietaiso, kuriuo galėtumėte užb
aigti patikrinimą.",
"Reset everything": "Iš naujo nustatyti viską",
"Forgotten or lost all recovery methods? <a>Reset all</a>": "Pamiršote arba
praradote visus atkūrimo metodus? <a>Iš naujo nustatyti viską</a>",
"Invalid Security Key": "Klaidingas Saugumo Raktas",
"Wrong Security Key": "Netinkamas Saugumo Raktas",
"Looks good!": "Atrodo gerai!",
"Wrong file type": "Netinkamas failo tipas",
"Remember this": "Prisiminkite tai",
"The widget will verify your user ID, but won't be able to perform actions f
or you:": "Šis valdiklis patvirtins jūsų vartotojo ID, bet negalės už jus atlikt
i veiksmų:",
"Allow this widget to verify your identity": "Leiskite šiam valdikliui patvi
rtinti jūsų tapatybę",
"Remember my selection for this widget": "Prisiminti mano pasirinkimą šiam v
aldikliui",
"Decline All": "Atmesti Visus",
"Approve": "Patvirtinti",
"This widget would like to:": "Šis valdiklis norėtų:",
"Approve widget permissions": "Patvirtinti valdiklio leidimus",
"Verification Request": "Patikrinimo Užklausa",
"Verify other login": "Patikrinkite kitą prisijungimą",
"Document": "Dokumentas",
"Summary": "Santrauka",
"Service": "Paslauga",
"To continue you need to accept the terms of this service.": "Norėdami tęsti
, turite sutikti su šios paslaugos sąlygomis.",
"Be found by phone or email": "Tapkite randami telefonu arba el. paštu",
"Find others by phone or email": "Ieškokite kitų telefonu arba el. paštu",
"Save Changes": "Išsaugoti Pakeitimus",
"Saving...": "Išsaugoma...",
"Link to selected message": "Nuoroda į pasirinktą pranešimą",
"Share Community": "Dalintis Bendruomene",
"Share User": "Dalintis Vartotoju",
"Please check your email and click on the link it contains. Once this is don
e, click continue.": "Patikrinkite savo el. laišką ir spustelėkite jame esančią
nuorodą. Kai tai padarysite, spauskite tęsti.",
"Verification Pending": "Laukiama Patikrinimo",
"Clearing your browser's storage may fix the problem, but will sign you out
and cause any encrypted chat history to become unreadable.": "Išvalius naršyklės
saugyklą, problema gali būti išspręsta, tačiau jus atjungs ir užšifruotų pokalb
ių istorija taps neperskaitoma.",
"Clear Storage and Sign Out": "Išvalyti Saugyklą ir Atsijungti",
"Reset event store": "Iš naujo nustatyti įvykių saugyklą",
"If you do, please note that none of your messages will be deleted, but the
search experience might be degraded for a few moments whilst the index is recrea
ted": "Jei to norite, atkreipkite dėmesį, kad nė viena iš jūsų žinučių nebus išt
rinta, tačiau keletą akimirkų, kol bus atkurtas indeksas, gali sutrikti paieška"
,
"You most likely do not want to reset your event index store": "Tikriausiai
nenorite iš naujo nustatyti įvykių indekso saugyklos",
"Reset event store?": "Iš naujo nustatyti įvykių saugyklą?",
"About homeservers": "Apie namų serverius",
"Learn more": "Sužinokite daugiau",
"Use your preferred Matrix homeserver if you have one, or host your own.": "
Naudokite pageidaujamą Matrix namų serverį, jei tokį turite, arba talpinkite sav
o.",
"Other homeserver": "Kitas namų serveris",
"We call the places where you can host your account ‘homeservers’.": "Vietas
, kuriose galite talpinti savo paskyrą, vadiname 'namų serveriais'.",
"Sign into your homeserver": "Prisijunkite prie savo namų serverio",
"Matrix.org is the biggest public homeserver in the world, so it’s a good pl
ace for many.": "Matrix.org yra didžiausias viešasis namų serveris pasaulyje, to
dėl tai gera vieta daugeliui.",
"Specify a homeserver": "Nurodykite namų serverį",
"Invalid URL": "Netinkamas URL",
"Unable to validate homeserver": "Nepavyksta patvirtinti namų serverio",
"Recent changes that have not yet been received": "Naujausi pakeitimai, kuri
e dar nebuvo gauti",
"The server is not configured to indicate what the problem is (CORS).": "Ser
veris nėra sukonfigūruotas taip, kad būtų galima nurodyti, kokia yra problema (C
ORS).",
"A connection error occurred while trying to contact the server.": "Bandant
susisiekti su serveriu įvyko ryšio klaida.",
"The server has denied your request.": "Serveris atmetė jūsų užklausą.",
"The server is offline.": "Serveris yra išjungtas.",
"A browser extension is preventing the request.": "Naršyklės plėtinys užkert
a kelią užklausai.",
"Your firewall or anti-virus is blocking the request.": "Jūsų užkarda arba a
ntivirusinė programa blokuoja užklausą.",
"The server (%(serverName)s) took too long to respond.": "Serveris (%(server
Name)s) užtruko per ilgai atsakydamas.",
"Server isn't responding": "Serveris neatsako",
"You're all caught up.": "Jūs jau viską pasivijote.",
"You'll upgrade this room from <oldVersion /> to <newVersion />.": "Atnaujin
site šį kambarį iš <oldVersion /> į <newVersion />.",
"This usually only affects how the room is processed on the server. If you'r
e having problems with your %(brand)s, please report a bug.": "Paprastai tai tur
i įtakos tik tam, kaip kambarys apdorojamas serveryje. Jei turite problemų su %(
brand)s, praneškite apie klaidą.",
"Upgrade private room": "Atnaujinti privatų kambarį",
"Automatically invite users": "Automatiškai pakviesti vartotojus",
"Just a heads up, if you don't add an email and forget your password, you co
uld <b>permanently lose access to your account</b>.": "Įspėjame, kad nepridėję e
l. pašto ir pamiršę slaptažodį galite <b>visam laikui prarasti prieigą prie savo
paskyros</b>.",
"Continuing without email": "Tęsiama be el. pašto",
"Doesn't look like a valid email address": "Neatrodo kaip tinkamas el. pašto
adresas",
"We recommend you change your password and Security Key in Settings immediat
ely": "Rekomenduojame nedelsiant pakeisti slaptažodį ir Saugumo Raktą nustatymuo
se",
"Your password": "Jūsų slaptažodis",
"Your account is not secure": "Jūsų paskyra nėra saugi",
"Data on this screen is shared with %(widgetDomain)s": "Duomenimis šiame ekr
ane yra dalinamasi su %(widgetDomain)s",
"Message edits": "Žinutės redagavimai",
"Your homeserver doesn't seem to support this feature.": "Panašu, kad jūsų n
amų serveris nepalaiko šios galimybės.",
"If they don't match, the security of your communication may be compromised.
": "Jei jie nesutampa, gali būti pažeistas jūsų komunikacijos saugumas.",
"Clear cache and resync": "Išvalyti talpyklą ir sinchronizuoti iš naujo",
"Signature upload failed": "Parašo įkėlimas nepavyko",
"Signature upload success": "Parašo įkėlimas sėkmingas",
"Unable to upload": "Nepavyksta įkelti",
"Cancelled signature upload": "Atšauktas parašo įkėlimas",
"Upload completed": "Įkėlimas baigtas",
"%(brand)s encountered an error during upload of:": "%(brand)s aptiko klaidą
įkeliant:",
"a key signature": "rakto parašas",
"a new master key signature": "naujas pagrindinio rakto parašas",
"Transfer": "Perkelti",
"Invited people will be able to read old messages.": "Pakviesti asmenys galė
s skaityti senus pranešimus.",
"Invite to %(roomName)s": "Pakvietimas į %(roomName)s",
"Or send invite link": "Arba atsiųskite kvietimo nuorodą",
"If you can't see who you’re looking for, send them your invite link below."
: "Jei nematote ieškomo asmens, atsiųskite jam žemiau pateiktą kvietimo nuorodą.
",
"Some suggestions may be hidden for privacy.": "Kai kurie pasiūlymai gali bū
ti paslėpti dėl privatumo.",
"Go": "Eiti",
"This won't invite them to %(communityName)s. To invite someone to %(communi
tyName)s, click <a>here</a>": "Tai nepakvies jų į %(communityName)s. Norėdami pa
kviesti ką nors į %(communityName)s, spustelėkite <a>čia</a>",
"Start a conversation with someone using their name or username (like <userI
d/>).": "Pradėkite pokalbį su asmeniu naudodami jo vardą arba vartotojo vardą (p
vz., <userId/>).",
"Start a conversation with someone using their name, email address or userna
me (like <userId/>).": "Pradėkite pokalbį su kažkuo naudodami jų vardą, el. pašt
o adresą arba vartotojo vardą (pvz., <userId/>).",
"May include members not in %(communityName)s": "Gali apimti narius, neįtrau
ktus į %(communityName)s",
"Suggestions": "Pasiūlymai",
"Recent Conversations": "Pastarieji pokalbiai",
"The following users might not exist or are invalid, and cannot be invited:
%(csvNames)s": "Toliau išvardyti vartotojai gali neegzistuoti arba būti negalioj
antys, todėl jų negalima pakviesti: %(csvNames)s",
"Failed to find the following users": "Nepavyko rasti šių vartotojų",
"Failed to transfer call": "Nepavyko perduoti skambučio",
"A call can only be transferred to a single user.": "Skambutį galima perduot
i tik vienam naudotojui.",
"We couldn't invite those users. Please check the users you want to invite a
nd try again.": "Negalėjome pakviesti šių vartotojų. Patikrinkite vartotojus, ku
riuos norite pakviesti, ir bandykite dar kartą.",
"Something went wrong trying to invite the users.": "Bandant pakviesti varto
tojus kažkas nepavyko.",
"We couldn't create your DM.": "Negalėjome sukurti jūsų AŽ.",
"Invite by email": "Kviesti el. paštu",
"Click the button below to confirm your identity.": "Spustelėkite toliau esa
ntį mygtuką, kad patvirtintumėte savo tapatybę.",
"Confirm to continue": "Patvirtinkite, kad tęstumėte",
"Incoming Verification Request": "Įeinantis Patikrinimo Prašymas",
"Minimize dialog": "Sumažinti dialogą",
"Maximize dialog": "Maksimaliai padidinti dialogą",
"You should know": "Turėtumėte žinoti",
"Terms of Service": "Paslaugų Teikimo Sąlygos",
"Privacy Policy": "Privatumo Politika",
"Cookie Policy": "Slapukų Politika",
"Learn more in our <privacyPolicyLink />, <termsOfServiceLink /> and <cookie
PolicyLink />.": "Sužinokite daugiau mūsų <privacyPolicyLink />, <termsOfService
Link /> ir <cookiePolicyLink />.",
"Continuing temporarily allows the %(hostSignupBrand)s setup process to acce
ss your account to fetch verified email addresses. This data is not stored.": "T
ęsiant laikinai leidžiama %(hostSignupBrand)s sąrankos procesui prisijungti prie
jūsų paskyros ir gauti patikrintus el. pašto adresus. Šie duomenys nėra saugomi
.",
"Failed to connect to your homeserver. Please close this dialog and try agai
n.": "Nepavyko prisijungti prie namų serverio. Uždarykite šį dialogą ir bandykit
e dar kartą.",
"Abort": "Nutraukti",
"Search for rooms or people": "Ieškoti kambarių ar žmonių",
"Message preview": "Žinutės peržiūra",
"Forward message": "Persiųsti žinutę",
"Open link": "Atidaryti nuorodą",
"Sent": "Išsiųsta",
"Sending": "Siunčiama",
"You don't have permission to do this": "Jūs neturite leidimo tai daryti",
"There are two ways you can provide feedback and help us improve %(brand)s."
: "Yra du būdai, kaip galite pateikti atsiliepimus ir padėti mums patobulinti %(
brand)s.",
"Comment": "Komentaras",
"Add comment": "Pridėti komentarą",
"Please go into as much detail as you like, so we can track down the problem
.": "Pateikite kuo daugiau informacijos, kad galėtume nustatyti problemą.",
"Tell us below how you feel about %(brand)s so far.": "Toliau papasakokite m
ums, ką iki šiol manote apie %(brand)s.",
"Rate %(brand)s": "Vertinti %(brand)s",
"Feedback sent": "Atsiliepimas išsiųstas",
"Level": "Lygis",
"Setting:": "Nustatymas:",
"Value": "Reikšmė",
"Setting ID": "Nustatymo ID",
"Failed to save settings": "Nepavyko išsaugoti nustatymų",
"Settings Explorer": "Nustatymų Naršyklė",
"There was an error finding this widget.": "Įvyko klaida ieškant šio valdikl
io.",
"Active Widgets": "Aktyvūs Valdikliai",
"Verification Requests": "Patikrinimo Prašymai",
"View Servers in Room": "Peržiūrėti serverius Kambaryje",
"Server did not return valid authentication information.": "Serveris negrąži
no galiojančios autentifikavimo informacijos.",
"Server did not require any authentication": "Serveris nereikalavo jokio aut
entifikavimo",
"There was a problem communicating with the server. Please try again.": "Kil
o problemų bendraujant su serveriu. Bandykite dar kartą.",
"Confirm account deactivation": "Patvirtinkite paskyros deaktyvavimą",
"Create a room in %(communityName)s": "Sukurti kambarį %(communityName)s ben
druomenėje",
"You might disable this if the room will be used for collaborating with exte
rnal teams who have their own homeserver. This cannot be changed later.": "Šią f
unkciją galite išjungti, jei kambarys bus naudojamas bendradarbiavimui su išorės
komandomis, turinčiomis savo namų serverį. Vėliau to pakeisti negalima.",
"Something went wrong whilst creating your community": "Kuriant bendruomenę
kažkas nepavyko",
"Add image (optional)": "Pridėti nuotrauką (nebūtina)",
"Enter name": "Įveskite pavadinimą",
"What's the name of your community or team?": "Koks jūsų bendruomenės ar kom
andos pavadinimas?",
"You can change this later if needed.": "Jei reikės, vėliau tai galite pakei
sti.",
"Use this when referencing your community to others. The community ID cannot
be changed.": "Naudokite tai, kai apie savo bendruomenę sakote kitiems. Bendruo
menės ID negalima keisti.",
"Community ID: +<localpart />:%(domain)s": "Bendruomenės ID: +<localpart />:
%(domain)s",
"There was an error creating your community. The name may be taken or the se
rver is unable to process your request.": "Klaida kuriant jūsų bendruomenę. Pava
dinimas gali būti užimtas arba serveris negali apdoroti jūsų užklausos.",
"Clear all data": "Išvalyti visus duomenis",
"Removing…": "Pašalinama…",
"Send %(count)s invites": {
"one": "Siųsti %(count)s pakvietimą",
"other": "Siųsti %(count)s pakvietimus"
},
"Hide": "Slėpti",
"Add another email": "Pridėti dar vieną el. paštą",
"Reminder: Your browser is unsupported, so your experience may be unpredicta
ble.": "Primename: Jūsų naršyklė yra nepalaikoma, todėl jūsų patirtis gali būti
nenuspėjama.",
"Send feedback": "Siųsti atsiliepimą",
"You may contact me if you have any follow up questions": "Jei turite papild
omų klausimų, galite susisiekti su manimi",
"To leave the beta, visit your settings.": "Norėdami išeiti iš beta versijos
, apsilankykite savo nustatymuose.",
"%(featureName)s beta feedback": "%(featureName)s beta atsiliepimas",
"Thank you for your feedback, we really appreciate it.": "Dėkojame už jūsų a
tsiliepimą, mes tai labai vertiname.",
"Beta feedback": "Beta atsiliepimai",
"Close dialog": "Uždaryti dialogą",
"This version of %(brand)s does not support viewing some encrypted files": "
Ši %(brand)s versija nepalaiko kai kurių užšifruotų failų peržiūros",
"Use the <a>Desktop app</a> to search encrypted messages": "Naudokite <a>Kom
piuterio programą</a> kad ieškoti užšifruotų žinučių",
"Use the <a>Desktop app</a> to see all encrypted files": "Naudokite <a>Kompi
uterio programą</a> kad matytumėte visus užšifruotus failus",
"Error - Mixed content": "Klaida - Maišytas turinys",
"Error loading Widget": "Klaida kraunant Valdiklį",
"This widget may use cookies.": "Šiame valdiklyje gali būti naudojami slapuk
ai.",
"Widget added by": "Valdiklį pridėjo",
"Widget ID": "Valdiklio ID",
"Room ID": "Kambario ID",
"Your user ID": "Jūsų vartotojo ID",
"Sri Lanka": "Šri Lanka",
"Spain": "Ispanija",
"South Korea": "Pietų Korėja",
"South Africa": "Pietų Afrika",
"Slovakia": "Slovakija",
"Singapore": "Singapūras",
"Philippines": "Filipinai",
"Pakistan": "Pakistanas",
"Norway": "Norvegija",
"North Korea": "Šiaurės Korėja",
"Nigeria": "Nigerija",
"Niger": "Nigeris",
"Nicaragua": "Nikaragva",
"New Zealand": "Naujoji Zelandija",
"New Caledonia": "Naujoji Kaledonija",
"Netherlands": "Nyderlandai",
"Cayman Islands": "Kaimanų Salos",
"Unknown device": "Nežinomas įrenginys", "Unknown device": "Nežinomas įrenginys",
"Welcome to Element": "Sveiki atvykę į Element", "Welcome to Element": "Sveiki atvykę į Element",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Norint skambi nti naudojant ekrano vaizdo dalijimosi funkciją, jūs turite naudoti HTTPS.", "You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Norint skambi nti naudojant ekrano vaizdo dalijimosi funkciją, jūs turite naudoti HTTPS.",
"Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "De centralizuoti, šifruoti pokalbiai ir bendradarbiavimas, veikiantis su [matrix]", "Decentralised, encrypted chat &amp; collaboration powered by [matrix]": "De centralizuoti, šifruoti pokalbiai ir bendradarbiavimas, veikiantis su [matrix]",
"The message from the parser is: %(message)s": "Analizatoriaus žinutė yra: % (message)s", "The message from the parser is: %(message)s": "Analizatoriaus žinutė yra: % (message)s",
"Invalid JSON": "Klaidingas JSON", "Invalid JSON": "Klaidingas JSON",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Netikėta kl aida ruošiant programą. Norėdami sužinoti daugiau detalių, žiūrėkite konsolę.", "Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Netikėta kl aida ruošiant programą. Norėdami sužinoti daugiau detalių, žiūrėkite konsolę.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, defau lt_server_name, or default_hs_url.": "Klaidinga konfigūracija: galima nurodyti t ik vieną iš default_server_config, default_server_name, arba default_hs_url.", "Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, defau lt_server_name, or default_hs_url.": "Klaidinga konfigūracija: galima nurodyti t ik vieną iš default_server_config, default_server_name, arba default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Klaidinga konfigūrac ija: nenurodytas numatytasis serveris.", "Invalid configuration: no default server specified.": "Klaidinga konfigūrac ija: nenurodytas numatytasis serveris.",
"Go to your browser to complete Sign In": "Norėdami užbaigti prisijungimą, e ikite į naršyklę", "Go to your browser to complete Sign In": "Norėdami užbaigti prisijungimą, e ikite į naršyklę",
 End of changes. 1 change blocks. 
0 lines changed or deleted 364 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)