"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive  

Source code changes of the file "lib/BackupPC/Lang/cz.pm" between
BackupPC-4.3.2.tar.gz and BackupPC-4.4.0.tar.gz

About: BackupPC is a high-performance, enterprise-grade system for backing up Linux and WinXX PCs and laptops to a server’s disk (http/cgi user interface).

cz.pm  (BackupPC-4.3.2):cz.pm  (BackupPC-4.4.0)
skipping to change at line 17 skipping to change at line 17
# #
# This program is distributed in the hope that it will be useful, # This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details. # GNU General Public License for more details.
# #
# You should have received a copy of the GNU General Public License # You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. # along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# #
use utf8;
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Start_Archive} = "Spustit Archivaci"; $Lang{Start_Archive} = "Spustit Archivaci";
$Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Ukonit/Odstranit z Fronty Archivaci"; $Lang{Stop_Dequeue_Archive} = "Ukončit/Odstranit z Fronty Archivaci";
$Lang{Start_Full_Backup} = "Spustit pln Zlohovn"; $Lang{Start_Full_Backup} = "Spustit Úplné Zálohování";
$Lang{Start_Incr_Backup} = "Spustit Inkremetan Zlohovn"; $Lang{Start_Incr_Backup} = "Spustit Inkremetační Zálohování";
$Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Ukonit/Odstranit z Fronty Zlohovn"; $Lang{Stop_Dequeue_Backup} = "Ukončit/Odstranit z Fronty Zálohování";
$Lang{Restore} = "Obnovit"; $Lang{Restore} = "Obnovit";
$Lang{Type_full} = "pln"; $Lang{Type_full} = "úplný";
$Lang{Type_incr} = "inkrementan"; $Lang{Type_incr} = "inkrementační";
# ----- # -----
$Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} = "Pouze oprvnn uivatel $Lang{Only_privileged_users_can_view_admin_options} =
maj pstup k administranmu nastaven."; "Pouze oprávnění uživatelé mají přístup k administračnímu nastavení.";
$Lang{H_Admin_Options} = "BackupPC Server: Administran nastaven"; $Lang{H_Admin_Options} = "BackupPC Server: Administrační nastavení";
$Lang{Admin_Options} = "Administran nastaven"; $Lang{Admin_Options} = "Administrační nastavení";
$Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF; $Lang{Admin_Options_Page} = <<EOF;
\${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})} \${h1(qq{$Lang{Admin_Options}})}
<br> <br>
\${h2("Kontrola Serveru")} \${h2("Kontrola Serveru")}
<form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get"> <form name="ReloadForm" action="\$MyURL" method="get">
<input type="hidden" name="action" value=""> <input type="hidden" name="action" value="">
<table class="tableStnd"> <table class="tableStnd">
<tr><td>Znovu nahrt konfiguraci serveru:<td><input type="button" value="Reloa d" <tr><td>Znovu nahrát konfiguraci serveru:<td><input type="button" value="Reloa d"
onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload'; onClick="document.ReloadForm.action.value='Reload';
document.ReloadForm.submit();"> document.ReloadForm.submit();">
</table> </table>
</form> </form>
<!-- <!--
\${h2("Konfigurace serveru")} \${h2("Konfigurace serveru")}
<ul> <ul>
<li><i>Jin nastaven mohou bt zde ... nap,</i> <li><i>Jiná nastavení mohou být zde ... např,</i>
<li>Editace konfigurace serveru <li>Editace konfigurace serveru
</ul> </ul>
--> -->
EOF EOF
$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Nen mon se pipojit k BackupPC serveru"; $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server} = "Není možné se připo jit k BackupPC serveru";
$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server_error_message} = <<EOF; $Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server_error_message} = <<EOF;
Tento CGI skript (\$MyURL) se nen schopn pipojit k BackupPC Tento CGI skript (\$MyURL) se není schopný připojit k BackupPC
server na \$Conf{ServerHost} port \$Conf{ServerPort}.<br> server na \$Conf{ServerHost} port \$Conf{ServerPort}.<br>
Chyba: \$err.<br> Chyba: \$err.<br>
Je mon, e BackupPC server nen sputn nebo je chyba v konfiguraci. Je možné, že BackupPC server není spuştěn nebo je chyba v konfiguraci.
Prosm oznamte to systmovmu administrtorovi. Prosím oznamte to systémovému administrátorovi.
EOF EOF
$Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF; $Lang{Admin_Start_Server} = <<EOF;
\${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})} \${h1(qq{$Lang{Unable_to_connect_to_BackupPC_server}})}
<form action="\$MyURL" method="get"> <form action="\$MyURL" method="get">
BackupPC server na <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> port <tt>\$Conf{ServerPort}</tt> BackupPC server na <tt>\$Conf{ServerHost}</tt> port <tt>\$Conf{ServerPort}</tt>
nen momentln sputn (mon jste ho ukonil nebo jet nespustil).<br> není momentálně spuştěn (možná jste ho ukončil nebo jeştě nespustil).<br>
Chceste ho spustit? Chceste ho spustit?
<input type="hidden" name="action" value="startServer"> <input type="hidden" name="action" value="startServer">
<input type="submit" value="Spustit Server" name="ignore"> <input type="submit" value="Spustit Server" name="ignore">
</form> </form>
EOF EOF
# ----- # -----
$Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Status Serveru BackupPC"; $Lang{H_BackupPC_Server_Status} = "Status Serveru BackupPC";
$Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info}= <<EOF; $Lang{BackupPC_Server_Status_General_Info} = <<EOF;
\${h2(\"Obecn Informace o Serveru\")} \${h2(\"Obecné Informace o Serveru\")}
<ul> <ul>
<li> PID serveru je \$Info{pid}, na hostu \$Conf{ServerHost}, <li> PID serveru je \$Info{pid}, na hostu \$Conf{ServerHost},
verze \$Info{Version}, sputn \$serverStartTime. verze \$Info{Version}, spuştěný \$serverStartTime.
<li> Vygenerovn stavu : \$now. <li> Vygenerování stavu : \$now.
<li> Nahrn konfigurace : \$configLoadTime. <li> Nahrání konfigurace : \$configLoadTime.
<li> PC bude pt ve front : \$nextWakeupTime. <li> PC bude příştě ve frontě : \$nextWakeupTime.
<li> Dal informace: <li> Dalşí informace:
<ul> <ul>
<li>\$numBgQueue nevyzench dost o zlohu z poslednho naplnovan <li>\$numBgQueue nevyřízených žádostí o zálohu z posledního naplánované
probuzen, probuzení,
<li>\$numUserQueue nevyzench dost o zlohu od uivatel, <li>\$numUserQueue nevyřízených žádostí o zálohu od uživatelů,
<li>\$numCmdQueue pending command requests, <li>\$numCmdQueue pending command requests,
\$poolInfo \$poolInfo
<li>Stav loit je \$Info{DUlastValue}% <li>Stav úložiştě je \$Info{DUlastValue}%
(\$DUlastTime), dnen maximum je \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime) (\$DUlastTime), dneşní maximum je \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
a verej maximum bylo \$Info{DUDailyMaxPrev}%. a včerejşí maximum bylo \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
<li>Inode stav loit je \$Info{DUInodelastValue}% <li>Inode stav úložiştě je \$Info{DUInodelastValue}%
(\$DUlastTime), dnen maximum je \$Info{DUInodeDailyMax}% (\$DUInod (\$DUlastTime), dneşní maximum je \$Info{DUInodeDailyMax}% (\$DUInod
emaxTime) emaxTime)
a verej maximum bylo \$Info{DUInodeDailyMaxPrev}%. a včerejşí maximum bylo \$Info{DUInodeDailyMaxPrev}%.
</ul> </ul>
</ul> </ul>
EOF EOF
$Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF; $Lang{BackupPC_Server_Status} = <<EOF;
\${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})} \${h1(qq{$Lang{H_BackupPC_Server_Status}})}
<p> <p>
\${h2("Probhajc lohy")} \${h2("Probíhající úlohy")}
<p> <p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3">
<tr class="tableheader"><td> Host </td> <tr class="tableheader"><td> Host </td>
<td> Typ </td> <td> Typ </td>
<td> Uivatel </td> <td> Uživatel </td>
<td> Sputno </td> <td> Spuştěno </td>
<td> Pkaz </td> <td> Příkaz </td>
<td align="center"> PID </td> <td align="center"> PID </td>
<td align="center"> Xfer PID </td> <td align="center"> Xfer PID </td>
<td align="center"> Status </td> <td align="center"> Status </td>
<td align="center"> Count </td> <td align="center"> Count </td>
</tr> </tr>
\$jobStr \$jobStr
</table> </table>
<p> <p>
\$generalInfo \$generalInfo
\${h2("Selhn, kter vyaduj pozornost")} \${h2("Selhání, která vyžadují pozornost")}
<p> <p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3">
<tr class="tableheader"><td align="center"> Host </td> <tr class="tableheader"><td align="center"> Host </td>
<td align="center"> Typ </td> <td align="center"> Typ </td>
<td align="center"> Uivatel </td> <td align="center"> Uživatel </td>
<td align="center"> Posledn pokus </td> <td align="center"> Poslední pokus </td>
<td align="center"> Detaily </td> <td align="center"> Detaily </td>
<td align="center"> as chyby </td> <td align="center"> Čas chyby </td>
<td> Posledn chyba (jin ne dn ping) </td></tr> <td> Poslední chyba (jiná než žádný ping) </td></tr>
\$statusStr \$statusStr
</table> </table>
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Vpis Host"; $Lang{BackupPC__Server_Summary} = "BackupPC: Výpis Hostů";
$Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archiv"; $Lang{BackupPC__Archive} = "BackupPC: Archiv";
$Lang{BackupPC_Summary} = <<EOF; $Lang{BackupPC_Summary} = <<EOF;
\${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})} \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Server_Summary}})}
<p> <p>
<ul> <ul>
<li>Tento stav byl vygenerovn v \$now. <li>Tento stav byl vygenerován v \$now.
<li>Stav loit je \$Info{DUlastValue}% <li>Stav úložiştě je \$Info{DUlastValue}%
(\$DUlastTime), dnen maximum je \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime) (\$DUlastTime), dneşní maximum je \$Info{DUDailyMax}% (\$DUmaxTime)
a verej maximum bylo \$Info{DUDailyMaxPrev}%. a včerejşí maximum bylo \$Info{DUDailyMaxPrev}%.
<li>Inode stav loit je \$Info{DUInodelastValue}% <li>Inode stav úložiştě je \$Info{DUInodelastValue}%
(\$DUlastTime), dnen maximum je \$Info{DUInodeDailyMax}% (\$DUInodemaxTime (\$DUlastTime), dneşní maximum je \$Info{DUInodeDailyMax}% (\$DUInodemaxTime
) )
a verej maximum bylo \$Info{DUInodeDailyMaxPrev}%. a včerejşí maximum bylo \$Info{DUInodeDailyMaxPrev}%.
</ul> </ul>
</p> </p>
\${h2("Host s spn provedenmi zlohami")} \${h2("Hosté s úspěşně provedenými zálohami")}
<p> <p>
\$hostCntGood host bylo spn zlohovno, v celkov velikost: \$hostCntGood hostů bylo úspěşně zálohováno, v celkové velikost:
<ul> <ul>
<li> \$fullTot plnch zloh v celkov velitosti \${fullSizeTot}GiB <li> \$fullTot úplných záloh v celkové velitosti \${fullSizeTot}GiB
(ped kompres), (před kompresí),
<li> \$incrTot inkementanch zloh v celkov velikosti \${incrSizeTot}GiB <li> \$incrTot inkementačních záloh v celkové velikosti \${incrSizeTot}GiB
(ped kompres). (před kompresí).
</ul> </ul>
</p> </p>
<table class="sortable" id="host_summary_backups" border cellpadding="3" cellspa cing="1"> <table class="sortable" id="host_summary_backups" border cellpadding="3" cellspa cing="1">
<tr class="tableheader"><td> Host </td> <tr class="tableheader"><td> Host </td>
<td align="center"> Uivatel </td> <td align="center"> Uživatel </td>
<td align="center"> Poznmka </td> <td align="center"> Poznámka </td>
<td align="center"> #Pln </td> <td align="center"> #Plný </td>
<td align="center"> Pln as (dn) </td> <td align="center"> Plný Čas (dní) </td>
<td align="center"> Pln Velikost (GiB) </td> <td align="center"> Plný Velikost (GiB) </td>
<td align="center"> Rychlost (MB/s) </td> <td align="center"> Rychlost (MB/s) </td>
<td align="center"> #Inkr </td> <td align="center"> #Inkr </td>
<td align="center"> Inkr as (dn) </td> <td align="center"> Inkr čas (dní) </td>
<td align="center"> Posledn Zloha (dn) </td> <td align="center"> Poslední Záloha (dní) </td>
<td align="center"> Stav </td> <td align="center"> Stav </td>
<td align="center"> #Xfer chyb </td> <td align="center"> #Xfer chyb </td>
<td align="center"> Posledn pokus </td></tr> <td align="center"> Poslední pokus </td></tr>
\$strGood \$strGood
</table> </table>
\${h2("Host s dnmi provedenmi zlohami")} \${h2("Hosté s žádnými provedenými zálohami")}
<p> <p>
\$hostCntNone host s dnmi zlohani. \$hostCntNone hostů s žádnými zálohani.
<p> <p>
<table class="sortable" id="host_summary_nobackups" border cellpadding="3" cells pacing="1"> <table class="sortable" id="host_summary_nobackups" border cellpadding="3" cells pacing="1">
<tr class="tableheader"><td> Host </td> <tr class="tableheader"><td> Host </td>
<td align="center"> Uivatel </td> <td align="center"> Uživatel </td>
<td align="center"> Poznmka </td> <td align="center"> Poznámka </td>
<td align="center"> #Pln </td> <td align="center"> #Plný </td>
<td align="center"> Pln as (dn) </td> <td align="center"> Plný Čas (dní) </td>
<td align="center"> Pln Velikost (GiB) </td> <td align="center"> Plný Velikost (GiB) </td>
<td align="center"> Rychlost (MB/s) </td> <td align="center"> Rychlost (MB/s) </td>
<td align="center"> #Inkr </td> <td align="center"> #Inkr </td>
<td align="center"> Inkr as (dn) </td> <td align="center"> Inkr čas (dní) </td>
<td align="center"> Posledn Zloha (dn) </td> <td align="center"> Poslední Záloha (dní) </td>
<td align="center"> Stav </td> <td align="center"> Stav </td>
<td align="center"> #Xfer chyb </td> <td align="center"> #Xfer chyb </td>
<td align="center"> Posledn pokus </td></tr> <td align="center"> Poslední pokus </td></tr>
\$strNone \$strNone
</table> </table>
EOF EOF
$Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF; $Lang{BackupPC_Archive} = <<EOF;
\${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})} \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
<script language="javascript" type="text/javascript"> <script language="javascript" type="text/javascript">
<!-- <!--
function checkAll(location) function checkAll(location)
skipping to change at line 235 skipping to change at line 238
function toggleThis(checkbox) function toggleThis(checkbox)
{ {
var cb = eval("document.form1."+checkbox); var cb = eval("document.form1."+checkbox);
cb.checked = !cb.checked; cb.checked = !cb.checked;
} }
//--> //-->
</script> </script>
\$hostCntGood host, kte byli zlohovni v celkov velikosti \${fullSizeTot}Gi B \$hostCntGood hostů, kteří byli zálohováni v celkové velikosti \${fullSizeTot}Gi B
<p> <p>
<form name="form1" method="post" action="\$MyURL"> <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
<input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt"> <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
<input type="hidden" name="type" value="1"> <input type="hidden" name="type" value="1">
<input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}"> <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
<input type="hidden" name="action" value="Archive"> <input type="hidden" name="action" value="Archive">
<table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1"> <table class="tableStnd" border cellpadding="3" cellspacing="1">
<tr class="tableheader"><td align=center> Host</td> <tr class="tableheader"><td align=center> Host</td>
<td align="center"> Uivatel </td> <td align="center"> Uživatel </td>
<td align="center"> Velikost zlohy </td> <td align="center"> Velikost zálohy </td>
\$strGood \$strGood
\$checkAllHosts \$checkAllHosts
</table> </table>
</form> </form>
<p> <p>
EOF EOF
$Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF; $Lang{BackupPC_Archive2} = <<EOF;
\${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})} \${h1(qq{$Lang{BackupPC__Archive}})}
Nasledujc host se chystaj k archivaci Nasledující hosté se chystají k archivaci
<ul> <ul>
\$HostListStr \$HostListStr
</ul> </ul>
<form action="\$MyURL" method="post"> <form action="\$MyURL" method="post">
\$hiddenStr \$hiddenStr
<input type="hidden" name="action" value="Archive"> <input type="hidden" name="action" value="Archive">
<input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}"> <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$archHost)}">
<input type="hidden" name="type" value="2"> <input type="hidden" name="type" value="2">
<input type="hidden" value="0" name="archive_type"> <input type="hidden" value="0" name="archive_type">
<table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3"> <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3">
\$paramStr \$paramStr
<tr> <tr>
<td colspan=2><input type="submit" value="Start the Archive" name="ignore">< /td> <td colspan=2><input type="submit" value="Start the Archive" name="ignore">< /td>
</tr> </tr>
</form> </form>
</table> </table>
EOF EOF
$Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF; $Lang{BackupPC_Archive2_location} = <<EOF;
<tr> <tr>
<td>Umstn Archivu</td> <td>Umístění Archivu</td>
<td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td> <td><input type="text" value="\$ArchiveDest" name="archive_device"></td>
</tr> </tr>
EOF EOF
$Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF; $Lang{BackupPC_Archive2_compression} = <<EOF;
<tr> <tr>
<td>Komprese</td> <td>Komprese</td>
<td> <td>
<input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>None<br> <input type="radio" value="0" name="compression" \$ArchiveCompNone>None<br>
<input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br> <input type="radio" value="1" name="compression" \$ArchiveCompGzip>gzip<br>
<input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2 <input type="radio" value="2" name="compression" \$ArchiveCompBzip2>bzip2
</td> </td>
</tr> </tr>
EOF EOF
$Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF; $Lang{BackupPC_Archive2_parity} = <<EOF;
<tr> <tr>
<td>Procent paritnch dat (0 = vypnut, 5 = typick)</td> <td>Procent paritních dat (0 = vypnuté, 5 = typické)</td>
<td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td> <td><input type="numeric" value="\$ArchivePar" name="par"></td>
</tr> </tr>
EOF EOF
$Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF; $Lang{BackupPC_Archive2_split} = <<EOF;
<tr> <tr>
<td>Rozdlit vstup na</td> <td>Rozdělit výstup na</td>
<td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes< /td> <td><input type="numeric" value="\$ArchiveSplit" name="splitsize">Megabytes< /td>
</tr> </tr>
EOF EOF
# ----------------------------------- # -----------------------------------
$Lang{Pool_Stat} = <<EOF; $Lang{Pool_Stat} = <<EOF;
<li>V loiti je \${poolSize}GiB zahrnujc \$info->{"\${name}FileCnt"} <li>V úložişti je \${poolSize}GiB zahrnujíc \$info->{"\${name}FileCnt"}
soubor souborů
a \$info->{"\${name}DirCnt"} adres (od \$poolTime), a \$info->{"\${name}DirCnt"} adresářů (od \$poolTime),
<li>Hashovn loit dv \$info->{"\${name}FileCntRep"} opakujcch s <li>Hashování úložiştě dává \$info->{"\${name}FileCntRep"} opakujících s
e e
soubor s nejdelm etzem \$info->{"\${name}FileRepMax"}, souborů s nejdelşím řetězem \$info->{"\${name}FileRepMax"},
<li>Non klid loit odstranil \$info->{"\${name}FileCntRm"} soubor <li>Noční úklid úložiştě odstranil \$info->{"\${name}FileCntRm"} souborů
velikosti \${poolRmSize}GiB (kolem \$poolTime), velikosti \${poolRmSize}GiB (kolem \$poolTime),
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: Zloha vydna na \$ho st"; $Lang{BackupPC__Backup_Requested_on__host} = "BackupPC: Záloha vyž ádána na \$host";
$Lang{BackupPC__Delete_Requested_for_a_backup_of__host} = "BackupPC: Delete Requ ested for a backup of \$host"; $Lang{BackupPC__Delete_Requested_for_a_backup_of__host} = "BackupPC: Delete Requ ested for a backup of \$host";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF; $Lang{REPLY_FROM_SERVER} = <<EOF;
\${h1(\$str)} \${h1(\$str)}
<p> <p>
Odpov serveru na: \$reply Odpověď serveru na: \$reply
<p> <p>
Vra se na <a href="\$MyURL?host=\$host">domovskou strnku \$host</a>. Vra se na <a href="\$MyURL?host=\$host">domovskou stránku \$host</a>.
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Zatek zlohy potvr $Lang{BackupPC__Start_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Začátek zálohy potvr
zen na \$host"; zen na \$host";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF; $Lang{Are_you_sure_start} = <<EOF;
\${h1("Are you sure?")} \${h1("Are you sure?")}
<p> <p>
Chystte se spustit \$type zlohu na \$host. Chystáte se spustit \$type zálohu na \$host.
<form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get"> <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
<input type="hidden" name="host" value="\$host"> <input type="hidden" name="host" value="\$host">
<input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr"> <input type="hidden" name="hostIP" value="\$ipAddr">
<input type="hidden" name="doit" value="1"> <input type="hidden" name="doit" value="1">
<input type="hidden" name="action" value=""> <input type="hidden" name="action" value="">
Opravdu to chcete provst? Opravdu to chcete provést?
<input type="button" value="\$buttonText" <input type="button" value="\$buttonText"
onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}'; onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
document.Confirm.submit();"> document.Confirm.submit();">
<input type="submit" value="No" name="ignore"> <input type="submit" value="No" name="ignore">
</form> </form>
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Ukonit potvrzen kop $Lang{BackupPC__Stop_Backup_Confirm_on__host} = "BackupPC: Ukončit potvrzení kop
ie na \$host"; ie na \$host";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF; $Lang{Are_you_sure_stop} = <<EOF;
\${h1("Jste si jist?")} \${h1("Jste si jistý?")}
<p> <p>
Chystte se ukonit/vyadit z fronty zlohovn na \$host; Chystáte se ukončit/vyřadit z fronty zálohování na \$host;
<form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get"> <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
<input type="hidden" name="host" value="\$host"> <input type="hidden" name="host" value="\$host">
<input type="hidden" name="doit" value="1"> <input type="hidden" name="doit" value="1">
<input type="hidden" name="action" value=""> <input type="hidden" name="action" value="">
Prosm, nezanejte jin zlohovn Prosím, nezačínejte jiné zálohování
<input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> hodin. <input type="text" name="backoff" size="10" value="\$backoff"> hodin.
<p> <p>
Opravdu to chcete provst? Opravdu to chcete provést?
<input type="button" value="\$buttonText" <input type="button" value="\$buttonText"
onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}'; onClick="document.Confirm.action.value='\$In{action}';
document.Confirm.submit();"> document.Confirm.submit();">
<input type="submit" value="No" name="ignore"> <input type="submit" value="No" name="ignore">
</form> </form>
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Pouze oprvnn uivatel maj $Lang{Only_privileged_users_can_view_queues_} = "Pouze oprávnění uživatelé mají
pistup k frontm."; přistup k frontám.";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Pouze oprvnn uivatel mohou arch $Lang{Only_privileged_users_can_archive} = "Pouze oprávnění uživatelé mohou arch
ivovat."; ivovat.";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: Pehled front"; $Lang{BackupPC__Queue_Summary} = "BackupPC: Přehled front";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF; $Lang{Backup_Queue_Summary} = <<EOF;
\${h1("Pehled fronty zlohovn")} \${h1("Přehled fronty zálohování")}
\${h2("Pehled fronty uivatel")} \${h2("Přehled fronty uživatelů")}
<p> <p>
Nsledujc uivatel jsou momentln ve front: Následující uživatelé jsou momentálně ve frontě:
</p> </p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%">
<tr class="tableheader"><td> Host </td> <tr class="tableheader"><td> Host </td>
<td> Action </td> <td> Action </td>
<td> as do </td> <td> Čas do </td>
<td> Uivatel </td></tr> <td> Uživatel </td></tr>
\$strUser \$strUser
</table> </table>
\${h2("Souhrn fronty v pozad")} \${h2("Souhrn fronty v pozadí")}
<p> <p>
Nsledujc dosti v pozad jsou momentln ve front: Následující žádosti v pozadí jsou momentálně ve frontě:
</p> </p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%">
<tr class="tableheader"><td> Host </td> <tr class="tableheader"><td> Host </td>
<td> Action </td> <td> Action </td>
<td> as do </td> <td> Čas do </td>
<td> Uivatel </td></tr> <td> Uživatel </td></tr>
\$strBg \$strBg
</table> </table>
\${h2("Souhrn fronty pkaz")} \${h2("Souhrn fronty příkazů")}
<p> <p>
Nsledujc pkazy jsou momentln ve front: Následující příkazy jsou momentálně ve frontě:
</p> </p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%">
<tr class="tableheader"><td> Host </td> <tr class="tableheader"><td> Host </td>
<td> Action </td> <td> Action </td>
<td> as do </td> <td> Čas do </td>
<td> Uivatel </td> <td> Uživatel </td>
<td> Pkaz </td></tr> <td> Příkaz </td></tr>
\$strCmd \$strCmd
</table> </table>
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Soubor \$file"; $Lang{Backup_PC__Log_File__file} = "BackupPC: Soubor \$file";
$Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF; $Lang{Log_File__file__comment} = <<EOF;
\${h1("Soubor \$file \$comment")} \${h1("Soubor \$file \$comment")}
<p> <p>
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF; $Lang{Contents_of_log_file} = <<EOF;
Obsah souboru <tt>\$file</tt>, modifikovn \$mtimeStr \$comment Obsah souboru <tt>\$file</tt>, modifikován \$mtimeStr \$comment
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{skipped__skipped_lines} = "[ peskoeno \$skipped dk ]\n"; $Lang{skipped__skipped_lines} = "[ přeskočeno \$skipped řádků ]\n";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nNen mon otevt log soubor \$file\n"; $Lang{_pre___Can_t_open_log_file__file} = "<pre>\nNení možné otevřít log soubor \$file\n";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Historie Log Souboru"; $Lang{BackupPC__Log_File_History} = "BackupPC: Historie Log Souboru";
$Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF; $Lang{Log_File_History__hdr} = <<EOF;
\${h1("Historie Log Souboru \$hdr")} \${h1("Historie Log Souboru \$hdr")}
<p> <p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%">
<tr class="tableheader"><td align="center"> Soubor </td> <tr class="tableheader"><td align="center"> Soubor </td>
<td align="center"> Velikost </td> <td align="center"> Velikost </td>
<td align="center"> as modifikace </td></tr> <td align="center"> Čas modifikace </td></tr>
\$str \$str
</table> </table>
EOF EOF
# ------------------------------- # -------------------------------
$Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF; $Lang{Recent_Email_Summary} = <<EOF;
\${h1("Pehled nedvnch email (azeno zptn)")} \${h1("Přehled nedávných emailů (Řazeno zpětně)")}
<p> <p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%">
<tr class="tableheader"><td align="center"> Pjemce </td> <tr class="tableheader"><td align="center"> Příjemce </td>
<td align="center"> Odeslatel </td> <td align="center"> Odesílatel </td>
<td align="center"> as </td> <td align="center"> Čas </td>
<td align="center"> Pedmt </td></tr> <td align="center"> Předmět </td></tr>
\$str \$str
</table> </table>
EOF EOF
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Prohlet zlohu \$num pro \$ho st"; $Lang{Browse_backup__num_for__host} = "BackupPC: Prohlížet zálohu \$num pro \$ho st";
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Obnovit nastaven pro \$host"; $Lang{Restore_Options_for__host} = "BackupPC: Obnovit nastavení pro \$host";
$Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF; $Lang{Restore_Options_for__host2} = <<EOF;
\${h1("Obnovit nastaven pro \$host")} \${h1("Obnovit nastavení pro \$host")}
<p> <p>
Vybral jste nsledujc soubory/adrese z Vybral jste následující soubory/adresáře z
sti \$share, zloha slo #\$num: části \$share, záloha číslo #\$num:
<ul> <ul>
\$fileListStr \$fileListStr
</ul> </ul>
</p><p> </p><p>
Pro obnoven tchto soubor/adres mte ti monosti. Pro obnovení těchto souborů/adresářů máte tři možnosti.
Vyberte si, prosm, jednu z nsledujcch monost. Vyberte si, prosím, jednu z následujících možností.
</p> </p>
\${h2("Monost 1: Pm obnova")} \${h2("Možnost 1: Přímá obnova")}
<p> <p>
EOF EOF
$Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF; $Lang{Restore_Options_for__host_Option1} = <<EOF;
Mete spustit obnoven tchto soubor do Můžete spustit obnovení těchto souborů do
<b>\$directHost</b>. <b>\$directHost</b>.
</p><p> </p><p>
<b>Varovn:</b> jakkoliv existujc soubor, kter odpovda tm, <b>Varování:</b> jakýkoliv existující soubor, který odpovída těm,
kter mte vybrny bude smazn! které máte vybrány bude smazán!
</p> </p>
<form action="\$MyURL" method="post" name="direct"> <form action="\$MyURL" method="post" name="direct">
<input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}"> <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
<input type="hidden" name="num" value="\$num"> <input type="hidden" name="num" value="\$num">
<input type="hidden" name="type" value="3"> <input type="hidden" name="type" value="3">
\$hiddenStr \$hiddenStr
<input type="hidden" value="\$In{action}" name="action"> <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
<table class="tableStnd" border="0"> <table class="tableStnd" border="0">
<tr> <tr>
<td>Obnovit souboru do hosta</td> <td>Obnovit souboru do hosta</td>
<td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}" <td><!--<input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$host)}"
name="hostDest">--> name="hostDest">-->
<select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''"> <select name="hostDest" onChange="document.direct.shareDest.value=''">
\$hostDestSel \$hostDestSel
</select> </select>
<script language="Javascript"> <script language="Javascript">
function myOpen(URL) { function myOpen(URL) {
window.open(URL,'','width=500,height=400'); window.open(URL,'','width=500,height=400');
} }
</script> </script>
<!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+documen t.direct.hostDest.options.value)">Hledej dostupn sti (NEN IMPLEMENTOVNO)</a >--></td> <!--<a href="javascript:myOpen('\$MyURL?action=findShares&host='+documen t.direct.hostDest.options.value)">Hledej dostupné části (NENÍ IMPLEMENTOVÁNO)</a >--></td>
</tr><tr> </tr><tr>
<td>Obnoven soubor do sti</td> <td>Obnovení souborů do části</td>
<td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}" <td><input type="text" size="40" value="\${EscHTML(\$share)}"
name="shareDest"></td> name="shareDest"></td>
</tr><tr> </tr><tr>
<td>Obnovit soubory v adresi<br>(vztahujc se k sti)</td> <td>Obnovit soubory v adresáři<br>(vztahující se k části)</td>
<td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256" <td valign="top"><input type="text" size="40" maxlength="256"
value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td> value="\${EscHTML(\$pathHdr)}" name="pathHdr"></td>
</tr><tr> </tr><tr>
<td><input type="submit" value="Start Restore" name="ignore"></td> <td><input type="submit" value="Start Restore" name="ignore"></td>
</table> </table>
</form> </form>
EOF EOF
$Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF; $Lang{Restore_Options_for__host_Option1_disabled} = <<EOF;
Pm obnoven bylo zakzno pro hosta \${EscHTML(\$hostDest)}. Přímé obnovení bylo zakázáno pro hosta \${EscHTML(\$hostDest)}.
Vyberte si, prosm, jednu z monost obnovy. Vyberte si, prosím, jednu z možností obnovy.
EOF EOF
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF; $Lang{Option_2__Download_Zip_archive} = <<EOF;
<p> <p>
\${h2("Monost 2: Sthnout Zip archiv")} \${h2("Možnost 2: Stáhnout Zip archiv")}
<p> <p>
Mete sthnout Zip archiv obsahujc vechny soubory/adrese, kter Můžete stáhnout Zip archiv obsahující vşechny soubory/adresáře, které
jste vybral. Pot mete pout aplikaci, nap. WinZip, k zobrazen jste vybral. Poté můžete použít aplikaci, např. WinZip, k zobrazení
nebp rozbalen nkterho z tchto soubor. nebp rozbalení některého z těchto souborů.
</p><p> </p><p>
<b>Varovn:</b> v zvislosti na tom, kter soubory/adrese jste vybral, <b>Varování:</b> v závislosti na tom, které soubory/adresáře jste vybral,
tento archiv me bt velmi velk. Vytvoen a penos archivu me trvat tento archiv může být velmi velký. Vytvoření a přenos archivu může trvat
minuty, a budete potebovat dostatek msta na loklnm disku. minuty, a budete potřebovat dostatek místa na lokálním disku.
</p> </p>
<form action="\$MyURL" method="post"> <form action="\$MyURL" method="post">
<input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}"> <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
<input type="hidden" name="num" value="\$num"> <input type="hidden" name="num" value="\$num">
<input type="hidden" name="type" value="2"> <input type="hidden" name="type" value="2">
\$hiddenStr \$hiddenStr
<input type="hidden" value="\$In{action}" name="action"> <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
<input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Vytvoit archiv relati vn <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Vytvořit archiv relati vní
k \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)} k \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
(jinak bude archiv obsahovat plnou cestu). (jinak bude archiv obsahovat plnou cestu).
<br> <br>
<table class="tableStnd" border="0"> <table class="tableStnd" border="0">
<tr> <tr>
<td>Komprese (0=off, 1=rychl,...,9=nejlep)</td> <td>Komprese (0=off, 1=rychlá,...,9=nejlepşí)</td>
<td><input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel"></td> <td><input type="text" size="6" value="5" name="compressLevel"></td>
</tr><tr> </tr><tr>
<td>Code page (e.g. cp866)</td> <td>Code page (e.g. cp866)</td>
<td><input type="text" size="6" value="utf8" name="codePage"></td> <td><input type="text" size="6" value="utf8" name="codePage"></td>
</tr> </tr>
</table> </table>
<br> <br>
<input type="submit" value="Sthnout Zip soubor" name="ignore"> <input type="submit" value="Stáhnout Zip soubor" name="ignore">
</form> </form>
EOF EOF
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF; $Lang{Option_2__Download_Zip_archive2} = <<EOF;
<p> <p>
\${h2("Monost 2: Stnout Zip archiv")} \${h2("Možnost 2: Stánout Zip archiv")}
<p> <p>
Archive::Zip nen nainstalovn, ili nebude mon sthnout Archive::Zip není nainstalován, čili nebude možné stáhnout
zip archiv. zip archiv.
Podejte systmovho administrtora o instalaci Archive::Zip z Požádejte systémového administrátora o instalaci Archive::Zip z
<a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a>. <a href="http://www.cpan.org">www.cpan.org</a>.
</p> </p>
EOF EOF
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF; $Lang{Option_3__Download_Zip_archive} = <<EOF;
\${h2("Monost 3: Sthnout Tar archiv")} \${h2("Možnost 3: Stáhnout Tar archiv")}
<p> <p>
Mete sthnout Tar archiv obsahujc vechny soubory/adrese, kter Můžete stáhnout Tar archiv obsahující vşechny soubory/adresáře, které
jste vybral. Pot mete pout aplikaci, nap. tar nebo WinZip, k zobrazen jste vybral. Poté můžete použít aplikaci, např. tar nebo WinZip, k zobrazení
nebp rozbalen nkterho z tchto soubor. nebp rozbalení některého z těchto souborů.
</p><p> </p><p>
<b>Varovn:</b> v zvislosti na tom, kter soubory/adrese jste vybral, <b>Varování:</b> v závislosti na tom, které soubory/adresáře jste vybral,
tento archiv me bt velmi velk. Vytvoen a penos archivu me trvat tento archiv může být velmi velký. Vytvoření a přenos archivu může trvat
minuty, a budete potebovat dostatek msta na loklnm disku. minuty, a budete potřebovat dostatek místa na lokálním disku.
</p> </p>
<form action="\$MyURL" method="post"> <form action="\$MyURL" method="post">
<input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}"> <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
<input type="hidden" name="num" value="\$num"> <input type="hidden" name="num" value="\$num">
<input type="hidden" name="type" value="1"> <input type="hidden" name="type" value="1">
\$hiddenStr \$hiddenStr
<input type="hidden" value="\$In{action}" name="action"> <input type="hidden" value="\$In{action}" name="action">
<input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Vytvo archiv relativn <input type="checkbox" value="1" name="relative" checked> Vytvoř archiv relativn í
k \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)} k \${EscHTML(\$pathHdr eq "" ? "/" : \$pathHdr)}
(jinak bude archiv obsahovat plnou cestu). (jinak bude archiv obsahovat plnou cestu).
<br> <br>
<input type="submit" value="Stnout Tar soubor" name="ignore"> <input type="submit" value="Stánout Tar soubor" name="ignore">
</form> </form>
EOF EOF
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Potvrzen obnoven na \$host"; $Lang{Restore_Confirm_on__host} = "BackupPC: Potvrzení obnovení na \$host";
$Lang{Are_you_sure} = <<EOF; $Lang{Are_you_sure} = <<EOF;
\${h1("Jsi si jist?")} \${h1("Jsi si jistý?")}
<p> <p>
Chystte se zahjit obnovu pmo do potae \$In{hostDest}. Chystáte se zahájit obnovu přímo do počítače \$In{hostDest}.
Nsledujc soubory budou obnoveny do sti \$In{shareDest}, ze Následující soubory budou obnoveny do části \$In{shareDest}, ze
zlohy slo \$num: zálohy číslo \$num:
<p> <p>
<table class="tableStnd" border> <table class="tableStnd" border>
<tr class="tableheader"><td>Originln soubor/adres</td><td>Bude obnoven do</t d></tr> <tr class="tableheader"><td>Originální soubor/adresář</td><td>Bude obnoven do</t d></tr>
\$fileListStr \$fileListStr
</table> </table>
<form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post"> <form name="RestoreForm" action="\$MyURL" method="post">
<input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}"> <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
<input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}"> <input type="hidden" name="hostDest" value="\${EscHTML(\$In{hostDest})}">
<input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}"> <input type="hidden" name="shareDest" value="\${EscHTML(\$In{shareDest})}">
<input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}"> <input type="hidden" name="pathHdr" value="\${EscHTML(\$In{pathHdr})}">
<input type="hidden" name="num" value="\$num"> <input type="hidden" name="num" value="\$num">
<input type="hidden" name="type" value="4"> <input type="hidden" name="type" value="4">
<input type="hidden" name="action" value=""> <input type="hidden" name="action" value="">
\$hiddenStr \$hiddenStr
Obravdu to chce provst? Obravdu to chceş provést?
<input type="button" value="\$Lang->{Restore}" <input type="button" value="\$Lang->{Restore}"
onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore'; onClick="document.RestoreForm.action.value='Restore';
document.RestoreForm.submit();"> document.RestoreForm.submit();">
<input type="submit" value="No" name="ignore"> <input type="submit" value="No" name="ignore">
</form> </form>
EOF EOF
# -------------------------- # --------------------------
$Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Obnovit vydan na \$hostDes $Lang{Restore_Requested_on__hostDest} = "BackupPC: Obnovit vyžádané na \$hostDes
t"; t";
$Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF; $Lang{Reply_from_server_was___reply} = <<EOF;
\${h1(\$str)} \${h1(\$str)}
<p> <p>
Odpov od serveru: \$reply Odpověď od serveru: \$reply
<p> <p>
Jt zpt na <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">domovsk strnka \$hostDest</a>. Jít zpět na <a href="\$MyURL?host=\$hostDest">domovská stránka \$hostDest</a>.
EOF EOF
$Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF; $Lang{BackupPC_Archive_Reply_from_server} = <<EOF;
\${h1(\$str)} \${h1(\$str)}
<p> <p>
Odpov od serveru: \$reply Odpověď od serveru: \$reply
EOF EOF
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{BackupPC__Delete_Backup_Confirm__num_of__host} = "BackupPC: Delete Backup Confirm #\$num of \$host"; $Lang{BackupPC__Delete_Backup_Confirm__num_of__host} = "BackupPC: Delete Backup Confirm #\$num of \$host";
# -------------------------------- # --------------------------------
$Lang{A_filled} = "a filled"; $Lang{A_filled} = "a filled";
$Lang{An_unfilled} = "an unfilled"; $Lang{An_unfilled} = "an unfilled";
$Lang{Are_you_sure_delete} = <<EOF; $Lang{Are_you_sure_delete} = <<EOF;
\${h1("Are you sure?")} \${h1("Are you sure?")}
<p> <p>
You are about to delete \$filled \$type backup #\$num of \$host. You are about to delete \$filled \$type backup #\$num of \$host.
<form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get"> <form name="Confirm" action="\$MyURL" method="get">
<input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}"> <input type="hidden" name="host" value="\${EscHTML(\$host)}">
<input type="hidden" name="num" value="\$num"> <input type="hidden" name="num" value="\$num">
skipping to change at line 681 skipping to change at line 696
<input type="button" value="\${EscHTML(\$Lang->{CfgEdit_Button_Delete})}" <input type="button" value="\${EscHTML(\$Lang->{CfgEdit_Button_Delete})}"
onClick="document.Confirm.action.value='deleteBackup'; onClick="document.Confirm.action.value='deleteBackup';
document.Confirm.submit();"> document.Confirm.submit();">
<input type="submit" value="No" name="ignore"> <input type="submit" value="No" name="ignore">
</form> </form>
EOF EOF
# ------------------------- # -------------------------
$Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Pehled zloh hosta \$host"; $Lang{Host__host_Backup_Summary} = "BackupPC: Přehled záloh hosta \$host";
$Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF; $Lang{Host__host_Backup_Summary2} = <<EOF;
\${h1("Pehled zloh hosta \$host")} \${h1("Přehled záloh hosta \$host")}
<p> <p>
\$warnStr \$warnStr
<ul> <ul>
\$statusStr \$statusStr
</ul> </ul>
</p> </p>
\${h2("User Actions")} \${h2("User Actions")}
<p> <p>
<form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get"> <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
<input type="hidden" name="host" value="\$host"> <input type="hidden" name="host" value="\$host">
<input type="hidden" name="action" value=""> <input type="hidden" name="action" value="">
\$startIncrStr \$startIncrStr
<input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}" <input type="button" value="\$Lang->{Start_Full_Backup}"
onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup'; onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Full_Backup';
document.StartStopForm.submit();"> document.StartStopForm.submit();">
<input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}" <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Backup}"
onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup'; onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Backup';
document.StartStopForm.submit();"> document.StartStopForm.submit();">
</form> </form>
</p> </p>
\${h2("Pehled zloh")} \${h2("Přehled záloh")}
<p> <p>
Kliknte na slo zlohy pro prohlen a obnoven zlohy. Klikněte na číslo zálohy pro prohlížení a obnovení zálohy.
</p> </p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3">
<tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td> <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
<td align="center"> Typ </td> <td align="center"> Typ </td>
<td align="center"> Vyplnno </td> <td align="center"> Vyplněno </td>
<td align="center"> rove </td> <td align="center"> Úroveň </td>
<td align="center"> Datum sputn </td> <td align="center"> Datum spuştění </td>
<td align="center"> Doba trvn/minuty </td> <td align="center"> Doba trvání/minuty </td>
<td align="center"> Doba/dny </td> <td align="center"> Doba/dny </td>
<td align="center"> Držet </td>
\$deleteHdrStr \$deleteHdrStr
<td align="center"> Cesta serveru zlohy </td> <td align="center"> Komentář </td>
</tr> </tr>
\$str \$str
</table> </table>
<p> <p>
\$restoreStr \$restoreStr
</p> </p>
\${h2("Pehled Xfer chyb")} \${h2("Přehled Xfer chyb")}
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%">
<tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td> <tr class="tableheader"><td align="center"> Backup# </td>
<td align="center"> Typ </td> <td align="center"> Typ </td>
<td align="center"> Pohled </td> <td align="center"> Pohled </td>
<td align="center"> #Xfer chyby </td> <td align="center"> #Xfer chyby </td>
<td align="center"> #patn soubory </td> <td align="center"> #şpatné soubory </td>
<td align="center"> #patn sti </td> <td align="center"> #şpatné části </td>
<td align="center"> #tar chyby </td> <td align="center"> #tar chyby </td>
</tr> </tr>
\$errStr \$errStr
</table> </table>
\${h2("File Size/Count Reuse Summary")} \${h2("File Size/Count Reuse Summary")}
<p> <p>
Existujc soubory jsou ty, kter jsou ji v loiti; nov jsou pidan Existující soubory jsou ty, které jsou již v úložişti; nové jsou přidané
do loit. do úložiştě.
Przn soubory a SMB chyby nejsou potny. Prázné soubory a SMB chyby nejsou počítány.
</p> </p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%">
<tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td> <tr class="tableheader"><td colspan="2" bgcolor="#ffffff"></td>
<td align="center" colspan="3"> Celkov </td> <td align="center" colspan="3"> Celkově </td>
<td align="center" colspan="2"> Existujc soubory </td> <td align="center" colspan="2"> Existující soubory </td>
<td align="center" colspan="2"> Nov soubory </td> <td align="center" colspan="2"> Nové soubory </td>
</tr> </tr>
<tr class="tableheader sortheader"> <tr class="tableheader sortheader">
<td align="center"> Zloha # </td> <td align="center"> Záloha # </td>
<td align="center"> Typ </td> <td align="center"> Typ </td>
<td align="center"> #Soubory </td> <td align="center"> #Soubory </td>
<td align="center"> Velikost/MB </td> <td align="center"> Velikost/MB </td>
<td align="center"> MB/sec </td> <td align="center"> MB/sec </td>
<td align="center"> #Soubory </td> <td align="center"> #Soubory </td>
<td align="center"> Velikost/MB </td> <td align="center"> Velikost/MB </td>
<td align="center"> #Soubory </td> <td align="center"> #Soubory </td>
<td align="center"> Velikost/MB </td> <td align="center"> Velikost/MB </td>
</tr> </tr>
\$sizeStr \$sizeStr
</table> </table>
\${h2("Pehled kompres")} \${h2("Přehled kompresí")}
<p> <p>
Vkon komprese pro soubory, kter jsou ji v loiti a pro nov Výkon komprese pro soubory, které jsou již v úložişti a pro nově
zkomprimovan soubory. zkomprimované soubory.
</p> </p>
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%">
<tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td> <tr class="tableheader"><td colspan="3" bgcolor="#ffffff"></td>
<td align="center" colspan="3"> Existujc soubory </td> <td align="center" colspan="3"> Existující soubory </td>
<td align="center" colspan="3"> Nov soubory </td> <td align="center" colspan="3"> Nové soubory </td>
</tr> </tr>
<tr class="tableheader sortheader"><td align="center"> Zloha # </td> <tr class="tableheader sortheader"><td align="center"> Záloha # </td>
<td align="center"> Typ </td> <td align="center"> Typ </td>
<td align="center"> rove komprese </td> <td align="center"> Úroveň komprese </td>
<td align="center"> Velikost/MB </td> <td align="center"> Velikost/MB </td>
<td align="center"> Komprese/MB </td> <td align="center"> Komprese/MB </td>
<td align="center"> Komprese </td> <td align="center"> Komprese </td>
<td align="center"> Velikost/MB </td> <td align="center"> Velikost/MB </td>
<td align="center"> Komprese/MB </td> <td align="center"> Komprese/MB </td>
<td align="center"> Komprese </td> <td align="center"> Komprese </td>
</tr> </tr>
\$compStr \$compStr
</table> </table>
EOF EOF
$Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Pehled archiv hosta \$host "; $Lang{Host__host_Archive_Summary} = "BackupPC: Přehled archivů hosta \$host ";
$Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF; $Lang{Host__host_Archive_Summary2} = <<EOF;
\${h1("Pehled archiv hosta \$host")} \${h1("Přehled archivů hosta \$host")}
<p> <p>
\$warnStr \$warnStr
<ul> <ul>
\$statusStr \$statusStr
</ul> </ul>
\${h2("Uivatelsk akce")} \${h2("Uživatelské akce")}
<p> <p>
<form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get"> <form name="StartStopForm" action="\$MyURL" method="get">
<input type="hidden" name="archivehost" value="\$host"> <input type="hidden" name="archivehost" value="\$host">
<input type="hidden" name="host" value="\$host"> <input type="hidden" name="host" value="\$host">
<input type="hidden" name="action" value=""> <input type="hidden" name="action" value="">
<input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}" <input type="button" value="\$Lang->{Start_Archive}"
onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive'; onClick="document.StartStopForm.action.value='Start_Archive';
document.StartStopForm.submit();"> document.StartStopForm.submit();">
<input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}" <input type="button" value="\$Lang->{Stop_Dequeue_Archive}"
onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive'; onClick="document.StartStopForm.action.value='Stop_Dequeue_Archive';
document.StartStopForm.submit();"> document.StartStopForm.submit();">
</form> </form>
\$ArchiveStr \$ArchiveStr
EOF EOF
# ------------------------- # -------------------------
$Lang{Error} = "BackupPC: Chyba"; $Lang{Error} = "BackupPC: Chyba";
$Lang{Error____head} = <<EOF; $Lang{Error____head} = <<EOF;
\${h1("Chyba: \$head")} \${h1("Chyba: \$head")}
<p>\$mesg</p> <p>\$mesg</p>
EOF EOF
# ------------------------- # -------------------------
$Lang{NavSectionTitle_} = "Server"; $Lang{NavSectionTitle_} = "Server";
# ------------------------- # -------------------------
$Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF; $Lang{Backup_browse_for__host} = <<EOF;
\${h1("Prohlen zloh pro \$host")} \${h1("Prohlížení záloh pro \$host")}
<script language="javascript" type="text/javascript"> <script language="javascript" type="text/javascript">
<!-- <!--
function checkAll(location) function checkAll(location)
{ {
for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++) for (var i=0;i<document.form1.elements.length;i++)
{ {
var e = document.form1.elements[i]; var e = document.form1.elements[i];
if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') { if ((e.checked || !e.checked) && e.name != \'all\') {
skipping to change at line 857 skipping to change at line 873
function toggleThis(checkbox) function toggleThis(checkbox)
{ {
var cb = eval("document.form1."+checkbox); var cb = eval("document.form1."+checkbox);
cb.checked = !cb.checked; cb.checked = !cb.checked;
} }
//--> //-->
</script> </script>
<form name="form0" method="post" action="\$MyURL"> <ul>
<li> Prohlížíte zálohu #\$num, která byla spuştěna kolem \$backupTime
(\$backupAge dní zpět),
\$filledBackup
<li>
<form name="formDir" method="post" action="\$MyURL">
<input type="hidden" name="num" value="\$num"> <input type="hidden" name="num" value="\$num">
<input type="hidden" name="host" value="\$host"> <input type="hidden" name="host" value="\$host">
<input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}"> <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
<input type="hidden" name="action" value="browse"> <input type="hidden" name="action" value="browse">
<ul> Zadej adresář: <input type="text" name="dir" size="60" maxlength="4096" value="\
<li> Prohlte zlohu #\$num, kter byla sputna kolem \$backupTime ${EscHTML(\$dir)}">
(\$backupAge dn zpt), <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit">
\$filledBackup </form>
<li> Zadej adres: <input type="text" name="dir" size="50" maxlength="4096" val <li>
ue="\${EscHTML(\$dir)}"> <input type="submit" value="\$Lang->{Go}" name="Submit" <form name="formComment" method="post" action="\$MyURL">
> <input type="hidden" name="num" value="\$num">
<li> Klikni na adres ne a pokrauj do nj, <input type="hidden" name="host" value="\$host">
<li> Klikni na soubor ne a obnov ho, <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
<li> Me vidt zlohu <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host <input type="hidden" name="action" value="browse">
)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">history</a> aktulnho adrese. Komentář: <input type="text" name="comment" class="inputCompact" size="60" maxle
ngth="4096" value="\${EscHTML(\$comment)}">
<input type="submit" value="\$Lang->{CfgEdit_Button_Save}" name="SetComment"
>
</form>
<li> Klikni na adresář níže a pokračuj do něj,
<li> Klikni na soubor níže a obnov ho,
<li> Můžeş vidět zálohu <a href="\$MyURL?action=dirHistory&host=\${EscURI(\$host
)}&share=\$shareURI&dir=\$pathURI">history</a> aktuálního adresáře.
\$share2pathStr
</ul> </ul>
</form> </form>
\${h2("Obsah \$dirDisplay")} \${h2("Obsah \$dirDisplay")}
<form name="form1" method="post" action="\$MyURL"> <form name="form1" method="post" action="\$MyURL">
<input type="hidden" name="num" value="\$num"> <input type="hidden" name="num" value="\$num">
<input type="hidden" name="host" value="\$host"> <input type="hidden" name="host" value="\$host">
<input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}"> <input type="hidden" name="share" value="\${EscHTML(\$share)}">
<input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt"> <input type="hidden" name="fcbMax" value="\$checkBoxCnt">
<input type="hidden" name="action" value="Restore"> <input type="hidden" name="action" value="Restore">
skipping to change at line 904 skipping to change at line 933
</table> </table>
</td></tr></table> </td></tr></table>
<br> <br>
<!-- <!--
This is now in the checkAll row This is now in the checkAll row
<input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files"> <input type="submit" name="Submit" value="Restore selected files">
--> -->
</form> </form>
EOF EOF
$Lang{Browse_ClientShareName2Path} = <<EOF;
<li> Mapování názvu sdílené položky na skutečnou cestu klienta (ClientShareName2
Path):
<ul>
\$share2pathStr
</ul>
EOF
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Historie zloh adres pro \$ho st"; $Lang{DirHistory_backup_for__host} = "BackupPC: Historie záloh adresářů pro \$ho st";
# #
# These two strings are used to build the links for directories and # These two strings are used to build the links for directories and
# file versions. Files are appended with a version number. # file versions. Files are appended with a version number.
# #
$Lang{DirHistory_dirLink} = "adres"; $Lang{DirHistory_dirLink} = "adres";
$Lang{DirHistory_fileLink} = "v"; $Lang{DirHistory_fileLink} = "v";
$Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF; $Lang{DirHistory_for__host} = <<EOF;
\${h1("Historie zloh adres pro \$host")} \${h1("Historie záloh adresářů pro \$host")}
<p> <p>
Tato obrazovka zobrazuje kadou uniktn verzi souboru Tato obrazovka zobrazuje každou unikátní verzi souboru
ze vech zloh: ze vşech záloh:
<ul> <ul>
<li> Klikni na slo zlohy k nvratu do prohlee zloh, <li> Klikni na číslo zálohy k návratu do prohlížeče záloh,
<li> Klikni na odkaz adrese (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) k pechodu do <li> Klikni na odkaz adresáře (\$Lang->{DirHistory_dirLink}) k přechodu do
nj, něj,
<li> Klikni na odkaz verze souboru (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0, <li> Klikni na odkaz verze souboru (\$Lang->{DirHistory_fileLink}0,
\$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) k jeho staen, \$Lang->{DirHistory_fileLink}1, ...) k jeho stažení,
<li> Soubory se stejnm obsahem v rznch zlohch maj stejn <li> Soubory se stejným obsahem v různých zálohách mají stejné
slo verze (PleaseTranslateThis: except between v3 and v4 backups), číslo verze (PleaseTranslateThis: except between v3 and v4 backups),
<li> Soubory nebo adrese, kter nejsou ve vybran zloze <li> Soubory nebo adresáře, které nejsou ve vybrané záloze
nejsou oznaeny. nejsou označeny.
<li> Soubory zobrazen se stejnm slem verze mohou mt rozdln atributy. <li> Soubory zobrazené se stejným číslem verze mohou mít rozdílné atributy.
Vyber slo zlohy k zobrazen atribut souboru. Vyber číslo zálohy k zobrazení atributů souboru.
</ul> </ul>
\${h2("Historie \$dirDisplay")} \${h2("Historie \$dirDisplay")}
<br> <br>
<table border cellspacing="2" cellpadding="3"> <table border cellspacing="2" cellpadding="3">
<tr class="fviewheader"><td>slo zlohy</td>\$backupNumStr</tr> <tr class="fviewheader"><td>Číslo zálohy</td>\$backupNumStr</tr>
<tr class="fviewheader"><td>as zlohy</td>\$backupTimeStr</tr> <tr class="fviewheader"><td>Čas zálohy</td>\$backupTimeStr</tr>
\$fileStr \$fileStr
</table> </table>
EOF EOF
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Obnovit #\$num detail pro \ $host"; $Lang{Restore___num_details_for__host} = "BackupPC: Obnovit #\$num detailů pro \ $host";
$Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF; $Lang{Restore___num_details_for__host2} = <<EOF;
\${h1("Obnovit #\$num Detail pro \$host")} \${h1("Obnovit #\$num Detailů pro \$host")}
<p> <p>
<table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%"> <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="90%">
<tr><td class="tableheader"> slo </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num} <tr><td class="tableheader"> Číslo </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{num}
</td></tr> </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Vydal </td><td class="border"> \$RestoreReq{user} <tr><td class="tableheader"> Vyžádal </td><td class="border"> \$RestoreReq{user}
</td></tr> </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> as vydn </td><td class="border"> \$reqTime </t <tr><td class="tableheader"> Čas vyžádání </td><td class="border"> \$reqTime </t
d></tr> d></tr>
<tr><td class="tableheader"> Vsledek </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{r <tr><td class="tableheader"> Výsledek </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{r
esult} </td></tr> esult} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Chybov zprva </td><td class="border"> \$Restores[ <tr><td class="tableheader"> Chybová zpráva </td><td class="border"> \$Restores[
\$i]{errorMsg} </td></tr> \$i]{errorMsg} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Zdrojov host </td><td class="border"> \$RestoreReq <tr><td class="tableheader"> Zdrojový host </td><td class="border"> \$RestoreReq
{hostSrc} </td></tr> {hostSrc} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> slo zdrojov zlohy </td><td class="border"> \$Re <tr><td class="tableheader"> Číslo zdrojové zálohy </td><td class="border"> \$Re
storeReq{num} </td></tr> storeReq{num} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Zdrojov st </td><td class="border"> \$RestoreReq <tr><td class="tableheader"> Zdrojová část </td><td class="border"> \$RestoreReq
{shareSrc} </td></tr> {shareSrc} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Clov host </td><td class="border"> \$RestoreReq{h <tr><td class="tableheader"> Cílový host </td><td class="border"> \$RestoreReq{h
ostDest} </td></tr> ostDest} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Clov st </td><td class="border"> \$RestoreReq{s <tr><td class="tableheader"> Cílová část </td><td class="border"> \$RestoreReq{s
hareDest} </td></tr> hareDest} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> as sputn </td><td class="border"> \$startTime < <tr><td class="tableheader"> Čas spuştění </td><td class="border"> \$startTime <
/td></tr> /td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Doba trvn </td><td class="border"> \$duration min <tr><td class="tableheader"> Doba trvání </td><td class="border"> \$duration min
</td></tr> </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Poet soubor </td><td class="border"> \$Restores[\ <tr><td class="tableheader"> Počet souborů </td><td class="border"> \$Restores[\
$i]{nFiles} </td></tr> $i]{nFiles} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Celkov velikost </td><td class="border"> \${MB} MB <tr><td class="tableheader"> Celková velikost </td><td class="border"> \${MB} MB
</td></tr> </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Penosov rychlost </td><td class="border"> \$MBper <tr><td class="tableheader"> Přenosová rychlost </td><td class="border"> \$MBper
Sec MB/sec </td></tr> Sec MB/sec </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> TarCreate chyb </td><td class="border"> \$Restores[ \$i]{tarCreateErrs} </td></tr> <tr><td class="tableheader"> TarCreate chyb </td><td class="border"> \$Restores[ \$i]{tarCreateErrs} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Xfer chyb </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{ xferErrs} </td></tr> <tr><td class="tableheader"> Xfer chyb </td><td class="border"> \$Restores[\$i]{ xferErrs} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Xfer log soubor </td><td class="border"> <tr><td class="tableheader"> Xfer log soubor </td><td class="border">
<a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$hos t">View</a>, <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreLOG&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$hos t">View</a>,
<a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$hos t">Errors</a> <a href="\$MyURL?action=view&type=RestoreErr&num=\$Restores[\$i]{num}&host=\$hos t">Errors</a>
</tr></tr> </tr></tr>
</table> </table>
</p> </p>
\${h1("Seznam soubor/adres")} \${h1("Seznam souborů/adresářů")}
<p> <p>
<table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%"> <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%">
<tr class="tableheader"><td>Originln soubor/adres</td><td>Obnoven do</td></t r> <tr class="tableheader"><td>Originální soubor/adresář</td><td>Obnoven do</td></t r>
\$fileListStr \$fileListStr
</table> </table>
EOF EOF
# ------------------------------ # ------------------------------
$Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Archivovat #\$num detail pr o \$host"; $Lang{Archive___num_details_for__host} = "BackupPC: Archivovat #\$num detailů pr o \$host";
$Lang{Archive___num_details_for__host2 } = <<EOF; $Lang{Archive___num_details_for__host2} = <<EOF;
\${h1("Archivovat #\$num Detail pro \$host")} \${h1("Archivovat #\$num Detailů pro \$host")}
<p> <p>
<table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%"> <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
<tr><td class="tableheader"> slo </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num} <tr><td class="tableheader"> Číslo </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{num}
</td></tr> </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Vydal </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user} <tr><td class="tableheader"> Vyžádal </td><td class="border"> \$ArchiveReq{user}
</td></tr> </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> as vydn </td><td class="border"> \$reqTime </t <tr><td class="tableheader"> Čas vyžádání </td><td class="border"> \$reqTime </t
d></tr> d></tr>
<tr><td class="tableheader"> Odpovd </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{re <tr><td class="tableheader"> Odpověd </td><td class="border"> \$Archives[\$i]{re
sult} </td></tr> sult} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Chybov zprva </td><td class="border"> \$Archives[ <tr><td class="tableheader"> Chybová zpráva </td><td class="border"> \$Archives[
\$i]{errorMsg} </td></tr> \$i]{errorMsg} </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> as spustn </td><td class="border"> \$startTime < <tr><td class="tableheader"> Čas spustění </td><td class="border"> \$startTime <
/td></tr> /td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Dpba trvn </td><td class="border"> \$duration min <tr><td class="tableheader"> Dpba trvání </td><td class="border"> \$duration min
</td></tr> </td></tr>
<tr><td class="tableheader"> Xfer log soubor </td><td class="border"> <tr><td class="tableheader"> Xfer log soubor </td><td class="border">
<a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$hos t">View</a>, <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveLOG&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$hos t">View</a>,
<a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$hos t">Errors</a> <a href="\$MyURL?action=view&type=ArchiveErr&num=\$Archives[\$i]{num}&host=\$hos t">Errors</a>
</tr></tr> </tr></tr>
</table> </table>
<p> <p>
\${h1("Seznam host")} \${h1("Seznam hostů")}
<p> <p>
<table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%"> <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
<tr class="tableheader"><td>Host</td><td>slo kopie</td></tr> <tr class="tableheader"><td>Host</td><td>Číslo kopie</td></tr>
\$HostListStr \$HostListStr
</table> </table>
EOF EOF
# ----------------------------------- # -----------------------------------
$Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Souhrn email"; $Lang{Email_Summary} = "BackupPC: Souhrn emailů";
# ----------------------------------- # -----------------------------------
# !! ERROR messages !! # !! ERROR messages !!
# ----------------------------------- # -----------------------------------
$Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new f ailed: zkontroluj apache error_log\n"; $Lang{BackupPC__Lib__new_failed__check_apache_error_log} = "BackupPC::Lib->new f ailed: zkontroluj apache error_log\n";
$Lang{Wrong_user__my_userid_is___} = $Lang{Wrong_user__my_userid_is___} = "Şpatný uživatel: moje userid je \$>, místo
"patn uivatel: moje userid je \$>, msto \$uid" \$uid(\$Conf{BackupPCUser})\n";
. "(\$Conf{BackupPCUser})\n";
# $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Pouze oprvnn uivatel # $Lang{Only_privileged_users_can_view_PC_summaries} = "Pouze oprávnění uživatel
jsou oprvnni prohlet souhrny PC."; é jsou oprávněni prohlížet souhrny PC.";
$Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} = $Lang{Only_privileged_users_can_stop_or_start_backups} =
"Pouze oprvnn uivatel mohou ukonit nebo spustit zlohov "Pouze oprávnění uživatelé mohou ukončit nebo spustit zálohování na \${EscHTML
n na" (\$host)}.";
. " \${EscHTML(\$host)}."; $Lang{Invalid_number__num} = "Şpatné číslo \${EscHTML(\$
$Lang{Invalid_number__num} = "patn slo \${EscHTML(\$In{num})}"; In{num})}";
$Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Nepodailo se otevt \$fi $Lang{Unable_to_open__file__configuration_problem} = "Nepodařilo se otevřít \$fi
le: problm konfigurace?"; le: problém konfigurace?";
$Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} = "Pouze oprvnn ui $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_or_config_files} =
vatel maj pstup k log a konfiguranm souborm."; "Pouze oprávnění uživatelé mají přístup k log a konfiguračním souborům.";
$Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Pouze oprvnn uivatel maj $Lang{Only_privileged_users_can_view_log_files} = "Pouze oprávnění uživate
pstup k log souborm."; lé mají přístup k log souborům.";
$Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Pouze oprvnn uivate $Lang{Only_privileged_users_can_view_email_summaries} = "Pouze oprávnění uživate
l maj pstup k souhrnu email."; lé mají přístup k souhrnu emailů.";
$Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} = "Pouze oprvnn uivatel $Lang{Only_privileged_users_can_browse_backup_files} =
mohou prohlet soubory zloh" "Pouze oprávnění uživatelé mohou prohlížet soubory záloh pro host \${EscHTML(\
. " pro host \${EscHTML(\$In{host})}."; $In{host})}.";
$Lang{Only_privileged_users_can_delete_backups} = "Only privileged users can del $Lang{Only_privileged_users_can_delete_backups} =
ete backups" "Only privileged users can delete backups of host \${EscHTML(\$host)}.";
. " of host \${EscHTML(\$host)}."; $Lang{Empty_host_name} = "Prázdné jméno hosta.";
$Lang{Empty_host_name} = "Przdn jmno hosta."; $Lang{Directory___EscHTML} = "Adresář \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$ho
$Lang{Directory___EscHTML} = "Adres \${EscHTML(\"\$TopDir/pc/\$host/\$num\")}" st/\$num\")} je prázdný";
. " je przdn"; $Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Není možné prohlížet - şpatný název a
$Lang{Can_t_browse_bad_directory_name2} = "Nen mon prohlet - patn nzev a dresáře \${EscHTML(\$relDir)}";
drese" $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} =
. " \${EscHTML(\$relDir)}"; "Pouze oprávnění uživatelé mohou obnovovat soubory zálohy pro hosta \${EscHTML
$Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files} = "Pouze oprvnn uivate (\$In{host})}.";
l mohou obnovovat soubory zlohy" $Lang{Bad_host_name} = "Şpatné jméno hosta \${EscHTML(\$host)}";
. " pro hosta \${EscHTML(\$In{host})}."; $Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} =
$Lang{Bad_host_name} = "patn jmno hosta \${EscHTML(\$host)}"; "Nevybral jste žádný soubor; prosím jděte Zpět k výběru souborů.";
$Lang{You_haven_t_selected_any_files__please_go_Back_to} = "Nevybral jste dn $Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "Nevybral jste žádného hosta; prosím jdě
soubor; prosm jdte Zpt k" te Zpět k výběru hostů.";
. " vbru soubor."; $Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Nelze umístit \'..\' do názvu souboru";
$Lang{You_haven_t_selected_any_hosts} = "Nevybral jste dnho hosta; prosm jd $Lang{Host__doesn_t_exist} = "Host \${EscHTML(\$In{hostDest})} neexis
te Zpt k" tuje";
. " vbru host."; $Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "Nemáte oprávnění k obno
$Lang{Nice_try__but_you_can_t_put} = "Nelze umstit \'..\' do nzvu souboru"; vě na \${EscHTML(\$In{hostDest})}";
$Lang{Host__doesn_t_exist} = "Host \${EscHTML(\$In{hostDest})} neexistuje"; $Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Nelze otevřít nebo vytv
$Lang{You_don_t_have_permission_to_restore_onto_host} = "Nemte oprvnn k obno ořit \${EscHTML(\"\$openPath\")}";
v na" $Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} =
. " \${EscHTML(\$In{hostDest})}"; "Pouze oprávnění uživatelé mohou obnovovat soubory zálohy pro hosta \${EscHTML
$Lang{Can_t_open_create__openPath} = "Nelze otevt nebo vytvoit " (\$host)}.";
. "\${EscHTML(\"\$openPath\")}"; $Lang{Empty_host_name} = "Prázdné jméno hosta";
$Lang{Only_privileged_users_can_restore_backup_files2} = "Pouze oprvnn uivat $Lang{Unknown_host_or_user} = "Neznámý host nebo uživatel \${EscHTML(\$host)}";
el mohou obnovovat soubory zlohy" $Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} =
. " pro hosta \${EscHTML(\$host)}."; "Pouze oprávnění uživatelé mají přístup k informacím o hostu \${EscHTML(\$host
$Lang{Empty_host_name} = "Przdn jmno hosta"; )}.";
$Lang{Unknown_host_or_user} = "Neznm host nebo uivatel \${EscHTML(\$host)}"; $Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} =
$Lang{Only_privileged_users_can_view_information_about} = "Pouze oprvnn uiva "Pouze oprávnění uživatelé mají přístup k informacím o archivaci.";
tel maj pstup k informacm o" $Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} =
. " hostu \${EscHTML(\$host)}." ; "Pouze oprávnění uživatelé mají přístup k informacím o obnově.";
$Lang{Only_privileged_users_can_view_archive_information} = "Pouze oprvnn ui $Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "Číslo obnovení \$num pro
vatel maj pstup k informacm o archivaci."; hosta \${EscHTML(\$host)} neexsituje.";
$Lang{Only_privileged_users_can_view_restore_information} = "Pouze oprvnn ui $Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "Číslo archivu \$num pro h
vatel maj pstup k informacm o obnov."; osta \${EscHTML(\$host)} neexsituje.";
$Lang{Restore_number__num_for_host__does_not_exist} = "slo obnoven \$num pro $Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Nelze nalézt IP adresu pr
hosta \${EscHTML(\$host)}" o \${EscHTML(\$host)}";
. " neexsituje."; $Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
$Lang{Archive_number__num_for_host__does_not_exist} = "slo archivu \$num pro h \$host je DHCP host, and není známa jeho IP adresa. Zkontrolováno
osta \${EscHTML(\$host)}" netbios jméno \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, a zjiştěno, že zařízení
. " neexsituje."; není \$host.
$Lang{Can_t_find_IP_address_for} = "Nelze nalzt IP adresu pro \${EscHTML(\$host
)}";
$Lang{host_is_a_DHCP_host} = <<EOF;
\$host je DHCP host, and nen znma jeho IP adresa. Zkontrolovno
netbios jmno \$ENV{REMOTE_ADDR}\$tryIP, a zjitno, e zazen
nen \$host.
<p> <p>
Dokud nebude vidt \$host na vybran DHCP adrese, mete pouze Dokud nebude vidět \$host na vybrané DHCP adrese, můžete pouze
spustit dost z pmo klientskho zazen. spustit žádost z přímo klientského zařízení.
EOF EOF
# ------------------------------------ # ------------------------------------
# !! Server Mesg !! # !! Server Mesg !!
# ------------------------------------ # ------------------------------------
$Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} = "Zloha vydna z DHCP \$host (\$In{hos $Lang{Backup_requested_on_DHCP__host} =
tIP}) uivatelem" "Záloha vyžádána z DHCP \$host (\$In{hostIP}) uživatelem \$User z \$ENV{REMOTE
. " \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}"; _ADDR}";
$Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "Zloha vydna z \$host uivatelem $Lang{Backup_requested_on__host_by__User} = "Záloha vyžádána z \$host uži
\$User"; vatelem \$User";
$Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "Zloha ukonena/vyazena z f $Lang{Backup_stopped_dequeued_on__host_by__User} = "Záloha ukončena/vyřazena z f
ronty z \$host uivatelem \$User"; ronty z \$host uživatelem \$User";
$Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} = "Obnova vydna na h $Lang{Restore_requested_to_host__hostDest__backup___num} =
osta \$hostDest, obnova #\$num," "Obnova vyžádána na hosta \$hostDest, obnova #\$num, uživatelem \$User z \$ENV
. " uivatelem \$User z \$ENV{REMOTE_ADDR}"; {REMOTE_ADDR}";
$Lang{Delete_requested_for_backup_of__host_by__User} = "Delete requested for bac $Lang{Delete_requested_for_backup_of__host_by__User} =
kup #\$num of \$host" "Delete requested for backup #\$num of \$host by \$User from \$ENV{REMOTE_ADDR
. " by \$User from \$ENV{REMOTE_ADDR}"; }";
$Lang{Archive_requested} = "Archivace vydna uivatelem \$User z \$ENV{REMOTE_ $Lang{Archive_requested} = "Archivace vyžádána uživatelem \$User z \$ENV{REMOTE_
ADDR}"; ADDR}";
# ------------------------------------------------- # -------------------------------------------------
# ------- Stuff that was forgotten ---------------- # ------- Stuff that was forgotten ----------------
# ------------------------------------------------- # -------------------------------------------------
$Lang{Status} = "Stav"; $Lang{Status} = "Stav";
$Lang{PC_Summary} = "Souhrn host"; $Lang{PC_Summary} = "Souhrn hostů";
$Lang{LOG_file} = "LOG soubor"; $Lang{LOG_file} = "LOG soubor";
$Lang{LOG_files} = "LOG soubory"; $Lang{LOG_files} = "LOG soubory";
$Lang{Old_LOGs} = "Star LOGy"; $Lang{Old_LOGs} = "Staré LOGy";
$Lang{Email_summary} = "Souhrn email"; $Lang{Email_summary} = "Souhrn emailů";
$Lang{Config_file} = "Konfiguran soubor"; $Lang{Config_file} = "Konfigurační soubor";
# $Lang{Hosts_file} = "Hosts soubor"; # $Lang{Hosts_file} = "Hosts soubor";
$Lang{Current_queues} = "Aktuln fronty"; $Lang{Current_queues} = "Aktuální fronty";
$Lang{Documentation} = "Dokumentace"; $Lang{Documentation} = "Dokumentace";
#$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Jmno uivatele nebo hosta:</small>"; #$Lang{Host_or_User_name} = "<small>Jméno uživatele nebo hosta:</small>";
$Lang{Go} = "Jdi"; $Lang{Go} = "Jdi";
$Lang{Hosts} = "Hosts"; $Lang{Hosts} = "Hosts";
$Lang{Select_a_host} = "Vyber hosta..."; $Lang{Select_a_host} = "Vyber hosta...";
$Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Nebyli dn archivy </h2>\n"; $Lang{There_have_been_no_archives} = "<h2> Nebyli žádné archivy </h2>\n";
$Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Toto PC nebylo nikdy zlohovno! $Lang{This_PC_has_never_been_backed_up} = "<h2> Toto PC nebylo nikdy zálohováno!
! </h2>\n"; ! </h2>\n";
$Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Toto PC je pouvno uivatelem \${UserLink(\$u $Lang{This_PC_is_used_by} = "<li>Toto PC je používáno uživatelem \
ser)}"; ${UserLink(\$user)}";
$Lang{Extracting_only_Errors} = "(Rozbalovn chyb)"; $Lang{Extracting_only_Errors} = "(Rozbalování chyb)";
$Lang{XferLOG} = "XferLOG"; $Lang{XferLOG} = "XferLOG";
$Lang{Errors} = "Chyby"; $Lang{Errors} = "Chyby";
# ------------ # ------------
$Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF; $Lang{Last_email_sent_to__was_at___subject} = <<EOF;
<li>Posledn email odesln uivately \${UserLink(\$user)} byl v \$mailTime, ped mt "\$subj". <li>Poslední email odeslán uživately \${UserLink(\$user)} byl v \$mailTime, před mět "\$subj".
EOF EOF
# ------------ # ------------
$Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF; $Lang{The_command_cmd_is_currently_running_for_started} = <<EOF;
<li>Pkaz \$cmd je aktuln vykonvn pro \$host, sputn v \$startTime. <li>Příkaz \$cmd je aktuálně vykonáván pro \$host, spuştěn v \$startTime.
EOF EOF
# ----------- # -----------
$Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EO F; $Lang{Host_host_is_queued_on_the_background_queue_will_be_backed_up_soon} = <<EO F;
<li>Host \$host ek ve front na pozad (bude brzy zlohovn). <li>Host \$host čeká ve frontě na pozadí (bude brzy zálohován).
EOF EOF
# ---------- # ----------
$Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF; $Lang{Host_host_is_queued_on_the_user_queue__will_be_backed_up_soon} = <<EOF;
<li>Host \$host ek ve front uivatel (bude brzy zlohovn). <li>Host \$host čeká ve frontě uživatelů (bude brzy zálohován).
EOF EOF
# --------- # ---------
$Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF; $Lang{A_command_for_host_is_on_the_command_queue_will_run_soon} = <<EOF;
<li>Pkaz pro \$host ek ve front pkaz (bude brzy sputn). <li>Příkaz pro \$host čeká ve frontě příkazů (bude brzy spuştěn).
EOF EOF
# -------- # --------
$Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF; $Lang{Last_status_is_state_StatusHost_state_reason_as_of_startTime} = <<EOF;
<li>Posledn stav \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason v ase \$startTime. <li>Poslední stav \"\$Lang->{\$StatusHost{state}}\"\$reason v čase \$startTime.
EOF EOF
# -------- # --------
$Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF; $Lang{Last_error_is____EscHTML_StatusHost_error} = <<EOF;
<li>Posledn chyba je \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\". <li>Poslední chyba je \"\${EscHTML(\$StatusHost{error})}\".
EOF EOF
# ------ # ------
$Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF; $Lang{Pings_to_host_have_failed_StatusHost_deadCnt__consecutive_times} = <<EOF;
<li>Pingy na \$host selhaly \$StatusHost{deadCnt} za sebou. <li>Pingy na \$host selhaly \$StatusHost{deadCnt} za sebou.
EOF EOF
# ----- # -----
$Lang{Prior_to_that__pings} = "Pedchoz pingy"; $Lang{Prior_to_that__pings} = "Předchozí pingy";
# ----- # -----
$Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = << EOF; $Lang{priorStr_to_host_have_succeeded_StatusHostaliveCnt_consecutive_times} = << EOF;
<li>\$priorStr na \$host byli spn \$StatusHost{aliveCnt} <li>\$priorStr na \$host byli úspěşné \$StatusHost{aliveCnt}
za sebou. za sebou.
EOF EOF
$Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_conse cutive_times___} = <<EOF; $Lang{Because__host_has_been_on_the_network_at_least__Conf_BlackoutGoodCnt_conse cutive_times___} = <<EOF;
<li>Protoe \$host byl na sti alespo \$Conf{BlackoutGoodCnt} <li>Protože \$host byl na síti alespoň \$Conf{BlackoutGoodCnt}
za sebou, nebude zlohovn z \$blackoutStr. za sebou, nebude zálohován z \$blackoutStr.
EOF EOF
$Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 to \$t1 on \$days"; $Lang{__time0_to__time1_on__days} = "\$t0 to \$t1 on \$days";
$Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF; $Lang{Backups_are_deferred_for_hours_hours_change_this_number} = <<EOF;
<li>Zlohy byli odloeny na \$hours hodin <li>Zálohy byli odloženy na \$hours hodin
(<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">zmn toto slo</a>) (<a href=\"\$MyURL?action=Stop_Dequeue_Backup&host=\$host\">změn toto číslo</a>)
. .
EOF EOF
$Lang{tryIP} = " a \$StatusHost{dhcpHostIP}"; $Lang{tryIP} = " a \$StatusHost{dhcpHostIP}";
# $Lang{Host_Inhost} = "Host \$In{host}"; # $Lang{Host_Inhost} = "Host \$In{host}";
$Lang{checkAll} = <<EOF; $Lang{checkAll} = <<EOF;
<tr><td class="fviewborder"> <tr><td class="fviewborder">
<input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&n bsp;Select all <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&n bsp;Select all
</td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder"> </td><td colspan="5" align="center" class="fviewborder">
skipping to change at line 1195 skipping to change at line 1227
$Lang{checkAllHosts} = <<EOF; $Lang{checkAllHosts} = <<EOF;
<tr><td class="fviewborder"> <tr><td class="fviewborder">
<input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&n bsp;Select all <input type="checkbox" name="allFiles" onClick="return checkAll('allFiles');">&n bsp;Select all
</td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder"> </td><td colspan="2" align="center" class="fviewborder">
<input type="submit" name="Submit" value="Archive selected hosts"> <input type="submit" name="Submit" value="Archive selected hosts">
</td></tr> </td></tr>
EOF EOF
$Lang{fileHeader} = <<EOF; $Lang{fileHeader} = <<EOF;
<tr class="fviewheader"><td align=center> Jmno</td> <tr class="fviewheader"><td align=center> Jméno</td>
<td align="center"> Typ</td> <td align="center"> Typ</td>
<td align="center"> Md</td> <td align="center"> Mód</td>
<td align="center"> #</td> <td align="center"> #</td>
<td align="center"> Velikost</td> <td align="center"> Velikost</td>
<td align="center"> Datum zmny</td> <td align="center"> Datum změny</td>
</tr> </tr>
EOF EOF
$Lang{Home} = "Doma"; $Lang{Home} = "Doma";
$Lang{Browse} = "Prohlen zloh"; $Lang{Browse} = "Prohlížení záloh";
$Lang{Last_bad_XferLOG} = "Posledn patn XferLOG"; $Lang{Last_bad_XferLOG} = "Poslední şpatný XferLOG";
$Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Posledn patn XferLOG (chyb&nbsp;pouze) $Lang{Last_bad_XferLOG_errors_only} = "Poslední şpatný XferLOG (chyb&nbsp;pouze)
"; ";
$Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF; $Lang{This_display_is_merged_with_backup} = <<EOF;
<li> Toto zobrazen je sloueno se zlohou #\$numF. <li> Toto zobrazení je sloučeno se zálohou #\$numF.
EOF EOF
$Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF; $Lang{Visit_this_directory_in_backup} = <<EOF;
<li> Vyberte zlohu, kterou si pejete zobrazit: <select onChange="window.locati on=this.value">\$otherDirs </select> <li> Vyberte zálohu, kterou si přejete zobrazit: <select onChange="window.locati on=this.value">\$otherDirs </select>
EOF EOF
$Lang{Restore_Summary} = <<EOF; $Lang{Restore_Summary} = <<EOF;
\${h2("Obnovit souhrn")} \${h2("Obnovit souhrn")}
<p> <p>
Klikni na obnoven pro vce detail. Klikni na obnovení pro více detailů.
<table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%"> <table class="tableStnd sortable" border cellspacing="1" cellpadding="3" width=" 80%">
<tr class="tableheader"><td align="center"> Obnoven # </td> <tr class="tableheader"><td align="center"> Obnovení # </td>
<td align="center"> Vsledek </td> <td align="center"> Výsledek </td>
<td align="right"> Datum sputen</td> <td align="right"> Datum spuştení</td>
<td align="right"> Doba trvn/minuty</td> <td align="right"> Doba trvání/minuty</td>
<td align="right"> #soubor </td> <td align="right"> #souborů </td>
<td align="right"> MB </td> <td align="right"> MB </td>
<td align="right"> #tar chyb </td> <td align="right"> #tar chyb </td>
<td align="right"> #xferErrs </td> <td align="right"> #xferErrs </td>
</tr> </tr>
\$restoreStr \$restoreStr
</table> </table>
<p> <p>
EOF EOF
$Lang{Archive_Summary} = <<EOF; $Lang{Archive_Summary} = <<EOF;
\${h2("Souhrn archiv")} \${h2("Souhrn archivů")}
<p> <p>
Klikni na slo archivu pro vce detail. Klikni na číslo archivu pro více detailů.
<table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%"> <table class="tableStnd" border cellspacing="1" cellpadding="3" width="80%">
<tr class="tableheader"><td align="center"> Archiv# </td> <tr class="tableheader"><td align="center"> Archiv# </td>
<td align="center"> Vsledek </td> <td align="center"> Výsledek </td>
<td align="right"> Datum sputen</td> <td align="right"> Datum spuştení</td>
<td align="right"> Doba trvn/minuty</td> <td align="right"> Doba trvání/minuty</td>
</tr> </tr>
\$ArchiveStr \$ArchiveStr
</table> </table>
<p> <p>
EOF EOF
$Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Documentace"; $Lang{BackupPC__Documentation} = "BackupPC: Documentace";
$Lang{No} = "ne"; $Lang{No} = "ne";
$Lang{Yes} = "ano"; $Lang{Yes} = "ano";
$Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF; $Lang{The_directory_is_empty} = <<EOF;
<tr><td bgcolor="#ffffff">Adres \$dirDisplay je przdn <tr><td bgcolor="#ffffff">Adresář \$dirDisplay je prázdný
</td></tr> </td></tr>
EOF EOF
#$Lang{on} = "zapnout"; #$Lang{on} = "zapnout";
$Lang{off} = "vypnout"; $Lang{off} = "vypnout";
$Lang{backupType_full} = "pln"; $Lang{backupType_full} = "plný";
$Lang{backupType_incr} = "inkr"; $Lang{backupType_incr} = "inkr";
$Lang{backupType_active} = "active"; $Lang{backupType_active} = "active";
$Lang{backupType_partial} = "sten"; $Lang{backupType_partial} = "částečný";
$Lang{failed} = "nespn"; $Lang{failed} = "neúspěşný";
$Lang{success} = "spn"; $Lang{success} = "úspěşný";
$Lang{and} = "a"; $Lang{and} = "a";
# ------ # ------
# Hosts states and reasons # Hosts states and reasons
$Lang{Status_idle} = "neinn"; $Lang{Status_idle} = "nečinný";
$Lang{Status_backup_starting} = "zloha se spout"; $Lang{Status_backup_starting} = "záloha se spouştí";
$Lang{Status_backup_in_progress} = "zloha probh"; $Lang{Status_backup_in_progress} = "záloha probíhá";
$Lang{Status_restore_starting} = "obnoven se spout"; $Lang{Status_restore_starting} = "obnovení se spouştí";
$Lang{Status_restore_in_progress} = "obnoven probh"; $Lang{Status_restore_in_progress} = "obnovení probíhá";
$Lang{Status_admin_pending} = "link ek"; $Lang{Status_admin_pending} = "link čeká";
$Lang{Status_admin_running} = "link b"; $Lang{Status_admin_running} = "link běží";
$Lang{Reason_backup_done} = "hotovo"; $Lang{Reason_backup_done} = "hotovo";
$Lang{Reason_restore_done} = "obnoven dokoneno"; $Lang{Reason_restore_done} = "obnovení dokončeno";
$Lang{Reason_archive_done} = "archivace dokonena"; $Lang{Reason_archive_done} = "archivace dokončena";
$Lang{Reason_nothing_to_do} = "neinn"; $Lang{Reason_nothing_to_do} = "nečinný";
$Lang{Reason_backup_failed} = "zlohovn selhalo"; $Lang{Reason_backup_failed} = "zálohování selhalo";
$Lang{Reason_restore_failed} = "obnoven selhalo"; $Lang{Reason_restore_failed} = "obnovení selhalo";
$Lang{Reason_archive_failed} = "archivace selhala"; $Lang{Reason_archive_failed} = "archivace selhala";
$Lang{Reason_no_ping} = "dn ping"; $Lang{Reason_no_ping} = "žádný ping";
$Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "zlohovn zrueno uivatelem"; $Lang{Reason_backup_canceled_by_user} = "zálohování zruşeno uživatelem";
$Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "obnoven zrueno uivatelem"; $Lang{Reason_restore_canceled_by_user} = "obnovení zruşeno uživatelem";
$Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivace zruena uivatelem"; $Lang{Reason_archive_canceled_by_user} = "archivace zruşena uživatelem";
$Lang{Disabled_OnlyManualBackups} = "automatick zlohovn zakzno"; $Lang{Disabled_OnlyManualBackups} = "automatické zálohování zakázáno";
$Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "zakzno"; $Lang{Disabled_AllBackupsDisabled} = "zakázáno";
# --------- # ---------
# Email messages # Email messages
# No backup ever # No backup ever
$Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: adn zlohy hosta \$host se nezdaili "; $Lang{EMailNoBackupEverSubj} = "BackupPC: žadné zálohy hosta \$host se nezdařili ";
$Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF'; $Lang{EMailNoBackupEverMesg} = <<'EOF';
To: $user$domain To: $user$domain
cc: cc:
Pedmt: $subj Předmět: $subj
$headers $headers
Dear $userName, Dear $userName,
Vae PC ($host) nebylo nikdy spn zlohovno nam Vaşe PC ($host) nebylo nikdy úspěşně zálohováno naşím
zlohovacm softwarem. Zlohovn PC by mlo bt sputno zálohovacím softwarem. Zálohování PC by mělo být spuştěno
automaticky, kdy je Vae PC pipojeno do st. Mel by jste automaticky, když je Vaşe PC připojeno do sítě. Mel by jste
kontaktovat Vai podporu pokud: kontaktovat Vaşi podporu pokud:
- Vae PC bylo pravideln pipojovno do st, zejm - Vaşe PC bylo pravidelně připojováno do sítě, zřejmě
je njak probm v nastaven nebo konfiguraci, kter zabrauje je nějaký probém v nastavení nebo konfiguraci, který zabraňuje
zlohovn. zálohování.
- Nechcete Vae PC zlohovat a chcete pestat dostvat tyto zprvy. - Nechcete Vaşe PC zálohovat a chcete přestat dostávat tyto zprávy.
Ujistte se, e je Vae PC pipojeno do st, a budete pt v kanceli. Ujistěte se, že je Vaşe PC připojeno do sítě, až budete příştě v kanceláři.
S pozdravem, S pozdravem,
BackupPC Genie BackupPC Genie
https://backuppc.github.io/backuppc https://backuppc.github.io/backuppc
EOF EOF
# No recent backup # No recent backup
$Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: dn nov zlohy pro \$host"; $Lang{EMailNoBackupRecentSubj} = "BackupPC: žádné nové zálohy pro \$host";
$Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF'; $Lang{EMailNoBackupRecentMesg} = <<'EOF';
To: $user$domain To: $user$domain
cc: cc:
Pedmt: $subj Předmět: $subj
$headers $headers
Drah $userName, Drahý $userName,
Vae PC ($host) nebylo spn zlohovno ji $days dn. Vaşe PC ($host) nebylo úspěşně zálohovýno již $days dní.
Vae PC bylo korektn zlohovno $numBackups krt od $firstTime Vaşe PC bylo korektně zálohováno $numBackups krát od $firstTime
do dne ped $days dny. Zlohovn PC by se mlo spustit automaticky, do dne před $days dny. Zálohování PC by se mělo spustit automaticky,
kdy je Vae PC pipojeno do st. když je Vaşe PC připojeno do sítě.
Pokud bylo Vae PC pipojeno do st vce ne nkolik hodin v prbhu Pokud bylo Vaşe PC připojeno do sítě více než několik hodin v průběhu
poslednch $days dn, ml by jste kontaktovat Vai podporu k zjitn, posledních $days dní, měl by jste kontaktovat Vaşi podporu k zjiştění,
pro zlohovn nefunguje. proč zálohování nefunguje.
Pokud jste mimo kancel, nemete udlat nic jinho ne zkoprovat kritick Pokud jste mimo kancelář, nemůžete udělat nic jiného než zkopírovat kritické
soubory na jin media. Ml by jste mt na pamti, e vechny soubory vytvoen soubory na jiná media. Měl by jste mít na paměti, že vşechny soubory vytvořené
nebo zmnn v poslednch $days dnech (i s vemi novmi emaily a plohami) nebo změněné v posledních $days dnech (i s vşemi novými emaily a přílohami)
nebudou moci bti obnoveny, pokud se disk ve Vaem potai pokod. nebudou moci býti obnoveny, pokud se disk ve Vaşem počítači poşkodí.
S pozdravem, S pozdravem,
BackupPC Genie BackupPC Genie
https://backuppc.github.io/backuppc https://backuppc.github.io/backuppc
EOF EOF
# Old Outlook files # Old Outlook files
$Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Soubory programu Outlook na \$host je nutn zlohovat"; $Lang{EMailOutlookBackupSubj} = "BackupPC: Soubory programu Outlook na \$host je nutné zálohovat";
$Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF'; $Lang{EMailOutlookBackupMesg} = <<'EOF';
To: $user$domain To: $user$domain
cc: cc:
Pedmt: $subj Předmět: $subj
$headers $headers
Drah $userName, Drahý $userName,
Soubory programu Outlook na Vaem PC maj $howLong. Soubory programu Outlook na Vaşem PC mají $howLong.
Tyto soubory obsahuj vechny Vae emaily, plohy, kontakty a informace v Tyto soubory obsahují vşechny Vaşe emaily, přílohy, kontakty a informace v
kalendi. Vae PC bylo naposled korektn zlohovno $numBackups krt od kalendáři. Vaşe PC bylo naposled korektně zálohováno $numBackups krát od
$firstTime do $lastTime. Nicmn Outlook zamkne vechny svoje soubory kdy $firstTime do $lastTime. Nicméně Outlook zamkne vşechny svoje soubory když
je sputn a znemouje jejich zlohovn. je spuştěn a znemožňuje jejich zálohování.
Doporuujeme Vm zlohovat soubory Outlooku, kdy jste pipojen do st tak, Doporučujeme Vám zálohovat soubory Outlooku, když jste připojen do sítě tak,
e ukonte program Outlook a vechny ostatn aplikace a ve vaem prohlei že ukončíte program Outlook a vşechny ostatní aplikace a ve vaşem prohlížeči
otevete tuto adresu: otevřete tuto adresu:
$CgiURL?host=$host $CgiURL?host=$host
Vyberte "Spustit inkrementan zlohovn" dvakrt ke sputen novho Vyberte "Spustit inkrementační zálohování" dvakrát ke spuştení nového
zlohovn. Mete vybrat "Nvrat na $host page" a pot stiknout "obnovit" zálohování. Můžete vybrat "Návrat na $host page" a poté stiknout "obnovit"
ke zjitn stavu zlohovn. Dokonen me trvat nkolik minut. ke zjiştění stavu zálohování. Dokončení může trvat několik minut.
S pozdravem, S pozdravem,
BackupPC Genie BackupPC Genie
https://backuppc.github.io/backuppc https://backuppc.github.io/backuppc
EOF EOF
$Lang{howLong_not_been_backed_up} = "nebylo zlohovno spn"; $Lang{howLong_not_been_backed_up} = "nebylo zálohováno úspěşně";
$Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "nebylo zlohovno \$days dn" $Lang{howLong_not_been_backed_up_for_days_days} = "nebylo zálohováno \$days dní"
; ;
####################################################################### #######################################################################
# RSS strings # RSS strings
####################################################################### #######################################################################
$Lang{RSS_Doc_Title} = "BackupPC Server"; $Lang{RSS_Doc_Title} = "BackupPC Server";
$Lang{RSS_Doc_Description} = "RSS kanl BackupPC"; $Lang{RSS_Doc_Description} = "RSS kanál BackupPC";
$Lang{RSS_Host_Summary} = <<EOF; $Lang{RSS_Host_Summary} = <<EOF;
Poet plnch: \$fullCnt; Počet plných: \$fullCnt;
as plnch/dn: \$fullAge; Čas plných/dní: \$fullAge;
Celkov velikost/GiB: \$fullSize; Celková velikost/GiB: \$fullSize;
Rychlost MB/sec: \$fullRate; Rychlost MB/sec: \$fullRate;
Poet inkr: \$incrCnt; Počet inkr: \$incrCnt;
as inkr/Dn: \$incrAge; Čas inkr/Dní: \$incrAge;
Stav: \$host_state; Stav: \$hostState;
Zakzno: \$host_disabled; Zakázáno: \$hostDisabled;
Posledn pokus: \$host_last_attempt; Poslední pokus: \$hostLastAttempt;
EOF EOF
####################################################################### #######################################################################
# Configuration editor strings # Configuration editor strings
####################################################################### #######################################################################
$Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Pouze oprvnn uivatel $Lang{Only_privileged_users_can_edit_config_files} = "Pouze oprávnění uživatelé
mohou editovat konfikuraci."; mohou editovat konfikuraci.";
$Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Editovat konfiguraci"; $Lang{CfgEdit_Edit_Config} = "Editovat konfiguraci";
$Lang{CfgEdit_Edit_Hosts} = "Editovat Hosty"; $Lang{CfgEdit_Edit_Hosts} = "Editovat Hosty";
$Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Server"; $Lang{CfgEdit_Title_Server} = "Server";
$Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Hlavn parametry"; $Lang{CfgEdit_Title_General_Parameters} = "Hlavní parametry";
$Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Pln probuzen"; $Lang{CfgEdit_Title_Wakeup_Schedule} = "Plán probuzení";
$Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Rovnocenn lohy"; $Lang{CfgEdit_Title_Concurrent_Jobs} = "Rovnocenné úlohy";
$Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Limity loit"; $Lang{CfgEdit_Title_Pool_Filesystem_Limits} = "Limity úložiştě";
$Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Ostatn paramtery"; $Lang{CfgEdit_Title_Other_Parameters} = "Ostatní paramtery";
$Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Vzdlen nastaven Apache"; $Lang{CfgEdit_Title_Remote_Apache_Settings} = "Vzdálené nastavení Apache";
$Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Cesty programu"; $Lang{CfgEdit_Title_Program_Paths} = "Cesty programu";
$Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Instalan cesty"; $Lang{CfgEdit_Title_Install_Paths} = "Instalační cesty";
$Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email"; $Lang{CfgEdit_Title_Email} = "Email";
$Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Nastaven emailu"; $Lang{CfgEdit_Title_Email_settings} = "Nastavení emailu";
$Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Nastaven emailu uivatelm"; $Lang{CfgEdit_Title_Email_User_Messages} = "Nastavení emailu uživatelům";
$Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI"; $Lang{CfgEdit_Title_CGI} = "CGI";
$Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Administran prva"; $Lang{CfgEdit_Title_Admin_Privileges} = "Administrační práva";
$Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Renderovn strnky"; $Lang{CfgEdit_Title_Page_Rendering} = "Renderování stránky";
$Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Cesty"; $Lang{CfgEdit_Title_Paths} = "Cesty";
$Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "Uivatelsk URL"; $Lang{CfgEdit_Title_User_URLs} = "Uživatelské URL";
$Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Editace konfigurace uivatel"; $Lang{CfgEdit_Title_User_Config_Editing} = "Editace konfigurace uživatelů"
$Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Xfer"; ;
$Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Nastaven Xfer"; $Lang{CfgEdit_Title_Xfer} = "Xfer";
$Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings} = "Nastaven FTP"; $Lang{CfgEdit_Title_Xfer_Settings} = "Nastavení Xfer";
$Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Nastaven Smb"; $Lang{CfgEdit_Title_Ftp_Settings} = "Nastavení FTP";
$Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Nastaven Tar"; $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Settings} = "Nastavení Smb";
$Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Nastaven Rsync"; $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Settings} = "Nastavení Tar";
$Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Nastaven Rsyncd"; $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Settings} = "Nastavení Rsync";
$Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Nastaven Archivace"; $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Settings} = "Nastavení Rsyncd";
$Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Zahrnout/Vylouit"; $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Settings} = "Nastavení Archivace";
$Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Smb Cesty/Pkazy"; $Lang{CfgEdit_Title_Include_Exclude} = "Zahrnout/Vyloučit";
$Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Tar Cesty/Pkazy"; $Lang{CfgEdit_Title_Smb_Paths_Commands} = "Smb Cesty/Příkazy";
$Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Rsync Cesty/Pkazy/Argumenty $Lang{CfgEdit_Title_Tar_Paths_Commands} = "Tar Cesty/Příkazy";
"; $Lang{CfgEdit_Title_Rsync_Paths_Commands_Args} = "Rsync Cesty/Příkazy/Argumenty
$Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Rsyncd Port/Argumenty"; ";
$Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Archivace Cesty/Pkazy"; $Lang{CfgEdit_Title_Rsyncd_Port_Args} = "Rsyncd Port/Argumenty";
$Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Pln"; $Lang{CfgEdit_Title_Archive_Paths_Commands} = "Archivace Cesty/Příkazy";
$Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Pln zlohy"; $Lang{CfgEdit_Title_Schedule} = "Plán";
$Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Inkrementan zlohy"; $Lang{CfgEdit_Title_Full_Backups} = "Plné zálohy";
$Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Peten"; $Lang{CfgEdit_Title_Incremental_Backups} = "Inkrementační zálohy";
$Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Ostatn"; $Lang{CfgEdit_Title_Blackouts} = "Přetížení";
$Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Nastaven zlohovn"; $Lang{CfgEdit_Title_Other} = "Ostatní";
$Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Vyhledvn klientp"; $Lang{CfgEdit_Title_Backup_Settings} = "Nastavení zálohování";
$Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Uivatelsk pkazy"; $Lang{CfgEdit_Title_Client_Lookup} = "Vyhledávání klientůp";
$Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Hosti"; $Lang{CfgEdit_Title_User_Commands} = "Uživatelské příkazy";
$Lang{CfgEdit_Title_Hosts} = "Hosti";
$Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<EOF; $Lang{CfgEdit_Hosts_Comment} = <<EOF;
K pidn novho hosta, vyberte Pidat a zadejte jmno. Pro K přidání nového hosta, vyberte Přidat a zadejte jméno. Pro
konfiguraci hosta z jinho hosta, zadejte jmno hosta jako konfiguraci hosta z jiného hosta, zadejte jméno hosta jako
NEWHOST=COPYHOST. To pepe existujc konfiguraci pro NEWHOST. NEWHOST=COPYHOST. To přepíşe existující konfiguraci pro NEWHOST.
Tento postup mete pout i pto existujcho hosta. Tento postup můžete použít i pto existujícího hosta.
Hosta smaete stisknutm tlatka delete. Pidn, smazn a koprovn Hosta smažete stisknutím tlačítka delete. Přidání, smazání a kopírování
konfigurace nanabude platnosti dokud nedojde k stisknut tlatka Uloit konfigurace nanabude platnosti dokud nedojde k stisknutí tlačítka Uložit
dn ze zloh smazanch host nebude odstranna, tedy pokud omylem Žádná ze záloh smazaných hostů nebude odstraněna, tedy pokud omylem
so if you accidently delete a host, simply re-add it. To completely so if you accidently delete a host, simply re-add it. To completely
smaete hostovy zlohy, muste run smazat soubory v \$topDir/pc/HOST smažete hostovy zálohy, musíte ručně smazat soubory v \$topDir/pc/HOST
EOF EOF
$Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF; $Lang{CfgEdit_Header_Main} = <<EOF;
\${h1("Hlavn editor konfigurace")} \${h1("Hlavní editor konfigurace")}
EOF EOF
$Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF; $Lang{CfgEdit_Header_Host} = <<EOF;
\${h1("Editor konfigurace hosta \$host")} \${h1("Editor konfigurace hosta \$host")}
<p> <p>
Poznmka: oznate Pepsat, pokud chcete modifikovat hodnotu Poznámka: označte Přepsat, pokud chcete modifikovat hodnotu
specifickou pro tohoto hosta. specifickou pro tohoto hosta.
<p> <p>
EOF EOF
$Lang{CfgEdit_Button_Save} = "Uloit"; $Lang{CfgEdit_Button_Save} = "Uložit";
$Lang{CfgEdit_Button_Insert} = "Vloit"; $Lang{CfgEdit_Button_Insert} = "Vložit";
$Lang{CfgEdit_Button_Delete} = "Smazat"; $Lang{CfgEdit_Button_Delete} = "Smazat";
$Lang{CfgEdit_Button_Add} = "Pidat"; $Lang{CfgEdit_Button_Add} = "Přidat";
$Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Pepsat"; $Lang{CfgEdit_Button_Override} = "Přepsat";
$Lang{CfgEdit_Button_New_Key} = "Nov kl"; $Lang{CfgEdit_Button_New_Key} = "Nový klíč";
$Lang{CfgEdit_Button_New_Share} = "New ShareName or '*'"; $Lang{CfgEdit_Button_New_Share} = "New ShareName or '*'";
$Lang{CfgEdit_Error_No_Save} $Lang{CfgEdit_Error_No_Save} = "Chyba: Neuloženo z
= "Chyba: Neuloeno z dvody chyb"; vody chyb";
$Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer} $Lang{CfgEdit_Error__must_be_an_integer} = "Chyba: \$var musí být
= "Chyba: \$var mus bt cel slo"; celé číslo";
$Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number} $Lang{CfgEdit_Error__must_be_real_valued_number} = "Chyba: \$var musí být
= "Chyba: \$var mus bt reln slo"; reálné číslo";
$Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer} $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_an_integer} = "Chyba: vstup \$var \$
= "Chyba: vstup \$var \$k mus bt cel slo"; k musí být celé číslo";
$Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number} $Lang{CfgEdit_Error__entry__must_be_real_valued_number} = "Chyba: vstup \$var \$
= "Chyba: vstup \$var \$k mus bt reln slo"; k musí být reálné číslo";
$Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program} $Lang{CfgEdit_Error__must_be_executable_program} = "Chyba: \$var musí být
= "Chyba: \$var mus bt sprvn cesta"; správná cesta";
$Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option} $Lang{CfgEdit_Error__must_be_valid_option} = "Chyba: \$var musí být
= "Chyba: \$var mus bt sprvn monost"; správná možnost";
$Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist} $Lang{CfgEdit_Error_Copy_host_does_not_exist} =
= "Kopie hosta \$copyHost neexistuje; vytvm nov nzev hosta \$fu "Kopie hosta \$copyHost neexistuje; vytvářím nový název hosta \$fullHost. Smaž
llHost. Smate tohota hosta, pokud to nen to, co jste chtl."; te tohota hosta, pokud to není to, co jste chtěl.";
$Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config} $Lang{CfgEdit_Log_Copy_host_config} = "\$User zkopíroval konfiguraci z hosta \
= "\$User zkoproval konfiguraci z hosta \$fromHost do \$host\n"; $fromHost do \$host\n";
$Lang{CfgEdit_Log_Delete_param} $Lang{CfgEdit_Log_Delete_param} = "\$User smazal \$p z \$conf\n";
= "\$User smazal \$p z \$conf\n"; $Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value} = "\$User přidal \$p do \$conf, nastavil n
$Lang{CfgEdit_Log_Add_param_value} a \$value\n";
= "\$User pidal \$p do \$conf, nastavil na \$value\n"; $Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value} = "\$User změnil \$p v \$conf do \$valueNe
$Lang{CfgEdit_Log_Change_param_value} w z \$valueOld\n";
= "\$User zmnil \$p v \$conf do \$valueNew z \$valueOld\n"; $Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete} = "\$User smazal hosta \$host\n";
$Lang{CfgEdit_Log_Host_Delete} $Lang{CfgEdit_Log_Host_Change} = "\$User host \$host změnil \$key z \$val
= "\$User smazal hosta \$host\n"; ueOld na \$valueNew\n";
$Lang{CfgEdit_Log_Host_Change} $Lang{CfgEdit_Log_Host_Add} = "\$User přidal host \$host: \$value\n";
= "\$User host \$host zmnil \$key z \$valueOld na \$valueNew\n";
$Lang{CfgEdit_Log_Host_Add}
= "\$User pidal host \$host: \$value\n";
#end of lang_cz.pm #end of lang_cz.pm
 End of changes. 215 change blocks. 
624 lines changed or deleted 655 lines changed or added

Home  |  About  |  Features  |  All  |  Newest  |  Dox  |  Diffs  |  RSS Feeds  |  Screenshots  |  Comments  |  Imprint  |  Privacy  |  HTTP(S)