"Fossies" - the Fresh Open Source Software Archive

Member "dpkg-1.18.4/man/sv/deb-substvars.5" (25 Dec 2015, 6314 Bytes) of archive /linux/misc/dpkg_1.18.4.tar.gz:


deb−substvars

NAMN
SYNOPS
BESKRIVNING
FILER
SE ÄVEN
ÖVERSÄTTNING

NAMN

deb−substvars − Debians källkods−substitueringsvariabler

SYNOPS

substvars

BESKRIVNING

Innan dpkg−source, dpkg−gencontrol och dpkg−genchanges skriver sin kontrollinformation (till control−filen i källkodspaketet .dsc för dpkg−source och till standard ut för dpkg−gencontrol och dpkg−genchanges) kommer de utföra viss variabelsubstituering på utdatafilen.

En variabelsubstitution har formen ${variabelnamn}. Variabelnamn består av alfanumeriska tecken, bindestreck och kolon och börjar med ett alfanumeriskt tecken. Variabelsubstitueringar utförs upprepade gånger tills det inte kvarstår några − det resulterande innehållet i fältet läses av på nytt efter substitueringen för att se om det behövs fler substitueringar.

När alla substitueringar har utförts ersätts varje förekomst av strängen ${} (som inte är en giltig substituering) med ett $−tecken.

Medan variabelsubstituering görs på alla fält i styrfilen är det några av fälten som används och behövs vid byggning innan substitueringen ännu har utförts. Därför går det inte att använda variabler i fälten Package, Source och Architecture.

Variabelsubstituering sker över innehållet i fälten efter att de har tolkats, vilket innebär att om du vill att en variabel skall expanderas över flera rader så behöver du inte inkludera ett blanksteg efter nyradstecknet. Detta görs implicit när fältet skrivs ut. Till exempel, om variabeln ${Description} sätts till "foo är bar.${Newline}foo är bra." och du har följande fält:

Description: programmet foo
${Description}
.
Mer text.

Så blir resultatet:

Description: programmet foo
foo är bar.
foo är bra.
.
Mer text.

Variabler kan sättas genom att använda kommandoradsflaggan −V. De kan även anges i filen debian/substvars (eller vilken som helst annan fil som anges med flaggan −T). Filen består av rader på formen namn=värde. Avslutande blanksteg på en rad, blanka rader och rader som börjar med en #−symbol (kommentarer) ignoreras.

I tillägg är följande standardvariabler tillgängliga:

Arch

The current host architecture (i.e. the architecture the package is being built for, the equivalent of DEB_HOST_ARCH).

source:Version

Version för källkodspaketet.

source:Upstream−Version

Version på uppströmskällkodspaketet, inklusive Debianversionens epok, om sådan finns.

binary:Version

Den binära paketversionen (som kan avvika från source:Version, till exempel i en binNMU).

Source−Version

Versionen på källkodspaketet (från changelog−filen). Variabeln avråds från eftersom betydelsen skiljer sig från funktionen, använd i stället source:Version eller binary:Version allt eftersom vad som är lämpligt.

Installed−Size

The approximate total size of the package’s installed files. This value is copied into the corresponding control file field; setting it will modify the value of that field. If this variable is not set dpkg−gencontrol will compute the default value by accumulating the size of each regular file and symlink rounded to 1 KiB used units, and a baseline of 1 KiB for any other filesystem object type.

Note: Take into account that this can only ever be an approximation, as the actual size used on the installed system will depend greatly on the filesystem used and its parameters, which might end up using either more or less space than the specified in this field.

Extra−Size

Ytterligare diskutrymme som används när paketet installeras. Om värdet är satt kommer dess värde att läggas till Installed−Size−variabelns värde (oavsett om den satts explicit eller om det förvalda värdet används) innan det kopieras till kontrollfilens fält Installed−Size.

F:fältnamn

Värdet på utdatafältet fältnamn (som måste anges med rätt form av stora och små bokstäver). Om du sätter dessa variabler händer ingenting förutom där de explicit expanderats.

Format

Formatet på filen .changes som skapats av denna version av källkodspaketeringsskripten. Om du sätter denna variabel kommer innehållet i Format−fältet i filen .changes också att ändras.

Newline, Space, Tab

Dessa variabler innehåller motsvarande tecken (radbrytning, blanksteg, tabbsteg).

shlibs:beroendefält

Variabelinställningar på den här formen skapas av dpkg−shlibdeps.

dpkg:Upstream−Version

Uppströmsversionen av dpkg.

dpkg:Version

Fullständig version av dpkg.

Om en variabel refereras till men inte definieras kommer en varning att genereras och ett tomt värde används.

FILER

debian/substvars

Lista över substitueringsvariabler och −värden.

SE ÄVEN

dpkg(1), dpkg−genchanges(1), dpkg−gencontrol(1), dpkg−shlibdeps(1), dpkg−source(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.